Skip to main content

Full text of "Revue des langues romanes"

See other formats


VMV.Q? 

■rOHONTO 

LÎBKABY REVUE DES LANGUES ROMANES MONTPELLIER 

Imprimerie centrale cita Midi 
Ancienne maison Gras. — Ricateau, Hamelin et O . REVUE DES LANGUES ROMANES PUBLIEE 

PAR LA SOCIÉTÉ 

POUR L'ÉTUDE DES LANGUES ROMANES 

TOME QUATRIÈME 

4 r$ $ 
MONTPELLIER 

AU BUREAU DES PUBLICATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ 

POUR L'ETUDE DES UNGOES ROMANES PARIS 

A LA LIBRAIRIE DE A. FRANCK 
(VIEWEG, propriétaire) 67, RUE RICHELIEU, 67 

M DGCG LXX1II t.L* 2C *~ il - 

X REVUE DES DIALECTES ANCIENS IV 

LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 

( Suite et lin ) 82) (F 25, v°) Item. Lo testàmen fagh per sen Bertholmieu 
Mari, al. G-ressa, mazelier, say entras, de Montpellier, en 
loqual ordenet II capelanias de lasquals la I se décanta 
en la gleya de sant Guilhem, en Fautar de FOstia, e l'autra en 
la gleya dels Frayres Menors. Fes lo testàmen maistre Fermin 
Madron, notari, Fan M CGC XIX. Scilicet ydus Âprilis. Dé- 
canta la mossen R. Comonhas, capela. 

89) Item. Lo testàmen fagh per maistre Philip Robert, savi 
en dreg, say entras, de Monpeyler, en loqual fes heretiers 
los senhorns obriers per la mitât, e per Fautra mitât lo Coven 
dels frayres del Carme de Montpeylier. Fagh per maistre P. 
Alsion, notari, Fan MCCC XLVIII, a IX de jun 

84) Item. Lo testàmen fagh per dona Agnes, molher de sen 1UALECTES ANCIENS 

Ynarl Homagi, penh< :• entras, en loqual vole que I 

îtal sieu foa yendutz e'1 près d'aquel se convertis en I cape- 
lanie. Festz lo testamen maistre I'. Ysarn, notari, Tan MCCC 
\ \ \ i XX d' Al 

ftem. Lo testamen fagh per maistre G. Cabanis, notari, 
- ;I > entras, de Montpellier, en loqual fes hères son fils et el 
quas (F" 26, r°) que el moi is ses hères, vole que de sos bens 
9e feses iina capelanie, aprop losjorns de mossen Bertran 
Cabanis son frayre. Pes lo testamen maistre Gili Daude, 
,„,,:,, i.i';hi M CCC XI.VIII, a Vde May. 

86 Deu se cantar a Sant Fermin. 

87 ftem. Lo testamen fagh per Dona Johana, molher de sen 
Johan A.ndrieu, policier, e molher darrieyramen de maistre 

enguier G-uilabert, aotari, say entras, en loqual ordenet 
[ capelanie, e laquai vole que se décantes per mossen Steve 
Boyseyra, capelan, a sa vida, el aprop sos jorns per I frayre 
capelan del ordre dels Carmes del coven de Montpeylier, la- 
qual devon donar los senhors obriers. Loqual testamen fes 
maystre Johan Bo ver, notari, l'an M CCC 1, a XXI de jul. 

88 ftem. Lo testamen fagh per dona Jacma, molher de sen 
Bernarl de San Mathieu, olier, say entras, de Montpeylier, 
en loqual ordenel 1 capelenie, laquai vole esser decantada en 

Sant Montpeylier, loqual testamen fes 

de Ozilhan, l'an M CCC xlv, a V d'avril. 
em. Lo testamen per sen Peyre, autramen apelat Ber- 
ii. ii de [F 26. V"; sanl Mathieu, olier, de sa entras, de Mon- 
peylier, en loqual i la dicha dona Jacma, mayre 

sieua; local fes lo digh Jacme de Ozilhan, notari, l'an 

M CCC VIII, a 11 11 de jul. Décanta la mossen Steve de 
i atre de sanl Fermin. 

90 / m. Lo I stamen de Mossen G-, Mounier, capela de 

p slanie laquai vole que se de- 
:a de sanl Daunizi, en l'autar de sant Rav- 
iner, îa de Pra iri, Tan 
M CCC XXIII idas de octobre . 

91 / ■ m. A i ta la dicha capelani i. 


LE CATALOGUE DES CH APELLEMES 7 

92) Item. I carta contenen la clausa del testamen de sen 
Steve Vidal, en laquai fa mencion que sia restituit a la cape- 
lanie et ordenet. 

93)(F° 27, r°) Item. I carta contenen la clausa del testamen 
de sen Steve Vidal, en laquai fa mencion que sia restituit 
a la capelanie, et ordenet sen Johan Bertholrnieu LXXXV 
libr. lasquals avie clonadas de I vinha que avie dada ad 
acapte a la molher de sen Steve Sivada. Fes la carta maistre 
Arnaut de Pratz, notari, Fan M CCC XXXVIII, a III de ce- 
tembre. 

94) Item. I carta de acapte dat per los senhors obriers, 
patros de la capelanie de sen Johan Bertholmieu, a sen Steve 
Mercier, payrolier, de la possession que es als Grezes, ara 
usatgi de XX. s. Fâcha la carta per maistre G. Valsieyra, 
notari, Tan M CCC XLVI, a XIII de octobre. 

95) Item. Très cartas que son ensemps en una, laquai con- 
ten que sen Avmeric Cran, mercadier, compret de usatgis, 
que son a la Torrassa, que monton . . . XX s. VI den. Fes la 
carta maistre G. Nogaret, notari, Tan M CCC XLII, a VII 
de febrier. 

90) Item. I carta cossi dona Rayniunda Calvella compret 
una possession, que es costa lo Lez, laquai compret en alo. 

97) (F 27, v°) Item. Diversas cartas, tan de compras, quant 
d'autras causas, que son en una cayssa de noguier, en laquai 
son las armas dels senhors obriers, lasquals cartas son de 
pauc de valor. 

98) Item. Lo testamen de sen Bernât Castel, especiayre, de 
Montpeylier, et codicils faghts per lo digh sen Bernât, en los- 
quals codicils ordenet I capelanie, laquai vole que se décantes 
en Fautar de Nostra Dona de la gleya de sant Fermin de 
Montpellier, e laysetper ladicha capelanie VIII libr. de renda 
cascun an. Fes lo testamen els codicils maistre G. Cabanis, 
notari, say entras, Tan M CCC XLVIII, a XVIII de may. 
Décanta la mossen G. Sermhac, capelan 

99) Item. Lo testamen de sen Joan Aurelha, canabassier, de 
Montpeylier, en loqual testamen fes heretiers los paures de 8 DIALECTES ANCIENS 

Crist, aquels bes quais sen Peyre Tenchurier, mercaidier, els 
senhors obriers de la communa clausura davan dicha*. Loqual 
amen fes maistre P. Gili, ootari, l'an M CGC XL VIII, a 

XI \ de m:i.v. 

100) Item. Maya una carta cossi los senhors obriers vende- 
[.,,,, i hostal que es en la carrieyra de l'Agulharie, loqual 

aprel sen Luys de Felma, liayre de balas. Am pencion de 
\'1I1 flor. paguadors cascun an, a frayre .Johan Lurnbart, 
frayre prezicador, loqual décanta la dicha capelanie a Predi- 
cadors, per l'arma del digh Johan Aurelha. Fes la carta mais- 
tre Helies, Fan M CGC LXX, a XIIII mars, de laquai capela- 
nie son patros los senhors obriers, et aquestas cârtas son en 
una. 

LOI (F 28, r°) Item. I carta cossi sen Bernât de Pueg, the- 
saurier e procurayre del rey de Malhorguas, vendet a sen 
P.Adhemarde usatgis sobre IIII hostals, dels quais la I era d'en 
Duran Roca-Aumeria, mazelier, setuat sotz Postal de l'abat 
d'Anhana. B t'a de usatgi, lo tornes d'argen per XIII den. .... 
XV s. 

102) Item. L'autre de P. Arnaut, autramen apelat Maurin, 
mazelier, lo tornes d'argen a XIII d., fa de usatgi . . XV s. 

103) Item. L'autre d'en P. G-avanon, fa de usatgi, lo tornes 
gen per XIII den. . . . XV s. 

104) Item. L'autre es dels hères de messierP. de Taurinhan, 

savi en dreg, say entras, e aras es de maistre Johan de Solages, 

notari, situât detras la Malapagua de la cort del Bayle, fa de 

:i, lo tornes d'argen per XIII den. . XX s. 

lo.")) Pea la carta maistre Brenguier Lombart, notari, Tan 
M CCC MAll. a XII de may. 

106) Item. E la carta de la procura del Rey do Malhorguas, 
laquai fea maistre Aparissi de Fontagnas, notari, l'an M GCC 

L07) Item 1 carta cossi sen Johan Brun compret los dighs 
d P. Adhemar. Fes la carta maistre Bi mguier 

Phi se év ! lemmenl in< LE CATALOGUE DES CHAPKLL13NIES 9 

Lombart, notari, Tan M CCC XLVII, a derrierjorndejun, los- 
quals usatgis son de la capelanie; e son las cartas ensemps 
liadas. 

108) Item. La carta cossifon fondatz lo monestier de las do- 
nas de Sant-Gili de Montpellier, laquai fes maistre Gibert 
(F 28, v°) Salix, notari, l'an M CCC L VII, a XXVI d'octobre. 

109) Item. I cayssa longua estrecha en que es la enforma- 
tion faclia contra lo capelan de las dicbas donas de Sant-Gili. 

110) Item. I massapan en que ha II letras que pertocon al 
fagh de sen Berenguier de Meyrueis dels usatgis que layset a 
la dichas donas de Sant-Gili. 

111) Item. I carta cossi los senhors cossols, exequtors del 
testamen de sen Hue Carrel *, assignation al monestier de las 
dichas donas de Sant-Gili VI C flor. ara carta fâcha per maistre 
P. Gili, notari, l'an M CCC LXI, a XXIV de mars. 

112) Item. L'an M CCC XLIII, a XI de kalendas de jun, 
fon fâcha constitution de una capelanie per sen R. et P. 
Fabre, mercadiers, de Montpellier, de la fabrie en la gleya 
Sant-Fermin de Montpeilier, en l'autar de Sant-Miquel, e fes 
patros de la dicha capelanie los hères sieus e'is hères d'aquels 
procesens del mascle. Et aprop los senhorns obriers de la 
comuna clausura de Montpeilier. Fes la carta maistre Johan 
Guasc, notari. 

113) Ayso es estât denunciat, may non es a Tobra la carta. 

II 

114) (F 29, r°) AQUESTAS cartas denfra designadas son en 
las notas ho libre de maistre Helies Lambert, al. Ribrer, no- 
tari, say entras, de Monpeilier, que era notari dels senhors 
obriers, e son en lo libre cubert de post. 

115) Primieyramen, una carta cossi dona Resplandina, filha 
de R. Magalona, en say entras, e molher de Huguet del Mas. 
fustier, say entras, requonoc als senhors obriers e patros de 
I capelanie que ordenet P. sen Bernât Engilbert, de say entras, 

1 Autiv lacune évidente : deron 10 DIALECTES ANCIENS 

pebrier, e ha mossen Hue do Gracia, capelan, la dicha cape- 
lanie decantan, una vinha que es en la parrochia de Novegens, 
am usatgi de LX s. Fes la carta maistres Helies Lambert, Fan 
M CCC LXYII, a XXVI dejuli. 

1 L6 Ftem. Carta cossi los senhors obriers, patros delà cape- 
lanie que ordenel senjohan Salvayre, canabassier, say entras 
deron ad acapte a dona G-aujoza, molher de Jacme Peyre, sa- 
batier, una pessa de vinha, contenenll cartayradas que son en 
l.i demane do senl Steve de Bejanegues, en lo loc appelât als 
Wazes, am asatgi de XXV s.paguadors a mossen G. de Blau- 
zac, la dicha capelanie decantan. Fes la carta, lo digh notari, 
l'an M CCC I. XVIII, a XXIX de may. 

117) N. aras ten aquesta possessio missia. Léo Pau, jutge 
el palays. 

1 L8 (F 29, v°) Item. I carta cossi los senhors obriers. pa- 
tros dé una capelanie ordenada persen Bernât Bonoreg, per- 
gamenier o mercier, de Montpeylier, compreron per la capo- 
lanie, de sen B. de Rocamaura, cambiador, de Montpeylier, 
I pessa de terra de vinha en franc alo, que es scituada als 
Trencatz. Fes la carta lo digh mestre Helies Fan M I 
IAIIII. 

llï») Item. I carta cossi los senhors obriers e patros de la 
dicha capelanie deron ad acapte la dicha vinha al digh G. de 
Rocamaura. am usatgi de XY s. Fes la carta lo dig notari 
Tan cl jorn que es desutz. 

L20 Item. I carta cossi l"s senhors obriers e patros do 1 ca- 
pelanie ordenada per sen P. de Ferrieyras, say entras, lauze- 
ron la vendicion fâcha a sen Bernai Doyen, de Latas, per seD 

Johan Boysset, i 'esayre, de 1 pessa île terra de camp que 

1 terrador de Latas. apelal als Arniers, c fa de usatgi VII 
. II '1. Fes la .aria lo dig notari, l'an desus digh. a XIII de 
décembre. 

121) //'■///. I carta cossi los senhors obriers e patros de 1 ca- 
pelanie ordenada persen R. Bedes, mazelier, de Montpeylier, 
lauseron una vendition fâcha a P. Gazelas, laurador, per Agnes 
Macipa F 30. v°), molher de r T . Calvet, sayentras.de I LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 11 

camp que es el terrador de Montpellier apelat Via Croza e fa 
de usatgi XII den. Fes la carta lo dig notari. Tan desus dig, 
a XIIII de dezembre . 

122) Item. I carta cossi los senhors obriers e patros de I 
capelanie instituta et ordenada per mossen Martin Aycelin, 
capelan, say entras, lauseron I vendicion fâcha per Johan 
Assaus, sabatier, de Montpellier, a P. Valloncha, mercadier 
de vin, de I vinha, laquai es scituada el terrador apelat a Pueg 
Radier, arn usatgi de XX s. Fes la carta lo dig notari, l'an 
de sus, a XIV de febrier. 

123) Item. I carta contenen que los senhors obriers, patros 
de una capelanie ordenada per mossen Johan Vilar, capelan, 
say entras, deron ad acapte a'n P. Hugonin, sabatier, de Mon- 
peylier, I pessa de vinha, contenen I cartayrada, que es en 
la demarie de Montels, sobre lo pos d'en Valat. Am usatgi de 
X s. Fes la carta lo dig notari, Tan desus dig, a XIIII de fe- 
brier. 

124) Item. I carta que conten que los senhors obriers, pa- 
tros de una capelanie ordenada per sen Johan Berthomieu, 
pelicier, say entras, deron en acapte a sen P. Martin, saba- 
tier, de Montpeylier, I pessa de terra que es en la demarie de 
(F 30, v°) Sant Peyre de Mont Alberon, en lo terrador 
apelat ah Grezes. Am usatgi de IIII s. Fes la carta maistre 
Helies Lambert desus dig, Tan desus, a VIII de mars. 

125) Item. I carta contenen que los senhors obriers e pa- 
tros de una capelanie ordenada per sen Johan Salvayre, cana- 
bassier, say entras, ratifiqueron e lauzeron una vendicion 
fâcha asenR. Hue, cambiador, de Montpeylier, per sen Johan 
Bruguieyra, coyratier, de Montpeylier, de I pessa de terra de 
camp, contenen en se VI cartayradas scituadas prop Fespital 
de Besanegues. Am usatgi per cascuna cartayrada de V. s. 
Fes la carta, lo dig notari, desus dig, àX de mars. 

126) Item. I carta contenen que los senhors obriers, patros 
de una capelanie ordenada per sen P. 4 . drapier. 

1 Nom illisible. 12 DIALECTES ANCIENS 

Bay entras, de Montpellier, deron ad acapte a sen P. Romeri, 
sedier, de Montpeylier, I pessa de terra que es scituada en 
la demarie de Sant P. de Montarberon, en lo claus de la Cape- 
lanie. Am usatgi de VI s. Fes la carta lo dig notari, Fan 
M CCC LXV. a XXVI de mars. 

127) hem. I carta contenen que madona la prioressa de- 
monestier de las donas de Notra-Dona-de-Sant-Gili, de Mont- 
peylier < F° 31, v° ) e'1 coven do las dichas donas deron ad 
acapte a sen Frances Gili, de Lunel, I pessa de terra scituada 
en la demarie de Sant-Peyrc-de-Portz, en lo tenedor apelat 
a las Figuairelas, am usatgi de I sestier d'ordi. Fes la carta lo 
dig notari, Tan desus, a XXI d'abril. 

L28) Il fia. I carta cossi los senhors obriers e patros de la 
i-apelanie que ordenet sen R. Bedos, maselier, say entras, de 
Montpeylier, deron ad acapte a sen Johan Paul, hostalier, 
I pfssa de terra de vinha que es scituada en la demarie del 
san Fermin, en lo luoc apelat tor de Serven, am usatgi de V s 
Fes la carta lo dig notari, Tan desus dig, a IIII de juli. 

129) Item. I carta contenen acapte dat per los senhors 
obriers, patrons de la capelanie ordenada e fondada per sen 
Bernât de Milhargues, orgier, say entras, de I pessa déterra 
d'ort, am la mitât del pos scituat propla gleya de sant Cosme, 
am usatg] de XVI s. Fes la carta maistre Helies Lambert, 
notari, l'an e'1 jorn desus dig. 

130) Item. I carta contenen cossi sen G-. Folcaut, pelicier, 
de Montpeylier, heretier de sen Johan Salelas, filh e heretier 
de sen Johan Salelas, say entras, vendet als senhors obriers e 
patros delà capelanie (F 31, v°) d'en G. de Peyrotis, cambia- 
dor, de Montpeylier. say entras, IIII sestiers de i'romcn sobre 
il II pessas de terra, ensems contengudas en franc alo, que 
foron d'en P. delà Fecz, scituadas a Sant Marti de Sussanre- 
gues. 

131) Item. E dos sestiers de fromen a la mesura de Mont- 
peylier, ajg La directa senhorie e lauzimi, sobre doas pessas 
de terra scituadas en La demarie de sant P. de Belloc, laquais 
tenon 1".- hères o bens-tenens d'en <;. de Salelas. Fes la LE CATALOGUE DES CHAPELLEMES 13 

carta maestre Helies desus dig, Tan que desus, a XXV de 
octobre. 

132) Item. I carta que conten que los senhors obriers, pa- 
tros delà capelanie que ordenet mossen Ricart Bec, capelan, 
say entras, deron ad acapte a sen Johan de Monjuzieu, blan- 
quier, I pessa de terra contenen V cartajradas e mieia e XI 
destres, scituadas al terrador apelat al peras de Latas, am 
usatgi de V. s. Fes la carta lo dig notari, Fan M CCC LXV, 
a XXI de novembre . 

133) Item. I carta contenen que los senhors obriers, patros 
de la capelanie ordenada per dona Guilla Rocaficha, molher 
de sen Daude Rocaficha, e per sen P. Turpin, primier marit 
de la dicha, deron ad acapte a sen G. de la Balma, orgier, de 
Montpeylier, une pessa de terra contenen III cartajradas 
de vinha, scituadas el terrador de Monpeylier apelat Landis- 
sanegues, am usatgi de XXX s. paguadors a mossen R. Lar- 
guezas, capelan, que decantan la dicha capelanie. Fes la carta 
lo dig notari, l'an que desus (F 32, r°) a XVI de januier. 

134) Item. I carta cossi los senhors obriers, patros de la 
capelanie ordenada per mossen Miquel Sospon, doctor en leys, 
say entras, compreron de sen P. Costa, orgier, per la dicha 
capelanie X s. d'usatgis am directe senhoria e auzismi, sobre 
1 pessa de terra de vinha, scituada en la demarie de Sant 
Stephe de Sorieg, en lo luoc apelat al Ga de la Folie, que 
es de dona Gruilhalma, molher de sen Johan Clari, laurador. 

135) Item. EX s. de usatgi, am directe senhorie e lauzimi, 
sobre 1 pessa de terra de vinha scituada en lo terrador apelat 
la I abre, que es d'en Duran de Leuzeyra, mercier. 

136) Item. E X s. de usatgis, am directe senhorie e lauzimi, 
sobre una pessa de terra de vinha, scituada en la dicha dema- 
rie, en lo luoc apelat al Gua de la Folie, que es de Martin 
Combas, mercier. 

137) Item. X de usatgis, am directe senhorie e lauzimi, so- 
bre 1 pessa de terra de vinha scituada en lo dig luoc que es 
d'en Johan Maurel, laurador. 

138) Item XX de usatgis am directe senhorie e lauzimi, 14 DIALECTES ANCIENS 

sobre una pessa de terra de vrinha, que es do la molher de 
messier Bernai Etoqueta. 

L39) Item. XX s. de usatgi, am directe senhorie, lauzimi, 
sobre I pessa de terra de vinha que es del dig P. Costa, sci- 
tuada en 1" dig luoc. Pes la carta to dig notari, l'an 
M CCC I.XII. à XIX dejun. 

1 10) (F" 32. v°) Item. 1 iarta cossi los senhors obriers pan ■,-: 
de la capelanie que ordenet sen Johan Salvayre, lauzeron I 
vendicion fâcha a Steve Sabatier, altramen de Valentine -. 

tre, per -en R. Hue, cambiador, de 1 pessa de terra de 
camp 411e es a l'ospital de Bejanegues, am usatgi de V. s. Fes 
La carta lo dig notari , Tan que desus, a X de juli. 

III Item. 1 narra cossi messier Bernât Roqueta, licenciât 
en leys, reconoc al senbors obriers, patros de la capelanie, 
que ordenet mossen Miquel Sospon, doctor en leys, una pessa 
déterra de vinha de dona Agnes, molher sieua, scituada en 
La demarie de Sant-Esteve cle Sorieg, en lo luoc apela a la 
Vabre; am usatgi de XX s. Fes la carta lo dig notari, Tan que 
desus, a XXI III de juli. 

I l'J Item. 1 carta cossi los senhors obriers, patros de la 
capelanie ordenada per maestre Bernât Matuel, notari, say 
cuiras e mossen Bernât de Tomayrols, capelan, la dicha 
capelanie decantan, deron ad acapte a"n P. Gros, mercier, 
de Montpeylier, una pessa de terra scituada a La demarie de 
Montels, en Lo luoc apelal al /uns d'en Valut, am usa 

\X s. Fes la carta, I" dig notari, Tan que desus, a XXII 
d'octobre. 

1 L3 Item, I carta cossi los senhors obriers,|patros de la 

capelanie, P° 33, r°) ordenada per sen G-. Castel, cabassier, 

de Montpeylier, say entras, lauzeron la vendicion fâcha a sen 

lier Pulhan, mercier, de una vinha que fon de dona 

Johana, molher de sen Esteve Scofier, say entras, scituada en 

lo terrad >r de Montpeylier apelal ala Muta, am usatgi de X s. 

Fes la carta 1" dig notari, l'an quejdesus, a XXIX dejanuier. 

11! Item. I carta cossi Los senhors obriers, patros de la 

idanie que ordenel dona Laurensa, molher de sen Miquel LE CATALOGUE PES CHAPELLERIES 15 

Pelet, say entras, lauzeron I laysa fâcha a dona Katherina, 
molher de sen Andrieu Boganho, baysayre,per mossen G. Jo- 
vin, capelan, say entras, de Grabels, de I cartayrada de vinha, 
que es scituada el terrador apelat Pueq Avelier, ain usatgi de 
XIII s. III d. Fes la carta lo dig notari, Tan M CCC LXVII, 
à XXIX de octobre. 

145) Item. I carta cossi los senliors obriers, patros de la 
capelanie ordenada per sen Bernât Jogos, pelicier, say entras, 
de Montpeylier, deron ad acapte a sen Bertran Lauret, fustier, 
e a dona Alamanda, molher de sen Johan Mamet, de say en- 
tras, fustier, I pessa déterra que fon III cartayradas en se 
contenen, scituada en lo terrador apelat Tort de Serven, am 
usatgi de XXIV s. Fes la carta lo dig notari, l'an que desus, 
a XXIV de januier. 

146) (F 33, v°) Item . I carta contenen que los senhors 
obriers e patros de la capelanie que ordenet sen P. de Favars, 
drapier, say entras, lauzeron I vendicion fâcha a sen Esteve 
Beysieyre,liayre, de Montpeylier, per R. Bonel, laurador. de I 
cartayrada de plantier, scituada en la demarie de san P. de 
Montarberon, en lo luoc apelat los Trencastz, am usatgi de X s. 
Fes la carta lo dig maestre Helies, Fan que desus, a XX de 
mars . 

147) Item. I carta contenen que los senhors obriers e pa- 
tros de I capelanie que ordenet sen Johan Berthomieu, peli- 
cier, say entras, que lauzeron I vendicion fâcha al sen R. 
Stuc, cambiador, de Montpeylier, per sen Jacme Espanhol. 
espazier, de doas pessas de vinha que son a san P. de Mont 
Arberon, als Grezes de la Canalada, V s. VI. d. Fes la carta 
lo dig maestre Helies, l'an M CGC LXVIIL, a XXIV de abril. 

148) Itefn. I carta contenen que los senhors obriers e pa- 
tros de la capelanie que ordenet sen G. Castel, cabassier, say 
entras, de Montpeylier, lauzeron I a lieuration fâcha a l'en- 
quant a Johan de Ribauta, lanternier, habitador de Montpey- 
lier, de P pessa de terra de vinha de II cartayradas. scitua- 
da^ en lo terrador apelat Egua longua, am usatgi de III s. 
Fes la carta lo dig notari. Tan que desus, a II de jun. 16 DIALEO'IES ANCIENS 

i 19) (F 34, r°) Item. I carta contenen que los senhors 
obriers e patros de la dicha capelanie deron ad acapte al dig 
Johan de Ribauta lina pessa de terra de vinha contenen una 
cartayrada que es 3cituada el dig terrador de Egua hngua, 
am iisatgi de XII d r . Fes la carta lo dig notari, Tan e'1 jorn 
que desus. 

L50 Item. E la carta de la reconoysensa de las dichas II 
i de terra. 

151) Item. T carta que los senhors obriers e patros de I a 
capelanie ordenada per mossen Gr. Moneri, capela, say entras, 
deron ad acapte a sen Jordan Rei, fustier, [ a pessa de camp 
I carta;) rade e mieia contenen, que es lo paml d'en Conquas, 
am usatgi de \ Y>Cs. Fes la carta lo dig notaris, Tan que de- 
sus, a V. de febrier. 

1 52 Item . I ' carta contenen que los senhors obriers e patros 
de la Capelanie que ordenet sen R. Bedos, mazelier, say entras, 
lauzeron I 1 succession a dona Grarcens, molher de sen Johan 
Pauc, hostalier, de Montpeylier, al quai marri sien succesi, 
de [ a pessa de terra V cartons contenens, que es en la derna- 
rie de sanl Fermin,en lo luoc apelal For de Serven, am usatgi 
deV. s. Fes la carta lo dig notari, l'an M CCC LXVIII, a IX de 

L53' F 34, v°) Item. I a carta contenen que los senhors 
obriers, patros e go's ernadors e amministradors* del monesi Ler 
de las donas de sanfc Grili de Montpeylier, e'1 procurayre del 
dig monestier, lauzeron una institution de hères per lo testa- 
nt. -n fag per sen R. Terrest, sedier, say entras, en lo quai tes- 
tamen fes tieretieyras dona Pauleta, sa molher, e Fermina, sa 
filha, per laquai institution, pervenc a la dicha Pauleta la 
meital per non devisa de I' pessa de terra de II cartayradas, 
que es el terrador de Novegens, laquai se teng del dig mones- 
tier de las dichas donas, am usatgi de quatre d rs . Fes la carta 
lo dig aotari, l'an M CCC LXIX, a VIII dejun. 

l.)i Item, ["carta contenen que los senhors obriers, pa- 

1 V a. 128 el 160, Tor LE CATALOGUE DES CHAPELLEMES 17 

tros de la capelanie que ordenet niossen Johan de Vilar, cape- 
lan, que deron ad acapte a doua Brysa, rnolher de sen To- 
ruas Assaut, speciayre, de Montpellier, I a pessa de terra de 
vinha que conten v cartos, que es scituada el terrador del mas 
d'en Milat, am usatgi de X s. Fes la carta lo dig notari, Fan 
M CGC LXIX, al derrier jorn de octobre. 

L55 Item. I a carra couteuen que los senhors obriers, patros 
de I a capelanie que ordenet sen Gr. Castelh, cabassier, sobrediir, 
lauzeron una vendition fâcha a'n R. Marsana, fustier, de 
Montpellier, per Estc-ve .Sospon, ortolan, de F pessa de terra 
de vinha que es el terrador apelat las Felisseacas, aru usatgi 
àe V s. Fes la carta lo dig notari, Tan que desus, a VII de de- 
zembre. 

150) (F 35, v ) Item. I carta contenen que los senhors 
obriers, patros de la capelanie ordenada per maistre Bernât 
Matuel, notari, say entras, de Montpeylier, lauzeron la ven- 
dition fâcha a maistre P. Roman, cotelier, per senR. delMas, 
mercadier, de Montpeylier, tutor de Katherina, filha de sen 
Johan Yssareils, mercadier, de Montpeylier, per F pessa de 
terra de vinha que es el terrador de Montpeylier, en lo luoc 
appelât al pahon, am usatgi de XX s. Fes la carta lo dig no- 
tari, Tan que desus, a XIIII de novembre. 

15?) Item. I a carta contenen que los senhors obriers e patros 
de la capelanie que ordenet sen Johan Ros, chaudelier, de 
Montpeylier, say entras, lauzeron la vendition fâcha a sen Jo- 
han Gruos, laurador, de Montpeylier, per sen Johan Carbone!, 
laurador, de I cartayrada de camp que es el terrador apelat 
Val de Vesin, am usatgi de X s. Fes la carta lo dig notari, l'an 
que desus, a XXIII de novembre. 

158) Item. I a carta contenen que lus senhors obriers e patros 
de la capelanie que ordenet sen Esteve Rog, borzes, say en- 
tras, una peruccion o succession fâcha a dona Mirabels, rnol- 
her de sen F. Sam, cabassier, say entras, de Mon . lier, que 
era de Johan d'Albapar, cabassier, say entras, de doas car- 
tayradas de vinha, que son en la demarie de sant Fermin de 
Montpeylier, sub la reclusa de Latas, am usatgi de XL s ls , 18 DIALECTES ANCIENS 

la -arta Lo dig maistre Helias Lambert, l'an M CCC LXX, 
a \\\ de maj . 

159) (F" 35, v") licm. Una carta contenen que los se- 
'a obriers, patros de la capelanie que ordenet sen Bernât 
Engilbert, mercadier, de Montpeylier, lauzeron I a liuration 
tacha a l'encanl public a messier P. Cabot, 1' pessa de terra 
devinha scituada en lo terrador appelât Via croza, am usagi 
de \.\ - '. Fes la carta maistre Helies, notari, sobredig, Tan 
\l CCC LXX, a I1II de octobre. 

L60 Item. [ a carta cossi los senhors obriers e patros de 

i capelanie ordenada per sou Ii. Bedos, mercadier, sa}' en- 

!i i 1 yendicion fâcha a sen Esteve Porel plus 

h, laurador, per dona G-arcens, ûlha de sen Thomas Vi- 

tnolher de sen Johan Sauc, ostalier, say entras, de I a 

vinha que es en la demarie de san Firmin 

i Tor deServen, e de usatgi V s ls , paguadors 

a m ivre Ladel, decantan la dicha capelanie. Fes la 

carta lo dig notari, Tau M CCC LXX, a XX de dezembre. 

L61) Item. I 1 carta contenen que los senhors obriers, patros 
de la capelanie que ordenet mossen RicartBec, capelan, say 
entras, laquai décanta mossen Geneys Arbossa, capelan, de- 
ron ad acapte L pi ion a na Margarida, molher do Johan 

thier, mercadier de vin, que es que conten 111 cartos, sci- 
iiada 'Mi lo luoc apelal a lu Caupolieyra, am usatgi de V s u . Fes 
ia lo dig notari, l'an que desus, a XX de dezembre. 
162) (F 36, r°) Item. I carta contenen que lus senhors 
obriers, patros de la capelanie instituida e ordenada per 
• G. Clari, savi . le saj entras, lauzeron I a ven- 

ion fâcha a sen Et. Miquel, fustier, de Montpeylier, per 
1 . de la Lequa, orgier, de Montpej lier, e Maria, sa mo- 
lher. de 1' pessa de terra de vinha, que es scituada a la /on de 
holmieu, am usatgi de XX s. Fes la carta lo dig no- 
. l'an M CCI LXXI, a Vil demaj . 

I • > a contenen que los senhors obriers, pa- 

i ordenel sen Berthomieu l Ireza, ma- 
lt deron ad acapte I pessa de terra sci- LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 19 

tuada cils Ortz de las Cortz, am usatgï de X s Is . Fes la carta lo 
dig notari, Tan M CCC LXX, a XIIII de mars. 

164) Item. I a carta contenen que los senhors obriers e patros 
de la capelanie ordenada per dona Alainanda, molher de-sen 
Johan Lobier, drapier, say entras, deron ad acapte a sen 
Gaucelm Bonen, al. Morrut, e a sen Paul Costa, e a sen Daude 
Morrut, de san Johan de Vedas, so es assaber a cascun car- 
tayrada e la tiersa part de I a cartayrada, am usatgi cascun 
de V s ls VIII d rs , laquai es scituada el terrador de Sant Esteve 
de Bejanegues. Fes la carta maistre Helies Lambert, notari, 
Fan M CCC LXX, a XIV de mars. 

165) (F 38, v°) Item. I carta contenen que los senhors 
obriers, patros de la capelanie que ordenet sen Esteve de Lo- 
deva, filh e heretier de senR. de Lodeva, canabassier, say 
entras, de Montpeylier, que deron ad acapte a sen Esteve 
Raymon, laurador, de Montpeylier, I pessa de terra laquai es 
scituada el terrador apelat a Campmorier . Am usatgi de I a 
emina d'ordi. Fes la carta lo dig notari, Tan e'1 jorn que desus. 166) SEGUNselas notas o las cartas receupudas, per lo dig 
maistre Helies Lambert, al. Riber, notari dels digtz senhors 
obriers, patros de las capelanias que s'ensegun, que son en 
I cazern del libre en que son las armas de Tobra, aysi quant si 
ensec. 

167J Premieiramens I a carta contenen que sen Jacme Sy- 
mon, mersier, de Monpeylier, reconoc als senhors obriers, pa- 
tros de I a capelanie que ordenet sen Berthoimieu Greza, ma- 
zelier, say entras, de una pessa de terra de vinha que es el 
terrador appelât de Landissaurgues , am usatgi de XVII s 13 
IX d rS . Fes la carta lo dig notari, l'an M CCC LXXI 

168) Item. I a carta cossi los senhors obriers, patros de la 
capelanie que ordenet dona Johana, molher de sen Johan 
Andrieu, mercadier (F 37, r°), say entras, e mossen Este^e 
Boysieyra ', capela de la dicha capelania decantan, deron ad 

1 M. Bonsieyra DIALECTES ANCIENS 
tpte a sen Berenguier Vesian, ei a sen Duran Galin, e a sen 
Ja !me \ .ili«-.\ pa, e a sen R. Bermon, e a sen Berenguier G-run, 
lauradorsl'pessa déterra laquai es scituada el terrador apelat 
Y, ,,i de lasCortz, am certz usa la earta lo dig notari, 

l'an '''I jorn que desus. 

169 Item. I 1 carta contenen que los senhors obriers, pa- 
tros de la capelanie que ordenet sen Duran Sacirayre, dra- 
pier, -:i.\ entras, de Montpellier, e mossen R. Larguezas, 
capelan de la dicha capelanie decantan, deron ad acapte a 
K Phales, manescal, de Montpeylier, I :l pessade vinha de 
III cartayradas scituadas en la demarie de Montarberon, en 
lo terrador apelal a la Mata, am usatgi de XXXs ls . Fes la 
iri.i lo dig notari, Fan que desus, a XXIV de dezembre. 

III 

L70) (F° 38, r°) AQUESTAS cartas, denfra designadas, 
son en lo libre de las notas receupudas per maestre Jacme de 
saut Johan, notari dels senhors obriers de la dicha eommuna 
clausura de Montpeylier, loqual libre es en la dicha obra que 
pertocon a la capelanïas do lasquals son patros los dighs 
aenhors obriers. 

171) Aquestas cartas que s'ensec escrichas foron receupu- 
das de l'an M CCC LXXI1 a... *. 

172) Premieyramens I carta contenen que los senhors 
obriers, patros de : inie que ordenet dona Agnes mo- 
Iher de sen Enarl Homagi, penheyre, do Montpeylier, e mos- 
sen Salvayre Ladel, capelan de la dicha capelanie decantan, 
deron ad acapte a sen P. Borrelb, fustier, I pessa de terra 

if n 1\ cartayradas, scituadas en la demarie de Mont 
Arberon, en la terrador de Negua Castz, am usatgi de XX s ls . 
o dig maistre Jacme de sant Johan, notari, l'an 
que desus, a XYll de dezembre. Recognovit. 

173) Item. I carta de acapte dat per los senhors obriers, 
patros de que ordenel maistre Lambert de la 

il ■ a |u.'. LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 21 

Font, surgian, say entras, de Montpeylier, e mossen Jolian 
de'l Mas Vielh, capelan, la dicha capelania decantan, a sen 
Guiraut Arpin, rnercadier, de Montpeylier, de I pessa de 
terra de vinha que es en la demarie de Mornels, am usatgi de 
XL sis. Fes la carta lo dig notari, Tan (F 38, v°) que desus, 
a XVIII de febrier. 

174) Item. I carta contenen que los senhors obriers, patros 
de la capelanie que ordenet sen JohanKos, pasticier, de Mont- 
peylier, say entras, e mossen Arasus del Tros, capelan, la 
dicha capelanie decantan, lauzeron una cession e remission 
fâcha per sen Andrieu Racanel, lauorador, a dona Johana, 
molher de sen P Racanel, lauorador, say entras, dels dregs 
et accio que avia en I a pessa de terra de camp que es el ter- 
rador apelat als ortz de las Cortz, am usatgi de XX s ls . Fes la 
carta lo dig notari, Fan M CCC LXXVII, al premier jour de 
abril. Recognovit. 

175) Item. La carta contenen que los senhors obriers, pa- 
tros de la capelanie que ordenet dona Laurensa, molher de 
sen Miquel Pelet, drapier, say entras, de Montpeylier, e 
mossen Berenguier Tornier, capelan, la dicha capelanie de- 
cantan, deron ad acapte a na Guilhelma, molher de sen Ber- 
nât Cabertpina, lauorador, say entras, de P cartayrada de 
vinha que es en lo terrador apelat Pueg Avelier, am usatgi de 
XX s ls . Fes la carta lo dig notari, Tan que desus, al premier 
jorn de abril. 

176) Item . La carta contenen que los senhors obriers, pa- 
tros delà capelanie que ordenet sen Johan Bartholmieu, pe- 
licier, de Montpeylier, say entras, e mossen Bernât Caslar, 
capelan de la dicha capelanie (F 39, v°), decantan, lauzeron 
P dation en pagua a dona Katherina, molher d'en P. Martin, 
sabatier, de Montpeylier, de P vinha que es en la demarie de 
Montarberon als Grezes, am usatgi de V s ls . Fes la carta lo 
dig notari, Tan que desus, a VI d'abril. 

177) Item. I carta contenen que los senhors obriers, pa- 
tros de la capelanie que ordenet maestre Matuel, say entras, 
e mossen P. Costa, capelan, la dicha capelanie decantan, 

2 2? DIALECTES ANCIENS 

deron ad acapte a aeD Johan Pastre, laurador, I vinha que 
es a Rafegnan, am lisatgi de V s 18 . Fes la carta lo dig notari, 
l'an que desus, ;i XYII1 de juli. 

I 78 Item. I carta contenen que los senhors obriers, patros 
de la capelanie que ordenet sen Johan Bertholniieu, pelicier, 
<av entras, '!■• Montpeylier, e mossen Bernât Caslar, la dicha 
capelanie decantan, lauzeron I dation en pagua fâcha a dona 
Katherina, molher de 3en I'. Martin, sabatier, say entras, de 
una cartayrada de viuha que es als Grezes. Am usatgi de 
VII a 18 . Fes la carta lo dig notari, a VIII de may. 

179) Item. I" carta contenen que los senhors obriers, patros 
.1.' la capelanie que ordenet sen Duran Satnayre, say entras, 
île MoiifpeyliiU', e mossen Raymon Larguezas, capelan, la 
dicha capelanie decantan (F" 39, v°), deron ad acapte a sen 
Bernât Pascal de Prunet, laurador, I vinha que es a la por- 
talii'yra de Jjiii(/issii)ipf/ues, am usatgi de Vs ls . Fes la carta lo 
dig notari, l'an que desus, a XVIII de may. 

180) Item. I carta contenen que los senhors obriers, patros 
de la capelanie que ordenet dona Marita, molher de sen 
.lohan Mossonel, molinier, say entras, de Montpeylier, e mos- 
3en Johan del Mas Vielh, capelan, la dicha capelanie decan- 
tan, deron ad acapte a sen Berenguier Papina, orgier, de 
Montpeylier, I camp que es en la demarie de san Martin de 
Prunet, en lo luoc apelat la Hoqueta, am usatgi de XXV s ls . 
Fes la carta lo dig notari, l'an que desus, a XXVI d'octobre. \x\) \<,>I KSTAS cartas d'enfra designadas foron reccu- 
padas per lo dig maestre Jacme de san Johan, notari, Fan 
\I CCC I.Wlil. 

I 82 Item . I ' carta contenen que los senhors obriers, patros 

<\o la capelanie qu 'denet maistre G. de la Vabre, notari, 

s&y entras, ■ mossen <r. Costa, capelan de la dicha capelanie 
decantan (F 40, r"), deron ad acapte a sen P. Hugonin doas 
pessaa de terra de nnha contengudas II cartayradas que son 
'/ In Tinetta de La tas, am usatgi de X s ,s . Fes la carta lo dig 
notari, l'an que desus, a XX de octobre. LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 23 

183) Item. l a carta contenen que los senhors obriers, patros 
de Ja capelanie que ordenet dona Fermina, molher say en- 
tras de sen Johan de Rodes, altramen Gauzi, pargamenier, de 
Montpellier, e mossen P. Garrigua, capelan, la dicha cape- 
lanie decantan, deron ad acapte a sen Guiraut Mauran, lau- 
rador, de Montpellier, l a pessa de terra de vinha contenen 
l a cartayrada, que es en la demarie de Sant-Daunizi, en lo loc 
apelat a la torre d'en Candelon, am usatgi de X s ls . Fes la 
carta lo dig notari, Tan que desus, a XXI de octobre. 

184) Item. l a carta contenen que los senhors obriers patros 
de la dicha capelanie, e'l dig capelan, deron ad acapte a sen 
C. Raymon, una pessa de terra de vinha contenen en se 
l a cartayrada, que es en lo luoc sobre dig, am usatgi deX s ls . 
Fes la carta lo dig notari, l'an e'1 jorn sobre dig. 

185) Item. l a carta contenen que los dighs senhors obriers e 
patros de la dicha capelanie, e 1 ! dig capelan, deron ad acapte, 
a dona (F 40, v°) Johana, molher d'en Pons Tenel, sirven, de 
Montpeylier, 1 pessa de terra de vinha contenen en se l a car- 
tayrada, que es en lo luoc sobre dig, am usatgi de X s ls . Fes 
la carta le dig notari, l'en e'l jorn que desus. 

186) Item. l a carta contenen que les senhors obriers, patros 
de la dicha capelanie, e'1 dig mossen S. Garrigua, la dicha 
capelanie decantan, deron ad acapte a dona Johana, molher 
de sen Johan Arnaut, mazelier, de Montpeylier, et al dig ma- 
rit sieu, 1 pessa de terra de vinha, II cartayradas en se con- 
tenen, que es el dig luoc, am usatgi de XX s ls . Fes la carta 
lo dig notari, Tan que desus, a XXVI d'octobre. 

187) Item. l a carta contenen que los senhors obriers, patros 
de la dicha capelanie, e'1 dig capelan, deron ad acapte, a sen 
Duran Fetays, cordier, de Montpeylier, l a pessa de terra de 
vinha tenen en se III cartos, que es en lo dig terrador, am 
usatgi de X s ls . Fes la carta lo dig notari, Tan e'1 jorn que 
desus. 188; (F 41, r°) AQUESTAS cartas que s'ensegon foron 24 DIALECTES ANCIENS 

receupudas |>cr l<> .li- n<.i:ni, maestre Jacme de San-Johan, 
uotari, L'an M CCC L.WIIII. 

L89 Primieyramens L" carta contenen que los senhors 
obriers, patros de la capelanie que ordenet sen Bernât Engil- 
bert, pelicier, Baj entras, de Montpeylier, e mossen R. Lar- 
guazas, capelan, la dicha capelanie decantan, en la gleyza de 
rtholmieu, deron ad acapte a dona Guilhalma, molher 
de Ben Johan Foyset, cordier, de Montpeylier, l a pessa de 
terra que es en la demarie de Sant-Fermin, el terrador de Da- 
bian, am usatgi de X s ls . Fes la carta lo dig notari Tan que 
3, ;i \ Il de mars. 

L90 Item. l a carta contenen que los senhors obriers, patros 
de La capelanie ordenada per sen Johan Ros, pastacier, saj 
entras il.- Montpeylier, e mossen Atrasies l del Cros, capelan. 
la dicha capelanie decantan, lauzeron l a vendition fâcha a sen 
P. Gregori, drapier, de Montpeylier, per Bernât Huguet et 
Florencia, sa molher, de l a pessa de terra de vinha que es en 
la demarie de Sant Fermin, en la Garda del val de Vezin, am 
usatgi <le X s ls . Fes la carta lo dig notari, Fan que desus, a 
\ V de mars. 

l'.'l) (F" 41, v") Item. l a carta contenen que los senhors 
obriers, patros de la capelanie que ordenet sen G. Castel, ca- 
bassier, de Montpeylier, lauzeron l a vendicion fâcha a sen 
Johan Garin, mercier, de Montpeylier, per sen R. Ricart, de 
Montpeylier, de l a vinha que conten una cartayrada, que es 
prop lo Molin de Tevesque am usatgi de X s ls , laquai décanta 
mossen Johan Palam, capelan. Fes la carta lo dig notari, l'an 
que desus, a XXII de octobre. 

L92 Item. 1' carta contenen que dona Peyronela Marale- 
tina, molher de sen S. Maraletin, sa\ entras, reconoc als se- 
ahora obriers, patros de la dicha capelanie, I cartayrada de 
terra, que es en La demarie de Montels, en lo luoc apelat las 
Fetiisenca*, am usatgi de V s 1 -. Fes la carta Lo dig notari, Tan 
• •'I jorn que dej 

1 V . :n i 17 i. Arazit^ LE CATALOGUE DES CHAPELLERIES 25 

193) Item. l a carta contenen que los senhors obriers, pa- 
tros de una capelanie que ordenet sen Bernât de Sant Mathieu, 
olier, de Montpeylier, e rnossen Esteve de Trelops, capelan 
de la dicha capelanie decantan, lauzeron un estauh fag a sen 
R. Duran, altramen Romier, per sen P. Nogaret, ortolan, de 
l a pessa de terra de vinha que es a San Milheys, am usatgi de 
XXX s ls . Fes la carta lo dig notari, Tan que desus, a XXIV 
d'octobre. 

194) (F 42, r°) AQUESTAS quartas que sen segon foron 
receupudas per lo dig maestre Jacme de Sant Johan, notari, 
Tan M CCCLXXVI. 

195) Premieyramens I a carta contenen que los senhors 
obriers patros de la capelanie que ordenet sen Andrieu Tor- 
cubilbas, pestre, say entras, de Montpeylier, compreron de 
usatges per la capelanie am directe senhorie e lauzimi, de 
sen Nat Palmier, cambiador, de Montpeylier, per cert près. 
Fes la carta lo clig notari, Fan M CCC LXXVI, a XXX de 
abril ; es la carta a Tobra. 

196) Item. I a carta contenen que los senhors obriers, pa- 
tros de la capelanie que ordenet dona Fermina, molhe (sic) de 
sen Johan de Rodes, altramen G-ozi , pargamenier, say entras. 
de Montpeylier, e mossen P. Garrigua, capelan, la dicha ca- 
pelanie decantan, deron ad acapte a sen P. Romier, sedier, 
I a pessa de terra que es. . . . * ... . Am usatgi de X s ls . Fes la 
carta lo dig notari, Fan que desus, a XVI de may . 

197) (F 42, v°) Item I a carta contenen que los senhors 
obriers, patros de la capelanie que ordenet dona Johana, mo- 
lher de sen Johan Andrieu, mercadier, say entras, de Mont- 
peylier, e molher de maistre Berenguier Guilabert, notari, 
say entras, compreron de sen P. Ribas, sedier, de Montpey- 
lier, de usatgis am directa senhorie e lauzimis per la dicha 
capelanie, per sert près. Fes la carta lo dig notari, Tan que 
desus, a XVI de juli. 

• L'indication manqua. 2fi DIALECTES ANCIENS 

198) Item. V carte contenen que los senhors obriers, patros 
de la capelanie que ordenet sen Bernât de Milhangues, or- 
gier, Bay entras, de Montpeylier, e mossen Steve Boysieyra, 
capelan, la dicha capelanie decantan, deron ad acapte a 
mossen Johan Melquier, capelan, de Montpeylier, coma pri- 
vada persona, une pessa de terra de camp, contenen en se VII 
cartos o entorn, que es prop lo cemiteri de Sant Cosme, am 
usatgi de XXX s ls . Fes la carta lo dig notari, l'an que desus* 
a XVII dejuli. 

L99 Item. I* carta contenen que los senhors obriers patros 
de la capelanie que ordenet que sen Bernât Benezeg, mercier, 
say entras, de Montpeylier, deron ad acapte a Mossen Johan 
Melquier, capelan, coma privada persona, I prat contenen en 
se III cartayradas, que son a Latas en lo luoc apelat Lojac, am 
usatgi de XX s u . Fes la carta lo dig notari, Tan que desus, a 
XXXI de octobre. 

200) (F 43, r°) Item. I a carta contenen que los senhors 
obriers, patros de la dicha capelanie aordenada per lo dig sen 
Bernart Benezeg, deron ad acapte I vinha que conten en se 
IIII cartayradas, scituadas en la demarie de Montels, en lo 
luoc apelat Fon Lavznnha, am usatgi de V s ls . Fes la carta 
lo dig notari, Tan que desus, a XXXI de octobre. IV 201) AQUESTAS cartas denfra designadas son notadas e 
receupudas perlo dig notari, en l'autre libre. 

202) //an. I a carta contenen que los senhors obriers e pa- 
tros de la capelania que ordenet dona Johana Andrieua, mo- 
Iher de son Nicholau Andrieu, say entras, e mossen Esteve 
Boysieyra la dicha capelania decantan, lauzeron I* permuta- 
tion fâcha a Bernât de la Fabregua, per sen G. de Mûries, 
pebrier, de II oatals, am transcort, que son al barri de Mont- 
peylier, e fan usatgi XVIII den. Fes la carta lo dig notari, 
l'an M CCC LXXYl. a XIX de dezembre. 

202) ftem. I 1 carta contenen que los [senhors obriers epa- LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 27 

tros de la capelanie que ordenet sen G. Castel, cabassier, say 
entras, e mossen Johan Salam, capela de la dicha capelania, 
deron e lauzeron P vendition fâcha a sen G. Fontanes, lau- 
rador, per sen Bernât Carbone!, sirven executordeltestamen 
de sen Johan de Ribauta, lantarnier, say entras, de I a car- 
tayrada de terra que es a Egua Longua, am usatgi de XII den . 
Fes la carta lo dig notari, Fan M CCC LXXVII, a XXIV de 
abril. 

205) (F 43, v°) Item. I a carta contenen que los senhors 
obriers, patros de la capelania que ordenet mossen Martin 
Aycelin, say entras, e mossen Jacme Gaudil, capela la dicha 
capelania decantan, lauzeron I a vendition fâcha a sen P. Gau- 
dilh, mercier, de Montpeylier, per sen P. Valencha, merca- 
dier de vin, de P vinha contenen una cartayrada, que es en 
la demarie de Montels, en lo terrador apelat Pueg Rodier, e fa 
de usatgi XX s ls . P'es la carta lo dig notari, Tan que desus, a 
XXIV d'abril. 

205) Item . P carta contenen que los senhors obriers e pa- 
tros de la capelanie que ordenet sen Andrieu Cortuchas, 
pestre, say entras, lauzeron P permutation fâcha a sen Esteve 
Cosenval, aventurier, per sen Johan de Caranta, laurador, de 
I verdier que es prop lo pon del Carme, am usatgi de XII 
den. Fes la carta lo dig notari, Tan que desus, a XXVI de jun . 

206) Item. P carta contenen que los senhors obriers e 
patros de la capelania que ordenet mossen Martin Aycelin, 
capelan, e mossen Jacme Gaudil, capela, la dicha capelania de- 
cantan, lauzeron P vendition fâcha a sen Johan Gitbert, mer- 
cier, de Montpeylier, per sen G. Gaudilh, mercier, de P car- 
tayrada de vinha que es a Pueg Rodier, am usatgi de XX s ls . 
Fes la carta lo dig notari, Tan que desus, a XXIV de juli. 

207)(F°44, r°) Item.l* cartacontenen que los senhors obriers, 
patros de la capelania que ordenet dona Johana Andrieua, 
molher de sen Nicholau Andrieu, say entras, e molher que 
fon de maestre Berenguier Guilabert, notari, e mossen Esteve 
Boyssieyra, capelan de la dicha capelania decantan, lauze- 
ron P vendition fâcha a S. Guodet, bastier, per Daunizi Lon- DIALECTES ANCIENS 

dras, de !• rayon, am transeoirfc, qae es prop lo Bordel, am 
Qsatfi de VU den. Fes la carta lo dig notarié Fan que desus, 
i XII d'aost. 

208 Item. P carta contenen que los senhors obriers, patros 
de l.i capelania aordenada per la dicha dona Johana An- 
drieua, el dig mossen Esteve Boysicira, capelan de la dicha 
capelania deeantan, lauzeron l a vendition fâcha per Dau- 
nizi de Londras, mercier, a sen Bernât del Pueg, pestre, de 
I 1 rayon am verdier, que es en lo dig lttoc, am usatgi de 
X VI den. Fes la carta lo dig notari, Tan e\ jorn que desus. 

209) Item. P carta contenen que los senhors obriers, patros 
de la capelania que ordenet sen P. Albert, drapier, say en- 
tras, e mossen P. Guiraut, capelan la dicha capelanie decan- 
tan, lauzeron de P vendicion fâcha a donada 1 Johana, molher 
de sen Johan Banas, laurador, de I ostal que es el barri de 
M-.ii» p.-ylier, al Corrral, en la carrieyra dels Olieus. Am usatgi 
de XI 11 s ls . Fes la carta lo dig notari, Fan que desus, a XIX 
d'aost. 

210 (F 44, v°) Item. P carta contenen que los senhors 
obriers e patros de la capelania que ordenet dona Guilhina 
Turpina, molher de mossen Daude Rocaficha, cavalier, say 
entras, Laquai se décanta en Fautai* de Nostra Dona de saut 
M ii lin de Prunet, e mossen Estevô de Trevals, capela, la 
dicha capelania deeantan, lauzeron P institution de hères fâ- 
cha per sen Jacme de Salicatas, eanabassier, say entras, de 
Mniitpeylier, el quai testamen fes heretieyra nia dona Beatris, 
mollier sieuna, que li pervenc II cartayradas de vinha que 
son al Rieu Colum, am usatgi de XV s ls . Fes la carta lo dig 
notari, Tan que desus, a 5 de setembre. 

211) Item. I' carta contenen que los senhors obriers, patros 
• le la capelania que ordenet dona Johana Andrieua, molher 
darrieyra de maistre Berenguier G-uilabert, notari, say entras, 
e mossen Esteve Boysieyra, capelan, la dicha capelania de- M donada l. t-ce d<>nii .m donada, Fém. de donat, comme ci- 
dessus (a. 3 )•? LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 29 

cantan, lauzeron I a vendition fâcha a sen P. Teysier, drapier, 
per Bernât del Pueg, de I ostal am verdier que es prop de la 
carrieyra de las Femenas, am usatgi de XVI den. Fes la carta 
le dig notari, Tan que desus, a XXX de setembre. 

212) Item. ï a carta contenen que los senhors obriers e pa- 
tros de la capelanie ordenada per sen Andrieu Torculhas, pes- 
tre, say entras, deron ad acapte a sen R. de Peyras, merca- 
dier, de Montpellier, IIII crozes contenens, que son foras lo 
portai de la Blanquaria, am usatgi de I s ls e VI den. Fes la 
carta lo dig nolari, Fan que desus, a XIIII de octobre. 

213) (F 45, r°) Item. I a carta cossi los senhors obriers, pa- 
tros de la capelania que ordenet dona Fermina, molher de 
sen Johan Guosi, altramen de Rodes, pergamenier, say en- 
tras, e mossen P. G-uarriguas, capelan, l'a dicha capelania de- 
cantan, deron ad acapte a maestre Peyre Lauzet, I pessa de 
terra que es a la torre d'en Caudelon, am usatgi de XX s ls . Fes 
la carta lo dig notari, Tan que desus, a XV de octobre. 

214) Item. I a carta contenen que los senhors obriers, patros 
de la capelania que ordenet sen Mathieu de Canavat, peli- 
cier, say entras, deron ad acapte a sen G. Fornier, laurador, 
I a pessa de terra de camp, que es a Larian, am usatgi de X s ls . 
Fes la carta lo dig notari, Fan que desus, a XXIIII de octo- 
bre. 

215) Item. I a carta contenen que los senhors obriers, patros 
de la capelania que ordenet sen Guiraut Joguos, say entras, 
e mossen Johan Gaudalet, capela, la dicha capelania decan- 
tan, de I a lieuracion fâcha a R. Gâcha e Daudo Mal, lauradors, 
de I a pessa de terra, vinha e camp, en se contenen, que es a 
la Lova, am usatgi de XL s ls . Fes la carta lo dig notari, Fan 
que desus, a X de febrier. 

216) Item. I a carta contenen que los senhors obriers, pa- 
tros de la capelania que ordenet mossen Johan del Vilar, altra- 
men Raynier (F 45, v°), capelan, say entras, de Montpey- 
lier, e mossen G. Costa, capelan, la dicha capelania decantan, 
deron ad acapte a sen Johan Pastre, laurador, de Montpey- 
lier, I a pessa de terra, que era erma, que fon de dona Luyza 30 DIALECTES ANCIENS 

molher de messier Thomas Assaut, que es el terrador apelat 
Rafegan, am iisatgi de V s. Fes la carta lo dig notari, l'an 
M CCC I. XXVII. a XIV de mais. 

217) Item. I' oarta contenen que los senhors ohriers, patros 
,1,. i a capelania que ordenet dona Johana Andrieva, molher 
que fon de maestre Berenguier Guilabert, notari, say entras, 
c mossen Esteve eapelan la dicha capelania decantan, lauze- 
pon [■ vondicion fâcha a sen Johan d'Orlhac, orgier, de Mont- 
peylier, per P. Guodet, bastier, de I hostal am transcort, que 
es prop la carricyra de las Femenas, am usatgi de VII don. 
Pea La carta lo dig notari, l'an M CCC LXXVIII a XII d'abril. 

218 Item. 1 ' carta contenen que los senhors obriers e patros 
,1,. i a capelania que ordenet mossen Johan del Vilar, altra- 
men Raynier, eapelan, say entras de Montpeylier, e mossen 
<i. Costa la dicha capelania decantan, compreron per la dicha 
capelania de sen Johan Vezat, cambiador, habitador de Mont- 
peylier, de usatgis IIII libr. e V s ls . Am directa senhoria e 
lauzimis. Fes la carta lo dig notari, Tan que desus, al primier 
jurii de setembre. 

219) (F" 46. i" ) Item. 1 ' carta contenen compromes fagh 
entre les senhors obriers, patros de la capelania que ordenet 
maestre Jacme de Ozilha, notari, say entras, de Montpey- 
lier, de 1 ' part, e sen Jacme Guilhem, drapier, say entras, 
d'autra part, sobre ayso que los distz senhors obriers deman- 
das. >n al dm' sen Jacme CCCfloris, losqualslo digtz sen Jacme 
Guilhem el temps que el era obrier e clavari de la dicha obra, 
as m receuputz dels bens que eron del dig maestre Jacme de 
Ozilhan per fundar una capelania que el avia ordenada per la 
sieua arma. Fes la carta maestre Jacme de Sant-Johan, no- 
tari, l'an M CCC I. XXVIII, a 11 de octobre, e foron compro- 
missaris 3en Esteve de Clapiers e messier Daude Astruc^ 

220) \|>ivs l'an que desus, a XXI de octobre estan denfra 
lo .li- i-onipi't'iiji's, lo dit:/, s. mi listes e de Clapiers e'1 digz mes- 
sier Daude Astruc, arbitres elegistz per la dicbas partidas, 
pronuncieron : 

Attcndut que lodigz sen Jacme Guilhem volia repotier la dol LE CATALOGUE DES CHÂPELLEN1ES 31 

de dona Gracioza', dona mayre sieua, et que los bens non 
abastavon a paguar los deutes, fonc pronunciat que lo digz 
sen Jacme Guilhem filh, sia tengutz per tôt temps a donar al 
capelan que décanta la dicha capelania, et als sieus succes- 
sors per la dicha capelania, X floris a pagar cascun an, per 
las paguadas acostumadas 

221) Item. Que el quas que el compraria la renda dels ditz 
X floris, a voluntat dels senhors obriers, que sos bens fosson 
quites. Fes la carta lo digz notari, Fan e'1 jorn que desus. 

222) Item. 1 testamen fag per sen Raymon Cliemons, pey- 
rier, say entras, de Montpeylier, en loqual testamen ordenet 
l a capelania, laquai se décantes par 1 senhor capelan en la 
gleyza de Sant Paul, per laquai capelania layset per fondar 
aquela 1 pos e Postal que fon davan lo forn dels senhors Cos- 
sols de la Valfera. Fes lo testamen maestre P. Levet, notari, 
Tan M CGC XL VIII, a VI de jun. 

223) (F 46, v°) Item. Lo testamen fag per maestre Lam- 
bert de la Fon, surgian, de Montpeylier, e loqual ordenet que 
de sos bes se fezes una capelania, laquai se décantes en la 
glieza de Sant-Paul, laquai décanta mossen P. Perier, cape- 
lan, e son compradas las rendas ayssi quant apar el libre del 
papier del manifest. — Falh lo testamen. 

224) Item. Lo testamen fag per sen G-uilhem Moynier, pe- 
brier, say entras, de Montpeylier, en loqual ordenet l a cape- 
lania laquai se décantes per la sieua arma en la glieyza de 
Sant-Fermin, de Montpeylier, per laquai capelania layset en 
son testamen C. floris, per comprar rendas alodials. Fes lo 
testamen. L'an M CCC. Décanta la dicha capelania mossen 
Bernât de Arigier, capelan. 

225) Item. Lo testamen fag per sen Guilhem del Forn, pes- 
tre, say entras, de Montpeylier, en loqual testamen ordenet 
l a capelania per la sieua arma, laquai vole que se décantes en 
la gleyza de Sant-Paul de Montpeylier. Décanta la mossen 
Johan Jausseran, capelan (F 47, v°), per laquai capelania 

1 Ms. Garcioza. 32 DIALECTES ANCIENS 

| a yae1 | fcostâl que es en l (-auto sobre lo forn de las Flamas. 

Fes 1<J testamen. 

2!26] Item. Lo testamen fag per dona Mizâbêls, molher de 
jen Bsteve de Candilhargues, drapier, say entras, en loqual 
testamen ordeûet l a capelania, laquai se décanta en la glyeiza 
de Sant-Paul. 

227) Hem. Lo testaraen fag per dona Rossonela, molher de 
sen Jolian Rossonel, en loqual testamen ordenet l a capelania 
laquai se décantes en la glyeiza de Montpeylier, e foron com- 
pradas las rendas per ladicha capelania aysi quant apar en lo 
libre del papier de las denunciatios de la capelania. Fes lo 
testamen . 

228) Décanta la mossen P. Alh, capelan. 

229 Item. Lo testamen fag per dona Dossolina, molher de 
sen liuilhem Bornhona, mercadier, say entras, de Montpeylier, 
en loqual testamen ordenet l a capelania laquai se décantes en 
la gleyza de Sant-Paul de Montpeylier, entro a la renda de 
C s 18 . Ten los deniers sen Andrieu Tillol, exequtor c bens- 
tenena de la dicha Dossolina. Fes lo testamen. 

Palh lo testamen. 

230 Décanta la mossen G. Alazart, capelan de las donas 
de San1 <rili. 

231) (F 47, v"; A n M CCC LVII, a VII dé janvier, lo sen 
Raymon del Colet, canabassier, say entras, de Montpeylier, 
fea son teatamen, en loqual ordenet dos capelanies, de las- 
quals la nna vole esse decantada en la gleya de sant Jacme 
de Montpeylier per I capelan, am renda de XV floris. — 
Item. E l'autra vole esse decantada a sant Jolia de Buoias, al- 
tramen de Pegayrolas, entro a larendade xxv flor. per autre 
ma residencia en la dicha gleyas cascun. De las- 
quala son patroa los senhora obriers de la communa clausura 
de la viela de Montpeylier. Fes lo testamen M. Jacme de 
Jolia, notari, maior de jorns, per se o per autre. 

Item. Foron compratz per lus dichas capelanias, per 
sen Bernai Teysier, drapier, exequtor del testamen del digh 
sen Raymon, la mitât de la directa senhorie, lauzimis et de LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 33 

usatgis de xxxn sesties de blat, las doas pars de fromen et la 
tersa d'ordi, e de dos sesties d'ordi. Am carta fâcha per mos- 
sen Salvayre Grabels, notari, say entras. Son las cartas de la 
compra e reconoysensas a la obra. 

23S)Jtem. L'an M CCC LXXXV, a III de mars, foron com- 
pratz per lo sen Johan Daunizi, obrier e clavari de la obra, am 
sos companbos obries, patros de las dicbas capelanies, l'autra 
mittat del dich blat dels dos sesties d'ordi, am la dicba se- 
nborie e lauzimi per lo près de V C. francs. Et aysso del près 
de I hostal que fonc del dich sen Raymon del Colet, que es 
scituat a Castel Moton, losquals usatges son subre diversas 
possessios scituadas en lo terrado de sant Bres, de FAvesquat 
de Magalona. 

234) Fes la carta Jacme de sant Jolia, plus jove, notari 
dels senhors obriers. 

235) Es en I libre de papier, cubert de pargamin, ^ 
senhat sus lo clos de la i<g^g/ 

236) L'an M CCC II, a XXII de abriel, mossen Fermin 
Ribas, capelan decantan la capelania fundada per Bernart de 
Caux, a sant Fermin, portet als senhors obriers patros de la 
dicha capelania unas letras de Famortisation de la dicha 
capelania. Es en Fescrin de F obra, enl massapan, senhat 
de tal senhal T INDEX TOPOGRAPHIQUES Agulharie (F). — Rue (a. 65. 100). — Auj. l'Aiguillerie. 
Arniers (als), terrador. — Ténement. (A. F26). V. ci-dessous 
Latas el E. Thomas, Die. top., s. v. I'Arnel. 34 DIALECTES ANCIEJSS 

Arsa (T), tcrrador. —Tellement, (a. 64). Est-ce YArsal ? 
A.VB8CA1 de Maoalona. — Evêché, diocèse de Maguelone (a. 238). 
Balma la .—(.mile voisine de la ville (a. 133). Auj. les Baumes. 
Barris (los). — Faubourgs (a. 202, 209). 11 y avait le barri des 
murs et le barri de la palissade Le Coureau, lo Gorral, dont il est 
ici question, Eaisail partie de ce dernier. 

Bejanegoes.— Hameau (a. 125,144). Auj. com. de Saint-Jean- 
de-Védas. 

Belloc, terrador.— Ténement (a. 131). Auj. Beaulieu (comm. de 
Gastries), 

Bomeyras, terrador. — Ténement (a. 8,38). Auj. Bonnier. 

Bordel (lo). — Les mauvais lieux (a. 207). Avaient été rejetés à 
l'une dos extrémités de la ville, aux vergers. V. Carrieyra de las 
femenas (a. 207). 

Botonet. — Hameau de la banlieue (a. 37. 78), du même nom, 
Boutonnet. 

Camjpmorier (lo), terrador. — Ténement (a. 105.) N'est pas dans 
E, Thomas, Dicl. lop. 

Ganalada (la), terrador. — Ténement (a. 147.) n'est pas dans 
E. Thomas. Dicl lop. — V. aussi Gfrezes. 

Ganto (lo) sobre lo forn de las /lamas. — Le coin du four des 
Flammes (as. 226). 

Carme ijo). Le Carmel, couvent des Garnies, à la Blanquerie 

i V. Goven, — Pqn, — Portai., — Verdier). 

Carrieyrade l'Aqdlharie. — Rue de l'Aiguillerie (a. 100). 

Garrieyra d'en Valentin. — Rue voisine du portail Saint-Gilles 
(a. 3). 

Garrieyra de las Femenas. — Rue des Filles de joie (a. 211. 217). 
V. A. Germain, Hist. de la Commune (III, p. 371). 

Carrieyra dels Olieus. —Rue des Oliviers (a. 209), au Courreau. 
h;l (lo). — Le Palais (a. 11). 

Castel Moins. — Quartier, rue de la vieille ville (a. 334). Auj. 
rue Cas tel-Mouton. 

Gaupolieyra (la), terrador. — Ténement (a. 165). N'est pas 
dans E. Thomas. Dicl. lop. 

im.iii de s. Cosme (lo). — Gimetière de l'église Saint-Côme 
a. 198 . \. s. Cosme. 

Glaos di. la Capelanie ilo). — Glos de la Chapellerie, dimerie de 
Montauberon a. 196 N'est pas dans E. Thomas, Dict. lop. LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 35 

Gondamina d'en A.ybran (la). — La Gondamine des; Atbrand 

(a. 67). 

Corral (lo). — Le Courreau, quartier de la ville (a. 209). 

Govendel Carme (lo). — Couvent des Carmes, à la porte de la 
Blanquerie (a. 33, 83). 

Crozes (los). — Les fosses à fumier de la porte de la Blanquerie 
(a. 212). 

Dabian, terrador. — Tellement (a. 189), dîmerie de Saint-Firmin. 
N'est pas dans Eug. Thomas, Dict. lop. 

Demartes. — Dimeries. V. Montels (a. 123, 192, 200), S. Daunizi 
(a. 183), S. Esteve de Sorieg (a. 145), S. Fermin ( a. 128, 152, 158, 
189), S. Martin de Prunel (a. 180), S. Peire de Belloc (a. 131 ), 
S. P. de Montarberon(à. 124, 125, 146, 169, 172, 176), 5. P. de 
Porlz (a. 127). 

EguaLonga, terrador. — Tellement (a. 202), auj. Aiguas longas. 

Espital de Bejanegues. — Hospice de Bejanegues (a. 125, 144 ). 
V. ce mot ci-dessus. 

Felissencas (las), terrador. — Tellement (a. 155. 192), dimerie 
île Montels. N'est pas dansE. Thomas, Dict. top. 

Figayrelas (las), terrador. — Tellement (a. 127), dîmerie de 
St- Pierre de Port. N'est pas dans E. Thomas, Dict. top. 

Fon Lauzanha. — Fontaine rustique (a. 200), dîmerie de Montels. 
N'est pas dans E. Thomas, Dict. lop. 

Fon S. Bertolmieu. — Fontaine rustique (a. 162 , rendue célèbre 
par une chanson populaire. N'est pas dans E. Thomas, Dict. lop. 

Forn de la Valfera. — Le four de la Valfère (a. 222), apparte- 
nait à .'a ville. 

Forn de las Flamas. — Four des Flammes (a. 226). Une rue porte 
encore ce nom. 

Frayre Menors. — Les Frères Mineurs, couvent (a. 52). 

Gua de la Folie. — Gué du Lez (a. 134, 136), dîmerie de Saint. 
Etienne-de-Sorieg. N'est pas dans E. Thomas, Dict. lop. 

Garda del val de Vezin. — Tour qui défendait du val de Vezin 
(a. 190). V. Val de Vezin. 

Grezes (als), terrador. — Ténement (a. 124, 94, 176), dîmerie de 
Montauberon. N'est pas dans E.Thomas, Dict. top. 

Grezes de la Ganalada. — Ténement (a. 147). N'est pas dans 
E. Thomas, Dict. top . 

Gleisas. — Eglises. Y. Xolra-Dona-de-Tuulus, Noslra-Dona-de 
S.-Giii. sanl aisancla. 36 DIALECTES ANCIENS 

Lamdissarqi i , terrador. — Ténemenl v a. 72). Notre ms. donne 
ausi-i les lonucs Liuviissaurijws a. 167) ci Landissanegues {&. 133). 
N'esl pas dans B. Thomas. 0ict. /<</'. 

Utas Lattes, village a. 120, 58, 182, 199).— V. aussi Peras de 
Latas a. 132), Plan de hâtas a. 22), Tinela de Laias (a. 182). 
Larian, terrador. Ténemenl a. 214). Est-ce Larnan ? 
Lez (lo). — Le Lez, rivière (a. 96). 

Lojag, terrador. — Ténemenl (a. 199), commune de Lattes. 
NVst pas dans E. Thomas, .Dipf. /"/<■ 

Lova (la), terrador. — Ténement (a. 215). N'est pas dans E. 
Thomas, Dict. top. 
Maoalona. — Maguelone, ancienne cité a. 223). 
Malapagua (la) de la coirr del bayle. — La prison pour dettes 
de la baillie (a. 104), ce qui permet de supposer que la rectorie 
avail aussi la sienne Malapagua, littéralement mauvaise paye; il y 
avait une prison ainsi nommée dans presque toutes les villes du 
Midi. 

Mas d'en Milat, terrador. — Ténement (a. 154.) N'est pas dans 
E. Thomas, Dict. top. 

Mas d'en Valat, terrador. — Ténement (a. 142), dîmerie de 
M on tel. V. aussi Pos. N'est pas dans E. Thomas, Dict. top. 
Mazes (als). — Les Mazes, hameau (a. 1 16). 
Melguer. — Mauguio, anc. comté (a. 14). 

Mm. in de l'Evesque lo). — Le moulin de l'Évéque (a. 191). Porte 
encore le même nom, mouli de l'Evesque, ou simplement l'Evesque. 
Momels, terrador. — Ténement (a. 73). Probablement Montéls. 
Monestier de S. Gili. — Le monastère des Dames de S. -Gilles 
(a. 153). V. S. Gili. 

Montarberon. — Montauberon, hameau et dîmerie (a. 124). 
Miimils. — Montel, hameau et dîmerie (a. 123,142). 
Muta (la) terrador. — Ténement (a. 143, 169), dîmerie de Mon- 
tauberon. N'est pas dans E. Thomas, Dict. top. 

Nequa Castz, terrador. — Ténement (a. 172), dîmerie de Mon- 
tauberon. — Prenait son nom d'un petit ruisseau. 

Nostra-Dona-de-Taulas. — Église de N.-D.-des-Tables a. 91, 
21, 23, 79). — Autel de la Madalena a. 20 . 

Nostra-Dona-de-S.-Gili. — L'Église N.-D. du monastère de 
Sainl-Cilles (a. 7(1 127 . 

Novegens, terrador. — Ténement(a. 153). V. Parrochia. LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 37 

Ostal de I'abat d'Anhana. — Hôtel de l'abbé d'Aniane (a. 101). 

Ortz de las Gortz, terrador. — Ténement (a. 163, 160, 174). N'est 
pas dans E. Thomas, Dicl. top. 

Paml d'en Concas (lo), terrador. — Ténement (a. 151) N'est pas 
dans Eug. Thomas, Dicl. top. 

Pahon (al), terrador. —Ténement (a. 150). N'est pas dans 
E. Thomas , Diot. top. 

Parroghia de Novegens. — Paroisse (a. 115), fait partie auj. de 
la commune de Guzargues. 

Peras de Latas (al), terrador. — Ténement (a. 132). N'est pas 
dans E. Thomas, Dict. top. 

Plan de Latas (lo), terrador. — Ténement (a. 22). N'est pas dans 
E. Thomas, Dict. top. 

Pon del Carme (lo). — Le pont-levis de la porte des Carmes 
(a. 205). 

Portz, terrador. — Ténement (a. 128). 

Portals (los). — Les grandes portes de la ville. Notre ms. cite : 

1. Lo portai de S.-Gili (a. 3) ; 

2 . Lo portai de la Blanquaria (a . 80) ; 

3. Lo portai del Carme (a. 80). Avec la forme Caime. 
Portalieyra de Landissanegues (la). — L'une des petites portes 

de la seconde enceinte (a. 179). 
Pos. — Puits. — Le ms. en cite plusieurs : 

1 . Lo pos de la Val fera (a. 222) ; 

2. Lopos d'en Valal (a. 123), dimerie de Montels ; 

3. Lo pos de S.-Jorgi (a. 1) ; 

4. Lo pos de S.-Cosme (a. 129), voisin de l'église de ce nom. 
Prezigadors. — Couvent des frères prêcheurs (a. 100). 
Prunet, terrador. — Ténement et dimerie (a. 179). V. S l - 

Martin. 

Pueg Avelier, terrador. — Ténement (a. 175). N'est pas dans 
E. Thomas, Dict. top. 

Pueg Rodier, terrador. — Ténement (a. 122, 206). N'est pas 
dans E. Thomas, Dicl. top. 

Rafegnan, terrador. — Ténement (a. 177. 216). N'est pas dans 
E. Thomas, Dict. top. 

Reglusa de Latas. — Ténement (a. 158). N'est pas dans 
E. Thomas, Dict- top. — V. A. Germain, Hist. du commerce. 

3 DIALECTES ANCIENS 

Red Golum (al), terrador. — Ténement (a. 210). Prenait son 
nom d'un petit ruisseau, lo Rù u-Coulon. 
Roqubia (la), terrador. — Ténemenl (a. 186 ), dîmerie de 

Baint-Martin-de-Prunet. N'est pas dans E. Thomas, Dict. top. 
Bàlicatas, terrador. — Ténement [a. 210). Auj. même nom. 

Aloy. — Église de St-Éloy (a. 9, 33). 
S. A.uonsTW. - Kglise du couvent de ce nom (a. 32). 
s Bj rtholmieu. — Église de. St-Barthélemy, rustique (a. 35, 74). 
V. Fou. 
S. Bres. — Village (a. 234 

S. Gosme. — Église de St-Côine, rustique (a. 129,88). V. Pos. 
S. Dadnizi. — Eglise de St-Denis (a. 90). — Autel de St-Raynier 
(a. 90). 

S Bsteve de Bejanegues, terrador. — Ténement (a. 116, 164). V. 
Bejanegues. 
S. Esteve de Souiec, demaria. — Dîmerie (a. 134). 
s. Fiumix, demaria. — Dîmerie (a. 190) et église paroissiale. — 
Vutels de S.-Miquel(a,. 102), Noslra Doua (a. 98\ S. Andri&u (a. 66). 
S. Gili. — Eglise et monastère de femmes (a. 76, 78). Dans la 
paroisse de Novegens(a. 153). 

s. Guilhem. — Église de St-Guilhem. — Autels de l'Oslia (a. 82). 
\. D. de Tostz Sans (a. 45), S. Guilhem (a. 45). 
S. Jacme. — Église de S. -Jacques (a. 231). 

S. Johan. — Église et monastère des chevaliers de Saint-Jean 
a. 3). 
S. Jolia de Bueias. — St-Julien-de-Buéges, village (a. 231). 
S. Jorqi. — Chapelle rustiijue (a. 1). V. Pos. 
S. Marti de Prunet. — Dîmerie et église rustique v 'a.2l0). — Autel 
■ ■ Voslra Doua K a. 210). 

S. Mauti de Saussanegues. — Ténement (a. 130). N'est pas 
dans E.Thomas, Dict. top. 
s. Mathii i . ^Église (a. 48. 65 . Autel de 5. Antonifa. 43). 
S. Mii.iikvs. terrador. — Ténement (a. 193). 
s l'w !.. _ Église a. 34, 222, 223 . 
S. Peyre de Belloc. — Église et dîmerie (a. 131). V. Belloc. 
s. l'i'iui: de Portz, demaria.— Dîmerie (a 127 . N'esl pasdans 

I'. Tl tas, Dict. lop. 

3.P i M ontahberon . Église et dîmerie (a. 124). 
s. Thomas. l . . se a LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 39 

Santa Anna. — Église (a. 6, 47). — Autel de Nostra Dona (a. 46). 

S. Catherin.*. — Eglise (a. 18). 

S. Cros. — Eglise (a. 76). 

Saussanegues, terrador. — Tellement (a. 130, 230). 

Sorieg, terrador. — Ténement (a. 134). 

Tineta de Latas, terrador. — Ténement (a. 182). N'est pas dans 
E. Thomas, Dict. top. 

Terradors. — Ténements. V. les mots Arniers, — Ai'sa, — Bel- 
loc, — Bonieyras, — Campmorier, — Canalada, — Caupelayra, — 
Clans de la eapelania, — Condamina, — Dàbian, — Egna lonrja, 
— Felissenca, — Figayrelas, — Fon, — Gazda, — Gua, — Grezes, 
Landissargues. — Larian, — Lojac, — Lova, — Mas, — Molin, — 
Womels, — Monlcls, — Mola, — Negua Castz, — Novegens, — Artz, 

— Paml, — Pahon, — Pezas , — Plan, — Poriz, — Prunel, — Pueg, 

— Rafegnan, — Heclusa, — Reu colum, — Roquela, — Salicalas, 

— S. Marti, — S. Milheys, — Saussanegues^ — Sorieg, — Tineta, 

— Torre, — Vabre, — Val, — 17a Croza. 

Torre d'en Candelon. — Tour féodale qui donnait son nom à un 
ténement (a. 183,213), dimerie de St-Denis. N'est pas dans E. 
Thomas, Diel. top. 

Tor de Serven. — Tour et ténement du même nom (a. 145, 
128, 152, 100), dîmerie de St-JFirmin. 

Torrassa, ténement. — Grande tour et ténement du même nom 
(a. 95). 

Trencastz (los), terrador. — Ténement (a. 118, 148), dîmerie de 
S. V. de Montauberon . 

Vabre (la), terrador. — Ténement (a. 135). Il yen a un de ce 
nom dans la commune de Claret. 

Val de Ye/in, terrador. — Ténement (a. 190). N'est pas dans 
E. Thomas, Dicl. top. 

Valentines. — Le Valentinois, pays de Valence (a. 140). 

Vaefera (la). — Quartier, rue de l'ancienne ville (a. 222). V. 
Forn et Pos. 

Verdier dix Carme. — Verger situé près de la porte de Lattes 
(a. 205). 

Via Croza, terrador. — Ténement (a. 121.159). N'est pas dans 
E. Thomas, Dict. top. ni \ I>l C I ES ANCIENS GL0SSA1RF Abastar, v. —Suffire (a. 220). 

Alberguiku de mkrcadiers, loc. — Celui qui loge les marchands 
L. des privilèges, a. 13). 

Alberouador de romieus, loc. — Celui qui loge les pèlerins (Id. . 
a. 8). 

Amodiai., adj. — Qui concerne l'aleu (a. 224). 

A.LON, s. m. — Pour ato (a. 72). 

Xm.mimstrador, s. m. — Pour adminislrador (a. 153;. 

Amortizamen, s. m. — Amortissement (a. 56, 48). Hayn.. 
amortùsamen . 

Amortization, s. f. — Action d'amortir (a. 13C). 

\im!\lestieur, s. m. — Arbalétrier (a. 24). 

\m i.iv p. prés. — Attendant, considérant (.a. 1). 

Aventurier, s. m. — Marchand colporteur (a. 205). 

At8a, s. f. — Les aides, impôts (a. 63). 

Barralibr, s. m. — Fabricant de barils (a. 69). 

Baysayhe, s. m. — ? (a. 144.) 

liiN xenen, s. m. — Détenteur d'un bien (a. 131, 229). 

Cabassier, s. m. — Fabricant do cabas (a. 39, 155, 158 . 

Ga-de-l'a, loc. — Bout de l'an (a. 60). 

Capela (grand), loc. — Le grand chapelain de N.-D. (a. 20). 

Capelanie, s. f. — Cbapellenie (a. 1.) Et aussi capelania a 
166). 

Garto, s. in. — Petite mesure de surface (a. 155). 

Getbhbre, s. m. — Pour setembre (a. 93). 

ChaUDBLIER, s. m. — Fabricant de ('bandeaux (a. 157). 

Clavari dbls obriers, loc. — Le trésorierde l'œuvre(a. 220). 

Compromissari, s. ni. — Celui qui lait un compromis (a. 279 
m. — Compagnon scieur de long (a. 120 
[jda, adj. f. — Contiguë a. I 30, 182). 

« .ni i mer, b . m. — < îoutelier (a. 156). LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 41 

Darueyramens, adv. — Dernièrement (a. 87). Rayn. derreiramen. 

Dation, s. f. — Remise en payement (a. 176). 

Daus. — Vers (a. 279). 

Decantadoyra, adj. f. — Qui doit être chantée (a. 18. 23). 

Decantan, p. prés. — Desservant (a. 115). 

Decantar, v. — Desservir (a. 5). 

DtFALHENS, [i. prés. — Défaillant, manquant (a. 61). 

Demane, s. f. — Je pense qu'il faut lire demarie (a. 116). 

Destre, s. m. — Mesure de surface (a. 132). 

Devesa, s. f. — Devèze (a. 65). Rayn., devesa. 

Digtz. — Pour dilz (a. 1). 

Divisa, adj. f. — Divisée (a. 12). 

Entorn, adv. — Environ (a. 198). 

Erma, adj. — Déserte (a. 216). 

Espazier, s. m. — Fab. d'épées (a. 147). 

Estauh, s. m. — Cession (a. 193). 

Fabrie, s. m. — Fabrique (a. 182). 

Folie, s. f. — Folie (a. 134). Pour folia. 

Franc alo, loc. — Franc aleu (a. 2). 

Gazier, s. m. — Exécuteur testamentaire (a. 61). Rayn , ya- 
ziaire . 

Governan, p. prés. — Dirigeant (a. 1). 

Ha, v. avoir. — Pour a (a. 31, 45). 

IIabitador, s m. — Habitant (a. 218). 

Heredetat, s. f. — Héritage (a. 45). Rayn., heretat. 

Ho, adv. — Pour o (a. M, 40). 

Instituta, adj. f. — Instituée (a, 122); et inslituida (a. 162). 

Lantarnier, s. m. — Lanternier (a. 202.); et lanternier (a. 148). 

Laysa, s. f. — Donation, laisse (a. 144). 

Leugieyramens, s. f. — Facilement (a. 1). 

Eiayre de balas. loc. — Lieur de sacs, sorte de fort de la halle 
(a. 100). 

Ltayre, s. m. — Relieur (a. 147). 

Lieuration, s. f. — Livraison (a. 159) ; et liaracion (a. 148). 

Malapagua. s. f. — Litt., mauvaise paye. — Par extension, prison 
pour dettes (a. 104). 

Major de jorn, loc. — L'aîné, doyen. Litt., celui qui a le plus 
de jouis. (A. 231, 232.) — (V. ci-après, pour d'autres expressions 
du même crenre, plus viel, plus jove, etc). 12 DIALECTES ANCIENS 

Mi.m n, s. t'. — Pour mitât (a. 153). 

Mercadier de vin. loc. — Marchand de vin (a. 122). 

M i s~ii.it . — Messire (a . 138). 

Mm. m r darrieyra, loc. — Femme en deuxièmes noces, ou rema- 
riée a 210, Bl . 

BfORHl T, adj. f. — De mauvaise mine (a. 164). 

Non DBVISA, l'»c. — Indivis (I, 153). 

,,,,,,, s . m . _ Marchand d'huile (a. 88, 89\ Rayn., Olier. po- 
tier. — Les deux Boni encore en usage. 

Paoi \. s. f. — Paye (a. 17."»). — Pour Paga. 

Paguada, s. f. — Ce qu'on paye en une fois (a. 220). 

Paûoador, s. m. — Celui qui paye (a. 100). — Pour Pagador. 

I> AMI s m, — Coin, part (a. 151). Lo paml d'en Concas, la part 
d'en Concas. 

Pargamenier, s. m. — Marchand do parchemin (a. 183,170); 
.•t pergamenier (a. 118). 

Pasticier, s. m. — Pâtissier (a. 5); et pnstacier (a. 190). 

Pi ncion, s. f. — Pension. 

Penheyre, s. m — Peintre (a. 172). — Pour Penheire . 

Permutacion, s. f. — Permutation (a. 202). Hayn., permutatio. 

Peruccion, s. f. — Succession. 

Pezas.— (A. 132). 

Plantibr, s. m. — Plantation (a. l 'iti . 

Plus viel, loc. — L'aîné, doyen (a. 100). 

Plus jove, loc — Puîné (a. 234). 

Preferit, ida, p. passé — Préféré (a. 1). 

Prioressa, s. f. — Prieure (a. 137). 

Procura, s. f. — Procuration (1. 106). 

Procurayre de las armas, loc. — Procureur qui défendait les 
droits des âmes du purgatoire (a. 54.), les fondations pieuses faites 
a leur intention. 

I ' i ion ure del rey, loc. — Procureur du roi de Majorque (a. 101). 

PnocuRAinE del monbstier de S.-Gjli. — Procureur des religieu- 
ses de S -Cilles (a. 153). 

Procbzen, p. près. — Procédant (a. 102). 

Pruni i. — Verger de pruniers (a. 139). 

Ratifiquar, v. — Ratifier a. 125.) — Hayn., ratificar. 

Rboj onoissbr, \ — Pour reconoissi r a. 111 

Romier, suru . Pèlerin (a. 173). LE CATALOGUE DES CHAPELLENIES 43 

Saben, p. prés. — Sachant (a. 1). 

Sagnayre, s. m. — Saigneur (a. 4). 

Say entras, loc. — Autrefois (a. 212) ; et sa enlras (a. 89). 

Sen, s. m. — Pour seigneur (a. 46). 

Senhorn, s. m. — Pour senhor (a. 83, 102). 

Sert, adj . m. — Pour cert (a. 29). 

Sestayrada, s. f. — Seterée (a. 14). 

Setuat, p. pass. — Situé (a. 102). 

Sons, adj. poss. — Ses (a. 24, 36, 46). 

Sotcelier, — Sellier (v. Livre des privilèges, a. 9). 

Sub, prop. — Sous (a. 157). 

Substitui, adj. m. —Substitué (a. 157). 

Suma, s. f. — Somme (a. 25). Pour soma. 

Surgian, s. m. — Chirurgien (a. 233). Rayn., surgier. 

Tenedor, s. m. — Ténement (a. 127). 

Tenen, p. prés. — Tenant, avec le sens de conlenen (a. 186). 

Tera, s. f. — Pour terra (a. 194). 

Transcort, s. m. — Cour intérieure, intermédiaire (a. 202, 207). 

Transcrit, s. m. — Transcription (a. 217). 

Torrassa, augm. — Grande tour (a. 95). 

Trespartar, v. — Transporter, transmettre (a.l). Vourtransportar. 

Vabre. —(A. 135). 

Vendicion, s. f. — Vente (a. 144.) Rayn., vendition. 

Variantes orthographiques, avec cinq formes: glexjza (a. 222), 
glieyza (a. 224), glyeiza (a 226), glieza (a. 224), gleya (a 231); — 
avec quatre, maieslre (a. 26), maistre (a. 24), maestre (a. 40), 
mestre (a. 9); — avec deux, abriel (a. 23) et abril (a. 34), aordenada 
(a. 200) et ordenada, aost et ahost (a. 84), cert et sert (a 195, 197), 
cetembre (a. 94) et setembre (dezembre a. 121) et décembre) en et 
en (a.. 121), executor et exequtor (a. 230), espital et ospital (a. 
144), ha et a (a. 31, 45). ho et o (a. 11, 40), hoslalier et ostalier 
(a. 152, 160), hostal et ostal (a. 101), laurador et lauorador (a. 174), 
lascals et lasquals (a. 2). lieuration et liuration (a. 215), loc etluoc 
(a. 183), obrier et obvie (a. 133), possessyo et possession (a. 2 et 8), 
requonoc et reconoc (a. 115), quarta et caria (a. 194), vendicion et 
vendition (a. 120, 121), cas et quas (a. 85, 221), senhor et senhorn 
(a. 83), setuat et scituat (a. 101, 104). Et celles qui résultent de la 
chute du /• linal : molhe (a. 196), esse (a. 221), obrie (a. 233), sestie 
(a. 232), terrado (a. 233.) DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 

DES ANCIENS COMTÉS DE ROUSSILLON ET DE CEHDM.M 
(Suite) IX On ne possède, ou du moins on n'a signalé jusqu'ici, aucune 
œuvre entièrement rédigée en langue catalane avant la seconde 
moitié du XIII e siècle, car la Chronique du roi Jacques le Con- 
quéfant n'a guère pu être composée avant l'an 1250, et il est 
difficile d'admettre que Raymond Lull , né à Majorque en 
1235, ait pu écrire avant 1260 la prose ou les vers qui lui sont 
attribués. On a publié aussi la Chronique de Bernard DezClot, 
écrite vers la fin du XIII e siècle, et celle de Raymond Mun- 
taner, composée aux approches de l'an 1330. 

Cet ensemble de documents serait certes plus que suffi- 
sant pour donner une idée complète de la langue catalane au 
XIII P siècle ; mais, malheureusement, les manuscrits originaux 
ou les copies contemporaines de ces écrits sont perdus ou in- 
connus. La Chronique du roi Jacques, dont le plus ancien ma- 
nuscrit est daté de l'an 1343, et celle de Muntaner, ne sont 
connues que par des éditions du XVI e siècle, époque où per- 
sonne ne s'occupait sérieusement d'études linguistiques en Es- 
pagne ; les oeuvres catalanes de Lull ne se sont conservées que 
dans des manuscrits de beaucoup postérieurs à la mort de l'au- 
teur. Quant à la Chronique de B. Dez Clôt, elle n'a été publiée 
par M. Buchon que d'après des manuscrits relativement mo- 
dernes, qui, joints sans doute à l'insuffisance de l'éditeur en ce 
qui concerne le catalan, ont complètement défiguré la physio- 
nomie du texte original et en ont fait un document d'une uti- DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 45 

lité très-contestable pour la philologie *. On pourrait en dire 
autant d'une œuvre bien moins essentielle pour la linguistique, 
de la Chronique du roi Pierre IV d'Aragon, transcrite à la fin 
du XV e siècle par l' archiviste-chroniqueur Michel Carbonell, 
et publiée seulement dans le siècle suivant 2 . 

Or il est évident pour tous ceux qui connaissent les habi- 
tudes, on pourrait presque dire les principes constants des 
copistes de textes catalans, français et autres, de toutes les 
époques, que non-seulement l'orthographe, mais bien souvent 
les formes du langage, se trouvent déjà altérées dans les di- 
verses copies d'un même manuscrit faites dans l'intervalle de 
vingt ou trente ans les unes des autres, surtout lorsque la lan- 
gue n'était pas encore définitivement fixée. 

La langue catalane ne peut être considérée comme ayant 
atteint son complet développement et sa forme définitive 
qu'après la mort de Pierre IV, et il en résulte que, dans leur 
état actuel et quelle que soit leur valeur historique ou litté- 
raire, les œuvres indiquées ci-dessus n'offrent qu'une mince 
autorité pour la linguistique et ne sauraient guère servir de 
texte à des discussions philologiques. C'est d'ailleurs à cet 
unique point de vue que nous nous en occupons ici ; il ne 
s'agit pour nous que de l'étude et de l'histoire de la langue 
catalane, pour lesquelles les éditions des Chroniques des rois 
Jacques et Pierre, de B. Dez Clôt et de Muntaner, telles que 
nous les possédons, sont d'un secours tout à fait secondaire 
et ne peuvent offrir des textes et des preuves dont la critique 
puisse s'autoriser. 

1 Sans parler des graves erreurs de lecture que les connaisseurs relève- 
veraiunt facilement à chaque page du texte de B. Dez Clôt édité par 
M. Buchon. on peut se convaincre, par la simple comparaison du chapitre 
premier, publié par Antoine de Bofarull [E studios, sislema gramatical y 
crestomat'ia de la lengua catalana, 1865, page 153), qu'il n'y a pas, pour 
chaque ligne, quatre mots qui ne présentent une orthographe ou des for- 
mes dilférentes dans les deux leçons. 

* Carbonell réunissait toutes les qualités voulues pour douner une ex- 
cellente copie de la Chronique du roi Pierre, et il faut rejeter les fautes du 
texte sur les éditeurs du XVI" siècle. 46 DIALECTES ANCIENS 

Il faul donc, pour L'histoire do la langue catalane, comme 
pour celle de toutes les autres langues romanes sans excep- 
tion ', recourir avant toul aux textes originaux dont la date 
est parfaitement sûre e1 dont on possède des manuscrits con- 
temporains, si l'on veut suivre et étudier les origines, la for- 
mation. Les variations, les progrès et les formes diverses des 
mots et de la syntaxe. On peut dire que, sous ce rapport, il 
n'a été fait jusqu'ici aucun travail réellement important pour 
la | ] lane avant sa formation définitive, c'est-à-dire 

pour la période comprise entre les années 1250 et 1380. 

C'est cette lacune que nous nous proposons de remplir par 
la publication de documents dont la date et la transcription 
soient certaines, sans nous préoccuper en rien de leur valeur 
lin.iaii-.' ..h I.' l'intérêt qu'ils peuvent offrir pour l'histoire. 
Nous n'avons en vue que l'histoire de la langue, et tous les do- 
cuments sont utiles lorsqu'il ne s'agit que d'orthographe et de 
grammaire. Nous pensons même que les plus simples et les 
[il us infimes sont les meilleurs, parce que les rédacteurs d'un 
procès-verbal de bornage, d'un règlement rural ou d'une note 
de dépenses, écrivent toujours leur langue telle qu'ils la par- 
Lent, tandis que les auteurs d'un traité de médecine, d'une 
chronique, d'un roman ou d'une chanson d'amour, se trou- 
vant le [ilns souvent sous l'influence d'imitations, de rémi- 
niscences, de traductions, de tours de phrase et de formes 
étrangères, inusitées ou même inconnues dans le milieu où 
ils vivent . 

Les archives et les bibliothèques de Barcelone possèdent des 
documents catalans originaux du XIII 1 ' siècle; mais il ne pa- 
raît pas qu'on en ait encore entrepris la publication. D'autre 
part, les archives delà commune de Perpignan et celles du 
département des l'.v rénées-Orientales ont conservé beaucoup 

« C'est surtout pour la langue des troubadours qu'il faudrait faire des 

i l'infini, car les poésies des plus anciens troubadours ont été 

t mps hantées avanl d'ôtre écrites, et les recueils qui les ont conser- 

' I uts beaucoup plus tard : c'est ce qui explique pourquoi 

beau, oup de pièces sont attribuées à divers auteurs. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 47 

d'ordonnances et autres documents administratifs catalans à 
partir de Tan 1280 environ ; mais comme, pour quelques-uns, il 
ne reste aujourd'hui que des copies des XV e et XVI e siècles, 
nous ne pensons pas qu'il soit utile de les publier pour la ques- 
tion que nous avons en vue, et nous ne prendrons que les 
pièces à date certaine dont il existe des manuscrits originaux 
ou contemporains. 

L'un des plus anciens documents de ce genre que nous puis- 
sions citer est le traité conclu entre le roi Jacques d'Aragon 
et le roi de Tunis Abou-abd-Illah, dont le texte catalan, ra- 
tifié par le roi d'Aragon, à Valence, le 16 des calendes de mars 
1270 (février 1271), a été publié par M. Champollion-Figeac, 
d'après une copie des ides de juin 1278 {Collection de docu- 
ments inédits sur l'histoire de France). Cette pièce, intéressante 
à divers points de vue, peut être utilement consultée en ce 
qui concerne la philologie. 

Ce texte devrait, dans tous les cas, être étudié sur le docu- 
ment original, que nous n'avons pas sous les jeux, car la 
transcription de l'éditeur ne saurait inspirer une pleine con- 
fiance; elle fourmille d'erreurs, non-seulement pour les mots 
catalans, mais même pour les dénominations géographiques, 
puisqu'on y lit capello d'Ampuries pour castello d'Ampuries, 
tomaric au lieu de tamarit ; et, plus loin, a Mallorches o a 
Ciusa, au lieu de a Mallorches o a Iuisa. 

Quant au texte catalan, dans le passage al loc qui es oppcl- 
lat Torres, e parteye terme ab Alacant, il faut lire : appellat et 
parteyx (divise). 

Le passage inintelligible : e de restituir tôt aquel dan als pro- 
dons, abjura s quai séria la prodoa aquella o mostron, doit être 
lu : e de restituir toi aquel dan als perdens, els jurons quai séria 
la perdoa aquella o mostran. — Traduction littérale : « et de 
«restituer tout ce dommage aux perdants, ceux-ci jurant ou 
» prouvant quelle serait la perte en question. » 

Ailleurs : ni fassen neyun embarah, lisez embarch; --■ au lieu 
de ni per asso cwer nouer, lisez noues; — au lieu de hon solon, 48 DIALBCTBS ANCIENS 

lisez solen; — au lieu de qui ixisseni de la mar, il faut lire 
i.iistm, etc., etc. 

Dans l'article : Que tota mu quisia en qualque port dels ports 
de hi terra nostra, dels homens de la terra nostra, ajo (lisez aja) 
aquel dret quels nostres homens auran, la locution en qualque 
/nui dels ports est une tournure arabe qui n'a jamais été ad- 
mise en catalan ; elle semble indiquer que le texte primitif de 
ce traité fut rédigé en arabe, et le roi d'Aragon en aurait seu- 
lement ratifié la traduction catalane. CAPBREU DE LA VALLEE DE RIBES 

Le plus ancien document catalan dont nous ayons pu dé- 
couvrir le manuscrit original dans les archives du Roussillon 
es! un vieux capbreu, ou papier terrier delà vallée de Ribes, 
qui paraît avoir été fait entre les années 1283 et 1284. Les 
mus de cette vallée, comprise dans le comté de Cerdagne 
e1 dans les dépendances du royaume de Majorque, étaient de 
temps immémorial en partage entre le roi et la famille dite de 
Ribes, à laquelle succéda celle de Gleon ou de Durban vers le 
milieu du XV siècle. 

Le capbreu, entièrement rédigé en catalan, ne porte aucune 
date el ne nomme que « Guillaume de Ribes » comme cosei- 
sur de la vallée. Or, par acte du 4 des nones de mars 127?. 
le roi Jacques d'Aragon confirmaà Sibille, veuve de Raymond 
le Ribes, et à leur fils Guillaume, héritier dudit Raymond, 
la vente ou ferme de la part royale des revenus de Ribes, 
faite précédemment audit R. de Ribes, moyennant la somme 
de 1300 sols par an *, ce qui semble indiquer que Guillaume de 
Ribes, quoique mineur peut-être, venait de succéder depuis peu 
ii père. On ne trouve ensuite aucune mention de ce per- 
lonnage, qui épousa Françoise de Perella s , et, à la veille des 

1 ^rch. des Pyr.-Or. Régi tr< I i La Procuracio real, f* 75. 

| lit mi des châteaux <le Prats-de-Mollo. dans le haut Vallespir DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 49 

nones d'août 1313, celle-ci, se disant « veuve de Guillaume de 
Ribes » et tutrice de ses enfants François, Raymond, Guil- 
laume et Elicsende, renonça désormais à la ferme des revenus 
royaux susdits 1 . Notre capbreu pourrait donc, à la rigueur, 
avoir été fait entre 1272 et 1313 ; mais il est possible d'en 
mieux préciser la date. 

En effet, G. de Ribes, ainsi que ses prédécesseurs et suc- 
cesseurs, était (( châtelain et viguier naturel » de la vallée de 
Ribes, et comme l'on trouve, au 1 er février 1293 (1294), un 
certain Bernardus Tobau, tenens locum domini régis Maioricarum 
in valle de Rippis, et, à la même date, un P.Menestral, castlanus 
castride Rippis pro domino rege, on doit présumer que Guillaume 
de Ribes avait pris parti, en 1285, contre le roi de Majorque 
ou plutôt contre la France, en faveur du roi d'Aragon. Ses 
biens furent donc mis sous séquestre par le roi de Majorque, 
ainsi que ceux des nombreux seigneurs roussillonnais qui, dans 
cette occasion, combattirent avec les Catalans contre l'armée 
du roi de France Philippe III. Dans ce cas, le capbreu serait 
déjà antérieur à l'an 1285. D'autre part, il n'est jamais fait 
mention que de la monnaie de « Malgone » parmi les nom- 
breuses redevances qui s'y trouvent énumérées. Le roi Jac- 
ques 1 er de Majorque, aux termes des constitutions qui avaient 
établi son royaume, ne pouvait donner courslégal dans ses Etats 
qu'à la seule monnaie « barcelonaise de tern », la seule, en 
effet, qui se trouve énoncée dans les actes roussillonnais, pen- 
dant les premières années de son règne. Mais, à partir de l'an 
1283, c'est-à-dire dès l'époque où ce prince fut à l'état d'hostilité 
et de guerre ouverte avec son frère et ses neveux, rois d'A- 
ragon, jusqu'à la conclusion de la paix, .en 1298, les actes du 
Roussillon ne stipulent plus qu'en monnaie de Malgone. La 
monnaie barcelonaise de tern fut ensuite la seule monnaie 
légale admise dans le royaume de Majorque. Le capbreu de 
Ribes serait donc, d'après ces considérations, de l'année 1283 
ou 1284, et c'est bien la date qu'il faut lui attribuer au point 
de vue de la paléographie et de la linguistique. 

4 Arch. des Pyr.-Or., Liber feudorum C, f° 91, v° 50 DIALECTES ANCIENS 

Le manuscrit est écrit avec beaucoup de soin sur parche- 
min, avec rubriques et lettres initiales ornées en encre rouge. 
Il parait même très-correct; cependant, comme on ne saurait 
répondre des négligences ou inadvertances qui peuvent échap- 
per même aux copistes les plus exercés, nous sommes porté à 
considérer comme des inadvertances du copiste l'omission de 
quelques traits servant à indiquer les voyelles ou lettres sup- 
primées dans les mots e et du, pour en et dun. Sans doute, du 
(pour de un) a pu exister dans l'ancien catalan, de même que 
Ton trouve à toutes Les époques cascu et cadaliu, ou cascun et 
cadahun; mais nous attribuons cette forme à l'omission d'un 
simple trait sur la voyelle, plutôt que d'admettre pour le mot 
du une terminaison très-singulière et dont nous ne connaissons 
aucun autre exemple. 

Il y a aussi à noter dans ce manuscrit la manière employée 
par l'auteur pour exprimer le ny catalan, dans les mots any, 
senyor et autres, qu'il écrit ay et seyor, en mettant un point 
sur l'y. Cette notation n'a aucune valeur dans la paléographie 
catalane, car, dans ce ma nus, 'rit comme dans ions ceux du 
Roussillon à cette époque, la lettre y est toujours surmon- 
tée d'un point, même lorsqu'elle n'a que la simple valeur de 
17. Au reste, le capbreu a écrit une fois le mot ans au pluriel 
(pour anys), et l'on y trouve assez souvent estrayns pour es- 
tranys). Quant aux nombreuses variantes employées pour ren- 
dre le y, le ij. et surtout le // mouillé, on les retrouve clans tous 
les manuscrits latins ou en langue vulgaire de la Catalogne 
et du Roussillonau xm c siècle. Les tendances de l'orthographe 
catalane étaient alors depuis longtemps marquées, mais il n'y 
avait encore rien de définitivement fixé. 

La seule forme étrangère un peu usitée en catalan qu'il y 
ait a signaler dans ce manuscrit, est celle de autre, qui y est 
employée quelquefois, bien que la l'orme catalane altre soit 
dominante. 

Remarquons aus<i le pluriel masculin rasi, dont il va deux 
■ •\ impies (ras, rasa, /'tisi. rases); le manuscrit emploie le plus 
souvent la terminaison es pour le pluriel masculin, comme DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 51 

dans mas, qui t'ait mases. Enfin le capbreu n'emploie jamais 
que les formes hom au singulier et homes au pluriel, au lieu de 
homen et homens, qui sont presque toujours employées à la 
même époque. Il n'y a pas un seul exemple de l'emploi de 
la lettre s distinguant Je sujet du régime au singulier. 

Le capbreu de Ribes ne manque pas d'intérêt pour la topo- 
graphie historique de la vallée, car il fait rénumération des 
redevances auxquelles chaque habitant ou propriétaire était 
tenu envers le roi et Guillaume de Ribes. Les articles con- 
sacrés à chaque tenancier se suivent presque toujours dans le 
même ordre et dans les mêmes termes, et les extraits que 
nous en donnons ici présenteront forcément la même mono- 
tonie, bien que nous ayons cherché à reproduire seulement les 
passages qui peuvent offrir des locutions ou des mots nou- 
veaux intéressants pour les études philologiques, les seules 
que nous ayons en vue dans cette publication. 

La langue employée dans ce document offre quelques par- 
ticularités peu communes dans le style censitaire du Rous- 
sillon au XIII e siècle, mais qui se conservèrent cependant dans 
la viguerie de Cerdagne, dont la vallée de Ribes faisait partie. 
Nous n'avons pas l'idée de donner ici l'explication des locu- 
tions qui désignent les diverses redevances, ou des droits pour 
lesquels on levait la contribution, parades, yaytes, forestage, 
oblies. caslania, civada, solatge et autres, car ces mots avaient 
à l'origine un sens déterminé, tandis que dans le capbreu on 
les applique souvent, non pas au droit lui-même, mais à l'ob- 
jet payé ou fourni. 

Ainsi le mot forestatye désignait d'abord la redevance 
payée pour le droit de prendre du bois dans une forêt, et 
nous voyons ici des individus qui payent des ans (œufs) de fo- 
restage, et un autre v. ous per forestage del bosc. Un autre 
donne du blat de yaytes (blé pour la contribution du guet). 

On trouve de même le blat de parades, les garbes de civada, 
qui se rattachent à l'ancien droit de parafa du IX e siècle, 
généralement désigné plus tard par le nom iïalberga, qui 
comprenait toutes les fournitures de pain ou fogasses, de 58 DIALECTES ANCIENS 

viande, légumes, vin, avoine el autres, relatives au droit de 
gîte "M de logement. Mais chacune de ces fournitures pouvait 
être représentée pair divers objets en nature ou par une somme 
.■M espèces, puisque l'on pouvail paver une perna (jambon) de 
civada d'avoine), el Voblia, qui représentait primitivement la 
fourniture du pain ou de la farine, est souvent payée avec du 
\m : Cniillaume de Ribes reçoit 15 sols moins 3 deniers/»^ 
raso de ri doblies. 

Al ART. Extraits du capbred l»k la val de ribes 

( Vers 1283) Bn Moner jura que es 1 hom del seyor rey, e fa al seyor rey 
a la an ay mil dîners, el 3 autre xi. dr, e ijuesta a seul Miquel 
de cominal, e tasca; — ■ fa an G. de Ribes una cartera de 
ciuada, e mig feys de pala, e una galina, ab sos parcers 3 , el 
ters ay, e un carto doblies 4 , e cols e cebes, per caslania, si 
ai a. 

P. Marti jura ques boni del seyor rey e f a a la un ay n. se 
i. diner e questa a sen Michel cominal. . .; fa una migera de 
àuada e miga oblia a la un ay, el autre lo parcer. 

Bn Aiegre fa axi coin so parcer en P. Marti, e mes, una 
maala e v. ous. 

1 Qu'il est . I'' plus souvent lo manuscrit écrit ques. 

■ [ci, et souvent ailleurs, el est pour e al. 

!■ dot ] utres hommes qui font, conjointement 

ii'iini. leur pari de redevance. 

' Oblia ît I eapbreu, dans le sens de farine ou 

pain. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 55 

Prohenz Johan jura ques propri del seyor rey, e fa vin dr a 
Nadal a la un ay, e a lautre una inesala mes, e tascha, e un 
feys de pala. . 

G. Bertran. . . fa una quartera de civada, e n. partz duna 
galina, e n. partz en un fey* de pala.. 

Bn Sarrocha fa... un quartal de civada ab sos parcers. 

Bn Font., fa una quartera de civada al vin. ay, e una galina 
a cap de vi. ays, e un ou. 

Johan Bernada... fa una galina, el terz de un feys de pala. . 

G-. Bereng. jura ques del seyor rey, e f a a el, a la un ay, 
xiiii. dr, e al autre xi dr ; e al ayn de la parada, ab so parcer, 
una galina e quarta part de una oblia. 

Arn. Batle.. fa n. migeres de civada. . e al segon ay una 
galina . . 

P. Des Prat .fa n. pugeres de civada e, en les oblies, sa 
part. . 

Na Quïreuda. . fa m. pugeres de ciuada a cap de n . ays.. 

Johan Bag. . fa per cascu ay un quarto doblies. . e un fey 
de pala, e un ou cascu ay. 

N Amar. . fa a la un ay vu. dr e maala e pugesa, e al au- 
tre ix. dr e maala e pugesa. . e a cap de u. ay un carter de 
galina. . 

P. Ramon. . fa axi com N Amar. 

Na Grilia. . fa una oblia de paa cap de vin . ay. De Pardines. — xxx. fey de pala e xv. parels de galines e 
x. migeres de blat de parades a mesura censal, e xv. sol. 
Malg. meynsm. dr per sis oblies, cascu laorador n. garbes 
de civada. e si ve bestiar estrayn de galarzes 2 , per cascuna 

1 Ge mot, qui s'écrirait aujourd'hui feix, est écrit ici avec ou sins s au 
singulier et au pluriel. On trouve plus loin: xxx fey de pala. 

- L ■ bestiar de galorça désigne encore aujourd'hui, dans les montagnes 
de Cerdigne et du Gonflent, le gros bétail ou les bœufs. 

4 54 DIALECTES ANCIENS 

bestia bassiua 1 una maala. e cols e cebes. Encara, en cascu 
graner de Pardines e de Ribes e de Queralbs, n. quartals de 
segle e una quart era de forment e un quartal de civada, e 
tota la cossura 8 del ordi de Queralbs e Betet. Johan Dousa jura que es del seyor rey, e f a a el, a la un ay 
v. sol. mens maala 3 , e al autre ay vu. s. 

P. Guifre. . fa una oblia mens un quarto. . 

Lalberc den Suger fa. . una',obliae miga. . 

Johan de Rial. . fa an G. de Ribes. . sa part en la civada de 
fisc. 

P. Argemir. . fa un quarto de oblia, e la quarta part de 
un ïey de pala, e un ou, a cap de il. ay. 

P. Vilana. . l'a très migz canadals de vi, e un sester de ci- 
vada, e un parel de galines . 

Na Granera fa n. oblies de pa, el terz de i. fey de pala. . . 

Arn. G. jura que fa. . xvi. dr per lo moli draper, e questa 
a sen Miquel cominal, e tasca. 

Encara, pren en G. de Ribes al graner de Queralbs del 
seyor rey, ans que lo graner se partesca, n. quartals de se- 
gle, e una quartera de forment, e un quartal de sivada. E 
qnan lo seyor rey a ix. mesures, pren en G. de Ribes ol balle 
seu n. mesures per el, e emfre Sen Père* e la Caualaria 5 , al- 

1 La bestia bassiva, ou simplemeut la bassiva, désigne encore dans le 
haut Vallespir une brebis (qui a mis bas) avec son agneau. 

- La œssura, dérivé de cossa, était un droit do mesurage pris ordinoi- 
r 'iu. Mit par les baillis. 

Le sol de Malgone se décomposait en Roussillon en dîners (deniers). 
mesales ou maales (mailles), obols (oboles) et pugeses. 

I 'agit ici du desservant do ia chapelle Saiut-Pierr3 du château do 
R 

La Cavaleria désigne toujours, dans 1; catalan du xm* siècle, ia mi- 
lice du Temple; mais les droits ou revenus des Templiers, dans la vallée 
de Ribes, ne sont connus que par ce document. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 55 

très ii. E leva lo balle seu, per rnengar, una migera de fro- 
ment per cascun mes, aytant quant trigen los blatz a levar, 
e très diners per cascu dia que leven, per companaye. En- 
cara, es tôt lordi de la cusura. en G. de Ribes de tôt a la bat- 
lia, de Queralbs e de Fustiya e del vilar de Betet. Encara, pren 
en G. de Ribes so fisc en totz los diners qui y ixen per iusti- 
cies, ne en questa gênerai, si la y faja. 

G. Sola. . fa sa part en la civada del fisc e mig carto do- 
blia. 

P. Morera fa tôt axi com en G. Sola de sus dit. . . 

La questa de sen Miquel generalment puya entre Queralbs 
e Fustaya c. un. s. Lo cens de Nadal generalment ayta* be 
emfre aquels dos locs, a la un ay lx. e un. s. e al altre ay 
lxxi. s. 

Los mases amdos de Rial fan emframdos 2 un fey de pala 
an Cf. de Ribes, e cascu una ola de cols e una ola de sebes, 
si la an. Encara, fan cascu mas, en P. de Rial, una galina al 
seyor rey, e en P. Nadal altra galina, cascu per so prat, a 
nadal . 

RIBES 

Ayzo es memoria de tôt lo cens que pren en G. de Ribes en 
la Val de Ribes. 

Primerament, de la parocbiade Senta Maria de Ribes. 

P. de Coma fa al rey xx. dr pel mas den Batle. . item n. 
canades de vi, e ni. fogasses de oblies, e una ola de cols, e 
altra de sebes, si ni a. Lo cal P. Coma es hom propri del 
seyor rey, e jura ayso de veritat. 

Pons Cornela fa al rey mi. s meys un diner; — fa an G. de 
Ribes canada e miga de vi e n. oblies e miga de pa e i. ses- 
ter e demig de civada, eunacestela de cols e altra de sebes.. 
Tôt ayso fetz per mas Cornela . 

R. Bernât jura tôt lo cens que fa al seyor rey ni an G. de 

1 Poi.r aillant. 
• Entre eux deux. DIALECTES ANCIENS 

Kil.es. Fa al rey vi. s meys unamesala, e la maytat en un ma. 
'.. Eto1 ayso per lo mas den R. Bernât fa ab lo mas den 
Moreto... Ë, ab en P. Galey, fa una canada de vi al terz ay, e 
una esmina de sivada per lo tertz de! nias de Mascarona que 
te, <• miga esmina per lo seu mas. Ëncarames,ab en Corneya 

e ab en Galart, una esmina corent de sivada per cast- 

lania. 

P. Des Puig. . . jura tôt lo cens que fa al seyor rey ne an G. 
de Ribes. . fa per un ort qui es al Pug, una galina. ... e un 
molto al quarl av. 

M. Rastaj a jura que es propria del seyor rey. . • 
Johan Torenl . . . fa el terz de un cester de blat de civada, 
cl terz de una canada de vi, el terz de duna (sic) oblia... . per 

ni;i. 

i;. Querol, ... una canada de vi, e una fogassa depa doblies. 
Ai'n. M au ris jura que es de la casa ! <\e < lornela. Fa al seyor 
v<<\ un pol, e xn. dr. Encara, an G. de Ribes fa lo quart e 
una canada <\<' vi, el corentima ab mos 4 parcers... e sa may- 
■ . . 
l 'arestortes. . . fa un mageyn e m. oblies. . . 
P. Si ivint v jura que os del despenser 5 de Ripol. . . 
G. de Strada. . . fa una cistela de cols e sebes. . Arn. Toroselafa les n. partz du 6 fey de pala. . . 
Am. Torenl . . . fa mig canadel de vi, e II. ous. . . 
Et. Fonl .... jura que fa aytanl quo Na Cerdana Pelicera o 
en P. Qrgel. . . e, per lalberg del Brug, mig fey de pala. . . 
Encara, pren en G. de Ribes al graner >\r la parochia de 

1 Vagen ou magench, un jeune mouton. 

iré de Suint i-Ma i i de-Coi oella, en Gonflent 

ii Ce mot s'écrit aujourd'hui correntum. 
pour sos. 
D'- l'économe de l'abbaj e de Ripoll. 
Duo i deun n'est, san 'une inadvertance du copi DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 57 

Ribes del seyor rey, ans que lo graner se partesca, n. quar- 
tals de cegle e una quartera de forment e un quàrtal de ci- 
vada; e quan lo seyor rey a ix. mesures a sos obs, prenne en 
G. de Ribes n. a sos obs, e emfre sen Père e la Cavaleria, 
altres u. mesures. E leva lo batle seu, per mengar, una mi- 
gera de froment per cascu mes, aytant quant trigen los blatz 
a levar, e très diners per cascu dia que leven, per compa- 
nage. 

Encara, pren en CI. de Ribes en la balia de Ribes e de 
Betet, per raso de totz los diners de tota la Val, per so rere- 
deume, lxii. s e mig de Malg. Encara, de tots los moltos o 
magens que lo seyor rey pren en la Val, pren en CI. de Ribes, 
per so reredeume, en la batlia de Ribes e de Betet, mi. 
moltos o mageys. 

Encara, pren so fisc en totz los diners que esquen en la 
Val de Ribes per justicies o per questa gênerai, si la faja als 
homes. E pren en Gr. de Ribes el * graner de Ribes, la terza 
part del ordi, e elvilar de Betet la meytat del ordi daytant co 
s[en] y ajust per part del seyor rey. P. Pages fa mi. dr e maala Malg. e la maytat en un 

molto, e m. sesters e mig de blat de parades. 

P. Marti. . . fa xvm. dr e maala per pors e per perna 2 , el 
terz du sester de blat de parades, e una puyera de gaytes, e 
al segon ayla quarta part en una galina. 

Bn. Oliba .... fa una maala per vi, e un diner et una pu- 
gesa en un magenc, e tasca e cusura. 

P. de la Via Antiga jura que fa v. 3 mens una mesala 

Malg. a Nadal, e n. partz en un magen, e un. sesters de blat 
de parades, e un ras, e ni. parères mes, e un fey de pala. 

Bn Molner. . . fa v. dr e mesala Malg. e una pugesa de vi, 

1 El pour al, ou pu pI. 
5 Jambon. 58 DIALECTES ANCIENS 

euna galinaen. partz daltras duas, e la quarta part en n. 
partz du molto, e alcuna part en les oblies, e la quarta part 
en dues parts du molto. 

Muntaner de Viantiga. . .fa cussura e questa cominal. E ay * 
quascu escriva meta per tots a la fi de cascu. 

Ar. Jordana. . . fa h. fogasses doblies. e el terz ay ne quer 
una, e vu. dr e mala. 

P. Cap de vila. . . fa un magen e n. sos (sic) de Malg. e ayzo 
ab so parcer. 

P. Galen. . . fa una pugera corent, e altra rasa, de blatz de 
parades. 

Bn Andreu fae 3 un molto la cisenapart, e en n. moltos 

mes cisena part, e n. sesters de blat de parades rasi, e n. 
pugeres mes rases. 

<r. de Q-atins. . • fa la quarta part en la mayla du magen. . . 
per so guevenc* an Jacme Boxa ni. drMalg. e miga câlina. 
Ayzo deu pagar lodit .T. Boxa. 

Perpcya de Gatins fa ab sos parces la mitât e 4 un mageyn, 
ab lo mas don G. de Gatins e den G. Catzacz. 

P. Tabau fa n. parels de galines, e en un molto lo terz. 

Johan Oliba fa n. s emfre vi e cens, e n. sesters de blat do 
parades rasi. . . 

B. dAger fa la vin. part en un molto, e la sisena part en 
altre, mens lo terz, e vi. pugeres do blat de parades e una rasa. 

P. Rey fa ni. dre pugesa, e una pugera ras, e altra corent. 
de blat de parades. . . 

Bn Suger. . . fa una pugera dordi cemasal. 

G. Des Prat fa miga pugera dordi cemensal. 

G. Guitart. . fa un terz du terz de molto, e la xn. part dal- 
tre molto. . 

4 Le mot ay, qno le capbreu écrit pnrtout ailleurs pour any, est mis ici 
pour axi ou aixi (ainsi). 

5 Pour en. 

1 Le mot venc (il vint) au lieu do vene (il vendit). 

1 Pour en. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 59 

Encara, pren en G. de Ribes en lo cens de sus dit xv. sol. 
mens m. dr, per raso de vi doblies. Item x. migeres de les 
parades, a mesura censal. Item xv. parels de galines. Item 
tota la pala de cascuna', zo es asaberxxx feyskle pala. Item 
de xv. mases de Pardines, de cascu n. ous de forestage. 
Item de cascu laorador de Pardines, n. garbes de civada. 
Item el graner del seyor rey, ans que re si partesca, n. quar- 
tals de segle e una quartera de forment e un quartal de civada . 
Encara, can lo seyor rey a près ix. mesures, pren ne en G. 
de Ribes n. mesures a sos obs per solatge; e per reredeume, 
emfre Sen Père e la Cavaleria, altres n. mesures per lur dret- 
e de tôt lo blat quis ajusta el graner. 

Item pren lo batle den G. de Ribes, per cascu mes, aytant 
com trigen los blatz alevar, una migera de forment, per men, 
gar, e m. dr per cascu dia que leven, per companage. 

Item pren en G. de Ribes de tôt lo bestiar estrayn de ga- 
lorzes qui ve en la paroquia de Pardines, levât lo vilar de Vi" 
latiyos, e de cascunabestia leytera una maala. 

Memoria fa en G. de Ribes de tôt lo cens que pren en la 
ribera de Ribes, els homes seus. Prumerament (sic) jura P. 
dArmentera e dix que hera hom propri seu, e dix que fa cens 
que daval es contegut. Jura que fa de cens un parel de pois, 
e que dona quart dalcunes terres, e v. ous per forestage del 
bosc de Mazana. . e fa de cens caday m. s de Malg. . exceptât 
un camp de Pla de Bêla. 

Fa en Bereng. de Sent Père, per les cases qui foren de Na 
Ventala, miga quartera de sivada censal. 

Fa en Ferrer Dez Carrof, per lo casai del moli m. galines, 
e una per les cases que foren de R. Celerer. 

En G. qui fo fil de R. Celerer, fa, per lo clos. . . 

Fa P. Say, per les quases e per lort ques te ab les cases, 
ni. galines. . . . per les cases ques tenen ab Na Barselona. . 
per lort del prat noel... perles cases sues, e perla ixemplada 

1 Le mot masada a élé omis ici. 60 DIALECTES ANCIENS 

que en G. do Ribe3 li dona el prat. . . miga quartera de civada 
corent. 

Fa en P. Pagulcrs (sic), per lo Mas de Paiera, vi. dr que 
seyor no sen te pagal Item, per lo prat ques te ab la sua 
Laurao. . 

Encara pren en G. de Ribes cascu ay enlo moli den Sanzun 
mug de blat.. e pren en la un terso del deume de la parochia 
de Queralbs, del blat e dels ayels, lo terz. 

MASSANA 

Romeu Mayol. . fa per lo cortal dOriola e per lalberc que 
tu den Arn. de Mazana. . 

Item. Emfre totz, fan v. fey depala e demig, per caslania. 

Encara fa en G. de Ribes totz ans, per los molis de Ribes, al 
rey, xx. mugs de blat dels molis, e ni. a Sent Père. 

( Ce qui suit, ainsi que la note latine qui termine le manuscrit, est d'une 
autre écriture, du commencement du xiv" siècle, entre 1300 et 1313, 
peut-être de 1294. Le capbreu ne parle plus que du « seigneur de Ribes », 
sans nommer ni Guillaume ni aucun de ses enfants. ) 

Item • Fa Na Bareelona den Coma, per lort qui esta en la 
ribera de Segalel, n. galines. 

Item. En G. dArmentera sartre, per les cases que compra 
de na Prat, ab la examplada que li dona en la carera, un pa- 
reyl de galines. 

Ih'ut. Pren senyor de Ribes el graner de Pardines del 
senyor rey, per la baytlia d Kspesen quifo comprada den Jacme 
Tobau : primerament, de sabut, un muig de froment. Item 
una quartera de segale Item n. muigs de civada. Item pren 
puysen tôt laltre blat, e al senz de ques que sia, e en les xides 1 , 
la sisena part. Item pren tota la payla de senz de Vila Tiyoz 
e dels altres lochs de laparroquia. Empero, en res qui pervinga 

• n tota la dita baytlia per rendes ne per exides ne per altres 
paons, no deu res pendre Sen Père del castel de Ribes ne la 

• avaleria. 

1 I, '-•■/. P.rnlr.O DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 61 

Memoriale sit quod cum quedam materia questionis fuerit 
inter hommes de Vila Tijos parrochie de Perdinis et alios 
homines ipsius parrochie de Perdinis, fuit inter eos concorditer 
taliter conventum : quod dicti homines de VilaTiyos darent et 
dure teneantur anno quolibet in questa regali, pro illis quibus 
tenentur nunc do dominio regali, XX. denarios, quos debent 
dare inter se. Quod est actum III. Ydus novembris anno Do- 
mini M.CCC.XIII. 

Archives du départ, des Pyrénées -Orientales. — B. 92.) DÀLECTES MODEREES GRAMMAIRE LIMOUSINE 

DEUXIÈME SECTION. — diîntales 

T 

I. — T initial 

T initial reste t selon la règle générale : tabula, taulo; — 
tradere, trahi. Exceptionnellement il a passé, comme en fran- 
çais, à la gutturale de même degré (ce qui est un renforce- 
ment., dans cremer = tremere, dont nous n'avons plus que le 
substantif verbal crèmo *. 

II. — T intérieur 

A. — Il devient d selon la règle générale : 

1° Régulièrement entre deux voyelles. Ex.: peccatorem, pe- 
chadour; - satullus, sadoû; — rotundus, redoun : — seta, sedo; 

catena, chadeno ; — maturus, madur ; — putare, poudâ ; — 
rata, rudo ; — natalis, nadau ; 

2° Exceptionnellemenl entre m, n ou r et une voyelle. Ex. : 
/• ndita, vendo; perdita perdo - ; — "semitarellum, sendareù : 

domitum, dounde; — pentecosta, pandegoûto ; 

3° Exceptionnellemeni encore, entre une voyelle et/-. Ex. : 

1 Pour le verbe, nous disons crânhei, qui estavec tremere dans le même 
rapport que le français craindre, c'est-à-dire qui est construit comme ce 
lernier sur le type des verbes en nyere. 

■ V Nontron mAme on dit plutôt, selon la règle (voir ci-après "\ vento, 
u rto GRAMMAIRE LIMOUSINE 63 

tonitru, tounédre ; — metere, mêdre K ; — succutere, secoudre ; — 
excutere, eicoudre. 

B. — Au lieu de s'affaiblir, selon la règle générale des con- 
sonnes intérieures, il reste t si une consonne le précède, celle- 
ci lui prêtant un peu de sa force pour le soutenir. Ex.: verita- 
tem, vertâ ; — retorta, redorto; — quartarium, cartiè; — cantare, 
chanta . A plus forte raison persiste-t-il entre deux consonnes : 
fenestra, fenètro; — turturem, tourtre. Il persiste aussi quel- 
quefois, par exception, entre deux voyelles. Ex. : tota, tovtu ; 

— vita, vito ; — nitidare, netiâ. 

C. — Entre deux voyelles dont la seconde est un i suivi 
d''une autre voyelle, le t, au lieu de s'affaiblir simplement en 
d, bauge déclasse et devient s ou z, ramolli au contact de 
Yi comme un corps dur que baigne un liquide. Ordinairement 
le son de Yi disparaît entièrement aussi bien que celui du t, et 
iln reste qu'un s ou z très-net. Ex.: *putiare (de puteus). pouzâ : 

— itionem, sazou . Mais souvent aussi Yi persiste avec le t trans- 
formé par son influence, et on a le groupe ci ou si, comme dans 
grucio = gratia, où il faut bien remarquer que Yi est devenu 
consonne et doit être considéré, non comme le premier élé- 
ment d'une diphtliongue io, ainsi que nous avons eu le tort de 
l'écrire ci-dessus (tome II, page 204), mais comme le second 
élément d'une sorte de consonne-dipbthongue analogue à Ih, 
nh, tr, cr, etc. 

La même mutation de t en s ou z devant i a lieu encore 
quand il est précédé d'une autre consonne, pourvu que cette 
consonne soit autre que s. Ex.: patientia, pasinso ; — *lintiolum, 
linsôu ; — " ' agentiare, gensâ; — lectionem, leissou; — mais 
quœstionem, questî ; — digestt. etc. 

1) . — T intérieur, changeant de famille sans changer de 
degré, est devenu c dans ûclhâ = ustulare. C'est sans doute 
moyennant une pareille mutation préalable que l'on voit le t 
devenir, comme le c lui-même en pareille position, y (ou i) de- 

1 Inusité â Nontron, où l'on ne dit que meUivâ n4 DIALECTES MODERNES 

vant/etr 1 . Ex. : vetuia, viêlho ; — Situla, sel/io ; — vitrum, 
veire ; petra, peiro ; ■ deretro, darei : — peccatricem, pe- 
cheirî, ei les nombreux substantifs en aire .— ator, tels que 
chantaire, percuraire, etc. etc. 2 . Dans tous les cas, cette trans- 
formation - médiate ou non — ■ de t on i (voyelle ou con- 
sonne) est «le règle devant r et après une voyelle. Son main- 
tien à L'étal ferme, avec ou sans affaiblissement, comme dans 
tounedre ou medre = tonitru, metere), est exceptionnelle 3 . 

K. - Le t intérieur a subi accidentellement quelques autres 
mutations. Je ne citerai que la suivante, où il devient r : 
putnai (Raynouard), purnai. Cf. le latin meridies = medidies et 
la forme archaïque pères = pedes. 

III. — T final 

T final tombe toujours ; dans quelques mots cependant il 
reparait en liaison. Ex. : pitit einoucen, vint an, huet ourâ, 
net e jour, tout ei fini, disset-eù, venguet-elo ; et de même à la 
troisième personne du singulier et du pluriel à tous les temps 
de tous les verbes, devant les pronoms personnels. Le t, dans 
tous ces cas, se lie étroitement, comme en français, à la voyelle 
initiale du mot suivant. I. — D initial 

D initial reste d. Exemple : dolere, douve; --- durum, dur : 
— dextrale, destral, deitrau; - damnare, dannâ : — dies huai'. 
dilû . 

1 Le fait est certain pour vêtu tus, puisqu'on trouve veclus. Je ne sais si 
l'on a des exemples de cr pour tr entre deux voyelles ; mais il n'y a aucune 
témérité à admettre que l soit devenu c aussi bien devant l'une que devant 
l'autre des deux Liquides. 

2 II faut, je crois, expliquer de môme l'« de puei = pois = post (puts) 
L'ancienne langu • offre pour ces deux mots les formes plus régulières 

troneyrr, meire. (1RAMMAIRE LIMOUSIN E II. — D intérieur A. — Tandis que t entre deux voyelles ne fait que s'affaiblir 
en d, d en la même position tombe le plus souvent. Ex.: 
* fodire , foueire ; — medulla, meùlo-, — sudare, sud; — 
média, mieia, mia ; — fidare,fiâ; — bodina, boueino ; — podium. 
puei ; — nodare, noua. Cette chute avait déjà eu lieu dans 
l'ancienne langue, car les mots où nous la constatons ont gé- 
néralement deux formes dans les vieux textes, Tune où d a 
disparu, l'autre où il s'est maintenu, pur ou transformé en z. 

D est encore tombé quelquefois par exception entre n et 
une voyelle. Ex. : prendere, prenei; — respondere, reipou- 
nei ; — emundare, entouna (bas lim.). — Par une exceptions 
inverse, d, entre deux voyelles, a persisté dans quelques mots 
tels que bladâ de *bladum, trido (fr. grive), qu'on dit aussi 
trio. Son maintien est de règle entre une consonne et une 
voyelle ou entre deux consonnes. Exemples : tardare, tarda; 

— secunda, segoundo ; — exscindere, eicendre ; — ordiri, urdî ; 

— *tundire (tundere), tundî. 

B. — Entre deux voyelles ou entre n ou r et une voyelle, d 
devenait régulièrement z dans plusieurs dialectes de la vieille 
langue. Les mots où cette mutation se rencontre sont fort 
rares chez nous. On peut citer tarzd et lenze, qui se disent con- 
curremment avec tarda et tende (\a,t. lendem). De même guizaubo 
à côté de vidaubo (vitis albaj. Ajoutons beneizî (benedicere) et 
la plupart des formes de creire (credere) et de veire (vtelcre), 
dont le d, vocalisé à l'infinitif, reparaît transformé en z au 
présent de l'indicatif et aux temps qui en dérivent. 

C- — Presque toujours, les voyelles que le d séparait se sont 
unies en diphthongue après sa chute. Mais, dans plusieurs 
mots, elles sont restées distinctes. Alors l'aspiration s'est in- 
troduite entre elles, et, ou elle es! restée pure (oubahî = 
obedire; trahi —* tradire), ou bien elle s'est fortifiée en atti- 
rant à elle l'élément labial (b) qu'elle aime à s'adjoindre, et 65 DIALECTES MODERNE:- 

un y(= I) -\- h)en csi, résulté '. Exemples : "gaudire, fôuvî; 

alaudetta, lôuveto. Cette substitution du v au c/, en de pareils 
mots, est fort ancienne. Elle remonte même, selon toute 
apparence, au premier âge de la langu s, c • on la const 
dans le poëme le Boëce et dans d'autre3 icxtes qui ne sont 
guère plus récents '. Je crois qu'il faut la considérer comme 
un indice, ou du moins comme une forte présomption, del'ori- 
gine limousine de ces textes. 

I). — l) intérieur s'est exceptionnellement renforcé en t 
dans un petit nombre de mots. Ex. : virida, verto, qu'on dit 
aussi et mieux verdo ; — pr. pedassar, petassâ ; ■ — profunda, 
prigounto : — unde, ounte. 

E. — De même que le /. d peul aussi passer aux guttu- 
rales. C'est après une voyelle et devant r que cela lui arrive. 
Ex. : '• thedra, chadiegro. 11 s'arrête au r/ dans cet exemple, 
peut-être unique :! ; mais en règle générale il va, comme le t, 
jusqu'à Yi. Ex. : quadrare, queird, — videre, veire; — credere, 
en ire; — sedere, sieire 4 . 

F. — Relevons ici quelques autres mutations , rares ou 
uniques : i° en l: cicada, cigala, cigalo. C'est par un pareil 
changement qu'on appelle en bas limousin pielali ce qu'on dit ' C'est de la même manière que * polcre, en français, a donné 
pouvoir. 

■ Hue :e, v. 23, auvent auiientes); — trad. de l'évangile de saint Jean 
[frag ent publié par Hofmann. et Fr. Michel et reproduit par Bartsch, 
Chreslomathie, col. 7 à 16), auvida, auvisz, auvii, auvirâ, esjauviraz, 
jauvird, \; — anciennes poé ies r pub. par Paul 

M''Y m, v. i0, hauvir audire). — D'autres faits, que ce n'est 

pas ici le lieu de dét lil or, |o à la de ces formes en v 

: = il p iur a i dét si ainer l ins l'attribut >îs pouvoir 

faire au di lionnes dans la présente note. 

3 idrai d'ailleurs sur a sujet, dans un travail que je -ur le 

de Boëce. 

3 On dit aussi clueiro, ù le d d o, s don la règle générale, s'esl 

compli 1 1 menl \ oc 

1 Bas lim. Ce mot est inusité à Nontrou. où l'on dit seulement sietâ. GRAMMAIRE LIMOUSINE 67 

à Nontron peladî (pelure, spécialement de châtaigne) ; — 2° en 
nh : incudem, enclunhe. La mutation normale serait en n pur. 
Cf. fr. ornière =ordière ; -—3° en u : vado, vau. Cf. pr. raurc h 
côté de raire, dérivés l'un et l'autre de radere. On voit par là 
que le d, de même que les gutturales, peut se vocaliser égale- 
ment en u et en i. .Rappelons que cette mutation de d en u 
est, comme aussi celle de t, très-fréquente en catalan ; c'est 
un des caractères distinctifs de ce bel idiome. 

Remarque. — Le t et le d, intérieurs ou en initiale, quand ils 
sont suivis d'un i ou d'un u, aiment à se doubler, dans le par- 
ler du bas Limousin, spécialement de Tulle, d'un i consonne, 
qui parfois reste tel, mais qui le plus souvent se condense en 
ch, j, s ou z 4 . Ex. : tyu, tchu, tsu=tu : — partyi, partsi— par- 
tir ; — tchialo, tsialo = tela; — poudzio = poudio (*potebat); — 
redzu — rendu (redditum) ; — modzur = maturus; — coumedjio 
= comœdia ; — estyudio = studia; — estchimo = fv. estime. I. — S initial 

«9 initial reste s. Exceptionnellement, il est passé à l'explo- 
sive correspondante de sa famille dans terigô= serigot de 
l'ancienne langue, qui se rattache à sérum. 

II. — S intérieur 

A. — Entre deux voyelles, s a pri* comme en français le son 

1 Ces sortes de prononciation sont inconnues à Nontron, où l'on articule 
le t et le d, devant l'î comme devant Vu, avec une parfaite netteté. Mais un 
peu plus haut, vers Piégut, on insère quelquefois 17 consonne devant u, 
disant par exemple tyuâ== fr. tuer. Le t, dans celte combinaison, a déjà 
complètement perdu sa qualité de consonne explosive, et l'on s'explique 
très-bien, quand on l'entend prononcer dans de pireils mots, comment 
le ti des syllabes latines tia, tio, tiu, certainement dur à l'origine, a pu 
devenir, selon les lieux, dz, tek, ts ou s. — Notons ici que, comme le 
bas-limousin, la langue valaque ou roumaine change i en ts, et d en dz, 
devant i. 68 DIALECTES MO]>KRM> 

du z. Ex.: musicà', musico. Précède d'une consonne, même 
loràque cette consonne s'est vocalisée ou a disparu ( à moins, 
dans ce dernier cas, que ce ne fût une n ), il a gardé le son 
dur qui luiesl propre. Ex.: coxa, cueissb; - - laxare. laissa;— 
capsa, caisso; versare, versa. 

B. - Entre une voyelle et une consonne, s disparaît ordi- 
nairement; mais, par compensation, la voyelle précédente 
s'allonge, et, si c'est un e, elle devient ei. Ex.: esme (subst. 
verbal à? esmar, que nous n'avons plus), «m»; — cksjimffere, 
desjoriher, deijunhei*. (Voir ci-dessus, chap. III, section I, E.). 

A Nbntron, cette mutation de es en ei souffre plus d'excep- 
tions qu'à Limoges. Elle a rarement lieu devant t. En cette 
position, Ys persiste ou tombe simplement, sans autre compen- 
sation de sa chute que l'allongement de la voyelle. Ex.: testa, 
têto; restare, resta. — Si la consonne que précède s est elle- 
même une autre s, elles se réunissent en une seule, et les 
effets ordinaire-; de la chute de Ys ne se font pas sentir sur la 
voyelle antécédente. (Voir ci- dessus, chajf. II, Quantité.) — 
Dans le parler de Tulle, Ys se maintient après toutes les 
voyelles et on dit, par exemple, testa, pestre, estre, bastou, 
i osto, espino, escoubo. 

Dans les mots où, chez nous, Ys n'esl pas tombée, on la 
change fréquemment en r. Cette mutation est habituelle dans 
les campagnes au nord de Nontron -. Elle est considérée 
comme le signe d'un parler grossier. Aiosi on dit arpri pour 
espri, jurte pour juste, furquo pour jusquo, pourtumo( =apos- 
thurne), etc. On sait que ce changement des en r est un des 
phénomènes les plus caractéristiques qui se soient accomplis 
dans le passage de l'étal archaïque du latin à son état classi- 
que. L's avait donc une tendan \e naturelle à passer à IV. Rien 
d'étonnant qu'elle \ ce le en sore dans quelques dialectes. 

1 Le préfixe dos [= lat. dis] a subi c • changement en dei môme d svanl 
i \ I Es.: deiossâ, deiaprenei, deiuflâ, = fr . désosser, désap- 
prendre, désenfter. On a là une nouvelle preuve de notre goût pour l'hiatus. 

1 On la constate quelquefois, mais fort rarement, dans la vieille langue. 

L\ : turifir et tustar. GRAMMAIRE LIMOUSINE 69 

C . — L's géminée, au lieu de se simplifier seulement dans la 
prononciation, a quelquefois, par un phénomène inverse de 
celui qui a souvent transformé x en ss, été elle-même trans- 
formée en x (es). C'est ce qu'on appelle dissimilation. Ce n'est 
là, du reste, qu'un état provisoire et passager, que l'on ne 
constate point en fait, mais que l'on est forcé d'admettre pour 
expliquer que ss ait donné se {sg) ou is, comme cela se voit dans 
quelques mots. Dans le premier cas, les éléments de es se sont 
transposés ; dans le second, le c s'est vocalisé, comme dans 
cueisso de coxa, leissà de laxare. Ex.: possian {* poxum), pose 
ou posg (forme périmée) ; — possim [* poxim), puesca, pêche 
pour puèche ; — * bassare (*baxare), beissâ. Les formes espa- 
gnoles, telles que bajar (ancienne orthographe, baxar), confir- 
ment l'explication ici proposée. 

Remarque. — A Limoges, s, initial ou intérieur, quelle qu'en 
soit la provenance, prend le son de eh quand il précède un /ou 
un w 7 suivi d'une autre voyelle. Dans ce cas, 17 ou Vu disparaît 
souvent. Cette mutation n'est pas constante, mais elle est plus 
ordinaire que le maintien de s à l'état pur. Ex.: poreichio, 
fumichio, chiei, chau plà, chuâ, chour = pareissîo, furnissio, 
siei [sic est), siôu plâ (sius plas), sua, sueur, comme nous pro- 
nonçons ces mots à Nontron. Je ne connais chez nous d'exem- 
ple de cette mutation que uchiê = fr. huissier. 

III. — 6' final 

Le s final de l'ancienne langue, soit radical, soit fiexion- 
nel, est toujours tombé 1 , entraînant même dans sa chute les 
consonnes (sauf les liquides et les nasales) qui le précédaient. 
La chute de Vs est sans compensation dans ce dernier cas. 
c'est-à-dire que la voyelle précédant es, is, ps, n'est modifiée, 

1 II a persisté dans deux ou trois mois, après t. Ex.: lis (= fr. lisse 
adj masculin) ; lis, qui se dit concurremment avec liri lilium); unis, qno 
l'on prononce plus généralement anir. Cf. ci-dessus jurte. rerlo = jusle, 
reslo. 70 DIALECTES MODERNES 

par cette cause, ni dans son essence ni dans sa quantité. Il n'y 
a d'exception que pour Ye des finales verbales en ets, qui est 
quelquefois devenu ei K . 

Qand, au contraire, le s final suit immédiatement la voyelle, 
celle-ci devient longue et, si c'est un e, se diphthongue en ei. 
Ex: homines, homes, ômei ; — tenes, tenei. — En bas limousin, 
j'entends à Tulle et aux environs, Ys finale tombe comme à 
Nontron et à Limoges; mais c'est sans compensation pour la 
voyelle précédente, qui, si elle est un e, ne devient pas ei. I. — Z initial 

Z latin initial est devenu j, comme en français : zelosus, gi- 
los. jcdoû. Cette consonne ne se rencontre guère en initiale, 
dans notre dialecte, que dans quelques mots empruntés au 
français, tels que zéro. Zou [ = zo), où elle provient d'un c la- 
tin (ecce hoc), est, je crois, le seul mot propre à la langue qui 
la présente en cette position. 

II. — Z intérieur 

A. — Z intérieur, souvent figuré s, provient presque tou- 
jours de s, de c ou de Centre deux voyelles. Ex : causa, chauso ; 

— placeat, pldze; — pulicem, pûze; — sationem, sazou; — ra- 
tionem, ?~azou; — potionem, poueizou. Provenant de s, il s'est 
changé en j dans deux ou trois mots, où cette consonne précé- 
dait un i suivi lui-même d'une autre voyelle, et où cet z s'est 
transposé pour aller diphthonguer une voyelle antécédente. 
Ex. : mansionem, maiso,meijou; — prensionem, preiso, preijou; 

— * cerasia, serisia, sireijo; — eccl sia, eiglheijo. En dehors de 
ces cas, c'est-à-dire quand - ne provient pas d'un s ei qu'il 

1 Uetto faute, pare à Nontron, est générale à Limoges. (Voir ci-dessus. 
chapit, 111, E.) CxRAMMAIRE LIMOUSINE 71 

n'y a pas transposition d'un i subséquent, il reste z à Nontron. 
Mais à Limoges la mutation de z en / a lieu, quelle que soit 
l'origine de cette consonne, comme la mutation correspondante 
de s en ch, toutes les fois qu'un i précédant lui-même une 
autre voyelle vient à suivre, que cet i persiste, tombe, ou se dé- 
place. Ex. : Nont. : disio, fasio, ?isio, cresian, Lim. : dijo, fajio, 
rijio crejan ou crejian. 

B. — On a vu plus haut que le d devenait régulièrement 
z dans plusieurs dialectes de la vieille langue, et que le nôtre 
présente même quelques traces de ce phénomène. La muta- 
tion inverse s'y remarque aussi, mais non moins rarement. On 
la constate dans rounde = rounze (de rumicem), qui du reste se 
dit aussi et même de préférence, du moins à Nontron 1 . 

III. — Z final 

Z final a persisté, mais seulement quand une voyelle suit, 
dans le nom de nombre diez = pr. detz = decem. Il se lie 
alors à la voyelle suivante. Ex. : diez an, diez ourâ, diez-ue, 
prononcez : dié-zan, dié-zourà, dié-zue. 

Remarque. — Le s et le s de toute origine, en initiale ou 
dans le corps des mots, prennent souvent en bas limousin 
le son du ch et du y français. C'est là un effet du voisinage de 
l'Auvergne, où les articulations chuintantes sont, comme on 
sait, l'objet d'une prédilection marquée. Ex. : chin, bouchi, cai- 
cho, ujurié, plajer, rajou 2 = cin, bouci, caisso, uzuriè, plazei, ra- 
zou, comme on prononce ces mots à Nontron et à Limoges. 1 Eu haut limousin, on préfère en général le d au z en de pareils mots. 
Ainsi on y dit sendilho et jandi pour senzilho et janzi, qui sont les formes 
nontronnaises de ces deux mots, dont le premier désigne la mésange, et 
dont le second, intraduisible en français, exprime l'agacement produit, sur 
les dents par des fruits verts, le bruit d'une scie, etc. 

- Prononcez à la française, et non pas tz, dz, comme il faut le faire, 
en bas limousin de même qu'à Nontron, dans les mots tels que chabi, 
meijou, où les articulations ch, j, sont communes à tout le dialecte. 72 DIALECTES MODERNKS TROISIEME SECTION. — Labiales I. — P initial 

/' initial reste p. Dans deux ou trois mots il s'est affaibli, 
par exception, en b. Mais cet affaiblissement n'est pas propre 
au dialecte limousin; il est commun à tous les dialectes d'oc 
comme à la langue d'oil, et il doit remonter au latin vul- 
gaire, car on le retrouve dans d'autres langues romanes. Ex. : 
hrunhou de prunus*; — brûla (pr. bruslar) = * perustulare s ; 
— boueitio (pr. bostia) = pyxida :t . 

II. — P intérieur 

A. — Il s'affaiblit en b, selon la règle générale, entre deux 
voyelles ou entre une voyelle et une liquide. Ex.: tepida, tè- 
bio; — nepotem, nebou; — lupa, loubo ; — ripa, ribo; — cœpa, 
sâbo; — sepelire, sebell ; — super, subre ; — separare, sebrâ 
(dans eissebrâ) ; — pauper, paubre. Cet affaiblissement du p 
intérieur en b eut lieu, comme on sait, en langue d'oc dès les 
premiers temps, et il doit être commun à tous les dialectes. 

B. — Lorsqu'une consonne le précède, que cette consonne 
tombe ou demeure, p reste/?. Ex.: exemplum, eisample; — 
templum, temple; — carpinum, chaupre; k mespfijlas, menëplâ; 
— sluppa, eitoupo; — cappa, câpo ; — trippen, trepâ. P reste aussi 
assez souvent sans s'affaiblir dans l'un ou l'autre des deux cas 
indiqués toul à l'heure; mais c'esi seulement dans les compo- 
sés mi dans les mois d'origine savante, tels que répara, pre- 
par i, etc. 

1 Fram;. brugnon, ital. I>rugna, port, brunho. 
- liai, brustolare, t'\ brûler. 
l'i. boite GRAMMAIRE LIMOHSINE 73 

C. — Devant les consonnes, et lorsqu'il suit immédiate- 
ment une voyelle, p se vocalise quelquefois en u, comme nous 
verrons que b le fait souvent, subissant ainsi du même coup 
un triple affaiblissement [b — v — u). Ex.: maie aptus, malaude { : 
— pipilare, piular, piôulâ. Mais ordinairement il disparaît en- 
tièrement, à moins que la consonne suivante ne soit / ou r, 
auquel cas, comme on vient de le voir, la règle est qu'il se 
change en b. 

D. — Changeant de famille dans le même degré et la même 
classe, p deviendrait f ou e. Je ne connais pas d'exemple en 
limousin de la première de ces mutations, fort rare d'ailleurs 
en toute langue 2 . La seconde a dû avoir lieu dans quelques 
mots où /; précédait une liquide ou une dentale (l, r, t ou s), 
mais déjà probablement dans le latin même. 

Dans tous les cas, ce c en lequel j'admets que p a dû se 
changer a subi aussitôt les mêmes mutations que le c origi- 
naire en pareille position, jc'est-à-dire qu'il est devenu y, eh 
ou i selon les cas. Ce changement préalable de p en c me pa- 
raît seul pouvoir expliquer les formes suivantes : eitoulho = 
*stupula 3 . eicricho = scripta, cheitivo = captiva, caisso = capsa : 
ajoutons coire = cuprum, maintenu en bas-limousin (couire), 
mais dont on ne connaît plus à Nontron que la forme fran- 
çaise. I. — B initial 

En cette position, B ne subit aucun changement: belium, 
beù; — bladum, bla. 

' Dans la vieille langue, malaut. Cf. azaut =adaptus) que nous n'avons 
plus. 

2 On la constate, en latin, dans studere=> tnceùdev*. 

3 Cf. fr. ëcueil, it. scoglio de scopulum. — Rappo'ons ici que la muta- 
tion de p en c devant l est habituelle dans plusieurs dialectes italiens, le 
sicilien par exemple, où pi devient constamment chi. Ex : chiù, chiuma, 
chiana = più, piuma, piana. 74 DIALECTES MODERNES 

II. — B intérieur 

A. — B intérieur reste b entre une consonne et une voyelle. 
ainsi qu'entre deux liquides. Ex.: cannabis, charbe;— turbare, 
tourbâ; — arbor, autre. Il s'est exceptionnellement renforcé 
en p dans charpai, dérivé de charbe. 

B. — Entre deux voyelles, B devient v. Ex. : faba, fâvo ; — 
subinde, souven; — debere, devei; — habere, avei; — cribellum, 
cruveû. Les mots tels que labour, laboura, où il n'a pas subi de 
changement, sont des mots savants. Sa chute est exception- 
nelle. On la remarque dans couâ = cubare *. 

C. — Après une voyelle, b, devenu final ou précédant une 
liquide, se vocalise en u. Ex.: libra, liura, leuro ; — bibere. 
beûre; — ebrium, yeùre; — tab(u)la, taulo; — febrem, feùre; — 
flebilem, freùle ; — fabrum, faure; — trabem, trau; — sébum. 
seû. — Il est, par exception, resté b devant les liquides dans 
un petit nombre de mots, tels que eitable = stabulum, diable 
= diabolum, libre= librum. 

D. — La mutation de b en m ne se remarque pas à Nontron. 
<)n la constate en haut Limousin, dans gomâ = fr. gober, et, en 
beaucoup d'endroits, dans samadi =.sabbatidies } forme qu'on a 
peut-être empruntée au français. A Nontron, on dit dissdde 
(= pr. dissapte). 

E. — Changeant de famille dans la même classe et le même 
degré, b deviendrait g ond. Notre dialecte n'offre pas, je crois 
d'exemple de la première de ces mutations. La seconde se 
remarque dans tudeû = *tubellum (fr. tuyau) et dans ffeque Ton 
dit souvent pour be (bene), lorsque cet adverbe commence la 
phrase. Ex. : De sountî gentei! D'ei-t-elo bravo! c'est-à-dire Bien 
sont-ils gentils! Bien est-elle belle! Be, du reste, s'emploie, en 
pareil cas, non moins fréquemment. 

'Cotte chute ôtait moins rare dans in langue classique. On y (trouve, 

i i coar, proar (probare). laor laborem) et leurs dérivés, * j tc. GRAMMAIRE LIMOUSINE 75 I. — F initial 

F initial reste f. Ex : femina, fenno ; — fïamma, fïdmo; — 
fica, fljo; — * fenuculum, fenolh, fanouei. 

II. — F intérieur 

Il reste f lorsqu'il suit ou précède une consonne. Ex.; 
officinurn, Ofice; - cal{e)facere, chôufà ; — inflare, fifld ; — confi- 
cere, coufî. Entre deux voyelles, il disparaît ( sauf dans les 
composés, tels que defôro = de foras), soit entièrement comme 
dans Mai (bifacem), soit en laissant après lui l'aspiration', 
comme dans prehon, de l'ancienne langue, devenu chez nous 
prigoun par le durcissement de l'A. 

Lorsqu'il provient de ph, f intérieur ne se réduit jamais à 
h. Il reste f. Ex.: raphanum, ràfe; — Stephanum, Eitèfe ; — 
orphanum, orfe ; — cophinum, côfre. I. — V initial 

A. — V initial reste ordinairement v. Ex.: vicem, vé: — 
vinum, vi; — ventre, vem ; — vacca, vâcho. Mais fréquemment 
aussi il se renforce en b. Ex.: vervecem, berbi ; — viduare, 
boueidâ (pr. voidar) et boujd(])r. voiar) ; — veruculum, barouei. 

* On sait que 1'/* n'était en latin qu'une forme, plus rude que Y h, de 
l'aspiration*. Aussi s'est-elle souvent réduite, même dans le latin clas- 
sique, à cette dernière. Parmi les idiomes néo-latins, deux dialectes de la 
langue d'oc, le béarnais et le gascon, ont, avec le castillan de l'autre côté 
des Pyrénées, développé dans leur sein cette tendance phonique, et, géné- 
ralisant un phénomène qui était resté accidentel en latin, en ont fait un de 
leurs caractères les plus distinctifs. 

* V. Baudry, Gramm. comp., p. 124. 76 DIALECTES MODERNES 

B. — On sait que le v n'avait pas en latin le son net et 
franchement consonnant que nous lui donnons. C'était une 
semi-voyelle, qui devait différer fort peu du w anglais. Les 
Latins aimaient à associer cette semi-voyelle aux gutturales 
dures q eî g. Q ne se présente jamais sans elle, et g en es! 
très-fréquemment accompagné. Tout porte à croire que la 
langue populaire avait multiplié ces associations et que, par 
suite, de même que g attirait v, v à son tour attira y. Cela 
eut lieu surtout, paraît-il, dans les Gaules, et Ton a des 
raisons pour attribuer ce phénomène à une influence cel- 
tique. Quoi qu'il eu soit, en langue d'oc comme en langue 
d'oïl, le v initial s'est, très- souvent associé la gutturale so- 
nore g, qui a toujours fini par l'éliminer. Le w initial germa- 
nique, à la suite du même renforcement, a subi le même soin. 
Ex.: vadum, ga (fr. gué); — vasconem, gascou ; — Wilkelm, 
Guilhaume ; — werra, guèro . 

II. — V intérieur 

A. — Entre deux voyelles, il reste v. Ex.: viva, vivo; — ra/i- 
tiva, cheitivo; — cavare, chavd. Il tombe dans quelques mots, 
tels que bouyê— bovarium, viando = vivanda, pùu=pavonni; 
mais ce dernier phénomène est plus rare en limousin que 
dans la langue classique. 

B. — Entre une consonne et une voyelle, il se renforce en b *. 
Ex.: curvare, courba; — vervecem, berbi ; — forviar (pr.), 
fourbiâ. La même mutation a eu lieu exceptionnellement en- 
tre deux voyelles dans gâbio = cavea, où, pour compenser 
sans doute ce renforcement anomal de la consonne intérieure, 
la consonne initiale s'est affaiblie. Il est passé à Vm dans 
saumo, que l'on dit pour sauvo [salva); dans la locution saumo 
ta fenno (sauf ta femme ), que l'on ne manque pas d'ajouter 
comme correctif lorsqu'on traite quelqu'un de sot '. 

1 Le renforcement est allé, comme en français, jusqu'au p dans pepido 
- pî i vita. 

- Quelques-uns disent de même, on initiale ; Mou m'en anâ, pour Vau 
m'pn anâ (fr. ./«• rai* m'en aller). GRAMMAIRE LIMOUSINE 77 

C. — Le renforcement de v en gu n'a lieu en français qu'en 
initiale. En langue d'oc et aussi dans un dialecte limitrophe 
de la langue d'oïl, le poitevin, ce phénomène se produit par- 
fois également à l'intérieur des mots, mais seulement devant 
i et e. C'est ainsi qu'un g y a été attiré devant le v ou de- 
vant Vu, préalablement semi-consonnifié, des flexions en vi ou 
en ni du parfait latin, pour produire des formes telles que 
tengui, tengueren = tenui, tenuerunt. On verra, au chapitre de 
la Conjugaison, que cette flexion gui s'est substituée beau- 
coup plus généralement à Yui qu'au vi classique, et qu'on 
l'a propagée dans plusieurs dialectes, d'après quelque fausse 
analogie, à beaucoup de verbes qui n'avaient aucun droit à 
la recevoir. 

D. — Après une voyelle, v se vocalise si une consonne vient 
à suivre ou s'il est devenu final. Ex.: * levjum (levium), leuje ; 

— viv(é)re, viure, veûre : — clavem, clhau ; — *av{i)cellum, 
âvzeiï ; — levé, leù (dans belen): —suave, souau ; - ovum, yéu; 

— vivum, viu, veu ou vî. H L'aspiration existe virtuellement devant toute voyelle ini- 
tiale, à peine appréciable devant « 2 , déjà plus perceptible de- 
vant e, i et o, toujours très-sensible devant u et ou 3 . Elle se 
fait aussi toujours plus ou moins sentir dans tous les hiatus, 
parce qu'on ne peut prononcer deux voyelles consécutives qui 
ne font pas diphthongue sans reprendre haleine. L'aspiration 
peut rester indépendante, et c'est ce qui arrive le plus souvent, 
surtout en initiale ; mais souvent aussi elle s'associe avec l'ar- 
ticulation produite par les lèvres au moment où elles lui li- 

1 J'ai expliqué ci-dessus (tome III. page 370) pourquoi j'ai cru devoir 
ne traiter de \'h qu'après les labiales. 

* C'est pour cela que l'a initial tombe presque toujours (V. chap. 4", 
m, a ), tandis que les autres voyelles, mieux défendues par l'aspiration, 
échappent à l'aphérèse. 

3 On sait qu'en grec l'u reçoit toujours l'esprit rude. 78 DIALECTES MODERNES 

vrent passage, je veux dire avec b, et un v en résulte. Ce v 
représentant h, et qui est identique au digamma éolique, est 
très-fréquemment émis, .sans qu'on y prenne garde, même en 
français, par exemple dans oui, prononcé souvent voui par 
bien du monde. Chez nous il est très-commun, mais en ini- 
tiale, plus rare à Nontron même que dans les campagnes voi- 
sines. Au reste, comme on doit s'y attendre, c'est à peu près 
exclusivement à ou et à m (surtout, dans ce dernier cas, à u en- 
gagé dans la triphthongue uei) qu'il s'associe. Quand il est 
attiré devant d'autres voyelles, il ne l'est, sauf devant Yo dans 
un ou deux cas (ex. : L'ei vôro = Illa est horrida), que grâce à 
l'influence d'un ou précédent. Ex. : N'ai vounze (J'en ai onze), 
y ai vounto (J'en ai honte), Ouvei (Il est), louvidor (louis d'or), 
lôuveto, lôuvâ, 6uvî, (alouette, louer, ouïr 1 ), loû vô(lesos), mon 
vuei (mes yeux), vuei (hodie). 

L'aspiration qui existe virtuellement aussi en association 
avec r et que les Grecs, si exacts observateurs de ces délicats 
phénomènes, n'avaient pas manqué de noter, a pris dans deux 
mots de notre langue, dont le second seul vit encore en limou- 
sin, une forme plus concrète. Mais le v en lequel elle a dû se 
changer a passé immédiatement à l'explosive correspondante 
(//), le groupe vr en initiale n'étant pas souffert. Ces deux mots 
sont brugir — rugire , brude = rudem. Cf., en grec, PpMw = 
pôâov, j3pî£a = ôiÇa, etc. 2 . 

//, au lieu de se changer en v ou en sa suppléante b, a, dans 
deux ou trois mots, permuté avec g : haguî =fr. liaïr ; — pri- 
goun = prehon = profundum : — granoulho = * ranucula . 

On sait que le s latin correspond, en grec, dans beaucoup 
de mots, à un esprit rude, c'est dire a h. Or h = v ou le di- 
gamma. Il y a donc affinité entre v et s, et ces consonnes peu- 

1 Sur ces mots, voir ci-dessus, section u, Dentales, Dintérieur 
Par exception, u = /i s'est durci encore en b devant une voyelle dans 
olôubeto, lu bas-limousin «=■ lôuveto de Nontron, et dans boueivc c >mme 
on prononce à Limoges notre interjection voueivé (=pr. oi verz, IV. oh! 
voyez!) Dans le prov. mod. mounte, c'est en m que s'est changé le v 
virtuel de ounte ( = unde). GRAMMAIRE LIMOUSINE 7P 

vent permuter ensemble, comme nous avons vu que le font 
accidentellement les explosives correspondantes b et d. C'est 
ainsi que Wenceslav est devenu Venceslas, que Laiv se pro- 
nonce Las. C'est peut-être ainsi également que plusieurs par- 
faits latins en vi ou ui ont dû prendre dans le latin vulgaire la 
forme en si, que suppose celle qu'ils ont eue ou qu'ils ont 
encore dans plusieurs langues romanes 1 . Cette forme en s 
était fort rare dans la vieille langue d'oc ; je ne sais si l'on en 
trouve actuellement des traces dans quelque dialecte, mais il 
n'y en a pas en limousin. 

La mutation inverse, c'est-à-dire celle de s, non point en 
v mais en sa suppléante h, est très-fréquente, entre deux 
voyelles, dans le catalan, idiome très-voisin de la langue d'oc. 
Ex.: plaher = plaser; ma/io = maiso ; raho = raso. Je n'en 
connais pas d'exemple chez nous. 

Remarque. — Uh joue un grand rôle clans l'ancienne or- 
thographe de la langue d'oc. Cette lettre ayant été adoptée 
pour figurer le son de Yi consonne associé à / et an (Ui, nh 
= /■■/, ny), elle a été par suite assez fréquemment employée 
pour représenter Yi consonne, et même Yi voyelle, dans leurs 
associations avec d'autres lettres, consonnes ou voyelles 2 . De 
là des orthographes telles que les suivantes, que j'extrais du 
dictionnaire de rimes du Donat provençal, où Yh = i est 
même souvent séparé par une consonne de la voyelle avec la- 
quelle il doit s'unir en diphthongue 3 : esglahz = esglais, rathz 
= rais [radius), lethz = leis (lex), lethz = leitz [lectus), pethz = 
peitz (pectus et pejus), vohtz = voitz (viduus), poktz —pois, 
puetz (podium). Camille Chabaneau. 

(A suivre.) 

1 Ex.: v. fr. sols, vols — solvi, volui; ital. valsi = valui. 

5 Cf. ancien portugais mha => mia. 

3 II pourrait se faire pourtant que 17i, dans les formes telles qu<? rathz, 
pethz, dilhz, affectât, en effet, lu t et non la voyelle antécédente. Ces 
orthographes représenteraient alors une prononciation où, la voyelle res- 
tant pure et sèche, c'était le t qui était mouillé. Dithz, par exemple, dans 
cette hypothèse, figurerait une forme intermédiaire, que nous devons 
d'ailleurs logiquement supposer, entre dictus et dich. (Voir, ci-dessus, 
Gutturales, C.) LA PERLO A tafresco epoulido auriho, 

Pasfcado de roso e de blanc, 
Pèr pendent uno perlo briho 
Couine un plour d'aubo tremoulant. 

A soun entour se recouquiho 
Toun peu d'or en anèu galant; 
Mo sèmblo vèire uno couquibo 
Ounte la mar a mes plan-plan 

Sa perlo flno la plus raro. 
Laisso-nie clinà sus ta caro ! 
Dins li couquihage, d'abord 

Que Ton entend ço que dis Toundo, 
Vole, iéu, o divino bloundo, 
Escouta ço que dis toun cor ! 

Teodor Aubanel. Avienouri. Traduction 

LA PERLE 

\ ta jolie el fraîche oreille, — pétrie de rose et ;le blanc, — pour 
pendants brille une perlo, — comme un pleur d'aube qui tremble. 

Autour d'elle se retroussent — tes cheveux d'or en boucles char- 
mantes ; — il me semble voir une coquille — où la mer a mis dou- 
cement 

Sa perle Ëne la plus rare. — Laisse-moi me pencher sur ton vi- 
sage ! — Puisque dans les coquillages 

On entend ce que dit l'onde, — moi, je veux, 6 blonde divine, — 

écouter ce que dit ton coeur! 

Théodore Aihanei. . LA BELLO MAIO Lou proumié jour dôu mes de mai, 

V'en souvent? erias pichouneto, 

E vouesto tèsto bloundineto 

Espandissié sei proumié rai. 

Veguéri, contro uno muraio, 

Rire voueste galoi mourroun. 

Boutas, me n'en souvèni proun, 

Margai,|fiasias la bello Maio. 
Sias maire desempièi, avès bèn de marmaio ; 
Pamens, seres toujours per iéula bello Maio. Traduction LA BELLE MAIE 

Le premier jour du mois de mai, — vous en souvient-il? vous 
étiez toute petite, — et votre tète blonde était dans son premier 
rayonnement ! — je vis, près d'un mur, — rire votre joli minois. — 
Allez, il m'en souvient bien, — Margai, vous faisiez la belle Maie # 

Vous êtes mère, depuis, et vous avez pas mal d'enfants ; — ce- 
pendant, vous êtes toujours pour moi la belle Maie. 

1 On célébrait en Provence, il y a une vingtaine d'année?, et on célèbre 
encore, dans certaines localités, la fête du printemps et des fleurs, gra- 
cieuse réminiscence du paganisme, dont les mystères et les pompes frap- 
paient tellement les imaginations, que son souvenir ne s'est jamais en- 
tièrement eii'acé dans les esprits méridionaux. Une jeune fille, vêtue de 
blanc et couronnée de fleurs, est assise sur un trône orné de guirlandes 
fleuries, auprès duquel est un autel de verdure, où se trouve un plateau 
de métal ou une soucoupe de faïence, (.'est la Maio! Un essaim de fillettes, 
aussi parées de robes blanches, (orme sa cour, et demande, en riant et en 
chantant, aux passants, quelque chose pour la bello Maio, la belle de Mai. 
Le produit de la collecte est destiné à une œnvre de charité ou à une col- 
lation. «2 DIALECTES MODERNES 

Quand vèn lou mes ensouleia, 
Lei fiheto de la Prouvènço 
Fan reviéudà la souvenenço 

De la divesso Maia. 
Emé lei flous deis ourtoulaio 
Trenon de redoulènt eapèu, 
E pièi n'en courounon lei peu 
De la plus bello, qu'es la Maio ! 
Si as maire, etc. 

De la liouresoun dôu printèms 
Es uno fôsto un pau pagano, 
Qu'emé sei plasènteis engano 
Nous remembro leis encian tèms. 
Au bord dei carriero o dei draio, 
Lei priéuresso dôu mes de mai, 
Pimparrado em'un pouli biai, 
Nous retraton la bello Maio. 
Sias maire, etc. 

Avias un èr foueço agradièu, 
Su'un sèti de moufo quihado. . . Quand vient lo mois ensoleillé, — les fillettes de la Provence — 
font revivre la souvenance — de la déesse .Maia. — Avec les fleurs 
des jardins — elles tressent d'odorants chaperons, — dont elles 
couronnent les cheveux — de la plus belle, qui est la Maie. 

Vous êtes mère, etc. 

Delà floraison du printemps — c'est une fête un peu païenne,— 
qui nous rappelle les temps anciens — par ses aimai îles emblèmes; — 
el an bord des rue.- el des chemins, — les prieures du mois de mai. 
— parées avec autanl d'élégance que dégoût, — représentent la di- 
vine Maie. 

Vous êtes mère, etc. 

Vous aviez l'air bien séduisant, — assise sur votre siège de LA. BELLO MAIO 83 Voueste vistoun de côuquihado 
Trelusie en rescountrant lou miéu. 
E subran dintre nioun uei raio 
Uno sutilo languisoun . . . 
Moun couer ressent de fernisoun, 
En vous vesènt faire la Maio. 
Sias maire, etc. 

Lou front cencha de frèsquei flous, 
Dins lei pli d'uno raubo blanco 
Q'en flot de nèu toumbo deis anco, 
Avias un biai dei plus courons. 
Entre lei courau, lei roucaio, 
Quand s'aubourè dôu toumple blur, 
Afrodito èro pas, segur, 
Plus bello que vous, bello Maio. 
Sias maire, etc. 

Subre voueste front enfiourà, 
Que gàubi tria ! quinto amistanço ! 
Emé quinto douço agrandanco 
Voueste front me sèmblo enaurà ! fleurs. . . — Votre petit œil vif d'alouette — ■ s'illumine en rencon- 
trant le mien. — Et soudain dans mon œil — coule une subtile lan- 
gueur. — Mon cœur éprouve des frissons, — en vous voyant faire 
la belle Maie. 
Vous êtes mère, etc. 

Le front ceint de fraîches fleurs. — dans les plis d'une robe blan- 
che — qui tombe des hanches à flots de neige, — vous aviez un as- 
pect bien attrayant. — Au milieu des coraux et des rocailles. 
— lorsque émergea du gouffre bleu — Aphrodite, elle n'était 
pas, c'est certain, — plus helle que vous, belle Maie. 

Vous êtes mère, etc. 

Quelle tournure evquise. quelle aménité, — vous aviez sur votre 81 DIALECTES MODERNES 

Ennevouli, moun uei varaio, 
E moun couer esmôugu reçaup 
Un estrambord em'un ressaut, 
En saludant la jouino Maio. 
Sias maire, etc. 

Pièi vounvounejo, àvoueste entour, 

Tout un eissame de fiheto, 

Emé sei fàci risouleto 

Coumo un voit de pichouns Amour. 

Vanego Teissame e travaio, 

Courrènt, cantante cridant, 
A toutei lei passant demandant 
Quauquarèn re per la bello Maio. 
Sias maire, etc. 

Galoio me pouayre un sictoun, 
Uno bruneto acoulourido. 
Li disi : « Es pas per tu, marri do. 
Que bouti la man au boussoun. » 
Dins ma pôchi ma man rabaio 
Douos o très peceto d'argent, iront, fleuri! — Avec quelle grâce votre fro il semblait transfiguré! 
— Mon œil, couvert d'un nuage, se trouble... — Mon cœur ému 
éprouve une secousse d'enthousiasme, — en saluant la belle Maie. 
Vous êtes mère, etc. 

Puis, bourdonnait autour de vous — tout un essaim de tillettes 
aux faces rieuses, — pareil a un vol de petits Amours. — L'essaim 
voltige et s'empresse, — courant, chantant, criant, — et demandant 
à tous les passants — quelque chose [jour la belle Maie. 

Vous êtes mère, etc. 

Une brunelte au teint vermeil me présente une soucoupe. — Je 
lui dis :>< Ce n'est pas pour toi, friponne, que je mets la main au gOUS- 
sel » — Ma main cherche dans ma poche deux ou ou trois peines LA BELLO MAIO 95 E, m'aprouchant en sourrisènt 
Dôu pichoun sèti de la Maio. . . . 
Sias maire, etc. 

« Divo, plus fresco que tei flous, 
Mè ta caranchouno agradivo, 
frisado coumo uno andivo, 
Dins lei flot d'or de tei peu rous, 
Diguèri, moun couer vous lei baio 
Lei peceto au risent trelus. . . » 
En m'ausènt parla, li ves plus, 
Tremouelo la crentousoMaio. 
Sias maire, etc. 

« Fès pioutà voueste parauli, 
Vouestei bouco me fan lingueto ! 
Aqueu pouli parèu d'agrueto, 
Me labro voudrien lou culi. 
Semoundrièu bènmai de medaio, 
Se voulias semouudre un poutoun. . . 
Vièu s'aprouchà de moun mourroun 
Lei doues agrueto de la Maio. 
Sias maire, etc. pièces d'argent. — El, m'approchant en souriant de la belle Maie.. . 

Vous êtes mère, etc. 

Divine, plus fraîche que tes fleurs, — avec ton petit minois sédui- 
sant, — 6 frisée comme une chicorée endive, — clans les flots de tes 
cheveux, — dis-je, mon cœur vous les donne, les petites pièces 
au liant reflet. » — Elle n'y voit plus, en m'entendant parler, elle 
tremble, la timide. Maie. 

Vous êtes mère, etc. 

« Faites gazouiller votre douce parole. — Vos lèvres m'allèchent . — 
Ma lèvre voudrait cueillir ces deux jolies petites cerises. — J'offri- 
rais bien plus de monnaie, si vous vouliez m'accorder un baiser. » 
— Et je vis s'approcher de ma bouche — les deux cerises de la Maie . 

Vous êtes mère. etc. 86 DIALECTES MODERNES 

Pecaire ! que trefoulimen 
Dintre moun couer que n'es plus vege ! 
Aviè douge an, la Maio, ièu trege, 
Tout bèn coumta, ni mai ni mens ! 
Sèmblo que moun amo pantaio ! 
Respiri l'alen melicous 
Deis agrueto e dei frago en flous 
Qu'embèimavon emè la Maio. 
Sias maire, etc. 

Leis èr soun plen de cant d'aucèu. 
Crôsi que pousso à meis espalo 
Coumo un parèu de blànqueis alo, 
Per m'envoulà d'amount au cèu. 
Ma labro enfebrado s'estraio, 
E, tout en clavant mei vistoun, 
Empùri un sabourous poutoun 
Ei labro que m'apound la Maio . 
Sias maire, etc. 

De joio manqua m'avani ! . . 
Ello tressano e devèn blavo. Ah ! quel tressaillement — dans mon cœur qui n'était plus vide 1 
— Elle avait douze ans, la Maie, et moi treize, — tout bien compté, 
ni plus ni moins ! — Mon âme semble clans un rêve. — Je respire 
l'arôme de miel — des cerises et des fraises épanouies — que 
fleure la Maie. 

Vous êtes mère, etc. 

Les airs sont pleins de chants d'oiseaux. — Je crois voir pous- 
ser à mes épaules — des ailes Manches — pour m'cnvoler là-haut. 
au ciel. — Ma lèvre enivrée s'égare, — et, tout en fermant les 
ye <x. — j'attise un savoureux baiser — sur les lèvres que m'offre la 
Maie. 

Vous êtes mère, etc. 

Je faillis m' évanouir de joie. -- Elle tressaille et pâlit. — Pre- LA BELLO MAIO 87 Proumié poutoun, o divo cavo ! 
Jamai, jamai, déurriés fini ! 
Pièi, tramoulant coumo uno paio, 
Prèn lei peceto emé sa man, 
La Maio, e dis : « Passas deman, 
Se voulès mai vèire la Maio . » 
Sias maire, etc. 

LTendeman, e lou subre endeman 
Ièu tournamai li revenguèri. 
Pamens, jamai plus reveguèri 
La Maio e soun mourroun charmant. 
Desempièi sèmpre se retraio 
Sa caro dins moun couer plantièu. 
Quand vèn lou printèms o Testièu, 
Subretout pantaihi la Maio. 
Sias maire, etc. 

La bello Maio, F ai revisto, 
La revièu souvent desempièi : 
Sa gràci esbrihaudo ma visto, 
E soun uei fa claure moun uei. mier baiser, 6 douce chose! vous ne devriez jamais, jamais finir ! 

— En tremblant comme une paille. — elle prend les petites pièces 
avec sa main, — la Maie, et dit : « Repassez demain — si vous 
voulez voir encore la Maie. 
Vous êtes mère, etc. 

Le lendemain et le surlendemain, — je vins et je revins. — Mais je 
ne rencontrai jamais plus — la Maie au visage charmant. — De- 
puis, son imago se reflète sans cesse - dans mon cœur mélan- 
colique. — : Lorsque revient le printemps ou l'été, — je rêve sur- 
tout à la Maie. 

Vous êtes mère, etc. 

Je l'ai revue et la revois souvent, — depuis lors, la belle Maie ; — S8 DIALECTES MODERNES 

Mai l'amistanço de sa taiho, 
Qu'encenturavon leis Amour, 
S'es envoulado per toujour, 
Cars'es maridado, la Maio. 
Sies maire, etc. 

M'è vouesto garbo d'enfantoun, 
Maio, aves bèu èstre Madamo : 
Sentrai sèmpre, au found de moun amo, 
Lou coungoust de voueste poutoun. 
E s'un cop la mouert me rabaio, 
Sèmpre, après coumo avant ma mouert, 
Recatarai dintre moun eouer 
Lou poutouo de la bello Maio ! 
Emai vous foûssias rèiro au su blanc que trantaio, 
Pamens sarias toujour pèr ièu la bello Maio. 

J.-B. Gaut. 

Aix. sa grâce éblouit ma vue, — et son œil f lit éclore mon œil. — 
Mais les charmes de sa taille. — dont les Amours formaient la 
ceinture, — se sont envolées pour jamais! — car elle s'est mariée, 
la Maie ! 

Vous êtes mère, etc. 

Avec votre gerbe d'enfants. — vous avez beau être Madame : — 
je garderai toujours dans mou âme — la saveur de votre baiser. — 
Et, lorsque la mort m'emportera, — après, comme avant la mort, 
— je conserverai au fond du cœur — mon amour pour la belle 
Maie. 

Et fussiez-vous devenue grand'mère, à la tète blanchie et bran- 
lante. — vous seriez toujours pour moi la belle Maie. 

J.-B. Gaut. BIOGRAPHIE 

VINCENT DE B AT A ILLE-FURÉ 

POÈTE BÉARNAIS Le 26 mai dernier est mort à Pontacq, dans les Basses- 
Pyrénées, M. Vincent de Bataille-Furé, avocat, auteur de 
poésies écrites dans le dialecte du Béarn. Personne n'a mieux 
connu ce dialecte que lui et ne Ta écrit avec plus de pureté. 
Il avait eu quelques succès sux Jeux floraux pour des poésies 
françaises; mais ces succès ne l'empêchèrent pas de faire de 
la langue de son pays l'interprète ordinaire de ses inspira- 
tions poétiques. Cette langue, fille du latin comme les autres 
idiomes méridionaux, n'est inférieure à aucun d'eux sous le 
rapport de la douceur et de l'harmonie. La première de ces 
qualités résulte surtout de l'emploi fréquent de certaines 
diphthongues euphoniques et de la vocalisation des lettres 
g etj dans un grand nombre de mots, tels que berge, bilatge, 
jura, jutjà, qui deviennent, en béarnais, berye, bilatge, yurà, 
yudyâ. D'autre part, l'accent tonique, fortement marqué, rend 
cet idiome très-sonore et très-harmonieux. « L'harmonie est 
» tellement inhérente à notre dialecte, m'écrivait, il y a déjà 
» longtemps, M. de Bataille, qu'on peut dire que ce qui n'est 
» pas harmonieux n'est pas béarnais. » 

Lorsque ce poëte publia ses premiers vers, la Capère de 
Bétharram (c'était en 1838), MM. Mazure et Hatoulet n'avaient 
pas encore édité les Fors du Béarn l , qui auraient pu lui servir 
à résoudre quelques difficultés orthographiques. La Gram- 
maire béarnaise de M. Lespy n'avait pas encore paru ; elle n'a 1 Les Fors du Béarn comprennent toute la législation de ce pays, du 
XI" au XIV e siècle. 90 DIALECTES MODERNES 

été publiée qu'en 1858. M. de Bataille était donc abandonné 
à lui-même. Il existait, il est vrai, un recueil de poésies, im- 
primé à Pau, en 1827, où, parmi quelques pièces d'auteurs 
alors vivants, on remarque les charmantes productions de Des- 
pourrins et de Navarrot. C'étaient les seuls modèles sur les- 
quels M. de Bataille pût se régler. Mais ces poésies, presque 
toutes consacrées à la peinture des mœurs pastorales, ne pou- 
vaient être que d'un médiocre secours pour un auteur que sa 
vocation appelait à traiter des sujets d'une tout autre nature. 
C'est la légende religieuse, celle dont la sainte Vierge est 
l'objet, qui inspire ordinairement les chants de M. de Bataille. 
La Capère de liétharram est un modèle du genre. Une jeune 
fille, qui s'est laissée tomber clans le gave en voulant cueillir 
une fleur, invoque la Madone dont la chapelle s'élève sur ses 
bords. Aussitôt une branche de chêne s'abaisse vers elle. 
Eperdue, elle s'empresse de la saisir, et échappe ainsi à une 
mort certaine. 

Prosternée sur le rivage, elle s'écrie, en levant les jeux 
vers la chapelle : 

Sens boste ayde, eri perdude, 
Sa ditz ère, Reyne dèu Cèu ! 
Arrès n'a bist quoand souy cadude ; 
Mes bous, qui m'habetz entenude, 
M'habetz adyudade autalèu. 

« Sans votre aide, j'étais perdue, — dit-elle, Reine du ciel ! 
— Personne n'a vu quand je suis tombée ; — mais vous, qui 
m'avez entendue, — vous m'avez secourue sur-le-champ. » 

Elle lui offre le rameau sauveur, et s'oblige par un vœu à 
le remplacer par un rameau qui luira toujours, un rameau 
d'or, Beth arram *. 

« Sainte Vierge, ajoute-t-elle, il ne vous faut pas craindre 
que mon père me dédise : ses moutons paissent la montagne» 

* Beth arram, beau rameau. BIOGRAPHIE 91 

ses blés couvrent la campagne Ma mère le fera con- 
sentir. » 

Sente Bierye, nou-p eau pas cranhe 
Que m'en desdigue km mé pay ; 
Souns moutous peixin la mountanhe, 
Souns blatz croubexin la campanhe. . . . 
Qu'en hara counsenti ma may. 

Dans la dernière strophe, Fauteur invite les populations 
voisines à aller prier la Vierge de Bétharram, qui n'est jamais 
avare des trésors de Tamour divin : 

Gourretz ta Bétharram, hilhotz de la Navarre. 
Poples de la Gascounhe y dèus bords de l'Aciou, 
La Bierye à Bétharram nou hou yamey abare 
Dèus thesaurs dèu dibin amou. 

M. Lespy, qui, dans sa Grammaire, donne un recueil des 
meilleures pièces béarnaises, y rapporte en entier celle de 
M. de Bataille. Un rameau de laurier en argent avait été dé- 
cerné à son auteur par la Société archéologique de Béziers, 
dans son concours de l'année 1838. 

Il fut couronné par la même Société, en 1865, pour une 
autre pièce intitulée : ]S ouste -Darne -de -Buglose. C'est aussi 
une pieuse légende. Une belle statue de la Vierge, tenant dans 
ses bras l'Enfant Jésus, assise dans un fauteuil, qui avait été 
cachée, pendant les mauvais jours, dans l'eau bourbeuse d'un 
étang, aux environs de Dax, est miraculeusement retrouvée 
par un jeune berger, qui s'est aperçu qu'un taureau, s'écar- 
tant du gros du bétail, va tous les jours lécher un objet qui 
se montre à peine à fieur d'eau au milieu des plantes maré- 
cageuses. De là le nom de Buglose (langue de bœuf) donné à 
la statue ainsi retrouvée et à la chapelle dont elle domine le 
maître-autel. Suivant l'auteur, ni la Vierge del Pilar, couverte 
d'or et de soie, étincelante de diamants, qu'on vénère depuis 
dix-huit cents ans à Saragosse, ni la madone qu'on admirait 
pour sa beauté plastique au monastère de Notre-Dame-de- 
Medous [de mette dolci), près de Bagnères-de-Bigorre, ne peu- 92 DIALECTES MODERNES 

vent être (comparées à l'image de la Vierge qu'il glorifie dans 
ses vers. « Il faut, dit-il, pousser jusqu'à Buglose pour y sa- 
vourer la fraîcheur delà fleur mystérieuse, éclose au soleil de 
la lande. Ce n'est que là qu'elle exhale ses parfums. » 

Ho ! mes eau bié dinquo Buglose 

Enta-y saboura la frescou 

De la mysteriouse arrose 

Au sourclh delà lane esdose; 

Non repend qu'aquis soun aulou. 

M. de Bataille, reconnaissant envers la Vierge qui avait 
inspiré ses chants, suspendit à la chapelle de Bétharram et à 
celle de Buglose les prix quijen avaient été la récompense. Il 
nous l'apprend lui-mômeîdans les strophes suivantes d'une de 
ses compositions : 

May deu Xrist. qui touts-tomps p'et mouslrade la raie, 
You'b cantey d'aules cops, sou noum de Bétharram. 
Qu'ôri yoen; de Beziès la yoene Académie 
De laurè que m'autfri l'arram. 

Lou laurè desL'mpuix luseix au bord dèu Gabe, 
Goum u sumbol qui ditz à bostes serbidous 
Que, per la boste ayud, Bierye enbencible y brabe, 
Lous mey febles soun bencudous. 

Maugrat mou peu blanquit, mysteriouse Arrose, 
Qu'ey, sus u toun roumaii. nou y a. goaire, cantat 

Boste leyende de Buglose. 
Y l'arram -.d'oulibiè m'en ha recoumpensat. 

Adare, enter lous piis luseix aquere arrame, 
Goum un sinne de patz, aux oelhs dèu peccadon ; 

Y ditz au moun que Nouste-Dame 
Ey l'arche qui counthiè la graci y lou perdou *. 1 Mèrejdu Christ, qui toujours vous êtes montrée la mienne, — je vous 
chantai autrefois, sous le nom de Bétharram. — J'étais jeune; la jpune 
Académie de Béziers — m'offrit le rameau d'olivier. — Ce laurier, depuis, 
luit au bord du Gave. — comme un symbole qui dit à vos serviteurs — que, BIOGRAPHIE 93 

Je connais plusieurs autres compositions de M. de Bataille; 
je m'arrêterai sur deux seulement : lous Canounyes de Sar- 
ranse et lou Balou de l'Ousse. La première est le récit des per- 
sécutions que subit le monastère de Sarranse de la part des 
huguenots, au temps de Jeanne d'Albret et du comte de 
Montgommery, le féroce exécuteur de ses ordres impitoyables 
contre les catholiques. Ce célèbre monastère, qui fut visité 
par les souverains de Béarn, d'Aragon et de Navarre, et par 
le roi de France Louis XI, qui vint y accomplir un vœu, fut 
livré aux flammes, et vingt-neuf chanoines sur trente y furent 
massacrés et ensevelis sous ses cendres. Un seul échappa au 
martyre. Quand vinrent des jours meilleurs, il releva le mo- 
nastère et replaça dans la chapelle la statue de la Vierge, qu'il 
avait eu le soin de cacher. Cette pièce, qui n'a pas moins de 
quatre cents vers, est purement écrite, comme le sont toutes 
les poésies de M. de Bataille. L'orthographe est presque tou- 
jours réglée sur l'étymologie. Tout en consultant les Fors du 
Béarn, l'auteur, qui a voulu être compris de ses contempo- 
rains, a évité l'exagération dans l'emploi de l'archaïsme. 

Lou Balou de l'Ousse : c'est Pontacq, sa riante et fertile 
campagne, ses montagnes couvertes de neige, ses anciens 
monuments, ses gloires, que chante l'auteur dans ce petit 
poëme inspiré par l'amour du pays. Pontacq est aussi la patrie 
de Barbanègre, l'illustre défenseur d'Huningue. Sur le fronton 
de la fontaine qui décore une de ses places, le poëte voudrait 
voir gravée cette inscription : 

Au defensou d'Huningue 1 Qu'abounde 

Sa glori, que s'esten nete coum'aqueste ounde "... par votre aide, Vierge invincible et bonne. — les plus faibles sont vain- 
queurs. — Malgré mes cheveux blancs, ô Rose mystique, — j'ai, sur un ton 
roman, naguère chanté — votre légende de Buglose; — et le rameau d'oli- 
vier a été ma récompense. — Maintenant, au milieu des pins luit ce rameau, 
— comme un signe de paix, aux yeux du pécheur, et il dit au monde 
que Notre-Dame — est l'arche qui contient la gràc^ et le pardon 94 DIALECTES MODERNES 

Il exalte, dans d'excellents vers, la conduite héroïque de 
son compatriote : 

Tant que lous moutz d'hannou, d'enbencible couratye, 
Haran bâte lou coo, trametut d'atye en atye, 
Barbanegre '. toun noum sera toutz-tems citât, 
Y lou gran fayt d'Huningue autalèu racountat. 

Je borne là ces citations. Elles suffiront pour faire apprécier 
le talent de M. de Bataille, qui a été un des rares précurseurs 
de la renaissance de notre littérature méridionale. Ses poésies 
resteront comme des documents importants pour l'histoire des 
lettres dans le Béarn, et comme d'excellents modèles pour les 
poëtes qui viendront après lui. M. Lespy regrette que l'auteur 
ne les ait pas réunies dans un volume. J'exprimerais le même 
regret si je n'avais des raisons d'espérer que M. Guillaume 
de Bataille, héritier des goûts de son père pour la poésie 
béarnaise, qu'il cultive avec succès, ne faillira pas à ce de- 
voir. Je l'engage à joindre à cette publication, qui n'en sera 
pas déparée, son poëme las Haunous de Gastoïc Pliebus, covmte 
de Foux, senhou soubiraa de Béarn, qui obtint une médaille 
au concours de la Société archéologique de Béziers de l'an- 
née 1870. 

Gabriel Azaïs, 

Secrétaire de la Société archéologique de Béziers LOU ROUMIEU 

LEGENDA DAU TEMS DAS COMTES DE PROUVENÇA 

(Suite.) 

VI 
L'INGRAT 

Quand lou ministre de Prouvença 
De naut en bas de la Couuitat 
Trapet tout à sa counvenença, 
Pople urous, trésor remountat, 
Vertuts prounadas e flouridas, 
Libertats, tant qu'es de resoun, 
S'entre-metet pèr las manidas 
Que noun poudiè cabi Ramoun. 
Lou qu'a Testée es pas en pena. 
A la lec teniè, lou Rouniieu, 
Quatre rèis de la bella mena, 
Pèrchaca Ramoundalou sieu. LE ROMIEU 

LÉGENDE DU TEMPS DES COMTES DE PROVENCE VI 

l'ingrat 

Lorsque le ministre de Provence. — d'une extrémité à l'autre do 
la Comté, — trouva tout selon ses désirs, — peuple heureux, 
trésor rempli, — vertus honorées et florissantes, — libertés autant 
qu'en admet la raison, — il s'entremit pour les jeunes filles — que 
Raimond n'avait pu marier. — Celui qui sait comment vont les 
choses n'est pas en peine, — Le Romieu tenait aux aguets — 
quatre rois du plus haut parage, — pour que chaque fille de 
Raimond eût le sien. 96 DIALECTES MODERNES 

Quand soun pas de nôvis de croia, 

Acord près, mariage entanchat; 

Antau tout anet. Quanta joia ! 

Jamai Roumieu tant festejat. 

— « D'amis de toun biais, n'i'a pas gaire », 

Disiè lou Comte ; « es un bon sort 

» Que me siègue espelit un fraire ! 

» Nous quitaren, vei, qu'à la mort ! » 

La Coumtessa atabé l'aimava; 

Lasnovietas lou benissien; 

Lou pople à bon drech lou badava... 

Mes foça à la court l'ahissien. 

Savès? lous dau partit d'empougna, 

Toutes manèfles e sournuts, 

Que soun de las naciouns la rougna, 

E sans lous rèis treparien nuds; 

D'acô que vai de gratapautas 

Pèr avè ce-z-autre, e ce sieu ; 

Quand hou tèn, fier, coufia sas gautas, Quand ce ne sont pas des fiancés de plaire. — tout accord pris 
est un mariage conclu ; — ainsi les choses allèrent-elles. — Quelle 
joie! — Jamais Romieu ne fut. autant fêté. — « Les amis tels que 
toi sont rares,» — disait le (Jointe; «c'est un heureux destin — qu'un 
frère, me soit venu 1 — Nous ne nous laisserons, va, qu'à la mort! » 

— La Comtesse l'aimait aussi ; — les nouvelles fiancées le bénis- 
saient ; — le peuple à bon droit l'admirait ; — mais beaucoup le 
haïssaient à la cour. 

Savez- vous ? c'étaient, ceux dont l'opinion est de prendre, — (qui) 
tous, flagorneurs et sournois, — sont la lèpre des nations. — ei 
sans les rois s'en iraient nus. — (Ils représentent) un être vil, 
marchant à quatre pattes — pour prendre son bien et celui d'autrui ; 

— qui. les tenant, fier, se rengorge, — et cracherait sur le bon 
Dieu. — Fainéant, l'envie le dévore. — Si quelqu'un d'ingénieux LOU ROUMIEU 97 

Escoupiriè sus lou bon Dieu ! 
Pôile, a l'enveja que lou creva. 
S'un qu'a <f idèia fai quicon, 
Ce pus orre contra el alèva, 
Mes pèr lou péri serescond. 
Es acô lourd, tout de faussige, 
Que vendriè maire, fenna, nis, 
Pèr d'argent, d'ounous, de bauchige, 
Qu'entrabet Tome au roumains *. 
Pas à pitre nud e mans netas, 
En brave luchaire, au sourel ; 
Nou , tras la nioch, de-revaletas, 
Enverinet tout autour d'el. 
Es quand, sa bella obra acavada, 
Lou dau tant grand saupre vesiè 
Sa Prouvença ben refoufada, 
Que s'acousset la jalousie. 
Ramoun, pus flac qu'una bediga 
(D'entre-mièja que lou Roumieu 
Sentissiè pas, dins sa fatiga, 

fait une chose, — il invente contre lui les plus basses infamies ; — 
mais il se cache, pour chercher à l'avilir. 

C'est cet être affreux, plein de fausseté, — qui vendrait mère, femme, 
nid, — pour de l'argent, des honneurs, des folies, — qui lit obstacle 
à l'homme au romarin: — (mais) pas à poitrine nue, les mains sans 
armes, — en vaillant athlète, en plein soleil : — non ! (ce fut) par 
derrière, la nuit, en rampant, — (qu')il répandit son venin autour 
de lui. — Ce fut lorsque, sa grande œuvre achevée. — celui dont les 
connaissances étaient si hautes voyait — sa Provence si floris- 
sante, — que se dressa l'envie. 

Raimond. plus faible qu'une brebis — (tandis que le Romieu — 
ne sentait pas, dans le feu d'un grand travail, — qu'il était exténué de 

4 Par rapprochement de mots, le romarin {roumanis) était devenu 
l'emblème des pèlerins (roumieu). DIALECTES MODERNES 

Qu'èra las couma un prèga-Pieu), 
Ramoun à la court, sus soun sèti, 
Quitava, tout asserenat, 
Trafia lous que li fasien plèti, 
Sans escampà dau semenat 
Lous bels flaugnards que degaugnavou 
Soun ministre de grand cami, 
Couma disien; l'escaraugnavou 
Davant el, Ramoun, soun ami. 

Que dise, soun ami? soun fraire ! 
Mes lous sentimens, à la court, 
Soun de fioquets; duroun, pecaire ! 
Tant qu'un pougnat de legna au four. 
L'aparet, en-premiè, sans rire, 
Soun Roumieu ; quand ne seguet las, 
Vai que trai, Ramoun' quitet dire, 
Amai seguet dau cacalas. 
Imaginas sel'embufèrou 
Contra Tome qu'ahissien tant ! 
Un cop, tant lourd ie l'esculèrou 
Qu'auriè mascarat la sartan ! fatigue), — Raimondà la cour, sur son trône, — laissait, avec séré- 
nité, — jacasser ceux qui riaient à sa dévotion, — sans rejeter au 
loin — ses beaux flatteurs, qui tournaient en ridicule — son ministre 
de grand chemin, — comme ils disaient; ils l'égratignaient — devant 
lui, Raimond, son ami. 

Que dis-je, son ami? son frère ! — Mais les sentiments, à la cour, 
— sont de petits feux ; ils durent, hélas ! —autant qu'une poignée 
de menu bois dans un four. — En premier lieu, il le défendit, sans 
r h-e ; — son Romieu. Quand il en fut fatigué, — va comme je te 
pousse, Raimond laissa dire, — e1 même rit aux éclats avec eux. — 
Imaginez s'ils l'excitèrent (les grands) — contre l'homme qu'ils haïs- 
saient tant. — Un jour, ils le lui présentèrent si noir — qu'il eût 
noirci la poêle à frire. LOU ROUMIEU 99 

Paure Roumieu ! l'aviè pas mola. 
N'èra ni crestian, ni jasiôu; 
Soun Dieu èra la manipola, 
E quanta fe!... teniè soun bôu 4 . 
Un trésor, panât sus las talhas, 
Denistat pèr lou margoulin 
Qu'aviè rabilhat las sarralhas 
D'un cofre pèr lou mètre alin. 
Aiçô passava la mesura 
E lou Comte risiè pas pus. 
Endinnat, fasiè na figura ! 
a — Menjan, cridet, ount 'aquel gus... . » 

« — Tensoun bôu? » — coupetla noublessa. 
Ausiguent la demanda à mièch, 
Couma fan lous clercs à la messa. 
« — A soun cambrihou, jout lou lièch ! » 
« — Dieu me càstie ! tournet lou Comte, 
» Se n'en proufita. Anen ! de lum ! 
» Seguissès-me toutes, ie monte!... » 
Lou Roumieu intret ; e pas un Pauvre Romieu ! on ne l'épargnait pas. — Il n'était ni chrétien, 
ni juif; — son Dieu était la rapine; — et quelle foi ! . . 11 tenait son 
magot. — C'était un trésor volé sur les impôts, — et vu par le 
pauvre et mauvais ouvrier — qui avait réparé les serrures — d'un 
coffre qui servait à l'enfermer. — Ceci comblait la mesure, — et le 

Comte ne rit plus. — Irrité, il avait un visage ! — « Voyons, 

s'écria-t-il, où ce gueux ...» 

« Tient le magot! 1 » dit la noblesse, — n'écoutant la demande qu'à 
moitié, — comme font les clercs à la messe. — « Dans son galetas, 
sous le lit. » — « Dieu me châtie, reprit le Comte, — s'il en profite. 
Allons! que l'on m'éclaire! t— Suivez-moi tous! je monte. » — Le 
Romieu entra, et pas un — ne l'aperçut dans la salle. — Lui, préoc- 

1 Litt : coup de filet. 100 DIALEC1ES MODERNES 

De l'apercebre dins la sala. 
El pie cTidèias passet lis. 
Era au cop que l'oumbra davala 
E dins la nioch tout s'abalis. 

As escaliès, sus las airetas 

La court, un coulobre 1 de lum, 

De ferre, d'or, de pampalhetas, 

Escalava en grand revoulum. 

Ramoun fasiè sa pegoulada ! 

El tant bon, tant amistadous; 

L'er eaïn, amount d'àfilada 

Enguliguet lous courredous. 

Au founs veguet, drech de soun mourre, 

Una porteta de boi blanc 

Contra la rampa de la tourre : 

Se traguet dessus d'un balans... 

Boumbet sans aie ni paraula, 
S'espallet dessus lou pestèl 
(E la porteta èra en cadaula) ; 
Fora d'el, cridet : — « Un martel ! » cupé, passa son chemin. —C'était au moment où descendent les 
ombres, — et dans la nuit tout disparaît. 

Dans l'escalier, à tous les étages, — la cour, un flot serpentant 
de lumière, — de 1er, d'or, de broderies, — montait en grand tu- 
multe. — Raymond faisait sa course aux flambeaux. — Lui >i bon. 
si atl'ectueux; — l'air cruel, là-haut les uns après les autres, — 
il enfilait les conloirs. — Il vit, au fond, en l'ace de lui, — une 
petite porte en bois blanc, — prés de la rampe de la tour; — il s'y 
précipita d'un bond. . . 

11 y heurta, essoufflé, sans parole; — il se meurtrit l'épaule con- 
tre le pêne — (et la petite porte n'était fermée qu'au loquet. . .) — 
Hors de lui, il s'écria: « Un marteau ! » — Nul ne bougea. Du côte 

1 Litt.: un dragon LOU ROUMIEU Ml 

— Degus noun branlet. Daus la rampa 
Sourtissiè lou Roumieu dau sôu ; 
Teniè sous chapelets, sa lampa, 
E lous dau sagat n'avien pou. 
« — Quau ses, cridet, que venès querre? » 
Ramoun se reviret. — « Quau siei? » 
E se plantet davant el : « Tère ! 
» Quante mestiè fas, o moun Rèi ? » 

« — Tardieirament se taut naut monte, 

Es pas pèr te parla dau mieu. 

Fins de tout 1 , ioi, vole moun compte ! » 

« — Es preste ! » tournet lou Roumieu ; 

E descadaulet la porteta. 

El, à sa coustuma ennegrat, 

Rauba, sandalas e b arrêta, 

Faguet las ounous à l'ingrat. 

Aqueste, en camisa de malhas, 

Tunica escarlata, esperous, 

Vestit couma pèr sas bataihas, 

Dins aquel cambrihou rerrous de la rampe, — le Romieu sortait du sol : — il tenait les chapelets, 
sa lampe, — et ceux de la suite (du Comte) avaient peur. — « Qui 
ètes-vous? cria-t-il ; que venez-vous chercher? » — Raimond se 
retourna : « Qui je suis? » — Et il se campa devant lui : « Certes! 
quel métier fais-tu, 6* mon Roi? » 

«Si je monte aussi haut à cette heure tardive, — ce n'est pas pour 
te parler du mien ! — Jusqu'au dernier sou, je veux mon compte! » 

— « Il est prêt! » riposta le Romieu; — et il ouvrit la petite porte. 
— Lui, tout en noir, selon sa coutume, — robe, sandales e1 barrette, 

— lit les honneurs à l'ingrat. — Celui-ci, en chemise de maille.-. 
— tunique écartate, éperons, — vêtu comme au jour des batailles,— 
dans ce réduit poudreux 

1 Litt.: lin de tout- 102 DIALECTES MODERNES 

S'assetet en miech quauques mobles 

Vièls, quissounats. — Dau courredou 

Lou seguissien varlets e nobles ; 

Mes l'autre cridet : « Pèd bourdou * ! 

» Ma porta es sans barroul ni tança ! . . . 

» Alande ! . . . Mes soûl intrara 

» Quau tousseira ma barba blanca 

» E tras el me ravalarà ! » 

Pioi siau se viret lou Ministre 

Vers Ramoun. — « Fins de tout, as dich 

» Fins de tout sus aquel registre 

» Avé, dèutes, veiras escrich ! » 

E davant el, sans ne mai dire, 
Traguet un fais de pergami . 
Ramoun, emb'un semblant de rire, 
Que mourtifiet soun ami, 
Rebutet comptes e quitanças. 
« — Camarada, soui pas en trin ! 
» Save toutas tas maniganças : 
» M'as descauquilbat % pèlerin ! » S'assit parmi quelques meubles — vieux, vermoulus. Dans le 
couloir, — valets et nobles le suivaient. — Mais l'autre cria : « De- 
meurez ! — Ma porte est sans verroux, ni traverse de bois, — 

(puisque) je l'ouvre toute grande ! Mais seul entrera — celui qui 

tordra ma barbe blanche et me traînera derrière lui ! » — Puis, 
calme, le ministre se retourna — vers Raimond : « Jusqu'au der- 
nier sou, as-tu dit ? — Jusqu'au dernier sou, sur ce registre — tu 
verras tout écrit: doit et avoir ! » 

Et devant lui, sans en dire plus. — il jeta une liasse de parche- 
mins. — Raimond, avec un demi-sourire — qui mortifia son ami, 
repoussa — comptes et quittances: — « Camarade, je suis mal en 

' Litt.: l'un de vos pieds doit rester attaché à la place, que vous occupez. 
2 Litt : pris mes coquilles LOU ROUM1EU 10} 

(( — Ieu ? S'es vrai, trop de tèms s'estrassa. . . 

» Anen, vieu! sona toun bourrèl ! 

» Anarà jougà sus la plaça 

» Embe ma testa au sautarèl ! » 

« — Pagues de frount !» — « Nou ! Quand venguère, 

» Que toun poudé tounibava à flocs, 

» Es aqui que de frount paguère ! . . . 

» Troumpassant planas, coumbas, rocs », 

Souspiret, (i l'iol sus naoun estella, 

» Paure, soulet, sans cabussau, 

» Mes libre ! en gagnant Coumpoustella, 

» Passère en pèïs prouvençau. 

» Aquis èra un Comte minable, 

» En grand vomi de sas grandous, 

» Sans ministres, sans counestable, 

» Pèr alàugeiri sous coudous. 

» Trésor, justiça ou granda espasa, 
» Ten soun prou quau d'un es cargat ; 
» Ne eau mai à moun cor de brasa : 
» Carara tout e sauva l'Estat. train ; — je connais tous tes tripotages : — tu m'as dévalisé, pèle- 
rin ! » — « Moi! si c'est vrai, il s'est déjà perdu trop de temps. — 
Vite, allons, appelle ton bourreau. — Il ira sur la place jouer — avec 
ma tête au bâtonnet. » 

» — Tu payes d'audace ! » — « Non ' Lorsque je vins, — que ton pou- 
voir tombait en lambeaux, — c'est alors que je payai d'audace! — 
Franchissant plaines, vallons, rochers, — soupira-t-il, l'œil (fixé 
sur mon étoile, — pauvre, seul, sans chevet, — mais Libre ! en 
m'acheminant vers Compostelle — je passai en pays de Provence. — 
Là était un Comte extrêmement pauvre. — ayant pris les grandeurs 
en dégoût, — sans ministres, sans connétable, — pour l'alléger de 
son fardeau. 

» Trésor, justice ou grande épée, — sont autant de charges suffi- 
santes pour quiconque a la responsabilité de l'une d'elles ; — il en 101 DIALECTES MODERNES 

» Ramoun n'a pas pus souvenença; 
» Mes soun pople dis pas de nou. 
» Sauvère au Comte de Prouvença 
» Mai que cent reiaumes, l'ounou ! 
» Soun lùssie èra un tapa-guenilhas. 
)) Dins un gourg de dèutes negat, 
» Era, pèr maridà sas filhas, 
» Tant aisit qu'un piot empegat. 

)) E l'ainada, sans èstre rança, 

» De-longa esperava lou sieu . . . 

» La maridère au rèi de França 4 , 

» Lou pus grand que siègue après Dieu ! 

» Leonora 2 au rèi d'Anglaterra, 

i) Sancha 3 à Richard, rei das Roumans. 

» Quante brave cantou de terra 

» L'autre * rebutet de mas mans ! 

» Es ioi à Naples, glouriousa ; 

» Mes belèu, Ramoun VII, un jour, 

» Auriè fach la refastignousa 

» Beatris rèina dau Miejour I • . . 

faut davantage à mon cœur de braise : — il les accepte toutes et 
sauve l'État. — Raimond n'en a plus le souvenir, — mais son peu- 
ple ne le nie pas. — Je sauvai au Comte de Provence — plus que 
cent royaumes : l'honneur! — Son luxe était un cache-misere. — 
Noyé dans un torrent de dettes ; — pour marier ses filles, il était 

— aussi à l'aise qu'un dindon pris de vin 5 ; 

»Et l'aînée, sans être trop vieille, — attendait depuis longtemps.— 
Je la mariai au roi de France. — le plus grand qui soit après Dieu: — 
Léonor . au roi d'Angleterre : — Sanche, à Richard, roi des Romains. 
— Quel beau coin de terre — l'autre refusa de mes mains! — Aujour- 
d'hui elie est à Naples, glorieuse, — mais peut-être Raimond VII 
un jour — eût fait la dédaigneuse — Béatrix reine du Midi. 

1 Marguerite de Provence épousa saint Louis;— * Eléonor, Edouard, roi 
d'Angleterre;— 3 Sanche, Richard, duc de Cornouailles, roi des Romains; 

— * Rûatrix, Char! s de France, duc L'Anjou, roi de Pondis et de Sicile. 
s Ou : dans la poix LOU ROUMIEU 105 

» Dounc, entre sas apartenencas 

)> E las de sous gendres, Ramoun 

» A das poples las avenenças 

» D'un bout de l'Europa au fin fouh ! 

» Vei sa Prouvenca regrelhada, 

» Frianda e mountada en coulous, 

» Flamejà touta ensourelhada, 

» En miech sous trésors e sas flou-! ! 

» Sus la fauda de la patria 

» Un fier pople, sans ahicioun, 

» Trima au prougrès ; de soun genia 

» Raja la civilisacioun ! . . . » 

E la voues dau Roumieu mountava 

E brounzinava à l'ausidou 

Dau michant cor que l'escoutava, 

Sans quità sous èrs de grandou. 

« — Ramoun, tournet lou qu'aviè lenga, 

» N'as fach una que crèma au lum ! 

» Vouliès de comptes ? Soun en renga ; 

» De lucre as mai de cent per un. »Donc, en comprenant ses États — et ceux de ses gendres, Rai- 
mond — reçoit les hommages des peuples — d'un bout à l'autre de 
'Europe! — Il voit sa Provence reverdie, — splendide et hante 
en couleurs, — flamboyer, inondée de soleil, — parmi les trésors 
et les fleurs! — Sur le giron de la patrie, — un puissant peuple, 
exempt de haine, — travaille avec acharnement au progrès : — de 
son génie — coule à flots la civilisation ! » 

Et la voix du Homieu s'élevait — et retentissait aux oreilles — 
du méchant qui l'écoutait — sans rien perdre île ses grands airs 
« — Raimond, reprit celui qui avait la parole, — tuas fait une 
chose criante! — Tu voulais des comptes '.■'Ils sont là devanttoi) : 
— tu as cent pour cent de gain! — Tu ne perds que l'amour d'un 
frère : — mais assez de eens vont venir vers toi. . . — Qu<> l'argeni 106 DIALECTES MODERNES 

» Noun perdes que l'amour d'un fraire, 
» Mes prou gents van te voulountà. . . 
» Pioi tout s'atrove, aqui l'afaire ! 
» Bernât es no bis l , pos coumptà !. , . . 

» Ieu, m'en vau ; mouii obra es flnida. 
» Tout oai ane pèrlou million : 

» Pès au pople ! A tus, longa \ ida ! » 

Coufle, en mit m dau cambi ihou, 

Traguel lous iols sus las muralhas, 

Sus sa crous, .•-us soun prèga-Dieu. 

Un cofre adoubât de ferrai lias 

Era jout soun lièch : « Aiçôs mieu ! » 

Penset, e zou ! lou rabalava. 

Pioi, entre dents : « Es moun trésor ! » 

Ramoun L'ausiguet: « Mo raubava! 

» Aqui la caissa plena d'or ! » 

E l'agairet : « Qu'oun t'enanaves? 
» T'aurièi faeh lum pèr davalà ! 
» Parlantin d'ounou, me raubaves ! 

» Aquela caissa, douviis-la ! » 

y soit, voilà l'affaire! — Bernard est pour nous, tu peux 
compter! 

»Moi, je pars; ma tâche es! finie. — Que tout ici aille au mieux. 
— Paix au peuple! à toi longue vie! » — Le cœur gros, au milieu 
de sa petite chambre, — il jeta les yeux sur les murs. — sur sa 
croix, sur son prie-Dieu. — Un coffre garni de fer — était sous le 
lit: «Costa moi ». — pensa-t-il; el il se mit à le traîner. — Puis il 
murmura : « C'est mon trésor !... » — Raymond l'entendu" : « Il 
me volait ! — Voilà la caisse pleine d'or !!.» 

Et il le poursuivit d'outrages : « Que ne t'en allais-tu ? — Je ''nu- 
rais éclairé'pour descendre ! — Toi qui parles toujours d'honneur, 
tu me vulais! — Cette caisse, ouvre-la ! » — Fou de méchanceté. 

*. Locution restée populaire el se rapportant, selon nous, à saint 
Bernard. LOU ROUMIEU 107 

Fol de michantisa, guinchava 
Sous iols sus lou cofre atissats .... 
Entremen, la court espinchava ; 
Mes, crenta d'èstre matrassats, 
Se tenièn lous dau grand defora. 
D'aqui lou Comte fasiè pou ; 
Esfoulit, semblava una tora 
Quand dins la flamada se dôu. 

Lou Rouniieu, una bona passa, 

S'en quitet dire que-noun-sai, 

Sounjarèl, mut, la testa bassa. 

Pioi, s'enredenet : « Venès çai ! » 

Faguet as segnous, « venès toutes ! 

» Lou destaparai, moun trésor ! 

» Mes premiè, tus, eau que m'escoutes, 

» Noble Comte ! Ai palejat l'or 

» De lous qu'avien las mans traucadas. 

» Ieu, ce pus trasse das mesquins, 

» Tout soulet, coumptave à sacadas 

» Lous ramoundins d'or, lous sequins. il louchait, — ses yeux attachés sur le coffre. — Entre temps, la 
cour épiait; — mais, de peur d'être maltraités, — les gens de haut 
parage se tenaient dehors. — De là, Raimond faisait peur: — hé- 
rissé, il ressemblait à une chenille — brûlant dans les flammes. Pendant longtemps le Romieu — se Laissa accabler d'injures, — 

soucieux, muet, la tète basse; — puis, la redressant : a Venez çà ! 
— fit-il aux seigneurs, venez tous! — -le le montrerai à découvert, 
mon trésor; — mais avant, toi! il faut que tu m' écoutes, — noble 
comte. J'ai à la pelle remué l'or— de ceux dont les mains étaient 
percées. — Moi, le plus chétif entre les misérables, — seul, je 
comptais à pleins sacs — les raimondins d'or, les sequins. 108 DIALECTES MODERNES 

» Ministre de tout, tout menave, 

» L'oustau dau Comte, la Coumtat. 

» E dins l'estrange remenave 

» Las courounas à voulountat. 

» Tant avengut que se pogue èstre, 

» Mai que la força, ère la lèi ; 

» E, se lou poude fai lou mèstre, 

» Eres comte, tus; ère rèi ! 

» Hebe ! de las cimas superbas 

» Qu'escrajoun tourres e clouquiès, 

» D'ounte un grand bos sembla un fais d'erbâs, 

» Una vila un nis de rouquiès , 

» D'aquela aussada dangeirousa, 

» Ounte dau deve perd lou fieu, 

» Lou qu'a la cresença ourguelbousa. 

» Car es entre lou pople e Dieu ; 

» Dieu tapât dins soun abitacle, 

» Que lou quita à sa perdicioun ; 

» L'autre, esquinat jout lou pinacle, 

» Cridant conlra el mort e passioun. . . . » Ministre 'le tout, je commandais à tout ; — la maison du Comte, 
la Comté, — et hors du territoire j'agitais — les couronnes à mon 
gré. — Aussi haut placé qu'on puisse l'être, — j'étais plus que la 
force, la loi ; — et, si la puissance fait la supériorité, — tu (Hais 
comte , j'étais roi ! — Eh bien ! de ces cimes superbes — qui 
écrasent tours et clochers, — d'où une forêt ressemble à une 
touffe d'herbes, — une ville à un nid de moineaux ; » De cette élévation dangereuse — où du devoir il perd la trace, 
— celui dont les idées sont orgueilleuses, — parce qu'il est placé 
entre l'homme et Dieu ; — Dieu, dans sa sublime demeure, — qui 
l'abandonne à sa perte; — l'homme écrasé sous le pinacle, criant 
contre lui mortel passion — Eh bien! si l'un de ceux qui LOU ROUMIEU ■ 0&> » Hebe! d'acô naut, s'un davala, 
» Es pas de gaietat de cor ; 
» L'assegutoun, mes n'enravala, 
» Per jouï, de mountagnas d'or! 

» Menjan !fau Roumieu que n'en resta? 

» Fera paure e fier abitat, 

» Paure s'entorna e naut la testa, 

» Car es sauva, sa bravetat ! 

» E lou mourgas ! Trasès defora, 

» Embe d'afrounts, aquel Roumieu ? 

» Aqui soun trésor ! pa'na hora. 

» Pas un peu que noun siègue sieu. 

» Es douvert, vesès ! de guenilhas ! » 

Ramoun, bèfi, desalenat, 

Ne veguet tira de cauquilhas. 

Un capèl descatalanat, 

Una biassa, un viel abihage, 
Qu'anet cargà lou Pèlerin 
Pèr tourna mai en roumaviage, 
( îamina de-longa e bon trin ! . . . y sont descend de ces hauteurs. — ce n'est pas volontiers; — 
on le chasse ignominieusement, mais il emporte, — pour jouir, 
des monceaux d'or! 

»Voyons maintenant ce qu'il en "reste au Romieu ! — Pauvre 
et lier, (à ces hauteurs) il s'était élève : — pauvre il en descend, et 
haut la tète, — car sa probité est intacte'/ — Et vous le tournez 
en dérision! Vous jetez'' dehors, — par vos affronts, ce Romieu ! 

— Voici son trésor : pas un fétu. — pas un Jcheveu qui ne lui 
appartienne. — Il est ouvert, voyez : des guenilles '• » — Raimond 
défait, haletant. — vit qu'il en sortait des coquilles, — un chapeau 
rabattu, 

Une besace, un, 'vieux vêtement, — que le Romieu alla revêtir 

- pour recommencer son pèlerinage, — cheminer longtemps et 110 DIALECTES MODERNES 

D'escas s'aviè passât la porta, 
Que n'aviè, lou Comte, au pas vieu 
Contra sa court; vouliè, per orta, 
Qu'anèsse querre lou Roumieu. 
E la mandrènalha daurada, 
Que vesiè sous quers dessoutats, 
Fasiè d'ussas, èra embaurada, 
Mes d'acouti l'autre, ah ! boutas ! 

Ramoun, que lous regrets crebavou, 
Metet sous cavaliès en band ; 
I'aproumetet, se lou menavou.. . . 
Quau sap ? E gara de davant ! . . . 
Pioi enmandet soun entourage 
Per voudre, el, soulet demourà. 
Rescoundut, doulent, sans courage, 
Enmesset sa nioch à plourà : 
« — Ai ! souscava, de moun flaquige 
» Soui mourtifiat, devourit ! 
» Ounte à près moun cor tant d'agrige, 
» Lous malofis me Fan pourrit ! . . . » d'un bon pas !. . . — A peine avait-il passé la porte, — que le Comte 
avait une vive altercation avec sa cour. — Il voulait qu'à travers 
champs — on allât chercher le Romieu. — Et la canaille dorée, — qui 
voyait ses mauvais tours dévoilés, — fronçait le sourcil, se trou- 
blait, — mais n'avait garde d'aller à la recherche de l'autre. 

Raimond, qu'étouffaient les regrets, — lança ses cavaliers, — 
leur promettant, s'ils le lui ramenaient. — que sais-je?... Et gare 
de devant ! — Puis il renvoya ceux qui l'entouraient, — voulant 
demeurer seul. — Caché aux yeux de tous, se lamentant, sans 
force, — il passa la nui! à pleurer : — « Ah! sanglotait-il, de ma 
lâcheté — je suis humilié, déchiré ! — Où mon cœur s'est-il tant 
aigri ? — Les maudits me l'ont corrompu 1 . . » LOU ROUM1EU 111 

Enfin, sous cavaliès tustèrou. 

« — Biu ! cridet, ses be démoliras ! 

» Lou menas, aumens? » — « Nou ! » tournèrou. 

» 

El mai ploura que plouraras ! 

Seguet pas soula sa douleïiça, 

Pèr amor d'un tant paoure gus; 

Soun langui gagnetla Prouvenea, 

E lous paoures mai que degus ! . , . 

En d'aco, dran-dran, caminava, 

Lou Roumieu, fier, sa barba au vent, 

E la coumplenta que cantava 

Disiè : « Fai Ion ben pèr Ion ben ! . . . » ' 

Octavien Bringuier . Enfin ses cavaliers revinrent. — « Vite ! cria-t-il, vous êtes restés 
bien longtemps ! — Le ramenez-vous, au moins? » — « Non ! » re- 
prirent-ils. — Lui pleura et pleura encore. — Il ne fut pas soûl à avoir 
de la douleur — à cause du départ de cet infortuné; — son chagrin 
envahit la Provence, — et les pauvres plus que personne. — 
Pendant ce temps, sans se presser, il cheminait, — le Romiou, 
fier, sa barbe au vent. — Et la complainte qu'il chantait — disait : 
« Fais le bien, pour faire le bien !.. » 1 Nous reproduisons à la suite de cette légende une page de la Chronique 
de Provence, de César de Noslradamus, dont nous voulions la faire pré- 
céder CONTES POPULAIRES 
5 e série 

XXVIII.— LA CRABO 

Ieù ai un canton de mil, — que la crabo me menjabo. — 
Crabo à mil, — biro, bouquil! — crabo, sort de per moun mil! 

Lou loup ben d'aprequi, — que bouliô manjà la crabo. — 
Loup à crabo, — crabo à mil, — biro, bouquil! — crabo, soit 
de per moun mil ! 

Lou chi ben d'aprequi, — que bouliô manjà lou loup. — 
Chi à loup, — loup à crabo, — crabo à mil, — biro, bouquil ! 

— crabo, sort de per moun mil ! 

Lou poul ben d'aprequi, — que bouliô picà lou chi. — Poul 
à chi, — chi à loup, — loup à crabo, — crabo à mil, — biro, 
bouquil ! — crabo, sort de per moun mil ! 

Lou reinart ben d'aprequi, — que bouliô manjà lou poul. — 
Reinart à poul, — ôoul à chi, — chi à loup, — loup à crabo» 

— crabo à mil, — biro, bouquil ! — crabo, sort de per moun 
mil! 

La barro ben d'aprequi, — que bouliô tustà'l reinart. — 
Barro à reinart, — reinart à poul, — poul à chi, — chi à loup, 

— loup à crabo, — crabo à mil, — biro, bouquil! — crabo. 
sort de per moun mil ! 

Lou foc ben d'aprequi, — *que bouliô brulà la barro. — Foc 
à barro, — barro à reinart, — reinart à poul, — poul à chi, 

— chi à loup, — loup à crabo, — crabo à mil, — biro, bou- 
quil ! — crabo, sort de per moun mil ! 

L'aigo ben d'aprequi, — que bouliô atudà lou foc. — Aigo 
à foc, — foc à barro, — barro à reinart, — reinart à poul. — 
poul à chi, — chi à loup, — loup à crabo, — crabo à mil, — 
biro. bouquil ; — crabo, sort de per moun mil! 

Lou biôu ben d'aprequi, — que bouliô heure l'aigo. — Biôu 
i aigo, — aigo à foc, — foc à barro, — barro à reinart, — 
reinart à poul, — poul à chi, — chi à loup, — loup à crabo, — (JOiNTI'.S POPULAIRES H3 

crabo à mil, — biro, bouquil ! — crabo, sort de per moun mil ! 

La xunxo ben d'aprequi, — que bouliô xunxà lou biôu. — 

Xunxo à biôu, — biôu à aigo, — aigo à foc, — foc à barro, 

barro à reinart, — reinart à poul, — poul à chi, — chi à loup, 
— loup à crabo, — crabo à mil, — biro, bouquil ! — crabo, 
sort de per moun mil ! 

Lou rat ben d'aprequi, — que bouliô manjâ la xunxo. — 
Rat à xunxo, — xunxo à biôu, — biôu à aigo, — aigo à foc,— 
foc à barro, — barro â reinart, — reinart à poul, — poul à 
chi, — chi à loup, — loup à crabo, — crabo à mil, — biro, 
bouquil ! — crabo, sort de per moun mil ! 

Lou gat ben d'aprequi, — que bouliô manjà lou rat. — Gat 
à rat, — rat à xunxo, — xunxo à biôu, — biôu à aigo, — 
aigo à foc, — foc à barro, — barro à reinart, — reinart à 
poul, — poul à chi, — chi à loup, — loup à crabo, — crabo 
à mil, — biro, bouquil ! — crabo, sort de per moun mil ! 

V. de M. Philippe Miquel, 

Directeur des Écoles chrétiennes de Bédavieux Hérault . 

Traduction J'ai un champ de maïs — que la chèvre me mange. — La chèvre 
attaque le maïs; — va-t'en, bouquin! — chèvre, sors de mon 
champ de maïs ! 

Le loup vint par là, — et voulait manger la chèvre. — Le loup 
attaque la chèvre, la chèvre le maïs; — va-t'en, bouquin! — 
chèvre, sors de mon champ de maïs ! 

Le chien vint par là, — et voulait manger le loup. — Le chien 
attaque le loup, — le loup la chèvre, etc. 

Le poulet vint par là, — et voulait piquer le chien. — Le poulet 
attaque le chien, — le chien le loup, etc. 

Le renard vint par là, — et voulait manger le poulet. — ' 
nard attaque le poulet, — le poulet le chien, etc. 

Le bâton vint par là, — et voulait frapper le renard. — Le bâton 
attaque le renard, — le renard le poulet, etc. ]14 DIALECTES MODERNES 

Le feu vint par là, — et voulait brûler le bâton. — Le feu attaque 
le bâton, — le bâton le renard, etc. 

L'eau vint par là, — et voulait éteindre Le feu. — L'eau attaque 
le feu. — le feu le bâton, fie. 

Le bœuf vint par là, — et voulait boire l'eau. — Le bœuf attaque 
l'eau, — l'eau b 1 feu, etc. 

Le lien (xunxo* ) vint par là,— et voulait lier le bœuf.— Le lien 
attaque le bœuf, — le bœuf l'eau, etc. 

Le rat vint par là, — et voulait manger le lien. — Le rat attaque 
le lien, — le lien le bœuf, etc. 

Le chat vint par là, et voulait manger le rat. — Le chat attaque 
le rd t ? — le rat le lien, — le lien le bœuf, — le bœuf l'eau, — 
l'eau le feu, — le feu le bâton, — le bâton le renard, — le renard 
le poulet, — le poulet le chien, — le chien le loup, — le loup la 
chèvre, — la chèvre le mil : — va-t'en, bouquin ! — chèvre, sors 
de mon champ île maïs! XXIX. — BOUQUAIUE BOUQUIL 

Ieu n'abiô un mil menut, — lou bouc me lou manjabo (bis). 
— Lou bouc al mil, — bouquaire bouquil, — tastaras pas pus 
de moun mil. 

Apei ne ben lou loup, — per ne manjà lou bouc (bis). — Lou 
loup al bouc. lou bouc al mil, etc. 

Apei ne ben lou chi. — per ne cassa lou loup [bis). — Lou 
chi al loup, — lou loup al bouc. etc. 

Apei ne ben la barro, — per ne battre lou chi (bis). — La 
barro al chi, — lou chi al loup, etc. 

Apei ne ben lou foc, — per ne brullà la barro (bis . — Lou 
foc à la barro, — la barro al mi, etc. 

\;'ci ne ben l'aigueto, — per atudà lou foc (bis). — L'aigueto 
al foc, — lou foc à la barro, etc. 

(1 il. P. Miquel ignore le sens du mot xunoco, qui est évidemment 
juncho, et ci -après julhos COISTES POPULAIRES 115 

Apei ne ben lou biôu, — per ne beure l'aigueto (bis). Lou 
biôu à l'aigueto, — l'aigueto al foc, etc. 

Apei ne ben las julhos, — per estacà lou biôu [bis). — Las 

julhos al biôu, — lou biôu à l'aigueto, — l'aigueto à la barro, 

— la barro al chi, — lou chi al loup, -- lou loup al bouc, — 

lou bouc al mil, — bouquaire bouquil, — tastaras pas pus de 

moun mil. 

(V. de C. GrLEiZES, d'Arles-sur-Rhône.) Traduction BOUQUAIHE-BOUQUIL 

J'avais un champ de mil — que le bouc mangeait {bis). — Le 
bouc au mil, — bouquaire bouquil, — tu ne mangeras plus de mon 
mil. 

Puis vint le loup, — qui voulait manger le bouc. — Le chien 
pourchasser le loup, — le bâton pour frapper le chien. — le 
feu pour brûler le bâton, — l'eau pour éteindre le feu. — le bœuf 
pour boire l'eau. 

Puis vinrent les liens pour attacher le bœuf. — Les liens au bœuf, 
— le bœuf à l'eau, — l'eau au feu, — le feu au bâton.— le bâton au 
chien, — le chien au loup, — le loup au bouc, — le bouc au mil. — 
bouquaire bouquil 1 , — tu ne mangeras plus de mon mil. XXX. — LA RABO 

La bielho anabo al jardin per querre uno rabo. 
Quand lou biel bejèt que la bielho beniô pas, anèl aljardin : 
bejèt la bielho que tirabo'no rabo. Lou biel tirabo la bielho, 

1 Bouquaire, qui sait donner de la corne à la manière du bouc, boucà ; 
— bouquil, petit bouc. 116 MAXECTES MODERNES 

—'la bielho tirabo la rabo, — e la rabo toujours teniù. 

La joube anèt al jardin, — bejèt lou biel que tirabo la 
bielho, 1 etc. 

Lou joube anèt al jardin, — bejèt la joube que tirabo lou 
biel, etc. 

La sirbento anet al jardin, — bejèt lou joube que tirabo la 
joube, etc. 

Lou mestre d'afaires anèt al jardin, — bejèt la sirbento 
que tirabo lou joube, etc. 

Lou bouiè anèt al jardin, etc. 

Lou carretiè anèt al jardin, etc. 

Lou pastre anèt al jardin, etc. 

Lou moutouniè anèt al jardin, etc. 

L'agneliè anèt al jardin, etc. 

La pourquieiro anèt al jardin, etc. 

Lou co anèt al jardin, etc. 

Lou cat anèt al jardin, etc. 

Lou rat anèt al jardin : — bejèt lou cat que tirabo lou co, 

— lou co que tirabo la pourquieiro, — la pourquieiro que 
tirabo l'agneliè, l'agneliè que tirabo lou moutouniè, — lou 
moutouniè que tirabo lou pastre, — lou pastre que tirabo 
lou carretiè, — lou carretiè que tirabo lou bouiè, — lou bouiè 
que tirabo lou mestre d'afaires, — lou mestre d'afaires que 
tirabo la sirbento, — la sirbento que tirabo lou joube, — 
lou joube que tirabo la joube, — la joube que tirabo lou bieb 

— lou biel que tirabo la bielho, — la bielho que tirabo la 
rabo, — et la rabo que toujours teniô. 

Lou poussel anèt al jardin ; — bejèt que la rabo toujours 
teniô: — d'un cop de mourre la soulebet. — Se l'abio pas 
soulebado, — la rabo tendriô encaro. 

(V. de Saint-Sernin (Avejron), communiquée 
e F. Ph. Miquel. COKTES POPULAIRES 1H 

Traduction 

LA RAVE 

La vieille alla au jardin pour cueillir une rave 

Premier. — Lorsque le vieux vit que la vieille ne venait pas, il 
alla au jardin; — il vit la vieille qui tirait une rave. — Le vieux 
tirait la vieille, — la vieille tirait la rave, — et la rave toujours tenait. 

Dernier. — Le rat alla au jardin, — et vit le chat qui tirait le 
chien, — le chien la porcheronne. — la porcheronne le berger des 
agneaux, — le berger des agneaux celui des moutons, — le berger 
des moutons le pâtre, — le pâtre le charretier, — le charretier le 
bouvier, — le bouvier l'homme d'affaires, — l'homme d'affaires la 
servante. — la servante le fils, — le fils la belle-tille, — la belle- 
fille le vieux, — le vieux la vieille, — la vieille la rave, — et la 
rave toujours tenait. 

Le pourceau alla au jardin, et vit que la rave toujours tenait: 
d'un coup de groin il l'arracha. 

S'il ne l'avait pas arrachée ainsi, elle tiendrait encore. XXXI. — MARGARIPOU 

Ai ! qu'un poulit pè qu'a la Margaridou ! ( bis ) — Pè petitou 
— qu'a la Margaridou. 

Ai! qu'uno poulido cambo qu'a la Margaridou! - Cambo 
de solo, — pè petitou, — qu'a la Margaridou. 

Ai ! qu'un poulit ginoul qu'a la Margaridou! — Ginoul re- 
doundet, — cambo de solo, — pè petitou, — qu'a la Marga- 
ridou. 

Ai ! qu'uno poulido cueisso qu'a la Margaridou ! — Cueisso 
liseto, — ginoul redoundet, etc. 

Ai ! qu'un poulit ventre qu'a la Margaridou! — Ventre 
mouflet, — ginoul redoundet, etc. 118 DIALECTES MOI'ERNES 

Ai ! qu'un poulit estoumac qu'a la Margaridou ! — Estou- 
mac riaule, — ventre mouflet, etc. 

Ai ! qu'un poulit col qu'a la Margaridou ! — Col de tartugo, 

— estoumac riaule, etc. 

Ai ! qu'uno poulido barbo qu'a la Margaridou ! — Barbo 
pounchudo, — col de tartugo, etc. 

Ai ! qu'uno poulido gorjo qu'a la Margaridou ! — Gorjo 
groumando, — barbo pounchudo, etc. 

Ai ! qu'un poulit el qu'a la Margaridou ! — El aberit, — 
gorjo groumando, etc. 

Ai ! qu'un poulit front qu'a la Margaridou ! — Front espan- 
dit, — el aberit, — etc. 

Ai ! qu'un poulit pel qu'a la Margaridou ! — Pelses de sedo, 

— front espandit, — el aberit, — gorjo groumando, — barbo 
pounchudo, — col de tartugo, — estoumac riaule, — venue 
mouflet, — cueisso liseto, — ginoul redoundet, — cambo de 
solo, — pè petitou, — qu'a la Margaridou l . 

(V. de M. Clair Gleizes, d'Arles.) Traduction MARGARIDOU 

Premier. — Ah ! quel joli pied ;i la gracieuse Marguerite ! — 
Pied tout petit — de la gracieuse Marguerite. 

dernier. — Ah ! quels beaux cheveux a la gracieuse Marguerite : 
— Cheveux de soie, — front lame. — yeux éveillés. — bouche 
friande, — menton petit, — col de tortue, — sein rebondi, — 
ventre potelé, — cuisse lisse, — genou rond, — jambe hue, — pied 
petit, — qu'a la gracieuse Marguerite! 

1 Riaule, solo, sont des termes qui ne se disent plus que dan;- Les expres- 
sions susdites, et dont il est difficile de déterminer le sens original; à 
moins /me l'un ne >uit pour reiauf, royal, et le second, pour solo, poisson. CONTES POPULAIRES H9 

XXXII — QUINQMhILHET 

Quinquirilhet, ount siès anat ? 
Quinquirilhet, abal al prat. 
Quinquirilhet, per de que fà ? 
Quinquirilhet, un oustalet. 
Quinquirilhet, quai t'a ajudat? 
Quinquirilhet, Peire Bernât. 
Quinquirilhet, que i'as dounat? 
Quinquirilhet, un pot de lait. 
Quinquirilhet, d'anount las trait? 
Quinquirilhet, de mas crabe tos. 
Quinquirilhet, quai te Tas garde- ? 
Quinquirilhet, uno bastardo. 
Quinquirilhet, coussi s 1 appelé- ? 
Quinquirilhet, ma pastourelo 
Es uno rose muscadelo '. 

( V. de C. Gleizes, d'Arles. ) 

Traduction 
QUINQUIRILHET Quinquirilhet, d'où viens-tu ? — Quinquirilhet, de là-bas du pré. 

— Quinquirilhet, qu'y faisais-tu? — Quinquirilhet, une maison- 
nette. — Quinquirilhet, qui t'a aidé? — Qninquirilhet, Pierre 
Bernard. — Quinquirilhet, que lui as-tu donné? — Quinquirilhet, 
un pot de lait. — Quinquirilhet, où l'as-tu pris ? — Quinquirilhet, 
à mes petites chèvres — Quinquirilhet, qui te les garde ? — Quin- 
quirilhet, une bâtarde. — Quinquirilhet. comment s' appelle- t-elle? 

— Quinquirilhet, ma pastourelle — est une petite rose musquée. 

1 La muscadelo est la rose sauvage, la fleur de l'églantier. 120 DIALECTES MODERNES 

XXXIII. —LOI] CAL 

Cacaraca ! 
Moun paire me bat. 

— De que Tas fach ? 

— l'ai raubat un sac de blat. 

— Ounte Tas mes i 

— Dins un trauquet. 

— Pieu, pica, martelet ! 

(V. de M. Roques-Ferrier, de Montpellier.; 
Traduction 

LE COQ 

Qacai'aca ', — mon père me bat. — Que lui as-tu fait? — Je lui 
ai volé un sac de blé. — Où l'as-tu cache ? — Dans un petit trou. 
— Pique, pique, de ton bec (comme avec un marteau.) XXXIV. - - PLÔU E SOURÉIO 

Ploôu e soureio ; 
La damo es soutola rreio; 
Lou moussu vèn, li copo l'aureio. 

(V. d'Albert Arnayieli.i:, d'Alais.) 
Traduction 

!L PLEUT ET IL FAIT SOLEIL 

Il pleut et il fait soleil ; — la dame :'sl SQUS la treille ; — le mon- 
sicur vient et lui coupe l'oreille. 

1 Surnom du coq, lire de son chant. CONTES POPULAIRES J21 

XXXV. — PLÔU 

Plôu, plôu, 
A Bagnôu ; 
La galino coco, 
Monto sus la roco, 
Sus la roco, sus lou banc. 
Sus la roco dau galan. 

(V. cT Albert Arnavielle, d'Alais.) 
Traduction IL PLElîT 

H pleut, il pleut, — à Bagnol. — La poule fait l'œuf; — elle 
monte sur le rocher, — sur le rocher, sur le banc, — sur le rocher 
de l'amoureux. XXXVI — LOUS DETS (4 e v.j 

Dins la carrieireto 

Faviè una lebreto. 

Aquel la veguè, 

Aquel l'arrapè, 

Aquel la couseguè, 

Aquel la mangé, 

Aquel digue : 

« Pieu, pieu, pieu, pieu, pieu, 

l'a parés per ièu. » 

(V. d'Albert Aknavielle. d'Alais. 122 DIALECTES MODEREES Traduction LOUS DETS 

Dans la petite rue, — il y avait un petit lièvre : — celui-ci ( le 
pouce) le vil; — celui-ci ( V index ) le prit; — celui-ci {le médius) 
le cuisit; — celui-ci ( l'annulaire) le mangea ; — celui-ci ( l'auricu- 
laire ) dit : « Pieu, etc., — il n'y a rien pour moi.» 

Pendant les deux premières lignes, on fait passer une ou deux 
fois légèrement la paume de la main sur celle de l'enfant ; on s'ar- 
rête ensuite à chaque doigt, comme il a été expliqué. XXXVII. — LOUS DETS (5 e V.) 

A Azillanet, on chante ce qui suit, en nommant les doigts 
les uns après les autres : 

Couinel, 

Méjanel, 

Pus grand de toutes, 

Lupo farinas. 

Cruco pezouls. 

Le petit doigt est appelé lou det coui, au diminutif couinel : 
le doigt qui se plaint (de coui-coui, petites plaintes). Il a, 
parmi les enfants, la réputation d'être curieux et surtout 
Irès-médisant.Il reprend, il avertit, il rapporte. Le caractère 
avisé qu'on lui attribue dans les contes se retrouve ici en 
entier. 

On connaît cette jolie scène entre le Malade imaginaire et 
sa petite tille : — 11 n'y a point autre chose? CONTES POPULAIRES 12:1 

LOUISON 

— Non, mon papa ! 

ARGAN 

— Voici mon petit doigt pourtant, qui gronde quelque chose. (Mettant 
son doigt à son oreille . ) Attendez. He ! Ah ! ah ! Oui ? Oh ! oh ! Voilà mon 
petit doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu, et que vous ne 
m'avez pas dit. 

LOUISON 

— Ah ! mon papa! votre petit doigt est un menteur 

ARGAN 

— Prenez garde ! 

LOUISON 

— Non ! mon papa ! ne le croyez pas; il ment, je vous assure 

ARGAN 

— Oh! bien ! bien '. Nous verrons cela ; allez-vous-en ! 

(Le Malade imaginaire, act. II, se xi.) 

D'où vient cette réputation ? Il est probable qu'il la doit à 
son office de doigt auriculaire. De même que le tintouin avertit, 
d'après la croyance populaire, que l'on tient de fâcheux propos 
contre nous, ou même simplement que l'on parle de nous, — 
de même, l'action de frotter l'oreille avec le petit doigt pour 
s'en débarrasser a pu être considérée comme un avertisse- 
ment du même genre. 

L'annulaire est dit mejan, mejanel, de moyenne longueur; — 
le médius, pus grand de toutes, le plus grand de tous ; — l'index, 
lupo-farinas, lape-gruau, de ce qu'on s'en sert pour détacher 
le gratin qui tient au chaudron ; — le pouce, cruco-pezouls, 
écrase-poux. 

A. M. et L. L. Contes populaires provençaux Voici quelques modestes contributions aux Contes populaires 
et pièces rhythmées que M. A. Montel publie dans la Revue. 

Elles sont tirées principalement de l'ouvrage si curieux, e1 
qui devrait être imité pour toutes les villes et villages du 
Midi, intitulé : les Cris populaires de Marseille, locutions, apo- 
strophes, injures, expressions proverbiales, traits satiriques et jeux 
du peuple, cris des marchands dans les rues, préjugés, recueillis 
par M. de Régis de la Colombière. — Marseille, Lebon, 1868, 
in-8°. 

Les autres proviennent de notes manuscrites qu'on a bien 
voulu nous communiquer. Pour M. Régis, nous citons la p. 2. 

Je commence par les dialogues relatifs aux contes des 
doigts : On prend successivement les doigts d'un enfant, en disant 
au premier doigt : 

(P. 142) Aquèu a fà l'uou ' : 
au 2 e , Aquèu l'es anà cercà*; 
au 3 e , Aquèu l'a fà couina 3 : 
au 4 e , Aquèu l'a manjà ; 
au 5 e , Lou paure pichoun * n'a ren tastà. 

Traduction Celui-ci a fait l'œuf; — celui-ci l'a été cbercher; — celui-ci l'a 
cuisiné ; — celui-ci l'a mangé. — Le pauvre polit n'a rion goûté. 

1 Variante: lôu. — : Querre. — ' Gouire". — ' Pichot. CONTES POPULAIRES 1?5 

Lorsqu'on est au cinquième, qui est le petit doigt, on l'agite 
bien délicatement avec un petit chatouillement, pour faire rire 
le petit (lou pichoun). Autre variante de Marseille 

Pichoun det, 
Simounet, 
Longo touaro, 
Manjo-pan, 
Esquicho-harlan. 

Traduction Petit-doigt — (du) petit Simon. — longue chenille, — mange- 
iain, — écrase-poiix. Variante, de l'Isle ( Vaucluse) 

Aquèu a fa l'iôu, 
Aquèu l'es anà querre, 
Aquèu Fa fa couire, 
Aquèu Fa manjà, 

E lou pichot nanet 
Que n'a ren agu per soun soupà. 

Traduction Celui-ci a fait l'œuf, — celui-ci a été le chercher, — celui-ci l'a 
fait cuire, — celui-ci l'a mangé. — Le petit nain - qui n'a rien eu 
pour son souper. 126 ! IALECTES MODERNES Autre énumération 

Pichoun det, 

Rabasset, 

Pus long que tout, 

Curo-mourtier, 

Cacho-pesou. 

Traduction Le petit doigt, — le ragot. — le plus-long-que- tout, — le cure- 
mortier, — et le l'écrase-poux. A idre de Bédouin ( Vouchise 

Pichot nanet, 
Anèu espous, 
Pus long que tous, 
Lico-mourtier, 
Cacho-pesou. 

Traduction Le petit nain, — le doigt de l'anneau des épousailles, — le plus 
long de tous, — le lèche-mortier, — le tue-poux. 

6 

Autre de l'Isle 

Aqui i' a no planeto, 
Fa passa 'no lebreto. CONTES POPULAIRES 12: 

Aquèu Ta visto, 
Aquèu l'a tirado, 
Aquèu Ta facho couire, 
Aquèu la manjado, 
Aquèu dis : Pièu-pièu ! 
Que i' a rèn per ièu ! 

Traduction Dans cette petite plaine — un lièvre a passé. — Celui-ci l'a vu. — 
celui-ci l'a tué, — celui-ci l'a fait cuire, — celui-ci l'a mangé ; — le 
dernier dit: Pièu-pièu. il n'y a rien pour moi. Voici une bonne variante de la Ne nia des doigts. Elle ap- 
partient aux Basses-Alpes. C'est une excellente maxime, vive- 
ment présentée, sur l'amour et l'utilité du travail: 

1" doigt (pouce) : Aquèu dis que vôu de pan ; 
2 e Aquèu dis que n'avem gis; 

3 e Aquèu dis: Coumo farem? 

4 e Aquèu dis : Coumo pourrem ! 

5 e (petit doigt) Aquèu dis : Pieu ! pieu ! — que travaio vièu ! 
Et on secoue doucement le petit doigt. 

Traduction Celui-ci dit qu'il veut du pain; — celui-ci dit : Nous n'en avons 
point: — celui-ci dit: Comment ferons-nous? — celui-ci dit: 
Comme nous pourrons : — celui-ci dit : Pieù-pieù, qui travaille vit. 128 DIALNiTKS MOI'ERNRS On dit aussi, en chatouillant le creux de la main d'un petit 
enfant : 

Guerin guin gaio, 
Martin de la paio. 
Escudeloun 
Plein de peissoun. 

Traduction G. g. g. ( mots intraduisibles ) — Martin de la paille. — Petite 
écuelle — pleine de poissons. 9 En pinçant à chaque vers le dessus des mains des joueurs 
entassées Tune sur l'autre et en les tapant fort, quand ils 
n'ont pas soin de les retirer au dernier vers : 

Pessu, 
Menu, 
Daurà, 

Sucra, 
Levo la man dôu plat ! 

Traduction Une) pincée. — petite, — dorée, — sucrée, — retire la main du 
plal î CONTES POPULAIRES 129 

10 

Voici une chanson de nourrice où figure encore le petit 
doigt. 

Son unique but est d'endormir: 

(F. 129) Lou cousin doù pichot det 
Cantavo au pus pichounet : 

Anaren au barri, 

Cassaren de garri, 
Quand n'aurai, — t'en dounarai ; 
Quand n'auras, — m'en dounaras. 

Traduction Le cousin du petit doigt — lui disait en chantant : — Nous irons 
au rempart, —nous chasserons des rats. — Quand j'en aurai, — 
je t'en donnerai; — quand tu en auras, — tu m'en donneras. 11 Les doigts ont aussi quelque chose à voir dans les jeux 
enfantins. Pour commencer le jeu des barres, le plus délibéré, 
le boute-en-train, commence en montrant l'index de la main 
droite et en s'écriant : 

(P. 94) Quèsaco? 

On répond en chœur : 

R. Lou det. 
D. Que l'a dedins ( 
R. De rasset. 
D. E piei mai ( 
R. La coue de l'ai. 
1». Aqueù qu'agantarai — sara moun ai. 130 DIALECTES MODERNES 

Et le jeu commence après qu'on a dit: 
Un, dous, très, senso pesé. 

Les mots : senso pesé, sont mis Là comme préservatifs, 
Quand ils sont omis, les joueurs ont le droit de frapper. 

Traduction I) Qu'est-ce que cela? — II. Le doigt. — I). Qu'y a- t-il dedans? 

— R. Du son. — D. El quoi plus ? — R. La queue d'un àne. — 
I). Celui que je saisirai — sera en effet mon âne. 

Les jeux enfantins sont pleins de petits récitatifs rhythmés. 
En voici quelques-uns tirés, soit «le M. Régis , soit des notes 
précitées, où on les appelle des Nenia. Nous nous servirons 
désormais de ce mot. 

12 

Nenia du Petadou 

Les enfants pétrissent en creux un morceau d'argile, qui, 
lancé vivement sur une surface dure du côté concave, éclate 
avec bruit : c'est le Petadou. Voici les paroles sacramentelles 
qu'ils prononcent en le brandissant; elles ont la vertu de 
procurer une bruyante détonation : 

(P 7 ( .), note) Petadou 

De San-Vitou, 
Fai un trau que pete toujou. 
Petadou de San- Vincent, 
Fai un trau que pete bèn ! 

13 

Ou bien encore : 
(I\ 78) Chico barrau 

Fai un bouen trau ; 
Que la reffO <lou cùuu saule en aut ! CONTES POPULAIRES 131 

14 

Nenia de la Fronde 

L'enfant balance la fronde en prononçant très-lentement, 
c'est-à-dire une syllabe à chaque va-et-vient : 

(P. 85) Pev! pey! 

Vai me querre un sou de pey, 
Un sôu de clauvisso. 
Sauto à la taulisso ! 
Et la fronde part en même temps que ce dernier vers. 

15 

Nenia du ('(induit à coups de pierre 

Les paroles suivantes sont le défi que se portent les ga- 
mins de divers quartiers, de la ville ou du village, car Vaquei- 
ramen est pratiqué partout en Provence sur une large 
échelle. 

(P. 87) Rouvièro ! Rouvièro ! 
Sièu dins ta carrièro; 

Ti fretti 
E ti lavi lei mailhouet ! 
Et des coups de pierre de pleuvoir. 

16 

Nenia du Sommeil 

(P. 128) San-Souen, 

Vène, vène, vène ! 
San-Souen, 
Vène, vène, que sirs bouen ! 132 DIALECTES MODERNES 

Lou San-Souen vôu pas veni , 

Lou pichot vôu pas dourmi. 

San-Souen — vène, vène ! 

San-Souen - vène, vène, que siès bouen ! 

Ou bien, après dourmi, on ajoute: 

Lou papa vendra deman, 
Li darà de bouen pan blanc. 
Ou: 

Lou San Souen vendra deman 
Fer li pourtà de nanan 

1? 
JSenia du Garde-Chiourme. 

Elle est fort usitée à Toulon. On la dit quand il passe, ei 
elle traduit les sentiments du peuple à son égard : 

(P. 50) D. Si nègo un orne ! 

R. Noun, n'es pa 'n orne. 

I>. E «lues? 

R. Es un gardo-foussat. 

1). Le vo-li lou sabre, — laisso-lou îiegà ! 

18 
Nenia de Simon le Magicien 

l'Ai voici une qui se chante partout, et dans laquelle je ne 
serais pas éloigné de retrouver la légende de Simon le Ma- 
gicien s'élevanl vers les cieux par magie, et précipité du haut 
des airs par les prières de saint Pierre. On saii combien ce 
lait a été connu et exploité dans les légendaires du moyen 

I ' i imI re .V nia n'en est-elle que l'écho : CONTKS POPULAIRES 133 

(P. 57) Jan, paure Jan, 

Counfesso lei mounino; 
Toumbo de cuou, 
Si roumpe leis esquino ; 
Fau couire soun sang 
Dins uno sartan. 

Aujourd'hui, cette nenia sert à se moquer d'un pauvre dia- 
ble que Ton a renversé en arrière. 

Voici deux autres nenia sarcastiques : 

19 

Pour se moquer de quelqu'un dont la mise est trop recher- 
chée : 

(P. 33) Pelicot, mou 11 fléu, 
Vagues pa' au soulèu ! 
Lou soulèu fara 
Que ti gastara. 

Moun Dieu, mandas bèu teins 
Per aquelei paurei gens 
Que soun dessus mar, 
E fan que plourà ! 

Le dernier quatrain, qui détonne étrangement, doit avoir 
été accolé là après coup. 

20 

Contre un homme de petite taille : 

Ièu, sièu Janet, 
Que planti, que desplanti : 
Ièu, sièu Janel . 
Que planti de caulet. 134 DIALECTES MODERNES 

Amarièu miès planta de bourtoulaigo 

Que de caulet! 
Au mes de mai, quand li coupas la testo. 
N'en souarte plus ges. 

Il y a aussi des séries de Nenia météorologiques. En voici 
quelques nuits : 

•21 
Nenia du Temps de Marseille 

(P. 150 Plôu e souleio! 

Fà lou tems de Marseio ' ! 
Se lou mounde va sabiè, 
Tout lou monde courririè. 
A foi'ço de courre, 
Si roumprien lou mourre ; 
Se sabien pas caminà, 
Si roumprien lou bout dôu nas. 

22 
Nenia de la Foudre 

Santo Barbo, santo Plour, 

La crous de Nostre Segnour : 
Quand lou tonerro passarà, 
Santo Barbo me gardarà. 

On sait que la sainte qui porte le gracieux nom de Flour 

1 Ces mots l'ont allusion au climat de Marseille, qui est on effet assez 
capricieux. CONTES POPULAIRES 135 

appartient au Midi, et est spécialement honorée dans le 
Quercy. 

23 

Nenia de la Pluie 

Plôu ! plôu ! 
Dieu lou vôu. 
La galino coco, 
Mounto su la Roco *, 
Mounto su lou banc, 
Fai un iôu tout blanc. 

24 

Les Nenia zoologiques sont encore fort intéressantes. On 
ne rencontre pas de bête du bon Dieu qui n'ait sa Nenia toute 
prête: chauve-souris, coccinelle, escargot, mante religieuse, 
lézard, ©ta., etc. Voici les plus usitées : 

Nenia de la Chauve-Souri 

On pourchasse ces animaux dans les rues, à l'entrée de la 
nuit, en les appelant, à la portée de longues cannes, par ces 
vers : 

Rato penado, vène lèu ! 

Te dounarai de pan nouvèu ! 

25 

Nenia du Lézard vert 

Lusert, lusert, 
Aparo-me de la sèr ! ! 

1 Ce vers, qui semble faire allusion au rocher de N.-D-des-Doms, in- 
diquerait, dans cette hypothèse, l'origine avignonaiso de cette Nenia, qui, 
du reste, a été recueillie dans le Comtat. 136 DIALECTES MODERNES 

26 
Venta du /./maçon 

Mourgo, mourgueto, 

Sorte ti baneto ! 
Se li sortes pas lèu, 
Anarai sounà lou manescau, 
T'acrasarà fcoun oustau. 

Cette Nenia a peut-être plus de cent variantes, tant elle est 
répandue. 27 On dit aussi, à Beaumont (Vaucluse), pour le limaçon: 

Buou bano, 
Presto-me ti bano 
Pèr anà' Santo-Ano ' ; 
lèu, te prestarai li mièu 
Per anà 1 San-Bourtoumièu ! 

28 

Nenia de la Coccinella septem-punclata (Bête du Bon-Dieu) ) volo, volo ! Catarineto, 

Parpaiolo , 

Que toun paire es à Tescolo, 

Que ta maire os à l 1 oustau. 

Volo, volo, eila moundau ! 1 C'est-à-dire à A.pt, v [lie qui n'est connue du peuple que sous le nom de 
Stinl>>-.ino ou Sanlo-Ano-d'At. à cause des reliques de l'aïeule du Sauveur 
qui y sont conservées. CONTES POPULAIRES 137 

29 

Il y a encore la Nenîa du voyage. On assied un enfant sur 
ses genoux, et on le fait sauter vivement à chaque syllabe de 
ces vers : 

Arri ! arri ! moun chivau ! 
Que deman anem à Sault 4 . 
Anarem à Perno 2 
Querre de lanterno ; 
De lanterno e de siblet, 
Per amusa lou nanet. 

1 Ville du département de Vaucluse, jadis capitale d'une vallée indé- 
pendante, appartenant à la maison princière d'Agout. 

2 Vaucluse. 

L'abbé Lieutaud, 
Bibliothécaire de la ville de Marseille. JANETO Janeto es linjo amai bloundo, 
A bouqueto de coural ; 
Soun iuèl, viéu coumo un mirai, 
A'n regard qu'es cop de floundo ; 
Sus soun se couf que fai l'oundo 
Soun long peu tombo en varal. 

Noun la creirias païsano, 

De veire sa fino man, 

Facho per pourtà diamant, 

E soun ped prirn . . . Pamens Jano, 

De sen coumo de cors sano, 

Quand tant d'autros soun à mand, 

Per un brout de poulidesso, 
De n'en vira canturlo, ai ! 
En raivant bijouts, palai, 
E sort daura de coumtesso, 
Jano acô's pas sa tristesso : 
D'èstre pageso li plai. Jeannette est (''lancée et blonde : — elle a petite bouche de corail ; 
— vif comme un verre, son œil — a un regard qui est coup de 
fronde ; — sur son sein gonfle qui ondoie — sa longue chevelure 
tombe en désordre. 

Vous ne la croiriez pas paysanne. — à voir sa main fine, — faite 
pour porter diamant, — et son pied mince... F'ourtant Jeanne, — 
saine île sens comme de corps. — quand tant d'autres sont sur le 
point, 

Pour un brin de beauté, — d'en perdTe la tête, aïe ! — en rêvant 
bijoux, palais, — et sort doré de comtesse, — .leanne, là n'est pas 
sa 'ristesse : — il lui plail d'être paysanne. JANETO 139 

Li plai sa raubo simpleto 
Mai que vèsti de damas, 
E li plai soun pichot mas, 
E sous gents — que la drouleto 
Lus en es Tefant souleto — 
N'en soun tendramen aimas. 

Aimo sa lengo raiolo ; 
Noun sap franchimandejà ; 
S'hou vôu de-fes ensajà, 
Ren que de s'ausi, la drolo 
D'elo ris coumo une folo... 
Zou, de cacalassejà ! 

Fouligaudo e prou fourèjo, 
Sus lou serre vesès-la 
Se faire un jo d'escalà, 
Campejant sa cabro irèjo, 
Mau-grat sourel, mau-grat plèjo, 
A travès laisse e valat. 

Emb'acô bono oustalièiro 
E biaissudo mai-que-mai : Sa robe simplette lui plaît — plus que vêtement de clamas, — et 
son petit mas lui plaît, — et ses gens (dont la jeune fille — est l'en- 
fant unique) — en sont tendrement aimés. 

Elle aime sa langue raïole ; — elle ne sait point franchimander : 
— si elle veut l'essayer parfois, — rien que de s'entendre, la 
jeune fille — rit d'elle-même comme une folle.. . — Et allons ! de 
rire aux éclats ! 

Folâtre et assez sauvage, — sur la montagne voyez-la se faire 
un jeu de grimper, — poursuivantsa chèvre capricieuse, — malgré 
soleil, malgré pluie, — à traver- gradin e! torrent. 

Avec cela bonne ménagère — et plus qu'adroite. — soit décem- 140 DIALECTES MODERNES 

Siègue décembre ou be mai, 
Toutlusis coumo une oulièiro, 
De l'estivo à la palièiro, 
Dins lou maset. — Ha ! jamai, 

Coumo floureto de l'èrbo 
Espelis en plen printem, 
De sous vint ans vers lou tem, 
S'un cop l'amour, flou supèrbo, 
Dins soun amo se descuèrbo, 
Dins soun cor pur e countent, 

Crespinà lou calignaire 
Qu'au det li metrà l'anèl 
E desfarà lou trenèl 
De soun peu embelinaire. 
Oi, que sarà gasagnaire 
D'un trésor, lou jouvenèl ! 

Mai amour, nôvi, per aro, 
A Janeto un soûl moumen 
Donou nado pessamen. 
En amour joio es tant raro, bre, soit mai, — tout luit comme un huilier de verre. — de la cave 
au grenier, — dans le petit mas Ha! jamais, 

Comme fleur de l'herbe — éclot on plein printemps, — vers 
l'époque de ses vingt ans, — s'il se fait que l'amour, fleur su- 
perbe, — dans son âme se découvre. — ainsi que dans son cœur 
pur et content, 

Fortuné l'amoureux — qui au doigt lui mettra la bague — or 
dénouera la tresse — de sa chevelure enchanteresse. — Oui, il aura 
gagné — un trésor, le jeune homme! 

Mais amour et fiancé, pour l'heure, — à Jeannette un seul moment 
— ne donnent nul souci. — En amour la joie est si rare, — quand JANETO 141 

Quand la doulou Tes sens raro, 
Qu'a be'nca lésé!... 'Ntramen, 

Au bonur tout la couvido ; 
Dins la crento dau bon Dieu 
En fao'uent tout d'agradiéu 
Per sous parents, vai sa vido 
Qu'es bello, claro e ravido 
Commo un poulit jour d'éstiéu. 

Albert Arna vielle. 
En Aies, seterabre 1872. la douleur y est sans limite, — qu'elle a bien encore loisir !.. En 
attendant, 

Au bonheur tout la convie ; — dans la crainte du bon Dieu — et 
en faisant tout pour être agréable — à ses parents, va sa vie — qui 
est belle, claire et ravie — comme un beau jour d'été. • — Wïsl^3Ê*«?ir* LA FONT PUTANELLE 

ou 
JACQUES CŒUR A MONTPELLIER 

PIÈCE EN TROIS ACTES ET EN VERS FRANÇAIS, PROVENÇAUX 

ET LANGUEDOCIENS 

MÊLÉE DE CHANT ET TERMINÉE PAR DES DANSES DU PA.YS 

Autorisée au ministère de la police générale, à Paris, le 6 octobre 1808 

Représentée pour la première l'ois à Montpellier, 
le 11 novembre 1808 ' NOTE DE L'AUTEUR Après on/.i' représentations de cette pièce sur le théâtre de 
Montpellier, exécutées durant l'hiver de 1808, l'auteur l'a revue, 
corrigée et fondue en troisactes, au lieu de deux qu'elle en eut pri- 
mitivement : des personnages y ont été ajoutés, ainsi que de nou- 
veaux couplets. 

Ces changements ont fait disparaître certaines lacunes indi- 
quées par des amateurs, et que trop de hâte avait produites. AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR 

Une circonstance particulière a donné lieu à la pièce qu'on va 
lire. Je m'entretenais avec un de mes amis sur la ville de Mont- 
pellier; nous allions en promenade à l'isle de Maguelonne, d'où 
Montpellier lire son origine. En passant en revue les monuments 
exécutés par Jacques Cœur, il fut question de la fontaine vulgai- 
rement appelée la Fon Pulanella. Un étranger qui se trouvait avec 
nous, choqué sans doute de l'expression, demanda ce que c'étail, 
et pourquoi ce nom avait été donné à la fontaine. On l'instruisit des 

' La pièce que nous publions est l'œuvre la plus importante d'un poêle 
languedocien qui a laissé un grand nombre d'oeuvres manuscrites. Nous 
aurions voulu faire paraître en même temps une notice sur Auguste 
Guiraud; nuis, cette notice devant être trop longue pour pouvoir figurer 
dans ce numéro avec Jacques Cœur à Montpellier, nous nous voyons 
obligé de la renvoyer à un numéro postérieur. 

A. Glaize. LA FOIsT PUTANELLA 143 

diverses opinions émises à ce sujet . il ne les approuva point, et 
trouva lui-même la cause la plus vraisemblable que l'on puisse as- 
signer à cette dénomination. En effet, cette fontaine, située à une 
certaine distance de la ville, dans un lieu retiré et propre à favo- 
riser les entrevues secrètes des amants, ne peut devoir son nom 
qu'à la cause essentielle de ce genre de réunion, ou à quelque évé- 
nement notable. 

Cette expression peu décente, mais que l'habitude a fait admet- 
tre sans scrupule chez les habitants du pays, peut servir du moins 
à nous rappeler que le mot dont elle est un diminutif était autre- 
fois familièrement reçu . 

Il n'avait rien d'offensant pour les oreilles de nos pères, qui, dans 
leurs mœurs simples et innocentes, étaient bien moins révoltés du 
nom que nous ne le sommes aujourd'hui. C'est ainsi que nous li- 
sons dans les écrits des anciens, et surtout dans les comédies de 
Molière, plusieurs expressions qui de nos jours blesseraient la pu- 
. deur et dont on ne rougissait pas alors , 

Quoi qu'il en soit del'étymologie ou du motif qui a fait donner ce 
nom à la fontaine dont il s'agit, l'un des assistants imagina que ce 
sujet, qui primitivement avait inspiré un grand nombre de chansons 
en langage du pays, pouvait présenter un intérêt piquant, revêtu des 
formes dramatiques. Je fus désigné pour mettre ce projet à exécu- 
tion. Je m'en défendis, comme peu propre surtout à parler un lan- 
gage qui ne m'était pas familier. On insista, et il ne fallut rien 
moins, pour me déterminer, que l'assurance qu'une seule représen- 
tation relèverait une famille accablée de dettes, et qu'on la don- 
nerait à son bénéfice L'espoir d'être utile l'emporta sur toute autre 
considération, et je me chargeai de l'entreprise. 

L'histoire de Jacques Cœur, si fameux par ses richesses et sa 
bienfaisance, mais plus encore par ses persécutions et sa disgrâce, 
n'offre rien que de triste et de sérieux : j'ai donc choisi, pour égayer 
la scène, le jour où les eaux recueillies des environs, par les soins 
de Jacques Cœur, devaient remplir le bassin qui leur était des- 
tiné. 

L'accueil que les habitants de Montpellier ont fait à cette faible 
production a surpassé son mérite. Le succès a été d'autant plus 
flatteur, que l'on devait moins l'attendre dans nu temps où le 
parterre s'était déchaîné sans pitié contre plusieurs pièces mo- 
dernes. 144 DIALECTES MODERNES 

ORIGINE DE LA FONT-PUTANELLA 

Ain : de la ronde du 3- acte 
I 
Près d'un faubourg de Mounpelhè, 
Autras-fes un grand persouuage 
Di s un agréable bouscage 
Faguèt coiinsii'iiiri' un grand viviè. 
L'aiga èra tant bona e tant Lella 
Qu'ajèl desuita un grand renoum : 
Mes veja aici {ter) d'ount ven Iou noum 
De la Finit Putanella 

2 
En d'aquel poulil rendè-vous, 
Jouine garçou, jouina filbeta 
Tout couma croucbei e malheta 
Se rencountravoun dous à dous. 
S'endicon mai quauqua querella 
A vie troublât la pès dau cor, 
Tout fînissiè d'un bon acord 
A la Font Putanella. Un souèr, la picbota Lisouh, 

Oeniguèn de se faire attendre. 
Un pau trop leu s'en anèt rendre 
Jout un aubre, sus lou gazoun. 
Piquada d'estre en sentinella 
Sans veire pas veni degus, 
■ I mit tout bas d'anà pas pus 
A la Font Putanella. Jeannet, que veniè tout cantan 
Per anà joindre Margarida, 
En cami trouvai la manida 

'entournava tout plouran. 
Curious de saupre la nouvella 
E per ie prene quauqua part. 
La retirèl un pau d'espar 

De la Fon1 Putanella LA FONT PUTANELLA 145 

5 
Berthouruiu, dins un moumenet, 
Ven per cercà Lisoun qu'airaava ; 
La vei qu'un autre l'embrassava, 
Mes recounouguèt pas Jannet. 
Ajèt beu fréta la parpella 
Per counouisse aquel amouroTis. 
Se creseguèt au found dau pous 
De la Font Putanella. 

6 
Vouguèt espinchà quauque tems ; 
Mes l'iol eu rioc, pie de coulera, 
Veja aqui que se désespéra! 
Sarra lous pougnets e las dens ; 
Pioi s'avança e crida : Infidella ! 
A quante sort tus m'as réduit ' 
M'attendiei pas d'est re trahit 
A la Font Putanella. 

7 
Dins aquel accès de f mou 
Escullèl touta sa coulera. 
Et d'une lengua de vipèra 
De segu ne debitèt prou. 
Dins tout aquella kiriella 
D'injuras dicbas a Lisoun, 
Diguèt quicon qu'a fach lou nomn 
De la Font Putanelle. 

8 
Quant ajèt vis qu'era Jannet 
Que counsoulava sa cousina. 
Pensas qu'alors changèf de mina 
E jujas se seguèt mouquet. 
Maigre soun errou trop cruella, 
De sa Lisoun gardèt l'amour : 
Mes aquel mot resta toujour 
A la Font Putanella. 146 DIALECTES MODERNES A MOUSSU LOUIS GRANIER UAIUK DE MOUNPELHE CH1VAÏ.HE DE LA LEGION D HOUNOU Moussu lou Maire, 

Se ma lyra era acoustumada 
Sus lou toun de la llatariè, 
Quante bèu sujet trouvariè, 
loi que per bous série mountada ! 
Jujas couma resounariè ! 
Mes ma musa es febla, pecaire ! 
E pot pas s'elevà tant nâu ; 
Vendra pas doun mal à perpau, 
Sans moyens cercà de vous plaire. 
Moun but, dins aqueste moumen, 
Es d'obteni vostre sufrage 
Sus un pichot amusamen. 
N'ause pas vous en faire ôumage : 
Lou fait es trop pau counsequen, 
E vous L'oufri série pas sage. 
Dounas un eop d'iol soulamen 
Sus aquel simple badinage : 
Proutejas-lou, serai counten 
Couma s'aviei fach un ouvrage 
Que meritesse un monumen. A. G LA FONT PUTAMRLLA H; A MADAMA DE P... M... L QUE VOII LEGI MA PIEÇA Madama, 

De prouvençau, de patois, de francés, 
Ai rnesclat lou triple lengage. 
Per coumpausa lou badinage 
Qu'a fach rire mai d'una fes 
Un public sévère e voulage. 
Desiras legi moun ouvrage ? 
Soui pus flattât qu'oun n'ou creirés ! 
Se li donnas vostre suffrage, 
Segu me manquarà pas rés. 

A. G. \A< DIALECTES MODERNES VERS PROVENÇAUX 

ADRESSÉS A L'AUTEUR, AVEC ONE COURONNE DE LAURIER, APRÈS 
LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE LA PIÈCE 

A M. A. G. 

qui voulait garder l'anonyme sur une pièce intitulée: Jacques Cœur 
ii Montpellier, ou la Font Putanella 

Quand vesi lou sen et la rimo 

Se sousteni de coumpagniè, 

Et la gaità que leis animo 

Fa lou charme de la pouesiè, 

Caspi ! vos garda l'anounimo 

E faire un tour de toun mestiè ! . . . 

De tous vers la douço harmonie, 

Toun eimable genre d'escrimo, 

Ti descuvrissoun tout entiè 

Et trahissoun ta moudestiè. 

Renounça a ta vielho maximo : 

Aquèu que eouma tus s'exprimo 

N'ei pas fa per estre en darniè. 

Si la louangi t'envenimo, 

Se n'aimes pas la fiatariè, 

Aco'* d'uno amo magnanimo, 

Te va pardouni lou premiè; 

Mai daumen reçabi l'estimo 

E l'aumagi de l'amitié 

Dins aqueste broul de lauriè, 

Que lou dieu de ladoul»l<> cimo 

T'oufris, maugra la jalousie. LA FONT PUTANELLA 149 

RATATET AU PARTERRE 
Per anounçà una représentatioun de la Font Putanella 

A SOUN BENEFICE Messius, 

Quant un actur, à soun proufit, 
Anounça une pièça nouvella, 
Ven vous faire un poumpous récit 
Das fruits d'una docta cervella; 
Parla d'ardou, de souens, de zèla, 
E débita una kiriela 
De mots preparats embe esprit. 
Ma fè ! seguisse la sequèla, 
E vène, lou cor enclausit, 
Vous oufri la Font Putanella. 
Per obtène vostre agremen, 
Dins una anounça counvenabla, 
Messius, au lioc de coumplimen, 
Laissas-me vous dire una fabla ; 
Escoutas-m 1 un pichot moumen. 

Lous ausselous, un jour, granda assemblada, 

Entr' elles voulhen faire un rei 

Qu'à toutes dounesse la lei; 
Que la coumunautat seguesse ben reglada. 

Mèsveja aici lou countra-temps : 

Quau meritava la courouna? 

Cbacun pensava à sa persouna ; 
A.co's toujours ansin entre bestias e gens. 
Lou Roussignôu disiè que lou milhou cantaire 

As autres deviè coummandà. 

« Eau pas antau ne décida », 

10 150 DIALKCTES MODERNES 

Cridava lou Vôutour : « es loupu gros manj aire. » 
Lou Merle voulhè lou pus lin, 
E Lou Mouissèt, lou pus malin : 
Lou Courpatas, lou vie] <1 âge; 
Lou Passerou, lou pus fringan; 
Lou Paoun, lou pus beu plumage! 
Chacun vantava soun talan : 
Sen toutes dins aquel usage. 
Per fini tout aquel canean, 
L'Aigla diguèt, d'un toun pus sage: 
« Es Fala que fai Tausselou. 
Ensajen-nous, chacun de nautres: 

Quau voularà pus nàu, pus longtemps e milhou, 
Aquel sera lou rei das aunes. » 
( 'haciiu se sentiguèi ra\ it 
D'aquela tant bonna pensada. 
A peua l'Aigla agèt finit, 
Que tout aco pren la voulada. 
. Aquel gros issan d'ausselous 
Forma dins lous airs un uua 
Lous auriasvistes, dons à dous, 
Se defià, prendre courage. 
Pau à pau chacun se lassèl : 
La força e lous moujens manquèrou, 
E toutes anfin dabalèrou. 
Mes l'Aigla, que lous surpassèt, 
Dins lous nibous faguen l'aleta 
E mesprisan la racalheta, 
Embe aquestes mots s'anouncèt: 
« Digas m'un pau, fèbla voulalha, 
Que toumbas couma de granalha, 
Quau ereses-ti qu'aura lou gan ? » 
Lou Ratatet, qu'èrajoui Fala 
De l'Aigla à la voués trioumphala : 
« Esieu, es ieu ! » crida en mountan. 
D'aquela uatioun animala, LA FONT PUTANELLA 151 

Lou Ratatet, lou pus pichot, 
Alors seguèt pas lou pus sot. 
Aplicas-vous à la mourala : 
Vautres ses l'Aigla e ieu lou Ratatet. 
N'ai pas fossa talan, pecaire ! 
Mes, se moun désir de vous plaire 
Fai que m'atapes un pauquet, 
Farai tout ce que pode faire, 
Siegue de drech ou de biscaire, 
E serai pas lou pus mouquet. AUTRE ANNONCE AU PARTERRE 

EN VERS PROVENÇAUX 

Uno muso de la Prouvenço, 

Eme uno autro de Mounpelhè, 

An fabricà d'intelligenço 

Uno pichoto droulariè . 

Messius, vou' n'en fasèn ôumagi : 

Se voulus nous faire l'hounour 

D'agradà aqueste badinagi, 

Nous boutarès de boueno humour. 

Entendres parla tour à tour 

De vouestre peïs lou lengagi 

E la lengo dei Troubadour. 

Lou plèsi de vous satisfaire 

Es lou but que nous proupousan : 

E ce que lou mai desiran, 

Es enfin de vous satisfaire. DIALECTES MODERNES PERSONNAGES JACQUES CŒUR, argentier du roi Charles Vil. 

JEAN DE VILLAGE, facteur de Jacques Coeur, Provençal. 

CROC, vieux portier, Normand . 

N1COULAU, jeune jardinier, de Montpellier, au service de 
Robert. 

RATATET, cap dejouven, interprète et orateur dos députés de 
divers quartiers de Montpellier {mise grotesque . 

ROBERT, maître jardinier àBoutonnet, Champenois d'origine. 

DONNA COUCARELL A, jardinière, de Montpellier. 

Veuve ANGELA, tille de Donna Coucarella. 

MACUER1TE, surnommée la Francimanda, épouse de Robert. 

Six quartiers de Montpellier: le Courreau, Boutonnet, les Car- 
mes, la Valfère, le plan de l'Omet le plan de l'Olivier, chacun avec 
sa bannière, distinctions, costumes, etc. 

Jardiniers et jardinières, dansant le Chevalet el les Treilles. LA FONT PUTANELLA 

PROLOGUE LE DIRECTEUR DU THEATRE, en habit de bourgeois. 
RATATET, costume ordinaire de jardinier. 

RATATET 

Eh bé ! moussu lou Directur, 
Deque dises de la Font Putanella? 
Cresès-ti, digas-me, que la pieça nouvella 
Pogue desplaïre à l'amatur? 

LE DIRECTEUR 

Mais je pense que non ; l'ouvrage est supportable. 
Il est à craindre, toutefois, 
Que ce baragouin de patois 
N'ait un effet désagréable. 
Ceux du pays l'entendront bien, 
Mais l'étranger n'y comprend rien. 

RATATET 

Aco's aco que vous chagrina? 
Nostre patouès es presque tout francés ; 
E, s'un mot n'es pas ben coumprés, 
Un vesi coumplesen l'expliqua à sa vesina. 
Vous dirai tout bas que l'autur 
Redouta be mai la critiqua ! 
Se pot be que déjà sentigue la couliqua ! 
E qu'en quauque cantou tramble couma un voulur 

LE DIRECTEUR 

La pièce est bonne ; elle est gaie et morale : 
Cela devrait le rassurer. 
Et, quand elle a ri, la cabale 
Ne trouve rien à censurer. 154 DIALECTES MODEREES 

KATATET 

Es antau qu'un marchand vanta sa marchandisa. 

Pourvu que vous vengue d'argen, 

Savès be que serès counten. 

Mes l'autur endura la crisa: 
Lou parterra toujour n'est pas trop indulgen ; 

Quand bufa certain ven de bisa, 

Autur, aetur, tout nedepen. 

Air : Mon père était pot 
Ai ! quinte juge qu'un public 

Que de pare s'enrauca ! 
Porte dous cols de basalic 
Et dos aurelhas d'auca. 
L'un vôu de serious, 
L'autre aime à se distraire : 
Per lous countentà , 
Quau pot se flatta 
De saupre deque faire ? 

LE DIRECTEUR 

On trouve ici de quoi contenter tous les goûts : 
On y chante, on y rit, on danse. 
De Jacques Cœur la bienfaisance, 
En étalant ses attraits les plus doux, 
Doit inspirer de la reconnaissance 
Pour les biens qu'on verse sur nous. 

Air : Femmes, voulez-vous éprouver. 

Quand on nous peint un bienfaiteur, 
Quel sujet offre plus de charmes? 
Doux sentiment naît dans le cœur, 
On est touché jusques aux larmes. 
Si l'on ajoute à ce tableau 
La gaîté qui pare une fête, 
On éprouve un plaisir nouveau 
Et Tàme est toujours satisfaite. LA FONT PTTTANELLA 155 RATATEÏ 

Aco J s ben dich ; avès resoun, sans doute ; 
Mes se sap qu'auprès d'un pus fort, 
Lou pus feble toujour a tort. 
Lou juge es aqui... . lou redoute ! 

LE DIRECTEUR 

Pourquoi craindre son jugement? 
Il est juste ordinairement ; 
S'il se montre parfois sévère, 
Ou la pièce ou Facteur peut le mécontenter ; 
De ses leçons nous devons profiter, 
Son avis souvent nous éclaire. 

RATATET 

Quauquas fes es mau prevengut, 
E, quand monta au nas lamoustarda. 
Jusqu'as que siégue revengut 
N'aven be prou d'i prene garda ! 
loi, per exemple, se poudiei, 
Avant de coumençà, ie dire 
Que cercas à lou faire rire, 
Veja aiçi ce que li diriei : 

AU PARTERRE 

Air de la Ronde 
Messius, per vostre amusamen, 
Aquesta pièça es coumpausada ; 
E, per diverti l'assemblada, 
Nautres faren ce que pourren. 
Aiço's une sourça nouvella, 
Qu'a constat de pena a trouva. 
T>< ; [>en de vous [ter de counservà 
Vostra Font Putanella. 

FIN DAU PROLOGUE ACTE PREMIER 

Le théâtre représente une salle de l'hôtel de Jacques Cœur 
On voit un jardin dans le fond SCENE PREMIERE 

NlCOULAU seul (il accourt portant des fleurs à la main 

Arrive lou premiè ! Languissiei de me rendre, 
E crenissiei toujour de trop la faire atendre. 
Moun Angela ! sans tus que lou temps sembla Ion ! 
Tant que te vese pas, te crese toujours lhon. 
Veja aici toun bouquet ; quand ne seras parada, 
La pena qu'a coustat sera dessoublidada. 

Air : Jeunes amants, cueillez des fleurs 

1 
Quau jamai se fatigariè 
Dau plesi d'aquela cultura ? 
Ta pas de pus poulit mestiè 
Que lou qu'ajuda à la natura. 
Per prix de mous souens, chaque jour 
Ma man pot faire la culheta, 
E toutas las flous tour à tour 
Espelissou per Angeleta. L'hiver, quand lou glas et la nèu 
Fan péri lous fruits de la terra, 
La rosa e l'ulhet lou pus bèu 
Encara vivou dins ma serra. 
Couma lou soulel dau printemps, 
L'amour ie servis d'escaufeta, 
E, maigre la rigou dau temps, 
Soui fleurit per moun Angeleta. LA FONT PUTANELLA 157 loi me fau lou pus gros bouquet, 
Car d'hymen celebran la festa ; 
Dins lou parterra e lou bousquet 
Vau maissouna tout ce que resta. 
Per travailla, quand seren dous, 
Soui segu que jout sa maneta 
Naissaran de pus bellas flous 
Per embelli moun Angeleta. 

Mais deque la reten ? la vese pas veni ! 

De ce que m'a dich hier deu be se souveni ! 

« Manques pas, Nicoulau, de te rendre à bona houra ! » 

Faudra be qu'ella vengua ! Oh! sans doute ; mes qu'oura :' 

S'en iara dourmissiè ! L'on dourmis pas antau 

Lou jour qu'on se marida ; e l'amour es un mau 

Que revelha mati. Pourtant ounte potestre? 

Es mountada, belèu ; s'occupa per soun mestre. 

Jacques Cœur es tan bon ! Nous disiè l'autre jour : 

« Ze veux, mes sers enfants, coronner votre amour ; 

» Ze prétends vous unir. Ze ferai davantaze : 

n Ze vous donne une adot le zour du mariaze ; 

» De plus, mon amitié. » Sans doute qu'aco's grand ! 

Amai sieje un segnou, certa ! es un bon enfan. 

Aussi l'aime, ma fe, couma on aima soun paire. 

Mes Angèla ven pas ! . . . . Menjan, de que pot faire ? 

Il va sortir; Croc paraît : Nicolas l'évite. 

Aqui Croc, lou pourtiè. 

SCÈNE II 

CROC, appelant 

Nicolas ! Nicolas ! 
Il m'évite; c'est clair, il ne m'écoute pas. 
Je parîrais qu'il court auprès de son Angèle. 
L'égrillard est aimé comme il aime sa belle ! 158 DIALECTES MODERNES 

J'aime aussi la petite, et c'est, je crois, en vain. 
Le drôle est bien alerte! Eh bien ! soyons plus fin. 
J'ai déjà fait mouvoir certains ressorts.... Peut-être 
De la mère, à mou gré, je me rendrai le maître. 
Jacques Cœur est puissant, libéral, généreux ; 
Sa prodigalité va me servir au mieux. 
J'ai dit que ce seigneur, en tout si magnifique, 
Ne tenait ses trésors que de sou an magique; 
Qu'il était en commerce avec l'esprit malin, 
Que par là tant d'argent se trouvait sous sa main. . . 
Quelle excellente idée ! Allons, Croc, ton adresse 
Te rendra possesseur de ta jeune maîtresse. 

Air : C'est un enfant 
Bientôt l'alarme et l'épouvante 
Troubleront ces petits esprits ; 
La peur à chaque instant augmente 
Et leurs coeurs en seront saisis. 
Sur ce noir mystère, 
La fille et la mère 
Viendront à moi se récrier : 
C'est un sorcier. Profitant de leur confiance, 

Kt pour préparer mon bonheur, 

J'affaiblirai la résistance ; 

On s'adoucit quand on a peur. 
Ma petite Angèle, 
Alors moins rebelle, 

A moi se laissera lier 

Par un sorcier. 

Que d'objets à l'appui de mou raisonnemenl ' 
Partoul quelque é l S.ce ou [uelque monument : 
La Loge des marchands, le Bureau des finances. 
Partoul il t'ait bâtir avec magnificence ; LA FONT PUTANFLLA 159 

Et, du haut de sa tour, il peut voir sur les eaux 
Flotter le pavillon de ses nombreux vaisseaux. 
Aujourd'hui c'est encore une fête nouvelle: 
Il remplit le bassin de la Font Putanelle. 
Que d'argent pour ses eaux ! c'est à faire trembler ! 
C'est utile pourtant. Ce qui vient me troubler, 
C'est qu'il unit ce drôle à sa chère Angelette ; 
Qu'il leur donne une dot... Leur fortune est complèl i ! 
Et je ne pourrai point, par quelque empêchement. . . 
Mais quelqu'un vient ici! Sauvons-nous prudemment. 
Allons faire mouvoir certaine batterie ; 
Filons à la sourdine; et puis.. . je me marie. Il sort, i SCENE III 

NICOLAS, ANGELE (par suite d'entretien) 
NICOLAS 

Que venes de m'apprene ! Aco se pourriè-ti? 
Vostre mestre soureiè! Fas ben de m' averti. 
Prenguen pas soun argen. 

ANGÈLE 

Aco's l'argen dau diable, 

NICOLAS 

Quau l'auriè cresegut ! De que l'homme es capable ! 

ANGÈLE 

Escouta, Nicoulau, ce que m' an racountat: 
Disou que chaqua nioch au castel i a sabat. 
Au fin foun de la cava, abal jout la grand'salla, 
Es lou rassemblamen de la banda infernala : 
Lou mestre, embe soun libre e lous mots qu'ilegis, 
D'un cop de sa baguetta apela lous esprits. 
Disou qu'an de serpens tout lou tour dau visage, 
De cornas à la testa. . . e que fan un tapage ! 160 DIALECTES MODERNES NICOLAS Diga, Tas entendut? ANGELE 

Me sembla quauquas fes 
Qu'un grand bruch me revelha, et n'ausisse pas res. 
Anfin, quand soun rendus aqui, parlou d'affaires, 
E se tratou toujours coumo s'èrou de fraires ; 
E pioi, quand lou segnou li demanda d'argen, 
Lous esprits ne fan pleure. . . ah ! que be talamen 

NICOLAS 

Aussi, m'estoune pas de sas grandas richessas, 
E sans pena, segu, pot faire de largessas. 
Mes que garde soun or, nous pourtariè malur. 
Tira l'argen dau diable !.. . oh! vostre servitur ! 

ANGÈLE 

Se n'aven pas pourtant, diga, que pourrèn faire? 

NICOLAS 

Quand serèn maridats, travalharen, pecaire! 
A.umen viuren en pes. 

ANGÈLE 

Mes, veja aici lou mau : 
Ma mèra n'entend pas qu'aco se fague antau: 
Vôu querenounce à tus. 

NICOLAS, avec feu 

Me ravi mon Angèla ! 
Me veiriès lèu péri de ma doulou mortella. 

ANGÈLE, tristement 

Aco nou veiriei pas ; sentisse din lou cor 
Qu'anariei La premieira au davan de la mor. LA FONT PUTANELLA 1G1 

Air : Au lebat de l'aurora 
D'una lampa alumada 
L'esclat nous rejouis; 
Mes, quand n'es pas soignada, 
Soun lun estabanis. 
Es antau de ma vida : 
Vive pas que per tus . 
Seriei leu counsemida 
Se te vesiei pas pus. 

NICOLAS 

E ieu! crese qu'alors, que que pouguessou faire, 
Se passaves davan, demourariei pas gaire. 
Même air : 

Dins la sèsou brulanta, 

Couma vesèn la flou 

Se flétri sus la planta, 

E secà de calou ; 

Sans tus, dins ma fèblessa, 

Coussi me soustendriei ? 

De pena, de tristessa, 

Antau me secariei. 

(Us s'embrassent- en pleurant 
NICOLAS, triste 

Angèla ! 

AN GÈLE, triste 

Nicoulau ! 

NICOLAS 

Diga, de que farèn 
Se nous tau sépara '. 

ANGÈLE, avec douleur 

Mourirèn ! NICOLAS, avec douleur 

Mourirèn! 

Apivs un moment, il reprend avec courage 162 DIALECTES MODERNES 

No, no! mouriguèn pas. Parla, tus, à ta mèra; 
[eu i mestre Roubert, que me servis de pèra : 
Anen ie dire tout. 

(Il entraîne Angèle. — Jean suivi mt) SCENE IV 
NICOLAS, ANGÈLE, JEAN DE VILLAGE JEAN 

Vous derengi, bossai ! 
Quand es questièn d'amour, un tiers counvèn jamai. 
Mai, qu' viou ! qu'es aissoto! e quante triste imagi! 
Leis plours an trascoulà sus aqùèu bèu visagi! 
Counouissès lou chagrin, senso estre maridà? 
Si< s panca ben espous e n'en sérias fachà ! 
Ai, ca-de-noun ! do qu'es aco que vrous carquagno '. 
Parlas-mi dounc, enfans, countas-mi vouestro lagno. 
Coumenço, Nicoulas, lus qu'as mai de resoun. 

NICOLAS 

Parlas de mariage, es pas pus de sèsoun : 
Angola m'es ravida, e sa cruella mèra 
V6u que nous separèn : aco me désespéra . Vous sépara ! perque '. ^.ngela, parla, tus. JEAN 
NICOLAS 

N'ause pas dire toul . 

JEAN, à Ai 

Aiion ! \ ai jusqu'où bout, Digo tout senso crento LA FONT PUTANELLA 163 

ANGÈLE 

Eh be ! vous oubéisse» 
Ma mèra vôu quitta lou mestre que servisse. 

JEAN 

Per lou quitta, mi pensi, a de bouenos resouns. 

ANGÈLB 

Dis que moun mestre a facli pacte embe lous demouns. 

JEAN 

Que mi contes, ma filla ! aco si pot-i creire? 

A X GÈLE 

Aco's n'es pas pourtant ben dificile à veire. 

Air: Nous nous marierons dimanche 

Fai tout ce que vôu, dins tout réussis ; 
Mena un trin incouncevable. 
Ce qu'on vei rend ce que s'en dis 
Croujable . 

NICOLAS 

Quau pot faire un rebaladis 
Semblable ? Oustaus e vaisseus, 
Mobles das pu beus. . , 
Et d'oun ven l'argen ? 

NICOLAS 

Dau diable ! Las mascas, chaqua nioch, vènou per l'en bailà, Iu4 DIALECTES MODEREES 

ANGÈLE 

E finiriè, belèu, per nous ensourcelà. 

JEAN, riant aux éclats 

Qu'es tout aquèu sagan ! m'estoufegue de rire. 
Escoutas, meis enfans, ce que duvi vous dire : 
De tout ce que me dia, ne cresegues pas rèn. 
Qu 1 parlo deis sourciè ne fa qu'un passo-tèm. 
L'a pas ren de verai de tout ce que s'en dis, 
E tau qu'a de bouen sen e s'en trufo e s'en ris. 
Leis diable, leis démouns, e Leis malins esprits, 
D'ounte vènou? Ounte van ? Qu' jamaï lous a vist? 
Es quauque segne-grand, vo ben quauquo nourrisso, 
En bressan leis enfans, qu'a fa aquesto maliço. 
Fugues pas lou juguet de taus countes en l'air : 
La résoun i répugna e lou cervèu s'i perd. 
Mai, Jacques Cœur merito aumen vouestro tendresso, 
Es un homme d'hounour e ramplit do sagesse 
Vous n'en disi pas mai, cherissès-vous toujours : 
Anas, e laissas-mi servir vouestreis amours. 

(Nicolas et Angele se retirent contents] 

SCÈNE V 

JEAN, seul 

Paures simples, qu' mau que vous fès à vous mémo! 

Vous esfraias d'un rèn, poussas tout à l' extrême 

Mes la cauvo n'es pas dins la simplicità, 

E la trovi puslèu dins la credulità. 

I Jreire tout es un vici : e ce que vous coundanno, 

Es lou marri', effel de la feblesso humano. 

llurous aquèu qu'esclairo uno sano rèsoun ! 

Air: Ce mouchoir, belle Raymonde 

Creire tout e ne rèn veire 
Es l'alluro d'un nigau : LA FONT PUTANELLA \(M 

Veire tout e ne rèn creire 
Es de la testo d'un bau . 
Aqui dessus lou vrai sagi 
Entre dous seguis soun plan. 
Per ièu, toujour moun usagi 
Es de prene lou mitan. 

Mes cresi que de bruch se t'ai per eilamoun. 
Venou eicito? escouten. 

(Il se retire à l'écart pour épier.) 

SCÈNE VI 

CROC, COUCARELLE, JEAN, à l'écart 

CROC 

Oui, Done Coucarelle, 
Des faits de Jacques Cœur c est le récit fidèle. 
Je n'en impose point ; et vous pouvez bien voir 
Qu'à moins d'être sorcier l'on ne saurait avoir 
Des trésors aussi grands, des biens inépuisables. 
Mais le Seigneur est bon, il pardonne aux coupables. 
S'il souffre quelquefois, il punit tôt ou tard. 
Chacun à sa justice, enfin, doit avoir part. 

JEAN, à part 

L'hypoucrito ! 

COUCARELLE 

Ai ! moun Diu ! me sentisse enclausida ! 
Lou ciel pot pas permetre una parelha vida ! 
E quicounque agis mau deu s'attendre de mau. 
Aussi, soui resoulguda à sourti de l'oustau. 

TROC 

Vous ferez bien, ma chère, et je vous le conseille. 
Quand L'innocence dort, le démon rusé veille. 

il 16(3 DIALECTES MODERNES 

Votre fille, vous, moi, sommes en grand danger: 
Dans un profond abîme il pourraii nous plonger. 
Un grand poëte a dit : « Nous finirions peut-être 
Par nous perdre de même. » Evitons ce malheur, 
Et rompons sans éclat avec ce grand seigneur. 
Qu'il garde ses trésors el le bien qu'il peut faire; 
Pour notre sûreté la suite est nécessaire. 

JEAN, à part 

Vieu Tartufo ! 

COUCARELLE 

Pourtant lou regrete ; es tant bon ! 

CROC 

C'est un excellent cœur, je ne puis dire non: 
Mais cette bonté-là doit nous être suspecte. 
Moi-même, en le blâmant, je l'aime et le respecte. 
Mais, si vous m'en croyez, uivons notre projet, 
Et surtoui Là u gardons bien le secret. 

Veillez sur votre Angèle; elle es\ vra an cil gentille. 
J'aurais brigué l'honneur d être de la famille; 
Mais contre mon rival je ne dispute pas, 
Et ses droits sur les miens doivent avoir le pas. 

JEAN, à part 

Es amourous, pecaire ! 

COUCARELLE 

Oh ! sera pas moun gendre. 
E sus aquel sujet vole pas res entendre. 

i [ ; ( ) i . 

Se pourrait-il '. (Haut) Comment ! mais c'est un beau garçon 
11 est vrai qu'il est simple et de pauvre maison. 

COUCARELLE 

Poussèda pas un liard, es michan travalhaire, LA FOKT PUTANELLA \Q-, 

E crese qu'en tout poun semble souri paure paire. 
Diu l'aje perdounat ! ( •!{(><■' Pour moi, j'ai quelque argent 
Gagné par mon travail et surtout dignement. 
Je vous suis attaché, ma bonne, et mon envie 
Serait auprès de vous de terminer ma vie. 

COUCARELLE 

Ieu vous aime tant ben ; aco pots'arenjà. 
Mais fau pensa, d'abord, à se desengajà. 

JEAN, les abordant 

Salut à Monsieur Croc. — A-diu-sias, Coucarello ! 
Que dites-vous de bon ? — Eh ben ! quanto nouvello ? 

CROC 

Jacques Cœur nous occupe, et, pleins de sa bonté, 
Nous admirons tous deux sa générosité. 

COUCARELLE 

Disian que sa richessa es sans doute lien granda, 
E qu'acorda toujour tout ce qu'on ie demanda. 

croc 
Qu'il fait beaucoup de bien. 

COUCARELLE 

Que dèu despensà fort. 

CROC 

Que son pouvoir est grand . 

COUCARELLE 

Que jouis d'un bèu sort. 168 DIALECTES MODEREES 

JEAN, à part 

Amusons-nous un peu. 

(D'un ton de mystère et de confiance 

Je peux parler sans feinte ; 
D'être trahis pur vous, non, je a'ai pas la crainte. 
Je veux vous révéler un secret important. 
Vous ne vous doutez pas d'où lui vienl tanl d'argent ? 
Jacques Cœur est versé dans la noire magie, 
Et, pour parler plus clair, dans la sorcellerie. 

Il est, dans les enfers, connu du dieu Plutus. 

Hier il a touché. . . . quarante mille écus. 
Il a le talisman de la cour infernale : 
C'est ce qu'on a nommé pierre philosophale. 
Voilà la chose en gros 

CROC, à part 

Je demeure étonné. 
En cherchant à médire, aurais-je deviné? 

C0UCARELLE, rêvant 

Coumprene pas aco. 

JEAN 

Le voici : 

Ai h : 

\voir à son commandement 
Richesses, dignités, puissance ; 
Sans crainte suivre son penchant. 
Triompher de la résistance ; 
Jouir au comble de ses vœux 
D'une fortune sans égale ; 
Enfin être toujours heureux : 
C'est la pierre philosophale. 

CROC 

< 'elle pierre 

Si je pouvais l'avoir, feraii bien mon affaire. LA FONT PT1TANELLA 169 

JEAN 

Il ne tiendrait qu'à vous, Monsieur Croc. 

CROC 

Et comment? 

JEAN 

Donnez-vous aux démons, par accommodement. 
Comme a fait Jacques Cœur. 

COUCARELLE 

Ai! d'aquel misérable ! 
Lou veiren quauque jour arapat per lou diable. 
E ièu lou serviriei pus longtemps! Ah ! boutas ! 
Van faire moun paquet, amai d'aqueste pas. Aumen fugues prudens en parellio counduito ! 
Ièu mémo voudriei ben poudè prendre la fuito ; 
Mai cregni per meis jours. Caspi ! s'eri entendu ! 
Fouriè plegà bagagi e tout sariô perdu. 
Enmenas vouestro Angèlo : es un pau trop estrangi 
Que dins l'oustau dou diable on laisse viùre un angi. 
L'unigues pas ôumen eme aquèu Nicoulau! 
Ièu li savi un parti que li counven pas mau. 
Perquità lou segnour pretestas quauque afaire, 
E per vouestro bonbur, anas, laissas-mi faire: 
Ièu prendrai soin de tout 

COUCARELLE 

Ai ! Moussu, grand-mecis 
De votra counfidenea e devostres avis. 
N'en vau cercà ma filha en granda diligença : 
E dins vostre proujet métrai tanl de prudença, 
Que degus sauprà pas de que sarà questioun. 170 DIALECTES MODERMbS 

Air : L'avez-vous vu, mon bien-aimé? 
Paures agnels que souspiras, 

Filhas, que vous planisse ! 
Sans i pensa toujours roudas 

Au bord dau précipice. 

(A Jean) 

Sans vous, l'infernal ravissur 
Fasiè nostre éternel malhur. 
Preserven-nous de Lucifer : 

De que fariè de nautras? 
Se fau de femnas dins l'anfer, 
le manquarà pas d'autras. 

Diu vous done santat e sa benedictioun. 

Bile salue plusieurs fois el tn I 
JEAN (a part 

Pauvre femme ! Je plains sa crédule innocence ; 
Mais je la guérirai de sa folle croyance. 
Punissons ce vieux fourbe. [H désigne Croc.) SCENE VII 
JEAN. CROC CROC, respectueusement 

A mon tour. Monsieur Jean, 
Je vous rends mon hommage et fais remercîment 
Des preuves de bonté que vous faites paraître. JEAN Quoi ! Monsieur Croc aussi voudrait quitter son maître ? 
Un homme cependant doit être courageux. LA FONT PUTANKLLA. \;i CROC Oh ! ce n'est pas la peur qui me fait fuir ces lieux. 
Mais Coucarelle part, et je pars avec elle. Si la mère partait et que restât Angèlé, 
Sortiriez-vous ? 

CROC, embarrassé 

Eh! mais Ce propos.... 

JEAN 

Vous surprend :' 
Il s'agit de s'entendre, et c'est en s'expliquant. 
Angèle est fort aimable, et, selon l'apparence, 
Vous ne la voyez pas avec indifférence ? 
Convenez 

CROC 

» A mon âge ! . . . 

JEAN 

Eli ! vous n'êtes pas vieux ! 

CROC 

Pas encor soixante ans. 

JEAN 

Vous vous portez au mieux. 
Une femme avec vous ferait un bon ménage. 
J'ai des projets. 

CROC, rayonnant d'espoir 

Tantôt, en fait de mariage, 172 DIALECTES *MODERNES 

Vous nous parliez d' Angèle et vouliez la pourvoir 
Sans indiscrétion JEAN 

Vous allez tout savoir : 
Le jeune Nicolas a peu d'expérience, 
Et je trouve entre eux deux bien peu de convenance... 
Pour rendre Angèle heureuse, il lui faut un époux 
Mûr, mais frais, raisonnable : un homme. . . tel que vous. 

CROC, charmé 

Ah! Monsieur Jean ! 

JEAN 

Je veux arranger cette affaire. 

CROC 

Monsieur Jean ! 

JEAN 

Est- il vrai qu' Angèle a su vous plaire l Ma foi ! oui. Ma foi ! non. Ma foi ! oui. CROC 
JEAN 

Vous n'aurez plus de vœux à former ? 

CROC 
JEAN 

Sentez-vous bien de cœur à l'aimer? 

CROC 
JEAN 

Mais, surtout, oh ! point de jalousie ! LA PONT PUTANELLA. 173 

CROC 

Ma foi ! non. 

JEAN 

Vous ferez le bonheur de sa vie ? 

GROC 

Je veux vivre avec elle en époux complaisante 

JEAN 

Allez, soyez tranquille, et vous serez content. 

CROC 

Monsieur Jean, soyez sûr que ma reconnaissance.... 

JEAN 

Il suffit. 

CROC, à part 

Je l'aurai ! Dieu ! la douce espérance ! 

(Il soit enchanb 

SCÈNE VIII 

JEAN, seul. 

Oui, moun vieu moussu Croc, segu seres coustiè : 
Counouissès pas lou fin de vouestre bon mestiè. 
Lou pouiit Cupidoun ! lou charmant calignaire ! 
Fariès de bèu travau se vous laissavou faire ! 

Air : de la Catacona 

Tout es reglà dins la natura, 

Et chaqua cauvo es per soun tem : 

Dins sa sèsoun tout s'amadura, 174 DIALECTES MODERNES 

L'armada n'a pas qu'un printem. 
Qu'un vieu rouquiè, dins soun autouna, 
De plaire vouegue se mèlà, 

A beu parla, 

Dissimula, 
Faire l'aimable et s'escarabilhà, 
I a quouque rèn dins sa persouna 
Que tout bas li crida : Alto-là ! 

Eh ben ! vous guérirai de vostre fol amour. 

Fau que d'un autre mau ieu mi vengi à raoun tour. 

Aves un mauves couer envers la benfasença ! 

Vous farai repenti de vouesfro modisença. 

Detesti leis ingras autan que leis liattours, 

El punirai surtout leis caloumniatours. 

Il va pour sortir quand paraît Marguerite 

SCÈNE IX 

JEAN, MARGUERITE, NICOLAS, ANGELE 
NICOLAS (Il traîne Marguerite par la main. Angèle sort. 

Margarida, avanças. La rancountra es hurousa ; 
Es aqui Moussu Jan, segues pas vergougnou-n. 

MARGUERITE, à Nicolas 

Le cor me bat, je n'ose. . . . autant de libertà. 
Parle-tu, mon garçon, et viens me présenta . 

JEAN va au-devant 

Approchez, bonne femme, à votre compagnie 
Je vois de ces enfants que vous êtes l'amie. 
Mon intérêl pour eux s'étendra, jusqu'à vous: 
Parlez. 

MARGUERITE, tdmide 

Mon bon Monsieur! pardon, excusez-nous. LA FONT PUTAISKLLV 175 

JEAN 

Votre nom? 

NICOLAS, imitant le français 

Margueride. Il est la Francimande, 
Ma bourzoise. — Robert, mon bourzois, vous la mande, 
Pour bous dire que .... 

(à Marguerite) 

Anen ! diguas ce que voudrés : 
Mes fasès-vous eounouisse e parlas -ie francés. 

MARGUERITE, à Jean 

Suif votre bon plaisir, de cet enfant, pechère, 

Ja sommes debengue une seconde mère. 

J3 Tons vu tout petiot, sans parents, mal pourvu. . . 

Et je Tons pris cheu nous, c'est là qu'il a crècu. 

Robert, sauf vot' respect, not'bomme.... ah! comme il l'aime ! 

Voyez, ni pu, ni moins que not'enfant lui-même. 

Il travaille, ah ! boutas! comme au fait du métier. 

Et je voulons en faire un maître jardinier. 

JEAN 

On connaît Nicolas; il est sage, estimable. 
Vous n'êtes pas la seule à le trouver aimable : 
Ici, dans la maison, on le voit quelquefois. . . : 
Et, tenez, voyez-vous ? 

(Il désigne Nicolas et AneMp. qui causent :i l'écart 
MARGUERITE, haut à Nicolas 

.Mon garçon, je te vois ! 
Ne fais pas comme aco devant monsieur. 

JEAN 

Son âge 176 DIALECTES MODEREES 

Excuse sa conduite : il pense au mariage. 
Il faut les marier, et c'est là mon dessein. 

MARGUERITE 

Et voilà tout Vemboul qui cause mon chagrin, Pourquoi donc? 

MARGUERITE 

Vous saurez que Donne Coucarelle 
Pour notre Nicolas avait promis Angèle. 
Tantôt j'étions chez elle, et, sans douter de rien. 
J'allions à la franquette entamer l'entretien; 
Je Tons vu qui fougnait, et moi, toute bestiasse, 

J'ons dit : « A quand la noce ?» Elle a fait la grimace, 

« — Non ! qui m'a dit, jamais la noce se fera. 

» Les marier ! qui dit, bien fin qui le verra ! 

» Pour votre biau sujet allez en querre une autre. 

» Recatez vot'enfant, je recatons le nôtre. » 

« — Ma commère, ai-je fait, mais vous l'avez promis. » 

« - Si j'ai promis, fait-elle, eh bien ! je m'en dédis. » 

El la voilà qui brouille, et qui brise, et qui cas 

Fait des paquets de linge, amouloune, enliasse. 

<( J'allons quitter, qui dit. Satan et Lucifer; 

drà qui voudra les démons et l'enfer. » 
Tant i a que j'ons fui, quand j'ons vu en tapage : 
Mais ces pauvres munis, quel sera leur p 
Ils étiont si joyeux! et s'ils sont sep 
Monsieur Jean, de segu/ Nicolas mourirà. 

Air : Lise chantait <lan* lu nlaino 
L'amour est une maladie 
Qui, nuit et jour, fait tanl souffrir! 
Elle ôte le goût de la vie, 
Et huit par faire mourir. 
Mais, pour arrêter ce ravage, LA FOMT PUTANELLA 17 î 

Il n'est qu'un moyen de guérir; 
J'en fis l'épreuve en mon jeune âge : 
Il ne faut [bis) que le mariage. 

JEAN 

Eh bien ! rassurez-vous, ce sera mon ouvrage. 

Je sais ce qui se passe; et ce moment d'orage 

Par mes soins, dès ce jour, fera place au beau temps. 

Notre maître a promis d'unir ces deux enfants, 

Il leur tiendra parole ; et, quant à Coucarelle, 

Ne vous alarmez pas, c'est une bagatelle. 

Vous apprendrez bientôt que c'est par mon avis 

Qu'elle se détermine à sortir du logis ; 

Mais, pour la retenir, je n'ai qu'un mot à dire. 

De mon dessein secret je ne puis vous instruire ; 

Bientôt vous saurez tout. Je peux vous assurer 

Que tout s'arrangera; vous pouvez l'espérer. 

MARGUERITE, satisfaite 

Grand-mecis, monsieur Jean ! vous me rendez la vida. 

NICOLAS, à Marguerite 

Eh be ! que vous a dich, moussu Jan, Margarida?. 

MARGUERITE, avec transport, à Nicolas 

Tout ira bien, mon fils, tu seras maridà. 
Monseigneur l'a promis, Monsieur Jean L'obtiendra. 
Viens me faire un poutou; embrasse-moi, ma fille ; 
Vous serez tous les deux bientôt de ma famille. 

JEAN, à Marguerite 

Marguerite, à mon tour je voudrais vous prier, 
Vous et votre mari, comme (''tant du quartier, 
De donner quelques soins aux apprêts de la fête. 
Vous êtes jardiniers . . . 178 DIALKCTKS M<>DKRNES MARGUERITE, avec 

Mon homme en perd la tête : 
Depuis plus de huii jours il ne rêve quaco; 
11 boute tout en train, vous verrez ijue c'est beau! 
Rubans, guirlandes, fleurs, c'est lui qui tout agence; 
\ ous serez enclausil de ce qu'il manigance. 
Tout notre Boutonnet est dans un grand bavai 
Et chacun pour la fête a quitté son traval. 
Ratatet nous enseigne une chanson nouvelle 
Qu'on vient décomposer sur la Font Putanelle - . 
Je l'apprenons en chœur. 

Elle danse une espèce de menuet pu chantant 
Ain : dp la chanson de Nismes Elle prononce : 

Fillettes et garçons. 

Venès dous à dous 

\ la font nouvelle; 
Allons-nous diverti 

Le soir, le matin : 
L'aiguette est tant belle! 
S'il vous t'ont la question 

D'ounte vient le nom 
De Font Putanelle, 
Sans mentir respoundres 
Qu'encore vous n'en savez rien. Poill : 

Filbetas et garçous. 

Venès dous à dons 

A la font nouvella : 
A nen nous diverti 

Lou soir, lou mati : 
1 l'aiguetta es tant bella ' 
Se \ous fan la questioun 

D'ounte ven lou noum 
De la Font Putanella, 
Sans menti respoundres 
Qu'encara ne saves pas res. 

Elle parait vouloir continuer et dit: Encore \ ingl couplets . 

JEAN, L'ai 

("est bien ! n'oubliez pas l'auteur de vos bienfaits. 

ils sortent en témoignant lenr joie FIN l)f l'RKMIKR ACTE ACTE 11 

Même décoration qu'au premier acte 
SCÈNE PREMIÈRE 

JACQUES CŒUR, JE AÏS DE VILLAGE 

(Ils arrivent en même tempe des deux côtés opposés) 

JACQUES CŒUR 

Jeté cherchais partout. 

JEAN 

Je sais qu'un jour de fête 
Nous ne faisons plus qu'un, moi le corps, vous la tête. 
De quoi s'agit-il donc? 

JACQUES CŒUR 

As-tu tout ordonné ? 

JEAN 

Oui, vous trouverez tout comme c'est destiné. 

JACQUES CŒUK 

N'épargne rien, mon cher, pompe, magnificence ; 
Que chacun prenne part à la réjouissance; 
En un mot, que ce jour brille d'un grand éclat. 

JEAN 

Ce nouveau monument est utile à l'Etat, 
Et je n'oublirai rien pour en orner la gloire. 180 DIALECTES MODERNES 

L'on parlera de vous, j'en suis sûr, dans l'histoire. 

L'on dira : Jacques Cœur, cher à son souverain, 

Fidèle à ses devoirs, servit le genre humain. 

Il protégea Les ans, fit fleurir la science ; 

Mais sa plus grande gloire est dans sa bienfaisance. 

Je voudrais bien aussi que Ton parlât de moi ! 

Pour un pareil honneur, il ne faudrait, ma foi, 

Qu'un seul événement, l'occasion propice 

Où je puisse nous rendre un signalé service. . . . 

Ki nos deux noms seraienl gravés par le burin. 

J. CŒUR 

Va. no sois point jaloux d'un semblable destin; 
Contentons-nous d'agir dignemenl dans la vie. 
J'aime à faire le bien, in le sais, et l'envie 
Me poursuit : à ses traits les hommes sont soumis 

.IEAN 

Oui, nous avons, dit-on, chacun nos ennemis : 
Je vous en connais un, s'il faut que je m'explique, 
Mais j'ai trouvé le bout de ce nœud gordien. 

J. CŒl R, - rpria 
Parle, explique-toi doue ! 

JEAN 

Calmez-vous, cen'esi rien. 
Au jeune Nicolas vous unisssez Augèle ? 

J. CŒl i. 

Eh bien ! 

JEAN 

Le vieux portier, qui soupire pour elle. 
S'attend a la ravoir des main- de son rival. 

J. CŒUR, souriant 

C'est plaisant ! LA FONT PUTANELLA 181 

JEAN 

Fort plaisant, oui, mais voici le mal : 
Pour venir à ses fins, son mauvais stratagème 
Pourrait nuire à la mère, à la fille, à vous-même. 

J. CŒUR 

A moi ! 

JEAN 

Cet homme, enfin, moins méchant que grossier, 
Veut vous faire passer pour un diable, un sorcier, 
Dont les enchantements font vos grandes richesses ; 
Et le motif secret de ses belles finesses, 
C'est d'engager la mère et sa fille à vous fuir, 
Vous croyant un obstacle à son brûlant désir. 

J. CŒUR 

Mais il faut éclairer ces esprits trop crédules; 
Il naîtrait bien du mal de tous ces ridicules. 
Il fallait 

JEAN 

Au contraire, abondant en leur sens, 
J'ai confirmé le fait et si bien pris mon temps, 
Que Croc sur son amour est plein de confiance. 
Maisj'entends le punir de son extravagance ! 

J. CŒUR 

Il faut les détromper, et, pour ma sûreté, 
Prévenir les effets de la crédulité ; 
Au peuple qui l'embrasse elle est souvent funeste. 
Rassure les amants, je me charge du reste. 
Allons, va disposer ce qu'il faut pour ce jour : 
Qu'il soit tout à la joie. 

JEAN A la gloire, à l'amour. 12 182 DIALECTES MODERNES 

.1. CŒUR 

Ah ! dis-moi, cette fête animera ta verve ! 
Tu vas un peu blesser et la rime et Minerve. 
Mais il faut des chansons, je t'en laisse le soin, 
Et tu peux t'exprimer en ton beau baragouin. 

JEAN, comme piqué d'honneur 

Deque dià ! ca-de-noun! mespresas moun langagi ! 
Au luéc de voun'trufàj li duves vouestre ôumagi ! 
L'appelas un jargoun, e lou tratas for mau ? 
Respectas-lou pus lèu ! caspi ! lou prouveneau 
Es uno lenguo maire e de grande ressource 
Leis lenguos d'Ourian an puisât dins sa sourçà : 
A servit l'Espagnou, l'Italien, lou Francès ; 
L'ai légit dins l'histori. Ai trouvât qu'autros fes 
Si parlavo à la cour d'Angleterro e de Franco. 
En Prouvenço s'es fa la premieiro alianço 
Deis lengos deis anciens, grec, latin e gauloues, 
E l'on duou pas tratàma lenguo de patouès. 
Leis gentils troubadours soun sourtis de Prouvenço, 
E l'aimable pouesiè mémo l'i a près naissenço. 
Escoutas : 

Air nouveau 

La barbarie etd'ignorance 
Régnaient sur des peuples divers, 
Lorsque du sein de la Provence 
On vit éclore l'art des vers. 
Naïveté, douceur, génie, 
Signala ses premiers accents, 
Et des plus tendres sentiments 
Se composa la Poésie. 
L'esprit,Pla grâce et les amours 
Firent naître les troubadours. LA FONT PTJTANELLA 183 Le chantre célèbre de Laure 
Leur dut sa gloire en Fart d'aimer; 
À leur exemple il sut encore 
Comment l'amour peut s'exprimer. 
Ce charme heureux de l'éloquence 
Partout enfin s'est répandu, 
Et le premier hommage est dû 
Aux troubadours de la Provence. 
L'esprit, la grâce et les amours 
Sont compagnons des troubadours. 

J. CŒUR 

C'est fort bien, je te trouve érudit, 
Et ne conteste rien de ce que tu m'as dit. 

JEAN 

Mai vous, digam'unpau, vount avespres la vido? 
En païs francilhot? Cependan si publido 
Que sias d'eicito près, d'un bourg noumat Poussan : 
Bessai l'avès quittât que n'erias qu'un enfan? .:■. ■' ;■ 

J. CŒUR 

Non, je suis du Berry : Bourges est ma patrie, 
Mais j'ai longtemps couru. Si, d'après mon envie, 
Je viens jamais à bout de tout concilier 
Je fixe mon séjour. . . . 

JEAN 

Où donc? 

J . CŒUR 

AMontpellier. 
J'aime ses habitants. Ils ont de quoi me plaire. 184 DIALECTES MODERNES 

Air : — Avec les jeux dans le village. 

Je trouve dans leur 'caractère 

Une agréable aménité ; 

Dans leur cœur, amitié sincère ; 

Dans leur esprit, vivacité. 

Gaîté, plaisir, travail, science, 

Ils savent tout concilier. 

Oui, par goût et par confiance, 

Mon cœur s'attache à Montpellier. 

JEAN 

Même air 
Ieu que chérisse leis filhetos, 
Demori tout embalausi ; 
Quand vesi que soun graciousetos. 
Moun couer se n'entrovo sèsi. 
Lou plèsir que leis acoumpagno 
Me fa naisse uno fantasiè : 
Se fou lou chouès d'uno coumpagno, 
La voli prene à Mounpelhè. 

Mais le temps fuit ; il faut songer à notre affaire. 

11 sort) 

SCÈNE II 

JACQUES CŒUR, seul 

Sonenjoûmcnt me charme, il est toujours content. 
Moi, j'éprouve en mon cœur certain pressentiment 
Qui ne me permet pas d'être un instanl tranquille. 
J'use de mon pouvoir en faveur de la ville, 
Et je vois cependant des esprits prévenus 
Interpréter à mal mes vœux trop méconnus. 
Ce ridicule bruit m'inquiète, m'agite ; 
Pour des riens forl souvent le vulgaire s'irrite. . . LÀ FONT PUTANELLA tf 

Quoi ! pratiquant le bien, servant l'humanité, 
Devrais-je encor m'attendre à quelque adversité? 
Non, non, ma crainte est vaine et je dois, au contraire, 
Attendre un heureux fruit du bien que je veux faire. 
Ces habitants sont bons, et de tous mes moyens 
Il m'est doux d'être utile à mes concitoyens. 

Air: des Bonnes Gens 

Je veux de ma puissance 
Retirer de bons effets. 

La meilleure alliance 
Vient des heureux qu'on a faits. 
Est-il de plus douce ivresse 
Et des plaisirs plus piquants 
Que d'obtenir la tendresse 
Et l'amour des bonnes gens? 

Voici ces bonnes gens. 

SCÈNE III 
J. CŒUR, COUCARELLE, ANGÈLE, NICOLAS 

COUCARELLE, à sa fille 

Ma filha, anèn, courage ! 

ANGÈLE 

Ma mèra, parlas, vous ; aco sera pu sage. 

COUCARELLE 

Acoumença toujour. 

ANGÈLE 

E deque li dirai? 

COUCARELLE 

Acoumença, te dise, e pioi t'ajudarai. 

(Elles se consultent) 186 DIALECTES MODERNES 

J. CŒUR 

Approchez, mes amis; qu'avez- vous à me dire? 
D'où vient votre embarras? quel motif vous l'inspire? 
Rassurez-vous, parlez. 

ANGÈLE, intimidée 

Moussu ! sen ben fâchas. . . J. CŒUR 

Fâchés ! et de quoi donc ? 

COUCARRLLE 

Nostre mestre! excusas. 
N'aven fossa regrets, segu ! poudes ou creire ; 
Mais fau que vous quitèn . 

J. CŒUR 

Me quitter! 

COUCARELLE 

Devès veire 

Que noun costa belcop ; mais la nécessitât 

N'oublidarèn jamai, Moussu, vostra bountat. 

j . CŒUR 
Quelles sont vos raisons? Avez-vous à vous plaindre? 
Angèle, mon enfant, viens, parle-moi sans feindre. 
Tu sais qu'à tes amours je veux m'intéresser, 
Et me quitter ainsi, ce serait m'offenser. 
De quoi te plains-tu donc? 

ANGÈLE 

Ieu, n'ai be prou de pena; 
Mes ma mèra coumanda, es ela que m'emmena. 

.1 . CŒUR, à la mère 

Quels sont donc ces motifs? Parlez-moi franchement : 
Avez-vous un sujet de mécontentement? LA PONT PUTANELLA 387 COUCARELLE 

Aco's un grand hounou d'estre à vostre service. 
A contra-cor, anfin, me fau lou sacritice . .j . CŒUR 
Ceci cache un dessein que je crois entrevoir. 
Parlez, je vous l'ordonne, et je veux tout savoir ! 
Vous hésitez ! (a la mie) Dis-moi ce qui porte ta mère 
A me quitter ainsi? Réponds, et sois sincère. 
Ne crains rien, je suis prêt à te justifier. Vous facharès pas? ANGELE 
J. CŒUR 

Non. ANGELE 

Crei que ses un sourciè. 
Ieu ne crese pas res, car ses trop résounable : 
E moussu Jan m'a dich qu'aco n'es pas crouiable. 

j . CŒUR 
Il t'a bien dit, ma fille, et c'est la vérité. 

A part) 

Il faut rire, en effet, de leur simplicité. 

COUCARELLE, surprise 

M'aviè dich autramen. 

J. CŒUR 

Écoutez , bonne femme : 
Chassez ce vain souci qui tourmente votre âme ; 
Que la raison l'éclairé, et vous verrez fort bien 
Que de ce qu'on suppose il ne peut être rien. 188 DIALECTES MODERNES 

Tous ces malins esprits ne sont que des chimères; 
Les contes qu'on en fait sont tous imaginaires, 
Propres à révolter le simple sens commun. 
Des démons ! Qui peut dire en avoir vu quelqu'un? 
Si vous êtes surpris. des biens dont je dispose, 
Je peux facilement vous en montrer la cause: 
Je les tiens du travail. Mon commerce s'étend 
De tous ces environs jusque dans le Levant ; 
Mes soins chez l'étranger grossissent ma fortune : 
A tous les commerçants cette route est commune . 
Ignorez- vous encor, pour tout justifier, 
Que Charles, notre ami, m'a fait son argentier? 
Croirez-vous maintenant à la sorcellerie? 

(IJ rit) 

Est-ce par sortilège? Est-ce une diablerie? 

COUCARELLE 

Ai, Moussu! perdounas escusas moun errou. 

ANGËLE 

Ieu vous l'avieibe dich! per àra, creses-ou. 

J. CŒUR 

N'en parlons plus ; il faut maintenant, bonne mère, 
Sur un point principal éclaircir cette affaire . 
Qui vous a suggéré ces perfides soupçon^ Moussu ! COUCARELLE hésite J. CŒUR Pour le savoir j'ai de bonnes raisons. 
C'est Croc, je le parie. 

COUCARELLE 

Aco's ben vrai . LA FONT PUTANELLA 189 

J . CŒUR 

Le traître! 
Je vais en peu de mots vous le faire connaître : 
Il aime votre fille, et, pour avoir sa main, 
Le fourbe a fabriqué cet indigne dessein. 
Jean, qui veut le punir de m 1 avoir fait injure, 
Devant vous quelque temps a grossi l'imposture. 
Mais Croc aura son tour, (a Angèie) Convenons, entre nous. 
Qu'un méchant n'est pas fait pour être ton époux . 
Ma fille, sois tranquille, oui, tu seras contente. 
Approche, Nicolas; épouse ton amante. 
Vous recevrez la dot comme il est arrêté. 

NICOLAS, transporté 

Mossie ! ze suis confeu. , . de. . . pour. . . votre bonté. . . 
Pour bous. . . mon cur. . . touzour. . . de la reconnaissance. 

(A part) 

Aco's ben replicat ! 

J . CŒUR 

J'entends cette éloquence. . . 
Voici Croc. . . taisez-vous, rions à ses dépens. 

SCÈNE IV 

LES PRÉCÉDENTS, CROC 

CROC, à part, avec trouble 

Que vois-je? et d'où provient ce changement de temps ? 
La vieille aura parlé, peste de la bavarde ! 

j. CŒUR 

D'un œil un peu troublé monsieur Croc nous regarde : 

A-t-il quelque secret à nous communiquer? 

Nous fait-il ses adieux ?... Qu'il daigne s'expliquer. 190 DIALECTES MODERNES CROC Seigneur, un tel discours a lieu de me surprendre. 
Moi, vous quitter ! pourquoi ? Je ne le puis comprendre. J. CŒUR Vous savez cependant que Coucarelle part. 
Vous voulez, je le sais, courir même hasard; 
Elle me quitte enfin, et vous voulez la suivre. 

CROC, confus 

Auprès de vous, Seigneur, j'avais compté de vivre, 
Et vous me renvoyez ! 

J. CŒUR 

Vous avez résolu 
De sortir ; moi, je veux tout ce qu'on a voulu. 
N'espérez pas du moins de m'enlever Angèle : 
J'en suis fâché pour vous, ici j'ai besoin d'elle. 

CROC, bas à Coucarelle, qu'il menace 

Oh ! vous m'avez trahi, malheureuse ! 

COUCARELLE 

Escoutas ! 
Quauquas fes lous troumpurs soun lous premiès troumpas 
N'en pode pas de mai. 

AXGÈLE à Nicolas 

Veja ! quanta grimaça ! 

NICOLAS 

Es près dins sous filats ; hada couma una agaça ! 

j. CŒUR 
Bh bien ! de tout ceci qu'aura-t-on décidé ? LA FONT PUTANELLA 191 

Ce départ qu'on demande est-il donc retardé ? 
La nuit est favorable à la sorcellerie, 
Et vous pouvez risquer... 

CROC 

A mon étourderie 
Faites grâce, Seigneur ; vous m'en voyez confus. 

J. CŒUR 

Et les malins esprits, vous ne les craignez plus ? 

CROC 

Pardon, Seigneur, pardon ! l'amour fait mon excuse, 
Et je ne croyais point. . . 

J. CŒUR 

Cette méchante ruse 
Pouvait par son succès faire des malheureux. 
Doit-on être méchant quand on est amoureux? 

NICOLAS 

Escoutas, moussu Croc, ce que dis lasourneta 
Que canta la nourissa à soun enfan que teta. 

Am : Tons un curé patriote 
Lou reinar à la galina 
Disiè : « Sourtis de toun tràu : 
N'ajes pas pou, ma vésina, 
Vole pas te faire mau. » 
La galina li respon : 
« Pode pas que fau quicon. 

Grand-mecis 

De l'avis ! 
Visitas d'autres vesis ; 
Per nautres, vous avèn prou vis » 

(On rit aux dépens ie Croc, qui enrage 192 DIALECTES MODERNES 

J. CŒUR 
C'est assez plaisanter. (A Nicolas) Retournez à l'ouvrage. 

(A Croc) 

Et vous, que la leçon serve à vous rendre sage. 

(Ils sortent, se moquant Je Croc, qui se dépite. — Jean arrive du côté opposé) 

SCÈNE V 
J. CŒUR, JEAN 

J. CŒUR 

Que n'étais-tu présent pour rire comme moi ! 
Croc est humilié Mais qu'as-tu donc? 

JEAN, inquiet 

Ma foi ! 
J'ai de l'inquiétude ; éventrez cette lettre. 
De la part des consuls on vient de la remettre ; 
On la dit très-pressante et pour un grand objet. 

J. CŒUR 

Donne, dans un instant nous saurons ce que c'est. 

(Il lit la lettrei 
JEAN, impatient 

Qu'en dites-vous, Seigneur? A quoi dois-je m' attendre ? 

J. CŒUR 

Il faut chez les consuls incontinent me rendre. 

JEAN 

Puis-je savoir pourquoi ? 

J. CŒUR 

L'ordre ne le dit pas. 

Lis Jean lii LA FONT PUTANELLA 193 

JEAN 

Que peuvent de vous vouloir les magistrats ? 

J. CŒUR 

Je l'ignore. 

JEAN 

Seigneur, permettez que sans feinte 
Je vous découvre ici le motif de ma crainte. 
Quelque trouble nouveau doit agiter la cour ; 
Les envieux pourraient vous jouer quelque tour. 
La mort d'Agnès Sorel est encore un mystère, 
Et Charles irrité déguise sa colère. 
Vous connaissez sa haine au sujet du Dauphin, 
Qui forme avec Charlotte un hymen clandestin ! 
Vous êtes soupçonné d'approuver sa conduite : 
Prévenez le dessein que peut-être on médite. 
Fuyons, il en est temps. 

J. CŒUR 

Que viens-tu proposer? 
Je brave les méchants ! Que peuvent-ils oser? 
Mes faits démentiront les torts que l'on m'impute. L'honnête homme est connu parfois après sa chute. 
Evitez, croyez-moi, tout fâcheux embarras : 
La fuite à mon avis est utile en ce cas. 

J. CŒUR 

Non, je ne fuirai point, j'en donne ma parole ; 
Elle ne fut jamais ni vaine ni frivole. 
Je suis exempt de blâme, aussi je ne crains rien. 
Sois en paix à ton tour, cessons cet entretien. 
Selon l'événement je saurai me conduire. 194 DIALECTES MODERNES 

LES PRÉCÉDENTS, CROC 
CROC 

L'envoyé des consuls me charge de vous dire 
Qu'il attend la réponse. 

.1. CŒUR 

Allez ! il n'en faut pas. 
Dites au messager que je vais sur ses pas, 
Et qu'il peut aux consuls annoncer ma présence. 

(Croc se retii-e 

SCÈNE VII 
J. CŒUR, JEAN Je ne peux qu'admirer votre noble assurance ; 

Mais malgré moi le trouble est au fond de mon cœur. 

j. cœur 
Je ne reconnais plus mon brave serviteur. 
Quoi ! la crainte t'obsède et la gaîté te laisse ! 
C'est manquer de courage et montrer de faiblesse. 
Que peut-il m'arriver de fâcheux désormais? 

JEAN 

Je ne crains contre vous que des pièges secrets. 
Allez donc, s'il le faut ; mais, en cas d'injustice. 
Je vais, en votre absence, user d'un artifice 
Qui pourra déjouer les complots des pervers : 
Je veux faire ferrer nos chevaux à l'envers. 
Je ne vous quitte plus, et nous prendrons la fuite : 
Ce moyen rendra nul l'effet de la poursuite. 

J. CŒUR, souriant 
Eh ! d'où l'as-tu tire-, celui-là '. LA FONT PUTANELLA 195 

JEAN 

Pour vos jours, 
Mon esprit inventif aura mille détours. 

j. CŒUR 
Rassure-toi, mon cher ; espère que ton maître 
Dans ces lieux, sans danger, va bientôt reparaître. 

Air : dp la Monaco 

Songe à la fête : 

Dans ce moment, 
Bannis le trouble de ta tête. 

Songe à la fête : 

Dans ce moment, 
Pense au plaisir qui nous attend. Je songe à prévenir Forage 
Qui contre vous peut éclater. 
Par la prudence et le courage, 
On vient à bout de l'éviter. 

Ensemble 
J. CŒUR JEAN 

Songe à la fête : Non, point de fête : 

Dans ce moment, Dans ce moment, 

Bannis le trouble de ta tète. Un autre objet remplit ma tête. 
Songe à la fête : Non, point de fête : 

Dans ce moment, Dans ce moment, 

Pense au plaisir qui nous 11 est un point plus important, 
[attend.] 

FIN DU DEUXIEME ACTE 
A suivre ) BIBLIOGRAPHIE Notice sur six manuscrits de la Bibliothèque nationale, contenant le 
texte de Geoflïoi de Ville-Hardouin (Extrait du t. XXIV, 2° partie. 
des Notices des manuscrits de la Bibliothèque nationale ). — La Con- 
quête de Constantinople, par GeofTroi de Ville-Hardouin, avec la 
continuation de Henri de Valenciennes, texte original, accompagné 
d'une traduction par M. Natalis de Wailly, membre de l'Institut. 

Le texte de "Ville-Hardouin a été édité à différentes reprises, et 
par des «avants d'une incontestable compétence, par Ducange, 
dom Brial, Puchon et M. Paulin Paris. Il semblait donc qu'après 
eux, une réédition île notre vieil historien fût tout à fait superflue. 
Mais le désaccord des deux derniers éditeurs, qui ne s'entendaienl 
môme pas sur la valeur des manuscrits, indiquait suffisamment 
qu'il y avait encore quelque chose à l'aire; d'un autre côté, à l'épo- 
que où ils s'étaient mis à l'œuvre, la science philologique n'était 
pas mûre en France pour la restitution des formes dialectales de 
nos anciens textes. Il y avait donc place pour un nouvel éditeur. 

M. Natalis de"Wailly, que ses travaux sur Joinville avaient on 
ne peut mieux préparé pour une entreprise de ce genre, a repris 
en sous-œuvre les matériaux déjà utilisés, et s'est elîorcé de donner, 
autant que cela était possible avec les moyens dont il disposait, 
une édition définitive de Ville-Hardouin, une édition qu'un succes- 
seur pût améliorer ou compléter, mais dont il ne pûl changer la 
base ni modilier le plan. 

Disons tout d'abord qu'il y a pleinement réussi. On peut en ju- 
ger en lisant sa Notice sur sir manuscrits contenant /< texU </• 
Geo [[roi de Ville-Hardouin. Dans ce travail préliminaire, destiné à 
ceux qui voudraient un jour s'occuper d'une autre édition ou coi - 
trôler la sienne, il commence par traiter du classement des ma- 
nuscrits par l'amilles, puis du rapport et de la filiation de ces l'a- 
milles. 11 présente ensuite deux séries d'observations, portant les 
unes sur le fond du texte, les autres sur l'orthographe, et pose 
ainsi les assises solides el véritablement in lestructibles du mo- 
nument qu'il veut élever au père de notre histoire. 

Il a collationné les six manuscrits depuis le premier mot jusqu'au 
dernier, et le résultat de ses Laborieuses recherches a été qu'un BIBLIOGRAPHIE 197 

de ces manuscrits, qu'il désigne par la lettre A, écrit dans le 
deuxième tiers du XIV e siècle, à Venise, est le représentant le 
plus direct du manuscrit original, et que les autres appartiennent 
à des familles secondaires. 

Partant de là, il a tâché de reconnaître jusqu'à quel point l'or- 
thographe a pu être altérée par l'ignorance et par la prononciation 
du scribe vénitien ; hesogne délicate, où la conjecture doit être à 
la fois hardie et prudente. Grâce à cette sûreté de tact qu'on 
n'acquiert qu'à la longue, dans la fréquentation soutenue des ma- 
nuscrits, et qui s'était développée chezluià l'occasion de ses études 
sur Joinville, il a pu déterminer, avec une rare précision, la part 
qu'il fallait faire à l'intervention du copiste. Il prouve que c'était un 
homme consciencieux, qui n'a jamais modifié son texte de propos 
délibéré; qui s'est appliqué, au contraire, à le reproduire tel quel, 
même quand il ne le comprenait pas, préservé qu'il était contre 
toute tentation de rajeunissement par son peu d'habitude de la 
langue d'oïl. 

Néanmoins, M. de Wailly s'est bien gardé de recourir exclusi- 
vement au ras. A : il l'a complété et, dans une certaine mesure, 
contrôlé avec les manuscrits des autres familles. 

Les procédés qu'il a suivis pour la restauration orthographique 
sont aussi sûrs que ceux qu'il a appliqués à la restauration du 
texte, où il lui a fallu combler bien des lacunes, élaguer bien des 
interpolations. Cependant, sur un point de déclinaison, il me sem- 
ble avoir conclu incomplètement ou trop vite. 

Il a remarqué (p. 136), relativement à l'emploi du mot genl 
(gens-genlis), que le ms. A l'écrit onze fois gens, au nominatif sin- 
gulier, et vingt-sept fois gent. Il regarde cet emploi plus fréquent 
de genl comme une faute imputable au copiste, et qu'il faut cor- 
riger. Je crois, au contraire, que, dans ce cas comme dans les au- 
tres, le copiste du ms. A a reproduit ou cherché à reproduire 
fidèlement les habitudes de l'original qu'il avait sotis les yeux. 

J'ai remarqué, en ell'et, que dans les textes écrits antérieurement 
à la seconde moitié du XIII e siècle, les féminins à terminaison 
masculine prenaient ou ne prenaient pas Ys finale au nominatif 
singulier, et que la chute de cette lettre se reproduisait plus sou- 
vent à mesure qu'on remontait dans le passé. Il régnait à cet 
égard, comme à bien d'autres, une tolérance voulue et dont on 
avait parfaitement conscience. 

13 198 BIBLIOGRAPHIE 

Gela se conçoit, si l'on se reporto à l'origine des mots féminins 
à terminaison masculine. Ils ne s'él lienl pas formés directement 
du nominatif latin, comme la plupart îles masculins, mais de 
l'accusatif. De là une véritable répugnance à joindre la iinale .* à 
l'accusatif latin; de là cette habitude d'affecter la forme du ras 
oblique au nominatif singulier des mots, comme: bontet, vertu l, 
maison. On en trouve partout des traces dans les textes archaïques, 
notamment dans la Chanson de saint Alexis, où M. Conrad Hofman 
avait eu la fâcheuse idée de rétablir partout Ys du nominatif: faute 
que Al . Gaston Paris n'avait pas remarquée lorsqu'il rendit compte 
de cette édition de la Chanson de sainl Alexis ( Revue critique, 1868. 
p. 105), mais qu'il s'est bien gardé de commettre dans son édition 
complète du même poëme. 

Pour en revenir au mot gent, on doit remarquer qu'étant mono- 
syllabique, il pourrait se dériver du nominatif gens aussi bien que 
de l'accusatif gentem. Mais, comme les autres noms féminin-; à 
terminaison masculine, dérivés de l'accusatif, sont infinimenl plus 
nombreux, il a été le plus souvent soumis à la règle commune. 

Voilà pourquoi, dans le ras. A, gent est plus employé au nomi- 
natif singulier que gens. 

Je crois cependant que de nouvelles recherches ne seraient pas 
superflues. Pour régler d'une manière définitive l'emploi de ce 
mot dans Ville-IIardouin, il faudrait relever flans un certain nom- 
bre de paragraphes, pris au hasard, tous les noms féminins à termi- 
naison masculine qui sont au sujet singulier, et les diviser en deux 
catégories. La première comprendrait les noms de plus d'une syl- 
labe, comme vertul, bontet, maison : les seconds, les Roms mono- 
syllabiques, comme fin, nuit Puis on compterait combien de fois 
l'sdu nominatif est restée ou a disparu. Si l'emploi de celte lettre 
était constant, les conclusions de M. de W'ailly devraient être 
adoptées; s'il était intermittent, il faudrait se conformera la loi de 
tolérance et conserver fidèlement l'orthographe du manuscrit. 

Je conjecture que les monosyllabes, connue fin, nuit, devaient 
avoir Vs Iinale plus souvent que les poly syllabes ; parce que, comme 
je l'ai déjà dit, ils peuvent se dériver du nominatif latin, aussi bien 
que de l'accusatif. Je ne parle pas des monosyllabes comme uoiz, 
croiz : ceux-là conservaient le ; équivalent du c doux de leur 
radical latin, même au cas oblique, à plus forte raison au nomi- 
natif. BIBLIOGRAPHIE 199 

11 reste maintenant à parler de l'édition même île la Conquête de 
Conslanlinople. Comme an point de vue philologique, le seul dont 
j'aie à me préoccuper iei, elle n'est que le complément nécessaire de 
la Notice, je n'en dirai que quelques mots. 

Elle a été publiée parla librairie Didot, avec beaucoup de soin, do 
luxe et de goût Le texte, reconstitué d'après les procédés dont il 
vient d'être rendu compte, est accompagné d'une traduction et en- 
richi de variantes extraites des différents manuscrits. Après le 
récit de Ville- Hardouin viennent l'Histoire de l'empereur Henri, qui 
en est la suite naturelle, et un Extrait de la compilation de Baudouin 
d'Avesnes. Deux tables, l'une des formes dialectales, l'autre des 
noms propres, et une excellente carte, complètent cette belle publi- 
cation . 

Ajoutons aussi, pour les bibliophiles, que les en-têtes des chapi- 
tres et les culs-de-lampe sont formés de vignettes empruntées à des 
mss. contemporains de Ville-Hardouin. 

A. B. PÉRIODIQUES Romania.l, 3. — P. 273. fi. Paris, la Vie de saint Léger, texte 
revu sur le ms. de Clermont-Ferrand. Comme nous avons sur 
plusieurs points, et sur des points essentiels, des idées opposées à 
celles de l'auteur, nous renvoyons à plus tard l'examen de son im- 
portant travail. Disons tout de suite que son texte est infiniment 
meilleur que celui de son prédécesseur Champollion-Figeac. La 
disposition typographique est excellente. Str. 4, f. Don Deu servier 
por bona fied. M. G. P. lit serviet (serviebat); lisez, avec M. Gha- 
baneau, serviet (serviat). — P. 318, d'Arbois de Jubainville, la 
Phonétique latine de l'époque mérovingienne et la Phonétique fran- 
çaise du XI e siècle dans le Saint-Alexis. Les conclusions de cet arti- 
cle ne sont pas toujours faciles à saisir. On y reconnaît une 
grande habitude du latin mérovingien, que l'auteur rapproche avec 
raison du français archaïque. — P. 328. Fr. Bonnardot, Docu- 
ment en patois lorrain, relatif à la guerre entre le comte de Dur et te 
duc de Lorraine (1337-1338). Les documents de cette sorte sont 
d'autant plus intéressants qu'ils sont plus rares. Ils viennent à 
l'appui de la thèse ou, pour parler plus exactement, de l'hypo- 
thèse repoussée par M. P. Meyer, et que pour ma part j'admets, 
de la coexistence des patois et des dialectes. Les premiers consti- 
tituaient, comme aujourd'hui, la langue parlée ou rarement écrite 
des illettrés; les seconds, la langue écrite et littéraire des différentes 
provinces. Les patois actuels ne sont pas les restes des anciens dia- 
lectes, mais la continuation plus ou moins altérée des anciens patois. 
Les textes édités par M. Fr. B. sont précédés d'une étude phonétique 
instructive, mais qui le serait plus encore si la prononciation ac- 
tuelle des paysans du Barrois était indiquée régulièrement, et non 
accidentellement, à côté des différentes combinaisons orthographi- 
ques dont il rend compte. —P. 352. V. Smith. Germine, la Porche- 
ronne, chansons foréziennes. — P. 360. Mélanges. A. Darmsteter, 
Philippus =s os-lampadis . — P. 363. fi. P.. Une épitre français/ de 
saint Etienne, copiée en Languedoc, au XIII e siècle. M. fi. P. prouve, 
d'après plusieurs indices, et principalement par le rapport des rimes» 
que cette pièce est une transcription en langue d'oc d'un original 
écrit en langue d'oïl. — P 364. P. M , les Vers de la mort d'Hélinand. PERIODIQUES 20] 

L'attribution de cette pièce à Hélinand, conjecturée par Loisel et 
Fauchet, est confirmée par M. P. M — P. 367. Léopold Pannier, 
le Livre des cent ballades et la Réponse du bâtard de Coucy. M. L. P. 
complète le Livre des cent ballades, du marquis de Queux de Saint- 
Hilaire, en publiant une treizième ballade qui manquait à ce re- 
cueil, et en donnant une nouvelle édition de la douzième. — P. 
373. G. P., Une romance espagnole, écrite en France, au XV e siècle. — 
P. 379. Comptes rendus. — P. 393. Périodiques. — P. 400. Chro- 
nique. 

A. B. 

Romania. I, 4. — P. 101. P. Meyer, Mélanges de littérature pro- 
vençale. C'est la première partie d'une série de documents inédits, 
écrits en ancien provençal. M. P. M. pense, avec raison, qu'on doit 
recueillir tous les textes inédits du même genre, même les plus 
médiocres, car l'histoire de la langue peut en tirer grand profit. Il 
adresse un appel en ce sens aux chercheurs du Midi, et leur re- 
commande spécialement les couvertures de parchemin des anciens 
registres, et plus spécialement encore « les archives des notaires, 
qui, dans le Midi, sont souvent très-riches. » — P. 420. Le même, le 
Bestiaire de Gervaise, traduction en vers octosyllabiques d'un origi- 
nal latin trouvé dans « l'armoire » de Barbery. abbaye du diocèse 
de Bayeux. L'auteur, Gervaise, probablement curé de Fontenai, 
vivait au commencement du XIII e siècle, et le copiste auquel nous 
devons ce texte écrivait dans la seconde moitié du môme siècle. 
Les traces du dialecte normand sont visibles, malgré l'interven- 
tion inconsciente du copiste, que M. P. M. croit originaire de 
Champagne ou de Lorraine. M. P. M. a respecté son texte et n'y 
a introduit que les corrections indispensables, tout en signalant 
les leçons fautives. Système de beaucoup le meilleur. Voici quel- 
ques observations que m'a suggérées cette lecture : 
(v. 185J Quant Jhesu Crist fu soolez 
Des gas es vies et lassez. 

M. P. M. corrige « Des gas as Juïs. » Pourquoi ne pas laisser es, 
comme au vers 884 : fit es crestiem se torna, et ne pas lire Jués' } 
Il est vrai que Juïs, et non Jués. se trouve bien certainement au vers 
881 ; mais la coexistence de ces doubles formes n'est pas rare dans 
les textes de cette époque. 

tv. 317) Et quant il se sont endormi[sj 

Meintenant les ont asalli[sj. 202 PERIODIQUES 

De ces deux corrections, la seconde n'est pas nécessaire, et la 
première est fautive- En effet, l'ancienne langue préférait, mais n'im- 
posait pas l'accord du participe passé avec son complément direct 
(V. N. de Wailly, Mémoire sur la longue de Joinville p. 45). D'un 
autre côté, elle n'autorisait presque jamais l'accord du pronom 
régime et du participe passé, dans les verbes réfléchis. Ces verbes 
étaient considérés comme les équivalents du passif ou du neutre 
latin, et le participe s'accordait avec le sujet, comme en latin. On 
écrivait : il se fait humbles, ;iu singulier ; il se fait humble, au pluriel _ 

(v. 505) Et la tierce est de dragons 

Qui sunt félon et verimous. 

M. P. M . propose de corriger en 

Qui sont verimous et félons. 
La correction est bonne, mais Vs de félons est évidemment là par 
inadvertance. 

(v. 709) Quant deables le ha lacié 

Et il sunt de pechié chargié. 

M. P. M. propose les halaciés, mais avec doute, parce que la 
rime cesserait d'être exacte. On peut faire deux objections. La 
première est que l'auteur ou le copiste ne se préoccupait pas outre 
mesure de la rime orthographique, comme le prouvent les rimes sui- 
vantes: confession, poons(v. 591-59? : puissons, confession v. 727-728); 
abatu, descendus (v. 737-738); confors, mort. (v. 1095-1090). La se- 
conde est, ainsi que j'ai eu occasion de le remarquer tout à l'heure, 
que l'ancienne langue n'exigeait pas que le participe passé s'ac- 
cordât toujours avec son complément direct. Au v. 764, ne faut-il 
pas lire ch tscitn (s;, 

Chascun prend \ grain si l'emporte*? 
et au v. 1020, li felonjuï au lieu île li félon juïs't — C. Joret, p. 444, 
Loi dfs finales en espagnol. Dissertation faite avec soin. — P. 'u>7. 
P. Paris de l'Origine et du développem< nt des romans de la TdbleRondt . 
— Le Saint-Graal. Première partie d'une étude importante. On y 
trouve indiquées « les premières sources religieuses d'où découlenl 
les romans de la Table-Ronde. Il n'est plus permis de voir chez les 
auteurs de ces fameuses compilations une intention suivie d' élever 
l'Église sur les ruines de la Chevalerie, ou la Chevalerie sur les 
ruines de l'Église. Les Templiers, les Albigeois, n'ont rien à faire 
avec le Saint-Graal, libre développement d'une légende monas- PERIODIQUES 203 

tique que le roi Henri II crut devoir favoriser dans l'intérêt de 
sa politique, et que Gautier Map, répondant assez mal aux pre- 
mières intentions du prince, prit pour point de départ de ses 
doctes souvenirs et de ses inventions tour à tour mystiques, en- 
jouées, subsides. » Telles sont les conclusions de M. P. P. A la 
fin de son alinéa Vil, qui est quelque peu un hors-d'œuvre, mais 
un hors-d'œuvre intéressant, où il nous présente un tableau très- 
exact de la vie intellectuelle et littéraire au moyen âge, il ob- 
serve que, « par un curieux contraste avec ce qu'on voit aujour- 
d'hui, les prédicateurs, tenant à paraître aussi étrangers que possible 
à ce qui se passait dans le monde, ne daubaient d'ordinaire, quand 
ils prêchaient en latin, que sur les désordres des gens d'église; 
tandis qu'aujourd'hui les gens d'église sont seuls épargnés dans les 
invectives des prédicateurs. De là, de fréquentes méprises chez les 
moralistes modernes, qui attachent trop d'importance à ces invectives 
pieusement exagérées, et pour ainsi dire exclusives. » M. P. P. a 
raison de ne pas tirer de ce tait les mêmes conséquences que 
certains modernes contre la moralité du clergé au moyen âge ; 
mais l'explication qu'il en ilonnc me parait insuffisante. Si les pré- 
dicateurs en agissaient ainsi à l'égard des gens d'église, c'est que 
le latin n'était lu et entendu que d'eux sfuls. et qu'ils pou- 
vaient, à la faveur de cette langue, leur parler en toute liberté 
sans craindre le scandale. C'était une espèce de prédication ésolê- 
rique, car il va sans dire qu'on n'entretenait pas en latin le commun 
des fidèles, quoi qu'en ait dit Génin à propos du Fragment de 
Valenciennes. — P. 483. Joca monachorum. Curieux échantillon de 
bas latin, sur lequel je reviendrai plus tard. — P. 490. J. Slorm.i'ty- 
mologie de trop, troupe, troupeau. — P. 492. A. Mussafia, Compte 
rendu de l'opuscule de M. d'Ovidio sull' Origine deïï unica forma 
flessionale del nome ilaliano. — P. 5UU. Analyse de différents pério- 
diques. La Revue des langues romanes n'y est pas oubliée. 

A. B. CHRONIQUE Le bureau de la Société pour l'élude des Langues romanes a été 
ainsi modifié : MM. le docteur Espagne, professeur agrégé à la 
Faculté de médecine, président] Octavien Bringuier, vice -président. Nous remercions le Journal des savants du compte rendu exact 
ci bienveillant qu'il a consacre à la Société et à la Revue des Lan- 
gues romanes, dans le numéro de 1872. La Société reçoit actuellement, par voie d'échange, les périodiques 
suivants : la Romania, — la Rivisla de filologia romanza, — il Propu- 
gnatore, — la Revisla de Archivos, Bibliotecas y Museos, — la Renaxensa, 
— lirvi.sia Balear, — The Academy, — Revue de linguistique, — Polybi- 
blion, — Revue de Gascogne, — Armana prouvençau, — Bulletin delà 
Société archéologique de Béziers, — id. d! 'Angoulême, — de la Société 
statistique, sciences et lettres îles Deux-Sèvres, — Académie d> la Val 
d'Isère. — id. de Gler mont- Fer r and, etc. 

Ils sont tenus à la disposition du public, ainsi que tous les 
autres livres appartenant à la Société, à la bibliothèque du 
Musée Fabre. Concours de poésie provençale. — On sait que, grâce à une idée 
aussi chrétienne que patriotique, sur la montagne Ste-Victoire 
Santo-Vent tin), prés d Aix, surgit à cette heure la Croix de Pro- 
vence, colossal monument, digne du piédestal gigantesque qui le 
supporte . 

Acte de foi et d'espérance, conçu au sein de nos récents malheurs, 
ce signe de salut domine et bénit de s*'s bras étendus toute notre 
contrée. Il s'élève déjà à neuf mètres au-dessus de ces hautes cimes, 
dont le nom d'heureux augure semble promettre des jours plus 
fortunés à notre pays redevenu chrétien. N'est-ce pas là, en effet, 
que Marins écrasa, te premier, les féroces Teutons, Deulsch prussiens 
qui s'essayaient déjà, il y a deux mille ans, à l'invasion de la 
brance, el dont la barbarie ne s'est point adoucie depuis? 

Bientôt sera terminée et montera vers les cieux cette prière de 
pierre, étendant sans cesse, comme jadis Moïse, ses bras suppliants 
pour le triomphe de son peuple et sa conversion, qui, seule, l'assu- 
rera à jamais. Avec le concours de généreux bienfaiteurs el de- 
populations qui vivent sous son ombre, l'œuvre marche d'un pas 
rapide, et le jour de sa fête prochaine, le "21 juin, en verra sans doute 
le couronnement. CHRONIQUE 205 

Sur la base carrée, une large place est. réservée à quatre épigra- 
phes, rédigées en nos quatre langues. Car, si "Varron, il y a vingt 
siècles, appelait déjà les Provençaux trilingues, il pourrait aujour- 
d'hui ajouter à notre compte un quatrième idiome, que nous avons 
gagné depuis 1481. Ainsi que le désirait le Psalmiste, toutes ces 
langues vont louer le Seigneur, chanter sa croix triomphante. Leur 
emploi rappellera en même temps toutes les phases de notre his- 
toire : la colonisation grecque, la conquête romaine, l'annexion 
française, et, survivant à toutes ces transformations, la Provence 
toujours jeune, vive et alerte, chrétienne, gardant ses mœurs, sa 
foi, son doux parler : Pion! P'ion ! toujours vîoul comme son pro- 
verbe le dit si bien. 

La face qui regarde Marseille, l'antique fille de Phocée, recevra 
une inscription rédigée dans l'harmonieux langage de l'ionie. 

Du côté de Rome, patrie de nos premiers vainqueurs et siégp 
de notre sainte Eglise, inscription latine. 

Vers Paris, la moderne capitale, inscription en français, la lan- 
gue de nos derniers maîtres. 

EnGn, le côté qui est tourné vers Aix, vieille capitale du pays, 
est destiné à une inscription en provençal. 

Obéissant à une excellente inspiration, que l'on aimerait voir 
naître plus souvent, les promoteurs de l'œuvre ont voulu mettre 
cette dernière au concours. En voici les conditions, pour ceux de 
nos lecteurs — etlectrices — qui désireraient y prendre part, ce à 
quoi nous ne saurions trop les inviter. 

On est libre d'adopter la prose ou la forme poétique. Le nombre 
de vers ne doit pas dépasser quatorze, mais pourra être moindre, 
ce qui donne toute facilité pour l'emploi de tous les rhythmes, qua- 
train, sixain, octave, sonnet, etc. 

Les manuscrits devront être écrits lisiblement. Ils doivent par- 
venir franco, avant le 1 er mai 1873, à M. le chanoine Emery, curé 
de Saint-Jérôme, à Aix(B.-du-R.), membre du jury du concours. 
Le nom et l'adresse de l'auteur devront être renfermés dans un pli 
cacheté, portant une épigraphe qui se répétera en tète de la pièce. 
Le pli ne sera ouvert qu'après la décision du jury. 

Le lauréat recevra une médaille en vermeil, et, — ce qui est bien 
préférable, — il aura la gloire de voir ses vers gravés sur le monu- 
ment national qui domine la Provence tout entière. Une médaille 
en argent et deux en bronze seront décernées comme second prix 
et mentions honorables. 

Le jury sera composé des représentants des cinq départements 
actuels de la Provence : Bouches-du-Rhûne, Vaucluse, Basses- 
Alpes, Alpes-Maritimes et Yar. 

Après le concours, un volume sera publié, contenant toutes les 
pièces qui auront été envoyées. 

Nous ne pouvons qu'engager tous les nombreux poètes qui floris- 
sent dans notre patrie, et qui cultivent notre belle langue, à pren- 
dre part à ce tournoi poétique, par des vers dignes d'eux et de l'idée 
qui a fait surgir la Croix de Provence dans les airs. 

Nous aimons à croire que la muse des Foulquet (de Marseille), 
des Boniface (de Castellane), des Albert (de Sisteron), des Rainol 
(d'Aptj et du Monge (des lles-d'Oi\, la muse des troubadours et des 
félibres, saura trouver encore des accents dignes d'elle, dignes du 
beau sujet auquel on la convie. 

14 206 CHRONIQUE 

Nous ne saurions terminer ces quelques lignes .-ans adresser à 
nos lecteurs un appel en faveur de YOEuvre de la Croix de Provence, 
œuvre qui doit leur être sympathique entre toutes, puisque l'amour 
du pays et celui de la religion s'y rencontrent admirablement unis, 
comme ils devraient toujours faire. On est bientôt à bout de res- 
sources lorsqu'il faut montera 1,000 mètres d'altitude tout, abso- 
lument tout : sable, eau, pierre, chaux, etc., et cela à dos demulet, 
seule voie praticable sur ces hauteurs. Au point où les bras et le 
fût de la croix: se rencontrent, un grand cœur de bronze sera placé. 
C'est là que seront renfermés et conservés les noms de tous ceux 
qui auront simplement donné un sou pour l'œuvre. Qui ne peut 
pas donner un sou? 30,000 noms sont déjà recueillis. Quel est celui 
qui ne voudra pas contribuer comme Provençal, sinon comme chré- 
tien, à ce monument colossal de notre Provence? 

(Envoyer les offrandes à M. le curé de Rousset, par Trels (Bou- 
ches-du-Rhône). Concours de poésie néo-romane de Béziers. — Dans la séance 
solennelle qu'elle tiendra le jeudi de l'Ascension, 22 mai 1873, la 
Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, décer- 
nera : 

1° Une couronne de laurier, en argent, à l'auteur d'un mémoire 
historique sur le Languedoc ou sur quelque autre province du midi 
de la France, ou à l'auteur d'une monographie d'une localité du 
département de l'Hérault ; 

2° Un rameau d'olivier, en argent, à la meilleure poésie en lan- 
gue néo romane. Tous les idiomes du Midi sont admis à con- 
courir. Les auteurs devront suivre l'orthographe des troubadours et 
joindre un glossaire à leur poésie; 

3° Un rameau de chêne, aussi en argent, à la meilleure pièce de 
vers français. 

La Société décernera, en outre, des médailles aux ouvrages 
qu'elle jugera dignes de cette récompense. 

Les sujets politiques sont exclus du concours. 

Les pièces destinées au concours ne seront pas signées. Elles 
devront être lisiblement écrites, et être adressées en double copie et 
franches de port, avant le 1 er avril prochain, terme de rigueur, à 
M. le Secrétaire de la Société. 

Chacune portera une épigraphe qui sera répétée sur un billet 
cacheté renfermant, avec le nom, la profession et le domicile de 
l'auteur, la déclaration qu'elle est inédite et qu'elle n'a pas été pré- 
sentés à d'autres Sociétés. 

Les pièces envoyées au concours ne seront pas rendues. 

Los lauréats qui n'auront pas assisté à la séance publique de- 
vront faire retirer leur prix au secrétariat par un fondé de pou- 
voirs. Concours de poésie, d'histoires et d'archéologie de Toulon. — CHRONIQl T E 207 

l* r concours. — Poésie écrite dans un des idiomes dérivant de la 
langue d'Oc, et actuellement parlés dans la région prenant part au 
concours (Algérie, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches -(lu-Rhône, 
Corse, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse). Le 
sujet de la poésie est laissé au choix des concurrents. — Prix : une 
médaille d'or de 100 fr. 

2 e concours. — Poésie française : Puget. — Prix : une médaille 
d'or de 100 fr. 

3', 4 e et 5' concours. — Histoire, Archéologie et Biographie. — 
Les travaux envoyés à ces deux concours devront traiter des sujets 
se rattachant à l'histoire, à l'archéologie ou à la hiographie de 
l'un des départements ou de tous les départements compris dans 
la région. 

Les ouvrages couronnés seront publiés aux frais de la ville de 
Toulon, et les auteurs recevront un tirage à part de cent exem- 
plaires, sur papier de Hollande 

Des médailles d'argent et des mentions honorables pourront être 
décernées aux auteurs des travaux qui, par leur importance ou 
le talent avec lequel ils auront été traités, paraîtront mériter une 
de ces distinctions. 

Les manuscrits devront être adressés, avant le 30 avril 1873, au 
Président de la Société académique du Var, à Toulon, au siégede 
la Société, rue de la République, 47. 

Chaque manuscrit portera une épigraphe reproduite sur un 
billet cacheté, indiquant le nom et l'adresse de l'auteur et attestant 
que le travail est inédit. 

Les billets des concurrents couronnés seront seuls décachetés ; 
les autres seront conservés pendant trois mois, pour permettre de 
restituer les manuscrits aux auteurs qui les réclameront; passé ce 
délai, les billets seront brûlés et les mémoires non réclamés de- 
viendront la propriété de la Société académique du Var. Le Saint-Graal, première branche des romans de la Table Ronde, 
comprenant le Petit Saini-Graal en prose, inédit; le Petit Saint- 
Graal en vers, et le Grand Saint-Graal en prose, d'après le manu- 
scrit du Mans et le manuscrit n° 2,455 de Paris, va être publié en 
3 volumes, avec fac-similé et gravures, par E. Hucher, du Mans. — 
S'adresser à M. Vieweg, libraire, 67, rue Richelieu, à Paris. Nous remarquons dans le journal la Provence, du 15 décembre 
1872, un remarquable article de M. de Villeneuve-Esclapon, sur 
la Littérature provençale en 1872, — et dans le journal l'Écho du 
Vivarais, celui de M. F. Boissier, sur la Vigne de VHelvie sous la 
domination romaine. La Société pour l'élude des Langues romanes avait conçu le pro- 208 CHRONIQUE 

jet de rééditer, parmi nos poètes méridionaux, ceux qui ont acquis 
une certaine réputation. 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer qu'elle commencera 
prochainement sa Collection de 'portes de la langue d'oc. 

Des édifions de Le Sage, par Léon Gaudin ; de Dom Guérin, de 
Nant, par F. ; d'Aubanel, de Nîmes , par A. Montel : du comique 
Cabanes, par G. de "Villeneuve-Esclapon, etc., ne tarderont pas à 
paraître. 

Il en sera fait un tirage sur papier de luxe. w^^iE-v^;)^ — ERRATA 
des Fragments d'une Anthologie picarde P. 322, ligne 17 : énamourée*? lisez : énamourée (?) 
P. 323, ligne 28 : che je dirai, lisez : che que je dirai. 
P. 324, ligne 3 : je ne le dis pas, lisez : je ne le di pas. 
— , ligne 5 : malavisés ait trop paine, lisez : qu'ait malavisés 
trop paine. (Correction indiquée par M. Natalis de Wailly.) 
P. 330, ligne 7 : cor [de], lisez : cor[o]. (Correction indiquée par 
M. Revillout.) 

P. 333, ligne 10 : vrai français, lisez : vieux français. Le Gérant: Ernest 11a.mki.in. Montpellier, imprimerie centrale du Midi.- Ricateau, Hamelin etO. DIALECTES ANCIENS LES COUTUMES DE REMOULINS IiNTRODUCTION HISTORIQUE 
I 

A égale distance de Nîmes et d'Avignon, à deux kilomètres 
en aval du Pont du Gard et au point d intersection des deux 
routes nationales de Lyon à Beaucaire et d'Avignon à Mont- 
pellier, s'élève, sur la rive gauche du Gardon, le gracieux vil- 
lage de Remoulins, chef-lieu de canton de l'arrondissement 
d'Uzès, bien connu des visiteurs de l'aqueduc romain. 

Cette localité, dontla population est aujourd'hui de 1,500 ha- 
bitants, doit son nom à sa situation topographique par rapport 
au cours du Gardon, qui, sur ce point, formait jadis un 
brusque- fiétour 1 , fort atténué maintenant, par suite du dé- 
placement de la rivière, mais qui autrefois enveloppait les 
deux tiers de l'enceinte de l'ancien village. 

Au commencement de l'occupation romaine fut construit sur 
le Gardon, près de Remoulins, un pont en pierre dont les 
Traces subsistent encore. La voie romaine de Nîmes à Alba 
Helviorum franchissait la rivière sur ce pont. 

A proximité de Remoulins, sur la rive opposée du Gardon 
et près du hameau de Lafoux, on trouve des vestiges considé- 
rables d'une bourgade gallo-romaine dont le nom n'est point 
parvenu jusqu'à nous. Le christianisme vint plus tard s'y 
établir ; une petite chapelle dédiée à sainte Colombe y fut 
édifiée et donna son nom à la localité, que la plupart de ses 
habitants abandonnèrent ensuite pour aller sans doute peupler 
les villages circonvoisins. Cette bourgade gallo-romaine était 

1 Remoulin en langue romane (en catalan, remoli; en italien et en es- 
pagnol, remolino). signifie : tourbillon d'eau, tournant ou détour accen- 
tué d'un cours d'eau ; pntonnoir d'un gouffre. 

15 210 DTALRCTES ANCIENS 

elle-même située au pied du pic de Mardieul ou Marduel, sur 
lequel M. Cazalis de Fondouce vient de signaler l'existence 
d'un oppidum de l'époque néolithique *. 

II 

Le plus ancien seigneur connu de Remoulins, ou plutôt 
Remolins, est Pierre I er de Remoulins, qui se ligue, en 1140, 
avec Guillaume de Châteaurenard, eu faveur de la maison des 
Baux, contre Raymond Bérenger II, comte de Provence 8 . 

Son fils Arnauld I er apparaît comme témoin, dans une charte 
du mois d'octobre 1100, conservée aux archives de Nimes, et 
comprenant plusieurs donations faites par le comte de Tou- 
louse Raymond V, en faveur de diverses églises. Pierre II, 
son second fils, fut présent à une donation faite, en 1104, par 
le même Raymond V, en faveur du monastère de Saint- 
Saturnin-du-Port (Pont-Saint -Esprit) . 

Arnauld I er de Remoulins eut trois fils : 1° Paul I er de Re- 
moulins, qui apparaît en 1239; 2° Raymond II de Remoulins- 
Carnasse, dont il est aussi fait mention en 1239 ; 3° Guillaume 
Hugues de Remoulins, mentionné comme défunt dans un 
acte de 1277 3 . 

Paul I er eut un fils : Arnaud II de Remoulins, chevalier, 
qui apparaît en 1277 et laisse à son tour un fils, Paul II de 
Remoulins-d'Estagel, qui parait avoir possédé, par alliance, 
la seigneurie d'Estagel, près de Saint-Gilles, en 1324, et dont 
la descendance n'est pas connue. 

Guillaume-Hugues de Remoulins eut trois enfants : l°Ray- 
mond III de Remoulins, qui apparaît en L277;2° Rostaingde 
Remoulins, qui figure avec Marie, safemme, dans le même acte 
de 1277; 3° Raymonde de Remoulins, qui épouse Pierre 111 
de Remoulins, son cousin, petit-fils de Pierre II. 

1 C. de Fondouce, les Temps préhistoriques dans le sud-est de la France. 
— L'Homme dans la vallée inférieure du Gardon. 

- Henri de Valori, Htst. de Châteaurenard en Provence, cote, pag. 3i 
J Cartulaire de Remoulins, pag. 31 . LES COUTUMES DE REMOULINS 211 

Pierre II de Remoulins laissa un fils, Raymond I er , qui ap- 
paraît en 1213 * et en 1239 sous le nom de Raymond de Re- 
moulins-Rabasse*. Son fils, Pierre III, épousa Raymonde de 
Remoulins, sa cousine, qui vivait encore en 1282 3 . Il laissa 
deux enfants : Albert et Tiburge . 

Tiburge de Remoulins épousa Vesian I er d'Aigremont 4 . Elle 
était veuve en 1239. Son fils Vesian II prit le titre de cosei- 
gneur de Remoulins ; il épousa Marie Rabasse, fille de 
Raymond Rabasse, chevalier, mort en 1270, laissant un fils, 
Vesian III, orphelin et mineur, en 1284, sous la tutelle de 
Tiburge de Remoulins, sa grand'mère. Avec Vesian III dut 
s'éteindre cette branche. 

Albert de Remoulins épousa, vers 1266, Esmenjarde, et 
mourut avant 1282, laissant deux fils : Pierre IV, né vers 
1268, et Guillaume, sous la tutelle de leur grand'mère Ray- 
monde 5 . 

Pierre IV de Remoulins mourut jeune et sans postérité, et 
son frère Guillaume, qui lui succéda, eut deux fils : Bertrand 
et Brémond. Bertrand de Remoulins épousa, vers 1315, Ber- 
trande Lombard, d'Aramon. Il en eut trois enfants : Hugues, 
Bertrand et Azalaïs. Hugues de Remoulins mourut jeune et 
sans enfants ; Bertrand fut religieux de Saint-Augustin et cha- 
noine régulier de l'Église de Nîmes. Azalaïs de Remoulins, 
restée seule héritière, épousa en premières noces Biaise des 
Arbres, coseigneur d'Aramon, dont elle eut deux filles : Prime 
des Arbres, qui épousa Jean Imbert, damoisel de Nîmes ; et 
Sancie des Arbres, qui fut mariée, en 1383, à Raymond Ra- 
basse, damoisel de Remoulins. 

Azalaïs de Remoulins, devenue veuve, épousa en deuxième 
noces, vers 1350, Philippe Bras-Fort, dit Albertin, damoisel, 

1 Gallia christ iana, t. IV, col. 625. 
* Cartutaire do Remoulins, pag. 17. 
a Id , pag. 33. 

"Ai- i . commune du canton de Lûdignan, arrondissement d'A- 
lais, département du Gard. 

' Cailulaire de Remoulins pag. 33. 212 DIALECTES ANCIENS 

jurisconsulte, coseigneur de Nîmes et chevalier des Arènes, 
dont elle eut un fils :Ubertin, ou Albertin Bras-Fort, qui épousa, 
en 1374, Azalaïs d'Aramon, et mourut jeune, laissant un fils 
unique, Jacques Bras-Fort, en bas âge, sous la tutellp de sa 
grand'mère Azalaïs de Remoulins, qui le fit son héritier uni- 
versel. Jacques Bras-Fort épousa Marguerite de la Baume- 
Sanilhac et en eut un fils, Pierre, qui mourut sans postérité. 

Brémond de Remoulins, deuxième fils de Guillaume, dut 
former une branche cadette qui dérogea; car on trouve dans 
Ménard un Raymond de Remoulins, consul de Nîmesen 1 ! 362, 
dont le fils Pierre V, nommé chanoine de la cathédrale de 
Nîmes la même année, apparaît en 1394 comme prieur d'Al- 
vernes* et, en 1419, comme prévôt de la cathédrale de Nî- 
mes. Unfrère de Pierre V, nommé Jean, fut aussi chanoine de 
l'église de Nimes et prieur de Roquedur en 1394. 

Un troisième fils de Raymond, Jean de Remoulins, fut con- 
sul de Nîmes en 1412, 1429 e1 1 135; et Alexis de Remoulins, 
fils de ce dernier, était marchand drapier et consuldela même 
ville en 1425, 1 134, 1 149 et L460. 

Les seigneurs de Remoulins portaient : coupé d'azur et fas- 
céondé d'argent et d'azur, à la meule de moulin d'argent percée 
de sable, brochant sur le tout; à la bordure componée d'argent et 
d'azur i . 111 Remoulins fut, parmi Les communes du Midi, une des pre- 
mières à conquérir des franchises municipales assez éten- 
dues. L'établissement de son consulat remonte aux premières 
années du XIII mP siècle. Les consuls, au nombre de deux, 
ei pris l'un parmi la noblesse, L'autre dans la bourgeoisie, 
administraient la communauté, veillaient à Tordre public, 
avaient la garde des clés des portes de la ville, et assemblaient 

• Saint-Etienne-d'Alvernes, village aujourd'hui détruit, sur le Lerritoire 
de Clarensac, 

2 Ch. de Tourtoulon, Jaone I er , t. II. p. 6G3. col. ï. LES COUTUMES DE REMOULTNS 213 

le Conseil au sonde la cloche. Leur charge était annuelle, et 
l'élection des nouveaux consuls et de leurs conseillers avait 
lieu le mardi, troisième fête de Pâques de chaque année. 
L'installation des nouveaux consuls était suivie d'un repas 
auquel prenaient part tous les administrateurs de la commu- 
nauté, et où Ton mangeait l'Agneau pascal. La dépense de ce 
festin était réglée aux frais de la commune. A partir du 
XVI e siècle, les deux consuls furent pris dans la bourgeoisie. 

Les assemblées du Conseil politique se tenaient, suivant la 
saison, en divers endroits particuliers : en été, sous un or- 
meau planté en face de la porte principale des remparts * ; en 
hiver, soit sous la porche de l'église paroissiale N.-D. -de- 
Bethléem, soit dans l'église elle-même, soit à la Cournilhe, 
large avenue située au midi des remparts et qui a longtemps 
servi de jeu de paume; ou bien encore, quand les rigueurs de 
la saison ne permettaient pas de rester en plein air, dans la 
pièce située au-dessus du four commun, et dans laquelle 
étaient déposées les archives. 

Les consuls sortant de charge remettaient aux nouveaux 
consuls une copie des règlements de police, ou Coutumes de la 
ville, rédigés sous forme de proclamation. Cette pièce étail 
soumise à l'approbation du viguier de la communauté, et ren- 
due exécutoire sous la sauvegarde de son autorité. La plu- 
part des articles de ces Coutumes, sagement conçus, ne se- 
raient pas déplacés même à notre époque. IV Sous les successeurs de Charlemagne, Remoulins, comme le 
reste du Languedoc, passa sous la suzeraineté des comtes de 
Toulouse . 

A la suite de la guerre des Albigeois et de la soumission de 

1 Les armoiries municipales de Remoulins sont, d'après Gastelier delà 
Tour: dp gueules, à un ormeau ée sinopie entre daim tours; lr mnt 
hemo — vlin partagé. 214 DIALECTES ANCIENS 

Raymond VI, le 18 juin 1209, la suzeraineté de Remoulins 
fut attribuée, par Simon deMontfort, aux évêques d'Uzès; et 
c'est à ce titre que Raymond VI fit, le 11 novembre 1209, 
hommage à l'évoque pour les châteaux de Moussac, la Cal- 
tnette, Remoulins, Fournès, Saint-Hilaire d'Ozilhan et autres 
lieux. 

Antérieurement à cette époque, Raymond V, comte 'le 
Toulouse, parait avoir fait don du château de Remoulins aux 
évêques de Viviers. C'est ce qui semble résulter d'un traité 
passé en août 1210 entre Raymond VI et Bernon, évêque de 
Viviers : ce dernier réclamait la restitution des châteaux d'Ai- 
guèze, de Grospierres et de Remoulins, donnés par Raymond V 
à l'évèque Nicolas, son prédécesseur. 

A la suite de ce traité, l'évèque de Viviers fit l'abandon de 
Remoulins, dont le comte de Toulouse avait fait hommage, 
l'année précédente, à l'évèque d'Uzès. 

En 1211, Philippe -Auguste confirma les donations faites 
par son père à l'église d'Uzès, en 1156, et y ajouta Vers, 
Remoulins, Fontejean ouBelvezet, Colias, Saint-Privat et au- 
tres lieux. 

A la suite du traité de Paris (1229), le comte de Toulouse, 
Raymond VII, céda à la couronne le comté d'Uzès, dans le- 
quel se trouvait compris Remoulins. On sait que le Languedoc 
ne fut définitivement réuni à la France qu'en 1271 . 

Par un acte du VII des kalendes de mars (23 février) 1290 
(1291), Philippe le Bel cédaàBermondIII d'Uzès la seigneurie 
de Remoulins et autres lieux circonvoisins, en échange des sa- 
lines de Peccais et des ténements de la Sylve et de Teillan 4 . 

Par des lettres patentes datées de Mont-de-Marsan au mois 
de mai 1565, Charles IX, voulant récompenser Antoine de 
Crussol, érigea en sa faveur la vicomte d'Uzès en duché et la 
terre de Remoulins en baronie. 

Durant les guerres de religion du XVI e et du XVII e siècle, 1 CartvAaire de Remoulins, p. 45 et suiv.— Trésor des Chartes, aux Ar- 
chives nationales: série J, 295, n° 33. LES COUTUMES DE REMOU1.INS 215 

cette localité joua un rôle assez important comme position 
militaire, par suite de sa situation au point de croisement 
des routes principales suivies par les armées belligérantes. 

En 1587, Montmorency-Damville, à la tête de 5,000 hom- 
mes, tint cette place assiégée pendant près de deux mois, 
sans pouvoir s'en rendre maître, grâce à la vigoureuse dé- 
fense organisée par les soins du colonel Alphonse d'Ornano. 

Le 20 avril 1589, les huguenots s'emparèrent de Remoulins 
par escalade, et passèrent au fil de l'épée la garnison et les 
habitants qui n'avaient pu se sauver. 

Lors de la première rébellion des seigneurs, sous le 
ministère de Richelieu, Remoulins éprouva de nouveaux dé- 
sastres : 

Au mois de septembre 1628, le duc Henri de Rohan in- 
vestitle village avec toute son armée, composée de 4,000 hom- 
mes de pied, 200 chevaux et trois canons, et somma la place 
de se rendre. Les habitants, n'ayant pour se défendre qu'une 
garnison de 30 hommes d'armes, entrèrent en composition 
avec Rohan, qui leur promit la vie sauve et les garantit de 
pillage, moyennant une rançon de 3,000 livres. Cette somme 
était à peine comptée, qu'au mépris du traité de capitulation 
les assiégeants pillèrent le bétail des habitants, s'emparèrent 
des meubles, du linge et des fruits ; ravagèrent les vignes, 
burent le vin, brûlèrent plusieurs maisons et emportèrent les 
deux cloches de l'église à Uzès. 

A la suite de la révolte de Gaston d'Orléans, où fut entraîné 
le duc de Montmorency, le duc d'Elbeuf, tenant pour ce der- 
nier, vint, le 2 septembre 1032, investir Remoulins pendant 
que le maréchal se portait à sa rencontre par le Pont-Saint- 
Esprit. Au moment où d'Elbeuf prenait ses dispositions pour 
repasser le Gardon et se mettre à couvert avec ses bagages, 
le maréchal tomba à l'improviste sur son arrière-garde et, 
en un instant, la mit en complète déroute. Cet événement 
eut lieu le 4 septembre au soir, trois jours après le combat de 
Castelnaudary, où Montmorency avait été fait prisonnier. 2)6 DIALECTES ANCIENS V Il existe dans les archives de Remoulins six originaux, plus 
ou moins complets, des Coutumes de Remoulins, que nous re- 
produisons ci-après d'après le texte de 1500. 

Le premier de ces originaux est de l'année 1358 ; le second 
esi de 1100 : .Jean do Foucheran, seigneur de Lussan, et 
Guillaume Long, consuls sortants, le remettent à Jehan de 
Laudun et Thonon Papacuer, consuls nouveaux. Le troisième 
est de L500: c'est celui que nous reproduisons en entier. Le 
quatrième est de 1525: il est remis par Philippe Dutour et 
Jehan Colet, consuls vieux, à Gilet Delpuech et Jehan Fahre, 
consuls nouvellement élus. Le cinquième est de 1529 ; il est 
remis par Gilet Delpuech et Michel Serre à Jean Fabre et 
Jean Jaume. Le sixième, enfin, daté de 1583, est donné par 
Jehan Colomb et Elie du Mas à Claude Valhen et André 
Fabre. 

Dans le texte original de 1500, que nous reproduisons ci- 
après en entier, et en respectant scrupuleusemem l'orthogra- 
phe du document, malgré les divergences que présentent plu- 
sieurs mots, on remarquera les quadruples formes : consouls, 
consoulz, consols, consolz ; — domage, domaige, dopmage, dop- 
matge ; les triples formes : nuyt, nue g et nuech; degun, dugun, 
et deugun ou deugum; les doubles formes : deguna et neguna : 
for et jorn ; etc .... 

Les Coutumes de Remoulins sont destinées à prendre place 
dans le Cartulaire de cette localité, que nous nous disposons 
àpublier sous les auspices du Conseil municipal. On ne saurait 
trop louer l'Administration éclairée de cette commune pour son 
intelligente initiative et le bon exemple qu'elle donne, dans le 
Gard, à la plupart deses pareilles, qui, mieux favorisées au point 
de vue de leurs ressources communales, voudront certaine- 
ment Ja suivre dans la voie qu'elle vient de leur tracer. 

G. Chakvet. d'AlaisfGard). 
LES COUTUMES DE REMOULINS 217 

ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS DE POLICE 

SOl"S FORME DE PROCLAMATION 

en usage dans la roiiimuiiaul< ; île liemoulins penjlanl le moyen âge 

Las ordenances et empressas ' del luoc de 
Remolins, faichas per los Consouls deld. 

1 luoc coma es acoustumat de favre chascun 

j an; que los Consouls vielhs baylontaux Coir 
jl / soûls novels, per lasqualas els se devant 
governar, et son estadas tachas per lo noble 
Nicholau'de Lauduni et Bertrand Delsere, 
Consouls del an mil iiij'' Ixxxxix (1409) et 
bayladas aux saches homes Jehan Rovieyre et Simon Planol, 
Consouls deld. luoc de Remolins per lan présent mil v c (1500). 

Prernieyrament ordonont losd . consouls que deugum bes- 
tiari, ne gros, ne menut, de arajre ne autre, intre au Pra- 
dor 2 de la Plana, ne de dos ayguas 3 , despuejs la Malau- 
tieyra i seguem lo ehamin de Banolz jusques a las partidas 3 
de Castilhon ; de Caresme prenent G jusques à la i'esta de sainct 
George, sanslicensa desd. consouls, et aquo sur pena de ban "' 
que es if deniers tornevs perchascuna bestie grossa, prenent ' Empressas, empresses, emprezes, emprezies ou emprises, résolutions 
prises arrêtés. 
2 Ce qu'on appelle aujourd'hui les Terres de !a ville. 

• « Entre deux eaux » l'île de Remoulins, appelée aux XIII e et XIV e 
siècles insula Garonia, ileGaronie, Garogne ou du Gardon. 

* La Maladrerie ou l'Hôpital. 
Les limites de Castilhon. 

Les ordonnances de 1583 portent: <x Despuys le jour de Notre-Dame- 
la-Candeleuze de febvrier (2 février) jusques à la feste sainct George 
(23 avril). » 

' Le mot ban a plusieurs significations. Il est pris ici dans le sens de 
peine ou amende municipale ou coutumière encourue par suite du dom- 
mage causé sur l'héritage d'autrui, soit par homme, soit par bêle. 218 DIALECTES ANCIENS 

x menudas per une grossa, et de malafacha per herhai^e una 
carta de blat à la Carital ' lo jor, et de nuech lo doble. 

Ordonont et deffendont outra plus losd. consolz que de tout 
lo demorant de Tan, deugum bestiari, minut ne autre, fora 
aquel del arayre solament, intre en lod. Prador loqual es re- 
tengut per deves 2 del bestiari del arayre, sub pena de ban que 
dessus, sans licensa desd. consouls. 

Item, semblablament deffendon losd. consouls que deugum 
bestiari 3 , de arayre ne autre, intre en lo autre deves des Ma- 
lins * que es sur la Valaguyeyra, loqual se pren despuys los 
pratz del noble Nicholau de Laudum, de Baudran jusques al 
chamy de Avinhon 3 , de Caresine prenent jusques al Magda- 
lena,sur pena que dessus ; et de tôt lodemoran de Fan deugum 
autre bestiari, senon aquel del arayre sans licence desd. con- 
solz e sur pena que dessus. 

Item, que deugum bestiari, gros ne menut, de qualque calitat 
que sia, non intre ne passe per blatz, légumes, milheyras, 
canabieyras ne pratz deff'ensatz, sub pena de ban vj den. i s per 
bestie grosa,et.r menudas per una grosa, et per escabot ij sols 
t s lo jor et de nuech la doble, et autant de malafacha a la par- 
tida, ou estre a la estima ou a la guausida 6 de aquel que aura 
preslo domaige. 

Item, que deguna persona n'ay a mètre ne laisar anar de 
tout Tan, deg.un bestiari de calque calitat que scia per las 
vinhas, sur pena de ban que de sus ij sols, ou estre a l'estima 
et mersi dez consoulz. 

Item, que deguna persona n'aya a passar an sa carreta per 
pratz, blatz, vinhas, légumes, milheyras, sur pena de ban v 

* La Caritat, ou les pauvres de Remoulins 

- Deves. rendu à tort par devois: terrain, bois, pâturage défensable, ré- 
servé. 

3 Bétail aratoire. 

1 Les moulins du Devezon, aujourd'hui détruits. 

N Le chemin d'Avignon passait, à cette époque, au-devant du moulin de 
Basset. 

fi Au bon plaisir. LES COUTUMES DE REMOULINS 219 

deniers lo jor et de nueg lo doble, et auctant de malafacha 
a la partida, ou estre a l'estima et merci des consolz coma 
de sus. 

Item, que deguna persona non layse anar degun bestiari, 
gr >< ne menut, en autruys olivedas, despuys Sant-Michel jus- 
quas que tout sia olivat, sur pena de ban viden. per porc etvij 
den. per bestia grossa et per escabol ij sois de jorn et de 
nuytlo doble el auctanl de malafacha à la partida ou estre à 
l'estima coma desus. 

Ne aussi de tôt lo demorant de l'an sur pena de ban ij den. 
per bestia grossa et ij den. per cabra et auctant de malafacha 
a la partida, ou estre a l'estima, er merci dez consolz. 

Item, que deguna persona n'aya a mètre bestiari gros ne 
menut en rostobles d'autruy, ne ause glenar sans licence de 
aquelos de quau seranlosd. rostobles. tant que las garbas y 
seran, sur pena de ban#y den. lo jorn. et de nueg lo doble, 
et deystar a la merci desd. consols coma desus. 

Item, que deguna persona n'aya a tenir bestiari estrange se 
non que a miech-creg 1 , sur pena de ban per chascun jorn que 
lur cera notificat de xv sols per bestia grossa, prenent x me- 
nudas per una grossa, et de malafacha per l'erbage auctant, 
ou de demorar a l'estima sans la licence desd. consols. 

Item, que deguna persona n'aya a tenir porcelz per lospratz 
ne ayras de tout lan, sur pena de ban ij den. per bestia lo 
jorn, et de nue-- lo doble, et auctanl per la malafacha, ou estre 
a la merci des consoulz. 

Item, que deguna persona n'aya a gardar bestiari <ans so- 
nalha de nueg, sur pena de ban //den. chescuna vegada 2 . 

Item, que neguna persona n'aya a prene bestiari a mieges 
ne a miech-creg, sans la notification desd. consols e que lo 
nombre non passa quarantabestiasmenudas ei quatre grossas, 
coma es acostumat de tota ansienetat, sur pena de ban et 
confiscation deld. bestiari ansi près, sans lad. notiffication et 1 Demi-croit, demi-produit, la moitié dos agneaux. 

2 Chaque fois. 220 DIALECTES ANCIENS 

licence ; et ausi que lo nombre passara desusd. et acostumat, 
x sols per bestia grossa, prenent x menudas per una grossa, 
et de malafacba per l'erbage auctant, et de estre a l'estima et 
merci dez consolz coma dessus. 

Item, (jue dugun pastre n'aya a tenir bestiari menut se non 
lo nombre de xxx bestias, ansi que es acostumat de tota an- 
sienetat. sur pena de ban de xx sols, sans la licence dels. 
consouls et auctant per la malafachura per l'erbage totz los 
jorns que lur sera defendut, ou estre a la merci des consolz. 

Item, que deguna persona n'aya a mètre nelaysar anar son 
l»estiari gros ne menuî, de tôt l'an,dedins lo cimeteri de Nos" 
tra-Dama-de-Belhem*, sur pena de baniï/ den. chascuna ve" 
gada, ne estendre bugada. 

Item, que degun noyriguié 2 n'aya a mètre ne far mètre par- 
gues près de las vinhas, despuys Sanct-Sixt 3 jusquas que toi 
sia vendimiat, sur pena de ban v sols et de estre a l'estima de 
la malafacba que s'en poyrié seguyr. 

Item, que deguna persona stranga n'a va a gardar bestiari. 
gros ne menut, dedins lo Prador de Remolins sub pena de 
ban, ij don. per bestia grossa, prenent x menudas per una 
grossa, et per escabot xv sols, et de malafacba per l'erbage 
auctant lo jorn et de nuecb lo doble, reservatz et retengutz 
au tôt et pertot la grand merci voluntatz dez consolz de crej se 
la pena se bon luv sembla, ou estar a l'estima. 

Item, que deguna persona n'aya a culbir erbas sans licence 
des consols en tota la juridiction de Remolins, sur pena de ban 
iij sols t s et auctant de malafacba, ou estre a l'estima et merci 
dez consols coma de sus. 

Item, que deguna persona estranga non aia a pescar ne fayre 
peschazon en la ribieyra de Gardon ne de Valeguyeyra, tani 
«pue se estent la juridiction de Remolins, sans licence desd. 
consols, et aquo su pena de ban xvj sols, ou estre a la merci 

1 Le cimetière de l'église paroissiale Notre-Dame-de-Bethléem occupait 
le devant de l'église convertie aujourd'hui en hôtel de ville. 
* Nourri-- ird I Stiaux. 

t août. LES COUTUMES DE REMOULINS ?2\ 

des consouls et volunt.at, sur pena que de sus et confiscation 
des arneys, ne subtanament cassar. 

Item, que deguna persona n'aja a fayre canatz, ramadas, ne 
buernada 1 , ne qualque autra causa que puescha enpachar 
Fayga, per fayre domage à la causa publica, sans lo voler et 
conget, licensa desd. consolz et de lurconseilh, tant que dura 
la jurid on de Remolins, sur pena de ban iij sols et auctant 
de malafacha, ou estre a l'estima et merci dez consols coma 
de sus. 

Item, que deguna persona n'aya a talharne fayre talhar de- 
gunas cregudas 2 ne albres qualcunquas que Ton veyra que 
seran au profit et utilitat de conservai' lo Prador; ne fayre 
manjar ne laysar manjar a degun bestiari, tant que seesten la 
juridiction de Remoulins sur la ribieyra de Gardon, despueys 
las partidas de Castilhon fins a las partidas de Fornès et Ser- 
nihac, sur pena de ban v sols et auctant per la malafachura, 
chascuna vegada que y seran trobatz, au profit utilitat de la 
communa et de estre a l'estima et merci dez consols coma rie 
sus. 

Item, que deguna persona n'aya a talhar ne fayre talhar en 
tota Flsla degunes aubres que scian bons per maysonar 3 , sur 
pena de ban ij sols et auctant per la malafachura. ou estre a 
l'estima et merci dez consols. 1 Buernada, vuernada ou vernadn, palissade en fascines, formée de 
piquets et de branches d'aune (verno, en languedocien) entrelacées, con- 
stituant des travaux de défense contre un cours d'eau. 

2 Cregudas, pousses d'arbre, végétations, oseraies, qui se développent 
spontanément dans les alluvions des rivières. — « Cregudas coma sont 
viegeyras », dit l'ordonnance de 1529. 

L'article correspondant des ordonnances de 1583 porte : a Item, que deu- 
gune personne ne pourra et ne leur sera permys tailher, coupper ne fere 
manger a deugun bestailh le creys lant que durera terre de Remoiins. ne 
ga&tar arbres, ne vesges, ne saulzes, ne aultres arbres, soubs le ban de 
cinq sols six deniers per 'personne, et per bestie grosse quatre deniers et 
aultant per dix menudes, et per escabot quatre sols de jour et le doublé 
de nui<t, et payer l'extime à qui appartient, 

Qui puissent servir de poutres, de bois dé construction. 222 DIALECTES ANCIENS 

Item, que deguna persona n'aya a fajre laehusclada * en 
Gardon ne en Valeguyeyra tant que se esten la juridiction de 
Remolins, sur pèna de ban xxv sols, et auctant per la malafa- 
chura anaquel a qui apertendra, ou estre a l'estima del ence- 
rïement 2 et dopmage que sen seyra segui et sen segria 3 . 

Item, que deguna persona de qualque estât et condicion que 
scia n'aya a mètre ne far mètre fuoc en restobles ne autra part 
sans licence dez consols, sur pena de ban iij sols el de estre a 
l'estima et merci dez consolz coma de sus. 

Item, que dégaina persona n'aya a culir erbas en ribas d'au- 
truy, ne fayre pastorguar sas bestias près dels blatz, que por- 
ton dopmatge a degun, sur pena de ban vj deniers lo jorn et de 
nueg lo doble. 

Item, que deguna persona n'aya a culhir frutz en autras 
possessions sans licence de aquelos de qui seran, sur pena de 
ban xij den. et autant per la malafacba lo jorn et de nuech lo 
doble, et de estre a l'estima et merci dez consols coma de sus. 

hem, que deguna persona n'aya a garbeiar en hora suspecta 
sur pena de ban xij sols, et de estre a la merci dez consols. 

Item, que deguna persona n'aya a fayre deguns camys novels 
en possessions d'autruy, ne rompre deguns camys, sur pena de 
ban iij sols t s cbescuna vegada et auctant per la malafachura 
a la partida a qui apar-tendra, el de estar a l'estima et merci 
dez consouls. 1 Empoisonnement des poissons au moyeu de l'euphoibe ou tithymale, 
appelée autrefois lachusclo en languedocien (du latin lactucula, plante 
laiteuse), et aujourd'hui ginusclo. ( V. Mistral, Mirèio, cant'nouven, 
s tance 1.) 

2 Encenement ou encenhement, substantif du verbe encenher. encein- 
dre; il signifie ici: espace, étendue de terrain endommagé, portion du 
cours d'eau circon-crite par le dommage causé. 

3 L'article des ordonnances de 1583 correspondant à ce dernier porte-. 
« Item, que deugune personne non aye a mettre aulcunes herbes en la 
rivière de Gardon ne en la Valleguière, comme lajuscles ne autre chose 
que pnysse porter djinmaige a la- personnes ne au bestiary dud. lieu, 
soubs le bau le cent sols pe vegade que leur s^ra inthimatet de 
payer le dommage que en pourrayt venir. » LES COUTUMES DE REMOULUSS 223 

Item, que deguna persona n'aya a rompre ne obrir clau- 
suras de autruv ortz ', vinhas ne possessions, sur pena de 
ban ij sols ehaseuna vegada de jorn et de nueg lo doble et 
autant de la malafachura a la partida, ou a estre a l'estima 
coma de sus. 

Item, que deguna persona n'aya a culir ortolalha en autruv 
ortz, sur pena de ban lo jorn et de nueg lo doble, et auctant 
de malafachura ij sols, et de estre a l'estima et merci dez 
consouls. 

Item, que deguna persona de calque estât et condicion que 
sia ause cassar per los blatz, despuevs lo primier jorn de abril 
jusquas a tant que tôt sia meysonat 2 , ne ainsi per las vinhas 
despuevs que ellas son en talha jusquas a tant que tôt sia ven- 
dimiai, sur pena de ban iiij sols lo jorn et la nueg lo doble, et 
auctant per la malafacha a la partida, ou estre a l'estima et 
merci dez consols. 

Item, que deguna persona n'aya a culhir rayins 3 , en autras 
vinhas jusquas que scian vendimiades, sur pena de ban iij 
sols, ehaseuna vegada que y seran trobatz et autant per la 
malafacha a la partida, et a estre a l'estima et merci dez con- 
sols. 

Item, que deguna persona n'aya a menar sos chins per las 
vinhas despuys Sant Sixt jusquas que seran totas vende- 
miadas, ne laysar anar aquelos dels pargues sans una so- 
nalha au col que Ton los puescas ausir, et los autres ayon a 
portar ung croc al col 4 , sur pena de ban v den. ehaseuna 
vegada et autant per la malafacha a la partida de jorn et de 
nueg lo doble, ou estre a l'estima et merci des consols coma 
de sus. 

Item, que deguna persona n'aya a portar fuoe de ung ostal 
en autre, ne per las carrieyras ne ayras, que non sia cobert, 

1 Jardins. — -2 Moissonné. 

3 Raisins. 

4 Leur attach- r au cou un billot ou tronçon de bois appelé bihouiro ou 
tarabftst, qu'on suspend au cou des animaux pour les empêcher d'entrer 
dans les vignes. 224 DIALECTES ANCIENS 

ne per autres liiocz que puesca fayre dopmage adegun, sur 

pena de ban ij d'en, et de ystar de la malafacha et del dopmage 
que sen poyra seguir. 

Item , que deguna persona non la} T se anar son bestiari 
gros per la villa sans estaca, sur pena de ban vj den. cbas- 
cuna vegada, ou d'estre a l'estima del domage que sen pôyrié 
seguir. 

Item, que degun carretier n'aya a montar sobre sa carrëta 
per la villa jusquas que aya passada labarreyra 1 , sur pena de 
ban .//' sols chascuna vegada, e1 de estre a l'estima del dop- 
mage, si pout n'y a 2 . 

Item, que deguna persona n'aya a tenir sa carreta en luoc 
plubic (sic) ne empachar los passages plubicz, sur pena de ban 
vj den. chascuna vegada que y seratrobada . 

Item, que tôt cap de ostal :i aia a netegar la frontieyra de 
sa carreyra * despueis Pascas fins a Sant-Michel, sur pena 
de ban ij den chascui) dissapte et Yigilias de festas solennas. 

Item, que fcota persona que a ayguyer 5 encarreyras publi- 
eas de lad . villa aya a fayre ung cros en terra et lo cobrir 
sufficientment que non done enfesiunt ne autra pugnasaria 
sur pena de ban ij sols chascun jorn que lur sera notifficat. 

Item, que deguna persona n'aya affayre femorasses 6 en las 
carreyras publicas de lad.vila ne angles del Portai 7 , sur pena 
de ban iiij den. chascuna vegada que lur sera notificat de 
o i.ir losd. femorasses et, perla malafacha, una cartade blat à 
la Caritat. 

Item, que deguna persona n'aya a gitar, laysar, ne mètre 
dagunas carronihadas 8 per las carreyras do lad. vila, sub 1 L'enceinte des remparts. 
- Pour si peu qu'il y en ait. 

Tout chef de maison. 
1 Le devant de sa maison. 
•'• Evier ou t'-gout de cuisine. 
6 Tas de fumier. 

' Dans l'angle rentrant des pieds-droits du Portail ou porte principale des 
remparts. 
s Cadavres d'animaux morts. charo£ii>'?. LE- COUTUMES DE REMOULINS 225 

pena de ban z/solz a qui tochara, chascunavegada que lur sera 
notificat et de estre constrayt a hostar ho fayre garar lasd . 
earronihadas a sos despens et portar ho fayre portar luen 
de lad. villa sufficienment que non done enfeciunt, un giet 
d'arc 1 . 

Item, que tota persona que fay pan per vendre que loffassa 
bon et sufficient segon lo près del blat, sur pena de ban x sols 
t s et confication deld. pan a donar per amor de Dieu 8 , a la 
ordenansa delsd. consols et dez consilhes. 

Item, que clegun bochier n'aya a vendre carn a rescos 3 , ne 
sonar aqual an la bocha 4 , ne tuar bestiari que non veniha per 
lur pesés au masel 5 , sur pena de ban xv sols t s et perdicion de 
lad. carn fi . 

Item, que tota persona que pren peyson tant que dura la 
juridicion de Remolins, non aia a transportai* lod peyson en 
autra part fora lod. luoc de Remolins ne juridicion, que pri- 
mieyrament non lo porte eh la villa et lotenha 7 en plassa 
publica una hora, afin que en voldra aver que s'en puesca 
fornir chascun de lad. villa; et que non aia a vendre la lieura 
del vayron que ij den. ; los gofiz, loquas, iij den. ; la lieura de 
las sophias et anguillas iiij den . ; carpos, cabotz, lucos, vj den.; 
tr.xlin-:. timbras*, barbeus, viij den.; sur pena de ban iij ' A une portée de flèche. 

-' C'est-à dire aux pauvres par charité. 

3 A rescos, en cachette . 

i Nt> pa? les gonfler en soufflant avec la bouche, au moyen d'une sarba- 
cane. 

: > Masel, boucherie : maceUum en latin . 

,! L'aitic'e correspondant des ordonnances de 1583 porte : Item, que aul- 
cung bouchier ny autre personne ne vendra aulcune chenie à cachettes ne 
a resconx, et que ied. bestailh ne vienne à la boucherie par ses pieds; ne 
pourran bouffer ne cofflar à la bouche et sera attenu tenir couffletz pour 
le cofflar. et ne balhera fede pour moutton, ne bouc, ne cabre per menon. 
mays balher ainsi que sera et non aultrement, soubs le ban de cent sois 
per chascune vegade que se pourra prouvar et confisquatioii de la chair et 
la bailher aux pouvres. 

7 Le tienne, l'étalé. 

8 Ombre-chevalier. 

\6 226 DIA.LECTKS ANCIENS 

solz t s chascuna vegada, arest, detencion et confiscacion del 
peyson, se bon lur sembla auxd. consouls et que lod. peyson 
sie bon et merchan, ho autrament non layont a vendre sur la 
plassa. 

Item, que touta persona que ha près dopmage en sas posses- 
sions per lors varletz logadins 4 , affin que los mestres delsd. 
varletz ayont recors et avertissament de lur contar losd. do- 
mages et malaffachas sur lur gatges devant que scien a terme, 
aya a bailar l'estima deld. dan, done entro aysi et Sant-Michel, 
et aquo sur pena de perdre lasd. estimas et de non estre do- 
nat ne ajustât se, a lasdichas stimas. 

Item, que nulla persona aye faire nais de cambe* en la ri- 
vieyra de Gardon sans licence desd. consouls, sub pena de v 
sols tourn. 

Un article additionnel des ordonnances de 1358 porte: 
c Item, que deguna persona n'aya a lavar bugada sur la 
)> resclausa sur pena de ban de vj deniers t s . » 
Un autre article additionnel des ordonnances de 1529 est ainsi conçu: 
(dtem, plus ordenon losd. consols que denguna persona, de 
» calq. qualitat que sia, non se done permission de ventar deu- 
» gunas glenas, ne deguns estobles, ne autras palhas, ne far 
«deugunas orduras davan lo Pos de Plassa 3 , de xxv passes, 
» sur pena de ban xxx sols totas las fes que y seran trobatz 
» de jorn et de nuech lo doble. » 

L'article linal des ordonnances de 1583, relatif au courtier ou mesureur 
public, porte : 

« Item, ne sera permys a deugune persone dud . lieu de 1 Valets à gages. 

2 Nais de cambe, routoir ou creux dans la rivière, où l'on met à rouir le 
chanvre. 

3 Le puit; de Place, puits communal situé sur laplare du Ca^el-Vieux, 
aujourd'hui la Salvetat. Depuis quelques années, ce puits a été fermé >'t 
remplacé par une pompe. — Dans les vieilles légendes du pays, le puits de 
Place— loupous de Plaço— est le théâtre des exploits d'un malingénie 
appelé lou Fantaatis LES COUTUMES DE REMOULINS 227 

» vendre bled, huylle ne aultre merchandise au plus de neuf 
«eymines bled, sans appeller le corretier dud. lieu, ou bien de 
» luy raisonner son droict que luy appartien,et ne prendra que 
» pour charge de bled troys deniers. 

» Item, pour charge huylle ung sol troys deniers, i s.iii d. 

» Item, pour vayssel de vin ung sol troys deniers, i s. m)' d. 

» Item., per quintal de layne, v d. 

» Item, pour quintal de foyn ou palhe, iij d. » UN FRAGMENT DE POESIE PROVENÇALE 

DU XIII" SIÈCLE. Le fragment que nous publions ne saurait avoir par lui- 
même une grande importance ; mais, comme l'a observé 
M . Paul Meyer, « l'idée que nous pourrons nous former de la 
» littérature provençale sera encore bien incomplète, lorsque 
» tous les textes de cette littérature auront été imprimés ; 
» au moins tâchons de n'en laisser aucun inédit. Il est cer- 
» tain que, dès l'instant où la littérature originale des pays de 
«langue d'oc se fut éteinte, les œuvres littéraires, n'étant plus 
» copiées, se sont trouvées exposées à toutes les chances de 
«destruction... Mais, en y regardant de près, on trouverait 
« bien des couvertures de registres tirées de mss. provençaux 
)) dépecés. . . Il esta supposer que l'examen attentif des vieil- 
» les reliures dans les archives et les bibliothèques du Midi 
«donnerait, en ce qui concerne la littérature provençale, des 
«résultats considérables. Il ne faudrait pas oublier les ar- 
» chives des notaires, qui, dans le Midi, sont souvent très- pi- 
oches.» (jRomania, 1872, p. 101-102.) 

Les archives du département des Pyrénées-Orientales ren 
ferment près de huit mille registres, dont plus de sept mille 
manuels ou notules de notaires, avec reliures en parchemin : 
mais l'examen que nous en avons fait n'a offert, en fait de 
parchemins écrits, qu'une immense quantité d'actes notariés, 
le plus souvent sans intérêt, quelques documents historiques 
importants (entre autres le testament de Jacques 1 er de Ma- 
jorque h beaucoup de débris du Flores Sanctorum, demis 
et autres livres d'offices ecclésiastiques de t oui es les époques, 
mais rarement antérieurs au XIV* siècle. 

Quant aux manuscrits littéraires, nous n'avons trouvé que le 
fragment dont nous donnons ici le texte. C'était la couverture UN FRAGMENT DÉ POESIE PROVENÇALE 229 

d'un registre d'un notaire de Perpignan, dont le titre est ainsi 
écrit sur une page de vers romans : 

Burgat Juannes Francisons. Notula prima 
(1557-59. 1560-69. 1570.) 

Il est fâcheux que le notaire Burgat n'ait pas eu ridée 
d'employer pour ses autres registres les autres feuilles de son 
vieux manuscrit. 

C'est une grande feuille de parchemin, dont le texte, en belle 
écriture delà fin du XIII e siècle, porte de chaque côté deux 
colonnes contenant chacune 50 vers. Les majuscules alter- 
nent en rouge ou en bleu au commencement de chaque vers. 
Chaque couplet commence par une grande majuscule, et tous 
les vers sont écrits sur la même ligne, quelle que soit leur me- 
sure, même ceux de sept syllabes (v. 7 à 10 du fragment, et 
autres); cette disposition sera conservée dans l'édition. Il y a 
fort peu d'abréviations, et le copiste n'a fait que deux ou trois 
corrections. Il n'y a pas d'autre signe de ponctuation que le 
point à la fin de chaque vers: nous le supprimons, pour lui 
substituer la ponctuation que le sens paraît indiquer. Notre 
texte n'est d'ailleurs que la reproduction du manuscrit, sauf 
les apostrophes que nous ajouterons et le changement de quel- 
ques u en v ou i en /. Les leçons sûres et indubitables seront 
en caractère ordinaire; les lettres douteuses, mais cependant 
probables d'après les traces ou traits apparents restés sur le 
parchemin, seront en italique, et les lettres entièrement dé- 
truites ou devenues illisibles seront marquées par des points. 
Au reste, l'une des faces du parchemin se trouve en état de 
parfaite conservation, et le premier côté seul a été usé par le 
frottement en certains endroits. 

A l'extrémité supérieure du parchemin, au-dessus de la 
deuxième colonne et assez loin du texte, se trouve la marque 
de pagination L, indiquant que ce parchemin formait le 50 e 
feuillet du manuscrit. On voit aussi au-dessus de la première 
colonne un G, sur la troisième un H et sur la quatrième 230 DIALECTES ANCIENS 

un F, écrits d'une autre main; ce sont des signes dont on 

ne s'explique pas trop le sens. 

Il serait assez difficile de déterminer à quel genre de com- 
position poétique ce fragment pouvait appartenir. Ce n'est 
pas un roman chevaleresque, car on n'y trouve le nom d'au- 
cun personnage historique ou romanesque, bien que la com- 
position prenne en certains endroits la forme d'un récit. Ainsi, 
dès le premier vers : El li respon. . . . 
Et plus loin : 

Ab tant, pren comjad e s'en vay. 

La dompna. . . t trames un tal messatgier. . . 

Il y a même un passage : 

Ieu vos avia be. vu. anz 
Estât tenais e drechuriers, 

qui semblerait rattacher ces deux cents vers à une composi- 
tion de longue haleine, embrassant des événements ou des 
aventures romanesques qu'il serait inutile de rechercher ici. 

Quoi qu'il en soit, le fragment ne renferme, en somme, autre 
chose qu'un dialogue et des dissertations amoureuses entre 
une dame et un chevalier, qui n'est peut-être que le trouba" 
dour lui-même. Ces conférences d'amour n'offrent guère d'in- 
térêt par elles-mêmes, d'autant plus qu'avec les lacunes et le 
mauvais état d'une partie du manuscrit, il nous est parfois 
difficile, nous devons l'avouer, de saisir la suite des idées et 
même l'ordre du dialogue. 

Cependant les interlocuteurs citent une fois, pour justifier 
leurs explications, en Rainions Vidal* bos trobayre molt avinens, 
et quatre fois en Miravals qui tan fo fis e franeh e de bo c/ian- 
zimen. Raymond de Miravals, des environs de Carcassonne, 
brillait dans les premières années du XIII e siècle, et notre 
fragment en parle évidemment comme d'un personnage déjà 
décédé qui tan fo fis), tandis que la mention de Raymond 
Vidal peut très-bien se rapporter à un homme vivant. Rai- 
mond Vidal de Bezaudun appartient à la première moitié du UN FRAGMENT DE POESIE PROVENÇALE 231 

XIII e siècle, et rien n'empêcherait de penser que notre frag- 
ment peut se rapporter à Fan 1250 ou 1260 environ. 

Mais il y a quelque chose de plus important encore, c'est la 
citation de deux extraits de textes étrangers à la langue ro- 
mane provençale . 

Le premier (vers 21 et suivants) est attribué à un Catalan 
dont le poète « ne saurait dire le nom. » Mais le mot Cathalas 
ne figure ici que par simple distraction, car les vers cités ne 
sont que du pur castillan ou espagnol, et Ton sait que les trou- 
badours de la Catalogne et même de F Aragon n'ont laissé que 
des poésies en langue romane provençale. 

Le second texte cité (vers 62 et suivants) est attribué à un 
Frances, et, quoique le scribe en ait sans doute altéré l'ortho- 
graphe, il est facile d'y reconnaître, en effet, un texte en 
langue d'oïl dans les passages : 

Que rn'ha donea s'amor... 
Sanzpoyne e sansdelay. .. 

et dans les mots vouldreyent, fusse et autres, qui n'appartien- 
nent pas à la langue d'oc. 

C'est un fait extrêmement rare que de trouver des citations 
originales en langue étrangère dans des compositions poéti- 
ques romanes ou autres du XIII e siècle ; et le passage où 
Dante fait parler Arnaud Daniel, en sa propre langue lemo- 
zine, est, selon toute probabilité, postérieur à notre frag- 
ment. 

Ce fragment est-il réellement inédit? Tout ce que je peux 
dire, c'est que je l'ai vainement cherché dans les recueils de 
poésies romanes qui sont à ma disposition ; et si, comme je le 
désire, d'autres personnes sont plus heureuses que je ne l'ai 
été à cet égard et pamuennent à découvrir ce que j'ai cherché 
inutilement, cette édition fournira toujours une seconde leçon 
assez correcte d'un texte qui peut avoir été altéré et corrompu 
dans d' autres manuscrits. Je déclare encore une fois que je 
ne saisis pas facilement le sens général de ce fragment, et 
la ponctuation que j'en donne peut être défectueuse ; mais \o 232 DIALECTES ANCIENS 

texte imprimé en caractères ordinaires est la reproduction 

exacte et rigoureuse du manuscrit. Alart. 1'" col.) El li respon ors. 

Un playt fan dompnas qu'es folor?. 

Can trobon amig quis ..... ey; 

Per assay li m.ouo\i esfrey, 
5 El destreinhon tro 's vir ailhors. 

Pueys, can s'an loinhatz lor meilhors, 

Fais entendedor menud 

Son chabalmen receubud : 

Per que' s cala'l cortes chanz, 
10 On sort crims e fols mazanz. 

Ieu vos avia be .vij. anz 

Estât leyals e drechuriers, 

E s'ieu fos fais ni rnesçongiers, 

Be m'o pogradz aver trobad, 
15 E que fais cor desesperad 

Xo m'aguessatz enquera dit 

Anz me degratz aver mentit, 

Per sço que m'estegues plus plas, 

Aixi com dix us cathalas 
20 Que nous sabria son nom dir : 

Vers 1. — Les lettres marquées par des points sont illisibles dans le 
manuscrit; la réunion de quelques traits apparents donnerait dos trnu 
es socors? qui ne nous offre aucun sens. 

V. 2. Un. Le ms. semble porter ois, et le mot pourrait être vils (?) 

V. 3. — La lecture de quis est certaine. Le mot suivant, qui pourrait 
être servey, ne présente que des traits affaiblis, semblant indiquer 
ueruey •?) 

V. 4. — Le mauvais état du ms, permettrait également, de lire ajjay et 
mcnon. 

V. 5. • Virailhors en un seul mot dans le ms. 

V. (i. — l'ury' au ms. 

V. 18. — Ms. mes tegues 

V. 20. — Deux lettres presque effacées au premier mot, qui peut être lu 
que ou qu'ar. UN FRAGMENT DE POESIE PROVENÇALE 233 

Tal dona no quiero dezir 

Que por mi nos quiera rogar 

De cavalero, de prestar, 

Por ques podria enrequir. 
25 No li quiero'l suyo pedir : 

Pues tan'dura mes de tablai*, 

Vn poco deuria mentir, 

Por su vassallo meiorar. 

Nom deuria tan fort esquivai* 
30 N a.. 

M 

S 

E „ , . era mays aitals ...... 

1 lo miey sembl .... 

85 Quen Miravals o dix a« 

Per loinhar vils ditz e embroncs. 
Yen. aura de colbs ni d'estoncs ; 
Nom part d'amor ni de sas mas, 
CTab bels ditz avinentz e plas 
40 Tainh que pros dompna's deffenda. 
Car, si trop tenç 1 ab braus ditz durs, 
Non es son pretz tan cars ni purs 
Corn d'alques no la 'n reprenda. 
E yeu feyra [lojng'atenda 

45 Moût volontiers, si mestiers fos : 

Mas per vos quim os 

E m'avetz tan fort ad, 

Hay en tal dompna '1 cor pausad 
Don jamays no 'm partray per re, 

V. 30-33. — L'écriture est ici complètement usée par le frottement, 
et la réunion du peu de traits qu'on peut reconnaître n'offre aucun sens. 

V. 37. — Le commencement du vers est douteux et semble offrir Ven- 
laura ou Veniaura, dont je ne saisis pas le sens. 

V . 44. — Les deux premières lettres du mot que je lis long' sont entiè- 
rement effacées. 234 DIALECTES ANCIENS 

50 Car ab liey vau e ab liey ve, 
(2 e col.). — E b. . ley sny per totz mays. 

E vos faretz un viure la \ >. 

Aital que, can be nous conosca, 

Eras conosc c'amors es fosca. 
55 La donipna'l ditz, e niala e falsa : 

Com vos m'avetz fayt aytal falsa, 

Qu'ieu hay fach rie e benan ! 

Car nous mostrey leugiey talan 

Al primier deman que'm fezes. 
60 Ane no auzis ni aprezes 

So que'n dis un frances d'amor : 

Cosseilhatz mi, seinhor, 

D'un jueg partid'd'amor: 

A quel dieus- rm tendray : 
65 Soven sospir e plor 

Por celi cuy azor, 

E grieff martir en tray, 

Mas un' autrapeior 

Que m'ha donea s'amor 
70 Sanz poyne et sans dehiy . 

Lozengier mentior 

Vouldreyent que de lor 

Fusse, [mays no seray. 

Si ou delà, m'atur, 

V. 51. — Le sens parait exiger E ab ley, mais i) n'y a aucune trace de 
lettre devant b, tandis qu'il y avait au moins une lettre après. Suy pour- 
rait être lu fuy. 

V. 52. — Liys pourrait être lu bays. 

V. 55. — Le ms. porte e malœ falsa. 

V. 58. — Il faudrait sans dout^ hugier, au lieu de leugiey, mais l'y est 
parfaitement lisible. 

V. 63 luea pourrait être lu iuog. 

V. 64. — Mi douteux, pourrait être lu me ou men . 

V. 74. — Les trois lettres en italique sont incertaines et pourraient se 
lire en cela. UN FRAGMENT DE POESIE PROVENÇALE 235 

75 le auray fet traytur 

De mon fin cuer veray : 

En celuy mi tendray 

Per oui soy en error 

E 

80 

.... dru/3 par. . que no vos 

Q os 

Qui vos voletz eras /-atz, 

85 Ma. . . .ossatz tan esseinhatz 
Ni tan cortes ni tan vassals , 
Aixi com dix en Miravals, 
Degratz atendre joy valen. 

Grieu pod aver jauzimen 
00 De dreyt 1 amor, drutz biays 

Qui ver se det e huey s'es/rays: 

Mas qui be sert) e aten, 

E sab celar sa folia, 

E jau sos pros els embria, 
95 Ab aquelstortz si dons a plainh, 

Aquel es d'amor compainh. 

E. . . .1 s qui no's complainh 

Ni bon amor 

A dit de be sort Aor 

100 Avetz comtad reyre cosseilb 
(V° 3 e col.) Mas mentre 'm fuy en apareilli 

C'anc no'm volgues vos jorn amar, 

Per qu'ieu non vueilh ab vos tornar, 

E faray sço quel mezeis dix 

V. 79-83. — Trois vers entièrement détruits et les trois suivants fort 
altérés. 

V. 91. — On pourrait lire sesfrays, mais la leçon sestrays semble mieux 
indiquée par le ms. ÎU DIALECTES ANCIENS 

105 En Miravals, qui tan fo fis 
E franch e de bo chauzimen. 

Pos ma dompna m'a coven 
C'autr 1 amig no am ni bays. 
la dieus no'm sia verays, 

110 S'ieuja pernueilh 1 autra'l men ; 
C'ab liey hay tôt cant volia 
D'amor e de drudaria, 
Quenienorjoy ni plus main h 
No vueilh, e ab liey mi remainh : 

115 Evos remanetz inz el frainh 

Ses me, que ja no'us en trayray . 
Ab tantpren comiad, e sen \ m_\ 
A servir si donz leyalmen, 
Que Fa garid d'aytal turmen 

120 Comde fais' amor, per fcotz temps, 
E la dompna, cuy soo essemps 
Remazud enuy e pessar, 
Vas celuy qui Fa fayt camjar 
Segonz son sen son chavalier, 

! -5 I trames un tal messatgier 
Qui lay fetz mantenen venir. 
Si hanc solatz pogues auzir 
Ni vezerbo niamoros. 
Dentrambas fo, e la sazos 

130 Venc que la dompna 1 ! dix amiga: 
Al cor me floris e m'espiga 
Em naix us joys per vostra vista . 
E s'ang fuy pessiva ni fcrista 
Ni vas re morna ni yrada. 

135 Eras suy alegra e pagada. V. 112. — L" ms. porte fainch avec un petit i en interligne. Fanch 
(boue) serait acceptable pour le sens; mais c'est une faute du copiste, qui a 
voulu d'ailleurs ta corriger, et la rime exi^e évidemment frainh (frein UN FRAGMENT DE POESIE PROVENÇALE 23" 

Per sço c'ar vos vey bêla e genta 

E c'ar al cors no par quey menta 

Ney failha pretz, segons c'albir 

E pretz îne'n niays, car hanc noyrir 
140 Sabi 1 aital dompna com vos ; 

Mas, fayt m'avetz un enoios 

E sobrel mal, a escien. 

Car yeu say en vos tan de sen 

E de saber c'anc noy faillis. 
145 E sço que plus nVenfoletis 

Nfm fay esperdre ni eamjar. 

Es c'ar un jorn non puesc pessar 

A ma perda restauramen . 

Vos sabetz be , segonz qu'enten 
150 Ni augb ni vey, quel mon non ha 
(4° col.) A obs de dompna far certa, 

Ni bon son pretz tan rie chabtal. 

Côm chevalier pro e ieyal 

Aentendedor e cortes. 
155 Per sço car dompna dos no es 

Ses entendedor tan plazenz, 

Ni tan coinhdani tan suffrenz, 

No s'en pod tan be enantir; 

Bos entendeyres fay au/.ir 
100 Als autres de dompna son pretz. 

E pren l'en aixi, sço sabetz, 

Can pros chavaliers la chauzis, 

E com en Mira vais lo fis dis, 

A far eonoixer sa valor . 

105 Mas mi Te nom p.er tan bo cliauzidor 

Que sço qu'ieu vueilh te chascusper meilhor. 
C'ades esgardon li meilhor V. 136. — Le ms. porte belœ yenla. 

V. 144. — L'orthographe ordinaire du manuscrit devrait donner fuilhin. 

V. 145.— M«. men foletis. 238 DIALECTES ANCIENS 

E cil qui pretz volon pojar. 
Per sco s'en vay cel qui sab far 

170 E que s'aten a pretz valen : 
El malvad gardon eixamen 
On son acuilhid lor pareih, 
E donon fort malvad cosseilh 
A dompnas ses sen quils acuilhon : 

17.") On mort dompney,per que si cueilhon 
Mant blasme e manta grieu colada, 
C'amors es n'a tort blasmada, 
Que noy ha poder ni'n pod als, 
Si com dix en Ramons Vidais 

ISO Bos trobavre molt avinens. 

Amors no es \ ils ni desconoixens, 
Ni val ni notz, ni es mala ni pros : 
Amadors tes aqiii es, chabalos 
E laer aitals, e camjanz als avars . 

185 No es a dir, niy deu venir cujars, 

Qu'entre'ls nescis trob' om amor valen. 
E cel qui pod s'en mal log atriar 
A si mezeys n'er dans e bauzamenz. 
E renda'l mal qui'n mallogs'es donatz. 

100 Dels amadors lis e prezatz 
E ses engan ve fin' amors, Y. 170. — lie ms. porte E çoquesaten a i>rpt: valen, avec un point sur 
le c 4e ço pour marquer sans doute que ce mot devait être supprimé ç<> 
p<i:'ait en effet détruire le sens et donne une syllabe de trop pour la mesure 
du vers. 

V, 183. — Ce vers est sans doute corrompu; l'écriture est d'ailleurs al- 
térée, et les lettres mises en italique sont douteuses. 

V. 184 — Ms. ElœraUals (peut-être E ja er' aitals/ . 

V. 188. — Le copiste a effacé à la fin du vers un mot qu'il a remplacé 
par bauzamenz, sans doute pour rimer avec valen; mais atriar On vers 
186 ne rime avec rien. Il y a donc ici quelque lacune. UN FRAGMENT DE POESIE PROVENÇALE 239 

E dels autres ve la flors 

A far malvad chapteinh e croy . 

Per qu'ieu c'ar voli 1 aver joy 
195 E pretz del segl\ ayxi comtainh 

A dompna cuy sens no soffrainh 

Ni valors no li es loinhada, 

Amiey e chauzi ses ufana 

Un chavalier per mi servir ; 
200 Vos sabetz de quai o vueilli dir. REGLEMENT 

sur la conduite des Consuls de Bessières (Haute-Garonne) 
lorsqu'ils porteront la livrée 

I 1 '.80 ) 

Quoique ce monument soit fort important au point de vue 
de l'histoire locale, comme ce n'est ici ni le lieu ni le moment 
de traiter cette question, nous la laisserons complètement de 
côté. 

L'original de cet acte, qui existe à la mairie de Bessières, 
écrit sur papier fort, est en assez mauvais état de conserva- 
tion, fortement maculé par places; l'écriture, ronde cursive, 
surchargée d'abréviations, es1 très-lisible. Le texte, sans sur- 
charge, a six renvois à la marge, marqués par six signes dif- 
férents, quatre au recto, deux au verso. Il n'y existe ni points 
ni virgules ; les phrases cependant y sont détachées par des 
traits. 

Dans la copie textuelle que nous en donnons, nous avons 
scrupuleusement respecté I orthographe. Les abréviations que 
nous avons laissées subsister sont faciles;! comprendre: ainsi. 
vess as = vessieyras, etc. Nous avons aussi rétabli dans le 
texte les phrases ou membres de phrase inscrits à la marge. 

Audit règlement, fait et écrit à Bessières, est jointe une 
ordonnance, datée de Buzet le 3 mai 1 180 3 ans 3 mois avanl 
la mort de Louis XI ), écrite sur parchemin, scellée d'un sce\ 
rouge et signée Gaston du Lyon, seigneur de Bezaudun, séné- 
chal de Toulouse, autorisant les Consuls de Bessières à taire 
ce que dessus. 

B \KBK, 

de Buzet (Haute-Garonne). RÊGLEM. SUR LES CONSULS DE BBSSIÈRES 2-11 Sieguen senlas ordenansas e estatutz faytz a honor e gloria 
de Dieu e de la Verges Maria sus lo portai 1 des capayros 
per los senhos cossols del loc de Vessieyras de la lieureya 
real parti da de roge e nègre autreyada pen mandament de 
moss or lo senescalc de Tholosa/ Exequtat per moss Jolian Tere 
licenciât en leys / e loctenent de moss lo jutge de Vila- 
longua / e comissarij depputat. 

Et primo es estât ordenat e estatut que a honor e gloria 
de Dieu e de la Verges Maria e tota la cort celestial de 
paradis / e de nostre sobiran senhor lo rey de Fraiisa e de sa 
justicia e causa publicamaiorment del dit loc de Vess ;is sera 
fayt quatre capayros mieg partitz de drap roge e nègre de 
conpetent pretz que no excedisean dotze lieuras tornesas en 
tôt per quatre cossols del dit loc de Vess as e aysso per comen- 
sar a portar cascun an a la festa de totz sans losquals se pa- 
guaran dels dinies enpausadors cascun an sus los ditz cossols 
seguon que diuran de talha / sy no pot suffir se paguaran dels 
autres dinies de la talha e émolument del dit loc / Enorement 
sera faytfhun capayro mieg partit de drap vert e pers ho clar 
per hun siruent dels ditz senhors cossols / loqual siruent 
seruiraals mandamens dels ditz cossols per lan de lor cossolat/ 
It. es estât ordenat e estatut que cascun dels ditz quatre cos- 
sols auran bonetz de color a lor despens lo jorn que prendran 
losditz capayros, losquals bonetz que seran de una color e del 
pretz de sies soûls per cascun bonet portaran tôt lan del dit 
cossolat portan los ditz capayros sus pena de sine soûls tornes 
aplicadors als autres cossols sos coiipanhos per hun heure ho 
dinar, totas e quantas veguadas sera trobat defalhen de so 
desus. 

It. es ordenat e estatut que los ditz cossols portaran ladita 
lieureya lo jorn de las festas annals / dimenge de Nostra 
Dama e autras festas solenpnas de moss sant Prim / maiorment 
a la gleysae autras honors de nouias, filhols e senhoria / te- 
nen la cort de las causas que se apporten a lor conoysensa / 

17 842 DIALECTES ANCIENS 

e avsso sus la pena de sine soûls tornes aplicadors la mictat 
coma desus est dit / e l'autra mictat a la repparation de las 
clausuras del dit loc totas e quantas veguadas seran trobatz 
fassen lo contrarij ses neguna remesion. 

It. es estatut e ordenat que los ditz cossols portan la dita 
lieureya del dit loc no portaran capas uestidas nj mandils ny 
guayrandas a las cambas / an portaran honestas raubas e 
causas an sabbatos que sia honor de la dita lieureya sus pena 
contenguda al ppda (propre dicta?)/ item desus / applicadojra 
coma desus. 

It. es ordenat e estatut que los ditz cossols per lan del dit 
cossolat estaran honestament e no diran paraulas desonestas / 
ny juraranho blasphem^ran Dieu ny sans ny sanctas de pa- 
radis maiorment portant la dita lieureya del dit loc e qui 
contra tara paguara coma desus es dit e mieya lieura de cera 
a la luminaria de la gleysa parroquial del dit loc / am autra 
pena que poyra estre punit per la justicia ordinaria del dit 
loc. 

It. es ordenat e estatut que los cossols presens e auenir se- 
ran tengutz de tenir losditz capayros dedins lodit loc penden 
lan del dit cossolat commo que fos per fa honor a nouias / 
filhols ho autras honors semblables ho maiors dedins lodit 
cossolat sus pena de detz soûls tornes applicadors la mictat a 
la repparation del di1 loc e lautra mictat als autres co- 
eonpanhos coma desus es dit totas veguadas tara la contrarij 
eaysso per lo prumie cop e per lo seguon de detz soûls toi. e 
perloters cop de vint soûls toi applicadors <-<>uvd desus. 

It. es erdenat e estatut que los ditz senhos de cossols se 
arrenguaran honestament anan a las processions ho autras 
honors e se assetiaran en la gleysa parroquial del dit loc en 
hun banc per los ditz cossols 01 ■douai [»er as-.-tiar layssat lo 
loc en lodit banc per assetiar moss lo jutge de Villalongua 
(Buzet) ho son loctenenl si se uol assetiar en lodit banc. 

tt.es ordenat e estatut que los ditz senhos de cossols pre- 
sens e auenir se arreglaran en lodit seti ho anan en proces- 
sions ho autras honors so es que los que seran estai cossols REGLEM. SUR LES CONSULS DE UESS1ERES 243 

dautras ueguadas ho aurian autra preeminencia degra de- 
ciensa e precedira / ho si los ditz cossols elegitz e eligidors ne 
son estatz plus cossols que lo plus anses ho biells de état pre- 
cedira / e si los ditz cossols ho alcun de els no sen podian 
accordar los autres an los quais no sera débat apelatz dos ho 
très primes de la villa ho ordenaran seguon lor auis^e guisa a 
la quela ordenansa los dits cossols auen lo dit débat seran 
tengutz de estarsus pena de quatre lieuras tornesas applica- 
dojrasalas clausuras del dit loc. 

It. es ordenat e statut que fassen las processions en lo dit 
loc après moss or lo jutge ho son loctenent an loqualpoyra anar 
hun dels ditz cossols e los autres après / seran arenguatz per 
lo dit siruent dels ditz senhos de cossols portan son capayro de 
lieureja / los autres habitans anan a la dita procession de dos 
en dos / deuosiosament en la maniera acostumada ho autra 
que sera ordenada. 

("Suit l'autorisation déjà mentionnée, signée (Gaston du Lyon, écrite en 
français.) DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 

DKS ANCIENS COMTÉS DE ROUSSILLON ET DE CERDAGNE 

(Suite) X 

LEUDE DE COLLIOl RE 
(1249) 

La ville de Collioure, qui, depuis les temps les plus reculés, 
comprenait dans son territoire l'excellent port de Port- 
Vendres et les deux ports « de la ville » désignés, dès le 
XIII e siècle, sous les noms de Port d'amont et cTavall, a été le 
seul port important du littoral roussillonnais : c'était, sous les 
rois de Majorque et d'Aragon, le seul débouché du commerce 
maritime de Perpignan et des comtés de Roussillon et Cer- 
dagne. De temps immémorial, on y levait des droits de leude 
ou de douane, au profit des comtes d'Empories-Roussillon et de 
leurs successeurs, sur tous les objets ou marchandises qui y 
arrivaient par terre ou par mer, et l'existence de cette per- 
ception est constatée au moins depuis le milieu du XII e 
siècle 4 . 

Le leudaire primitif de Collioure devait donc remontera 
une époque très-reculée, et on peut présumer que, s'il ne pro- 
venait pas directement de celui de l'antique Empories sa 
voisine, il devait au moins se rattacher à ceux de Marseille, ou 
des anciens ports d'Agde ou de Narbonne. Dans la rédaction 
primitive, les tarifs étaient marqués en uielj/iirws. ou monnaie 
de Malgone, qui avait déjà cours en Roussillon et Cerdagne 
au X e siècle. Mais ce fait ne prouve rien quant aux origines 1 C'est ce que disent les délégués de Barcelone, dans un mémoire adressé 
vers 1317 au roi Sanche de Majorque : Dizen que la dita leuda de Cogliure 
en son us antich, (J. L. anys ha e mes ques leva (Registre intitulé: l.e'tda de 
Copliure, f> 29, v°). DOCUMENTS SUR LA. LANGUE CATALANE 245 

des tarifs, car, dès la même époque et jusqu'à la fin du 
XVI e siècle, les me/gureses furent la seule monnaie légale sti- 
pulée dans les contrats publics de la ville et du comté d'Em- 
pories. 

Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de plus intéressant pour 
l'histoire commerciale du bassin occidental de la Méditerra- 
née, c'est qu'en 1249 le tarif des leudes de Collioure, tel qu'il 
existait à cette époque, avec les suppressions et additions 
qu'il avait dû subir dans le cours des siècles, servit de type 
pour les tarifs des leudes de Tortosa, et probablement de quel- 
ques autres ports du littoral de Catalogne et de Valence. C'est 
ce qui résulte de la charte suivante du roi Jacques d'Aragon, 
datée du 14 des calendes de mars 1248 (février 1249): 

Noverint universi quod nos Iacobus dei gracia rex Ara- 
gonum Maioric.et Valencie comesque Barchinone et Vrgelliet 
dominus Montispessulani, attendentes dissenciones plurimas 
et diversas rixas inter mercatores transeuntes cum navibus 
suisperDertusam tam per mare quam perterram, fuisse usque 
in hodiernum diem, super prestacione lezdarum sive porta- 
tici aut pedagii agravatos, et pluries super hiis declarandis 
seu terminandis nobis per probos homines Valencie fuisse sup- 
plicatum ut nos finem dicte controversie imponeremus ; exau- 
dientes preces eorum, per nos et nostros concedimus imper- 
petuum quod omnes homines regni Valencie et regnorum 
dominacionis [nostre] transeuntes cum mercibus suis cujus- 
cunque generis sint vel modi, per mare vel per terram, vel 
Dertusam vel ejus pertinencias vel jurediccionem, dent 
tantummodo lezdam sive pedagium pro mercibus suis vel 
alienis secundum quod hodie datur in Coq°libero, et nullus 
lezdarius vel pedagarius amplius ab ipsis mercatoribus vel 
eorummercibus sit ausus accipere nec exhigere, nec ipsi mer- 
catores teneantur amplius eis dare. Dat. Valencie XIIII ka- 
lendas marcii anno domini MCCXLVIII . 

Signum f lacobi dei gracia régis Aragonum, Maioric. et 
Valencie, comitis Barch. et Vrgelli ci dni Montispessulani. 246 DIALECTES ANCIENS 

Testes sunt G. de Monte Catheno, G. de Aguilone, G. de 
Angularia, frater Garcez de Roda, Eximinus de Thouia. 

Sig -f-numGi Scribe domini régis notarii qui mandai o ipsius 

hec scribi fecitloco die et anno prefixis. 

(Livre des Bans royaux et leude de, Cnllioure, ï° 7. — Archives 
rlu département des Pyrénées-Orientales ) 

Ce n'est pas qu'il n'y eût déjà des leudes à Tortosa avant 
1249 ; car, dès la conquête de cette ville au XII e siècle, il y 
avait eu des conventions à ce sujet avec diverses villes, notam- 
ment avec Gênes, et l'ordonnance de Jacques le Conquérant 
ne pouvait avoir d'autre effet que de supprimer ces anciens 
leudaires de Tortosa, en leur substituant désormais le tarif 
particulier de Collioure. 

Le texte primitif de la leude de Collioure était sans doute 
rédigé en latin, et ses tarifs étaient marqués en melgureses ; 
mais il ne s'est pas conservé, et nous n'en'possédons qu'une tra- 
duction catalane, faite ou déjà existante en 1249, lorsque ce leu- 
daire fut adopté pour Tortosa. Nous n'en connaissons qu'une 
seule transcription, de la fin du XIII e siècle ; tous les tarifs y 
sont marqués en sols, deniers et mailles. Dans le leudaire 
de Tortosa, adopté d'après celui de Collioure (en 1249), et 
qui, selon Capmany, est daté de 1252, on retrouve à peu 
près tous les articles du leudaire roussillonnais; mais tous 
les tarifs y sont marqués en sols jaques, qui n'eurent jamais 
cours légal en Roussillon. La transcription (du XV e siècle) 
que nous en possédons contient un très-petit nombre de dis- 
positions nouvelles qui ne figurent point dans le leudaire de 
Collioure, ce qui s'explique fort bien par la différence des rela- 
tions commerciale^ de-- deux localités; d'autres indications 
s'y trouvent supprimées, et notamment l'article des « figues 
de Tortosa», qui, on le comprend, n'avaient rien à payer 
dans cette ville. On y voit, au contraire, le quintal de terra 
de Canigo, produit roussillonnais, naturellement exempt de 
droits à Collioure, qui ne le mentionne pas dans son leudaire. 
Il est donc évident que ces deux documents sont contempo- DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 247 

rain<3 et calqués l'un sur Fautre, sauf de très-légères modifi- 
cations, suffisamment expliquées par les faits et observations 
qui précèdent. 

Voici le texte des « articles de la leude de Collioure qui fut 
» faite leude de Tortosa » en 1249. Nous indiquons en note les 
suppressions, additions et variantes qui existent entre ce 
document et le leuclaire de Tortosa de 1252. 

CAPITOLS DE LA LEUDA DE COCLIURE, QUE FO FEITA 
LEUDA DE TORTOSA 

( 1249 ) 

Primo, carga de pebre. n. sol. n. diners l . 

Carga de bâta falua idem. 

— de citoal id. 

— de cera id. 

— dalum de ploma id. 2 

— de gingibre , n . s.n. dr. 

— de canela. id. 

— de girofle id . 

— de lâcha id. 

— de paper id. 

de brasil id . 

— de nous noscades id. 

— de nou dexarch id. 

1 L'article premier de la leude de Tortosa rédigée en 1252 porte, dans 
la co;>ie du XV e siècle : 

Primerament, carga de pebre. pach n. jacens : — comptant reyals que 
ruy cor r en a raho de xx. diners, — ni. * mi. dr. 

Tous les autres tarifs de cette ancienne leude de Tortosa sont ainsi 
établis en sols jaques et convertis ensuite en reals de l'époque de la 
copie. Le tarif de Tortosa porte ensuite (art. 2) : 

Item carga de comi h. s de jacens. 

Cet article manque dans le leudaire de Collioure de 1249. 

2 La leude de Tortosa ajoute (art. 5 et 7) : 
Hem carga de alum zuquari. in. s ira. dr. 
item carga de alum de Castella, n. s 'le jacens 21* HIALECTES ANCIKNs 

Carga dindi n. s. n. ai". 

— de vermelo la. 

— dorpimenl id. 

— de coral id . 

— de grana id . * 

— de gala id. 

— de coto id . 

— dencens id . 

— dargent viu . . id . 

— de sucre id. 

— de celiandre id. 2 

— de roses id . 

— de violes id . 

— de safra id . 

— de cordoa id . 3 

— de peylisseria id . 

— daynenes id . 

— de peyls de cabritz id . 

— de merceria id . 

— de corregeria id: * 

— de drap de li id. 

— de flassades id. s 

— de fustanis id . 

— de barragans id. 6 

damido. id . 

— de blanquet id . 

— de tapitz id . 

— de verdet id . 

Article répété deux fois dans le leudaire de Tortosa (art. 72 et 101 ). 

* Article omis à Tortosa . — 3 Tdem .— ■» M.>m . 

8 Le leudaire de Tortosa ajoute (art . 27) : 

Item carga de galangau m. s un. dr. 

,° Article omis dans le leudaire de Tortosa, ainsi que les suivants: arnido, 

blanquet (céruse), tapi'z. veraét. facëk 'ceintures en laide? draperies 
sandils, fesluchs, ermenis, dfèfrti bàrt, brunk, sêbo de losa, pintes obra 
(tes. amenlo, flassades de pSt de hoch etsaVfo mol. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 249 

( urga de faces ii.s.ii. d. 

— de draperies id 

— de mastech id . 

Trosseyl de cordoans id . 

Carga de sandils id . 

— de festuchs id . 

— derinenis id. 

— de terliz (lisez treliz) id. 

— de teles id . 

— de safra bort id. 

— de congres id . 

— de merluces • id . 

— darenchs id . 

— de bruns id . 

— de sabo de losa id. 

— de pintes obrades. id. 

— despich . id. 

— de goma id . 

— de seda id . 

Drap de França, la peça nii.dr. { 

Bala de v. o vi. draps de la terra, i.s 

i.dr. a Si en la dita bala ha mes 
draps, paga mes, si meyns hi ha, 

paga per meyns, n. dr la peça. 

Carga de regalicia. i.s.i. dr. 

— de cassa fistola id. 

— rlamenlo id. 

— de ros. id. 3 

— davenes mudades . id. 4 1 La leude de Tortosa porte (art. 95) : Pessa de àrap de França o de Ha* 
(Arras^, si perhom Uràyn es venuda. no deupagâr res. si idonehs no es 
portai de fora, elavors pana de tr'eyta per câscunâ pèsêà nu. dr. iacens. 

2 Les draps delà terra étaient, en 1249. ceux «lu Roussillou et de la 
Cerdagne, ou bien eux des états du roi d'Aragon, Majorque, Valence, 
Catalogne et Montpellier. 

3 Carga de ros de bota au leudaire de Tortosa (art 134). 
* Le mot mudades est omis à Tortosa (art. 120). 250 DIALECTES ANCIENS 

Carga de flassades de pel de boch. . . . i.s.i. dr. 

— do roja id . 

— de sabo mol id. 

— de trementina id. 

— durxicha id . ' 

— doli de linos id. 

— de cabotes de safra id. ' 

de grana de verniz id . 

— dalum id . 

— de salpetra id . 

— de pastel id . 

— de pedassols id . 

— de peroyne id . 

— de gra de papagay id . 

— de peix salât id . 

— de pinyons id. 

— de datils Id . 

— de tartar d'Urgel vi.dr. meala 3 . 

— de curs de bou mi.dr. m\ 

— de curs de molto id . 

— de curs de boch id . 

— de rabassa vi.dr. m". 

— de mirais id . '• 

— de bores i.s. v.dr. m 8 . 

Quintal de ploma im.dr. m . 

— de borra id. Carga de orxicha au leudaire de Tortosa (art. 124). 

= Cet article et le suivant manquent au leudaire de Tortosa, ainsi que 
ceux du salpetra pedassols (chiffons), peroyne, gra dt papagay rabassa, 
formage, mantega, ardo^ ferreno uhrat. veyreetat 

Ce produit des confins de la Gerdagne ne devait guère arriver à Tor- 
tosa, dont, le leudaire porte, seulement : carga de tartar ^art 143). 

• Carga de vidre de mirais, dans le leudaire de Tortosa (art 39). 

11 Manque au tarif de Tortosa. Peut-être est-ce une erreur du scribe, el 
faut-il lire de vori (ivoire), qui figure dans le tarif de la leude de Collioure 
modifiée vers l'an 1300. DOCUMENTS SUR LÀ LANGUE CATALANE 251 

Quintal de datil iin.dr.m a . 

— de seu de sagins id. 

— de formages id .. 

— de lauto o de metavl • . . . . id. 

— de stayn o de coure id. 4 

— de ferre obrat , id . 

— de launes de cuyraces ici . 2 

— de canem obrat o no obrat. ... id. 

— de mantega id . 

— =*- de sabo mol id . 

— de cardo id . 

— de semola id . 

— de li vin. dr. in'. 

— de ferre no obrat n.dr.m*. 

— de mel id . 

— de fustet id. 

— derba cuquera id . 3 

— de coffol , id. 

— de sosa id . 

— de veyre , id . 

— de stopa ■ . . id. 

de pel de boch id. 

— de sofre id. 

— de cendre • clavelada id . 

— de gra de carabassa id. 4 

— de melons id. 1 On mentionne aussi lo plom à Tortosa (art 64). 

- De lames ou plaques de cuirasses , omis à Tortosa. 

3 Article répété dans la Leude de Tortosa (art. 69,:. et de plus (art 42) ■ 

Item quintal derba colera, paga nu. drs jaqueses. 

1 Dans la leude de Tortosa (articles 52 et 53): 

Item quintal de grans de carabasses, o de cogombres, o ialbudeques, 
de cols, o de mostayla, <> daltres lauors, u dr iacens. 

Ilem carga de cabaços, palmes o jonchs obratslo per obrar, estores, 
cordes redones, treueyles, e obra de terra- carbo, pach per carga i.s de 
jaqueses. ?F)2 MALECT3S ANCIENS 

Quintal de gleda n. dr. m a . 

— de pega id 

— de terra tanquera id . * 

— de acer id 

— de atzebib id. 

— de farina ii.dr. 

Carga de lana de très quintars i.s.vi.dr.m 8 * 

Quintal de lana vi.dr.m*. 

Sporta de figa dAlacant m.dr. 8 

— de figa de Tortosa id. 

— de figa de Terragona id. 

de figa i de Dénia id . 

— de figa de Maliea id. 

-- de s figa^de Malorcha n.dr. 

— de figa de Valencia id. 

de figa de Murcia. . id. 

Sporta de pega m . dr . 

— de sardina grossa n . dr 

Esmina de forment vi . dr . m ' . 

— de durons id. 

— de linos id. 

— de graderoja id. 4 

— de mostayla vm .dr m a . 

— dordi id. 1 La leude de Tortosa porte un article qui correspond sans doute à 
celui-ci, sous la forme suivante : 
Item quintal déterra n. dr (art. 70). Elle y ajoute les deux suivants : 
Item quintal déterra de Canego, dé jacens a. (1rs (art 50) 

1 le m ter a (sic) île )/<//</ Iragon, u dr iacehs art 140). 

2 Gel article a été ajouté en interligne vers 1 130, avec la note suivante, 
même écriture : Fuit ; i" adaptatum per m Bernardum de Piano n ta 
Hum et scribam curie procuracionis régie, quia v "- fui repertumin 
leudariodid lezde in archiva dicte procura ionis régie recondito. Cette 
autre copie de l'ancienne leude de Collionre ne nous est point parvenu'' 

3 Cet article et les sept suivants manquent dans la leude de Tortosa. 
• Graine de garance ; manque au taril d ■ fortosa. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 253 

Esmina de segle id . 

— de mil id. 

— de lentiyles id. 

— de faues id . 

— de pesols id. 

— de vesses id. 

— de ciuada im.dr.m*. 

— damenles id. 

— doruga vm . dr . m ' . 

Sester de forment n. dr. 

— de durons id. 

— de linos id. 

— de segle i.dr.m'. 

— de vessa . . id. 

— de fîmes id. 

— dordi id. 

— de legum id . 

— de lentiles id. 

— de pesols id. 

— de guixes i. dr. m\ 

— de gracie roja id. 

— damenles id. 

— doruga id. 

— de mostayla id. 

— de ciuada id. 

Centenar de boquines i.s. vn.dr.m'. 

— dampoles uni. ampoles. 

(xorp de vevre , paga ni. anaps. 

Gerra de tonina n . dr . 

— doli id. 

— dalquitra . . id. 

— de sabo vi.dr.m*. 

Hodre dalquitra n.dr. 

— doli , bot o barrai in . dr . 

Barril de sardina ii.dr. 

Cabacet de sardina m*. 2f>t DIALECTES ANCIENS 

Bacho de carnsalada uu.dr.m' 1 . 

Sach de raudor i . dr 

— davelanes vm.dr.m*. 

Fiat de li. • n .dr. 

Sam a dangiles o de peix salât vni.dr.m". 

Miler de sipies id. 1 

— de veyrats ix.dr.* 

— de Stella de boix vin dr 

— de sarda ri. dr. 

— danapsde bruch i . » • vu .dr.ni*. : 

Trachadexx. curs de bou id. 

Faixs de xx. curs de bou o vedel. ... xi.dr 

— de boldrons -.. .. i.s.vii.dr.m*.* 

Faixs daynines o de cabritz i.s.n-dr. 

Tota sal paga lo vinte. 

Tôt Juheu e Jubia, e, si es preyns,paga 

lo preynat i . s i . dr. 5 

Tôt Sarrahin o Sarrahina id. 

Caval, paga xx . s. 

Palafre, paga vu . s . 

Roci, paga v.s. 

Mul o mula, paga u.s. 

1 Sèches. Manque au leudaire de Tortosa. 

5 Idem. C'est sans doute le poisson vulgairement appelé berat ou brat 
(maquereau) sur les côt^s du Houssillon. 

3 Coupes, éeuelles ou rases en bois de bruyère. Manque au tarif de 
Tortosa . 

* Manque à Tortosa. 

B La leude de Tortosa renferme les trois articles suivants sur les Juifs 
et les Sarrasins: 

Item toi sarrahin Sarrahina, o. Juheu o Juhia, sie catiu o catiua, es- 
trayn, — paeh i. s jqcens (art, 122). 

Item lui Sarrahi strayn deu pagar lo finir de les mercaderies qui ht 
port o pas con van en Barber ia —pér centenar de sol., vui. drsjaceru 
'art. 156). 

item que tôt moro o mura iif Torthosa paga per lesmercaderies que hi 
port con ran en Barberia, per centenar de sol. — vi. sxm. de jacens 
(art 157). DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 255 

Egua, paga i . s. 

Mul o mula quis vena en la vila, dona lo 

fre e paga i . s. 1 

Ase o saumera, paga mi.dr.m*. 

Bou o vacca id. 

Molto, feda, boch, cabra, cabrit, aynel 

viu, paga. . • m\ 

Porch viu, paga i.dr. 

Bota de vi mi . dr . m ' . 

Tota nau ab gabia, paga v.s. v.dr. 

Leyn cubert, paga v.s. ri dr. 

Barcha descuberta, paga i.s. n. dr. 

Laut de barcha qui no port gouern. . . . im.dr.nv'. 

(Archives du département des Pyrénées-Orientales. — Livre 
des Bans royaux et h' ide de Collioure, f nS 7 à 12. LEl'DA DE TORTOSA 
(1252) 

Outre les variantes ou additions déjà signalées dans les 
notes qui précèdent, nous donnons ici les autres articles de 
la leude de Tortosa qui ne se trouvent pas dans la leude 
de Collioure de 1249 : 

(Articles) 

(87) Item quintal de stanis. . . n.dr. jacens. 

(90) — tota bestia menuda, pach per pas- 

satge i.dr, 

(92) — ferrade de ferre, sens obrar m.dr. 

(96) Item tôt leyn cubert, pach per stacha 

de Tortosa, n . s jacens : e de tôt aquel 

viatge no deu pus pagar fins que es 

tornat en la vila. 

1 Manque au leudaire de Tortosa. 250 DIALECTES ANCIENS 

(97) Item barcha, pach per estacha vm.dr. jacens. 

(98) Item barcha ab timo, pach per tôt 

viatge i . s . vin dr . 

(99) Item caxa de fula, despases n.s. 

(103) Item carga de conilheria n.s. de jacens. 

(115) Item carga de -borraix obrat, pach i.s. vi dr. 

(121) Item carga dalum de rocha i.s. jacens. 

(123j Item carga de blanch de lauar i.s.jac. 

(135) Idem carga dalum de Baltan. - v.Av. jacens. 

(144) Item carga de fnst de Castella qui va en 

Valencia nu . dr. jacens. 

(145) Item scales de pedra iiu.dr.jac. 

(147) Item drap dAyinyo id. 

(148) Item drap de Leyda ./. id. 

(149) Item drap de dénoua •' id. 

(150) Item drap de Flandres id. 

(170) Item tota fusta paga quarante. 

182) Item miler de osses de bou u >. jacens. 

L83) Item carga de nirvis o de cervo.. . . ri s. jacens. 

Isi et thriiier.) — Item de tota mercaderia generalment 
qui passara per lo lezdari, pach segons que la dita merca- 
deria es en los dits capitols : e si no sera déclarât que deu pa- 
gar, com lesdites mercaderies porien esser diverses, paguen a 
coneguda del cuylidor de laditaleuda, segons la valoa o la 
carga que semblants causes o mercaderies paguen, e no mes 
avant. 

(Archives du département des Pyrénées-Orientales, B. 217. — 
Procuracio real, registre XIII. I 61 i ANNONCES ET AVIS DE LA FOIRE DE MONTAGNAC 

(HÉRAULT) 

AUX PRÉPOSÉS DES PAREURS DE PERPIGNAN 
(1470-1480) 

Nous avons trouvé, parmi les papiers de l'ancienne corpo- 
ration des pareurs de Perpignan, deux lettres de l'époque de 
Louis XI émanées des consuls de la ville de Montagnac 
située un peu au-dessus de Pézenas, sur la rive gauche de 
l'Hérault. Ces deux pièces, qui ne sont guère autre chose que 
des lettres circulaires annonçant la tenue de la foire de la 
mi-carême de Montagnac, n'ont pas d'autre valeur historique 
que de nous renseigner sur un des moyens usités dans l'ancien 
Temps pour attirer les acheteur.) aux foires et marchés, et, 
par suite, écouler les marchandises et produits locaux. C'est 
une partie intéressante de l'histoire des relations commercia- 
les, et elle est encore loin d'être élucidée pour les siècles du 
moyen âge. 

L'annonce a certainement fait d'immenses progrès, et l'on 
sait tout ce que nos fêtes, nos concours et nos expositions, 
doivent à l'envoi multiplié d'affiches et de programmes, et 
aux réclames des journaux. Mais nos ancêtres ne s'endor- 
maient pas non plus, et, comme le disent les consuls de Mon- 
tagnac, ayssins coma de say entras avéra acostumat. à chaque 
nouvelle foire, ils écrivaient à tous leurs clients, aux préposé s 
des corporations ouvrières, à tous ceux qui étaient en rela T 
tions d'affaires avec eux. pour leur annoncer l'époque de 
fouverture de la foire et signaler toutes les circonstances qui 
pouvaient favoriser les opérations commerciales, sans oublier 
les amateurs de bonne chère, alléchés par la promesse de 
bones viclualhas et de bons vins. 

Les avis des consuls de Montagnac, datés du 4 mars 1469 
(1470) et du 15 mais I 17 ( .» j 1480), arrivaient, d'ailleurs, fort mal 

18 DIALECTES ANCIEN 

à propos en ce qui concerne les pareurs de Perpignan, dont la 
corporation, extrêmement florissante sous les rois de Majorque 
et jusqu'au milieu du XV me siècle, était en pleine décadence 
depuis l'occupation du Roussillon par les troupes de Louis XI, 
en 1462. Jusqu'en 1476, le Roussillon fut le théâtre de révoltes 
incessantes et de guerres désastreuses, qui réduisirent ce pays 
à la misère la plus alfreuse . L'industrie et le commerce étaient 
à peu près éteints, et, dès Fan I i72, la plupart des pareurs 
de Perpignan étaient allés s'établir sur divers points de l'Italie, 
et surtout à Florence. Le reste de la corporation était aux 
abois, et, après avoir vainement réclamé la protection de 
Louis XI et de Boffillo de Judice, vice-roi de Roussillon, 
après avoir lancé la malédiction contre les traîtres qui avaient 
transporté leur industrie à l'étranger, ils s'écriaient, dans une 
lamentable supplique du 27 janvier 1477 : Los qui resten 
affecten la mort per esser <:rh<>mits <l<- tal mure, e fossen relaxats 
de tal ne tanta calamitat e miseria . Som jets corn les animes 
tristes de porgatori, 1rs quais, destituides de parents >' persones 
eonjunetes, speren ajudee suffragi tant solament de oracions gêne- 
rais eeomunes. Leur industrie ne put jamais se relever de 
cette désastreuse situation. 

Les deux lettres des consuls de Montagnac portent encore 
quelques traces de cire de cachets et ont au revers une adresse 
que nous mettons en tête du texte. La rédaction en est assez 
négligée, comme on le remarquera pour les mots : scriht, tost 
et tostz, consolns, etc. 

Quant à la linguistique, bornons-nous à signaler les for- 
mules tresque cars et de fresque bon cor, où le très, introduit 
du français, est singulièrement altéré. La marque du superla- 
tif français, tresque, est déjà usitée eu Languedoc dans l'an,' 
de notoriété de la charte du consulat d'Uzès, du 1 er novembre 
J346, publié par M. Eugène de Rozière dans la Revue il'' 
législation ancienne et moderne [année L870, page L87 . article 
16: item an lor consolât tresque antic, pour dire que l'origine 
de leur consulat esl très-ancienne. Alart. ANNONCES DE LA FOIHK DE MONTAGNAC 259 

Als honorables savis et discretz Senhors los sobrepausatz de 
parayres de la villa de Perpinha, 
Sien les presens D[ades] et B[emeses]. 

IhS~ 

Honorables, savis et discretz Senhors, et de nos tresque cars 
et specials arnix, tant afîèctuozamen et de si bon cor coma 
nos podem a vos nos recomandam. Et vos plassa assaber que, 
ayssins coma desay entras avem acostumat de mandar als sen- 
hors merchans compradors que an acostumat de frequentar et 
venir en las fiey'ras desta villa, lus avem mandat que els sian 
ayssi lo premia (sic) digous aprop mieya carema que sera lo 
IX e jorn del presen mes de mais, per entencion que lafieyra 
de la ditag a *, carema se obrira et se tendra per lo terme 
degut et acostumat, et passât lo dit terme ladita tteyra sera 
clauza et concluza, talamen que dengun merchan comprado 
ni vendedor non hi auzara ren comprar ni vendre. Los quais 
merchans nos am fâcha resposta que els vendransens denguna 
fauta et seran ayssi de bona hora. Et perso, honorables sen- 
hors, vos preguam de venir de bona hora am vostras, car nos 
avem speransa que la dita fieyra sera bona, si play a No fc] 
Senhor, perso que lo pays per lo presen es en bon stamen 
et am bona sanetat. Dautra part, que per lo presen non hi a 
dengunas autras fieyras que fasson empachamen en aquesta, 
et cascun a bon voler de hi venir. Per que, honorables Sen- 
hors, vos preguam que non hi aya ponhc (sic) de fauta que non 
vengas de bona hora, afin que dengun non se ranquer de vos - 
autres per vostre tart venir, car ben sabes cossi von a près de 
say entras quant venies tart. Per que, si vos play, venes de 
bona hora. Et nosautres nos persfossarem(sze) de vos reculhir 
al melho que nos poyrem, et de vos aprestar de bones vic- 
tualhas et de bons vins, mej-ansan lo bon voler de Nostre Sen- 
hor al quai preguam de vos gardar . et conservai'. Et que si 

' Le signe employé ici, assez semblable à un Z accompagné d i 
Litre a, n'est autre chose que la lettre M à moitié renversée : c'est une 
abréviation du mot mieya. 230 DIALECTES ANCIENS 

dengunas causas vos son plasentas de la part de say, que nos 
ho mandes, per entencion de las complir a nostre poder et 
bona voluntat. 

Scriht a Montanhac a iiii de mars mil mi c lxix. 

los tostz vostres et specials amix, 
Los Consols de Mon ac . Als honorables Senhos los Sobre pausatz de lus Parayres de la 

vilha de Perpinka, sia R[emesd\. 

-f M a . 

Honorables Senhos, de tresque bon cor a vos autres nos re- 
comandam. 

La pressent hes per vos avizar que la fieyrade g a . carema 
acomensara lo xvn e de mars prodanamen (sic) venen, et per 
tant vos pregham tant que nospodem que vos plassa de ho far 
assaber a toust los merchans qui voldran venyr a lha dita 
fyera (sic). Et que lur plassa de venyr de bona hora, car hom 
lur aprestara de bons vyures, et vos recullyrem lo milhor que 
nos poyrem, car lo pays hes en bona sanitat per la grassia 
de Dyu al cal pregham que vos done bona vida et longha. 
Et si res voiles de part de sa, comandas la nos, car nos la 
acomplirem a nostre poder. Non plus per lo pressent. 

Escrit a Mon ac a xv de mars mil iiii t.xxix. 
Los tost vostres bons amisî, 
los consolns de la vilha de Mon 10 . DALECTES MODERNES 

ARNAUD DAUBASSE 

OUVRIER ET POETE DU XVII e SIÈCLE Si nous voulons, en quelques lignes, réveiller la mémoire 
d'Arnaud Daubasse, ce n'est pas que sa valeur poétique son 
exceptionnelle, ni que ses vers en langue agenaise aient jamais 
acquis, en dehors d'un cercle assez restreint, une grande popu- 
larité; mais il y a dans la vie, dans le caractère comme dans 
les œuvres de ce fabricant de peignes, un naturel, une fran- 
chise et une bonne humeur qui nous attirent: en lui le poëte 
du peuple, aussi bien que l'artisan «modeste et laborieux. esl 
curieux à étudier, et plus d'un enseignement serait à tirer de 
l'accord qu'il avait su établir entre ses habitudes de travail e1 
de probité et sa verve railleuse de rimeur malicieux. Ce! 
homme, à peu près inculte, qui ne savait, dit-on, ni lire ni 
écrire, avait un esprit si prompt et si gai, que ses bons mots 
couraient le monde, ses épigrammes étaient partout répan- 
dues, et sa conversation, pleine d'entrain et de finesse, étail 
recherchée des personnes les plus considérables de la cité de 
Villeneuve-sur-Lot, qu'il habitait. Il est toujours resté malt m 
peignier et même un peu çabaretier. C'est sur les modestes 
profits qu'il pouvait retirer de ses deux professions qu'il comp- 
tait pour faire vivre et élever sa famille. Son intelligence et 
ses heureuses saillies, qui l'avaient rapproché de personnag - 
de la plus haute condition, ne l'avaient jamais trompé sur sa 
véritable vocation. Il ne méprisa jamais son humble destinée. 
e+ il n'aurait pas imaginé, même dans ses plus beaux rêves, 262 DIALECTES MODERNES 

qu'il pût devenir ambassadeur ou gouverneur de province. 

Il ''tait heureux de ses succès faciles, jouissait le premier, 
et plus qu'un autre sans doute, de tout ce qu'il trouvait dans 
son imagination d'idées comiques et réjouissantes ; il en fai- 
sait volontiers part aux autres, puis il revenait facilement 
à la fabrication de ses peignes et réservait pour las clients 
qui venaient le soir s'attabler chez lui, les trésors de sa 
joyeuse conversation, et donnait par là un prix inestimable 
aux objets qu'il leur servait. 

Arnaud Daubasse était né à Moissac en Quercy, en 1664. 
Son père était comme lui un pauvre peignier, chargé d'une 
nombreuse famille. Dans sa modeste échoppe, ses neuf enfants 
étaient appliqués au travail de son humble métier; ils avaient 
à peine de quoi vivre et la gêne était grande ; aussi, dès qu'ils 
se sentaient assez forts pour affronter les hasards d'une vie 
nomade, ils quittaient le foyer paternel ei s'en allaient courir 
le monde. On croit pourtant que notre poëte Arnaud n'aban- 
donna son père et sa ville natale qu'à l'âge de vingt-trois ans. 

Pendant dix ans on perd absolument sa trace. Qu'était-il de- 
venu? Où avait-il porté sa gaieté et son amourdu travail? 
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il avail heureusement, dans ses 
voyages, cultivé l'une et l'autre. On le retrouve à trente-1 
ans établi, rue Bourgogne, à Villeneuve-en-Agenais, où il s'était 
marié, chef d'une industrie florissante, occupani un assez 
grand nombre d'ouvriers, et toujours d'ailleurs riant et chan- 
tant. Qui avail pule déterminera fixer a Villeneuve sa des- 
tinée jusque-là vagabonde ? Quand on connaît la riche vallée 
où est si gracieusement assise la ville d'Alphonse de Poitiers, 
sur les deux rives du Lot, onn'esl pas surpris de la préférence 
qui lui fut donnée sur d'autres par noire spirituel artisan. 

Placée entre l'antique station romaine d'Excisum (Eysses) 
ei le château féodal de Pujols, formée en quelque sorte des dé- 
brisde cette double et puissante origine, elle présente l'aspect 
le plus riant. Lorsque, pour la première fois, Daubasse des- 
cendit l'une des pente- ileurie? des collines qui y conduisent. 
ses yeux durenl être ravis du spectacle de cette splendide ARNAUD DAUBASSE 263 

végétation et de cet attrayant paysage ; si c'était à la saison 
printanière, il put contempler sur les rameaux des innom- 
brables arbres à fruit répandus dans la plaine, cette opulente 
et fraîche couronne de fleurs roses et blanches, « neige odo- 
rante du printemps », comme a si bien dit un poëte. Tout ce 
qu'il voyait devait séduire cet homme à l'imagination vive et 
aux instincts élevés. Une fois arrivé dans cette ville coquette- 
ment bâtie, avec ses portes aux tours carrées et son pont si 
original du XIII e siècle, il s'y sentit retenu et y resta jusqu'à 
sa fin, c'est-à-dire jusqu'en 1727. 

Une autre cause devait aussi lui faire aimer Villeneuve 
comme une seconde patrie : c'est l'esprit de ses habitants, 
alerte, animé, enthousiaste et en même temps cordial et sin- 
cère. Il est même à noter, et c'est ce qui dut plaire à Daubasse, 
qu'ils ont eu à toute époque un goût très-prononcé pour l'épi- 
gramme et la moquerie. Afin même de donner plus de sel aux 
quolibets échangés entre eux, il a été longtemps, et il est peut- 
être encore d'usage dans une certaine partie de la population, 
de les formuler en rimes plus ou moins régulières. Ces impro- 
visations peu correctes et fort libres ont donné lieu à cette 
locution particulière au pays : — Fa de bers (faire des vers), — 
ce qui se traduit par dire des injures et décocher tonte 
sorte de plaisanteries . 

Dans ce genre-là, mais avec plus d'art et moins d'aigreur, 
Daubasse devait exceller; et il faut reconnaître que, s'il n'a pas 
atteint de grandes hauteurs, il a souvent lancé des traits heu- 
reux et piquants . 

Il y a lieu de penser qu'avant de quitter Moissac, Daubasse 
s'était exercé dans ce genre satirique. On a même dit que ces 
dispositions avaient mécontenté son père et blessé quelques- 
uns de ses compatriotes, ce qui l'avait déterminé à partir. 
C'est à cette époque qu'on peut faire remonter, à ce qu'il pa- 
raît, cette chanson de table, qui a été longtemps chantée à 
Villeneuve : 

Uli de sirmen, 
Bèno bistomen 264 DIALECTES MODERNES 

I ledins ma tasso 
Bailha lacasso 
A moun pessomen 
Que me jagrino 
El mot en ruino 
Moun entendomen . 
Mes que lou honn bi 
Sur la terro abounde 
Alabe lou mounde 
Se porto a rabi. 
Tabe lou Janet. 
i tins un cabaret, 
Quant la set lou rounjo, 
Beù coumo i no e pounjo 
De blan, de claret : 
Et, lou beyre en ma. 
I lis : Pla £a1 que sounjo 
Al relendouma. 

Huile de sarment, — viens viterr?ent — au fond de ma fasse — donner 
la chasse — à la tristesse — qui me chagrine — et met >>n ruine — toute 
ma raison.— Pourvu que le bon vin — sur la terre abonde. — alors tout 
le monde — se porte à ravir — Aussi le petit Jean, — dans un cabaret, — 
quand la soif le tourmente, — boit comme une éponge — du blanc, du 
clairet; — et, le verre en main, — dit: Bien sot qui songe — au surlende- 
main. 

Daubasse abondait surtout en bous mots, en pointes fa- 
ciles, qui lui venaient sans effort, à toute occasion, à tout 
boul de champ. 

l'n jour qu'il sortait du cabaret de Rebequet, il disait pres- 
tement, pour se moquer d'une de ses voisines : 

Quanl souj chè I" Rebequel . 

Que la set m'assassino, 

You preni lou triquet 

De la sajo Delphino, 
Quenou Eay qu'un col dejaûpino, 
Mes toujours dus d'un soûl luquet. 

Quand je suischez Rebequet. -que la soif m'assassine. — moi je prends 
les façons — de la sage Delphine, — qui ne fait qu'un coup d'une chopine. 
— mais toujours deux d'une seule allumette . 

D'où venez-vous, lui demandait un jour le gardien des ca- 
pucins '( ARNAUD DAUBASSE 265 

Béni de chez mazelhès, 

'Répondit-il immédiatement 
Que lou faû pes danno à milhes : 
Amav prâco cat non s'alarmo. 
Crezès-bous que montoun al Cèl, 
Se san Miquèl lour pèzo l'armo 
Dins la balanço del mazel ? 

Je viens de chez des bouchers, — que le faux poids damne par milliers ; 

— et cependant nul ne s'alarme. — Croyez-vous qu'ils montent au Ciel, — 
si saint Miehel leur pèse l'àme — dans la balance de la boucherie. 

Sa plaisanterie était parfois plus fine et plus relevée. Se 
trouvant un jour dans une société fort élégante, car il y était 
souvent admis, on s'arrêta, dans le cours d'une promenade, 
devant un ruisseau sur lequel on avait jeté une planche qui 
servait au passage. Daubasse, présentant sa main aune belle 
et noble demoiselle du temps, M lle de Rigoulières, pour l'aider 
a faire cette traversée, lui dit : 

Bous ses bèlo coumo lo jour: 
Jamay la nèû sera ta blanco ! 
Per passa ! ou riûde l'amour, 
Non boudrioy pas d'aûtro palanco ' . 

Vous êtes belle comme ie jour; —jamais la neige ne sera si blanche. 

— Pour passer le ruisseau 'I' 1 l'amour. — je ne voudrais pas d'autre 
planche . 

Très-apprécié pour son esprit, très-connu pour son carac- 
tère jovial, Daubasse était de toutes les fêtes, et il s'y mon- 
trait à la hauteur de toutes les situations et de toutes les com- 
pagnies. 

On le rencontrait chez le duc de Riron, le maréchal de 
Montrevel, le comte de Fumel-Montaigu, en un mot l'élite de 
la province. Son esprit et sa finesse y étaient fort apprécias 
A ce contact, il forma son goût, sans rien perdre de sa bon- 
homie et de sa simplicité natives. Avec la souplesse qui est un 
des traits saillants de sa nature mobile, il savait, quand il le 
fallait, tourner une louange délicate aussi prestement qu'il 

1 Palanque, qui est plus exactement une planche servant de pont 286 DIALECTES MODERNES 

lançait un mot aiguisé de malice. Il était, un jour au château 
de Biron, résidence magnifique, qui, par ses vastes propor- 
tions et l'imposante beauté de son site, était, comme il est 
resté, un monument digne de la grandeur de cette famille 
illustre. Après avoir dépensé beaucoup de verve et de gaieté 
en l'honneur du beau monde qui y était réuni, Daubasse sut 
à propos adresser les vers suivants à M. le duc de Biron, pour 
lui demander la grâce d'un pauvre diable qui lui avail volé un 
fagot de bois : 

Mounsegnur, bous bezès qu'aquel home, à samino, 

Annmiçn per sigur un paysan bien paûras. 

Gaytaz-lou per d'aban. gaytaz-lou per l'esquino, 

Non bezès qu'un jipou tapissât de petas. 

Suiin cap es -ans capèl, --as cambos sans délias : 

May qu'un bèrme affamât la paûrièro lou mino. 

Per aquel malhurous damandi pas de graço : 

Per l'exemple de toutz boli que sio punit; 

A coundissiû pourtant que soun boy, mes en tnasso, 

Pezara louslaûriès que bous abèseulit. 

Monseigneur, vous voyez que cet homme, à sa mine, — annonce pour 
sûr un paysan bien misérable. — Regardez-le par devant, regardez-le par 
l'échiné, — vous ne voyez qu'une blouse tapissée de pièces. — Sa tète 
est sans chapeau , ses jambes sans chaussettes ; — plus qu'un ver affamé 
la misère le mine. — Pour ce malheureux je ne demande pas de grâce: — 
pour l'exemple de tous, je veux qu il soit puni; — à condition pourtant qu>' 
son bois, mis en tas.— pèsera les lauriers que vous avez cueillis. 

Nous aimons à relever ici un point de ressemblance entre 
Daubasse et notre Jasmin, simple artisan aussi, plein de cœur, 
ei dont le génie n'a jamais regardé que le bien. 

Il voulut toujours et Daubasse parait avoir été animé du 
même esprit) employer les relations puissantes qu'il s'étail 
faites au profit des petits et des pauvres, qui étaient ses vrais 
amis. 

Il est resté un assez grand nombre de poésies françaises 
composées par Daubasse. Nous reconnaissons facilement 
qu'elles n'ont pus un grand mérite, ei qu'il est inutile d'y in- 
sister. ARNAUD DAUBASSE 2Ô7 

On ne peut contester, toutefois, qu'il est remarquable que 
cet homme sans culture ait appris, on ne sait comment, à 
s'exprimer fort couramment envers. Ces vers valent bien un 
grand nombre de ceux qui se publiaient à cette époque; ses 
églogues, ses sonnets, ses odes religieuses, ne sont pas trop 
mal construits ; il y a même un luxe de comparaisons mytho- 
logiques qui étonne de la part de l'artisan que nous connais- 
sous. Nous croyons pouvoir citer une épigramme aux béné- 
dictins de l'abbaye d'Eysses. 

L'âne que conduisait Daubasse était entré dans la cour de 
l'abbaye, tandis que les moines se promenaient au dehors : 

Pardonnez, s'il vous plaît, Martin. 

(leur dit 1" poi 

S'il en agit de la sorte : 
Il croyait entrer au moulin. 
Voyant ses frères à la porte. 

Daubasse s'est exercé longtemps à faire des poésies reli- 
gieuses. Il avait, dit-on, deux filles qui avaient de belles voix, 
et pour lesquelles il composait des Noëls patois qu'il leur fai- 
sait chanter II en a laissé un gran 1 nombre, qui rappellent 
ceux qui étaient si répandus dans le Midi aux époques de vive 
foi religieuse ; mais, il faut le dire, ils ne s'en distinguent par 
aucune supériorité, et même ils sont inférieurs aux Noëls pro- 
vençaux, si abondants dans la littérature romane. 

Ses oeuvres pieuses affectent souvent plus de prétention en- 
core ; elles abordent de grands sujets : la Mort, les Quatre Fins 
de l'homme, la Grandeur dg Dieu, etc., etc. 

Notre fabricant de peignes n'était ni un Théologien, ni un 
lettré, nous l'avons dit ; mais il était curieux de tout, et il 
comprenait très-vite ce que Ton disait devant lui. En bon 
chrétien, il assistait aux prônes et aux sermons de sa pa- 
roisse. Il ne pouvait ni discuter, ni critiquer, ni modifier en 
rien les idées qui pénétraienl dans son esprit, mais il les re- 
tenait parfaitement, et s'appliquait ensuite aies traduire en 
vers gascons. C'était une bonne pensée, mais les résultats n'en 
devaient être que fort ordinaires. N'était-ce pas aussi quelque- 268 DIALECTES MODEREES « 

fois lafautede son curé? car, pour lui, c'est à peine s'il savait 
lire ses prières. 

D'ailleurs, lorsqu'on areçu du Ciel une humeur joyeuse, de 
l'entrain e1 de la répartie, n'est-ce point forcer son talent que 
de vouloir embrasser les sujets graves et devenir sérieux? 
Celui qui rit. bien, et qu'on est accoutumé n voir rire, perd 
beaucoup de son succès ei de ses facultés lorsqu'il veut pa- 
raître méditatif et sombre. C'est pour cela sans doute que 
notre artisan moqueur n'a pu devenir un poëte sacré de quel- 
que valeur. Lorsqu'il est triste, il est plat, commun, et on ne 
peut louer en lui que l'excellence des doctrines et la pureté 
des intentions. Qu'on nous permette pourtant de citer ces 
quelques vers, que l'on dit avoir été faits par lui à son lit de 
mort; c'est qu'alors il était dans son rôle: 

Ain'i tu, belèû yoii douma ! 

La mort en sa dailho à la ma. 

You non la bezi pas que da 

Ni lier, ni set, ni mol, ni dur: 

( îoupo ço que non i'ayi que naj sse 

Tapla coumo ço de madur. 

Aujourd'hui toi, peut être moi demain! — Lu mort, avec sa faux à la 
main, — je ne vois pas qu'elle laisse — ni vert, ni sec, ni mou, ni dur: — 
elle coupe ce qui ne fait que naître, aussi bien que ce qui est mûr 

Le poëte de Villeneuve, à travers ses diverses inspirations, 
ne perdait .jamais de vue son métier et ses affaires, qu'il me- 
nait fort bien; il savait même utiliser adroitement ses talents 
littéraires au prolii de ses intérêts: c'est ainsi qu'il eut l'oc- 
casion d'aller à Bordeaux, porter aux jurats de cette ville une 
plainte qui touchait à son petit commerce, et qui était écrite 
en assez bon français. 11 y avait là une questionde liberté, on 
pourrait dire de libre échange, pour les ouvrages en corne 
qu'il fabriquait: ilsetira si spirituellement desarequête, qu'il 
gagna sa cause. Cette requête se terminait ainsi: 

Des cornes : il \ en a pat toul : 

L'univers, d'un à l'autre bout, 

En esl rempli des invisibles. 

[ls \ •■vent bien ces malheureux. ARNAUD DAUBASSE 269 

Que je ne prends que des visibles 

Pour laisser les autres pour eux. 

Une autre fois, il se rendit à Toulouse pour solliciter en fa- 
veur d'un de ses amis, auprès de M.Daguin, président au Par- 
lement. Ce magistrat fut si charmé de le voir, qu'il le présenta 
dans plusieurs sociétés, où il fit très-bonne contenance. Son 
tact et son bon sens le suivaient partout et le préservaient de 
toute vanité ridicule. Il savait partout prendre et garder la 
place qui lui était due, et, tout en s'attirant la bienveillance, il 
ne supportait pas, sans les relever par quelque trait mordant, 
l'impertinence et le dédain. 

On se disputait à Villeneuve les vers de Daubasse ; on les 
récitait, on en prenait des copies, et l'on chantait à qui mieux 
mieux ses chansons et ses Noëls . 

Plusieurs familles de cette ville avaient gardé en manuscrit 
la plupart de ses pièces connues. On a pu, grâce à leur obli- 
geance et à leurs communications, longtemps après la mort de 
Daubasse, en imprimer un recueil. Il n'y a eu, à notre con- 
naissance, que deux éditions : l'une qui a passé sous nos yeux, 
mais dont nous n'avons pu trouver la date et qui n'est qu'une 
assez incorrecte collection de pièces de notre auteur et de 
récits sur son existence ; dans les mêmes proportions, et con- 
tenant à peu près les mêmes morceaux, il en a été fait une 
seconde à Villeneuve, in-8°, chez les frères Glady, en 1839. 
Celle-ci est mieux entendue ; précédée d'une assez bonne pré- 
face, elle est accompagnée d'un portrait qui, sans être un 
chef-d'œuvre de lithographie, doit donner une assez juste idée 
de la figure brune, expressive et ouverte, du maître peignier. 
Pour n'avoir pas déployé de grandes ailes, la Muse, qui quel- 
quefois visita Daubasse, n'en inspira pas moins en lui un esprit 
enjoué, franc et honnête ; elle l'aida à passer sa vie, modeste et 
laborieuse, plus allègrement que beaucoup d'autres : elle releva 
par moments au-dessus de sa condition, mais elle ne l'en dé- 
tourna pas. Il se servit de son talent pour égayer ses amis, 
populariser des sentiments respectables et charmer sa vie. TiO DIALECTES MODERNKS 

Ses succès ne lui soufflèrent jamais une ambition funeste et 
déplacée, et ne corrompirent pas son cœur; aussi sa mémoire 
a toujours été estimée, et la justice et les honneurs qu'il avait 
mérités lui ont été rendus. 

Avant de clore cette notice sur Daubasse et sur Villeneuve, 
nous avons pensé qu'on ne lirait pas sansintérêl une pièce de 
vers d'un ou\ rier de cette ville, que nous avons entendue ré 
citer il y a plus de vingl ans, et que le hasard a récemmeni 
replacée sous nos yeux. C'est une imitation développée de La 
fable de la Fontaine la Cigale et la Fourmi, composée en dia- 
lecte villeneuvois par Laborie, cordonnier; elle a été imprimée 
■ i Agen, chez Prosper Noubel, en 1830- Elle servira à dé- 
montrer que la tradition poétique ne s'est pas perdue dans ce 
pays, où la population ouvrière est restée attachée aux choses 
<!<> l'esprit, et fidèle aux sentiments louables que Daubasse 
professait de si m temps. 

LA CIGALO ET LA PROUMI1 

La pu loungo * xournado 
\"a que sa matinado : 
l ado an n'a qu'un printens. 
La xouynesso qu'un tens 
De bien courto durado. 
Acos, à moun abis, 
l'n lire que flouris 
El qu'uno souleillado 
l.oii mena : ris. 

Cal prené à laboulado 
Aquel tens lèou l'alit. 
Adii'ilci de passado, 
A peini e i spélit, 

4 A Villeneuve, la lettre j se prononc ts; ainsi, jour se prononiv ts 
jouinesso, tsouinesso. 

Dans l'imprimé que nous reproduisons, on marque celle prononciation 
par un x. Nous préférerions le ts. ou simplement la lettre j elle-mi 
-nul, en ce cas, à indiquer la manière de la prononcer; mais nous ne 
croyons devoir rien changer au texte ARNAUD DAUBASSE 271 

Que fut à tiro-d'alo. 
Per lou mètre à proufit, 
Escouten lafrouinit, 
Sounxen à la cigalo: 
Et del simple récit 
De ço qu'an feyt et dit 
Tiren quaouquo moral n . 
Sans rimo ni razou, 
Dins la bèlo sazou, 
La cigalo cantâbo . 
Res plus nou l'occupâbo ; 
En may fazio calou, 
May se degouzilkbo, 
Talomen qu'ensourdabo 
Las xens de sa cansou. 

Penden qu'aquelo fado 
S'arrandio de canta, 
La froumit, abisado, 
Al lot de l'escouta, 
Lebâbo l'estibado. 

L'estiou tout es plagnè : 
De tout on pot fa proyo . 
Lou saxe que l'employo 
A mubla soun gragnè 
Passo l'hyber en xoyo. 

Quand lou fret arribèt, 
La cigalo mouquado 
Chez elo nou troubèt 
Blat, ni mil, ni cibado, 
Ni boy pèr fa de fèt. 
Et tabè coumenci i 
Aganido et xelado, 
Un xune méritât, 
Un xune un paon fourçal . 
Cousi de la famino; 
Benguèt à fa piétat : 
Las pèls de l'estoumat 
Ly toucâboun l'esquino. 

Cadun dins soun enclos 
Se ten tan qu'a de mico ; DIALECTES MODERKES 

Mais. <|îian la talan piquo, 
Tiro lou loup del bos. 

Minablo, magro, étiquo . 
Dans lou bentre aplatit 
Et la figuro palo, 
Nostro paouro cigalo 
S'en bay chez la froumit ; 
L'y demando à crédit 
Un paon de nourriture 

— Non fcrazes pas de mal : 
Quand bendrala caouduro, 
Pagarèy dambe uzuro 
Intrêt et principal : 
Aourez doublo mezuro. 

— Torno-t'en dins fcoun traou 
y ou non souy pa - prestayro : 
\V\ pas aquel defaou! . . 
Mais digas, à prepaou, 
Madamo l'emprountayrOj 

fasias al ten caou. 
L'estiou quand apilâbi '. 

— Ço que fasioy l'estiou, 
Net et xonv trabaillâbi : 
Per la net. dins mouu niou, 
Su d'airs caou/.its noutâbi. 
Riniâbi, courrixâbi, 

Dans belcop d'attentiôu, 
! 'nu cansou que sâbi. 
Et lou xour la cantâbi . 
Bouno cambo, boun èl, 
Kouyno, lesto, aberido, 
( i-rïmpâbi su la guido 
Del bioule lou pu I 
;'.r sul bout d'un payss< I 
Souben m'abez aouzido 
Canta coumo un aouzèl 
Ma cansou tant poulido. 
Mais la fain. mais lou xel. 
M*an rouj nado el bieillido : 
Et bièl paoure. biél sot, 
Pla zou senti, paoureto! ARNAUD DAUBASSE ■?: j 

Et çu que may me pot, 
Que de ma cansouneto 
Me souben plus d'un mot 
— Anen, paouro xaneto, 
Tomes à ta sourneto. 
Gayto à que t'an serbit 
Ta rimo et ta musico. 

Lous foers de ta fabriquo 
Soun d'un mayssan débit. 
Te z'abioy be prou dit, 
Bimayro à la douxeino, 
Quito toun rimailla: 
L'estiou cal trabailla, 
Dins l'estiou cal fa gleno. 
— - Parlabias coumo cal 
Et fasias bien, besino : 
Axessi fèyt atal ! . . . 
Mais la besoun me mino 
Et rnoun paoure atiral : 
Per piétat ! un brigal 
De granot de farino, 
De pa, de millassino ! 

Mais la frouinit : — Ah ça ! 
Beses pas que m'arrabes ! 
Quand y caillo pensa. 
Feignantasso, eantabes 
Aro bay-t'en dansa ' 

La paouro musicièno, 
AI soun d'aquelo antièno , 
Cuxèi se trouba mal, 
Et. counfuso et hountouso, 
Se sentiguèt hurouso 
De dintr' à l'espital . 

A liien bere oun tout mèno, 
\ a pas a s'y troumpa : 
Lou fcrabal et la peno 
Soun lou cami del pa. 
La règlo es généralo 
Cal trabailla pouli . 
Ou, coumo la cigalo, 

19 274 DIALECTES MODERNES 

N'en cal bere roussi. 
Xouynè, courur de boto, 
De cafés et de bal, 
Que dormes al trabal 
Et cantès en riboto, 
Del sort d'aquelo soto 
Fay-té doun un mirai : 
Y beras toun imaxé, 
Et cambinras de tren 
En beyren l'abantaxé 
De bioura saxomen. 
Sans bien de pessomen 
On pot tout a toun axé: 
Fegnan, rand-té bal en ! 
Libertin, fay-té saxe ! 

Un autur rénoumat, 
En francès a rimât 
La cigalo d'Esopo. 
A soun récit trop nud 
En patois eycousut 
Un brigal d'enbeloppo. 
Espias aquel fourréou 
Que l'assourtis belèou 
Coumo uno bieillo éclioppo 
Trabès l'espital nèou. 
Acosmoun cot d'assaxé. 
N'ey xamay plus esciil : 
Et se mounbadinaxé, 
Tenez-bous zou per dit, 
N'es pas bien accuillit, 
Me prendres plus al biaxé LA CIGALE ET LA FOURMI La plus longue journée — n'a que sa matinée ; — chaque année n'a 
qu'un printemps, — la jeunesse qu'un temps — de bien courte durée. — 
C'est, à mon avis,— vin lis qui fleurit — et qu'un coup du soleil — le même 
jour flétrit.— 11 faut prendre à la volée — ce temps sitôt disparu. — Petit 
oiseau de passag<\ — à peine est-il éclos — qu'il fuit à tin' d'aile. — Pour 
le mettre à profit, — écoutons la fourmi, — songeons à la cigale; — et du 
simple récit — de ce qu'elles ont fait et dit — tirons quelque morale. ARNAUD DATJBASSR 275 

Sans rime ni raison, — dans la belle saison, — la cigale chantait.— Rien 
d'ailleurs ne l'occupait; — et plus il faisait chaud, — plus elle s'égosillait, 

— si bien qu'elle assourdissait — les gens de sa chanson . 

Pendant que cette folle — s'épuisait à chanter, — la fourmi avisée, — au 
lieu de l'écouter, — levait la moisson d'été. 

L'été tout est facile ; — de tout on peut faire sa proie. — Le sage qui l'em- 
ploie — à meubler son grenier — passe l'hiver en joie. 

Quand le froid arriva, — la cigale honteuse, — chez elle ne trouva — 
blé, ni mil, ni avoine, — ni bois pour faire du feu ; — et aussi elle com- 
mença, — épuisée et gelée, — un jeûne mérité, — un jeune de durée, — 
un jeûne un peu forcé, — cousin de la famine. — Elle en vint à faire pitié : 

— les peaux de l'estomac — lui touchaient l'échiné. 

Chacun dans sa retraite — se tient tant qu'il a du pain ; — mais, quand 
la faim le pique, — elle tire le loup du bois. 

Misérable, maigre, étique, — avec le ventre aplati — et la figure pâle, — 
notre pauvre cigale — s'en va chez la fourmi ; — elle lui demande à crédit — 
un peu de nourriture : — « Ne vous inquiétez pas : — quand viendra la 
chaleur, — je payerai avec usure — intérêt et principal : — vous aurez 
double mesure. » — «Retourne dans ton trou. — Moi, je ne suis pas prê- 
teuse ;— je n'ai pas ce défaut. — Mais dites- moi, à propos,— madame l'em- 
prunteuse, — que faisiez-vous au temps chaud, — l'été, quand j'en- 
tassais? » — « Ce que je f aisais l'été. - nuit et jour je travaillais : — 
dans la nuit, dans mon lit, — sur de^ airs choisis je notais, — je rimais, 
je corrigeais, — avec beaucoup d'attention, — une chanson que je sais; — 
et le jour je la chantais. — Bonne jambe, bon œil, — jeune, leste, éveillée, 

— je grimpais sur la plus haute branche — du peuplier le plus beau ; — et 
sur la pointe d'un échalas -- souvent vous m'avez entendue — chanter, 
comme un oiseau, — ma chanson si jolie. — Mais la faim, mais le froid, — 
m'ont ruinée et vieillie; — et vieux pauvre, vieux sot. — Je le sens bien, 
pauvrette! — et ce qui le plus me fâche, — c'est que de ma chansonnette 

— il ne me souvient plus d'un mot. » — « Allons, pauvre Jeannette, — re- 
viens à tes sornettes; — vois à quoi t'ont servi — ta rime et ta musique. — 
Les vers de ta fabrique — sont d'un mauvais déb t. — Jeté l'avais bien 
dit, — rimeuse à la douzaine : — Laisse ton rimaillage ; — l'été, il faut tra- 
vailler; — dans l'été, il faut faire des provisions. »— « Vous parliez 
comme il faut, — et vous faisiez bien, voisine. - Eussé-je fait ainsi !. . . - 
Mais le besoin me mine; -- voyez ma triste mine — et mon pauvre attirail. 

— Par pitié! un morceau — de grain, de farine, — de pain, de millas- 
slme ! . . . » 

Mais la fourmi: « Ah çà ! — tu ne vois pas que tu m'excèdes'?- -Quand il 
y fallait penser, — grande paresseuse, tu chantais: — va - t'en danser 
maintenant.» 

La pauvre musicienne, — au son de cette antienne, — pensa se trouver 
mal; — et, confuse et honteuse, — elle se sentit heureuse — d'entrer à 
l'hôpital. 

A bien voir où tout mène, — il n'y a pas à s'y tromper : — le travail et 
la peine — sont le chemin du pain. —La règle est générale : — il faut tra- ■>TG DIALECTES MODERNES 

vaiîler bravement, — ou, comme la cigale, —il faut voir de mauvais 
jours. — Jeune coureur de fêtes, — de cabarets et de bals, — qui dors au 
travail — et chantes en joyeuses parties : — du sort de cette sotte fais-toi 
donc un miroir : — tu y verras ton image — et tu changeras de vie, — 
en voyant l'avantage — de vivre sagement. Sans beaucoup de souffrances 
- on peut tout à tout âge ! — paresseux, rends-toi vaillant! — libertin, 
fais-toi sage ! 

lin auteur renommé, — en français a rimé - la cigale d'Esope —A son 
récit trop nu, — en patois )'ai cousu — un fragment d'enveloppe. - Re- 
gardez ce fourreau, — qui l'assortit peut-être — comme une vieillr 
éch ippe — devant l'hôpital neuf. — C'est mon coup d'essai. — Je n'ai ja- 
mais écrit; — et, si mon badinage, — tenez-vous- le pour dit. — n'est 
pas bien accueilli, — vous ne me prendrez plus à pareil voyage. 

.Nous étions-nous trompé en estimant que ce morceau est 
spirituel, bien di1 et bien pensé ! 

Adrien DoNNODEVIE. LETTRES INEDITES DE L'ABBE FAVRE « 

Rien n'est si populaire dans le Languedoc et la Provence 
que les poésies patoises de Favre, et rien n'est moins connu 
que sa vie. L'avocat Brunier lui a consacré, dans l'édition de 
1815, une courte notice qu'il avait l'intention de compléter 
plus tard, au moyen des renseignements fournis par les con- 
temporains encore survivants du poète Sri mort prématurée 
l'empêcha de réaliser ce projet, et l'ignorance cupide de sa 
veuve vendit aux vieux papiers toutes ses notes, avec les ma- 
nuscrits mêmes de Favre, dont il était possesseur et qu'il avait 
déjà sauvés une première fois de cette triste fin. Habent 
via fata libelli. 

Quand parut l'édition de 1839, il était peut-être encore 
temps de recueillir quelques traditions locales sur le curé de 
Celleneuve; mais l'éditeur trouva plus commode de reproduire, 
sans y rien ajouter, la notice de Brunier. 

En présence de cette regrettable disette de documents bio- 
graphiques, nous avons pensé que les lettres qui suivent pour- 
raient présenter quelque intérêt. Elles permettent, en effet, 
malgré leur petit nombre, de connaître dans certains détail- 
la vie intime de Favre, vie plus soucieuse et plus tourmentée 
qu'on ne le présumerait d'après la verve et la gaieté qui régnent 
dans ses œuvres. Elles le montrent pratiquant sans ostentation 
toutes les vertus qui distinguent le bon prêtre; s'efforçant de 
subvenir, avec le faible revenu de sa cure de village, aux in- 
fortunes qui s'agitent autour de lui: luttant avec une sereine 
énergie contre ce qu'il appelle la maligne influence de sa 
mauvaise étoile; et, enfin, songeant à profiter, moins pour lui- 
même que pour le repos et l'avancement des siens, des hautes 
protections qu'il a sous la main. 

Ces lettres, au nombre de huit, appartiennent à la Biblio- 

1 l,'u. biographe de son nom, relevé sur les registres de la ville de 
Sommières, où il naquit le 26 mars 1727. r>st Fabre. O n'^st qu'à partir 
de l'année 1780 qu'il signa Favre. 278 DIALECTES MODERNES 

thèque de la ville de Montpellier. La première, datée de 1761, 
est adressée à M gr Renaud de Villeneuve, évêque de cette 
ville ; les autres, écrites de 1774 à 1782, sont adressées au 
neveu même du curé, qui servait dans les gardes du roi 1 . 

Peu de temps après la dernière, c'est-à-dire le 6 mars 1783, 
Favre mourait victime de son zèle à remplir ses devoirs de 
desservant, et consumé de chagrin d'avoir vu l'inutilité 
de tout les sacrifices qu'il avait faits pendant sa vie, pour 
assurer un sort heureux et brillant à ce neveu sur qui s'é- 
t aient portées toutes ses affections. 

La perte des manuscrits que possédait Brunier sera tou- 
jours irréparable ; mais les poésies qui nous restent suffisent 
pour le placer au premier rang de nos poètes languedociens. 
Il est à désirer qu'on en donne au plus tôt une édition com- 
plète et définitive. G. 

1 A ces lettres se trouve joint le brouillon d'une lettre du neveu à M 8 ' ..., 
que nous transcrivons ici, à cause des précieuses indications qu'elle donne 
sur l'oncle: 

« Monseigneur, 

«Le sieur Favre de St-Castor, mon oncle, âgé de cinquante-trois ans, à 
présent curé de la paroisse de Gournonterral, en Languedoc, sert dans 
l'état ecclésiastique depuis vingt-six ans, avec toute l'exactitude et la dis- 
tinction qu'un homme religieux, observateur des devoirs de son état, doit 
y apporter. 

»Quant à ses talents, ils sont reconnus pour avoir fructifié dans toutes 
les diiférentes places qu'il a occupées. 

»Mgr de Villeneuve, dernier évèque mort, connu par son zèle et sa piété 
distinguée, l'avoit toujours employé avec succès, même dans les cas les 
plus épineux : il l'accompagnoit dans ses missions : il soutenoit avec ce 
digue prélat le poids de la chaleur et du jour, et, ne se rebutant jamais 
par les plus gtands obstacles, il les sunuontoit avec une louable con- 
stance. 

»Y a-t-il eu quelque sermon d'éclat, M. Favre en a toujours été chargé. 
et il a laissé l'auditoire dans l'admiration de ses talents, autant qu'ils 
l'étoient de son zèle à remplir ses devoirs. 

»A présent que son zèle et quelques intirmités l'arrêtent, malgré lui. dans 
son cabinet, il combat les erreurs, et il vient d'achever un ouvrage qui a 
pour titre: Rrponse aux questions do Zapata, ouvrage dans lequel LETTRES INEDITES DE L ABBE FAVRE 279 Monseigneur. 

Quelqu'intérêt que je pusse avoir de solliciter auprès de 
Votre Grandeur un établissement solide pour la nouvelle con- 
vertie qui continue d'édifier cette paroisse, et pour laquelle je 
fais, depuis environ trois mois, des avances que je ne sçaurois 
soutenir, ce seroit faire à votre charité une indigne surprise 
que de lui proposer un objet aux dépens d'un autre qui ne 
mérite pas moins d'y avoir part. Après avoir examiné, avec 
toute l'exactitude possible, le fonds des reproches dont cette 
communauté m'accabloit contre la régente, j'ay clairement 
découvert qu'on ne pouvoit l'accuser que d'un peu de négli- 
gence, et que tout le reste n'étoit qu'imposture et calomnie. 
Comme Votre Grandeur n'avoit rien décidé sur son compte, je 
lui fis entrevoir que la continuation de son emploi dépendroit 
peut-être des bons témoignages qu'elle me forceroit de vous 
rendre en remplissant ses devoirs avec plus d'attention. Ce dire qu'il triomphe des erreurs et des blasphèmes dont celui de son adver- 
saire est tissu . 

»Mgr de Beaumont, archevêque de Paris, dont il a l'honneur d'être connu, 
a encouragé S3s talents par une lettre qui prouve tout le cas que ce digne 
prélat fait de ses lumières, et Mgr le cardinal de Bernis, connu partout 
par ses lumières et son esprit, l'a honoré d'un commerce réglé. 

»Quant aux vertus qu'il a apportéesdans la société, sa conduite vers moi 
en est la preuve. Après avoir perdu un père dans le plus bas âge, que son 
inconduite a tait mourir pauvre, il m'a accueilli, m'en a servi lui-même 
d'une façon digne du père le plus tendre, et l'état que j'ai, je le tiens de lui. 

»Mais son peu de fortune le mettant dans l'impossibilité non- seulement 
de pouvoir m'ètre utile, mais même de pouvoir vivre avec décence, j'ose 
supplier Votre Grandeur de vouloir bien lui accorder ou un bénélice, ou 
une pension. Si c'est un bénéfice, il le desservira avec le même zèle qu'il a 
eu jusqu'à présent ; et, s'il faut une approbation ou des certificats de son 
évêque, i) les a trop bien mérités pour qu'il noies lui accorde pas; et 
Mgr do Durfort, aujourd'hui archevêque de Besançon, qui avait rempli 
la place d'évèque de Montpellier avant Mgr de Malide, et qui l'honorait 
de son estime particulière, ne les refusera pas. » 280 DIALECTES MODERNE* 

seroit lui refuser la justice qui lui est due que de vous taire 
un changement qui lui fait honneur; on ne peut porter les 
soins et la vigilance plus loin qu'elle le fait depuis environ 
deux mois. lui reste, ses mœurs ei sa piété oni toujours < ; te 
exemplaires; lès murmures contre elle ne sont plus aujour- 
d'hui que clans la bouche de. deux on trois personnes amou- 
reuses de la nouveauté, naturellement turbulentes, et qui 
passent tous les jours de l'amitié à la haine sans autre motif 
que leur caprice. J'espère que. si Votre fraudeur veut bien lui 
laisser le poste qu'elle occupe, elle en remplira lés obligations 
avec le même zèle qu'elle le fait à présent. Quant à l'autre 
personne, dont le sort fait pitié, tandis que son retour à Dieu 
continue à me combler de joye, j'avoue que son état me pé- 
nètre d'une vraie douleur, d'autant plus que mon indigence 
propre ne peu! être d'un grand secours à sa misère. Une per- 
sonne charitable me Pêmettoil 6 fV. tous les mois pour elle; il 
y en a trois que je n'en av rien reçu, et je lui ai continué 
moi-même cette pension jusqu'à présent; mais ma petite 
bourse esta sec, et je suis à cet égard dans le plus cruel em- 
barras. Mais vous, Monseigneur, qui êtes le père de tous les 
pauvres et dont la charité inépuisable peut toul ce qu'elle 
veut, et \ eut toujours le bonheurde la vertu affligée, permette/ 
que je supplie Votre Grandeur, ou de donner ;'i cette pauvre 
fille une régence ailleurs, s'il en est de vacante, ou une place 
dans quelque maison religieuse, ou. enfin, ce que votre g< 
rosit.' jugera a propos de faire en sa laveur. -l'ai l'honneur 
d'être. Pabrè, prêtre. 

Gaslelnau, !e 1 rr may 1761 '. 

' Li'évèque répondit sur la même feuille ; « Je suis charmé d'apprendre 
que la régente de votre paroisse a profité de vos avis, et qu'elle s'acquitte 
aujourd'hui de ses devoirs avec une application et une assiduité qui lu 
met à couvert de tout reproche. Tandis qu'elle se soutiendra de mesme, 
j e n'auray garde de la destituer. Je ne connois pas l'état et la situation 
de l'autre fille dont vous me parlez. Quand vous m'en aurez instruit, je 

rray si je puis faire quelque chose pour elle Je suiSj Monsieur, tout a 
vous 

Ce 3 may 1 761 T F. évéque de Montpelliei LETTRES INEDITES DE I. ABBE FAVRK 2*1 II A Cournont'Tial lc2§ e may 1774 

J'ai reçu hier, mon cher ami. la lettre que vous m'avez 
écrite d'Amiens. Elle m'a fait autant de plaisir que la précé- 
dente nous avoit causé d'inquiétude, à votre mère et à moi. 
Vous pouvez continuer à les adresser chez M. Allut, qui vous 
salue. M. et M me de Saint-Priest, chez qui j'eus l'honneur dp 
dîner hier, et qui prennent le plus vif intérêt à ce qui vous 
regarde, me tirent part d'une lettre fort honorable pour vous 
que leur a écrit M le chevalier de Pontécoulaiit. Ils me témoi- 
gnèrent à ee sujet une satisfaction qui me combla de joye. 

Soutenez, mon fils, ces heureux commencemens. Animez- 
vous à bien faire, et honorez des protecteurs qui ne se dé- 
mentiront point si vous ne les découragez vous-même. Je sens 
que les premières épreuves sont rudes et fatigantes, et qu'il 
seroit dangereux pour votre santé de pousser le désir de bien 
faire trop au delà du devoir: mais, sans en excéder les bor- 
nes, oq peut le remplir avec distinction, quand on a l'amour 
de son état: le zèle et ensuite l'habitude rendent tout aisé. Si 
vous voulez réussir infailliblement, mettez Dieu de votre côte. 
Le préjugé le plus odieux et le plus funeste seroit celui de 
penser que la profession que vous avez embrassée dispense 
des plus étroites obligations du chrétien. Souvenez-vous, au 
contraire, que c'est dans cette position, plus encore que dans 
toute autre, que les lumières et les secours de la religion sont 
nécessaires. Destiné au service d'un roi delà terre, n'oubliez 
point celui du roi des cieux. L'un et l'autre font le parfait mi 
litaire quand on sçait les réunir, et je n'aurai jamais une 
grande idée de la probité de ceux qui les divisent. Il est des 
vertu- d'état dont la pratique vous est indispensable, et donl 
je vais légèrement vous tracer ici quelques règles: il faut 
aimer sa vocation, ou la regarder comme nulle et y renoncer. 
On se lasse bientôt de ce qu'on ne fait point par inclination. 
Tâchez donc de soutenircelle que vous avez témoignée jusqu'à 282 DIALECTES MODERNES 

présent pour le parti des armes. Avez pour vos supérieurs, 
quels qu'ils soient, ce respect et cette docilité qu'exigent la 
discipline et la subordination ; faites plus encore, allez au 
devant de tout ce qui peut leur faire plaisir, et proposez-vous 
en tout de mériter leurs bontez et leur confiance. Quelques 
démarches ne suffisent pas ; mais la constance les obtient in- 
failliblement. Faire sa cour avec persévérance est un moyen 
sûr de gagner et, s'il est permis d'user de cette expression, 
d'apprivoiser les hommes, surtout quand le cœur est de la 
partie. On fait alors les choses de si bonne grâce que ce 
piège innocent devient pour eux inévitable. Ayez pour vos 
égaux cette douceur, cette déférence, qui fait le charme delà 
société. Point d'humeur, point d'amour-propre; cédez aisé- 
ment, mais sans bassesse. On se tire mal d'affaire quand on a 
l'imprudence de s'entêter, et on perd tout le fruit d'une bonne 
conduite passée, lorsqu'on s'engage trop avant pour des mi- 
nuties. 

Soyez tout à tous et point d'intimité particulière, au moins 
marquée. Cette préférence expose à des inconvéniens sans 
nombre et occasionne les événemens les plus fâcheux ; c'est 
là peut-être, de tout ce que je vous ai dit, ce qui mérite le 
plus une attention scrupuleuse et continuelle de votre part. 
M. de Saint-Priestmefit la grâce de me dire qu'il vous avoit 
donné ses conseils; quoique je sois bien persuadé que vous ne 
les avez pas oubliés, ils sont pour vous d'une telle consé- 
quence que je crois devoir ici vous les répéter. Leurs ob- 
jets sont l'économie : pour en sentir la nécessité, vous n'avez, 
qu'à vous représenter la médiocrité de vos ressources. La 
privation du jeu suit du même principe. La régularité des 
mœurs ; ah ! mon cher fils, armez-vous sans cesse contre les 
vices opposez : on n'est plus bon à rien quand on se permet à 
cet égard la moindre faiblesse, et c'est échouer de la manière 
la plus indigne dès qu'on a cédé le moindre empiré à cette 
passion funeste ; c'en est fait, le cœur se flétrit, l'Ame se dé- 
grade, et les objets de la plus noble ambition ne présentent 
plus rien de flatteur. Nous ne le voyons que trop tous les LETTRES INEDITES DE L ABBE FAVRE 283 

jours: on n'est ni bon ami, ni bon parent, ni bon citoyen, 
moins encore bon militaire, quand une fois on a donné dans cet 
écueil ; c'est le naufrage de tous les biens et la sentine de tous 
les maux. 

M. de Saint-Priest regarde comme très-mal fondée la crainte 
de vos messieurs pour la réforme des gardes du roi. Ainsi, je 
crois que vous pouvez vous rassurer à ce sujet. . . Adieu, mon 
cher ami, prends courage ; tout va son petit train ordinaire 
chez nous, à l'ennui près. Nous ne parlons jamais que de toi 
avec ta tendre mère ; elle t'embrasse un million de fois. Ne 
nous laisse jamais dans la peine sur ton sort, écris-nous sou- 
vent Adieu; je suis toujours ton bon oncle et le plus affec- 
tionné de tes amis. 

Fabre, p rc . 

A M. de Saint-Castor, garde du roi dans la com- 
pagnie de Luxembourg , en garnison en Picardie 

[Amiens) *. 

III 

Nous voilà, s'il plaît à Dieu, bientôt au terme de votre ab- 
sence, mon cher fils ; quoique ce terme, tout prochain qu'il 
est, paroisse encore bien éloigné à notre tendresse, ce sera 
encore à Cornonterral que vous nous rejoindrez. Si je n'eusse 
pas joué de malheur à mon ordinaire, j'avais lieu de me pro- 
mettre que ce ne seroit pas là que se ferait notre réunion : il 
n'a pas tenu à M. et M me de Saint-Priest, à MM. nos grands 
vicaires, à M gr de Malides, notre évêque, et à mille honnêtes 
gens qui ont tous été forcez, comme moi, que ce ne fût dans 
un poste plus paisible, plus avantageux et plus lucratif. Mais 
j'espère que le sort cessera de me persécuter, et que nos pro- 
tections corrigeront la maligne influence de ma mauvaise 1 Pour faire meilleure figure au corps, il avait fallu modifier un peu 
le nom de famille : Jean-Baptiste-Castor Fabre était devenu le chevalier de 
Saint-Gastor, et i'onele avait dû signer lui-même dans ses lettres : Fabre 
de Saint-Castor. 2>J DIALECTES MODERNES 

étoile. Si vous passez à Paris avant votre retour ici, ne man- 
quez point d'y saluer M* r dp Malides. Cette démarche de votre 
part lui est due et nous sera utile. Il a de très-bonnes inten- 
tions; il est sage de ne rien négliger pour les entretenir. Je 
vis hier M. le comte de Granges; il a fait de vous, à tour le 
monde, l'éloge le plus flatteur. Tâchez de ne le point démentir. 
et forcez par votre bonne conduite les envieux à se taire et 
nos bons amis à aprir pour votre avancement. Je vous assure 
qu'ils n'y ont jamais été mieux disposez qu'aujourd'hui. Je ne 
puis vous cacher que j'ai fait faire à votre mère une démarche 
qui lui coûtoit, mais dont elle a lieu de s'applaudir et de se 
féliciter. Je voulus qu'elle se déterminât à venir avec moi à 
Chàteau-d'Eau, remercier M. e1 M me de Saint-Priest de la 
protection constate et tivs il<'<nlr<> dont ils nous honorent ; 
elle le tit. Je vous assure, mon fils, qu'elle y reçut un accueil 
tel qu'on ne l'eût peut-être pas l'ail aux personnes de la plus 
haute considération. La scène est très récente 1 ; elle est de 
mardy passé, et trop intéressante pour ne pas vous en faire 
part. Votre mère jouit d'une santé si brillante, elle a repris 
un embonpoint si picquant que. si je ne la voyois tous les 
jours, '(} serois trompé moi-même, el j'imagineroia qu'elle s'est 
arrêtée .1 l'âge de vingt-cinq ans: il semble, en vérité, que les 
années ne coulenl pas pour elle. I e jour-là, elle se mit dans 
un étal de décence qui, .-'il n'alloil pas jusqu'à la parure 
l'élégance, étoit au moins dans toutes les règles du bon goût. 
M. e1 M"" de Saint-Priest la virent avec tant de surprise, la 
reçurent avec tant de marques d'inclination et d'amitié, lui 
firent tant de politesses, que je n'ai jamais été témoin d'un 
spectacle plus flatteur pour moi. Ma lettre serait trop longue 
si j'entrois dans le détail de cette scène délicieuse. Vous en 
tirerez tout le fruit, s'il plaît à Dieu, à votre retour, car vous 
y avez gagné! Elle a beaucoup sollicité pour vous, pt la solli- 
citeuse ne pouvoil être plus au gré des protecteurs. M. de 
int-Priest lui a promis, de la meilleure grâce du monde et 
avec toute l'effusion de sa sincérité ordinaire, qu'il s'occupe- 
poit de votre avancement, et qu'il espéroit dp ne pas s'em- LETTRES INEDITES DE L ABBE PAVRE 28 

ployer sans succès. J'irai Tannée prochaine à Patois, lui dit-il. 
et je ne négligerai aucune occasion de l'épauler de tout mon 

pouvoir : ce furent là ses termes les moins expressifs, 

Partez, mon fils, le plus tôt qu'il vous sera possible. Notre 
impatience augmente à mesure que l'époque de la consolation 
et du plaisir approche. . . . Vous trouverez ici M. le chevalier 
de Saint-Priest, qui m'a parlé de vous avec le ton de la véri- 
table amitié. Je crois que vous le verrez dans peu avec un 
bâton d'exempt, dans votre compagnie; nouvel ami qui ne vous 
sera pas inutile, et à qui vous ne devez pas manquer de donner 
ici toutes les preuves de votre bon cœur et d'un sincère atta- 
chement. Adieu! mon cher fils; ouvrez votre cœur à la joye. 
Si vous nous aimez, comme nous n'en doutons pas, le repos et 
les plaisirs d'une tendresse réciproque vous dédommageront 
bientôt de vos peines et nous de nos chagrins. Adieu ! nous 
t'embrassons bien tendrement en idée: juge de ce qu'il en sera 
quand nous pourrons le faire dans la réalité. C'est nue mère, 
c'est un oncle dont tu connais les sentiments invariables, qui 

t'attendent. Adieu ! 

Fabre de St-Castor, p' e . 
Cornonterral, le 19* juin 1775. 

A M. de Saint-Castor, garde du roi de la compagnie de Luxem- 
bourg, actuellement ù la Cour pour la reine; à Saint-Ger- 
main . IV Cornonterral, le 7° avril 1777. 

Je ne doute pas, mon cher ami, que ton voyage n'ait été 
pénible; la rigueur du tems que nous essuyions ici et qui dure 
encore nous a tenus, ta mère et moi, dans des alarmes con- 
tinuelles sur ton compte, jusqu'à l'heureux moment où nous 
avons reçu de tes nouvelles. Une gelée cruelle a désolé telle- 
ment la campagne dans ces cantons, que la feuille des meu- 
riers est entièrement morte, et que nous pouvons y regarde)' 
la vendange comme déjà faite. Te voilà arrivé, après bien des 286 DIALECTES MODERNES 

fatigues, au pais dos nouvelles fatigues. Je te plains, et j'eusse 
souhaité de tout mon cœur prolonger pour toi les huit jours 
de délices que tu as goûtés à Paris ; c'est autant de pris en 
passant. Mais, mon ami, nous éprouverons toujours dans cette 
vie, que le sort y est très libéral pour les peines et d'une éco- 
nomie qui tient de la lézine dans la distribution des plaisirs. 
Ce que tu m'apprends des bonnes intentions de M me la baronne 
me réjouit d'autant plus que j'y vois au moins les tiennes, et 
que, si toute autre chose manque, l'essentiel reste : je veux 
dire ton amitié pour un oncle qui en connoît tout le prix. 
Donne-toi tous les mouvements que tu pourras, je ne t'en 
aimerai pas davantage ; mais, si tu viens à réussir, c'est toi 
seul qu'il sera question de féliciter. Je voudrois bien que le 
malheur qui me suit ne s'étendit pas jusqu'à toi, et que ce 
fût ce que j'ai de plus cher au monde qui put rompre l'en- 
chantement. Le cher monsieur de Laage te manque; c'est unr 
perte que je ressens comme toi-même : on se console plus 
aisément de celles de la bourse que de celles du cœur, surtout 
quand on est capable, comme toi, de faire la différence du prix 
des vertus et des sentiments d'avec celui du métal. . . . 

Nos affaires avec le vénérable Delort tirent à leur fin, et, 
malgré ses impostures, ses calomnies, ses souplesses, ses lamen- 
tations et ses bravades; malgré le soin qu'il avait eu de me 
barbouiller à l'évêché, j'ai lieu de croire que la conclusion ne 
lui sera pas honorable. On m'a délivré de lui, c'est toujours 
quelque chose de gagné; et j'ai eu l'avantage de le convaincre 
de tant de mensonges et de turpitudes devant M. Lcherissey, 
qu'il est à la veille d'être aussi avant dans les bonnes 
grâces des supérieurs ecclésiastiques qu'il l'était clans 
celles des supérieurs de son corps. Il s'était, en dernier lieu, 
tellement brouillé avec notre prédicateur, que la principale 
querelle est aujourd'huy entre les mains de ces deux généreux 
champions. Fasse le Ciel qu'ils ne poussent pas trop loin leur 
ressentiment monastique ; mais, comme l'un est de Moissac et 
l'autre d'Avignon, on a lieu d'espérer que les choses se passe- 
ront sans risque et sans scandale. On m'a envoyé à sa place un LETTRES INEDITES DE L ABBE FAVRE 287 

ecclésiastique cl 1 un certain âge, qui meparoît très-raisonnable 
et très-sensé, videbimus infrà. Agis toujours pour les affaires 
en question, ménage ta santé; aimes -nous toujours comme 
nous t'aimons, ta mère et moi. Adieu! mon ami; je ne sais 
quel nom te donner qui te convienne mieux. 

Favre de Sï-Castor, p re . 

A M. le chevalier de St-Castor, garde du roi dans la com- 
pagnie de Luxembourg, en garnison en Picardie ; Amiens. J'ai lu avec plaisir, mon ami, la copie de l'arrêt rendu par 
la Cour du Parlement de Paris, en faveur de ton aimable 
épouse, ma cbère nièce. J'aurois bien voulu l'avoir lors de 
ma première visite à M. de St-Priest; mais je lui en ferai 
part demain, en lui portant son étrenne ordinaire pour la 
nouvelle année. Les vœux que je fais pour lui sont sincères ; 
mais vous ne doutez pas, vous autres, ou vous seriez in- 
justes, que ceux que je fais pour vous ne soient assez ar- 
dents pour mettre le ciel en feu. J'ai tant à vous dire lù- 
dessus et sur mille autre choses qu'il ne m'est pas loisible 
de le confier au papier. Partez au plus tôt possible, mes chers 
enfants ; venez puiser chez moi et m'y rendre des con- 
solations dont nous avons tous besoin. Là, nous concerterons 
mieux ce que nous avons à faire pour nous tirer de peine. 
Venez surtout rendre à une tendre mère une santé qu'elle 
ne peut recouvrer en votre absence; elle a besoin de ce 
remède, que je regarde comme spécifique. Où vous êtes-vous 
confinés, bon Dieu ? Pourquoi ne pas pousser plus près de 
nous, afin de nous rejoindre avec plus de promptitude et 
moins d'embarras? Narbonne, Béziers et d'autres endroits 
plus voisins encore, ne valaient-ils pas le trou de la Gas- 
cogne où vous vous êtes exilés ? Venez au plus tôt ; ce n'est 
pas de là qu'on fait ses affaires; les ressources de toute espèce 
sont ici plus abondantes. Ecoute toi, grand garçon, je ne 288 DIALECTES MODERNES 

puis te souffrir là-bas : tu t'y rouilles, et les circonstances, 
les obstacles que vous avez à vaincre, les ressorts qu'il faut 
remuer, les résolutions qu'il faut prendre, demandent de ta 
part plus d'énergie. Ne manquez pas de venir tous deux, 
et, dès ma lettre reçue, marquez-moi quels sont vos désirs ei 
vos besoins. En attendant, mille tendres embrassemens à 
Madame , à notre obère enfant , que vous aurez soin de re- 
mettre en des mains sûres, jusqu'à ce qu'elle nous donne la 

satisfaction de passer entre les nôtres Adieu, mon cher 

ami: adieu, ma chère mère : adieu, mon adorable et trop 
jeune Adélaïde ; quand aurois-je le bonbeur île vous voir unis 
a moi par le corps comme je vous le suis par les plus tendres 

sentiments du cœur? 

Favre de St-C \stok . 

A Celleneuve, ie 8 e janvier 1781. 

A M. de Maret. eapitaine à lu su ne de lu cavalerie, che: 
Madame Footan, au port d' iumliars, par Valence-d'Àgen, 

VI 

Tu dois, mon ami, un remercîment àM. le prince deTingry, 
pour une lettre qui t'étoil adressée de sa part a Montpellier, 
en date du 8 e février. Je t'en envoie la copie.... 

Je suis charmé d'apprendre que vous quittiez une ville 
aussi dispendieuse que l'est Bordeaux, pour passer dans une 
autre où vous trouverez, ^'il plait à Dieu, moins de trouble, 
ai. ant d'agrémens et plus d'aisance. Tu te rapproches, d'ail 
leurs, d'un ami dont L'affection t'esl connueetne peut t'être 
qu ' très-utile dans les circonstances présentes. A-surc-lc, de 
ma part, de toute la rcroiinoissance dont un conir sensible 
peut être capable. La fermeté de M me de M. .. m'enchante. 
Elle a raison de ne se point laisser abattre par des revers trop 
violents et trop cruels pour cire durables. Je ne voy pas, il 
■. rai, que vous touchiez encore au terme de vos épreuves. 
L'éloignement des lieux ne permet pas de se le promettre de 
sitôt; mais la Providence, qui conduit tout, vous y fera arrive] LETTRES INEDITES DE L ABBE PAVRE 289 

un jour. Implorez avec moi son divin secours; soyez en 
garde contre toute foiblesse qui pourroit l'aigrir ; aimèz-vous 
l'un et l'autre, et aimez-vous bien, cela est juste, et je ne émis 
pas que le ciel le désapprouve ; sed pudice, c'est le moyen 
d'obtenir son assistance et de n'avoir un jour qu'à le bénir de 
ses bienfaits. Dis à ton aimable moitié tout ce que tu sçais 
que je sens pour elle : c'est lui faire connoitre mon cœur que 
de lui exprimer ce qui se passe dans le tien; avec cette diffé- 
rence pourtant que tu dois l'aimer avec toute la vivacité de 
l'amour, et que je l'aime avec toute la tendresse de l'amitié. 
Comme ce sentiment n'a rien d'alarmant pour elle, fais-lui 
entendre, je te prie, qu'elle daigne le payer de quelque retour. 
Adieu, mon ami: veille à sa conservation, à son bien-être, et 
ménage-toi, si tu comptes mon repos et ma santé pour quelque 
chose. Adieu, ta mère va très-bien et vous embrasse comme 
le bon vieux oncle. 

Favre de St-Castor. 
A Celleneuve, le 12 e mars 1781. 

VII 

Celleneuve, le 7 e juillet 1781. 

Je n'ai reçu que jeudi passé, 5 e du courant, ta lettre datée 
du '20 e juin dernier. Ces délais sont fâcheux et nous font tort. 
J'apprens que ta situation est gênée et j'en suis au désespoir, 
sans en être surpris : vous seriez moins malheureux si tout 
le monde avoit pour vous la même bonne volonté que moi, ou 
si mes facilitez répondoient à mon inclination. J'en suis encore 
aux mêmes enseignes avec ceux qui en veulent à mon bé- 
néfice que j'ai acheté pour trois années, parles avances qu'il 
a fallu faire la première. Je ne sçai comment tout ceci tour- 
nera; mais tout au moins l'affaire, qui ne fait que menacer 
encore, atout l'air d'être fortlongue, si elle vient à s'engager 
sérieusement. Si mes compétiteurs laissent encore passer 
trois mois, il ne sera plus question de rien : ceci m'a tellement 
inquiété, ainsi que ta mère, que noire santé en est considéra- 

20 290 DIALECTES MODERNES 

blement altérée. Mais laissons là cette affaire et parlons des 
vôtres, qui m'affectent infiniment davantage.... Il ne me reste 
qu'un parti à vous proposer: tout 1 snd à votre ruine ; je le 
vois, c'est ici un jeu où Ton veut vous perdre et vous faire, 
pour ainsi dire, périr à petit feu. Votre plus juste est de venir 
chez moi et d'y rester jusqu'à la fin de la guerre ; qu'elle 
dure ou non, nous en attendrons la fin avec patience. -Ma- 
dame de..., qu'on ny connoît point, y passera pour une nièce 
de ta mère qui la sera venue voir, et nous nous y donnerons, 
en attendant, les consolations dont nous avons besoin et que 
la seule amitié peut procurer. Si ce parti, que je souhaite que 
vous preniez, vous convient à l'un et à l'autre, assurez le 
sort de notre chère petite Adélaïde, faites-moi un état de vos 
dettes et marquez 1 moi promptement ce qu'il fam pour le 
voyage , en me donnant ici le temps de respirer. J'espère que 
le Ciel me mettra à même de pourvoir à tout, et de vous aider 
efficacement à terminer vos peines et les nôtres. Qu'au reste, 
des ombrages et des craintes ridicules ne vous arrêtent point ; 
la prudence les dissipera, et j'espère que le repos et le plaisir 
en prendront la place. Embrasse tendrement de notre part, 
mon ami, une épouse qui t'achète cher et qui te coûte infini- 
ment moins qu'elle ne vaut, une fille que nous adoronset qui 
manquera quelque teins à notre joye. Assure Madame de 
de L'Ostande de toute l'affection de sa cousine et de La mienne. 
et crois toujours comme un article de foi que la prunelle de 
nos yeux ne nous est pas plus chère que L'aimable étourdi 
à qui j'adresse ma lettre. 

K,v\ i:i; ni-: St-Castoh. VIII Quelqu'amers que soient pour moi les reproches que tu 
me fais sur mon silence, je te les pardonne; mais je ne te 
passe pas également certaines craintes que tu ne peux con- 
cevoir qu'avec la dernière injustice, et dont tu n'as pas craini 
de me régaler. Ali! mon ami, laisse dévorer quelques chagrins LETTRES INEDITES DE L ABBE FAVRE 291 

prêts à finir à un cœur dont tu pris possession pour l'éter- 
nité en naissant, et ne le déchire pas toi-même, tandis que son 
silence est un témoignage de sa tendresse pour toi. 

J'ai pris vivement part à la perte que Madame de M. . . 
vient de faire dans la personne de M. son grand-père. Je 
connois trop les sentiments de cette âme bien née pour douter 
un moment de l'impression que cette triste nouvelle a dû 
lui faire. Ce qui pourra peut-être aider à sa consolation, 
dans les circonstances présentes, c'est qu'elle et toi vous 
trouverez plus d'acheminement à votre repos et un obstacle 
de moins à surmonter pour y parvenir. 

Je fis voir dernièrement à M. de St-Priest la copie de 
l'arrêt rendu en faveur de Madame de M... et de sa fille au 
Parlement de Paris. Voici de mot à mot ce qu'il me dit à 
votre sujet : Leur séjour à la petite ville où ils sont est un 
temps perdu, et ils pourroient le mieux employer. Leur affaire 
demande du mouvement et de l'énergie; Avec un titre aussi 
sur et aussi légal que cet arrêt, il ne dépend que de Ma- 
il;: me de M. . . de se faire payer par le procureur fondé de sa 
partie adverse, mais il faudroit pour cela qu'elle se rendît elle- 
même à Paris pour en presser l'exécution. Il faut encore 
qu'elle s'empare de sa fille, dont elle est tutrice naturelle et 
qu'on ne peut lui refuser, non plus que les 1200 fr. de pen- 
sion, sous aucun prétexte. Le sort de cet enfant est d'autant 
plus important pour la mère, qu'en cas de mort elle est son 
héritière naturelle, si l'enfant décédoit après le père. Pour 
votre neveu, je lui vois perdre sa place dans les gardes du 
corps, s'il ne va servir au quartier. Je seais fort bien que 
leur voyage en Amérique est inévitable , mais il n'est rien 
moins que pressant ; qu'ils fassent leurs affaires en France, 
et. je rue fais fort, après un quartier de service, d'obtenir 
du prince de Tingry un nouveau congé aussi long que celui 
qu'il a eu, et qui est sans doute près d'expirer. 

A'oila, mon ami, sur quoi je vous prie de méditer sérieuse- 
ment l'un et l'autre. Quant à moi, l'avis me paroit prudent, 
mais je crains qu'il ne soit pas de votre goût. Quoi qu'il en 292 DIALECTES MODERNES 

soit, venez entre mes bras, mes chers enfants; je vous en- 
verrai l'argent nécessaire pour votre voyage sur votre pro- 
chaine réponse ; nous nous consulterons ici en bons amis, et 
je tâcherai d'épargner à ma chèi'e nièce tous les désagréments 
des démarches que les conjonctures semblent exiger qu'elle 
fasse. En attendant, vous pourrez charger M me Fontan du 
précieux dépôt de la jeune Adélaïde, et je serai très-exad el 
très-ponctuel à fournir à son petit entretien, comme à vous 
racquitter avec cette dame, si vous lui devez. Je vous veux un 
peu de mal de ce que vous ne m'éclaircissez jamais sur L'état 
de vos finances. Il devoit vous venir quelque argent de deux 
côtés; dis-moi, mon ami, si vous en avez reçu. Un peu de détail, 
je te prie, sur cet objet: la médiocrité de ma fortune et sur- 
tout l'état actuel et critique de mes affaires L'exigent. Allons, 
mes chers enfants, un peu de courage ; il nous en faut à tous, 
mais j'en ai assez bonne provision pour vous en donner. . . 

Je vous crois un peu jouez par les parents de M. de .M. ... : 
mais venez vous convaincre ici tous deux que vous ne L'êtes 
point et que vous ne le serez jamais par les tiens. Venez, ta 
mère et moi, nous ne vivons que par cette douce espérance. 
Adieu, prompte réponse, bon voyage ensuite, et lajoye amè- 
nera la santé à toute la petite colonie. Comme je te suppose 
entre les deux objets les plus aimables et les plus aimés, cent 
brassades de notre part à droite et à gauche. Adieu. 

Favre i>e S'-C.istor. 

ACelleneuve, le 19 e janvier 1782. CONTES ET PETITES COMPOSITIONS POPULAIRES Indépendamment des Contes et des Chants populaires, dont 
nous possédons des recueils aussi curieux que considérables, 
il se perpétue, parmi les enfants et les gens de la campagne, 
une multitude d'autres petites compositions encore peu con- 
nues, peu recherchées, quoique fort intéressantes, qui ne ren- 
trent dans aucune des deux catégories indiquées ci-dessus, et 
que nous voulons signaler à l'attention des membres de la 
Société pour V étude des langues romanes, en citant quelques 
exemples, afin qu'il en soit recueilli le plus grand nombre pos- 
sible. 

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que, à part la 
forme rhythmique, qui est propre au plus grand nombre de 
ces petites compositions, se retrouvant dans presque toutes, 
quoique fort variable, elles ont un caractère commun, persis- 
tait, qui est la rime. Riche ou pauvre, assonnante ou léonine, 
elle est toujours attachée à leur ensemble ou à quelques-unes 
de leurs parties. 

Nous classerons ces petites compositions de la manière sui- 
vante : 

I. Annonce (anounciè). — IL Bravade (bravada). — 
III. Cri (prit, cridada). - IV. Cri des animaux (id.). — V. Dif- 
ficultés de prononciation (repetieira). — VI. Dit (jitat). — 
VIL Dit dramatique ( jitat de Sant- Vincent, de Sant- Sebastien, 
de Carnaval,. etc.\ - VIII. Enigme (devinalha). — IX. Épi- 
gramme [escarnimen, lampoun). — X. Fable [fabla). — 
XI. Fabliau ( fabla, conte). — XII. Fleurette (floureta). — 
XIII. Huée [ùramada). — XIV. Incantation (avalisca). — 
XV. Incantation médicale [segne). — XVI. Incantation des 
animaux (sansogna). — XVII. Incantation des individus (id. . 
— XVIII. Jeu (joc). — XIX. Loi (lei). - XX. Prières (pre- 294 DIALECTES MODEREES 

gariè). — XXI. Prières païennes (id.). — XXII. Prières 
superstitieuses (pater, barbeto). — XXIII. Pronostic anounciè). 

— XXIV. Proverbes (prouverbe). — XXV. Sarcasmes [escar- 
nimeri). — XXVI. Serment (juramen). — XXIII. Sort [pouma). 

— XXVIII. Toast {blinde). — XXIX. Trouvaille (troba). — 
XXX. Vantardise {bain). 

A. M. et L. L. 

I. ANNONCE 

L'annonce {anounciè) se iair lorsqu'on veut signifier à quel- 
qu'un la résolution qu'on a cru devoir prendre, ou même celle 
que l'on prendra, d'après sa manière d'agir. — Elle se fait indi- 
rectement ; mais elle n'en est pas moins comprise par ceux 
auxquels elle s'adresse. 

1 
Un domestique, mécontent de l'ordinaire, dit en chantant : 

Vidoun, vidau, 
Segoun la vida lou journau. 
V. v., — selon la nourriture, le travail (lill.: la journée . 
Vidoun et vidau répondent à victum, vitalis; ne se disent plus 
que dans cette locution. 

2 

Autre : 

Pau pan, pau vi, 
Pau trabal tara Marti. 
Vous donnez peu de pain et peu de vin. — .Martin fera peu de 
travail. Autre : 

Lou trabal vèn pas das osses. 
Mes das boucis grosses. 
On ne travaille pas en proportion de son ossature, — mai- 'ai pro- 
portion de ce que l'on mange. CONTES POPULAIRES 295 Lorsqu'un domestique, ennuyé par ses maîtres, veut leur 
faire entendre qu'il est tout disposé à partir : 

Chot ! chot ! 
Mestre, parles pas trop. 

Miau ! miau ! 
Mestre, estas siau ! 

(V. de C. GrLBIZES.) 

Chot! (bis,— cri du hibou), — Maître, retenez votre langue. — 
Miau! {bis, — cri du chat), — Maître, demeurez tranquille. 

C'est surtout en été, lorsque le hibou chante et qu'il y a 
beaucoup d'ouvrage, que les domestiques sont moins endu- 
rants. 

II. BRAVADE 

La bravada servait de provocation, alors qu'il existait en- 
core des rivalités de quartier à quartier, de village à village, 
de province à province. 

1 

En voici un exemple de quartier à quartier : 

A Arles, les enfants delà Roquette disent à ceux du quar- 
tier haut , la Auturo : 

Lis Auturèn 
Soun pas d'orne, soun pas d'orne ; 

Lis Auturèn 
Soun pas d'orne, soun de brèn. 

Les gens de l' Auturo ne sont pas des hommes, — mais des 
mannequins remplis de son. 

A quoi les autres ripostent : 

Li Bouquetiè 
Soun pas d'ome, soun pas d'orne; 296 DIALECTES MODERNES 

Li Bouquetiè 
Soun pas d'orne, soun de papiè. 

(V. de ('. (Vleizes.) 

Les gens de la Hoquette ne sont pas des hommes, —mais des 
silhouettes de papier. 

2 

Les habitants de Montpellier disent des campagnards : 

Lou paysan dona union 

Per avedre un biôu. 
Le paysan ne donne un œuf — 'que pour avoir un lirpuf. 

Les campagnards répondent à ce reproche d'avarice par 
une accusation de manque de courtoisie: 
Couvit de Mounpeliè, 
Couvidà à l'escaliè. 
Les invitations (à dîner) des gens de Montpellier — ne se 
font qu'alors que vous avez franchi le seuil (pour partir . 

3 

De pays à pays, les Bigordans disent : 

Bearnés, 

Faus e courtes. 
Le Béarnais — est faux, quoique courtois. 

Les Béarnais répondent: 

Bigordan, 

Pir que quant. 
Le begordan — est le pire (de tous les hommes . 

On nomme aqueîramen la bravade qui se dit pendant les 
combats ou luttes à coups de pierres qui résultent de ces pro- 
vocations. 

111. —cm 

Les cris [crit, cridada) des marchands se répètent et se 
transmettent de génération en génération, sans beaucoup de CONTES POPULAIRES 2*7 

changements. C'est ce qui a fait appeler les marchandes des 
rues repetieiras. 

1 

< ri des marchandes de fleurs : 
Vïuletas de février. 
Per damas e per cavaliers. 

Violettes de février, — pour daines et cavaliers. 

2 

Cri des marchands de salade : 

Ai d'ansaladetas, 

Poulide r as, 
Fresquetas. 

3 

Cri des marchands de limaçons : 
Ai de cacarauletas; 

Soun caudetas . 
Fumou ! 

Ou bien : 

Ai des cacarauletas . 
Des cacarauletas bis . 

I 

Cri de l'étameur : 

A estamà 
1 îassarola, abrazà ! Quelquefois le cri est une véritable chanson. Tel est ceî 
autre de l'étameur: 

A estamà 
Cassarola, abrazà. 
E blanchi las fourchel 898 DIALECTES MODERNES 

Estamà lou peirôu : 
Lou travau 

Se farà couma eau ! 

6 
Et ce cri d'une marchande de fines herbes : 

Quauvôu acheta d'herbetas 
Ane à la Blancariè, 
Aco de Marioun la coueta, 
Que ne dona un plein punie. 

La .Marioun [bis] 
A d'erbas pie soun coutilhoun. 

IV. — CRI DES ANIMAUX ET DES CHOSES 

D'après les paysans, les cris des animaux sont tous signi- 
ficatifs. 

1 

Le coq dit aux étrangers : 

Cacaraca ! 
Me tastaraspas! 

Goquerico, — tu ne me mangeras pas! 

A ses maîtres : 

Cacaraca ! 
M'acabaras pas ! 

Coquerico, — tu ne pourras pas m'achever en une seule fois! 

\ quoi les paysan^ répondent: «Ou veiren bé ! — Nous 
verrons bien. » Le rossignol: 

Dur, dur, dur; mol, mol, mol. 
Chuco, chuco al roussignol ! COMTES POPULAIRES 290 

3 

La caille : 

Très per un! — Très per un! 

'! rois pour un ! (bis) 

Ces cris étant inarticulés et en général composés de po- 
lyphthongues, et la langue d'oc rendant très-bien leurs varia- 
tions vocales, les paysans assurent que les animaux, les oi- 
seaux surtout, parlent languedocien, 

Il est à remarquer qu'à part son nom ordinaire, chaque 
animal en a un autre tiré de son cri : miau-miau (le chat 1 , ca- 
caraca (le coq), piu-piu (le moineau), cfùu-chiu ou rechiuchïu 
(l'oiseau chanteur), cascalhà (la caille), même (le mouton), 
baubau (le chien), etc. 

4 

Les cloches disent aux mortels : 

Venés lèu! — Venés lèu! 

(V. de C. Gleizes.) 
Venez vite! — Venez vite ' Les cloches de Rieussec : 

Que tèn, tèn ! — Que tèn, tèn ! 

(Proverbe. ) 
Qui tient, — tient! 

Les gens de Rieussec ont la réputation d'être fort inté- 
ressés. 

V. — DIFFICULTÉS DE PRONONCIATION 

(Test ce qu'on nomme repetieiras. Il s'agit, en effet, de ré- 
péter ce que quelqu'un a dit, pour si difficile que ce soit, sans 
se tromper. — On a pour cela des phrases toutes faites. 

1 

Unapouma — giroundenca. — Ai! — couci me degiroun- 
dencarài ! 300 DIALECTES MODERNES Tarascounen, — quante jour te detarascounaras ? — Me de- 
tarascounarai — quand lous autres Tarascounens — se seran 
detarascounats. 

3 

r T n coudoun per vous, madama ; -- un coudoun per vous, 
moussu; — très coudouns per vous, madama; — quatre cou- 
douns per vous, moussu ; — cinq, etc. Coudoun calha; — calha, coudoun. —(Trois fois et rapide- 
menl 

On finit toujours par dire:«Cada couioun. » A quoi Ton 
répond de suite : « Aube per vous ! » 

VI. — DIT 

Lejitdt (trait, répartie, de jitar, jeter) est une manière de 
dire sacramentelle qui s'applique régulièrement a tel ou tel 
événement de la vie, à telle ou lelle occasion. 

I 

Ainsi, lorsque la nouvelle mariée entre dans la maison de 
Tépoux, la belle-mère, ou à défaut la plus proche parente, 
pourvu qu'elle soir mariée, jette sur elle des grains de fro- 
ment à poignées, en signe d'abondance et de bonheur, et dit : 

Tant i'a aqui de gros de Mai. 
Tant de temps segues mandat. 

Auiani qu'il va là de grains de blé, — aulant d'années soyez- 
vous maries . 

2 

Une jeune fille qui se laisse; enlever prononce le distique 
suivant, en s' arrangeant de façon à être entendue par les 

\oisius : CONTES POPULAIRES 301 

Adissias, ma maire, — revendrai pas pus. 
Partisse dissapte, — revendrai dilus. 

Adieu, ma mère, — je ne reviendrai plus. — Je pars samedi, — 
je reviendrai lundi. 

D'après l'usage populaire, l'enlèvement ne doit durer que 
trois jours. 

3 

Lorsqu'on propose en mariage une jeune fille aimable, mais 
légère, le jeune homme répond : 

Dona Gaia me plai be, 
Mes que jamai noun me siè re. 

La dame Gaie me plaît beaucoup. — -mais qu'elle ne me soit 
alliée en rien. On dit à un enfant qu'on soulève pour lui faire traverser un 

ruisseau : 

Sauta, alengri, 

Qu'aco'stoun cami. 
Saute, alengri *, — que n'est là ton chemin. 

5 

Un amant qui veut faire décider sa maîtresse par jalousie , 

dit: 

Digo-mi se m'aimes 

Ou se m'aimes pas. 

Ni sabi uno drouleto, 

Galiardeto, 

Que m'aimaro be, 

Ou sabe be. 

(V. de M. Liebich.) 

Dis-moi si tu m'aimes — ou si tu ne m'aimes pas. — Je sais 
une jeune tille — très-aimable. — qui m'aimera bien, — je le sais 
hîen ! 

1 Alengri ne se dit que dans cette locution, et le sens en est oublié. 302 DIALECTES MODERNES 

6 

Voici une invitation à un rendez-vous : 

Anèn à la fouon, 
Janetoun, ma mio ; 
Anen à la fouon, 
Te dirai quicon. 

Allons à la fontaine, — Jeanneton, ma mie; —allons à la fon- 
taine, - je te dirai quelque chose. 

Si la jeune tille répond : 

Lai bole pas anà 
A la fouon touto souleto; 

Lai bole pas anà 
Que moun galan lai es nus. 

(V. de M. Liebich ) 

... ne veux pas aller — à la fontaine seulette; —je neveux pas 
y aller, — car mon amant n'y esl pas. 

c'esî qu'elle n'agrée pas cei amour. Lorsque les parenl - d'une jeune fille mettent des ob 
à 01 mariage, elle se mei I mètre, le matin, en se pei- 

gnant, ci fait connaître par un couplet la décision i 
prise de se marier de son seul gré 
En voici un exemple : 

Lou bole, ma mèro, aquel tounalié; 
Serai la mestresso de soun ateliè. 
Pourtarai oumbrelo, pourtarai las lions. 
Embe ma testo alerto passarai per tout. 
Lou bole, ma mèro, amai ieu l'aurai. 
A la fouon de Nîmes ièu L'es pousarai. 

. . de M. Likbh 
Je le veux, ma mère, ce Lonnelier — Je serai la maîtresse de 
son atelier. — J'aurai une ombrelle el rs à la coiffure. — CONTES POPULAIRES 303 

Je passerai partout la tète haute. — Je le veux, ma mère, et je 
l'aurai. — Nos épousailles se feront à la Fontaine de Nîmes. 

Je n'ai pas besoin de dire que les rendez-vous aux fontaines 
étaient généralement ceux des amoureux. Dit de mendiant: 

Aguès piétat d'un malurous, 
Que toujours pregarà per vous. 
Ayez pitié d'un malheureux, — qui toujours priera pour vous. 

Vil. — DIT DRAMATIQUE 

On nomme aussi jitatle petit rôle que chaque petit acteur 
récite dans les jeux scéniques ou mimiques qui ont lieu aux 
fêtes de saint Vincent, de saint Sébastien, en carnaval, etc. 

La Sant-Vincenada, jeu du martyre de saint Vincent, est 
fort en usage encore dans tout l'arrondissement de Loclève. — 
Le saint est conduit au supplice par des soldats: il a les 
épaules couvertes d'un manteau et les mains I 
dos. Les soldats se sont fait des armes et un harnais mili- 
taire avec les premier- objets, les premiers outils venus, ru- 
bans, ceinturons, haches, lardoires, etc. Le capitaine se dis- 
tingue par la plume qui est à son chapeau et la longue broche 
qui lui sert de lance. 

On va ainsi, en bande, déportée]) porte, de villa _ 
villlage, récitant lesjitats, Les rôles, et l'on reçoit, en signe de 
remerciements, des fruits, des gâteaux, des confitures, etc. , 
dont on fait, sur le tard, une pantagruilesque collation. 

1 
Ces jitats sont fortlongs et assez curieux. Le martyr dit : 

Ièu siei saut Vincèn, me van faire p 
Douna-me ie qui -on que fagou pas soufiri, etc. 
Je suis saint Vincent, on va me faire périr : — donnez-leur q 
que chose, pour qu'ils ne me fassent pas souffrir, 304 ] IALECTKS MODERNES Le capitaine : 

Ièu siei lou capitani d'aquesta coumpanhè; 

A fauta de chival, me fau anà à pè. 

Aqueste es sant Vincent, qu'anan martyrisa, etc. 

Je suis le capitaine, de cette compagnie. — Je ne vais à pied que 
parce que je n'ai pas de cheval. — Celui-ci est saint Vincent, que 
nous allons martyriser, etc. 

Le plus petit de la bande : • 

Siei pichot, pichot, couma una lentilha; 
Se me dounas pas res, vous raube vostra tilha, etc. 

Je suis petit, petit, comme une lentille; — si vous ne me donnez 
rien, je vous volerai votre fille, etc. 

Comme on voit, c'est une sorte de perpétuation des mystères 
du moyen âge à notre époque. — Il serait fort important d'a- 
voir ces jitats en entier. Nous prions nos correspondants de 
vouloir bien tâcher de les avoir. 

VIII . — ENIGME 

Répéter e1 expliquer des devinalhas énigmes) est l'un des 
jeux les plus aimés des Méridionaux. Il en es! beaucoup de 
forl ingénieuses. 

Elles commencent toutes par la demande : De qu'esaco? ou 
De qu'es? De qu'es? ouQue s'es? Ques'es? selon les lieux. C'esl 
même par ces expressions qu'on les désigne d'< rdinaire. Jougà 
à de qu'es aco? de q lies aco? littéralement : « jouer à qu'est-ce 
que cela? qu'est-ce que cela? » c'esi jouer aux énigmes. 

1 

I). De qu'es aco? I>e qu'es aco: 
Un camp laurat, CONTJfciS POPULAIRES 305 

Ouate l'araire a jamais passât? 
R. Lou tèulat. 

Demande. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela: — un champ 
labouré, — où la charrue n'a jamais passé ? — Réponse. Le toit. 

2 

D. De qu'es aco ? De qu'es aco : 

Quatre doumaiseletas, 
Chacuna dins sa cambreta, 
E dins un même oustalet? 
R. Una noza. 

L). Qu'est-ce que cela (bis): — Quatre petites demoiselles, — ha- 
bitant quatre petites chambrettes — dans la même maison? — II. 
Une noix. 

3 , 

l>. l)e qu'es aco? De qu'es aco: 

Grand couina lou ciel, 

Pichot coum' un anel. 

Amar couma lou i'el, 

Dous couma lou mel '. 
R. L'ouliviè. 

D. Qu'est-ce que cela {bis) : — Grand comme le ciel, — petit 
comme un anneau, — amer comme le bel, — doux comme le miel? 
— H. L'olivier. 

Il est, en effet, grand comme arbre. — petit comme baie, — 
amer comme fruit, — doux comme huile. U. De qu'es aco ? De qu'es aco : 
Ma maire m'a fach en cantan : 
Soui nascut abilhat de blanc ; 

N'ai ni couga ni testa: 
E noun soui ni home ni bestia ( 
R. L'iuu. 

21 306 DIALECTES MODERNES 

D. Qu'est-ce que cela(fo's): — Ma mère m'a fait en chantant. — 
.le suis né vêtu de blanc : — Je n'ai ni queue ni tète, — et ne suis 
ni homme ni bète. — R. L'œuf. D. De qu'es aco ? De qu'es aco : 
Un oustau sans cheminieira, 
• Qu'a gès d'oustalieira. 
E que nourris pourtant 
Fossa fenéants 
E groumands? 
H. Lagleisa. 
//. — Qu'est-ce que cela [bis] : — Une maison sans cheminée, 
— qui n'a point de ménagère, — el qui nourrit cependant — 
beaucoup de fainéants — et de gourmands '? — R. L'église. 

6 

D. De qu'es aco? De qu'es aco: 
Que fai balin, balan, 
Sus lou coutilhoun de ma grand? 
R. Lou clavier. 

D Qu'est-ce que cela (bis): — Qui fait du bruit — sur les jupes 
de ma urand'mère? — R. Le clavier. D. De qu'es aco? De qu'es aco : 
Un drap, 
Petassat et repetassat, 
Ounte l'agulha a jamai passât? 
R. Lou ciel. 

D. Qu'est-ce que cela (bis) : — Une tenture. — rapiécée et tou- 
jours rapiécée, — où l'aiguille n'a jamais passé? — R. Le ciel. 

8 
D. De qu'es aco? De qu'es aco: CONTES POPULAIRES 307 

Que vèn à chabal 
E s'en vai a pè ? 
/?. Lou mau. 

D. Qu'est-ce que cela (bis): — Qui vient à cheval (c.-à-d. vite) 
— et s'en va à pied (c.-à-d. avec lenteur)? — R. Le mal. 

M me de Sévigné, suivant en cela l'usage populaire, en donne 
un de ce genre. 

1\ — ÉPIGRAMME 

Les épigrammes (escarnimen, lampoun) se répandent et se 
perpétuent, presque toutes, sous forme de couplets fortement 
rlrythmés ou même chantés. 

1 
Contre un homme de la montagne: 

Gavachou de la mountanha 
Rousigava la castanha. 
La castanha se perdet, 
Lou gavachou se penjet. 

(V. de H. Bouquet, de Montpellier.) 

Le gavach des montagnes — ne se nourrit que de châtaignes. — 
La récolte des châtaignes ayant manqué, — il se pendit. Contre mi valet goulu : 

Varlet, varlet, 
Manj a croustets 
Darriè lou cabinel 
De moussu Villaret. 

(V. du même.) 
Valet, valet, — mange croûtons — derrière l'armoire — de 
M. Villaret. 008 DIALECTES MODERNES Contre une femme gourmande: 

Catarino, 

La pesairo, 

De brouquetos 

Revendairo, 
N'a vendudo sa camiso 
Per croumpà de groumandiso : 
N'a vendutsoun coutilhoun 
Per croumpà de eambajoim: 
N'a vendut un bastimen 
Per croumpà de coufimen ! 

(V. de C. Gleizes. 

Catherine, — la peseuse, — de petites herbes — revendeuse, — 
a vendu sa chemise — pour acheter des friandises; — a vendu sa 
jupe — pour acheter du jambon; — a vendu une maison — pour 
acheter des confitures. Contre les Meuniers: 

Mouliniè 
Passo-farino, 
D'un sestiè 
Ne fa 'n emino ; 
D'un emino un pougneirou, 
Lou mouliniè ba raubo tout : 

D'un pougneirou fa un junîat. 
Lou mouliniè ou a tout raubat ! 

(V. de C. Gleizes.) 

Le meunier — passe-farine — d'un setier — fait une /'mine, 
— et de cette émine une poignée ; — le meunier vole tout : — d'une 
poignée il fait une pincée. — Le meunier a tout volé. CONTES POPULAIRES 309 

5 

Contre la Communion des protestants : 

Un cop de pan, un cop de vi, 
Maissa-negra ne vei la fi. 

Un morceau de pain, un coup de vin, — sont bientôt achevés 
par les mâchoires noires (les protestants). 

6 

On assure, par dérision, que voici les paroles sacramentel- 
les de leur eucharistie : 

Crosti, minosti, 
Envala aquel crosti ! 
Crosti, mini, 
Envala aquel cop de vi ! 

Il n'y a dans cette plaisanterie d'autre pointe que le rappro- 
chement peu spirituel des mots crosti (croûton) et Christi. ( 'outre un mais : 

Bouneta de Catadis 
S'en vai à Paris ; 
Anèt dins sas braias : 
Tout lou monde ris. 

(V. de H. Bouquet.) 

Bonnet de Catadis — alla à Paris. — 11 se laissa affaisser dans 
ses braies : — toutle monde se mita rire. 

8 
Contre plusieurs villages des Cévennes : 

A Ballorauguo fou l'amour : 
A la Salle Tentretènou. 310 DIALECTES MODERNES 

A Ballorauguo fôu l'amour, 
A Sant Andrieu niech e jour. 

(V. de M. Liébich.) 

A Valleraugue. on fait l'amour; — à la Salle, on l'entretient. 
A Valleraïuîue, on fait l'amour; —à Saint-André, nuit et jour. Contre les ///les de Saint-Saturnin (Hérault : 

Lasfllhos de Sant-Satourni, 
Vendou las cofos per croumpà de vi : 

Las nostros ne fan pas antau , 
Van à la cave, buvoun alpegau. 

Le? jeunes tilles de Saint-Saturnin — vendent leurs coiffures 
pour acheter du vin : — les nôtres ne font pas ainsi : — elles dc^ 
eendentà la cave et boivent à même à l'outre. 

10 
Contre une jeune femme pauvre : 

Me soui maridado. 
M'an pas res dounal 

Que la niaisso d'uno cabro 
E la cuo d'un rai . 

V. de M. Liébich. 

Je me suis mariée, — on ne m'a rien donné (en dot . — si ce 
n'est la ligure d'une chèvre — et la queue d'un rat. 

11 

t'mii ri' les Gavots : 

Lou .Ion bouliô la Jano : 
La lui bouliôu pas dounà. 
« Fau taire, tau dire, 
Fau maridà b>u don : CONTES POPULAIRES 311 

L'i dounarèn lou castaniè, 
Nous reservarèn las castanos . » 

(V du même.) 

Le Jean aime la Jeanne ; — on ne voulait pas la lui donner. — « Il 
faut faire, il faut dire (ce sont les parents qui parlent), — il faut 
marier le Jean. — Nous lui donnerons le châtaignier — nousnous 
réserverons les châtaignes. » 

12 

Contre tes gens d'Agonés : 

Anas-vou'n en Agounés, 
Pa e peras ie troubarés. 
Lou mati, 
Peras e vi . 

Lou dinà, 
Peras e pa. 
Lou subre jour, 
Peras toujours. 
E la sera, 
Toujours pera! 

(V. de l'abbé de Sauvages) 

Allez à Agonés, — on ne vous offrira que du pain et des poires. 
— Le matin, — poires et vin. — A dîner, — poires et pain. — Après 
diner, — poires toujours. — Et le soir, — toujours poires. 

13 
Contre les Cévenols: 

De gens de Cevenas 
Noun fagues padenas, 
Que traucadas soun. 

(Du même.) 

De gens des Cévennes, — ne fait pas poêle à frire . — car ils 
=ont troués (on ne peut s'y fier). 312 DIALECTES MODERNES 

14 

Contre les Auvergnats: 

Espigno poun, < v rouneo esfato; 
G-avol os h, Auvergnat passo. 
L'épine iioint, la ronce déchire: — le Gavach est rusé, mais l'Au- 
vergnat l'est bien davantage. 

15 
Contre une bavarde: 

Catarino, 

Ma vesino, 
Presta-me vostre tambour. 
Que ma cata se marido. 
La voudriô la dansa 'n tour. 

(Y. de M. Liébich. 

Catherine, — ma voisine, — prêtez-moi votre tambour; — ma 
chatte se marie, — et je voudrais la faire danser. 

le 
Contre une fi'iiime peu ménagère: 

Catarina, 

Ma vesina, 
Dona de civada as biôus 
E de brèn à las galinas, 
Se vos que tefaguou d'iôus. 

Catherine, — ma voisine, — donne de l'avoine au coq — et du 
son i'ux. poules, — si tu veux qu'elles te fassent des œufs. 

17 
Contre une jeune fille laide: 

.laneto. 
Pago de bi blanc, CONTES POPUL AIRES 311 

De cousteletos, 

Sarai toun galan . 

(V. de M. Liébich.) 

Jeannette, — paye du vin blanc — et de? côtelettes, — et je 
serai ton amant. 

X. — FABLES 

Nos paysans savent un assez grand nombre de fables. Elle? 
ont généralement pour héros le renard et le loup. 

La fable populaire se borne, d'ordinaire, à une simple cita- 
non, qui en est comme le résumé et l'explication. Ainsi Ton 
dira dune personne qui fait semblant de mépriser une chose 
qu'elle ne peut avoir : 

« T'en soucites pas... Antau disiè lou reinard das raisins. » 
« Tu ne t'en soucies pas. .. Ainsi faisait le renard des raisins. » 

Ce trait fait allusion évidemment à la réponse bien connue 
du renard, dont La Fontaine a donné une version si amu- 
sante. Lou Reinard e Ions Raisins 

Lou reinard vejet, au pus bord d'una trelha, de rasins vei- 
rats que ie plasièn fossa. 

Ensajetde lous avedre. Quant ajet vis que ie poudiè pas 
ateni, diguét, en faguèn lou refastignous : 

— M'en soucite pas ! 

Le Renard et les Raisins. — Le renard vit, tout au haut d'une 
treille, des raisins mûrs, qui lui plurent fort. Ressaya d'y atteindre; 
quand il vit qu'il lui était impossible de les avoir, il dit : — Je ne 
m'en soucie pas ! 

Le troubadour Peyrol raconte la même fable d'un renard et 
de cerises. 314 DIALECTES MODERNES 

2 
/.' igassa e lou Courpatas 

L'agassa diguèt un jour au courpatas : 

— Moun Diu, couma siès negra. 
L'autre ie respoundeguèt : 

— E tus aussi n'as de bon rodes. 

La Pie et le Corbeau. — Un jour, la pie dit au corbeau : — 
« Mon Dieu, comme tu es noir ! » — L'autre lui répondit : « Tu 
as aussi tes bonnes tacbes. » 

Mistral, dans la charmante préface qu'il a mise en tête de 
la Farandoulo (p. 80) d'Anselme Mathieu, en a fait une appli- 
cation à la manière rustique : 

« Poudriès bèn me respondre ce qu'à l'agasso respoundegué 
lou courpatas : 

a — MounDièu ! coume siès nègre! disiè l'agassa au cour- 
patas. 

» Aquest ie répliqué : 

» — E tu n'as de bon rode ! » 

3 

Lou Reinardet la Galino 

Lou reinard diguèt à la galino de sourti de soun trau. 
La galino ie respon : 
Grand-mecis, que fau quicon. 

Le Renaud et la Poule. — Le renard dit à la poule de sortir de 
sa cachette. — Celle-ci lui répondit : — Grand merci, j'ai du travail 
à l'aire. 

(V. La Fontaine, le Coq et le Renard, II, 15.) 

Cette fable a été mise en œuvre par le poète A. Guiraud 
(la Font Putanella, a. s.). Apres avoir fait dire à l'un de ses 
personnages : 

uKscoutas, moussu Croc, ce que dis la sourneta 
Que canta la ncrarissa à soun enfan que teta, » COUTES POPULAIRES 315 

Il la donne de cette façon : 

« Lou reinard à la galina 

Disiè : Sourtis de toun trau ; 
N'ajes pas pou, ma vesina, 
Vole pas te faire mau . 
La galina ie respon : 
Pode pas, que fau quicon. 

Gramecis 

De l'avis. 
Visitas d'autres vesis ; 
Per nautres, vous avèn prou vist. 

Le renard à la poule — dit : Sors de ta cachette. — N'aie pas 
peur, ma voisine, — je ne te ferai pas de mal. — La poule lui 
répondit : — Je ne puis, je suis occupée. — Merci de votre avis. — 
Visitez d'autres voisins; — pour nous, nous vous avons assez vu ! La Mandreto e lou Loup 

Un cop i'abiô uno mandro et un loup que trabalhaboun à 
Tort. 

La mandreto, fino coumo tout, que sabiô à l'oustal un pot 
de mel entier, disiè al loup : 

— Entèn, que me cridoun per anà al tiloulet! 

— Eh bè, beis-i. 

La mandro s'enanèt à l'oustal coumensà le pot de la mel. 
S'entourno à Fort. Le loup i demando : 

— Couci Tas feit apelà? 

— Coumensadet ! coumensadet ! 

Al cap d'un chic, la mandro se rebiro e dis al loup : 

— Entèn, que me cridoun. Plêt-i? — Haïssables! 

— E be ! tourno-s'i, le loup diguèt. 

S'entourno al pot de la mel, le metèt à mieg, e revenguèt 
à l'ort . 

— Couci Tas feit apelà '. 

— Miechet ! Miechet! 316 DIALECTES MODERNES 

Al bout de très ouros, la mandro se rebiro en disèn : 

— Plêt-i ? Entèn, que me tornoun cridà. Haïssables ! tou- 
jours me bénoun derenguà per anà al filoulet. 

La mandro s'en bà acabà le pot de la mel ; piei revèn al 
trabal. 

— Qu'un noum porto? 
— Acabadet ! Acabadet ! 

Quant le trabal fousquèt fenit, s'en ban à l'oustal. 

— N'aien pas res per dinnà, diguèt le loup, entemenènaquel 
pot de mel. 

Le derb, e i'abiô pas res dedins. La mandro diguèt al 
loup : 

— Groumand, l'as manjado, tu ! 

— N'es pas bertat ; aco's tu, groumando. 
Per se tira de dispusto, la mandro diguèt : 

— Nous anan endourmi al soulel, e lou premier que las au- 
relhos i susaran, sira aquel que l'aura feit. 

Le loup, qu'ero causât, s'endourmiguètleprumier. La man- 
dro, dins aquel temps, t'retèt las aurelhos al loup, ainsi que'l 
mourre. Quand se desperto, la mandro i dis : 

— Beses be qu'es tu, groumand, que Tas feit, quel mourre 
te suso. 

Le loup fousquèt atrapai . 

E trie, e trac. 

Moun conte es acabat. 

(V . de M lle M. Lambert, de Belestà.) TRADUCTION Le Renard et le Loup 

Il y avait une foie une femelle de renard et un loup qui travail- 
I aient au jardin. Cette femelle, plus fine que toute autre créature. CONTES POPULAIRE* 317 

qui savait qu'il y avait à la maison un pot de miel auquel on n'a- 
vait pas encore touché, dit au loup: « Ecoute ces cris; on m'ap- 
pelle pour aller à un baptême. — Eh bien ! vas-y. » 

La femelle de renard alla à la maison, et entama le pot de miel. 
Elle revint au jardin ; le loup lui demanda : « Gomment l'a-t-on 
nommé (l'enfant)? — Déjà commencé-' déjà commencé! » 

Au bout d'un moment, la femelle de renard se ravise, et dit au 
loup : « Écoute ces cris ; on m'appelle encore. Plaît-il ? Sont-ils 
haïssables ! — Eh bien ! reprit le renard, vas-y de nouveau. » — 
Elle alla à la maison, acheva le pot de miel à moitié et revint au 
jardin, a Comment l'a-t-on nommé? — Déjà à moitié! déjà à 
moitié ! » 

Au bout de trois heures, la femelle de renard se ravisa encore, 
et dit : « Que voulez-vous ? Écoute ces cris ; on m'appelle une autre 
l'ois. Haïssables! On vient toujours me déranger pour aller au 
baptême. » 

Elle alla achever le pot de miel, puis revint reprendre son tra- 
vail. « Quel nom a-t-il ? — Déjà fini ! déjà fini ! » 

Lorsqu'ils eurent terminé leur travail, ils allèrent à la maison. 
« N'ayant rien de prêt pour dîner, dit le loup, entamons ce pot de 
miel. » Il découvre le pot et vit qu'il ne contenait plus rien. La 
femelle de renard lui dit: « Gourmand, c'est toi qui l'as mangé. 
— Ce n'est pas moi ; c'est plutôt toi, gourmande. » 

Pour finir la dispute, la femelle de renard dit au loup: « Nous 
allons nous endormir au soleil ; le premier dont les oreilles se met- 
tront à suer sera celui qui aura fait le mal. <- 

Le loup, qui était brisé (de fatigue), s'endormit le premier. La 
femelle de renard protita de ce temps, et lui mouilla les oreilles et 
le museau. Lorsqu'il se réveilla, la femelle de renard dit : — « Tu 
vois bien, gourmand, que cV,st toi qui l'as fait, puisque le museau 
te sue. » 

Ainsi, le loup fut attrapé. — Et trie et trac, mon conte est 
achevé. Nadiuel 

Lou nadiuel e lou roussignou n'avièn, l'un amai lautre, 
qu'un iol. Ërou bons amies, e, quand aqueste se metiè à cantà. 318 DIALECTES MODERNES 

l'autre badava de plezi. Un jour, lou roussignôu seguet de 
couvit de batejalhas, e, per i'anà ambe dous iols, se faguet 
prestà Tiol soulet dau nadiuel. 

Au retour de las batejalhas, se soucitèt pas pus de lou ren- 
dre, tant ie plasiè de ie bèn veire. Alors lou nadiuel s'escri- 
dassèt antau : 

— Se jamai t'arape, tus, ta moulhé, tous pichots ou tous 
iôus, t'en farai repenti. 

Lou roussignôu respoundeguèt : 

Tant u'aui m'entendras, 
Que jamai m'auras. 

Despioi, lou nadiuel es d'amagatous au pè de l'aubre per 
lou susprene, e lou rousignôu fai soun nis à la pus cima; e. 
quand canta, es per donna de leze à soun amie, que ie vei pus. 

TRADUCTION L'Orvet. — L'orvel nadiuel, lin.: sans yeux et le rossignol 
n'avaient l'un et l'autre qu'un œil. Ils étaient bons amis, et, lorsque 
celui-ci se mettait à chanter, l'autre ouvrai! 1 1 bouche d'admiration, 
Un jour, le rossignol étant invité à, un festin de baptême, et ne 
voulant y aller qu'avec deux yeux, se fil prêter l'œil unique de 
l'orvet. — Au retour, il ne se soucia plus de le rendre, trouvant 
que cela était fort agréable d'avoir bonne vue. Alors l'orvet se mit 
à crier après lui : 

— Si jamais je te prends, toi, ta femme, tes petits ou tes œufs 
tu t'en repentiras. 

Le rossignol répondit : 

— Je serai si haut placé, lorsque tu m'entendras. — que jamais 
tu me m'auras. 

C'est depuis que l'orvet se lient caché au pied de l'arbre, dans 
l'intention de le surprendre, el que le rossignol t'ait son nid à la 
plus haute cime des branches. Mais, lorsqu'il chante, c'est pour 
t son ami, qui n'y voit plus. 

Nadiuel, nadiol, c'est-à-dire na-d'iuel, na-d'iol, signifie lit- 
téralement sans yeux, quiriad'yeux. Ces! peut-être par le même CONTES POPULAIRES 319 

motif qu'on le nomme en berrichon, aneuil; en solognot, anvot; 
en breton, anviou ; en fribourgeois, anvoi/. 

Une fable analogue se dit en Sologne (V. Académie celtique, 
Mém. II, p. 205; IV, p. 105, version de M. Legier, du Loiret) 
et dans le Berry. ( V. le Glossaire du centre de la France, du 
comte Jaubert, v. Aneuil.) 

Les yeux de l'orvet sont si petits que le populaire a fini par 
croire qu'il n'en avait pas. D'où ce dicton berrichon suivant : 

Si l'an œil 
Avait oeil, 
Le serpent 
Avait dent, 
Il n'y aurait bêtes ni gens. 
Mais, comme je l'ai dit, ces fables se bornent, ordinaire- 
ment, à la citation d'un trait ou même de la moralité. L'abbé 
de Sauvages a placé beaucoup de ses citations dans son recueil 
de Proverbes languedociens : 

1 A fach louviage dau courpatas. 

(La Fontaine, le Corbeau et le Renard, liv. I er , fable 2.) 

2 Ansin dis lou reinard das razins. 

(Id., le Renard et les Raisins, III. il ) 

3 Aze de mijè n'es jamais ben enbastat. 

4 Baila garda la fedaau loup, e la galina au reinard. 

(Id., le Loup et la Brebis, [II, 13.) 

5 Bramde sauma monta pas au ciel. 

(Id., l'Ane et ses maîtres, VI. 11.) 

6 Degus noun vôu estacà lou cascavéu au cat. 

(Id., Conseil tenu par les Rats. II, 2. ) 

7 Dau temps que lou chi pissa, — lalebra s'enfugis. 

(Id., le Lièvre et la Tortue, VI, 10.) 

8 Disputa la pel 

Avant d'avè l'agnel. 

(Id., l'Ours et les deux Compagnons, V, 20.) 

9 Es de rassa de cigala, — viu de l'air dau temps. 

(Id., la Cigale et la Fourmi, I, 1. ) 320 DIALECTES MODERNES 

10 Espelha me, dis l'ouliviè, te vestirai. 

11 Fai la saussa à l'aussel, — sans avedre vis laplouma. 

(V. ci-dessus, n" 8.) 

12 les avis au reinard 

Que chacun jogue de soun art. 

(Id., le Renard et le Bouc, II. 7. 

13 Lou rat es bebau 

Que se fizatout d'un trau. 

(Id., la Belette entrée dans un (/renier, III. 17 

(Et ces deux variantes : Be es neci lou ra, qu'einb'un soûl 
trau se fiza. — La rata que n'a res qu'un trau es lèu presa. 

44 Noun es aucel, ni rata. 

(Id., la Chauve-souris et les deux Belettes, 11, J-, 

15 Fer trop sabè, lou reinard perdet sa couga. 

(Id., le Renard ayant la queue coupée. V, 5.) 

16 Que feda se fai, lou loup la manja. 

17 Que noun vôu sembla lou loup, 
Que de sa pel noun se vestigue. 

(Id., le Loup et le Renard, XII. y.) 

18 Reinard que dort la matinada 
N'a pas la barba ounjada. 

19 Se servis de la pata dau cat per tira las castagnas dau 

fioc. 

(Id.. le Singe et le Chat. IX, 17. LA FONT PUTANELLE 

ou 
JACQUES CŒUR A MONTPELLIER 

PIÈCE EN TROIS ACTES ET EN VERS FRANÇAIS, PROVENÇAUX 

ET LANGUEDOCIENS 

MÊLÉE DE CHANT ET TERMINÉE PAR DES DANSES DU PAYS 

Autorisée au ministère de la police générale, à Paris, le 6 octobre 1808 

Représentée pour la première fois à Montpellier 

le 11 novembre 1808. 

(Suite et fin.) ACTE III 

Le théâtre représente un bocage agréable. Dans le fond est le bassin 
de la Font Putanelle ; des deux côtés et jusqu'à l'avant-scène sont des 
berceaux de feuillage. A droite est un arc-de-triomphe pour Jacques 
Cœur. On y voit divers symboles hiéroglyphiques des mystères de l'al- 
chimie et les armoiries de Jacques Cœur ; ce sont: trois cœurs, deux 
ensemble et un seul ; au bas sont trois coquilles, désignant le nom de 
saint Jacques. SCENE PREMIERE 

MARCHE GÉNÉRALE 

Kl!e est ouverte par des hautbois et leurs tambourins, exécutant 
des airs du pays. Ratatet, cap de jouven, parait à la tête des jardiniers 
vêtus de blanc et parés de fleurs. Viennent ensuite les députés des 
différents quartiers de la ville, ayant en tête la bannière où est inscrit 
le nom du quartier. La marche est terminée par un chœur de jeunes 
filles habillées de blanc, tenant de deux en deux des cerceaux ornés 
de festons, sons lesquels passent et repassent deux hommes, dont l'un 
monté sur un cheval de carton qu'il fait mouvoir en cadence, au son 
des instruments rustiques, et l'autre ayant en main un tambour de basque 
dans lequel il présente l'avoine au cheval. Après quelques tours et évo- 
lutions, on se range sur les deux ailes, pour faire place aux acteurs. 

22 322 DIALECTES MODERNES 

RATATET 

En fans de Moimpelhè, fases un pau silença ! 
Filhetas, s'es poussible, un pau de coutenença! 
M'avès d'un même acord noumat cap de jouven ; 
Se voulès que tout ane, entenden-nous aumen. 
Sèn prou ben exerças, e chacun sap soun rolle ; 
Lou miu, despioi très jours, es gravât dinslou molle. 
N 1 ajes pas pôu que manque, e veires couma vai : 
Seres countens, segu, de tout ce que dirai. 
Ai fach un coumplimen. . que sera pas de palha. 
Me soui mema avisât de faire de rimalha; 
Car, tel que me vesès, save un pau de latin. 
Ah ! se, quand ère jouine, ère estât mens mutin, 

loi seriei Mes enfin pensen à nostra festa : 

Divertiguen-nous ben, mes perden pas la testa. 
Avant que tout lou mounde aici siège rendut, 
Voulès que coummençen, digas? 

lors 

Ben entendut ! 

RATATET 

Filhetas e garçous, anen, anen en dansa ! 
Vôu canta de couplets ; seguisses la cadança. 
Vautres que sies aqui, buffas dins vostre auboi; 
Mes mainagéjas-vous, fau d'alé per tout ioi. 

RONDE 
Air nouveau 
1 
As envirouns de Mounpelhè, 
Dins un bassin, fa d'una aiguetta 
Que vous perfuma la bouquetta 
E guéris touta malautiè : 
D'aquela vertut naturella, 
L'estrangè demora Burprès. LA FONT PUTANELLA ?23 

(il parie) Es aqui quebada de plesi, e dis : «Ai! qu'es linda ! Ai! 
qu'es bona, aquela aiga ! Soui presque guérit. » Oh ! 
Se parlarà (ter) mai d'una fès 
De la Font Putanella ! 

Le chœur répète en dansant le refrain : Se parlarà, etc. 

2 

Souer e mati, pendan l'estiu, 
Aqui, dins aquel béu bouscage, 
Lous ausselous fan soun ramage 
E Ton ie respira un air viu ; 
De l'amour, que tout ie rappella. 
Dins pau lou cor se sentis près. 

(parié) Lou sentimen i crei couma lou gramenas, i'a pas à 
dire; lou cor s'atendris : fau aima ! fau aima! E, se buvès, 
poudes creire que. . . 

Se parlarà mai d'uni' t'es 
De la Font Putanella. 

( Cornais dessus. : 

3 

Tout cantan lou pichot couplet, 
Souven l'amie, per la maneta, 
Acoumpagna soun amiguetta 
Que va roumpli soun ourjolet. 
Lou couple, su l'herba nouvella, 
Resquilla e tomba quauqua fes. 

Parié) Ai, pecaire ! paura manida ! que te planisse ! Sies toimi- 
bada? Aco's pa res ! T'en souvendras pourtant, e pus tard 

Se parlarà mai d'una fès 
De la Font Putanella. 4 
Se, per un effet surprenèn, 
D'aquel admirable bruvage, 381 DIALECTES MODERNES 

Ferana que se planis de l'âge 
Poudiè tourna dins soun printem ; 
Se la lourda deveniè bella 
En n'en buguèn quauques copets, 

p«i>-M; Boudiou ! couma a'i agantarièn. Oh! que n'iauriè 
que i anarièn s'i engourgà ! Es per lors que 

Se parlariè mai d'une fès 
De la Font Putanella. 

(Comme dessus) 

5 
Quand l'aman se trova mouquet 
De la rigou de sa mestressa, 
Se fasiè naisse sa tendressa 
En la faguèn beure un pauquet: 
Surtout selarendièfidella 
De façoun a creni pas res, 

Parié) Oh ! per lou cop, la font série atarida. Pas pus d'aiga. 
e alors, mai que jamai, 

Se parlariè mai d'une fès 
De la Font Putanella. 

Comme dessu 

SCÈNE II 

LES PRÉCÉDENTS, CROC- 
CROC 

Il arriva d'une démarche composée, affectant un air de tristesse. On se Linge 
autour de lui par curiosité) 

Vous vous livrez gaîment aux plaisirs de la danse. 
Et vous ne savez pas la triste circonstance ! 

HUBERT 

Comment? Que dites-vous ? Que s'est-il donc passe ? 

CROC 

Hélas ! LA FONT PUTANELLA. 325 

ROBERT 

Parlez, chacun s'y trouve intéressé. 
Où donc est Jacques Cœur? 

CROC 

A dire vrai, j'ignore 
Ce qu'il est devenu; rien ne transpire encore, 
Mais je suis alarmé. 

ROBERT 

Faites-nous part enfin 
De tout ce qui se passe. 

CROC 

Ecoutez : (°n l'entoure) Ce matin, 
De la part des consuls, on envoie un message. 
Son air sec et sournois portait mauvais présage; 
Je l'ai considéré, vraiment il faisait peur. 
Il m'a dit : « Je voudrais parler à Jacques Cœur. 
Les consuls m'ont chargé pour lui de cette lettre . 
Elle presse ...» Aussitôt nous voyons apparaître 
Monsieur Jean, qui prend l'ordre et l'apporte au seigneur. 
Celui-ci, pour réponse, a suivi le porteur, 
Et chez les magistrats il est allé se rendre. 
Il n'est pas de retour ; je venais pour apprendre 
S'il n'était pas ici. 

ROBERT 

Nous ne l'avons pas vu. 
Et Monsieur Jean'/ 

CROC 

J'ignore en quels lieux il peut être; 
Mais vraisemblement il a rejoint son maître. 

ROBERT 

Pourrait-on présumer que quelque trahison?. . . 
Où pensez-vous qu'ils soient? En prison 326 DIALECTES MODERNES 

< EUX 

Eh ! peut-être ... en prison. 

TOUS 

CROC 

Eh! que sais- je? 

Toi's 

Il faut leur délivrance. 

Courons, COUrons! (Ou s'agite avec confusion) 
ROBERT, les arrêtant 

Amis, un moment de silence. 
Vous voulez, comme moi, délivrer Jacques Cœur? 

UNE VOIX 

Nous lui devons nos biens. 

UNE AI'TRB 

C'est notre bienfaiteur. 

ROBERT 

Voici donc mon avis : qu'à l'instant l'on choisisse 
Six hommes d'entre nous, qu'un même cœur unisse ; 
Qu'ils aillent aux consuls faire part de nos vœux : 
Leur justice bientôt nous rendra tous heureux. 

TOUS 

Oui ! oui ! 

CROC, à part 

Je suis perdu. 

ROBERT, S la têt* lépi tés 

Mes amis, du courage ! 
Nous le ramènerons: partons! 

[ls se di noseni ;i sortir. — Jean pavait, on s'écrie : 

•Jean do Village ! 

On va au-devant de lui; Croc se cache dan; la fouir LA FONT PUTAfcELLA i2 : SCENE III LES PRECEDENTS, JEAN, ayant au bras COUCARELI.E 
ET MARGUERITE. NICOLAS conduit ANOELE 

JEAN 

Eh bien ! qu'est tout ceci ? D'où vient cette rumeur ? 
Je croyais vous trouver de bien meilleure humeur. 

ROBERT 

L'alarme est parmi nous ; nous sommes dans la peine : 
On dit que Jacques Cœur se trouve dans la gène 
Et qu'un ordre fatal ravit sa liberté. 
Nous allions l'enlever à sa captivité. 

JEAN 

Et de qui tenez-vous cette fausse nouvelle ? 
Ah! c'est un tour de Croc à légère cervelle. 

ROBERT 

C'est lui qui tout à l'heure . . . 

JEAN 

Ah ! vieillard sans raison ! . . . 
Mais parlons de mon maitre. Il est dans sa maison: 
Vous le verrez bientôt, et, sans nuire à sa gloire, 
Je veux de ses malheurs vous raconter l'histoire. 

il fait de= signes d'intelligence pour faire sentir l'ironie, 

Air : Chansons, chansons 

On dit que, par ses artifices, 
Il a commis des injustices, 

Des trahison^ : 
Qu'en plusieurs faits il est coupable. 
Et qu'enfin il est condamnable. . . 

Tous avec tran- 

Chansons ! chanson- : 328 DIALECTES MODEREES 

Vême air : 

NICOI.As 

Disou que Targen que despensa 
N'es pas gagnât en counsciença, 

Per de resouns. 
La trama es déjà descouvèrta, 
Lou paure couris à sa pèrta. 

TOUS 

Chansons ! chansons ! 
Même air : 
COUCARELLE 

Croc aviè raisoun de me dire 
Que lous esprits avièn empire 

Sus sas actiouns. 
Mais Croc a sauvât ma familha. 
Sera lou marit de ma filha T< >US (la joie éclate 

Chansons ! chanson- ! 

ROBERT, satisfait 

L'espérance et la paix rentrent dans notre cœur. 
Mais quand reverrons-nous enfin le hon seigneur? 

JE \\ 

Il ne tardera pas. 

ROBERT a ses amis 

Il faut aller le prendre. 

JEAN 

Epargnez-vous ce soin: il est près de se rendre. 
Justement, le voici. 

■On court au-devant de lui en criant : Vin Jacquet Cœur 1 LA FONT PTTANKLLA 3?o 

SCÈNE IV 

LES PRÉCÉDENTS, JÀCCjUES CŒUR ET SA S CITE 
.1 B \ \ 

Seigneur, il m'est bien doux 
De voir les sentiments qu'on témoigne pour vous. 
Mais je dois à mon cœur de vous faire connaître 
Le transport plus touchant que vous avez fait naître. 
Tantôt un bruit fâcheux ici s'est répandu: 
Vous en étiez l'objet: on vous croyait perdu. 
Et le trouble aussitôt fermente en chaque tête; 
On quittait sans regret les plaisirs de la fête; 
On allait des consuls implorer l'équité, 
Pour obtenir un terme à votre adversité. 
.bai paru, j'ai parlé, la joie est rétablie. 

J. CŒl R 

Ce que j'apprends me touche, et mon âme est saisie... 

Je n'oublîrai jamais cette preuve d'amour. 

Mes enfants, mes amours, je prétends à mon tour 

Vous témoigner mon zèle et ma reconnaissance : 

Ce vif attachement aura sa récompense. 

Bannissez toute crainte : apprenez que le roi 

Vient de me confier un glorieux emploi : 

De ses faveurs j'obtiens une preuve nouvelle. 

Par cet ordre aujourd'hui sa bonté me rappelle. 

De deux princes puissants me fait médiateur, 

Et pour les accorder me nomme ambassadeur. 

Vous voyez que le poste où cet ordre m'envoie 

Doit, si je vous suis cher, augmenter votre joie. 

On crie : Vive Jacqut s Ca ur : > 

Que ce jour soit donné tout entier au plaisir; 
Je viens y prendre part et veux y concourir. 

( Les instruments se font entendre. J. Cœur parcourt la scène, accueillant 
tout le monde avec bonté.) 330 DIALECTES MODERNES 

Que ce lieu-ci me plaît! Qu'il a pour moi de charmes ! 
Que vois-je ? en écusson je reconnais mes armes. 
Ce symbole présente urt hommage flatteur. 
Ces signes sont parlants. 

JEAN 

Ils nomment Jacques Cœur. 
Ils disent vos travaux, vos bienfaits, votre gloire ; 

ROBERT 

Et notre cœur répond d'en garder la mémoire. 

J. CŒl R 

Amis, je suis sensible et demeure interdit. 

JEAN 

Prenez place, Seigneur, nous n'avons pas tout dit. 

(Jacques Cœur se place sous le dôme préparé.) 

Renjas-vous, meis enfans, e l'asques pas tapagi ; 
Que chascun puissi en paix présenta soun oumagi. 
E tus, cap de jouven, avanço, moun garçoun, 
Eme toun capel nôu, toun habit de froun-froun. 
Es toun tour, Ratatet, fai baroulà ta lenguo. 
Couragi, moun enfant ! escullo ta harrengo ; 
Manquarà pas de flours, perque sies jardiniè. 

RATATET 

lé vau servi tout-ara un plat de moun mestiè. 

(Il déclame avec affectation comique, mais sans ridicule.) 

Seigneur, de nos jardins en faisani la culture, 

11 nous faut par nos soins corriger la nature. 

La terre produit tout; mais, si nous la laissions, 

Elle ne produirait que ronces et chardons ; 

Les fruits seraient amers, et les mauvaises herbes, 

Poussant dans tous les lieux, s'amasseraient par gerbe? 

Tout co qu'elle a de bon se corromprait enfin : LA FONT PUT AN ELLA 381 

L'art et le soin font tout. Le monde est un jardin ; 

On pense s'il est grand ! Les hommes sont les plantes. 

11 en est, comme on voit, de hautes, de rampantes. 

La nature et le sort en forment la valeur. 

Sous un chêne parfois naît une belle fleur, 

Qui, sans l'heureux effet de cet abri propice, 

N'eût jamais autre part entr'ouvert son calice. 

Elle a pourtant son prix. Les chênes sont les grands. 

Dont le pouvoir soutient les faibles indigents . 

Nous serions près de vous des plantes inutiles, 

Si vos bienfaits, Seigneur, ne nous rendaient fertiles. 

Soutenez des roseaux, sans vous près de plier : 

Nous sommes le jardin, soyez le jardinier. 

(11 offre son bouquet, et, se tournant vers les siens :) 

Couma trouvas aco ? 

ROBERT 

Est-ce de ta fabrique ? 

J. CŒUR, àRatatet 

C'est fort bien, mon ami; j'aime ta rhétorique : 
Tu t'énonces au mieux ; et tes amis, vraiment. 
Doivent être charmés d'un tel représentant. 
J'aurai soin de vous tous. 

JEAN 

Avanças, Coucarello , 
Nicoulau, Margarida, et vous, Roubert, Angelo ! 
Anen ! 

COUCARELLE 

Air: Je le compare avec Louis 

De ma soutisa e moun errou 
Poudès me creire repententa. 
Soui ben guerida de ma crènta, 
Vene vous demanda perdou . 332 DIALECTES MODERNES 

Aviei moun esprit en démènça : 
Quand sen viels, tout se descadènça. 

Même air : 

A NOBLE ayant Nicolas à son côté) 

De vostres soins, per nostre amour, 
Nous sentissèn F à ma saisida; 
Toutes lous jours de nostra vida 
Nous souvendrèn d'aqueste jour. 
Nostre bonhur es vostre ouvrage : 
Vous aima fai nostre partage. 

J. <<K.ri; 

Je suis très-satisfait. Venez, jeunes amants: 
Je vais récompenser vos tendres sentiments : 
Je vous unis. Voilà le contrat qui vous lie: 
Du bien que je vous dois il porte une partie. 

(A CoucareUe 

Bonne mère, en ce don ne voyez rien de noir: 
Sans crainte et sains scrupule on peut le recevoir. Enfans de Mountpelhè, dei fôubourgde la villo. 
Eicito vouestre tour, anen! venès en filo. 

Les bannières avancent 

Cantaràs quauquo rèn, digo, moun Ratatet? 

RATATET 

Vene de refrescà moun pichot gargatet. 

.IKAN 

Me manquo pus que Croc; vôu veire v'ount pot estre, 

Il Bort 
UATATET, aux siens 

Aprouchas, mous amis: earitèh nostre bon mefstre. LA FONT PUTANELLA 33Î 

Air: des Sixains de Montpellier 

1 

Nostra bella jouinessa, 
Dins aqueste moumen, 
De sa viva tendressa 
Oufris lou sentimen . 
Per marqua soun amour , 
Voudriè poudre tout faire. 
Cercarà chaqua jour 
Lous moyens de vous plaire ; 
Vous aimarà sans effor; 

Dau cor 
Prouva l'estacamèn 

Souvèn 
Es soun pu grand affaire. 

2 

D'abord, vesès en testa 
Lous enfans dau Courrau, 
Toujour premiès en festa : 
S'en donou couma fau . 
Boutounet ven après ; 
Lous Carmes, la Beufera, 
Lou seguissou de près ; 
Lou plan de Loun espéra; 
L'Ouliviè que fluris 

Vous dis 
Que, se chacun poudiè, 

Parié 
Soun coumplimen sincèra. 

3 

Anfin chaqua filheta, 

Au bras d'un jouvencèu, 334 DIALECTES MODE RM ES 

Vendra dins la rengueta 
Passa jout lou drapèu ; 
Sus soun minois malin, 
Veirès un doux sourire, 
Que met lou cor en trin, 
E tout bas sembla dire : 
Danser un rigaudoun 

Au soun 
Dau tambour, de Tauboi. 

L] pioi 

Que chacun se retire. 

(Aux députes) 

Sès-ti countens, Messius? Se fatigua quau cànta. 
Anen nous refrescà; déjà la set m'aganta. 

JEAN entraînant One an collet 

Place, place au vieux Croc, fabricant de sorciers! 
C'est lui qui de son chef nous a faits prisonniers. 

J . CŒUR, à Croc 

Qui vous a pu porter à cette fourberie >. 

JEAN 

( "est sans doute un effet de la sorcellerie. 

CROC, humblement 

Faites grâce, Seigneur, à ma témérité ; 
Je n'ai pas voulu nuire à votre autorité. 

j . CŒUR 
.Malheureux ! vous semiez ainsi la calomnie ! 

i ROC 

Je craignais contre vous les effets de l'envie, 
Et je n'en ai parlé que pour les prévenir. 
Croyez que mes regrets savent bien me punir. 
Je sens mon inmrudence. LA FOKT PUTANELLA 335 

J . CŒUR 

Eh! la dose était forte. 
Vous mériteriez bien qu'on vous mît à la porte ! 

JEAN 

Ce fut toujours son poste; ainsi vous punissez? 

J . CŒUR rit 

Ma foi ! Jean a raison : j'ai ri, c'en est assez. 
Ne troublons point la paix d'une telle journée. 
Que chacun soit heureux: la faute est pardonnée. 

CROC 

Mille grâces, Seigneur; ah! que vous êtes bon ! 

JEAN 

Eh bien! soit ! qu'il demeure et chante sa chanson. 

(Désignant J. Cœur) 

Il ne se venge ainsi que par la bienfaisance. 

(A Croc) 

Embrassez le rival pour votre pénitence. 

[Croc embrasse Nicolas 
l: \TATKT 

Laissen, se me cresès, aquel viel roucantin ; 
Enfans, anen, en dansa e rnetten-nous en trin ! 

VAUDEVILLE 

Air: du Petas 
COUCARELLE 

1 

Perque tout lou mounde es en festa, 
Que chacun fai soun cacalas, 
Counven pas que me trove en resta. 336 DIALECTES MODERNES 

Laissas-me mettre moun petas : 
Es passât lou tems de ma dansa, 
Mous pes soun toutes engourdis. . . 
Eh be ! marquarai la cadança 
As dansaires de moun peïs. 

ANGÈLE à Nicoulau 

2 

L'aven escapat d'una bella ! 
D'un pau mai quitave Toustau. 

NICOULAU, à Angèle 

Se nfaviè faugut perdre Angèla, 
Sarnipà! seriei vengut ban. 

ANGÈLE, finement 

N'aviei pas perdut counfiença: 
Tôt ou tard devian estre unis. 

NICOULAU, finement 

L'amour dona tant de soiança, 
El es mestre dins tout peïs. 

MARGUERITE, à CoucaxéUe 

3 

Ma commère, plus de rancune, 
J'avons maridà nos enfans ; 
Je devons esprouvà chacune 
Des souvenirs toujours piquants. 
A Montpellier, comme en Champagne, 
Vient le temps où le cor es1 [iris. 
Un garçon cerqua sa compagne. ... 
Aco se fait en tout pays. 

FEAN, au parterre 
! 
Messieurs, contre ce badinage 
A quoi servirait La rigueur? LA FONT PUTANELLA o31 

Que le but de ce faible ouvrage 
Trouve indulgence en votre cœur. 
Il vous peint les mœurs de vos pères . 
On y voit un peuple d'amis : 
Vous devez traiter comme frères 
Les enfants de votre pays. LOU ROUMIEU 

NOTE EXTRAITE DE CESAR NOSTRADAMUS Un malentendu a empêché, dans notre dernier numéro, la 
publication, à la suite du Roumieu de M. Octavien Bringuier, 
de la note suivante sur le héros de cette poétique légende, 
note extraite de l'Histoire et Chronique de Prouence de César 
Nostradamus. Elle offre, à divers points de vue, assez d'in- 
térêt pour que nos lecteurs nous sachent gré de la rattacher 
à l'œuvre de notre collaborateur. 

Ce grand & magnanime P.ince (Raymond Berenguier) fut plein 
de toute douceur, clémence & humanité, éloquent en son parler, ex- 
cellent & rare à composer en rithme vulgaire Prouençale: comme 
celuy qui auoit d'ordinaire à sa Cour plusieurs excellents & rares 
Poètes Prouençaux qui faisaient des belles, doctes, & ingénieuses 
poésies à l'exemple & imitation de leurs antiques progeniteurs & 
Troubadours, auec lesquels ce Comte se delectoit tellement, qu'il 
employoil vue bonne partie de son temps, & des heures dédiées à 
l'esbat de l'esprit, on disputes & questions tres-subtiles & Ires-gra- 
eieusos. Quelque personnage ayant escrit de luy, qu'il estoit si libé- 
ral, large & prompt à donner, que tousiours l'entrée de son reuenu 
esloil engagée pour les grands dons & les magnifiques présents 
qu'il t'aisoil. ne se polluant iamais lasser de donner & bien faire. 
De son temps vu Gentilhomme pèlerin, qui alloit aux extrêmes 
parties de l'Occident visiter l'Eglise Sainct Iacques, arriua en Pro- 
uence: lequel ayant apparence d'estre homme de bien, & de haute 
qualité car son parler monstroit vne grande Noblesse, grandeur de 
courage. & grande prudence, auec vne représentation & physiognomie 
vénérable, digne de respect & d'honneur) désira de sçauoir les 
moyens de son reuenu, & les ayant sceu. il vint à calculer & me- 
surer en son entendement ses affaires auec ses forces. & ses bien- 
faits auec ses moyens, & sans longuement penser, promit & as- 
seura que s'il auoit le gouuernement de son bien, en peu de temps 
il le mettroit hors de tant, d'vsures qui l'escorchoient, esquelles il 
estoil enueloppé, payant iourneflement d'insupportables interests & 
surcharges : si qu'auec vne tres-conuenahle libéralité à sa gran- LOU ROUM1EU 339 

deur & son rang, il rangerait son reuenu de façon, & par un tel 
ordre, qu'il s'en contenteroit, & en receuroit de l'honneur. 

Or quoy que ce pèlerin ne voulut iamais dire ne descouurir son 
païs ny son nom, si qu'on le nomma Lo Romieu par l'aduis toutes 
fois & bon conseil de Thomas Comte de Sauoye, Prince des plus 
sages & aduisez de son temps, & de plusieurs autres Princes et 
Seigneurs de la Cour de Berenguier, fut donnée la cure, & mis 
en la main du Romieu le gouuernement de tous les biens & reuenus 
de Prouence, desquels, comme il commença à les manier, il fit beau- 
coup plus qu'il n'auoit promis. A tant qu'en peu de temps il ouura & 
mesnagea si bien par son industrie & diligence, que ses quatre 
Infantes, Princesses de très excellente beauté & d'incomparable 
vertu, furent mariées, par vue grande & suprême félicité, à quatre 
grands et puissants Roys : Marguerite la première, au grand & re- 
nommé Sainct Louys ; Eleonore ou Helyone, la seconde, à Henry 
troisiesme du nom, Roy d'Angleterre: Sauce ou Saincte, la troi- 
siesme, au Comte de Vienne, & apri s sa mort à Richard Duc de 
Cordoue frère du Roy d'Angleterre, qui eut par après le sceptre de 
ce Royaume & de son frère: & Beatrix, ia quaf riesme, à Charles frère 
de Saincl Louys. qui fut Comte de Prouence, & tost après couronné 
& proclamé Roy de Sicile & de Naples, qui ne fut vue moyenne 
gloire à Berenguier, vne peu excellente louange à Romieu, ny vn 
petit aduantage à nostre Prouence. 

Tous les Princes & Gentilshommes de la Cour de Berenguier de- 
meurans en admiration & merueilleux estonnement de la sagesse, 
conduite & preuoyance de ce sage & tant illustre pèlerin & inten- 
dant, estoient contraints de confesser ce qui estoit de luy. & la 
vérité par les elïects qu'ils en voyoient sortir deuàt leurs yeux. Mais 
il ne falloit pas que ceste preud'hommie demeurast plus longtemps 
sans enuie & sans detraction, il estoit besoin que ceste vertu tant 
héroïque fust prouuee, & que le soupçon ioùast son roolle & sa 
comédie: voire n'estoit raisonnable qu'vne si claire & haute vertu 
marchas! de mesme pas & de mesme nature que la misère & l'igno- 
rance, qui sont seules sans enuie & sans amorce d'ambition: 
pource que ce qui n'est désiré d'aucun, ne peut estre enuié ny 
blasmé. L'enuie donques, qui est vn vice très-particulier, familier 
aux Cours des Princes, glissant cautement & malicieusement, enue" 
nima tellement ie cœur (trop à la vérité crédule) de Bereniruier. 
que le Romieu luy vint en soupçon & en quelque ombrage: vou- 540 DIALECTES MODERNES 

lant& ordonnant qu'il rendroil compte de son administration & 
intendance Le sage & noble Romieu, mou de iuste & çenoreux 
desdain, sans fairo mtre semblant, ny sans perdre vn seul trait 
ô vanité du monde! de si grauité, sçachant fort bien qu'il auoil 
administré en homme de bien, & tres-entierement la maison de son 
Seigneur, a,pres auoir posemenl & sansaltesratiou rendu ses comp- 
tes, reprenanl ses premiers & simples vêtements de pèlerin, se 
despartit & prinl congé de Berenguier auec ces graues mots & ces 
courtes & sages paroles: Panure i> suis venu, & pauure in'en re- 
tourne. 

Or quelque temps aine.- ce panure Comte, qui revint à soy, des- 
plaisanl en sou cœur, de ce qu'il auoit creu trop légèrement aux 
calomnies & flagorneries «les enuieux, & de l'enuie qu'on auoit eu 
sur ce sage& tantaduisé personnage, considéra posément combien 
droictement, & auec quelle sincérité, saincteté el candeur il auoit 
manié sa charge, &son administration, au grand honneur, aduan- 
tage & profil de sa maison : si bien que blasmant grandement sa 
trop grande facilité, & recognoissant la perle qu'il auoil faicte.il 
luy manda incontineni i - exprez après auec intantes priè- 

res de ne vouloir passer outre l\; reuenir continuer son intendance 
& sa première charge, à quoy il ne. vouluct aucunement entendre, 
ains de propos délibéré fit son chemin & passa outre, blasmant 
grandement l'ingratitude & la légère créance de Berenguier qui 
s'affligea merueilleusem ni de sa resolution : comme firent les plus 
fidelles el affectiônez seruiteursd * sa maison, qui n'ignoroient pas 
les deportemens & la prend hômie du pèlerin qu'ils regrettèrent 
tousiours depuis. Plusieurs iours sepasserenl que Berenguier en- 
dura & souffrit beaucouip de nécessitez en sa maison, pour 
l'absence du Romieu, qui tant rondement.de si honni' affection 
& d'vn si haut sens auoil conduit & remis ses affaires confus & 
détraquez, à tant qu'il s'en blasma soy mesme, & oui à cotre cœur 
& detostatiô les autheurs et les occasiôs de son départ 

César NOSTRADAMUS 

La Prouence sous les princes d'Aragon Raymond Berenguier, 
dernier du nom, Gomte X. Histoire et chroniqve de Prouence, 
p. 204 i t 205.] AUTHENTICITÉ DE LA FORME VUS POUR VETUS On lit à la page L39de la Romania (janvier 1873): « M. Bou- 
cherie cite bien légèrement, comme contenant le plus ancien 
exemple de vies (fr. vieux), ce passage tiré d'un ms de 754 : 
« Arbor mala ves homo, arbor bona anima spiritalis. » Ce que 
M. B. a lu ves doit probablement se lire videlicef. » 

Quoique je n'eusse aucun doute, car j'avais été trop frappé 
de cette forme pour ne pas m' assurer à plusieurs reprises que 
j'avais bien lu, j'ai prié un ancien élève de l'Ecole des chartes, 
M. Harold de Fontenay, qui habite la ville d'Autun, de vouloir 
bien jeter les jeux sur le passage controi cv*é ei me faire savoir 
si c'est bien ves ou videlicef qu'il faut lire. Voici la réponse qu'il 
a bien voulu me faire : « Je commencerai par vous avouer fran- 
chement que la présence du mot ves, signalé par vous comme 
se trouvant au milieu d'un commentaire latin des Évangiles, 
dans le ms n° 3 de la bibliothèque du grand séminaire d'Autun, 
daté de l'an 754, m'avait vivement surpris, et je me proposais 
de vérifier cette lecture lorsque votre lettre m'est parvenue. 
J'ai examiné très-attentivement le passage en question : « Arbor 
mala v&shomo, arbor bona anima spiritalis » (folio 24, recto, et 
non 24, v°), et je reste convaincu qu'il y a ves et non autre 
chose. Les lettres e s' sont exactement conjointes comme dans le 
motes^de l'exemple d'écriture mixte du milieu du VIII e siècle. 
cité par M. Natalis de Wailly, dans ses Éléments de paléogra- 
phie, tom. II, pi. IV, n° 6, ligne 4. D'ailleurs, notre manuscrit 
nous fournit plusieurs exemples du même assemblage de let- 
tres: ainsi, au f° 18, v°, ligne 14. dans le motdulees pour dul- 
cis, et f° 19, r°, ligne 16, dans le mot lapides, lectures dont 
on ne peut mettre l'exactitude en doute. Quant à voir dans le 
mot ves une abréviation, celle de videlicef. par exemple, cela 
est pab'ographiquement inadmissible : le mot ves est bien en- 
tier. Au reste, l'équilibre de la phrase exige, non un adverbe. 342 DIALECTES MODERNES 

mais un adjectif. Ves est en opposition avec spiritalis, comme 
mala avec bona. J'ai tenu à rechercher si, dans d'autres pas- 
sages du même évangéliaire, le mot ves ou le mot vêtus se re- 
présentait de nouveau. J'ai constaté cette dernière forme au 
f° 26, r°, col. 2, ligne 18, dans ce verset de saint Mathieu 
(IX, 16): « Nemo autem immittit commissuram panni rudis 
in vestimentum vêtus, etc.. .»; mais on doit remarquer que ce 
n'est plus là le commentaire, mais le texte même de l'Écriture 
qui a été transcrit. » 

Si j'insiste sur cette rectification, et si j'ai tenu à reproduire 
in extenso le témoignage net et bien présenté de M. de Fon- 
tenay, ce n'est pas tant pour prouver que je n'ai pas commis 
d'erreur de lecture, que pour appeler de nouveau l'attention 
sur cette forme si ancienne et si curieuse, et en bien faire 
constater l'authenticité. 

A. Boucherie. BIBLIOGRAPHIE Eppjveût/a-a (-/ai) K.a0y]f*£p£vJ) Opu).îc. de Julius Pollux, publiés pour la 
première fois, d'après les manuscrits de Montpellier et de Paris, par 
A. Boucherie, professeur au Lycée de Montpellier. — Paris, Imprimerie 
nationale, 1872, in-4°. — Extrait du tome XXIII, 2 e partie, des Notices 
et Manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques. 

Sous ce titre, l'un des membres fondateurs de la Sociale pour 
l'étude des Langues romanes vient de publier le texte bilingue de 
trois ouvrages que l'on peut considérer comme de véritables ma- 
nuels de conversation grecque et latine. Dans une introduction 
claire et bien faite, M. Boucherie, après avoir établi la parenté de 
ces trois livres, expose les raisons très-probables qui l'autorisent 
à attribuer les deux premiers (les Éppjvc-ûpara et l'ô^àia 1 ) au cé- 
lèbre lexicographe Julius Pollux , contemporain de l'empereur 
Commode. Pollux aurait ainsi exécuté deux entreprises bien diffé- 
rentes. Dans le seul de ses ouvrages qui fût encore connu, YOno- 
maslicon, il n'aurait fait entrer que les expressions consacrées 
par l'usage des écrivains classiques; dans les textes publiés par 
M. Boucherie, il aurait, au contraire, recueilli et rapproché de leurs 
équivalents latins les mots de la conversation familière. 

A la suite des textes dont il s'est fait l'éditeur, M. Boucherie a 
placé de savants glossaires, destinés à signaler et à expliquer les 
formes et les acceptions nouvelles que ces textes fournissent à la 
lexicographie grecque et latine. 

Cette publication, dont la riche bibliothèque de notre Ecole de 
médecine a fourni l'élément principal, et que l'Académie des in- 
scriptions a prise sous son patronage, est fort importante pour la 
science de la linguistique. Non-seulement elle met à sa disposi- 
tion des savants beaucoup de documents inédits, mais elle montre 
encore ce qu'étaient, au II e et au IIP siècle de l'ère chrétienne, la 
grécité et la latinité vulgaires, et fait ainsi, pour ainsi dire, saisir 
sur le vif la différence notable qui existait entre la langue écrite 
et la langue parlée. 

1 Le troisième contient des fables d'Esope et un fragment de droit ro- 
main. 3(4 BIBLIOGRAPHIE 

Elle est sans doute plus intéressante pour la philologie grecque 
et latine que pour la philologie romane, mais elle apporte aussi des 
éléments nouveaux à l'étude des langues néo-latines. Sans parler 
des particularités relatives à la prononciation et à l'orthographe, que 
l'éditeur, en maître qui connaît l'importance de ces prétendues 
irrégularités, relève avec un soin minutieux, il serait facile de 
signaler dans ce livre un grand nomhre de faits curieux pour l'his- 
toire des idiomes romans. 11 suflit d'en citer ici deux ou trois 
exemples. La cigale est, on le sait, nommée cicada dans le latin 
littéraire et dans les lexiques. Le nouvel ouvrage de Pollux fbur- 
nitcicala doublet qui nous explique les mots français et italien 
cigaleet cigala, et même le mot espagnol cîgarra. Les Italiens ap- 
pellent pernice l'oiseau que nous désignons par le mot de perdrix, 
et que les Espagnols, les Portugais et les Provençaux nomment 
perdiz. Pollux nous donne les deux formes primitives de ces mots 
néo-latins — en grec, il est vrai, — mais l'on peut, sans témérité , 
conjecturer qu'elles existaient également en latin. M. Boucherie fait 
venir le mot provenders de l'ancien français, et notre mot provende 
de promentarïus et promentarfum, formes tout à fait inconnues, que 
nous révèle le manuscrit de Pollux. L'étymologie est contestable; 
mais ce sont des faits curieux à signaler que ces deux dérivés 
nouveaux du verbe promère. Ce mol, qui signifie tirer de. a fourni 
d'abord promus, celterier, dépensier, et prornum (Tertullian. ad 
Uxor., II, 4), cellier, dépense. Il a dû nécessairement produire 
promentwn, d'où sont venus prorrientarius el promeniarium. qui ont 
le même sens que promus el prornum, et que deux autres mots 
venus de la même racine promptuariusetprompluarium. 

Il serait aisé de grossir beaucoup cette liste de formes anciennes, 
inconnues jusqu'ici, et servant à expliquer certaines expressions 
des langues néo-latines ; mais cet échantillon doit suffire pour at- 
tirer l'attention des romanistes sur le travail de M. Boucherie. C'est. 
du reste, un livre qu'il faut étudier en détail pour en connaître 
tout le mérite et pour rendre pleine justice à l'érudition, à la 
patiente sagacité, à la scrupuleuse exactitude de notre laborieux 

confrère. 

C. H. PIBLIOCtRAPHÏK 345 

Œuvres complètes du trouvère Adam de la Halle (poésies 

et musique), publiées par E. de Coussemaker, correspondant de 
l'Institut. 

Adam de la Halle était connu comme l'un des trouvères les plus 
distingués delà célèbre école d'Arras, mais on n'avait pas encore 
publié ses œuvres complètes; M. de Coussemaker vient de s'en 
chargea II ne s'est pas contenté de reproduire le texte avec toutes 
les variantes, il y a joint la notation musicale de l'auteur ei une 
traduction en musique moderne. On sait que c'est là surtout la spé- 
cialité de M. de Coussemaker. 

N'étant pas compétent moi-même, je ne puis que résumer les 
conclusions de l'éditeur en ce qui concerne le talent musical d'Adam 
de la Halle. Il distingue en lui le mélodiste et l'harmoniste. De ses 
mélodies, les unes, celles du Jeu de Robin et de Ma rion, sont na- 
turelles, faciles, chantantes: les autres , au contraire, celles des 
Chansons et des Jeux-partis, sont souvent maniérées et d'une forme 
difficile à retenir. Comme trouvère harmoniste, il est sans contredit 
le premier de tous. Quant à ses qualités comme poète et comme 
écrivain, je les ai déjà signalées dans cette Revue t. III. p. 311 et 
suivantes); je n'ai donc pas à y revenir. 

Parmi les pièces de cet auteur que j'ai publiées, deux se retrou- 
vent dans le recueil de M. de Coussemaker, p. 44 et 104. J'ai relevé 
les différences de texte el je les mets sous les yeux de nos lec- 
teurs, qui pourront ainsi compléter, au moins pour ces deux pièces, 
le Fragment d'Anthologie pict . 

P. 44. Ja qui sera loiaus drus 
Bonne leçon qu'il faut substituer à la mienne. 

P. 45. — N'iert ja d'amer recreus. 
Var. — N'erl de servir retiens. 
Il faut lire recreus avec le ms. de Montpellier. 

— Âins iert tous jours en li graindre. 

Var. — Ains est toudis. .. 

— Foys dusque au morir Bonne leçon. Bonne leçon. — .S'il ne l'osera gehir. 

— Frons cuers, gentiex, esleus. 

— Pour mutes valeurs achaindpe 346 BIBLIOGRAPHIE 

M. de Goussemaker n'indique pas de variante pour achaindre. 
Le dérive-t-il de *adscandere, escalader:'' Je n'en connais pas d'au- 
tre exemple. 

P. 46 — Pour les mesdisans refraindre. 

Var. — Restraindre. — Faire fraindre (Montp.). 

— Cors, pour cuers dedens ravir. 

Cette leçon offre un certain sens, et est préférable à celle du ms. 
de Montpellier. 

— Sage, humele, bien enseignie. 
Var. — Humleef. (Id. Montp.) 

— S'esbaubisl ethumelio. 
Var. — S'abaubit. Id. Montp.) 

— Que ma vigour sench estraindre. 
Var. — Estaindre. (Id. Montp.) 

— Si que ne puis nés salus. 

Var. — Nis salus. — Nus salus. (Montp.) 

— Aussi que se faërie. 
Var. — Aussi corn. (Id. Montp.) 

— Quant je sui ou retour. 
Var. — Et quant sui u retor. 

Dans les deux cas ii manque une syllabe. C'est Montp. qui 
donne la bonne leçon. 

— Li reveoir me tarie. 
Var. — Li reveoir (sic). 

Probablement il va une faute d'impression. La variante doit être 
reveoirs, bonne leçon qui est, en etlet, celle de Montpellier. 

P. 47. — Oanchon, fai toi de maisnie 
A me dame tant c'oïe', 
Soies par douchour, 
S'on t'en cache, fai un tour, 
Si rentre * à l'autre partie. 

Cette leçon est plus complète et meilleure que celle de Mont- 
pellier, mais elle ne donne pas encore un sens tout à fait satisfai- 
sant. Var. Koye. 
Var. Si va. BIBLIOGRAPHIE 347 

Soies, qui se trouve dans tous les manuscrits et que j'avais rejeté- 
doit être maintenu. 

Si va, donné aussi par Montp. , doit être préféré à si rentre. 
P 104. — D'un vatr iex ses et a^us. 
Var. — XV uns vair(si'c) ieux. 
Montp. donne la bonne leçon. XYuns vairs iex. (V. Rev. des Lang. 
rom. , p. 335.) 

— Et au droit jugier. 

P. 105. — Si que je fai, si me voeille ele aidier. 
Yar. — Si com. (Id. Montp.) 

— Mais aine ne fu si repus 
Mes cuers vers li, ne si mus, 

Tant m'orne refuser, 
Que par son doue regarder 
Ne me samblast jus. 

Yar. — Vers moi ses cuers, ne si mus. 

La bonne leçon est évidemment ses cuers vers moi. 

— De li amer ne de merchi proiier. 
Yar. — De li anter. (Id. Montp.) 

— Quant sa bouche menîache. 

— En dépariant m'en convient repairier. 
Var. — Au départir me convient. (Id. Montp.) 

M. de Coussemaker ne s'est pas aperçu qu'il manque un vers 
après celui-ci. Il est remarquable que cette lacune se retrouve dans 
tous les manuscrits. 

— Hé ! flours del siècle où mes travail? emploie. 
Emploie est une faute : il faut emploi, forme que la rime exigeait 

en même temps que la grammaire. 

— Essamples bons et biaus pour castoiier. 

Assés de cachier. 
Il faut lire decachier (repousser). 

P. 106. — Que vous vaurrés demander. 

Var. — Que vous sarés deviser. (Id. Montp N 
On voit par ce qui précède que, si le texte publié par la Revue des 
Langues romanes est supérieur sur certains points à celui qu'a édité 

M. de G..., il lui est inférieur sur d'autres. 

A. B. 34< BIBLIOGRAPHIE 

Histoire des origines de la langue française, par A . Granier 

de Cassagnac. — C'est un travail considérable. L'auteur, et je 
n'ai pas besoin de dire que je partage son opinion (V. Bulletin de 
la Société des Langues romanes, p. 26, 27), croit que les langues 
néo-latines ne sont pas nées seulement de la corruption delà lan- 
gue latine, el que leur ressemblance avec elle indique un rapport 
de fraternité et non de filiation : en d'autres fermes, qu'elles sont 
les sœurs et non les Mlles du latin. Selon lui, la race gauloise, qui 
a essaimé par grandes masses en Italie, en Espagne et sur le Da- 
nube, en aurait été le principal propagateur. Cette conclusion est 
aussi la mienne, comme on peut s'en assurer en jetant les yeux sur 
l'article déjà cité. J'y ai fait observer, en effet, « que. partout où l'on 
retrouve des traces de la langue latine, en dehors de l'Italie, l'his- 
toire nous montre une émigration gauloise antérieure. » (P. 28.) 

M . Granier de Gassagnac appuie sa thèse surtrois sortes de preu- 
ves : preuves de bon sens, preuves historiques, prouves philologi- 
ques. 

Son argumentation, tant qu'il se ionienne dans le domaine de 
l'induction, du bon sens et de l'histoire, est très-forte et à peu 
près inattaquable : niais il n'en est plus de même quand il arrive 
aux preuves philologiques Faute d'une préparation techniques f- 
fisante, il a commis parfois dos erreurs -raves, et se trouve ainsi 
avoir compromis l'excellence de sa cause. Je n'en citerai que quel- 
ques-unes, mais elles suffironl à prouver que M. G. de C. ne peut 
faire autorité sur ce peint. Ainsi il donne comm lentélran- 

gers au latin (p. 275) des mots comme asciugare (essuyer), arres- 
lare (arrêter , cogliere 'cueillir), pezare (peser), pagare 'payer), pa- 
glia (paille), salvaggio (sauvage), etc., lorsqu'il est de toute évidence 
qu'ils correspondent aux formes latines exsuccare, [ad]-restaré\, 
colligere, pensare, pacare, palea, silvaticum. A la p. 23*2, il traduit 
un passage souvent cité de Sùlpice Sévère, passage jusqu'ici mal 
compris, et que je ciois devoir expliquer avec quelque détail, mal- 
gré le peu d'étendue réservée au présenl article. 

Le passage auquel je fais allusion se trouve dans la Vie de 
St. Martin par Sulpice Sévère, dialogue 1"'. Les interlocuteurs ra- 
content ce qu'ils savent de la vie du saint : mais l'un d'eux, Gal- 
lus, né dans le nord de la Gaule, n'ose prendre la parole devanl 
des Aquitains, il craint que la rusticité de son langage ne choque 
leurs Divine.- délicates : « Ëgo, inquil Gallus,. . dam cogito me 


BIBLIOGRAPHIE 349 

hominem Gallum inter Aquitanos verba facturum, vereor ne olïen- 
dat vestras nimium urbanas aures sermo rustieior. » Sur quoi, 
l'un de ceux qui avaient parlé avant lui, Posthumianus, lui répond : 
« Parlez-nous même celtique-, ou, en cV autres termes (litt.: si tu aimes 
mieux) gaulois, pourvu que tu nous parles de saint Martin [nous 
serons contents]. » « Tu vero, inquit Posthumianus, vel celtice, aut, 
si mavis, gallice loquere. » Le sens est certainement celui que j'in- 
dique, et la preuve en est que les Gaulois du Centre et de l'Ouest eux- 
mêmes s'appelaient Celtes, et que le nom de Galli leur venait des 
Romains. « Gallia est omnis divisa ni partes très, quarum unam 
incolunt Belgae, aliam Aquitani. terLiam qui ipsorum lingua Celtœ, 
nostra Galli appellantur. » César, Bell. gall., 1. I er , c. I). C'est à peu 
près comme si nous disions à un Allemand: « Parlez-nous alle- 
mand, ou, si vous aimez mieux (aut si mavis), deutsch. » Ou, en- 
core, comme si nous disions d'un paysan : « Qu'il nous parle ba- 
ragouin ou, si on aime mieux, charabia. » 

Enfin, ce qui achevé de dissiper les doutes, c'est un passage tout 
à fait analogue que j'ai relevé dans le Moine ele Sainl-Gall,où les mots 
</• rmanice et teutonice sont employés exactement comme ici cellice et 
gallice. — «Chez nous, dit-il. qui parlons le teutoniciuc ou germa- 
nique. » « Apud nos autem qui Uulonice cl germanice loquimur. » 
(L.P'.c.x.) 

Évidemment, on n'a jamais pensé qu'il y eût deux langues en 
Germanie : le germanique et le teutonique. Le Moine de Saint-Gall 
a voulu dire ceci: « Nous, qui parlons le teutonique, comme nous 
disons (en allemand deutsch), ou, comme disent les Romains, le 
germanique. » Dans cette phrase, germanice est à gallice ce que 
teutonice esl a cellice. Du reste, cette rectilicanon n'infirme en rien 
la théorie de M. G. de C. . théorie qui depuis longtemps est aussi la 
mienne, à savoir que les grandes divisions ethnographiques et lin- 
guistiques de la Gaule, telles que les indique Strabon, conviennent 
parfaitement à la France actuelle. Mais il n'était pas inutile delà 
faire, pour arrêter les tentatives aventureuses de ceux qui ont bâti 
sur ce contre-sens tout un système de langues celtiques et précel- 
tiques, gaéliques et kymriques. 

Malgré les erreurs que j'ai signalées, le livre de M. G. de C. 
fait honneur à sa perspicacité et à son bon sens. 

11 y a accumulé beaucoup de travail, et épargnera ainsi bien des 
recherches à ceux qui, après lui, traiteront la même question. 11 
voudra probablement reprendre et améliorer son ouvrage. Dans ce 350 BIBLIOGRAPHIE 

cas, qu'il lise et relise l'opuscule de M. G. Paris, intitulé : du Râle de 
Vaccenl lulin, le meilleur guide que je connaisse pour qui veut étu- 
dier l'organisme de notre langue ; qu'il fasse de l'étymologie à l'école 
île Diez et de M. Littré, et il pourra donner à sa thèse la seule chose 
qui lui manque: une solide base philologique. 

A . Boucherie . Grammaire des langues romanes, par Frédéric Diez, 3 e édi- 
tion, refondue et augmentée. — Tome 1 er , traduit par Auguste Bra- 
chet et Gaston Paris. Paris, librairie Franck, rue Richelieu 67. 

Gel ouvrage est absolument indispensable à tous ceux qui s'occu- 
pent de philologie romane et de linguistique générale. Nous ne 
saurions trop le recommander à l'attention de nos lecteurs. 

Les noms bien connus des deux traducteurs, MM. A. Brachet et 
G. Paris, ne donnent que plus de valeur à cette publication. PERIODIQUES Revue de Linguistique, t. V, 3 1 -' F., p.^25; Emile Picot. — 
Documents pour servir àl'élude des dialectes roumains . L'auteur si- 
gnale d'abord, mais sans l'expliquer, un fait, très-important, à savoir 
que ia langue des Roumains est uniforme dans toute l'étendue de 
son domaine. Le parler des différentes provinces ne se distingue 
que par des nuances de prononciation qui n'entravent en rien les 
communications orales. 'M. E P. classe les emprunts faits par 
celte langue à ses voisines, et montie qu'en général ils ne dé- 
-ent pas la zone limitrophe de chaque pays. Ainsi, les termes 
empruntés au turc se trouvent en Yalacbic, les autres en Bessa- 
rabie, en Transylvanie, selon qu'ils viennent de la Russie ou delà 
Hongrie. Il s'occupe p Lrticulièrement du dialecte roumain du Panât 
et donne comme échantillon un conte populaire, U Gordon d'or, 
recueilli au village de Gavochdie, pies de Lougoch. C'est un travail 
intéressant. — P. 263. Stojan Novacovic, Transcription dt la langue PERIODIQUES 351 

serbe.— P. 267. H. Ghavée, les Huit G H H de VAryaque. — P. 273. 
Girard de Rialle, la Déesse mystérieuse des bois dans le Rig-Véda. — 
P. 276. Julien Vinson, Phonétique basque. — P. 291. A. Hovelacque, 
Questions de grammaire zende. — P. 295. Bibliographie. A. B. CHRONIQUE 

On annonce pour le lundi 5 mai et les onze jours suivants, à 
sept heures et demie du soir, 25. rue des Bons- Enfants, à Paris, 
la vente de la Bibliothèque patoise de M. Burgaud des Marets. dont 
la librairie Maisonneuve (Paris, 15, quai Voltaire) a publié le ca- 
talogue. B y a là une collection de volumes aussi rares que précieux, 
appartenant à peu près à tous les dialectes des langues romanes et 
offrant les ouvrages les plus renommés écrits dans ces dialectes. 
Quelques-uns des livres cités dans le catalogue qnenous avons sous 
les yeux, sont uniques oun'ontété tirésqu'à deux exemplaires : l'un 
pourM. Burgaud des Marets, l'autre pour le prince Lucien Bona- 
parte. La partie théorique et la philologie comparée sont aussi cli- 
gnement représentées. Ajoutons que les impressions, et jusqu'aux 
reliures, sont de nature à contenter l'amateur le plus délicat. 

Quel dommage qu'une collection aussi riche, aussi impossible 
à refaire, soit à la veille d'être dispersée et que le gouvernement ne 
tonge pas à l'acheter en bloc pour l'un de nos grands dépôts 
publics ! Nous voudrions qu'elle pût tomber entre les mains d'un 
bibliophile intelligent, digne de l'apprécier, passionné pour les 
études dont notre Revue s'occupe. Mais où trouver le romanisant 
assez favorisé des dons de la fortune pour pouvoir se payer un 

cadeau de cette importance? 

* 

Notre collègue M. Melchior Barthés, pharmacien de première 
classe, vient de faire paraître un Glossaire botanique languedocien, 
français, latin, de l'arrondissement de Saint-Pons [Hérault), précédé 
d 'une élude du dialeclelangurdocien (Montpellier, Imprimerie centrale 
du Midi, Ricateau, Hamelin etO, 1873). L'auteur appartient à cette 
classe consciencieuse et modeste des savants de petite ville dont les, 
talents, peu connus en dehors du cercle restreint où ils se dévelop- 
pent, mériteraient de se répandre dans une atmosphère moins 
étroite. Nous aurions désiré que M. Barihez eût rappelé, dans 
un historique succinct, les tentatives antérieures analogues à la 
sienne, et dont certaines sont signées de noms estimés dans 
les sciences naturelles; mais nous ne voulons pas empiéter ici sur 
l'analyse bibliographique qui sera donnée dans une de nos pro- 
chaines livraisons de ce livre instructif, également utile aux philo- 
logies et aux botanistes. L'auteur le termine par une aimable rê- 
verie, Uno belhado d'iber, ou lou Prinlems al pèdal fioc, où il célèbre 
en vers languedociens les fleurs et les charmes de ia belle saison. Une plume autorisée a rendu compte dans ce numéro même de 
l'importante édition des Éppjvsûp.aTa et du KaQvpîpivri Ôy.tkia de CHRQNIQU1-] 

■lulius PoUux, publiés pour la première fois, d'après les textes 
originaux, par M. Boucherie. Nous n'avons donc rien à ajouter 
sur la valeur do ce beau livre, imprimé à l'Imprimerie nationale, sous 
le haut patronage de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 
Qu'il nous soit seulement permis de féliciter notre modeste et infa- 
tigable collègue de l'honneur exceptionnel qu'il vient de recevoir : 
[a. Société pour l'encouragement des éludes grecques lui a décerné, 
ces jours-ci. un prix dp 500 t'r. à l'occasion de cette publication. Il 
nous a semblé que la Société /mur V élude des langues romanes rece- 
vait quelque chose de la distinction, aussi flatteuse que rare, 
adressée à notre collègue, qui reste, après avoir été un de. ses 
membres fondateurs, un de ses collaborateurs les plus actifs et les 

plus dévoues. 

* 
+ * 

Sous le beau ciel de Cannes et de Niée, et aux bonis de cette 
mer si belle où il est né et où il désire mourir, un félibre provençal, 
brûlant du double enthousiasme du patriotisme local et du patrio- 
tisme national, M. Emile Négiin, demande, à la poésie l'oubli de 
-es longues souffrances. Linguistique, œuvres poétiques diverses, 
françaises et patoises, lexicographie, littérature, M. E. Negrin a 
touché à tout. Nous avons sous les yeux ses Poésies provençales 
(I vol. in-12; Nice, Verani etO, 1873). L'état de sa santé explique 
e! exruse les imperfections typographiques qui existent dans ce 
roew 11, offert et recommandé $&r une écriture enfantinean rédacteur 
en chef de la. ftemu des langues romanes. Au-dessous, l'auteur, guidé 
par une vue insuffisante, a tracé une signature qui reste encore 
ferme et neile, malgré la disjonction des lettres, et qui nous semble 
indiquer plus de force et de vigueur qu'il ne croit peut-être en pos- 
séder lui-mémo Nous lui souhaitons el nous espérons pour lui de 
tout cœur le prompt rétablissement de sa santé. 

Les vers de M. Emile Négrin sont remplis dune rage patrio- 
tique qui se communique plus d'une fois à sou lecteur. Nous lui 
ferons, toutefois, le reproche d'avoir abusé des expressions éner- 
giques du langage populaire. On ne trouve pas cela dans Mistral, 
ni dans Roumanille. Nous no demandons pas que les muses pro- 
vençales soienl déguisées en bergères de Florian, ni qu'elles n'oseni 
jamais lancer le juron qui s'arrêta sur les l<'\ res scrupuleuses de Nep- 
tune prononçanl le quos ego! ..; mais nous pensons qu'en tout les 
limites : son i utiles. Les b..., les /'..., voltigent dans les vers de M. Né- 
grin comme sur le bec du perroquet chanté par Gresset. Si une 
expression énergique, serait-ce le mol de Cambronne, peut, dans 
certaines conditions, s'élever jusqu'au sublime, malgré sa trivialité 
et sa bassesse, ce n'est qu'à la condition qu'elle ne sera pas répétée 

trop souvent. 

* 

La Société archéologique de Montpellier a obtenu un prix de 

1,UUU fr. a la dernière réunion des Sociétés savantes des départe- 
ments, tenue à la Sorbonne. A. E. 

Le Gérant, Ernest HAMELIN. Montpellier. Imprimerie centrale du Midi. — Ricateau, Hamelin et G" DIALECTES ANCIENS DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 

DES ANCIENS COMTÉS DE ROUSSILLON ET DE CERDAGNE 

( Suite ) XI 

REGNE DE JACQUES I er DE MAJORQUE 
(1276-1311) 

Jacques I er , fils cadet de Jacques le Conquérant, roi d'Ara- 
gon, a gouverné le Roussillon pendant plus de quarante-cinq 
ans, d'abord avec le titre à-héritier du royaume de Majorque, 
des comtés de Roussillon et Cerdagne et de la seigneurie de 
Montpellier, et, après la mort de son père, en 1276', avec le 
titre de roi de Majorque. 

Les documents historiques et administratifs sont extrême- 
ment abondants, en ce qui concerne le Roussillon et la Cer- 
dagne. pour toutes les parties de ce long règne le près d'un 
demi-siècle; mais toutes les chartes originales émanées de 
Jacques 1 er ou de sa chancellerie sont rédigées en latin, et il 
en est de même des minutes et autres écritures des notaires de 
cette époque: on n'y trouve guère que des mots isolés ou 
quelques lambeaux de phrases en langue vulgaire. Cependant 
il reste encore de ce règne, en dehors de ces documents offi- 
ciels, un assez grand nombre de criées, d'ordonnances , de 
règlements et d'autres actes, qui permettent de suivre la lan- 
gue vulgaire du Roussillon, d'année en année, à partir de 
l'an 1275. Ce sont les documents dont nous publions les 
textes. 

On y verra que la langue catalane du Roussillon était, en 
1:311, et on pourrait encore dire en 1344, lors de la chute du 

24 354 DIALECTES ANCIENS 

royaume de Majorque, ce qu'elle était déjà dans la chroni- 
que de B. des Clôt, dans le traité de Tunis de 1271 et même 
dans les mémoires de Jacques le Conquérant, au milieu du 
XIII e siècle. Les mots et les formes grammaticales sont absolu- 
ment les mêmes pendant cet espace d'un siècle, et il ne serait 
guère possible de relever, entre les textes de 1275 ou de 1284 
et ceux de 1344, d'autres différences que des variantes ou des 
modifications orthographiques. 

Nous signalerons en note, à mesure qu'elles se présente- 
ront, les altérations ou améliorations qui nous paraîtront mo- 
difier le caractère de la langue primitive et originale du 
Roussillon. 

Quant aux variantes orthographiques, elles portent princi- 
palement sur les lettres a, e, g, j, Il et ny, de l'alphabet ca- 
talan . 

L'annal féminin, qui n'est en catalan qu'un a bref ou plutôt 
un e muet français, est souvent écrit e dans les textes des 
XIII e et XIV e siècles, de même que, à la fin de certains temps 
des verbes, e est quelquefois écrit a, comme sia pour sie (qu'il 
soit). 

Quant au féminin pluriel, il est toujours en es. La termi- 
naison as, contraire au génie de la langue catalane, s'est 
introduite au XVI e siècle par l'influence du castillan, et les 
Catalans auraient dû, depuis longtemps, la rejeter complète- 
ment. 

Le g au milieu d'un mot est tantôt employé pour le /, 
comme dans âge, pour aje; tantôt pour rendre \egue français, 
comme dans hugeren, pour hagueren. Quelquefois aussi il équi- 
vaut à c/you tj, comme dans forestage, qui, dès le XIII e siècle, 
est écrit aussi forestage ou forestatge. Le g final est souvent 
remplacé par c ou ch dur, comme dans pac ou pack, pour pag 
(qu il paye • ( >" trouve aussi quelquefois, mais très-rarement. 
Le y représenté abusivement par gu, comme dans guilar, pour 
gitar ou jitar. 

Le // mouillé, au milieu ou à la fin des mots, est tantôt rendu 
par / simple ou double, tantôt par / précédé à'i ou d'y .' ainsi DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 355 

on trouve dans les manuscrits fil, fill . fiyl, pour fill; nul, null, 
nuil et nuyl, pour null. 

Le // initial, si fréquent ou même général dans le catalan 
moderne, est complètement inconnu avant le XV e siècle*. 

Le ny catalan (gne français) est tantôt rendu par 1'/; simple 
ou par y fsenor et seyorj, Tantôt par in ou yn, comme dans 
Caramain et ayn ; quelquefois par n simple ou double, avec ou 
sans y, puisqu'on trouve de temps ;i autre sennor, et très-sou- 
vent, sous les rois de Majorque, senyor(n avec tilde). Dans ce 
dernier cas, le trait qui surmonte Vu devrait évidemment faire 
transcrire ce mot par senynor ou sennyor. Ajoutons qu'il est 
extrêmement rare de trouver clans l'ancien catalan le ny 
représenté par Ynh de l'ancien roman provençal, qui s'esl 
cependant conservé dans la plupart des dialectes modernes 
de la langue d'oc. 

Nous aurions désiré supprimer toutes ces variantes ortho- 
graphiques et les réduire, pour nos textes, à l'orthographe 
usuelle, déjà souvent employée ;n XIII e siècle et définitive- 
ment adoptée ensuite pour le catalan; mais nous avons crainl 
de détruire le caractère historique des textes publiés et d'en- 
lever aux études philologiques des renseignements dont l'im- 
portance ne saurait être méconnue. Nous ne pouvons éprou- 
ver le même scrupule à l'égard des i et des u des manuscrits, 
que nous changerons en j et en v partout où il le faudra : 
nous avons même cru devoir, dans le but de faciliter l'intelli- 
gence des documents publiés, ajouter des apostrophes et des 
traits d'union pour les suffixes. Ces signes, qui, on le sait, 
n'existent pas dans les anciens manuscrits, ue sauraient, pas 
plus que des additions ou des changements de [joints et de 
virgules, altérer en quoi que ce soit le caractère original des 
documents. 

Les documents du règne de Jacques 1 L ' ; que nous publions 1 On trouve cependant le double II. à partir de l'an I33U. au commence- 
ment des phrases, mais précisément dans les articles lo, la, los, les, qui 
ne l'ont jamais pris, ou du moins ne l'ont pas cou- 35d DIALECTES ANCIENS 

snont de Tan 1275 à 1311 et sont pris, quelques-uns, dans les 
pièces originales; les autres, dans trois recueils contempo- 
rains : 

1° Le registre des privilèges de la ville de Perpignan, 
connu sous le nom de Livre vert mineur, dont la transcription 
fut commencée vers 1290 (Archives communales de Perpignan); 

2° Le xvn e registre de la Procuracio real de Roussillon et 
Cerdagne, commencé en 1300 [Archives du département des 
Pyrénées-Orientales) ; 

3° Le livre de la cour du bailli de Perpignan, intitulé : Livre 
premier des Ordinacions, commencé en février 1310 (Archives 
communales de Perpignan). 

Le xvii c registre de la Procuration royale est une espèce 
de livre-journal, où la transcription a été faite, pour ainsi 
dire, à la date de chacun des documents des règnes de Jac- 
ques 1 er et de Sanche. 

Le Livre vert mineur et le registre premier des Ordinacions 
sont, au contraire, des collections de cahiers en parchemin, 
successivement ajoutés les uns aux autres, et qui ont fini par 
former d'énormes volumes. Dans le premier, les documents ne 
se suivent à peu près dans Tordre chronologique qu'à partir 
de l'an 1315 environ, et dans le livre des Ordinations, à partir 
de Tan 1350 seulement, c'est-à-dire après le premier cahier. 
C'est dans ce premier cahier que sont contenues toutes les 
pièces antérieures à 1310. 

Le scribe de ce premier cahier se proposait, sans doute, 
d'insérer ses copies en suivant l'ordre chronologique, et il a 
mis, en effet, immédiatement après le préambule, une pièce 
de 1275, la plus ancienne qui soit contenue dans le recueil. 
Mais il fut bientôt obligé de s'en tenir tout simplement à 
l'ordre amené par le hasard de ses recherches ou de ses dé- 
couvertes, et, dans cette prévision, il laissa en blanc tous les 
revers et souvent la moitié de chaque page. Ces vides ont 
été remplis ensuite par le premier scribe ou par ses succes- 
S( 'iirs, au moyen de documents ou de notes qui appartiennent 
à l'époque du royaume de Majorque, entre 1310 et 1311. Plus DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE : ',: 

tard, on a même profité des marges et des moindres espaces 
libres de cette première partie du ms. pour y insérer des 
notes des deux siècles suivants, dont la plus récente est de 
1510. 

Dans tous les cas, la transcription des plus anciens docu- 
ments catalans contenus dans ce premier cahier a été faite en 
1310 au plus tard, et il y a lieu de croire que le copiste les 
avait déjà ainsi trouvés rédigés à leur date, en langue vulgaire, 
dans les manuscrits originaux , puisqu'il n'a fait aucune diffi" 
culte de les mêler aux documents latins dont il a conservé 
le texte original. Ces traductions n'appartiennent donc pas 
au copiste, et tout au plus peut-on lui attribuer les titres ca. 
talans mis en tête de chaque pièce. Ces titres seront publiés 
toutes les fois qu'ils contiendront des locutions qui n'existe- 
raient pas déjà dans le texte même des documents. 

Il était impossible de publier cette partie du livre des Ordi- 
nacions dans l'état où elle se trouve actuellement, surtout 
pour la question de linguistique, que nous avons principale- 
ment en vue, car les marges et les moindres espaces en blanc 
des feuillets ont été couverts de transcriptions et de notes de 
toutes les époques, faciles à distinguer dans le manuscrit ori- 
ginal, mais dont il serait, dans bien des cas, impossible de dé- 
terminer la date dans l'impression. Nous avons donc adopté, 
pour les documents datés, l'ordre chronologique que l'auteur 
du manuscrit avait lui-même en vue, puisqu'il laissait en blanc 
des pages qu'il se proposait sans doute de remplir, en rap- 
portant ensuite à leur place, et selon leur date, les documents 
nouveaux à mesure qu'il les découvrirait. Quant aux textes 
antérieurs à 1310 dont la date n'est pas indiquée, ils seront 
mis à la suite des documents qui les précèdent immédiate- 
ment dans le manuscrit, lorsque d'autres données ne nous 
permettront pas d'en déterminer la date précise. 

Alart. 358 DIALECTES ANCIENS 

EXTRAITS DU LIVRE I" DES 0RDINAC10NS DE LA COUR DU 
BAILLI DE PERPIGNAN. 

(1275 

Septimo kls mure, miiin dominim. ccc. nono. 

Existeniibus discret™ Berenqario de Sancto Paulo bajula et 
Bernardo Brandinijudiee ville Perpiniani, liber iste fuit inceptus 
in quo, de mandato eorum-, constituciones, statuta et banna 
plu rima per diversos libros disperse, fuerunt in uno volumine 
inserte, videlicet in hoc libro. prout inferius continetur. 

Octavo idus decembris anno dni m.cc.lxx. quinto. 

Primo es aquesta la ordinaeio del forn rîel pa, en quai ma- 
riera deuen coyre los pas, e en quai manera deuen usar dois 
forns. 

Bajulus Perpiniani, de consilio et voluntate proborum hominum 
Perpiniani, statuit quod duo probi homines eligantur. . . et. . . 
discernatur de panibus qui fuei int maie decocti et sadonati... et 
que fuerint comissa... in decoquendis panibus et caseatis et pana- 
tis et flaonibus et aliis, etc . (Ordinacions I, f° 1, r°.) 

Onlonament de les causes menjailore?, •■ le aucels, e de pois, e d'ous. 
e format^'-. 

\nno dni m. cc.lxx. v.° vin. idus decenthns. 

Stabli lo seynor batle de Perpenya, de conseyl do proho- 
mes, que negu revenedor ni regater no aus comprar alcunes 
causes de menjar en la vila de Perpenya per si ni per altre, 
ni fassa comprar a sos obs, ni en los termes d'aquela, ni do 
fora per i a lega entorn la dita vila de Perpenya, en cami fora 
casteyl, perdius, ni anetz, ni folges, ni todos, ni saxels, ni 
altra volateria, ni conils, ni lebres, ni salveines, ni ous, ni 
orrnages, ni notz, ni avelanes, ni altres causes ; 

E qui contre fara pagara per pena, cascuna vegada, n. 
sol. de la quai pena lo denunciador aura l'altra part, excep- 
tatz compradors e venedors. 

E totes les d'amont dites causes lausaren totz aquestz 
d'aval escritz, per costumes per totz temps observadores. DOCUMENTS SI'R LA LANGUE CATALANE 35? 

Primerament Berthomeu del Mas, tenent loc d'En Sans de 
Trilar, batle de Perpenya, e'n Biï Dalmau, tenent loc d'en P. 
Roig, jutge de Perpenya e de Rosseylo. 

Bereng. Tesa, G. Carbo, P. Grimau, Bn Marti, Bn Sabors. 
G. Andal (Nadal), Johan Sicartz, G. de Bardojl, Ar. Lausa, 
Bn Alio, Joh. Castelo parayre, Perpenya de Peralba. Bn 
Figeres, Bereng. Tin art, P. Adalbert, R. Aurer, Ar. Costa, 
Girma de Cocliure, P. des Vilar, Bn de Vilardo, G. Escuder 
ortola, Pons d'Alayna, Vidal Maureto, Hualger Serda, Ri- 
colff Oliba, Laurens Redon, Ferrer Alexandri, R. Talo 
G. Valespir, P. Escarbot, P. Fabre scriva, Ar. de Forquesi 
Bn Roiger, G. Saquet, Ermengau Gros. R. de Bardoyl. 
R. Menesfral, Fferrer* Escot, G. Tolza, G. Costa, Johan de 
laCrou. P. Fabre laurador, R. de Causa, Pascal Fabre, G. 
Brandi, Johan Pauch, Ramon Gaulasses, P. Costa, Steve de 
Vilarasa, P. Girau fuster, Bh de Puglaurens, Peyro Fabre. 

Les d'amont dites causes foren establides tenedores e ob- 
servadores em per totz temps, servada empero la volent at del 
senyor Emfant 1 . [Ordin. T. f» 13. v°. 

1279) 

Ordonament del joch 

Annodni m. ce. ixx. nono. 

Ffo establit per los cossols e per los prohomes de Per- 
penya, que negu no gaus prestar diners ni peyora ad aleu 
en joch. E qui contre fara perdra so que prestat aura, e retra 
la peyora quitia a aquel de qui sera, aixi Juseu com Xpia. 
e pagara de pena X. sol. (Ordin. I, f° 9, v°. 

: L'usage des doubles s au commencement des mots s'était établi 
depuis longtemps en Catalogne, et on en a vu un exemple, en 1088, pour 
le mot Sserralonga. Quanta Vf, nous ne trouvons pas de traces du 
doublement, en Roussillon, avant le Liber feudoram A, commencé en 
1265; l'usage en devint ensuite très-fréquent à partir de 1270 et dans 
les deux siècles suivants. 

' L'infant Jacques, qui n'était encore cohéritier du royaume de Ma- 
jorque. 360 HIALECTES ANCIENS 

Ordonament que negu Juseu no gaus Grestiana per noyrissa ni per 
serventa tener, ni per altre servesi. 

AniiD //ni m. ri-, l.r.r. nono. v°. idus junii. 
Mm tris dominus Jaeobw dei gracia rex Hfaipriçarum, cic. (Or- 
din. I, f° 6, v°.) 

Ordinaciodel dinnar dels maestres 

\riii. kls augusti annp daim, cc.lxx. riiii°. 
Défense du bailli de Perpignan de donner à manger ou de 
vendre des vivres hors la ville, magisfris operantibw de pêtra 

et C(i/rr, ni'r n/ni/is/ris dr /xirirti/iiis <lt> trrrn. iiiy uuuadnis 

eorwmli m. nec boeriis, nec ortolanis, nec logaderiis. Ordàh. I, 
f 2, v°.) 

(1280) 

Ordonament dels clergues 

In coneilio Bitemcensistatuit dus Petrus dei graciasse Narbo- 
nensis ecclesie archiepiscopus, etc. — Statuts i contre les clercs 
vilia officia exercentes <'t vestes virgatas continue portantes.. . 
anno dni m. <■<■. Ixxx. {Qrdin. [, t" 33, v°.) 
Ordonacio de les ûres 

Anno dni m. rr. Ixxx. viii°. kls septembres. 

fllustris dus Jacobus dei gracia rex Maiorich. statuit, etc. [Or- 
dm. I, f°5, v°.) 

(Vers 1283) 
(jrdonamont dois conils nègres e nlanch- 

Ffo adordonal de pari dei batle que ne-u boni uo gaus 
penre, en devesa ni en altre loch, dels conils blanchs, ni 
bragatz, ni nègres, dei senyor Etey. 

E! qui contre tara estara a causiment dei senyor [rey]. (Or- 
din. 1, 1° 15, r°.) 

i 1284) 

Ordonament co tôt Juseu qui prest sobre peyora *, sia tengut d'amos- 
trar de qui l'a aliuda, e que no la nech '\ e si o fasia que'n sia punit 
aixi co si la avia panada. 

\ h un dni m. CC. I.r.r.i . iiii. ri. idi/s julii. 

1 Pour penyora. gage. 
1 Qu il ne la nie pas. DOCUMENTS SU* LA LANGUE CATALANE VA 

Ff'iit per flimfrissimum dominum Jaeobum de> yronq regem 

Maionch. ordnatum, etc. Ordin. I. î° 8. v°.) 

urionament del joch 

P - hec 2 . kls novembt is anno dtù ru. ce. Ixxx. im. 

Fo feyt altre establiment per lo senyor rey sobre '1 dit joch. 
aixi co segueys. 

Lo senyor rey stabli e servar mana. que negu hom no gaus 
jogar ni ferjogar ni reversar en negun joch de dans, ex- 
ceptât joch de taules, de nuytz ni de dies. ni a joch de tin- 
daureyl'. ni de eabraboc. eD tornla vila de Perpenya r lega. 
— E qui contre fara pac pe g . ax. sol. 

Item mana lo senyor Rey que. si alcu no vol pagar. sien-li 
donatz per cascu xn. diners i. assot : . en aixi que per x sol. 
resebe- x. assotz : — e qui aquestes causes revelara. aia la 
terssa part dois ditz x. sol. E si alcu reeulira jogadors per 
jogar en sa casa, per cascuna vegada pac x. sol. 

[Ordin. 1. : ','. w°.) 

Establiment deb escutz (de fust) 

m. ce. Ixxx. quarto. 

Fuir' ordinatum per Petrum Adalberti bajulum Perpiniani. 
devoluntate et requisicione Rayniundi de Sancta Cruce et R. 
Dominici et Alfonsi pictoris et R. Frenerii et Berengarii 
Rodrigo et magistri G-uillemi et Jacobi Rodrigo, quod nul- 
lus arnierius, pictor vei alius. sit ausus facere elipeos de ligno 
quodvocatur avet nec de ligno quod y ocàiur pin. — Et qui 
contra taceret solvat pro pena x. sol. de qua pena habeat de- 

1 Le s-ms de c^ mot est en catalan « tintement d'oreilie. » 

* Coup de fouet ou de _ . 

5 Nous donnons cet extrait, quoiqu'il soit rédigé en latin, à cause de l'in- 
térêt qu'il présente pour L'histoire de l'art on Roussillon. Les sept ar- 
tistes s qui y sont nommés sont, en eiïet. connus comme vivant à 
Perpignan dans la première partie du règne de Jacques I". Le t-xte latin 
contient d'ailleurs deux mots, owt , sapin et pin pin . qui sont purement 
catalans. 332 DIALECTES ANCIENS 

nunciator medietatem; et si non poterit vel solvere noluerit 
dictam penara, sit privatus officio suo continue per unura 
annum. Ordin.l, f° 2, v". 

(Vers 1284 nu 1285) 

Ordonament dels forns teulers, so es assaber en quai manera deuen 
coyre e fer los cayros e'is teules 

Primeraraent adordonaren los cossols de Perpenya que tôt 
hom e tota femna qui obra del mester de teularia d'aquest 
dia avant, que dega fer e sia tengut de fer los cayros e'is 
teules deaytal motle o manera com son los motles de la cort. 

Item que negu obrer o obran qui fassa cayros, no gaus trer 
brach del motle ab ma, sino ab régla, e que'n 4 pas la dita 
régla m. vegades abans que'l cayro sia treyt del motle. 

Item que negu teuler o teulera no gaus mesclar o tenir 
obra prima ab obra grossa, puys que sia cuyta. 

Item que negu teuler o teulera no gaus mètre en son forn 
cor x. sostres de cayros e n. de teules, e si per aventura no-y 
met ii. sostres de teules, que-y puga mètre xv. sostres de 
cayros : empero, no gaus mètre en lo dit forn neguna obra 
que monta mes dels ditz xv. sostres de cayros. 

Item que totz los teulers agen a tolre e a mermar de totz 
los forns teulers tôt so que'ls ditz forns teulers agen en ait, 
part la mida e mesura dels ditz x. sostres de cayros en. sos- 
tres de teules ; e que negu teuler o teulera no gaus mètre en 
cascu sostre de son forn sino D. cayros, ni gaus fer enrôla ad 
alcu forn en guisa que-y poges mes obra caber. 

Item que negu teuler ni teulera no gaus mètre violes* ni ra- 
joles a neguna fornada. part los ditz x. sostres de cayros e u. 
sostres de teules. 

Item que negu teuler o teulera no gaus desenfornar cay- 

1 II faudrait peut-être que- y pas (qu'il y pa?se) 
î Briques ou tuiles de petite dimension. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 363 

ros ni teules, de 1111 e dies ni de mi. nuytz, pus agen toit focal 
forn . 

Item que tôt hom e tota femna qui obre del mester de teu- 
leria, dega obrar e sia tengut obrar totz los cayros e teules e 
violes e rajoles quefara,de bona argila e ben sasonada, e que 
sia la obra ben cuyta, a coneguda dels sobrepausatz los quais 
en aquela seran establitz per los cossols. 

Item que si neguna obra de cayros o de teules sera trobada 
mirma jos la rnida o motle de la cort, sia trencada e perduda 
al teuler, e, part ayso, que aquel de qui sera la dita obra pac 
la pena d'avayl escrita. 

Item que cascu teuler e teulera aya tener a cascu fasedor 
de cayros i. brageiador, lo quai bragegador (sic) no ause fer 
altra iasena sino brageiar, sotz la pena d'aval escrita. 

Item que cascu teuler e teulera aja a tener lo motle dels 
cayros ferrât, per so quel dit motle no's pusquamermar. 

Item que negu teuler no gaus mesclar ni fer mesclar, en 
neguna obra de les dites obres, neguna terra, sino argila 
pura, exceptât al motle arena prima per levar. 

Item que negu teuler no gaus obrar de Martror 4 tro a Car- 
nestoltes. 

Etot hom e tota femna qui en les dites causes contreven- 
ran o en alcuna d'aqueles, pagara per cascuna vegada x. sol. 
— de la quai pena aja lo denunciador la maytat, e la cort 
l' altra maytat. 

Volgren empero los ditz prohomes que'l dit adordonament 
dur aytant de temps com als cossols et als prohomes de Per- 
penya playra. 

Ffeyt fo aso per en Laurens de Vilalonga, e'n P. de Castelo, 
e'n Camarada e'n Gr. Barrau, cossols 2 de Perpenya, enpresen- 

1 La Toussaint. 

2 Les consuls de Perpignan étaient élus chaque année le 24 juin. Guil- 
laume Barrau fut consul en 1280 et en 1287. Les noms des consuls qui 
figurent dans ce document ne peuvent être que ceux des années 1284 
ou 1285, pour lesquelles il y a une lacune dans les listes consulaires 
connues. 364 DIALECTES ANCIENS 

cia d'en Pons d'Alayna e d'en Vidal Grimau e d'en Laurens 
Redon e d'en P. Redon e d'en Toyr Bosoni, d'en Huguet Se- 
bors e d'en P. Amalrich e d'en Johan Vidal e d'en G. de Cas- 
telo e de moltz d'autres prohomes. 

(Ordinations I. f° 1, v°, et 2.) XII 

LEUDES ET REVA DE PERPIGNAN 

Les textes des leudes et de la reua de Perpignan ne sont pas 
inédits. Ils eurent, en effet, la mauvaise chance d'être com- 
muniqués au Comité des travaux historiques, qui les publia 
dans la Revue des Sociétés savantes (novembre-décembre 1864, 
p. 390-399). « C'est un document curieux sur le commerce 
» des villes du Midi au moyen âge, disait le rapport de M. Le» 
» vasseur (p. 370); on y rencontre, à côté des bestiaux et des 
» chevaux de la contrée, non-seulement les draps du Lan- 
» guedoc, mais ceux de la Flandre, de l'Angleterre, et l'on 
» peut y prendre une juste idée de l'étendue du commerce et 
» de la diversité des produits. C'est un texte qu'il est plus 
» facile de reproduire que d'analyser. » 

C'était, en effet, chose facile que de reproduire ces textes* 
mais, malheureusement, la copie fournie par M. Éd. de Bar- 
thélémy est criblée de fautes, depuis la première ligne jusqu'à 
la dernière, et il serait fastidieux de relever les prodigieuses 
bévues, omissions et inexactitudes, du texte imprimé dans la 
Revue des Sociétés savantes. Nous préférons donner une édition 
correcte du texte de la Reua, qui offre un grand intérêt pour 
la philologie catalane, en regrettant de devoir nous borner à 
donner ici un simple extrait du texte latin de la leuda, pour ce 
qui concerne le commerce des draps du nord de la France. 

Ces deux documents sont surtout intéressants pour les ren- 
seignements qu'ils fournissent sur le commerce alors existant 
entre Perpignan et les provinces françaises. Ils sont, à cet 
égard, beaucoup plus détaillés que les tarifs des leudes du DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 365 

comte de Provence, publiés par M. Guérard, qui les rapporte 
au milieu du XIII e siècle (Cartulaire de l'abbaye de Saint- Victor 
de Marseille, 1837, p. lxxiii-c), et où l'on ne trouve men- 
tionnés que les draps de Narbonne, de Provence, d'Avignon 
et a de France », On se tromperait de beaucoup si Ton se fi- 
gurait que les indications du tarif des leudes de Perpignan 
ne sont là que pour la forme et pour des cas extrêmement 
rares et tout à fait accidentels, car tous ces mêmes articles 
figurent encore dans un nouveau tarif de l'an 1295; et nous 
publierons l'inventaire du magasin d'un marchand drapier 
de Perpignan (fait en septembre 1307), qui, sur plus de qua- 
tre-vingts articles de draps ou d'étoffes, n'en mentionne que 
quatre ou cinq de provenance languedocienne ou catalane ; 
le reste se compose exclusivement de produits de Châ- 
lons, Rouen, Paris, Saint-Denis, Malines, Bruxelles, Ypres, 
Gand, Provins, Nogent, Arras, Louviers et autres villes du 
Nord, dont les noms sont assez difficiles à reconnaître dans 
l'écriture d'un notaire roussillonnais. 

Le texte de la reua a été transcrit, vers l'an 1295, dans le 
Livre vert mineur des archives de la commune de Perpignan. 
Celui de la leuda appartient au même registre et à la même 
époque, et c'est là qu'il a été pris pour les quatre copies qui en 
ont été faites aux XIV e et XV e siècles, dans les registres de la 
Procuracio real des archives départementales (regist. XVII, 
f° 92-94 ;— reg. XIV, f° 71-75; — reg. XXIV, f° 82-92; 
— reg. XXIX, f° 49-51). EXTRAIT DU TARIF DES LEUDES DE PERPIGNAN 
rédigé vers le milieu du Xlll" siècle 

Hec est memoria de leudis quas dhs Rex recipit et recipere 
débet et consuevit in villa Perpiniani. 

Primo est certum quod recipit et recipere débet et cousue- 366 DIALECTES ANCIENS 

vit de quolibet panno de precet vernïeyl* qui vendâtiïr, m sol. 
Item de quolibet panno stamiriis forti de grana, n s . 

— panno coloris viridis, xii.dr. 

— panno de bruneta. xn. d. 

— panno àepers de Gant, xn.d. 

— panno de Doaix, xn.d. 

• — panno de Cambraix, xn.d. 

— panno dlpre, xn.d. 

— panno staminis forti de Ras, vm.dr. 

— panno Sci Quintini,vm . d. 

— panno de Sant Tome, vm.d. 

— panno Angles qui tionsit de grana, vm.d. 

— panno de Exalon. vm.d. 

— panno de Doyn*, vm.d. 

— panno de saga, vi.d. 
panno raget dlpre, vi.d. 

— panno albo de Lec-ainusa 3 , vi.d. 
Iteiii de qualibet biffa, VI. d. 

Item de quolibet panno de Prois, vi.d. 

— panno de Xartres*, v.d. 

— panno de Brugia, iin.d. 

— barraxan, nii.d . 

— panno de Narbona, nii.d. 

— panno de Gordon, mi. d. 

— panno de Figach, uii.d. 1 Nous imprimons en italique les mots catalans insérés dans le texte 
latin. 

* Nous pensons que le nom écrit ici Doyn est le même que celui de la 
ville d'Huy ou Uy, qui ligure dans la reua et dans d'autres documents de 
l'époque. 

3 Ce mol, que M. Ed.de Barthélémy a lu leta musa, est écrit li Ca- 
mu&ha dans ïarrua de 128 ï et Lecamusa dans le tarif de 129j. Ce lieu 
nous est inconnu. Ne serait-ce pas une corruption du nom de Cams, qui 
ligure dans l'inventaire le 1307 et qui parait être celui de la ville de 
Caen 7 

* Orthographe catalane du nom de Chartres. DOCUMENTS SUR LA LANÛUE CATALANE 367 

Item de quolibet panno de Albi, mi . d. 

— panno de Rander *, im . d . 

— barrachan petit, mi . d . 

— panno qui vocantur rasses , mi.d. 

Item de qualibet bala de fustanis grossis de Verona, v. sol. et 
v.d. — et v.d.sunt de hospite. 
Item de qualibet pecia de tela,\i.(\. 
Item de quolibet poste de cendat, xn . d . 
Item de qualibet pecia de cendat. n.d. 

— libra de eetaVi d. 

— libra de fîlàdis, i.'cL 

— pena cirogrillorum, n.d 

— g'arnatxada pellium agnorum et aliorum, 

i.d. 
Item de quolibet centenario de pellibus cirogrillorum engru- 
mitz abtatis vel crudis, im.d 

— de pellibus de eabritz, aplatis . . . 

— de motonines, ni. obol. — ■ 
Item de qualibet pecia de panno bruno, n.d. 

— duodena de panno lineo, n.d. 

— pecia de stamenya, n.d. 

— flaciata, i.d 

Item de quolibet Sarraceno qui vendatur et Sarracena, 
xn . d . 

item de quolibet porco qui valeat de n.sol. ultra — i.sol . . 

Item de quolibet furono, i.d. . . 

Item de qualibet cargua muli, xn . de. — . . . . 

Item de quolibet flat de lino, de homme extraneo, i serre in 
die jovis. 

Item de qualibet saumata de monayls gros 3 , i. obol. . . 

1 Ecrit Hauder dans quelques copies de la Procuracio real ; c'est quel- 
que ville du midi de la France, peut-être Rodez (".') . 

s Pour seda ^soie). 

J Exemple des noms et adjectifs masculins catalans terminés par s au 
singulier, sans changement au pluriel. Plus loin, on trouve forcx, pluriel 
de fore . 368 DIALECTES ANCIENS 

Item de qualibet saumata de eabironis minutis . . . 

— — de dentals, i. dental. 

— — de stevis, i a stevam. 

— — de aladrigues, i a aladriguam. 
Item de cifis, scutellis, et grasalibus, et talliatoribus, et cu- 

leriis ligneis, et de conquis ligneis. . . — de cifis de vitro, et de 
ampollis, et de omni opère vitreo. . . — de caseis siccis, xx. 
quintum, et auruya similiter. . 

Item de qualibet saumata de lenya que aportetur ab homi- 
nibiis forensibus, i. troceum vel unamasclaïu. . . — De cepis, 
i.f'orc, et in nundinis duos furcos. ... — de saumata alteiïus 
fruyte . . . 

Hec est forma et memoria jurium que dns rex recipit et 
débet recipere tempore nundinarum Perpiniani. . . 

Item de qualibet flaciata, i. den. a venditore et alium den. 
ab emptore. 

Item de qualibet pecia de panno bruno, n.d. a venditore et 
alios duos d. ab emptore. 

Item de qualibet pecia de panno lineo de L[u]es ' et de treslis, 
il. d. de venditore et alios u.d. ab emptore. . . . 

Ui'm de qualibet saumata de aladn'yt/es, unam. 

Item de conchis, et cabirons menutz, et circulis. . 

Item de qualibet tina parva et magna. . 

Item de quolibet pare semalium, i. obolum. 

Item de qualibet saumata de postibus et de cayratz, i. obo- 
lum. 

Item de qualibet saumata de cepis, duos f'orcx, unum par- 
vum et alium magnum. 

Item de qualibet muliere bonerata de cepis, unum fore 

Item de qualibet saumata de ollis, i.d. » Le manuscrit porte Les, et, sur IV, le signe d'abréviation de l'u, de l'ffl 
ou d une voyelle, ce qui ne pourrait être lu que Lens, ou L'ins, ou 4«es. 
C'est une erreur du copiste : nous lisons Lues, et cfs! évidemment la vide 
appelée Loers dans la rem, de \1ù\. et Lusrs dans l'inventaire de 1307, 
c'est-à-dire Louviers. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 369 

Item de quolibet flat de lino extraneo, médium serre. Et est sciendum quod nundine incipiunt in vigilia sancti 
Bartholoniei, et durant per xv. dies ; et nundine kadragesime 
incipiunt in média Quadragesima et durant per alios xv. dies. 
Et infra dictas nundinas recipiuntur exite equorum. ronci- 
norum, mulorum, equarum, asinorum et omnium animalium 
aliorum que transeunt et exeunt extra terram, sicut infra an- 
num sunt consuete dare et recipere. Emptores vero debent 
eligerevin. dies ante vigiliam sancti Bartolomei, vel vin. dies 
postdictos XV. dies nundinarum. 

Archives communales de Perpignan. — Livre verl mineur, 

f- 7-2-82.) TARIF DU DROIT DE 1ÏEUA DE PERPIGNAN 
(1284) 

En nom deDeu. Coneguda causa sia a totz quel senyor en 
Jacme, per la gracia de Deu rey de Malorclia, a aordonat e 
establitenla vila de Perpenya, que d'acsi enant totz temps sia 
donada reua en la dita vila, en axi co de jos se contendra, e 
que eascun mercader e autre hom, de tôt so que comprara ni 
vendra, que pac la dita reua a son boste. Ffeyt fo aiso lo pri- 
mer dia dejuliol en l'ayn que bom comtava. M.CC.LXXXIIII : 

Pessa de drap de Txalon mi . dr. 

Pessa de drap de Ras im.dr. 

Drap de Paris e de Sent Déni- ini.dr. 

Bift'es e pers de Pruis . un .dr. 

Drap de Cambray e de Douay mi.dr. 

Drap de Gran iin.dr. 

Drap d'Ipre de eolor mi dr. 

Drap de Sant Tomer 1 im.dr. 

1 Sainl-Omer. 370 DIALECTES ANCIENS 

Blanc de sort 1 vmi.dr. 

Blanc de li camusha mi.dr. 

Presset vermeyl xvm.dr. 

Escarlata xvm.dr. 

Estam fort de grana xn . dr . 

Tôt drap d'Anglaterra, ab que no sia 

tint en grana vi . dr . 

Cubertes dTpre, does per i.drap vi.dr. 

Vayr d'Ipre nn.dr. 

Raiet de Pruix un.dr. 

Drap de Bruydes, mi. dr . 

Drap d'Albenton - im.dr. 

Breument, tôt drap qui's vena de c. 

sol. en sus, paga nn.dr. 

Valenxines ni . dr . 

Drap d 1 Uy m . dr . 

Drap de Belvays ni .dr. 

Drap Lombardesch ni.dr. 

Blanc de Narbona m.meales. 

Drap de Montoliu n.dr. 

Drap d'Avinyo m.meales. 

Barracan de Loers i.dr. 

Draps de Frares Menors, les c. canes. vi.dr. 

Draps de Prehicadors, les lx. canes. . vi.dr. 

Drap gros de Baynoles, la pessa i.dr. 

Feutre d*Ipre f l meala. 

//'-//< toi mercader paga a son hoste reua dreta, per rao 
de peliceria. 

1 Le cirai) blanc de sort désigne sans doute le drap assorti do grand.' 
dimension. On lit dans des criées faites en 1424: « Tôt hom generalment 
qui voira fer draps de la gran sort a la Florentina o a la guiza de Fkm- 
des, o de Mostivallers, o de Lers (Lotters), de pinte XXVI', XXVIW, 
XXX", KXXH; XXXIII . XXXVI', o de mayor nombre, que hag n haver 
de lonch quant exiran del lixedor XX e cana de liarcelona. » 

■ Le drap d' llbento est encore mentionné en 129J. Ne serait-ce pas la 
v tlle d'Alençon ? DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 371 

Tôt primerament, curam de conils, lo 

centenar vestit n . dr . 

Item lo . c . de les lebres, vestit atressi. n . dr . 

Item lo.c. dels esquirols, vestit atressi. n . dr . 

Item lo.c. d'anyines, vestit atressi.. n.dr. 

Item lo.c. dels aortons, vestit n.dr. 

Item lo.c. dels cabritz, vestit n.dr. 

E tôt asso es* tota amor feyta. 

Item tota peliceria qui's vena a dotzena, so es assaber de 
salvazina, axi can son janetes fahines, volps, gatz martrins, 

jebelines, putoys, erminis, ventresques de luries, e tota altra 

salvajna, levât luries, paga la dotzena. . iu.mesales. 

Item luria crusha i a mesala. 

Item luria adobada i. dr . 

Item cobertor de salvazina nu . dr . 

Item cobertor de lops n. dr. 

Item pelots d'anyels i.dr. 

Item tôt autre pelot de salvazina n.dr. 

Item pena de conils i. dr . 

Item garnatxa d'anyels i. dr. 

/femvayre, abobatzocruus, lomiler ni. s eini.dr. 

o lo centenar iin.dr. 

Item pena vayra vi.dr. 

Item pena de testes de vayrs. ....... ni.dr. 

Item caprosMe testes de vayrs, la dot- 
zena in. dr . 

Hem capros de vairsentirs, la dotzena. un. dr. 

Item pena d'esquirols n . dr . 

Item teles del garp 3 , e vintenes, e ca- 

' Peut-être faudrait-il se* (sans)? 

- Mot douteux, an^i que dans l'article suivant; on pourrait lire capzos. 

3 Ce mot se retrouve encore dans le tarif de 1295, et nous sommes porté 
à le faire venir de l'arabe el garb (le couchant). Il s'agirait donc, dans ce 
sens, des toiles de l'ouest de la France? Les marins de Collioure em- 
ploient encore le mot de garbi pour désigner un petit vent d'est, et, par 
conséquent, dans un sens tout à fait contraire à l'étymologie que nous 372 DIALECTES ANCIENS 

nabas, e totes autres teles, tro a 
xiiii. sol. la corda, pagen la reua 

dreta, la corda i . dr 

E ha la corda vi. canes de Monpestler. 

Item totes autres teles, ode Campajna, 
o d'Alamayna, o d'autra terra, sal 
de teles de Remps, qui valen de 
xiii. sol. en sus, la corda n.dr. 

Item teles de Rems, per libre de dinar. i.dr. 

Item tota tela tinta, la pessa i.dr. 

Item tôt fustani, la pessa entira. i a meala. 

Item la post de cendatz, reforsatz o 

plans v i . dr . 

Item porpra d'Alest o de Monpestler. n.dr. 

Item tôt drap ab aur de Venecia o de 

Lucha vi.dr. 

Item bagadels d'outramar i.dr. 

Item boquerans d'outramar i.dr. 

Item camelotz d'outramar iu.dr. 

Item draps bortz d'Alexandria i.dr. 

Item samitz toi/, verineyls, o ab aur.. im.dr. 

Item canon d'aur filât, e d'argent 
filât i a mesayla. 

Item caxa d'or de Lucha filât, e d'ar- 
gent de Lucha filât • un . dr . 

Item argent pel, e or peil, la dotzena. f meala . 

Item pessa d'estameyna i.dr. 

Item flassades, cascuna i a meala 

Item cambra de tapitz vi.dr. 

Item astores blanches primes de Va- 

lencia e de Murcia i ' meala. 

Item caxa de paper en que ha xvi . rav- 

mes vin . dr . 

attribuons à ce mot. On pourrait, à la rigueur, voir dans qarb le nom dé- 
figuré de la ville de Gap ; mais l'article el, qui le précède dans le texte ca- 
talan, n<' permet pas d'accepter ce sens. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 373 

Ite.n Xalons listatz ni de colors, nonren. 

Item cordoan blanc, la dotzena. iii.iae&alas. 

Item cordoan vermeyl n . dr . 

Item branas l vermeyles i . dr. 

Item partxes 2 vermeyls i.dr. 

Item moutos adobatz i. dr . 

Item scodatz i . dr . 

Item eordoa de Bugia i.dr. 

Item curs de bous e de vaques, a reua dreta, i a meala lo cur« 

Item curs de cers, e de çavals, e do rocis, e de muls, e 
d'azes, e d'autres besties grosses, i a meala lo 'ur. 

Item totes boquines, lo.c vni.dr. 

Item motonines pelozes, la dotzena. . m.mesales. 

Item marc d'or qui se pesa xn.dr. 

Item tôt cambi fondedor, qui sia de 

ley de casern aval i a meala lo mardi. 

Item tôt cambi, qui sia de mes de ca- 
sern i. dr. lo march . 

Item nuyla moneda d'or, ne d'argent, 
ne de metayl, qui's cambie a 
nombre, no paga reua. 

Item d'avers de pes, que se venen a 

carga de m.quintals vi.dr. 

Item pebre, dona de reua dreta vi.dr . 

Item gingibre gros o înenut • ■ vi. dr . 

Item ensens vi . dr . 

Item cera vi . dr . 

Item tôt coton. . vi . dr . 

Item tôt sucre vi . dr 

Breument, tetz avers de Levant qui's 
venen a carga de m.quintals, 

pagen vi.dr. 

' Il faudrait sans doute basanes ou basanes. Lr> tarif do 1295 port'' lia 
sanes vermeyles. 

Parges eermeils, dans le tarif de 1295. 374 DIALECTES ANCIENS 

Item indi, se vena quintal, e paga. ... m.dr. 

Item argent viu in . dr . 

Item vermelo m . dr . 

Item raastec ni . dr . 

Breument, totz avers qui a quintal 
se venen, qui vayla lo quintal 
de c. sol. amont, pagen aitant. 

Item coyre, lo quintal, de reua dreta. . . n . dr . 

Hem estajn, a reua dreta n.dr. 

Item tôt metayl # . . . . n . dr. 

Item ferre i . dr . 

Item plom i a meala. 

Item fil d'exarsia, lo quintal ... i.dr. 

Item caynbe de Borguyna , cruu e 

batut ii. dr. 

Item tota exartsia, obrada, de canem . . i . dr . 

Item tota stopa i. dr . 

Item tota borra i . dr . 

Item sporta de figues i.dr. 

Item atzebibs, lo quintal i.dr. 

Item sporta de figues de Malorcha.. . . i a meala 

Item alum de Bolcan, lo quintal i. dr . 

Item pel de boc, lo quintal i. dr. 

Item rauza de vexels, lo quintal i.dr 

Item verdet, lo quintal n.dr. 

Item mel, lo quintal i . dr . 

Item pega, lo quintal. . i. dr . 

Item sporta de pega n • dr . 

Item fustet, lo quintal i.dr. 

Item erba cuquera, lo quintal [.dr. 

Item âor de formatge, la carga vi.dr. 

Item lana de boitorons 1 , lo quintal.. . . in.meales. 

Item bacons, lo quintal m.meales. 

Item sagins, lo quintal m.meales. 11 faudrait sans doute boidrons ou, mieux, bodrons. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 375 

Item seu, lo quintal m. meales . 

Itéra formatges, lo quintal m .meales . 

Item sosha, lo quintal ni. meales. 

Item, alcofol, lo quintal m. meales . 

Item tôt peix salât e arènes, levât tonines, dona de reua, 
del sou i a pugesa. 

Item jarra de tonina ni . dr 

Item oli, lo sester n . dr . 

Item cipies seques, io . c i . dr . 

Item mantega o bori, lo quintal ni. meales 

Item riz e amenles, la carga iin.dr. 

Item sac d'avelanes. n.dr. 

Item notz, la eymina n.dr. 

Item amenles ab close, la eymina n.dr. 

De totz avers leugers semblants de valor aaquestz de sus, 
dona hom de reua, m. meales del quintal. 
Item tota rauba qui's tenga vénal en hostal, ed mercader de 

qui es la-s'en vol portar senes venda, so es que no la 

vuyla vendre aqui, deu pagar miga reua. 
Item tôt troçel o tota carga de qualque aver se si a, dona de 

pasatge, vi.dr. 
Item tota carga de merceria o d'autres menuderies, qui' s 

desfassa en ostal, xn.dr. 
Item totz avers sotils d'especiayria qui se venen a liura sutil, 

pagen per liura de diners i a meala. E es-hi entes 

safra, e azur, e totz autres avers sutils qui se ven* a 

liura sutil. 
Item tota céda, crusa e tinta, la liura, i.dr. 
Item tôt filadis, cruu e tint, la liura, una- meala. 
Item grana, xn.de. la carga de m.quintals. 
Item comi e anis, im.de. la carga de m.quintals. 
Item tots alums, levât de Bolcan, ni.de. la carga. 
Item tôt cadars de cédas, vin.de. la carga. 
Item tôt Sarrai e Sarraina, vn.dr. 

* Liioz venm. 376 DIALECTES ANCIKN!" 

Item simi, o bogia, o nia_\ mon, cascun vi.dr. 
Item tôt blai e toi legum paga h. eymines per centenar. E'1 
hoste deu-li aver botiga. — Item, meyns de botiga, 
i ' >■} mina per centenai'. 
Item auruga e mostasia, per aquest for metex. 
Item toi caval qui vaylai,. libr. o pus, paga n. sol. evi.dr. 
Item tota autra bestia cavalina o nmlar. qui sia de preu de 

l. libr. avayl, pagaxii.dr. 
Item azen o sauma, n.dr. 
Bous, ni porcs, ni moutons, ni bocs, non re. 
Item escudeles, e anaps, evernigatz, é tayladors, e morters, 
e picons, de totes aquestes causes dona hom, de cas- 
cuna saumada, i.pareyl. 
Item de brocs, o canades, de cascuna saumada, i.o una. 
Item de culers d'oies a menar 1 , de la saumada, n.culers. 
Item de culeres de boix, de cascuna saumada, n.dr. 
Item de gaudals, ho de conces {pour conques) de fust, de La 

saumada, i. gaudal. 
Item lo quintal de pedaces de que hom fa paper, r pugesa. 
Totes serpeleres grosses e cordes grosses d'aver de pes, axi 
com son d'espart e de palma e de datilers, bon sou les es- 
portes del pebre, e autres serpeleres grosses d'avers de pes, 
e caxes de sucre, e botes do sucre, e cofms de verges, totes 
Icuenesser del hoste, part la reua ; mes no neguna serpelera, 
ni sac de lin, ni de canem, ni de lana, ni cabas dobie de Ter- 
ragona. Ed hoste deu donar al mercader de qui aura reua 
dreta, lit, e foc, e lum, e salsa a i.menjar, pebre, gingibre, 
safra, ails, e cebes, e vinagre, e deu-li ajudar a vendre e a 
comprar ses mercaderies. 

E tôt mercader estant ab son hoste qui fassa oaercat o venda 
de sos avers, ans que Paver sia vengut en Postal, sou hoste a 
gasaynada la reua, de quai que part hon la roba venga. 

E tôt senyor de nau qui nauleg la sua nau, estanl e toraanl 
ab son hoste, deu donar de reua a son hoste, si tant es em- 

1 II faudrait sans dont' 1 a menjar (à manger, pour la cuisine . DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 377 

pero que la nau siau naulejada per passatje del senyor, de 
terra, de tôt riolit i . diner per liura. E tota nau o leyn o barca 
o autre vaixel qui's vena en poder del hoste, so es que'l patro 
o'I venedor sia albergat ab son hoste, paga a son hoste per 
aquela venda, i.dr. per liura. 

E totz avers que barata hom l'un ab l'autre, no deu penre 
l'oste mes, de la una causa, de quai se vuyla, si doncsno-y ha 
tornes, de xx.sol. ho d'aqui amont. 

Anno domini millesimo CC°LXXX° quarto. 

(Archives de la commune de Perpignan. — Livre vert mineur, 
f 82. v\ à 85.i Inventaire du magasin de feu Jean de N'Aldiartz, marchand drapier 
mercator) de Perpignan, fait, à l'instance de son épouse et en vertu 
de l'autorité judiciaire, le 8 des ides de septembre 1307. -—Nous y joi- 
gnons les objets mobiliers dont le nom est en catalan dans l'acte rédigé 
en latin. 

(1307; 

Item confitemur nos invenisse in dictis bonis et hereditate : 
ni. vasa vinaria in quibus sunt L. saumate vini primi ; — 
i. barrai saumadal, vu. botas vinarias et i. vasvinarium, in qui" 
bus est vinum aquarum quod bibit familia, — vi. archas, — 
i. arquibanch, — mi. sedes sive celés, — i. cnval fusti in quo 
tenentur celle equitandi. 

Item quasdam capsanes, — i. perpunt rubeum, — quasdam 
genoleres copertas de cirico rubeo, — mi. pileos jubatz, — 
i. clipeum, — i. ballistam de cornu cum circo suo, — vi lan- 
ceas cum suis lanceriis. 

Item vu. lectos lornegats, duos lires. — vu. vanoas, — 
très deseh, — - nu. sachos defrelis, — i. concham cÇaram, — 
m. losses terri, duo veru sive astz terri, - i. forrol, — duos 
cirsols, — i, posai de cupro — unum pastreny, — i. perol, — 
mi. tors tortarum cere, — i. garlandam argenti, - sex mos- 
callos, — quasdam osts et quosdam osellos strictos, — • 
. . . i. perpunt album... — i. zonara munitam argenti. 

Item \. et vu. pecias pannorum dEyxalono, 378 DIALECTE* ANCIRNS 

Item mi. pecias pannorum à.Amens mesclatz vocatorum ra- 
me lins. 

— il. pecias e mediam de sarguis staminis deCams eoto- 

nadis. 

— v. pecias pannorum de Roam mesclatz. 

— i. peciam panni de Mestre viles. 

— xx. pecias pannorum de Parisio maybrinas. 

— xxv. pecias pannorum de Parisio plans. 

— xin. pecias pannorum lestatz de Parisio. 

— lxxx. vu. pecias pannorum de Sent Denis inter planis 

et virgatis sive listatz. 

— vin. pecias pannorum mesclats de Melines. 

— vm. pecias pannorum mesclatz de Bruyxeles. 

-- x. pecias pannorum coloratorum sive tenlz dlpre. 

— xi. pecias pannorum de rayetz dlpre. 
— • m. pecias pannorum de sayes dlpre. 

— n. pecias pannorum alborum dlpre. 
c.xii. cubertas dlpre. 

— xii. pecias de lestât de Gant. 
— ■ l. pecias de feutres dlpre. 

— xx. m. pênes de testes et nu. crotades. 

— n. pecias de biffes blaues clares de Sen Denis. 

— i. peciam lividam escuram de biffa de Se» Denis. 

— i. peciam moradam de biffa de Sen Denis. 

— i. peciam viridem de biffa de San Denis. 

— vu. canas et mediam de biffa blaua de Sen Denis. 

— x. cannas et n. palmos de biffa marada de Sen Denis. 

— xx. ni. cannas et v. palmos de biffa plana livida de 

Sen Denis. 

— n. cannas et v. palmos de biffes lis fades de Sen Denis. 
n. pecias intégras listadas pannorum de Paris. 

— c. et xi. canas de biffes listades de Paris. 

— xx. i, canam et i. palm de biffes de Paris maybrines. 

— i. peciam lividam de Paris. 

— xx. vi. canas de bifes île Paris planes. 

— m. pecias listades de biffes de Porchis (sic, Provins). DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 379 

Item xxx. vu. (canas) et vi. palmos de biffes listadés de 
Prohis. 

— xx. vu. eubertas listadés dlpre intégras. 

— lx. cannas et mediam de cubertes dlpra listadés. 

— xn. cannas de cubertes de Paris listadés. 

— xiiii. cannas et mediam de pannis listatz de Diestre. 

— i. peciam panni integram de Gant. 

— vin. canas et mediam de listatz de Gant. 

— l.ii. canas et n. palmos de surfines de Biam. 

— xx. vu cannas pannorum tentz dlpre. 

— x. canas et n. palmos de biffa vermela do Paris. 

— xx. ii. cannas et mediam de sargua de Cams cotonada. 

— vin. canas et n. palmos de sargua staminis prima de 

Cams. 

— ni. canas etjv. palmos de sarga stricta nigra de Sert 

Denis. 

— xiiii. canas et vu. palmos demesclat de Melines. 

— i. peciam integram panni mesclat de Melines. 

— - i. canam et vu. palmos de panno viridi de Roam. 

— xx.iiii. cannas et in. palmos pannorum mesclatz dp 

Roam. 

— n. pecias pannorum de reyet de Prohis ab ennp($ic) blau. 

— xx. cannas et m. palmos de reyhet de Prohis. 

— v. cannas et mediam panni listât de Naugans. 

— l.viii. cannas etn. palmos pannorum de Xalo. 

— vin. canes de presseto vermel. 

— vu. scapolonos de hi/J'cs planes de Sen Denis, m quibus 

invenimus un. canas ei n. palmos. 

— x. scapolonos de biffes planes de Paris, in quibus inve- 

nimus v. cannas et n. palmos. 

— v. scapolonos pannorum rnay brins de Paris, in quibus 

invenimus n. canas et m. palmos. 

— un. scapolonos de Xalo, in quibus invenimus m. pal- 

mos. 

— ni. scapolonos de sargues de Cams primis, in quibus 

invenimus v. palmos. 38J DIALECTES ANClEîsS 

l'em i. scapolonum de sai/a de Biam, in quo invenimus vi. 
palmos. 

— vu. scapolonos pannorum tenez dlpre, in i|iiibus in- 

venimus ii cannas et v. palmos. 

— i. scapolonum panni dArras, in quo invenimus vi. 

palmos. 

— viiii. scapolonos panni listai de Gant, in quibus inve- 

nimus vi cannas. 

— nu. scapolonos panni Hstat de Prohis, in quibus inve- 

nimus ni. cannas et m. palmos. 

— x. scapolonos pannorum listatz de biffes de Paris, in 

quibus invenimus vu. canas et m. palmos. 

— xni. scapolonos de cubertes dlpre, in quibus inveni- 

mus v. cannas et ni . palmos. 

— i. scapolonum de biffa de Sen Denis, listât, in quo inve- 

nimus v. palmos. 

— ni. scapolonos panni Hstat de Luers, in quibus inve- 

nimus i. cannam et v. palnios. 
Que cane et palmi predicti sunt omnes mensurate cum suis 

turnis et venabiles. 
Item invenimus in dicta hereditatc i. peciam de cirico 
viridi, et aliam peciam de cirico rubeo. et aliam do 
cirico violât, etduas çrotades de camelot. 
Item xvi. scapolonos de cirico, in quibus invenimus très 

libras et novem uncias. 
//''/// c. xnii. camises de te les cum quibus camisantur et 

choperiuntur panni. 
item très bauecx, — .. unum comter, — ([uandam scribaniam 
de corio ; — vi. cortinas de tela, — très sar piler es, — i. ar- 
cham, — duos archibanc, — u. bancos operatorii, in quibus 
tenentur panni, — i. tapit, — ... duos tors de sarpilera, — . 
v. bancals in quibus tenebantur panni botigue, — xx. viiii. 
restes sive cordes canabi, — i. flaçiatam de pel de /me, — xvi. 
Ilaeiatas cardadcs. — vu. selcs eijuitandi, — v. frenos, — duos 
dibestres, — quosdam fravalons animalis, — v. streups, — 
i. istemenyam de mostra, — quandam barram terri cum suis DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 381 

barris factam ad mostram, — très estrigols, — i. par calca- 
rium, — im. cordes de cirico de pileo de feutre. . . 

Item invenimus in dictis bonis : 

Duo milia et c. lxxxx. vim. turonenses argenti veteres, 
quorum quilibet valet xvi. denarios Barehin. 

Item x. viiii. libras x. mi. sol. Baron. 

Iteiri CL. VI. florenos auri, quorum quilibet valet xvi. sol. 
Barch. 

Item unum morabatinum. 

Item mediam doblam auri. 

Item xl. vu. Turonenses novos. quorum quilibet valet viiii. 
denar. Barch. 

Item unum regalem argenti Montispessulani. 

Item xx. vu. libr. et x. viiii. den. barch. minutorum et 
regaliuni. 

Item invenimus in libris dicti Johannis de Aldiarde scripta 
débita que sequntur. . — (Les débiteurs résident presque tous en 
Roussillon ou en Cerdague, et quelques-uns en Emporda ou à 
Gerona) . 

(Original sur parchemin. — Papiers de la famille d'Oms. — Archives 
des Pyr. -Orient.) 

L'intérêt qui s'attache à l'histoire de l'ancienne industrie 
française nous porte à donner une liste des pays et des villes 
dont les produits naturels ou manufacturés sont signalés, en 
Roussillon, depuis le milieu du XIII e siècle jusqu'au milieu du 
XV e . C'est une liste très-incomplète d'ailleurs, clans laquelle 
nous ne signalerons pas non plus les objets désignés comme 
provenances d'outre-mer ou du Levant: 

Agde. — Vi d'Acde, 1300. 

Alais. — Porpra d'Alesr. L284 ; — d'Aletz (1295). 

Albenton. — Drap d'Albenton, 1284: - d'Albento (1295). 

Alby.— Drap d'Albi, 1250. 

Alep?— Aluni d'Alap, 1300*. 

1 Ce produit ligure aussi, vers 1250, dans la leudede Tarascon : cargu 382 DIALECTES ANCIENS 

Alexandrie. — Draps bortz d'Alexandria, 1284-1295. 
Allemagne. — Teles d'Alamayna, 1284. 
Almeria. — Teles d 1 Al maria, 1375. 

Amiens. — Draps d'Amens mesclatz vocati camelins, 1307. 
Angleterre. — Drap angles, — drap d'Anglaterra, ab que no 
sie tent en grana, 1250-1284-1295. 

Arras — Parmi staminis forti de Ras, 125U: — drap de 
Ras, 128.4-1300; —drap de Roax? 1295: — panni d' Arras, 
1307. 
Avignon. — Drap d'Avinyo, L284; — deViuyo, 1295-1300. 
Banyoles (Catalogne). — Drap gros de Banyoles, 12S1- 
L295 : — cadins strets o draps Banyolencks, 1450. 

Barcelona. — Fustanis listatz de Barssalona, 1295; - obra 
de terra de Barssalona, 1300. 

Beauvais. — Drap de Belvays, 1284. 
B srnay. — Drap de Bernay, 1205. 
Biam? — Sargues de Biam, 1307. 

Bolcan '. — Alumde Bolcam, L284;— alumde Bolcami, 1300 '. 
Bougie. — Cordoa de Bugia, 1284 ; — de Bogia, 1295. 
Bourgogne. — Caynbe de Borguyna, 12M : — camge de 
Bergoyna cru e batut, 1295. 

Bruges. — Drap de Brugia, 1250;— deBruydes, L284; — de 
Brugues, 1295. 

Bruxelles. — Draps mesclatz de Bruyxeltes, 1307. 
Caen? — Sargues de stam de Cams cotonades; -sargues 
prims de Cams, D!(>7. 
Castille. — Teles de Castella, 1375. 

Cambray. — Drap de Cambraix, 1250:— de Cambray, 1284- 
1295. de alupno de pluma et de Alamp (Car lui. de S. -Victor, p. 8i), «/upcfa 
Alomp et alup de Alamp dans celle d'Arles en Provence (ibid . , p- 9 1 et 
95). 

1 L'alun de Bolcam figuro souvent dans les leudes de Provence: alup 
de Bolca m de Balcan, dans celles de Pennes et de Digne; alump de lial- 
cano eldeBorcano, dans celles d'Arles. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 383 

Carcassonne. — Draps de Carcassona, 1321. 

Châlons-sur-Marne . — Drap de Exalon, 1250; — drap de 
Txalon, 1284;— Xalons listatz, ni de color, 1284;— draps 
d'Eyxalon, 1307; - draps de Xalo, 1295-1307. 

Champagne. — Teles de Campanya, 1284. 

Chartres. — Drap de Xartres, 1250. 

Damas. — Teles de Domas, XIV e siècle. 

Saint-Denis. — Drap de Sent Denis, 1283-1295: — parmi 
plant, virgatisive listatz ; biffa blaua, biffes blaues clares, biffes 
planes, biffes listades, biffa livida, biffa livida escura, biffa mo- 
rada, sarga stricto, nigra, — de Sent Denis, 1307. 

Diestre? — Draps listatz de Diestre 4 , 1307. 

Douay. — Draps de Doaix, 1250; — - de Douay, 1284;— de 
Doay, 1295. 

Fanjeaux. — Drap de Fanjaus, 1250. 

Figeac. —Drap de Figach, 1250. 

Flandres. — Draps de la gran sort a la guiza de Flandes, 
1424. 

Florence. — Draps delà gran sort a la Florentina, 1424. 

France. — Draps de Franssa, 1295-1300. 

Grand. — Drap de pers de Gant, 1250; — de Gan, 1284; — 
draps listatz de Gant, 1307. 

Garp (el)?— Teles delGarp, 1284;— teles de Garp, 1295. 

Gênes. — Drap de Genoa, 1300. 

Gourdon. — Drap de Gordon, 1250. 

Grasse (la). — Draps de la Grassa, 1321. 

Huy 8 .— Panno de Doyn, 1250; — drap d'Uy, 1284-1295. 

Lerida. — Drap de Lerida, 1269-1300. 

Licamusa? — Drap blanc de Lecamusa, 1250;— drap de Li- 
camusha, 1284; — drap blanc de Licamusa, 1295. 

Limoux. — Draps de Lirnos, 1321-1384. 

Lombardie. --Drap Lombardesch, 1284-1295. 

1 C'est sans doute la ville de Diest en Belgique, arrondissement de 
Louvain. 
■ Huy sur Meuse, en Belgique. 384 DIALECTES ANCIENS 

Louviers? — Drap de li de Loes e de treslis, 1251); — barra- 
can de Loers, 1284-1295; — drap listât de Luers, 1307; — 
draps de la gran sert à la guiza de Lers (allas Lleres), 1 121. 

Lucques. — Caxa d'or e d'argent de Lucha, filât, 1284; 
drap ab aur de Lucha, 1295. 

Malaga. — Figues de Malidia, 1249*; — obra de terra de 
Malicha, 1300. 

Malines. Draps mesclatz de Melines, 1307. 

Marseille — Vi de Massela, 1300. 

Mestre viles? Mostivallers? (Moustiors ??). -Draps de Mestre 
viles, 1307; — draps de la gran sort à la guizade Mostivallers 
(allas Mostivalleres), 1 124. 

Montolieu. Draps de Montoliu , 1269rl284- 1295- 1321- 
1384. 

Montpellier. — Porpra de Monpestler, 1284-1295. 

Montréal (Aude). — Draps de Montréal. 1321. 

Murcia. — Astores (aliàs estures) blanques primes de Mui- 
cia, 1284-1205. 

Narbonne. — Drap blanc de Narbona, 1250-1269-1284- 
1295-1321 ; vi do Narbona, 1300. 

Nogent. — Drap listai de Naugans, 1307. 

Saint -Omer. — Drap de Saut Tome, 1250: — de Saut Tomer, 
1 28 1 : — de Sent Thomer. 1 205. 

Paris.— Drap de Paris, 12X1-1205: — biffes planes, biffes e 
draps lestât/, draps maybrins, biffes maybrines, biffa vermela, 
pecia livida, cubertes listades,de Paris, 1307. 

Provins. — Draps de Prois, — drap pers de Pruis, 1284; — 
raie! de Pruis, 1284 ; — rayet de Prouins, 1297;— reyel de 
Prohis ab ennp blau, ivybet de Prohis, pannus listât, biffes 
listades, 1307. 

Saint- Quentin. — Parmi Sri Quintini, L250. 

Rander (Rodez?) . — Draps de Rander, 1250. 4 Nous présumons que ('éditeur du Gartulaire de St-Victor a confondu 
Malaga ivec Mali'', dans les articles ficubus de Melita el figas Velitasd ■ 
la leude de Pennes, et ficubus de \Ialitadula Leude d'Ais DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 385 

Razès (pays de). — Draps de Rezes, 1321. 

Reims. — Teles de Remps, 1284 ;— de Rems, 1284-1295. 

Romanie. — Vels de Romania, 1375. 

Rouen. — Drap vert, drap mesclat de Roam, 1307. 

Tarascon. — Yi de Tarascho, 1300. 

Tarragona. — Cabas doble de Terragona, 1284. 

Trebes (Aude). — Draps de Trebes, 1321. 

Valence (Espagne). — Astores (ou estures) Manques primes 
de Valencia, 1284-1295; — cabasses de Valencia, 1300; — teles 
de Valencia, 1375. 

Valenciennes. — Valenxines, 1284-1295. 

Venise.— Drap ab aur de Venecia, 1284-1295. 

Vérone. — Fustanis grossis de Verona, 1250. 

Vervins. — Draps a la Vervina, 1424. 

Ypres. — Drap rayet d'Ipre, 1250; — feutre, cubertes, vayr, 
drap d'Ipre de color, 1284-1295; — panni colorati sive tentz 
d'Ipre, draps rayetz, draps de sayes, draps blanchs, feutres, 
. libertés listades d'Ipre, 1307. 

Zamora? — Pessade Samorha, 1295. 386 DIALECTES ANCIEN» 

LES DERNIERS TROUBADOURS DE LA PROVENCE 

D'APRÈS M. PAUL MEYER 1 

I 

J'ai éprouvé un sentiment de patriotique satisfaction en 
ouvrant le volume intéressant et substantiel dont je vais entre- 
tenir les lecteurs de la Revue des langues romanes. Depuis bien 
des années, l'Allemagne semblait s'être arrogé le privilège 
des publications de quelque importance sur la langue de nos 
provinces méridionales au moyen âge ; M. Paul Meyer re- 
prend vaillamment possession, au nom de la France, d'un do- 
maine essentiellement français: c'est comme le début de la 
revanche pacifique de la science. 

Les éléments de ce livre sont puisés, ainsi que l'indique le 
titre, dans un manuscrit donné, en 1859, à la Bibliothèque 
nationale par M. Giraud, membre de l'Institut, ancien ministre 
de l'instruction publique. Ce manuscrit est un chansonnier, 
c'est-à-dire un recueil de poésies des troubadours, qui porte 
aujourd'hui le n° 12472 du fonds français. Il date de la pre- 
mière moitié du XIV e siècle, à l'exception de deux tensons et 
de trois couplets isolés écrits, vers le milieu du même siècle, 
par deux individus différents du premier copiste, et de trois 
sonnets apocryphes intercalés environ deux centsans plustard. 

Le chansonnier Giraud renferme cent quatre-vingt-cinq 
pièces et un assez grand nombre de couplets isolés [câblas es- 
parsas). Dans ce nombre, trente-deux pièces et une ving_ 
taine de coblas étaient inédites; M. Meyer en a fait le fonds de 
son livre, qui se divise en troi; parties: 1° une introduction 

1 Le* Derniers Troubadours de la Provence, d'après le chansonnier 
donné à la Bibliothèque impérial- par M. Ch. Giraud; par Paul Meyer. 
1 vol in-8°; Paris, librairie Franck. 1871 Extrait de la Bibliothèque de 
l'Ecole dea Chartes. ) DERNIERS TROUBADOURS DE PROVENCE 387 

offrant, avec quelques considérations sur la décadence de la 
poésie des troubadours , l'histoire et la description du chan- 
sonnier Giraud, et des remarques sur le dialecte de ce ma- 
nuscrit ; 2° les pièces et eoblas inédites, accompagnées de 
notices et d'observations ; 3° un appendice comprenant la 
table du chansonnier Giraud, celle du chansonnier La Val- 
lière ou d'Urfé, énorme manuscrit de la Bibliothèque natio- 
nale (n° 22543) qui n'a pas encore été décrit, et l'index alpha- 
bétique des troubadours qui figurent dans les chansonniers 
Giraud et d'Urfé. Cet appendice de G4 pages est, à lui seul, un 
travail méritoire, destiné à rendre de grands services aux ro- 
manisants. 

II 

Les pièces publiées par M. P. Me ver paraissent avoir' 
été composées, à l'exception d'une seule, — une chanson de 
Guilhem de Saint-Didier — dans la période comprise entre les 
années 1250 et 1310 environ 1 , c'est-à-dire à l'époque où la 
poésie des troubadours s'éteint, comme poésie de cour, avec 
les grandes races féodales du Midi; comme poésie du peuple, 
avec la vie politique qu'entretenaient nos vieilles institutions, 
supprimées ou faussées par la domination française. Aussi 
l'auteur a-t-il raison d'intituler son livre les Derniers Trouba- 
dours; mais n'est-il pas allé un peu loin lorsqu'il a ajouté: de 
la Provence! 'En effet, sur vingt-trois poëtes dont il donne les 
noms, l'origine provençale de quatorze est au moins dou- 
teuse 2 ; elle est probable pour deux, et à peu près certaine 
pour sept seulement. Parmi les anonymes, un seul donne une 
indication qui peut le faire supposer Provençal, ou tout au 
moins d'un pays voisin de la Provence. 

1 Ai Meyer dit de 1270 à 1310. Il n"y a, en effet, que les pièces des trois 
premiers chapitres qui soient certainement antérieures à 1270. Il est 
probable, d'autre part, que certaines de ces compositions sont postérieures 
à Tannée 1310. 

- Il est vrai que Daspol, qui semble avoir composé une de ses pièces 
dans les environs de Vauvert (aujourd'hui département du Gard), habitait 388 DIALECTES ANCIENS 

Je n'insisterais pas sur ce point si le titre du volume ne pré- 
disposait le lecteur à voir dans les textes publiés des échan- 
tillons d'un seul dialecte, le provençal. A cette première im- 
pression vient s'ajouter une affirmation hasardée : c'est que 
le copiste du manuscrit Giraud parlait le dialecte de la Pro- 
vence. Il me semble qu'on ne saurait toucher avec trop de 
prudence à la question délicate des dialectes de la langue 
d'oc littéraire du moyen âge. 

Il est permis de penser que la langue des troubadours — 
celle du moins de la bonne époque — était juqu'à un certain 
point conventionnelle. Un dialecte a prédominé certainement 
dans sa formation ; mais chaque poète y introduisait quelques- 
uns des caractères de l'idiome qu'il avait parlé dès le ber- 
ceau: de là des diversités de forme auxquelles il faut ajouter 
les variantes des chanteurs ou des déclamateurs, et surtout les 
fautes volontaires ou involontaires des copistes. Il y a donc à 
résoudre toute une série de problèmes sur ce point important 
et encore trop obscur : 

Quel dialecte a fourni les éléments fondamentaux de la 
langue des troubadours? 

Quels emprunts cette langue a-t-elle faits à d'autres dia- 
lectes? 

Quelles sont les formes particulières à chaque poète? 

Quelles formes ont été introduites par les récitateurs ou les 
scribes dans les textes aujourd'hui connus? 

Tant que l'on n'aura pas de réponse précise à ces questions, 
il sera difficile d'affirmer qu'un poète ou un copiste parlaient 
le dialecte de telle ou telle province. Pour donner une idée 
de ces difficultés, je prends trois exemples que m'offre L'ou- 
vrage même de M. Paul Meyér: 

Guilhem, l'interlocuteur de Peire danslatenson du § IV. vraisemblablement les bonis du Rhône, bien que sur la rive droite Par 
contre, on | .eut affirmer sans hésitation que Guilhem de Saint-Didier, 
Peire Cardinal, Guilhem (interlocuteur de Peire), le bâtard d'Aragon, 
Hugo de Moensac, n'étaient pas Provençaux DERNIERS TROUBADOURS DE PROVENCE 38? 

est certainement de Montpellier, puisque Peire, parlant des 
bourgeois de cette ville, lui dit: vostre borzes. Or, dans le dia- 
lecte de Montpellier au XIII e siècle, la différence du cas su- 
jet et du cas régime n'était indiquée ni pour les noms, ni pour 
l'article ; Ys était constamment le signe du pluriel , et l'ar- 
ticle masculin pluriel était las (prononcez tous) pour le cas 
direct comme pour le cas indirect 1 . Cependant Guilhem dit, 
ou le scribe lui fait dire (v. 48) li consol. Il est vrai qu'au vers 
16 on lit sils consols, ce qui est évidemment pour si los cau- 
sals. Guilhem a-t-il voulu composer d'après les règles de la 
langue littéraire ou d'après celles de son dialecte? Est-ce 
le scribe qui a ajouté Ys au vers 10 ou qui a écrit li consol 
pour los causals au v. 18? 

Le second exemple nous est fourni par le partimen de Gi- 
rart et Peironet (§ IX). Ces deux poètes se trouvaient pro- 
bablement en Provence lorsqu'ils ont écrit cette pièce, la 
seule que nous ayons d'eux. On y remarque cependant plu- 
sieurs fois los au cas sujet. M. Meyer accuse le copiste de 
cette irrégularité ; mais comment un scribe provençal (c'est 
M . Meyer qui l'affirme) a-t-il introduit une forme étrangère, 
je dirais presque antipathique, à son dialecte? On ne peut tirer 
aucun argument de ce qu'on trouve li dans une autre copie 
de la même pièce, puisque cette copie a été faite par un Ita- 
lien, non plus que de la suppression de l'article au v. 32, 
suppression bien plus admissible que la diphthongaison de 
l'article avec le substantif qui suit {liog II), suivant la version du 
copiste italien. Girart et Peironet, bien qu'écrivant en Pro- 
vence, n'étaient-ils pas d'un pays où los s'employait au cas 
sujet? Ou bien le scribe du manuscrit Giraud avait-il sous les 
yeux une copie déjà dénaturée? 

Enfin dans plusieurs pièces, telles que la complainte de 
Daspol, la tenson de Peire et de Guilhem et la pastourelle 
anonyme du § XVII, nous voyons que les poètes ne pronon- 

1 Voyez les intéressants documents des archives de Montpellier publiés 
par M Achille Montel, dans la Renie des langues romanes. 390 DIALECTES ANCIElsS 

caient pas Yn final de certains mots : companhons rime avec nos ; 
ren, fren, manten, ten, aperten, coven, avec ve, se, mené, be. 
cre; gardin, camin, vezin, latin, matin. Martin, avec mi, aisi. 
M. Meyernous t'ait observer que cette nasale était faiblement 
prononcée, ou même pouvait ne pas se prononcer du tout. Il 
serait peut-être plus exact de dire qu'il y a des dialectes où 
elle se fait très-nettement sentir, d'autres où elle disparait 
tout à fait : le provençal est dans le premier cas, le langue- 
docien et le limousin sont dans le second. On ne pourrait al- 
léguer sérieusement que ces différences dialectales sorti 
modernes ; il suffit d'avoir étudie d'un peu près les idiomes 
méridionaux pour voir qu'elles sont intimement liées à la 
nature du dialecte, et je dirais presque au caractère des habi- 
tants. 11 faut donc reconnaître, ou que la suppression de Yn 
final est une règle de la langue des troubadours, et, par con- 
séquent, que cette langue était conventionnelle, puisqu'elle 
renfermait des éléments empruntés à divers dialectes, ou bien 
que les poésies où la nasale ne compte pas à la rime, si elles 
ont été écrites en Provence, n'ont pas été composées dans le 
dialecte de ce pays. 

On voit quelles difficultés présente cette étude. La connais- 
sance des dialectes modernes, l'examen et la comparaison des 
documents administratifs et diplomatiques, fourniront des don- 
nées précieuses pour ce travail, qui est encore à tenter; mais 
il convient de se mettre en garde, dès le début, contre toute 
conclusion prématurée. 

III 

Les troubadours auxquels sont dues les pièces publiées par 
M. Meyer peuvent se classer en quatre catégories : 1° ceux 
qui étaient déjà connus par leur nom et par quelques-unes de 
leurs œuvres ; 2° ceux dont le nom avait été. mentionné par 
les biographes, sans que L'on eût encore retrouvé aucune de 
leurs compositions ; 3° ceux dont la personnalité et les cau\ res, 
également ignorées jusqu'ici, nous sont révélées par Le chan- DERNIERS TROUBADOURS DE PROVENCE 391 

sonnier Giraud; 4° les anonymes. L'auteur n'a pas suivi cette 
classification. Il réunit dans un même chapitre les pièces d'un 
même poète, quelle que soit leur place dans le manuscrit, et 
il range les chapitres, autant qu'il le peut, par ordre chrono- 
logique. 

Les poètes déjà connus par leurs œuvres sont Guilheni de 
Saint-Didier, Peire Cardinal, Guilhem de Murs, Bertran Car- 
honel, Girart et Peironet 1 . 

Le jeu-parti (partimen) de ces deux derniers n'avait pas 
encore été publié en entier ; il était connu cependant, car il 
sert de base à la théorie des cours d'amour, imaginée peut-être 
par Jehan de Nostre-Dame et reproduite par Raynouard. 
M. Meyer, touchant incidemment cette question, montre qu'il 
faut se tenir en garde contre une tradition trop ingénieuse. 
Mais, si les cours d'amour n'ont pas existé sous la forme d'un 
tribunal régulier, tel qu'a pu le rêver l'imagination du procu- 
reur au Parlement à qui l'on doit les Vies des plus célèbres et 
anciens poètes provensaux, tout n'est certainement pas à rejeter 
dans la poétique légende, si chère aux habitants de la Pro- 
vence. 

Je m'arrêterai un instant sur les deuxtensons qui, avec trois 
roblas esparsas, forment le contingent fourni par Bertran Car- 
bonel au recueil qui nous occupe 2 . 

Au v. 6 de la première de ces pièces, M. Meyer propose de 
corriger s' es quina en lesquina, et je suis de son avis; mais il 
semble insinuer que sa pourrait tenir ici la place de l'article. 
So, sa, pour lo, la, au XIII e siècle, serait un catalanisme ;î , et 

i Les pièces de chacun de ces poètes publiés par M. Meyer sont : pour 
Guilhem de Saint-Didier, une chanson; pour Peire Cardinal, un couplet 
en réponse à Hugo de Moensac; pour Guilhem de Murs, une tenson avec 
un inconnu; pour Bertran Carbonel, deux tensons et trois roblas esparsas, 
pour Girart et Peironel. un partimen. 

- Dans ces deux tensons, le poète s'est donné pour interlocuteur son ron- 
cin, c'o^t-à-dire son cheval. 

3 On a dit so, sa, pour lo, la, dans quelques pays où l'article s'est formé 
de ipse et non de ille Certains dialectes de la Catalogne ofïraient cette 
particularité, dont les noms propres ont surtout gardé la trace sa ou za 392 DIALECTES ANCIENS 

viendrait, dans ce cas, à l'appui de l'hypothèse que j'ai émise 
ailleurs, de la présence de Bertran Carbonel aux expéditions 
du roi d'Aragon, Jacques le Conquérant 1 . Je n'insiste pas sur 
ce point, et suis plus disposé à considérer ici l'emploi de s pour 
/comme une simple faute de copiste. Mais il est remarquable 
que nous trouvions dans la même tenson deux formes castil- 
lanes: que queres plus? (v. 21) et vos oes brugir (v. 35). Querer 
a été employé, il est vrai, par les troubadours dans le sens de 
demander. Je ne sais s'il existe un exemple où il réponde aussi 
exactement que dans ce cas au querer espagnol : que quieres 
ums ? M. Meyer parait traduire oes par os ; je ne vois dans ce 
mot que le oiesse espagnol ( subjonctif présent du verbe oir, 
ouïr, entendre ) transporté dans la langue d'oc. Le sens me 
paraît ainsi très-clair, à la condition que l'on comprenne 
les mots mastais et rialguar autrement que M. Meyer. Il est 
vrai que Ducange donne riagal avec le sens d'arsenic rouge ; 
mais nous avons en langue d'oc rialga, nom qui s'applique à 
une espèce d'aloès, et qui a pu désigner aussi une plante ser- 
vant à la nourriture des chevaux. Quant à mastais. je ne vois 
d'analogue que margai, ivraie, foin sauvage, appelé aussi 
dans le Languedoc margai. Au lieu de supposer au poëte 
l'intention de se défaire de son cheval par l'arsenic, et de 
lui « faire bruire les os », je traduirais ainsi ce passage : « Par 
Dieu! meurs donc, puisque rien ne te peut guérir, méchant 
roncin, que jamais je ne te donne foin (?) ni herbe (?) et n'en- 
tende votre bruit importun (mot à mot : et ne vous en- 
tende bruire). » On m'objectera peut-être que Raynouard do 
donne poinl à ueymais (kueimais)le sens négatif ; mais, si l'on 
considère que huei-mais est composé des mêmes éléments que 
formais, et que, dans ce dernier mot, c'est la syllabe mais 'pu 
renferme la négation, on sera d'autanl plus disposé a admettre 

Guardia, sa Garriga, ses ou ces Cornes, ces Trilles, etc.; on latin deipsa 
Gnardia. deipsa Garricu. de ipsis Comis. de ipsis Trilliis. Voyez les docu. 
menls diplomatiques des Memorias sobre el antiguo comercio de Rarcebaw 
par Capmany.) 
• Voy. Jacme I". le Conquérant, II, pag. 159, note \. DERNIERS TROUBADOURS DE PROVENCE 393 

mon interprétation que Raynouard lui-même attribue au vieux 
français hué-mais le sens que je propose. 

Nays ( v. 21 ), qui ne doit pas être corrigé en ays, signifie 
auge. Voyez dans les Coutumes de Remoulins, publiées par 
M. Charvet dans la Revue des langues romanes ( avril 1873, 
p. '220 j, nais de cambe, creux où Ton fait rouir le chanvre. Nays 
pourrait d'ailleurs être là pour naus, de même qu'on trouve iey 
pour ieu (§ XXVI, 7, 23), dey pour deu (§ XXV, 14, 30), etmay 
pour mau { . Nau. auge, baquet (Raynouard, Lexique. IV, 304, 
i, 2) est employé de nos jours avec le même sens. Dans le 
Languedoc, ce mot désigne plus particulièrement une sorte 
d'abreuvoir pour les bêtes à laine. 

Fatoejatz (v. 28 de la seconde tenson) est pour fantolejatz ou 
fantonejatz. Fantoulejà. fantounejà et quelquefois fantournejà, 
signifie jouer, badiner. 

La correction proposée au v. 40, fan pour can, ne ferait 
qu'obscurcir le sens très-clair d'une locution encore très-usitée 
dans le Midi, a Motas ves can parlât z. valria mais estases suau- 
ment ». dit le roncin à son maître. Il n'est pas rare d'entendre 
le même conseil sortir de la bouche d'un paysan du Languedoc 
sous cette forme : « Souvent, quand parlas, voudrtè mai que res- 
f esses siau. » 

IV 

Jacme Mote d'Arles et Rostanh Berenguier de Marseille 
étaient connus par le livre de Jehan de Nostre-Dame; mais 
aucune de leurs compositions n'était encore parvenue jusqu'à 
nous. M. Meyer a eu la bonne fortune de rencontrer dan s 
le chansonnier Giraud un sirvente du premier et plusieui> 
pièces du second. 

Le nom de Jacme Mote ressemble singulièrement à celui de 
Moter, troubadour inconnu, dont une chanson amoureuse se 
trouve dans le même manuscrit. La pièce de Mote et celle 
de Moter offrent quelques particularités de langage qui leur 

' Et non pour mal, comme corrige M. Meyer, $ XXI, v. 26. 394 DIALECTES ANCIEN^ 

sont communes. Remarquons, en outre, que les deux nom? 
sont également précédés du qualificatif en , et que le scribe, 
après avoir inscrit au folio 16 cette indication: enJacmes Mote 
(VArle, a bien pu, au f° 49, se contenter de désigner le même 
poëte par ces seuls mots, en Mote ou et> Moter. Les formes 
Mote ou Motor n'ont pas trop la physionomie provençale : ne 
faudrait-il pas lire Motet, qui est bien un nom du pays '. 

Le sirvente de Jacme Mote est adressé à Charles II d'An- 
jou ; c'est un éloge des devanciers du comte de Provence, et 
une exhortation à suivre leurs traces. Je relèverai, en pas- 
sant, le jugement de M. Meyer sur le comte Raimond Beren- 
ger IV (appelé quelquefois Raimond Berenger V). Si les évé- 
nements de ce règne paraissent insignifiants, considérés chez 
les historiens qui ne tiennent compte que des faits d'armes et 
des conquêtes, la tradition, appuyée sur les témoignages con- 
temporains, nous montre le dernier des Raimond Berenger 
comme un prince vraiment digne de cet éloge, que M. Meyer 
trouve exagéré : 

Quel pros coms Berenguier fazia 

Tôt so que a fin près tainhia. 

La notice consacrée au troubadour Rostanh Berenguier est. 
sans contredit, la plusimportante de l'ouvrage qui nous occupe. 

Rostanh était né à Marseille, de famille noble ; il était 
probablement chevalier, à en juger par le titre de Mosen, 
Monsen ou Mesier, que le chansonnier lui donne à plusieurs 
reprises. Ami et protégé du grand maître de l'hôpital FouT 
ques de Villaret (1307-1310), à la louange duquel il consacra 
une longue chanson, il semble avoir été l'ennemi des Tem- 
pliers. Les couplets qu'il composa contre les chevaliers de 
cet ordre rendent vraisemblable l'assertion de Jehan de Nostre- 
Dame, qu'il écrivit sur la faim vida de/s 7'pmp/ins. Les quel- 
ques faits qui nous sont révélés par le manuscrit (iiraud 
concordent assez bien avec la biographie de ce poëte écrire 
par Nostre-Dame ; mais l'auteur des Fies des /dus célèbre* et 
anciens poètes provençaux y ajoute des détails romanesques 
don! d es! bon de se d^fiei*. DERNIERS TROUBADOURS DE PROVENCE 395 

Berenguier est un des meilleurs poètes de son époque. Sa 
langue est assez correcte ; son vers, sans être très-original, 
est facile et parfois élégant. Grâce à M. Meyer, nous con- 
naissons maintenant de ce troubadour quatre pièces et une 
série de coblas. L'une de ces pièces est la chanson dont j'ai 
parlé tout à l'heure, adressée au grand maître des Hospita- 
liers ' ; les trois autres appartiennent à la poésie amoureuse : 
ce sont deux chansons s et une estampida. Le genre de poésie 
qui porte ce nom n'avait pas encore été étudié ; M. Meyer, 
dans une savante digression, arrive à déterminer les carac- 
tères principaux de l'estampida. qui sont : « 1° la légèreté 
d'allure de la strophe, constituée, au moins en partie, de 
couplets coués 3 , et par conséquent n'observant point la divi- 
sion en trois parties (la Dreitheiligkeit des Allemands). Par là, 
t 'estampilla se distingue du vers ou de la chanson. — 2° La sy- 
métrie des strophes, qui est aussi parfaite que dans une chan- 
son. Par là, Yestampida se distingue du descort provençal ou 
du lai français, avec lesquels elle a d'ailleurs certaines ana- 
logies de rhythme. — 3° Le changement de rimes à chaque 
couplet, caractère qui n'est pas propre à Yestampida, mais 
qui paraît ici être de règle. » 

Les coblas de Rostanh Berenguier sont une série de peticios 
(demandes) ou de remissios (réponses) à d'autres coblas, dont 
l'auteur est désigné sous le nom de lo bort del rei d'Aragon. 
Ce bâtard d'Aragon n'est probablement pas un fils de Jac- 
ques I er , ainsi que l'affirme M. Meyer. Le Conquistador eut 
deux fils d'un mariage morganatique, lesquels furent toujours 
considérés comme légitimes ; il eut en outre deux bâtards, 
dont l'un fut tué par l'ordre de son frère, en 1275 : et, comme 

1 Au v. 58 de cette pièce, je proposerai la correction E lo sans Job; 
on dit, dans la langue de l'Eglise, le saint homme Job. 

2 M. Meyer propose, rrsauton | oui- resouton, auv. 3 de la pièce ni 
Il doit y avoir dans le manuscrit resonion. Resontir ou, avec l'orthogra- 
phe moderne, ressounti. vent 'lire retentir, et c'est bien le sens du passage. 

3 Le couplet couv, rhythmus ttiphthongus caudatus. est une strophe 
de six vois cowesêe de doux moitiés ôp-ales. 396 DIALECTES ANCIENS 

l'une des coblas de Berenguier ne peut pas être antérieure à 
1291, si le bort auquel il s'adresse était fils de Jacques le Con- 
quérant, ce ne pourrait être que Pedro Fernandez de Hijar. 
Mais les bâtards de Pierre III sont bien plus nombreux que 
ceux de Jacques I er , et nous voyons que l'un d'eux, Fernando, 
à qui son père avait donné la seigneurie d'Albarracin, en fut 
dépouillé en 1298 par le roi Jacques II, son frère. Il ne se- 
rait pas étonnant que Fernando eût, vers cette époque, quitté 
l'Aragon pour la Provence, et fût entré en relations avec le 
troubadour Berenguier. Zurita nous apprend que Pedro, 
autre bâtard de Pierre III et fils, comme Fernando, de Inès 
Zapata, se retira en Portugal 1 . 

Sur cette série de couplets, dont quelques-uns sont assez 
bizarres, je n'aurai à faire qu'une observation : c'est que, au 
v. 14 (u «), M. Meyer corrige à tort quintz en quins. Le / se 
justifie parfaitement. On dit, dans quelques dialectes, quint. 
quinta, quel, quelle. Les poètes dont le chansonnier Giraud nous fait connaitrp 
pour la première fois le nom et les œuvres sont: Hugo dp 
Moensac 2 , Daspol, Johan de Pennas 3 , Moter, qui pourrait bien 
être le même que Jacme Mote ; Berenguier Trobel, G. de Lo- 
bevier, Bertran Albaric, Peire Trabustal, Raynaut de Très 
Sauses, et cinq autres désignés seulement par un prénom : 
Engles *, Peire, Guilhem, Ponson, Guibert 3 . 

1 Zurita, Anales de la corona de Aragon, lib. V, cap. xxxn. 

2 Ce nom terminé en ac n'appartient certain' nient pas à la Provence. Je 
ne vois pas de raison de corriger Moensac en Maensac. 

] M, Bartsch a publié dans sa Chrestomatlne provençale d'après le ma- 
nuscrit Giraud, la tenson de Johan de Pennas. auquel il donne, par 
erreur, le nom de Johan de l'cna. 

'' Engles peut être aussi bien un prénom qu'un surnom ou un nom de 
convention. Le nom d'Angles, Engles, en latin Anglesius. Anglicus, se 
rencontre dans le Midi. Je citerai, entre autres, Anglicus Adhemarii, Angles 
d'Adhémar, en 1477. 

• De Hugo de Moensac. un couplet; de Daspol, une complainte et une DERNIERS TROUBADOURS DE PROVENCE 397 

Il paraît difficile d'identifier aucun de ces troubadours avec 
un personnage déjà connu. Je hasarderai une hypothèse rela- 
tivement à Daspol ou Daspols, dont le nom devait se prononcer 
Daspouls , et qui a dédié sa complainte sur la mort de saint 
Louis à une dame de Posquières, près de Vauvert : c'est que 
ce troubadour pouvait être originaire d'un village du diocèse 
de Nîmes qui a porté le même nom que lui. Sanctus Michaelde 
Pullis, avant de devenir Poulx, a dû être certainement Sont 
Michèu das Pouls, et plus tard lotis Pouls 1 . 

Outre la complainte assez médiocre dont je viens de parler, 
nous avons de Daspol une tenson avec Dieu, dédiée à un roi 
d'Aragon pair e fil deprozeza. M. Meyer rapproche ce3 mots 
de ce passage du roman de J autre : 

Lo rei d'Aragon 

Paire de pretz et fillz de don ; 

et, après avoir montré qu'il s'est établit, sans trop de raison, 
une tradition qui place la composition de ce roman au com- 
mencement du XIII e siècle, il incline à penser que le prince 
désigné par l'auteur de Jaufre, et celui auquel Daspol dédie sa 
tenson, sont également Jacques I er le Conquistador . Je me per- 
mettrai de faire remarquer à M. Meyer que les passages sur 
lesquels il appuie son opinion peuvent s'appliquer aussi bien 
a Pierre II ou à Pierre III qu'à Jacques I er . Chacun de ces prin- 
ces peut être appelé paire de pretz et fillz de don, ou bien pair' e 
jtll de prozeza. Chacun d'eux, comme le roi de Jaufre, fut 
vainqueur dans la première bataille qu'il livra aux Sarrazins. 
La tenson de Peire et de Guilhem, d'une très-faible valeur 
poétique, mérite cependant de nous arrêter un instant à cause 

tenson; de Johan de Pennas, une tenson; de Moter, une chanson; de Be- 
renguier Trobel, deux pièces; de G. de Lobevier, six coblas, dont une est 
en réalité de P. Cardinal; de Bertran Albaric seul, deux coblas; de Bertran 
Albaric et de Guibert, une tenson; de Peire Trabustal et Raynaut de 
TresSauses, une tenson; d'Engles, une tenson avec un inconnu; de Peire 
et de Guilhera,une tenson; de Ponson. deux chansons. 

1 Voy. Germer Durand, Dictionnaire topographique du Gard. 3t»8 1 IALECTES ANCIENS 

de l'intérêt qu'elle présente pour l'histoire de la ville de 
Montpellier. M. Meyer a parfaitement établi que les événe- 
ments de Pampelune et de Limoges, auxquels elle fait allu- 
sion, ne permettaient pas de la faire remonter au delà de 
1276. J'ai pu arriver à une détermination plus précise de la 
date de cette pièce et des événements auxquels elle se rap- 
porte, grâce à mon excellent ami .M. Achille Montel, qui a 
bien voulu diriger mes recherches dans le riche dépôl confié à 
ses soins . 

En l'année 1280, l'évoque de Maguelone iii dresser des 
fourches patibulaires au grau de cette ville, en signe île sa .juri- 
diction. Les officiers du roi de Majorque, jugeant cet acte at- 
tentatoire aux droits du seigneur de Montpellier, liront abattre 
les fourches. L'évèque porta plainte au sénéchal de Beaucaire, 
représentant le roi de France. Aussitôt, grand émoi dans la 
population: les uns embrassent la cause du roi de Majorque, 
les autres — ce sont probablement les habitants de Mont- 
pellit'ret — se rangent du côté de l'évêque. Les consuls, d'après 
notre tenson, paraissent ne pas oser se prononcer eut r-e les deux 
partis; ils envoient cependant des messagers au roi de Major- 
que pour l'instruire de ce qui se passe dans sa seigneurie. 
C'est à ce moment, je crois, c'est-à-dire a»x derniers mois de 
l'année 1280, qu'il faut rapporter notre tenson: car, peu de 
temps après, les consuls paraissent avoir pris fait et cause pour 
leur seigneur -1 . L'importance de cette pièce pour l'histoire 
particulière de la ville de Montpellier, ei quelques dâffé- 

1 Les documents relatifs à celte affaire sont contenus dans la casset&e ix 
de l'armoire A des archives de la ville de Montpellier. Ce sont des lettres 
du roi Jacques de Mayorque, dont la première est du 3 septembre 1280 
Voy. aussi les n" 199 et 217 de ['Inventaire des Archives du consulat, pu- 
blié par M. Achille Montel dans la Revue des langues romanes (t. III, p. 40 et 
42). Quant à la chronique du petit Thalamus, voici la seule mention qu'on y 
rencontre se rapportant à l'année 1280: « En l'an u ce lxxx, la nueg dei 
Venres Santz, ton emaginada la tracion del palays. » Puis viennent les 
événements de l'année 1282, pendant laquelle, le sénéchal do Beaucaire 
ayant mis le siège devant Montpellier, le roi de Mayorque consentit à ce 
que les appels de sa cour fussent portés devant le roi de Fran -e DERNIERS TROUBADOURS DE PROVENCE 399 

férences entre mon interprétation et celle de M. Meyer, 
m'engagent adonner une traduction aussi littérale que possible 
de la tenson de Peire et de Guilhem, tout en mettant à profit 
en quelques points la traduction qui se trouve dans les Der- 
niers Troubadours. 

« Sur cet air qui me plaît et me convient, je voudrais 
fort, ami Guilhein, apprendre de vous ce que veulent faire et 
dire vos bourgeois, lorsqu'il surgit entre eux ligue, division 
et débat 1 . Chacun 2 se voit tant de bien-être qu'il en méconnaît 
son voisin et [se méconnaît] soi-même. D'autre part, vont au 
roi 3 les messagers qui feront sans doute du mal à Montpellier, 
et ce sera grand dommage s'il (Montpellier) se perd par malice. 

» Ami Peire, selon mon entendement, Orgueil qui fit du ciel 
déchoir les anges éclatants, et les rendit laids par l'envie et 
l'outrecuidance, règne parmi eux (les bourgeois), avec vio- 
lence sans merci ; et jamais on ne vit Orgueil finir en bien. Et, 
si les consuls ont pris une résolution nette et bien arrêtée, 
leurs ligues ne feront pas obstacle; car Dieu et le droit ont 
prix et durée 4 . 

» Ils n'auront pas de déférence pour les consuls, seigneur 
Guilhem, à en juger par la conduite que je leur vois tenir. Ils 

1 La principale difficulté qui ait arrêté M Meyer, dans l'interprétation 
de ce passage, me parait se résoudre assez bien par la correction sui- 
vante : 

Can sors entrels pach' e partiel' e tensa . 

Pacha, partida, tem>a, sont trois substantifs qui ne se contredisent nul- 
lement et signifient ligue, division et débat 

8 Ajouter ici chaque parti, et surtout chaque consul, serait un contre- 
sens. Cela veut dire simplement, à mon avis, que le bien-être est si grand 
à Montpellier, les bourgeois y sont si riches, que la vanité les égare et le= 
jette dans les factions. 

3 Les documents des archives de Montpellier prouvent qu'il s'agit du 
roi de Mayorque, et non du roi de France 

* M. Jleyer, trompé par l'absence de l's dans drey, et regardant avec 
raison Y s de Dieus comme purement euphonique, a fait de ces deux mots 
le régime du prétendu verbe auprès, dont// consol serait le sujet. Mais 
j'ai déjà dit que le dialecte de Montpellier au XIII e siècle n'admettait pas 
la règle de l's. 400 DIALECTES ANCIENS 

feront venir Français et Catalans. Chaque [parti] est si fort, 
que les consuls, par crainte, ne se veulent* entremettre en 
rien. Ils se perdront, tant les freins leur sont lâches. [UneJ ligue 
a détruit Pampelune l'autre jour, et Limoges, qui en a eu 
grande peine 2 ; [une] ligue fait déchoir maintes communes. 

» Droit et Pouvoir finit par vaincre, avec la patience, Tort. 3 , 
seigneur Peire, ce me semble; car je vois chaque jour s'élever 
Humilité, et Orgueil tombe avec ce qu'il a semé. Et, s'il ne 
soutient les consuls en chassant Merci, il ne faut redouter 
ni Catalans, ni Français, qui sont sans pouvoir par eux-mê- 
mes, ni seigneur en parcage, ni copropriétaire; et, quand ils 
auront déblayé leur gravier, je crois nue chacun plaindra sa 
dépense 4 . 

» Ami Cruilhem, cœur mou et nonchaloir, et parenté ou ami- 
tié, ou impuissance, empêche de bons consuls d'avoir courage. 
Ilsn'osent se décider pour aucun parti, et ainsi ils se perdront 
tous, je le crois. Au consulat, qui a la seigneurie, il appar- 
tient d'être le roc (l'éléphant) en l'échiquier : il doit garder son 
pion du cavalier, et prendre le fou quand il lui trouble son jeu. 

» C'est au seigneur qu'il appartient, cerne semble, de punir 
la faute du vassal, seigneur Peire: etles consuls doivent prier 
et dire de faire la paix, et je crois que chacun y pense, et ils 
défendent ce qui leur appartient, et ils ont fait ei dit ce qu'il 
convient. Que le roi fasse ensuite ce qui est nécessaire, mais 
que Dieu garde la commune de dommage; au surplus, peu 
m'importe qui sera le vainqueur du jeu. 

1 Et non pas voudront. 

■ Mot à mot: travail de surcroit. 

3 Je ne comprends pas le mot fenial, et ne vois pas de correction ad- 
missible. 

* Les vers 32, 33 et 3i sont assez obscurs et peut-être corrompus. Je 
crois cependant que par et parsonier, qui signifient pair et cohéritier, 
peuvent être rendus par seigneur en parêage et copropriétaire, par allu- 
sion à la situation féodale du roi de Mayorque et de l'évêque de Ma- 
guelone, et à leurs droits sur la plage où avaient été élevées les four- 
ches, cause du débat. Deliurat lur gravier peut encore être une allusion 
au gravier ou grava de celte plage. DERNIERS TROCBADOURS DE PROVENCE 401 

)> Donnons notre tenson à Olivier; il la prendra, seigneur 
Ghiilhem, sans retard, et la chantera en présence des consuls. 

»Le preux 1 Imbert, qui est de parfait mérite 2 , je veux, soi- 
gneur Peire, puisqu'il vit avec courtoisie , qu'il entende le 
premier si notre tenson lui plaît. » 

Peire voudrait voir les consuls agir avec énergie. Guilhem 
désire, au contraire, que les magistrats municipaux ne com- 
promettent pas leur popularité dans ces luttes entre deux pou- 
voirs féodaux. Au roi de Majorque, qui est le seigneur, à dé- 
ployer la force contre ceux qui attentent à ses droits; le rôle 
des consuls est d'exhorter les partis à la modération et à la 
paix. La divergence d'opinion des interlocuteurs n'est pas mar- 
quée assez nettement dans la traduction de M.Meyer.Ainsi, 
à la deuxième strophe , Guilhem souhaite que les consuls 
« agissent avec fermeté et délibération », et à la sixième il les 
approuve de s'être bornés à des paroles de concorde. C'est qu'on 
est trop disposé , d'ordinaire, à rendre chaque mot de langue 
d'oc par un mot français exactement correspondant pour la 
forme, et seulement analogue pour le sens. Ferra semble ap- 
peler fermeté, fermeté suppose action, et voilà le sons faussé. 
ou tout au moins flottant or incertain. 

Un second écueil des traducteurs est dans leur confiance 
aveugle pour les lexiques et les glossaires, travaux on ne peut 
plus estimables, mais forcément incomplets. Ainsi Raynouard 
traduit recrezensa par fatigue, lassitude, découragement : ce 
qui est exact, mais certainement insuffisant. En effet, le mot 
crezensa, croyance, avec le préfixe réduplicatif re, a dû former 
un mot dont le sens est confiance, déférence. C'est ainsi nue 
je comprends recrezensa au v. 19. Avoir fatigue, décourage- 
ment à cause des consuls, reculer devant les consuls, ne me 
parait pas exact dans une réponse à Guilhem, qui demande 
que les consuls se bornent à des conseils. 

Une observation analogue s'applique à un moi de Beren- 

1 II faut entendre ici preux dans son sens primitif d'homme d'honneur 
et de probité, probus. 

■ Mot à mot: car il a prix entier. 

27 402 DIALECTES ANCIENS 

guier Trobel ( § XIY, n, 7), envelhir, que M.Meyer, suivant 
Raynouard, rend par avilir. Le sens me paraît être vieillir. 
Lorsqu'on voit envîlezir ( avilir) passer par les formes envelzir, 
envelhir, n'est-il pas naturel de penser que envelhezir a dû, à 
plus forte raison, subir des transformations analogues et de- 
venir, lui aussi, envelhir? Les vers de Berenguier Trobel parais- 
sent plus clairs et plus logiques avec l'interprétation que je 
propose : 

E pert son temps se! que vol envelhir 
Am seinhoricu 1 don bens nol pot venir. 

Le vague, l'indécision, les contradictions que l'on croit voir 
dans les œuvres des troubadours, proviennent souvent des deux 
causes que je viens de signaler. 

Les autres compositions des divers poètes jusqu'ici inconnus, 
dont j'ai donné les noms tout à l'heure, n'offrent d'intérêt que 
comme documents pour l'histoire de la langue d'oc, et je ne 
puis que renvoyer au livre de M. Meyer le lecteur désireux 
de poursuivre cette étude. Je me bornerai à proposer la cor- 
rection suivante à la tenson de Bertran Albaric et de Guilhem 
(§ XXIV, 1,16): 

Per qu'ieu vos prec mais sufras la maguanha. 

Magagna signifie encore aujourd'hui ennui, dégoût. 

Les pièces anonymes sont au nombre de huit, auxquelles il 
faut joindre six coblas esparsas. On ne peut guère signaler dans 
ce nombre qu'une élégante pastourelle et deux danses assez 
facilement écrites. 

Pour compléter la nomenclature des compositions poétiques 
contenues dans ce recueil, je mentionnerai un couplet en 
français de Kaynaut de Très Sauses et trois sonnets apocryphes 
portant les noms deJacme Mote, de Blacasset et de Bertran:! 
de Lamanon, intercalés au XVI e siècle sur un folio laissé en 
blanc. M. Meyer étudiant, avec la sagacité qui lui est babi- 

1 Seinhorieu est une forme parfaitement correcte et au moins aussi 
classique qm> leinlioriu. DERNIERS TROLIBALOURS DE PROVENCE 403 

tuelle, les caractères du manuscrit Giraud, rapprochant les 
données nouvelles que ce chansonnier fournit à l'histoire litté- 
raire de quelques passages des Vies de Jehan de Nostre-Dame, 
établit d'une manière évidente que ce dernier a eu à sa dis- 
position le chansonnier Giraud, et y a intercalé ces trois pièces 
apocryphes. Le nom de Jehan de Nostre-Dame est à chaque 
page du livre que je viens d'analyser, et Ton peut dire que, 
dans son ensemble, ce volume est un vigoureux plaidoyer con- 
tre le vieil écrivain, que M. Meyer qualifie de « faussaire im- 
bécile. » J'ai négligé avec intention ce côté de l'ouvrage qui 
m'occupe ; Nostre-Dame ayant fourni à M. Bartsch le sujet 
d'une étude publiée dans la dernière livraison du Jahrbuch fur 
romanischè Literatur, j'espère pouvoir résumer, dans un pro- 
chain article, le procès qui s'instruit contre le trop ingénieux 
biographe « des plus célèbres et anciens poètes provensaux. » 

J'en ai dit assez sur les Derniers Troubadours de la Provence 
pour montrer la haute valeur de ce livre, destiné à prendre 
rang parmi les œuvres classiques sur l'histoire littéraire de la 
France méridionale. Lorsqu'un auteur s'est approché d'aussi 
près de la perfection, il est particulièrement utile d'appeler 
son attention sur les points qui semblent offrir quelque prise 
à la critique ; mais, sur l'ensemble de l'ouvrage, il ne peut y 
avoir qu'une opinion : celle dont l'Académie des inscriptions 
s'est faite l'interprète, en accordant au livre de M. Meyer le 
premier prix destiné à récompenser les travaux sur les anti- 
quités de la France. 

Ch. DE TOURTOULON. DEUX QUITTANCES EN LANGUE ROMANE 

délivrées 

par les abbesses du monastère île Sainte-Claire i'Alais, au XIV e siècle L'abbaye connue d'abord sous le nom ft abbaye royale de 
Notre-Dame des Fonts, et ensuite sous celui de Saint-Bernard 
et Sainte-Claire d'Alais, de l'ordre de Citeaux, remonte à une 
époque très-reculée. Des possessions considérables lui furent 
données, en 1229, par Raymond de Roquefeuil, comte d'Ar- 
magnac. Le monastère était alors situé au milieu des bois, 
dans un site agréable, appelé les Fonts, à cause de ses belle • 
eaux, et qui fait partie du territoire de St-Julien-de-Valgal- 
gues, à proximité d'Alais. 

Les ravages commis par les routiers obligèrent la commu- 
nauté à se réfugier à Alais, au XIV e siècle. Le presbytère actuel 
de la paroisse Saint-Jean d'Alais étail la résidence île l'ab- 
besse. 

Parmi les abbesses de ce monastère, on peut citer : en 1309. 
Agnès de Montpezat;en 1445, Mabile de Châteauneuf-Ran_ 
don; en 1726, Delphine de Vogué; en 1732, Anne-Elisabeth 
de Bannes d'Avéjan. M mc de Vissée, de Ganges, nommée en 
177 1. en fut la dernière abbesse. 

Les originaux de ces deux pièces font partie des notes 
et papiers laissés par M. J-.P. des Ours de Mandajors, qui fut 
membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres au siècle 
dernier et l'auteur de l'inscription latine gravée sur le piédes- 
tal de la statue équestre de Louis XIV à Montpellier, en 1718. 
M. Emile de Firmas-Periès les a recueillis en sa qualité d'héri- 
tier, et a bien voulu en fairedonà la Société d'Alais. Ces deux 
document font donc actuellement partie des archives de ladite 
Société: ils sont écrits sur deux feuilles de papier, ou pi 
sur deux fragme bs de feuille isoles, paraissant avoir fait par- 
ii -i un registre ou cahier qui en contenait une série. Le sceau DEUX QUITTANCES EN LANGUE ROMANE 405 

du monastère était apposé au bas de chaque pièce ; mais il n'en 
reste plus cpue les traces delà cire rouge où était l'empreinte. Ce 
sceau était de forme ovale, et, sous la première des quittances, 
il reste même un sixième environ de l'empreinte qui est fort dé- 
tériorée. On peut cependant y reconnaître le profil droit de la 
robe d'une religieuse ou abbesse, tenant à la main une crosse, 
dont on aperçoit seulement la partie inférieure de la hampe, 
et quelques lettres à peine marquées, où, avec beaucoup de 
bonne volonté, on peut lire . . STERIV . . Remembransa sia que en l'an de Nostre Senhor m.ccc. 
lxxiiii, lo. xii. jorn del mes dabrihl, que yeu sorre G-aya, 
abadessa de las sorres menors dalest, ay receuputs. x. s. per 
larma (sic) de Gruilhem Sabatier, los cals nos aviam légats en 
sonderier testamen; e pagalos nos cen l Johan Sabatier, payre 
sieu, say en reyre 2 ; es \ en testimoni de veritat, yeu sorre 
Gaya, abadessa del sobre dich coven, aduze e pauze lo sagel 
de mon ufissi en lan es al jorn sobre dich. 

Traduction 

Souvenir soit gardé que l'an de N. S. mil trois cent soixante- 
quatorze, le douzième jour du mois d'avril, moi, sœur Gave, abbesse 
des religieuses mineures d'Alais, ai reçu dix sols pour l'âme de 
Guillaume Sabatier, lesquels il nous avait légués clans son dernier 
testament; et le sieur Jean Sabatier, son père, nous les a ci-devani 
payés. Et. en témoignage de vérité, moi sœur Gave, abbesse 
du susdit couvent, apporte el appose le sceau de mon office en l'an- 
née et au jour susdits. Remembransa sia que nos sore Guilalmetta Causargua, abadesa 
de las sorres menors dalest. avem reseuputs. x. s. per l'arma (sic) 

' Pour sen. 

* V. le Dict de l'abbé Sauvages, au mot mrr. 

3 Es pour p 406 DIALECTES ANCIENS 

dona Raymoneta Sabatieyra; e paga los sen Joan Sabatier, phil 
sieu ; es ayso nos confesam de veritat, es en iestimoni pauzatn lo 
sagel de nostre bufici 1 (sic) : lan de Nostre Senhor mil ccc.lxxyi: 
lo. xvir. jorns del mes d'octobris. 

Traduction 

Souvenir soit gardé que nous, sœur Guillemette Causargue ab- 
besse des religieuses mineures d'Alais, avons reçu dix sols pour 
l'âme de Raymonette Sabatier, et sieur Jean Sabatier. son fils, les 
a payés. Et ceci nous le confessons véritable, et, en témoignage, nous 
apposons le sceau de notre dignité, l'an de Notre Seigneur mil 
trois cent soixante-six, le dix-septième jour du mois d'octobre. 

GL Charvet. 

1 Pour benufici, sans doute. DIALECTES MODERNES 

GRAMMAIRE LIMOUSINE 

QUATRIÈME SECTION. — liquides et nasales 

R 

I. — R initial 

R initial reste r. Il s'est, comme en français, renforcé d'un 
g dans g ■ ranou.il 'ho = * ranimai la. Ce g n'est qu'un durcissement 
de l'aspiration qui existe virtuellement, comme nous l'avons 
déjà rappelé, en association avec r. 

IL — R intérieur 

A. — Le plus ordinaire est qu'il reste r; mais, entre deux 
voyelles, il permute assez fréquemment avec l'autre liquide (/), 
et aussi quelquefois avec les autres consonnes de sa famille . 
n, s, d ou t. 

a. — Avec /. Ex.: arista, (a)leito; — contrarvnn, countrâli. 

b. — Avec n. Ex.: ros marinus, roumani. 

c. — Avec s. Ex.: prurire. prnser, mot éteint, et prusour, 
substantif correspondant encore usité *. Cette dernière muta- 
tion a lieu même parfois entre une voyelle et une consonne. 
Ainsi plusieurs disent mistre = fr. mj/rte. 

* Celle mutation est très-fréquente en français, où, à une certaine 
époque ( fin du XVI e siècle), elle avait pris un caractère pour ainsi dire 
épidémique. C'est d'alors, pour citer un exemple, que date la forme chaise, 
qui a supplanté chaire dans l'usage commun. 108 DIALECTES MODERNES 

il. — Avec d ou /. — La mutation de r en d se remarque, 
en italien, dans un assez grand nombre de mots, tels que 
dietro = rétro, chiedere = quœrere, tiède =ferit i . On la con- 
state aussi dans quelques variétés du dialecte languedocien*. 
Mais, en limousin, IV, Lorsqu'elle passe aux explosibles de sa 
famille, iie s'arrête pas au d; elle monte jusqu'au t ; . Cela se 
voit dans la conjugaison , où quelques variétés de notre dia- 
lecte, mais non pas la nontronnaise, changent constamment 
en* IV flexionnelle «lu prétérit, disant, par exemple, mingeten, 
begueten, au lieu de mingeren, begueren, formes régulières. 
Cf. l'italien allotta = allora. 

B. — /} s'est vocalisé quelquefois en u. Ex.: carpinum, chau- 
pre; mais ce n'a dû être qu'après son changement préalable 
en /. On en est certain pour aubre ■=■ arbor, puisque la forme 
albre se rencontre. 

On voit /• remplace par i dans eimarisz pr. armari, ei dans 
les formes aybre, poyre = arbor, porrum, qu'on trouve dans 
Etaynouard, mais que nous n'avons pas. Ici encore une muta- 
tion en / a dû précéder, parce que, comme on le verra plus 
loin, / se vocalise aussi en i. 

Pour les chutes, insertions ei transpositions de r intérieur, 
voir le chapitre VI ci-après. 

III. — H final 

/? persiste en finale dans tous les mots qui se terminaient 
par cette consonne dans l'ancienne langue, excepté: 1° les 
infinitifs de tous les verbes; 2° Les mots en ier^s-arius, tels 
que cavalier, bergier, où elle s'est complètement oblitérée. Par 

1 Le phénomène inverse a lieu dans le latin meridies — medidies, ar- 
guere = adguere, arbiter — adbiter, etc. 

- Voir, dans la Revue des langues romanes, tomo I er , page 123. la noti 
de M. de Tourtoulon sur le sous-dialecte de Montpellier. 

s Pareillement, nous n'avons pas constat* de mutation de ri rm r (voii 
ci-dessus, l > ntales ; mais nous en avens relevé une de t en r. (iRAMMAIRE LIMOUSINE 409 

compensation, L'e des infinitifs en er, tonique ou non. s'est, 
comme on Ta déjà vu, diphthongué en et; mais cela n'a pas 
lipu partout. Dans le parler de Tulle et d'une notable partie 
de la Corrèze, aucune modification de 17 ne compense la chute 
de IV. Dans la même contrée. IV, tombée aux infinitifs en ér, 
persiste dans les mêmes formes quand elles sont prises sub- 
stantivement. 

R final tombe encore accidentellement dans quelques au- 
tres mots, par exemple dans pou = paor = pavorem: — à 
Nontron, dans sei = se?* = sero, qui se dit ser à Tulle ci même 
dans certains lieux du haut Limousin : — à Tulle dans an = 
aur =aw*um, qui se dit, à Nontron. or, comme en français. 

L 
1. — L initial 

En règle générale, il reste /. Il est devenu r dans roussi- 
nhôu = ' luscîniolum (mais la mutation remonte probablement 
au latin vulgaire), et n dans nentilho = pr ■. lentilha, et quelques 
autres mots. 

En bas limousin. / initial devant i se fond quelquefois, 
nomme cela arrive souvent à la même consonne dans le corps 
et à la fin des mots, en un i consonne. Ex.: yinge = linge : 
ijihortà =. libertâ. Lorsque 17 dont 17 esi suivie précède lui- 
même une autre voyelle, il se confond avec 17/ provenant de 
la fusion de 17. Ex . : youn = lioim : — yé = lié {lectum . 

II. — L intérieur. 

A.. — Entre deux voyelles, / reste ordinairement /. Mais 
quelquefois il permute, comme en initiale, avec r ou avec n. 
Ex.: lilium, ïiri; - miular, miôunâ; ■■-- calyculum (?.), calelh 1 , 
chalei à Nontron , à Limoges chonei; — fr. caleçon, canessou. 

Ce mot n'est ni <lans Raynouard, ni dans Rochegud<\ mais il est 
mentionné, parmi Ips rimes en elhz estreit, dans le Donat provençal. 410 DIALECTES MODERNES 

Nous avons vu tout à l'heure r passerai! t. C'est, je pense, 
moyennant une mutation semblable de 17* de l'allem. schale 
qu'il faut expliquer le mot eichato (pr. escata) = fr. écaille 
'anc. fr. escale). 

B. — Entre une consonne et une voyelle. /, en général, 
reste /, sauf à former, s'il y a lieu, avec la consonne, la com- 
binaison double /// ou l'une des combinaisons triples rlh ou 
Çjlh (voir ci-dessus, section I re du présent chapitre). Ex.: ta- 
bfuila, taulo; — placere, plazei : — clavis, clhau; — ungfujla. 
nunglho; — sit(u)la. set/m. 

Il est devenu r dans freûle = flebilis e1 dans brussî =* blu- 
aire pour *bulsire i . Titre, chapitre, apôtre, où la même mutation 
a eu lieu, sont des mots empruntés au français : peut-être 
aussi vôutrâ ('vultularc), bien que la présence de la diphthon- 
gue me porte à considérer plutôt ce dernier comme indi- 
gène. 

En haut Limousin, /, après r, permute avec n dans pernn = 
perla {h Nontron perlo). 

C. — Entre une voyelle ou une consonne, /. à moins qu'il 
ne se transpose (voir ci-apiès, chap. VI) se vocalise en u, ou 
il tombe. Il se vocalise après les voyelles graves 3 (a, e, o), il 
tombe après les voyelles grêles 3 (?', », ou). Ex.: salvia, sauvio; 

' La mutation normale serait end. C'est, en effet, en la douce plutôt 
qu'en la forte que l, comme r, aime à se changer, quand il passe aux x- 
plosives de sa famille Cette mutation, qui ne se constate, je crois, en 
langue d'oc, qu'accidentellement (p. e. gasc. (laissa = la.rare; cf esp. 
dejar, pg. deixar), est caractéristique de quelques idiomes romans, par 
exemple, dans le domaine italien, du sicilien, où II devient toujours dd. et, 
du corse, où le même couple se transforme en dr. 

- *Bul$ire (ou *bulsere) est prouvé par Imlsella (fr. brussedes = 
pince), forme vulgaire de bidsella, qui se ht dans le Y.; jr,-jvl>y.y-y 
de Pollux, ouvrage dont M. Boucherie a le premier signalé le haut 
intérêt et qui vient d'être publié, pour la première fois, par ses soins, 
avec de savants commentaires, dans le tome xxni des Notices des 
manuscrits delà Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques. 

: Qu'elles soient telles ou qu'elles le soient devenues Ainsi, o prétoni- 
que devenant ou, selon la règle, molinarium donne mnuuiê et non 
mouniê, tandis que molere, dont \'o, toujours d'après la règlf. est resté o. 
donne moure. GRAMMAIRE LIMOUSINE 411 

— a/tare, ôutar ; — me/sa (pr.), meiisso; — esfêlnir (pr.), n- 
feùni; — molfejre, maure ; — cultellum, couteiï ; — puis, poû ; — 
cultura, couturo ï ; — pul(i)cem, pùze. 

Dans les mots empruntés au français, / en pareille position 
ne se vocalise ni ne tombe, mais il se change ordinairement 
en r. Ex : armana. recorto, insurtd, carculâ. C'est la pronon- 
ciation presque constante des g'ens de la campagne. 

L intérieur se vocalise aussi quelquefois en i. Il faut re- 
marquer que là encore — comme du reste dans tous les cas 
de vocalisation d'une consonne — la voyelle qui remplace / 
n'est pas une voyelle franche, mais une semi-voyelle. C'est 
en réalité avec Yi consonne (qui dans quelques mots se vocalise 
entièrement pour former diphthongue avec la voyelle précé- 
dente) que / permute dans le cas qui nous occupe, comme 
nous l'avons vu faire, à Tulle, en initiale. Cette mutation de / 
en i consonne est caractéristique de certains idiomes, par 
exemple de l'italien, et, parmi les patois d'oil, du saintongeois. 
Mais, là, c'est après une muette et devant une voyelle qu'elle 
se produit. Ex.: planta, it. planta, saint ong. piante. En li- 
mousin, elle n'a lieu, au contraire, qu'après une voyelle et 
devant une consonne. C'est principalement, presque unique 
ment, quand / se précède lui-même, qu'il passe ainsi à IV. 
S'unissant sous cette nouvelle forme à son compagnon, il 
se fond avec lui en Ih. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans 
holhir (bullire) colhir (colligere), formes que l'ancienne langue 
nous offre simultanément avec bulir, culir, que notre dialecte 
connaît seules. L7 géminée des finales latines enall.,, ell.., lll... 
oll. ., ull... subissait souvent cette modification. De là, pour la 
plupart des mots de l'une ou l'autre de ces désinences, deux 
formes distinctes, résultant l'une de la fusion des deux / en 1 Par exception l après o est tombé dans co ==> col(a)phum (pr. colp) et 
s'est changé en r, après ou, dans ou rme => ulmus (pr o\m). 

1 La mutation de l en i peut avoir lieu après toutes les voyelles, sans 
distinction de graves et de grêles. 41? DIALECTES MODERNES 

lh [il), l'autre de la chute pure e1 simple de la seconde, par 
exemple, pour castellum, castelh ei castel; pour metallum, me- 
tulh et métal; pour* follum, folh et fol; pour nullum, nuit ou 
»>//// et /////. C'esl '!•' la forme en / pure de l'ancienne Langue 
que dérive la forme nontronnaise et, en général, limousine 
de pareils mots. Mais la forme en lh, réduite à i K , a laissé 
quelques traces en haut et bas Limousin. 

En dehors du cas précédent, c'est-à-dire ailleurs que dans 
les désinences en all..,ell.., etc., / s'est rarement ehangéen 
i. On peut citer les formes de l'ancienne langue aitan, aital et 
aitre (alterum)* qu'on trouve déjà dans Boëce 3 . Le limousin 
actuel n'offre que peu d'exemples (!<■ cette mutation dans le 
corps d'un mot. Je ne sais si les suivants ne sont pas les seuls: 
eoueijà (h . 1. couija) = collocare (pr . colgar); coueissi (b 1. 
couissi) =*rulcitinum (pr. coissi). 

111. — L final 

/.provençal, suivani a la lin de- mots la même loi que de- 
vant les consonnes, est tombé chez nous après les voyelles 
grêles et s'est vocalisé en u (ou) après les voyelles graves. 
Ex.: solum, sol. soû; — filum, fil, fî : — culum, cul, cû ; — na- 
tale, nndal, nuddii: — cidtel/tnn. coutel, couleù; — collum, roi, 
cou. La règle est sans exception après a et o d'une part. >/ 
et ou de l'autre ; elle en souffre au moins d'apparentes après 
'• et i. Ainsi les formes telles que coûté, mante = pr. coltel, 
niantel, signalées ci-devant, chap. 111, Diphthongues, pour- 
raient, à la rigueur, s'expliquer par la chute pure et simple 

1 Ex.: et = /'lh 'Me), comme on dit. par exemple, à Rochechouart; — 
'imé (pour couei. roui) = colh (collum . à Treignac ; — dei ■--= <lelh [dell'), 
à Tulle, etc. 

: Cf. le portug muito (multum). Une forme pareille, en espagnol, » 
donné macho, par mélhathèse ot durcissemenl de l't. 

3 La vocalisation de l en '/ n'esl pas moins ancienne daus la langu°. 
le fragment de la trad. de l'Evang. de saint Jean (XI >.) reproduit 
dans Bartsch. Chrpshnn., col. 7 et suiv. <;r\mmaire LIMOUSINE 413 

de 17, bien qu'il soit préférable d'en considérer Te final comme 
une réduction de la diphthongue eu, la même désinence ne 
pouvant avoir dans d'autres mots, tels que mê ■=■ meurn, 
que cette origine. Mais, d'un autre côté, les formes telles que 
abreù = pr. abrieu, déjà signalées à la même place, résultent 
évidemment de la vocalisation préalable de 17 après i, et il est 
même probable que dans ce mot-là et dans tous ceux qui ont 
en provençal la double forme il et iu, notre î est plutôt un ré- 
sidu de iu que de il, la diphthongue pr. iu, quelle qu'en soii 
l'origine, s' étant toujours chez nous réduite kî. quand elle n'esT 
pas, probablement par l'intermédiaire de ieu, devenue eu. 

En bas limousin, 17 finale 1 , en général, ne se vocalise ni ne 
tombe ; mais elle a une tendance marquée à passer à 17', ten- 
dance à laquelle on la voit céder de plus en plus à mesure qu'on 
s'approche de l'Auvergne, où cette mutation est ordinaire el 
caractéristique. En haut limousin et à Nontron, mais ici plus 
rarement encore, / final ne devient r que dans un très-petii 
nombre de mois, et, dans la pluparl des cas que j'ai notes de 
ce changement exceptionnel, / est le résidu d'un /// provençal. 
Ex.: bullit, Imlh, bur % \ — melius, rnielhs, mier Limoges); — 
* peduc u lus, pezôlh, pur 3 ; — milium, milh, mir i \ — errtb- 
unillt. embounir 3 . 

Dans les mots empruntés au français, sauf après i, où il 
tombe toujours, / final persiste 3 . 11 se maintien! aussi en étal 

1 II faut entendre 17 réellement finale, par exemple, au singulier de$ 
noms en al, el, 61, car au pluriel, grâce à Y s qui suit VI et bien qu'on ne 
fasse plus sentir cette s, au moins le plus souvent, 17 se vocalise selon la 
règle ordinaire. 

2 Un peu plus bas, à Ribérac, par exemple, on dit bû, selon la règle. 

3 On dit aussi et plus souvent, à Nontron, pei. Ces deux formes don eut 
provenir, par bifurcation, d'une forme intermédiaire, elle-même déjà for- 
tement contractée, "peulh, réduite dans l* premier cas à pulh, élans le 
second à pelh. 

4 On dit aussi mi, embouni, selon la règle. — Pour mi, on trouve à Li- 
moges la forme met, qui suppose melh au lieu de milh. 

s Dans les campagnes, il passe le plus souvent à Yr: carnavar, para .or. 
Cela a lieu surtout après a. — Lh final d'origine française subit aussi 414 DIALECTES MODERNES 

dans bal K et dans le ronom démonstratif fajquel , mais, dans 
ce dernier mot, seulement quand le mot suivant commence par 
une voyelle. Ex.: quelôme, m&isqueii charnu. Soûl, bel, lai, quai. 
en pareille position, gardent aussi quelquefois leur / finale. Lh Un a déjà vu les origines diverses de cette consonne double; 
récapitulons-les ici. 

Lit provient : 

1° De li (quelle que soit dans cette syllabe la source de Ft) 
suivi d'une voyelle. Ex.: fi lia, fil/tu : — palea, palho; — papi- 
lionem, pavilhou. Cette condensation de li en lli se produit dans 
notre dialecte, en initiale comme dans le corps des mots; ainsi, 
nous prononçons lham, Ihoun, Ihé, les mots que, pour ne pas 
dérouter le lecteur, nous continuons d'écrire, d'après l'ortho- 
graphe classique, liam ( ligamen), lioun fleonem), lié lectus : 

2° De il ou jl suivi d'une voyelle. En ce cas, i (voyelle ou 
consonne) se transpose. Ex.: ba/fujlarc balhâ. L'ancienne 
langue avait pour ce mot une autre forme plus usitée, à ce 
qu'il semble, où 17, ne s'étanl pas transposé, s'était uni, non 
à 17, mais à Va: bailar. C'est cette dernière forme qui est 
restée en bas limousin [beila) ; 

3° De cl, gl, il, pi (ces deux derniers couples préalablement 
changés en 67). Ex.: *acucla, (ajgulho; — coagulare, calhâ ; — 
sitfujla, selho ; — *.sA u)pula, eitoulho ; 

4° De //. — Nous avons vu ci-dessus que le Ut de cette 
dernière origine est fort rare, sinon tout à fait inconnu, à 
Nontron,mais qu'il a laissé en finale, -mus sa forme réduite (i), 

parfois la même mutation. Ex.: (auteur ( ==fr. fauteuil), qu'on dit vers 
Limoges pour foutwi, qui est la forme indigène et correcte, usitée à 
Nontron. 

1 Ce doit être à l'influence française que 17, dans ce mot, a dû de ne 
pas se vocaliser. Peut-être aussi, et cela parait même plus probable, notre 
dialecte, après avoir laissé périmer et oublié son propre bal bau ? ), a-t-il 
emprunté plus tard celui du français. GRAMMAIRE LIMOUSINE 415 

des traces plus ou moins nombreuses sur d'autres points du 
domaine de notre dialecte. 

En limousin, et aussi, je crois, en général dans les autres 
dialectes de la langue d'oc, l'ancien lh final est toujours dé- 
composé en ses éléments constitutifs (/ et i consonne), dont 
on rejette ici l'un, là l'autre. A Nontron nous rejetons 1'/ et 
nous gardons \"i, qui, complètement vocalisé, forme diphthon- 
gue avec la voyelle précédente. Si cette voyelle est un i, lh 
tombe tout entier. Ex.: miralh, mirai; — artelh, artei; — 
yinolh, janouei ; — milh,mi. lien est de même en haut li- 
mousin, sauf l'exception, déjà mentionnée ci-dessus et moins 
rare là qu'à Nontron, ou lh. préalablement réduit à / ; de- 
vient?* 1 . — En bas limousin, c'est au contraire, en général, 
Yi qu'on rejette pour retenir 17 2 , qui, d'après la tendance 
déjà signalée, passe ordinairement à /'. Ex. : uelh foculumj, el ; 
— solelh *(suliculum), soûle l ; — trabalh, trobal; — ginolh, 
janoul. 

Comme en finale, lh entre deux voyelles peut se réduire à 
t (consonne). Cette réduction est habituelle, en français, dans 
la prononciation parisienne (Ex. : Versaye, bouyi — Versailles, 
bouilli); en langue d'oc, on la remarque dans le dialecte pro- 
vençal, où elle paraît constante (Ex.: bataio, Mireio). Elle est 
assez ordinaire en bas limousin (Ex. : vouyo = ûuvelho du haut 
limousin; — souyé = fr. soulier; — touayo =pr. ioalha); mais 
on ne la pratique ni à Nontron, ni dans le haut Limousin. 

M 

I. — M initial 

M initial, en règle générale, reste m. 11 s'est changé en la 
muette correspondante de sa famille, c'est-à-dire en b, dans 

1 Dans certains lieux, 17, exceptionnellement conservée aux dépens de 
l'i, se vocalise quelquefois en u, selon la règle générale de VI finale. 

- C'est ce qui a lieu aussi en languedocien et en provençal (moderne). 
Dans ce dernier dialecte, 17 se vocalise en u, et l'on a, par exemple, 
mirau $ouleu=miralh, çulelk. 4ki DIA1 BCTBS MODEREES 

deux ou trois mots, tels que boulhùu = moiol et bigarouei = 
migarouei k , qui se dit aussi, mais non pas dans les mêmes 
lieux. lia passé à Yn } comme en français dans napo z^mappâ, 

et dans menêplâ, qui provient d'une forme féminine de mespi- 
Uiin moyennant un redoublement . 

II. — M intérieur 

A. — Entre deux voyelles, m reste m. Ex.: dumetum, dumé. 
Il s'est exceptionnellement changé en l> dans abusa = amusa 
ei quelques autres mois. 11 es! monté jusqu'au p dans eipou- 
iîdâ, si du moins, comme je suppose, ce mot est le même que 
le pr. esmofidar. 11 est devenu / dans sôulâ, qu'on dit en haut 
limousin pour sôumd (-=salvare), ei //dans vendenhâ = vinde 
miare, rounhâ pr. romiar)=z ruminare, garganelo s=pr, gar- 
gamela, fanho{pr. fanha) = *famica' i . 

Apres une voyelle ei devanl nu.' consonne, m, comme en 
français, devient //. ouplutôl il disparaît comme son distinct, 
en laissanl par compensation le son nasal a la voyelle précé- 
dente. Ex.: fem i mi. fenno; — semfi huit, seanâ; — damnare, 
dannâ , — "cambiare, ckanjd, ou, par assimilation du b. chari- 
iibu : tremfu lare, trembla; — pr. sumpsir, sunsi. 

111. — M iinal 

Le m final de l'ancienne langue, qu'il fui ou non suivi d'une 
autre consonne, a toujours disparu comme son distinct; mais 
toujours aussi il a laisse à la voyelle précédente le sou na- 
sal 3 , ce que Vu n'a t'ait . en général, comme on le verra plu 

' On dirait en français mil — garouil. C'est le blé d'Espagne. 

2 Dans ce dernier exemple. IV (consonne qui est dans nh prov enl du 
c, non de 17, de fam>ca (Voir pour cette étymologie le Dict. de Littré, an 
mot fit ige.) 

Je figurerai toujours par m loul son nasal linal provenant d'un m 
latin Cette orthographe, conforme à la tradition comme à l'étymol 
ne pourra induire en erreur, quant fi la prononciation, le iecteur étant CiRAMMAIRE LIMOUSINE 417 

loin, que lorsqu'il était originairement en position. La rai- 
son en est vraisemblablement que Y m avait encore en finale, 
dans l'ancienne langue, une prononciation distincte. Les or- 
thographes telles que ramps, femps (= rams, feras, de rama*, 
fimus), qui ne sont pas rares, me paraissent le démontrer. ( !e 
qui le prouve encore, ce me semble, c'est que plusieurs des 
noms en m final ont repris une voyelle flexionnelle. Tels sont 
rime, crime, semé, lume. Ayant ainsi conservé son existence 
propre dans son passage du latin à notre ancienne langue, m. 
devenu final, s'est trouvé plus favorisé que», qui, tout le dé- 
montre, T avait perdue, et, en s' affaiblissant à son tour dans 
le cours des âges, il a pu laisser trace de lui-même , tandis 
que n, en continuant de s'affaiblir, ne pouvait plus que dispa 
raître en entier. N I. — N initial 

Régulièrement, n initial reste n. Ex.: nomen, notait: — ne- 
fjutem. nebow. 11 est passé, dès l'ancienne langue, aux explo- 
sives de sa famille dans deytt = nec unus. 

11. -- N intérieur 

A. — Entre deux voyelles, n persiste (Ex.: carrninare, char- 
mena; — ventre, cent; — ponere, pounei), sauf exceptionnel- 
lement dans quelques mots où il devient : 

m. Ex.: //terni, memino [petit enfant, petite fille, plu- commu- 
nément poupée), adjectif substantivé dont l'origine est in- dVerii, une fois pour toutes, que l'wi en finale n'a plus d'autre valeur que 
celle de Yn à la même place. Ainsi les mots fum fumus . Uaih ligàmen , 
prim (primus). soum (sorhnus), doivent être prononcés commr; s'ils 
étaient écrits fun, Van, prin etsoun. 

2S 418 DIALECTES MODERNES 

certaine, mais <]ui, dans les autres idiomes romans où il se 
rencontre 1 , a toujours n au radical ; 

r. Ex.: venenosus, verenoû ; 

l. Je ne puis retrouver d'exemple de cette mutation, mais 
il est peu probable qu'il n'y en ait pas; aussi crois-je devoir 
la noter pour mémoire. 

B. — Entre une consonne et une voyelle, n se comporte 
différemment, selon que la consonne est plus ou moins com- 
patible avec lui. Il reste n après m, après les liquides et après s. 
Ex.: damnare, dannâ; — salfijnarius, su unie ; — * fuma ta, for- 
nada, fournado; — as(i)nus, asne, âne. Il se combine, pour for- 
mer nh, avec la gutturale muette douce (g). Ex.: pugnare, 
pounhâ; — sang(ui)nare, sannhâ. Enfin il se change en r après 
les labiales, les dentales explosives et après c. Ex.: carpfijnum, 
chaupre; — coph(i)num , côfre ;—ord(i)nem, ordre:— diacfojnum, 
diacre. 

C. — Entre une voyelle et une consonne, n se change aussi 
quelquefois en r. Ex.: anfijma, arma ; — can(na)bim. (limbe: - 
ou encore en l: anfijmalia, ôumalko (= almalha). Mais ces 
mutations sont exceptionnelles. Sauf de vaut g, qui, ramolli en 
y, s'unit souvent avec lui pour former nh*, la règle est qu'il 
disparaisse comme son distinct, en laissant seulement, par 
compensation, le son nasal à la voyelle antécédente. Même 
dans beaucoup de mots, cette dernière trace del'n s'est effacée. 
Tels sont ceux, en général, où cette consonne était suivie, en 
latin, d'une spirante dentale ou labiale [s, four). L'oblité- 
ration de Yn en de pareils mots 3 était déjà achevée dans l'an- 4 Par exemple en espagnol et en portugais: menino, menirut. Dans 
cetle dernière langue, le féminin memna, outie le sens propre, a aussi le 
sens métaphorique de pupille, prunelle, que l'on donne chez nous au mas- 
culin memi. Diez tire menino et ses congénères du gaélique min. (Voir 
Littré au mot nienin. et Diez lui-même, Vorterbuch tome I er , au mot 
mina . ) 

- Voir ci-dessus, article du G, II, A, d. 

3 II ne s'agit ici, bien entendu, que des mot- d'origine populaire , car, 
dans les mots savants, Yn est restée. GRAMMAIRE LIMOUSINE 419 

oienne langue ; mais elle n'était pas commune à tous les dia- 
lectes, comme le prouvent les doubles formes (par exemple, 
cofir et confir) que Ton trouve de presque tous. Ce sont les 
premières, c'est-à-dire les formes dénasalisées, qui ont prévalu 
en limousin, non pas, à la vérité, dans tous les mots de cette 
catégorie, car il y en a, au contraire, un très-grand nombre 
où la voyelle est nasale ; mais il est possible que, dans la plu- 
part de ces derniers, au lieu d'être restée telle, elle le soit 
seulement redevenue, et que ceci soit dû à l'influence du fran- 
çais. Quoi qu'il en soit, voici des exemples de l'effacement 
complet de Yn après toutes les voyelles : 

Après a: trans, tras, trâ; — mansum. mas. ma; — mansio- 
nem, maiso, meijou. 

Après e: burgensis, borzes, bourjeî: — prensus, près, prei; — 
pensum, pes, pei*. 

Après i: infantem, efant, efan ; — inflare, uflar, ûflâ; — in- 
sula, isla, Ho '. 

Après o : conficere, cofir, coup : — *convitare, cooidar, cuu- 
ridù ; — consilium, cosselh, coussei; — conscientia, cossiencia. 
roussi nro; — bonfojs, bos, bon. 

Après //.' un{o)s, us, û 3 . 

III — i\ final 

Il faut distinguer deux cas: l u celui où Yn final de l'an- 
cienne langue était suivi, en latin, d'une autre consonne: 
2° celui où il était suivi d'une voyelle. 1 Ajouter sei — pr. ses, forme affaiblie de sens, senes, qui est le latin 
sine, accru du suffixe adverbial s. 

i Ajouter di — de intus, par l'intermédiaire du prov. dins, qui est 
lui-même un affaiblissement de dintz. — C'est dans les mots où Vn était, 
en latin, précédée d'un i que l'on remarque chez nous le moins d'exemples 
de la chute de cette consonne. 

3 Ajouter dilû, déjà dilu$ en pr., par affaiblissement de diluas [dies 
lunœ), où l's paraît devoir être. considéré comme un suffixe adverbial. 43»U DIALECTES MODERNES 

Dans le premier cas, Yn, en disparaissait toujours comme 
son distinct, a laissé à la voyelle précédente le son nasal 1 
Ex. : yrandem. gran i : — annum, an; — mente, men dans les 
adverbes);— de intus, dintz , din "' ; — montent, moun; — 
secundum, segoun. Au contraire, dans le second cas, sauf quel- 
ques exceptions qui vont être spécifiées, Yn s'est complète- 
ment effacée et la voyelle précédente est demeurée pure. 
Exemples: 

Après a: germanus, germon e1 germa, germo; Mussida- 
num, Muycida, Moueicido : — christianus, crestian ei crestia, 
crestio (à Tulle) 4 . A ce dernier moi s'est substituée. àNontron, 
la forme française. Quelques autres dont la forme en a était 
moins usitée, à ce qu'il semble, que la forme en an, ou qui 
n'avaient que cette dernière, ont pris également chez nous la 
désinence française. (Voir ci-dessus, chapitre 111. 1 1C section. 
A.) 

Apres e:fenum,fen ei fe, fe;— lenem, len ei le, le; — bene, 
ben et be, be; — plénum, plen et pie, pie; — alen * et aie, 
aie; — venenum, veren etvere, vere. L'e, à Nontron du moins, 
est resté nasal dans ren (lat. ren) et clans serai. 

Après i:finem, fin et fi, fi; — vicinum, vezin ei uezi, vezi; — 
divinum, devin ei devi, devi; — matutinum, matin ei mati 
mati. SiTon ne tient pas compte des mots empruntés au fran- 
çais, où 1% en restant nasal, a presque toujours pris le son de 
Y e, les exceptions son! très-rares. On en trouve une dans 

1 Excepté, en bas limousin seulement, dans les désinences verbales de 

la troisième personne du pluriel ou ' uni l el affaiblissement r monte 
à l'ancienne langue. Voii', ci-après, Conjugaison. 

- L'a de ce mot a perdu exceptionnellement le son nasal dans la locution 
gramarcei [grand merci . c qui s'explique assez par l'usage continuel de 
cette locution II en est de même, et par la même raison, de '«'lui de lin 
tum, levenu ta ou to dans plusieurs locutions. 

3 Voir la note 2 de la page précédente pour la forme di, usitée concur- 
remment avec din 

* Voir d'autres exemples au chapitre III, l re s"ction, A. — 1> ■■ ■ 
à cet endroit, a gardé sa forme primitive dans la locution di matât sei 
(= deman a ser), qu'on prononce comme un seul mot. 

B Alen est le substantif verbal de alonar = anhelare GRAMMAIRE LIMOUSINE 121 

dans rhin — minus, forme étrangère à la langue classique. 

Après o: rationem, razon et razo, razou; — et ainsi, non-seu- 
lement de tous les mors provençaux en on (o) final, mais 
encore de tous ceux de la môme désinence que nous avons 
empruntés au français. Il n'y a qu'un très-petit nombre 
d'exceptions, et ces exceptions n'atteignent, parmi les mots 
non empruntés, que des monosyllabes 1 . Ex.: honum, bon et 
ho, boun ; — tonum, to et fou. toun; — donum, don, doun; •— 
leonem, ko, lioun ; — non, no et non, non et non»-. Parmi les 
mots d'origine française, on peut citer minhoun et mâroun 
marron). 

Après u. — On trouve ici autant d'exceptions que d'applica- 
tions delà règle: n est tombé dans bru 'même origine germa- 
nique briin que le français brun): dans gru, dérivé selon 
toute apparence d'une forme altérée de granum, dont il a le 
sens, et dans degu 3 (nec "nus)': il est resté, au contraire, dans 
//>/ et sou autre composé chacun, et. déplus, dans///// (de jéju- 
num) et dans coumun communem). 

Remarque. — Une conséquence <}<• la chute île Vn, comme 
son distinct, dans les mots tels que fontem, ardentem, c'est-à- 
dire dans ceux où il était suivi d'une autre consonne et où 
l'orthographe le maintient toujours pour figurer le son nasal 
qu'il a laissé, en disparaissant, à la voyelle qui le précédait ; 
une conséquence, dis-je, de sa chute a été que cette voyelle, 
malgré les apparences, a cessé d'être en position. Ainsi s'ex- 
plique que Yo de pareils mots air subi, en limousin, comme 

1 Demoun n'est pas une exception. La forme première du mot est de- 
moni. où ni, à peu près identique à nh, a été traité comme cette consonne 
composée dans lonh. besonh, devenus loun,besoun. (Voir ci-après Nh.) 

- Noun ne fait pas réellement exception, car on ne l'emploie que devant 
une particule négative [pà. poui'ti ou </ri>). avec, laquelle la prononciation 
l'unit comme en un seul mot, et on comprend qu'il échappe ainsi à la 
règle de Vn finale pour suivre celle de Vu intérieure. 

Lïn réparait dans degunlio [nec mm loco . parce que le tout ne forme 
qu'une espèce de mot composé, où Vn se trouve dès lors soumise à la même 
loi que dans noungro de la note précédente. 422 DIALECTES MODERNES 

déjà probablement dans la langue classique, le même traite- 
ment que Yo long par nature, et que les rimes en en soient 
uniformément qualifiées d'étroites par le Donat provençal. 
('Voir ci-dessus, chap. III.) Nh On a vu précédemment les sources diverses de cette con- 
sonne double. Je les rappelle ici : 

Nh provient: 

1° De ni ou ne (préalablement changé en ni) précédant une 
voyelle : ingeniosus, enginhos, ginhoû : — *vinea, vinha, vinho ; 

2° De gn : regnare, renhâ; 

3° De ng : plangere, plânhei, ou ne 1 : punctum, pr. ponk. 

Nh a aussi quelquefois pour origine dans l'ancienne langue, 
comme en espagnol 2 , Yn redoublée. Ex.: estanh — stannurh, 
gronhir = grunnire. Mais cette mutation de nn en nh. rare 
d'ailleurs, ne se remarque pas en limousin. 

De même que Ih final de l'ancienne langue se réduit souvent 
à /, ce que nous avons vu, par exemple, en bas limousin, de 
même nh final se réduit quelquefois à n. Cette réduction est, 
comme celle de Ih, particulière au bas limousin, bien qu'on la 
constate aussi parfois en haut limousin. Ex. : longe, lonh, 
loun; — besonk, besoun. Chez nous, on préfère, en général, 
les formes résultant de la dissociation des éléments de nh 
(n-y) et de leur transposition, formes déjà usitées d'ailleurs. 
concurremment avec les premières, dans la langue classique. 
Ainsi nous disons louen ou luen, besouen e1 plen (== plaing), où 
la diphthongue ai, probablement sous l'influence française, est 

4 Entre deux voyelles, ne, par exception, a donné également nh dan? 
trounho, si du moins, comme je suppose, ce mot, qui signifie souche. 
tronc, vient bien d'une forme vulgaire et féminisée de truncus. Mnis il 
est probable qu'une mutation du c en g avait iû précéder Pareillement 
l'inho, s'il vient de *fan(i)ca (pour *famica) a dû passer par *fanga, 
comme le prouve d'ailleurs le fr. fange. 

- Ex. : un» — annum . GRAMMAIRE LIMOUSINE 423 

devenue e*. Dans ju/n, — junh de junius, nous avons, comme 
en bas limousin, rejeté simplement Yy du nh*. Dans tous les 
cas, que Yy associé à Yn se transpose ou disparaisse, cette 
dernière consonne se conforme toujours à la règle générale 
de Yn finale, c'est-à-dire qu'elle perd sa valeur propre et 
n'est plus que le signe de la nasalité de la voyelle ou diph- 
thongue antécédente. Même, dans deux ou trois mots d'un 
usage très-fréquent, elle s'est complètement effacée. Tels sont 
perpai (poitrine) = perpoing 3 , pouei 'no et pei 'no = point (ou 
ponh) nna. 

Les relations d'échange, que nous avons vu plus haut unir 
/ et n, existent aussi naturellement entre Ih et nh. Ces deux 
consonnes composés peuvent donc permuter ensemble. C'est 
ce qu'on voit dans borlhe, comparé au français borgne et à 
l'italien bornio, et dans tourlhou, qui se dit en bas limousin 
pour trounhou (= fr. trognon), usité chez nous. 

Camille Chabaneau. 
(.4 suivre.) 1 De même eiten = estaing, autre forme de estank (stannum. et eitren 
— estrain ou estranh (extraneus) . 

■ L'ancienne langue nous offre déjà cette forme réduite à côté de la 
forme complète. — Eitan (stagnum), qu'on pourrait être tenté de citer 
comme un autre exemple du rejet de l'y de nh. provient non de estanh< 
mais d'une deuxième forme concurremment usitée, estanc, ou le g de 
stagnum, au lieu de se ramollir, s'était au contraire renforcé en se 
transposant. De cette forme estanc dérive le féminin eitancho [stanca 
dans Raynouard). 

3 Cette étymologie parait certaine, le vêtement qui recouvrait la poitrine 
étant devenu, par métonymie, le nom de la poitrine elle-même. Voici' 
d'ailleurs, la série des modifications, toutes parfaitement normales, que 
suppose le passage de perpoing à ■perpai: perpoig, perpouei, perpei, per- 
pai. Le môme procès (sauf la perte de la nasale) se remarque dans 
(ajpraimo — (a)preimo = (a)proueimo - aprois'i'a approximat et dans 
sai = sei — souei = soi [sum . NOTE 
<d 7 R UNE VARIÉTÉ DU SOUS-DÏÀLEGTE DE MONTPELLIER Le petit poëme la 1 iradona, dont nos lecteurs apprécie- 
ront le mérite, est l'œuvre d'un homme qui a reçu pour uni- 
que instruction littéraire les leçons de l'école primaire de 
sonvillage.il est vrai que la maigre semence est tombée sur 
un sol fertile, ei que le goût des lectures sérieuses a contribué 
à développer d'heureuses dispositions naturelles. Mais ces 
productions, en quelque sorte spontanées, de l'esprit et de la 
Langue méridionale, n'en fournissent pas moins un argument 
sérieux à opposer aux adversaires des idiomes provinciaux. 
Jamais un habitant de nos campagnes, quelque bien doué 
qu'on le suppose, ne parviendra à penser avec cette netteté, 
à s'exprimer avec ce charme, dans une langue qui ne sera pas 
celle de son village, et qui ne s'adaptera pas à la description 
de la nat un 1 telle qu'il la voit et la sent. 

Tandis que, pour l'homme du monde, un seul terme suffll 
à exprimer, par exemple, l'idée d'eau qui coule, de courant, 
le laboureur, le berger, qui a observé des courants de phy- 
sionomie diverse, — courent, rien, regola, rajôu*, — éprouve 
le besoin de rendre chaque particularité par un mot distinct 
et non par une périphrase pédante. Pour lui, coula, trescoulà, 
regoulà, de même que regarda, agachà, espinchà ei espinchounà, 
sont autant de nuances à chacune desquelles il faut un 
terme correspondant. Forcez-le à s'exprimer en français, il 
transportera dans la langue imposée des expressions ei 
tournures dont son esprit ne peut se passer, et qui varieront 

' Rien signifie à la fois le ruisseau considéré dans son ensemble <"■! 
l'eau courante du ruisseau. Regola peut difficilement se traduire par ri- 
gole ; ce dernier mol ne désigne guère que le lit artificiel d'un courant 
d'eau, etjamais l'eau elle-même. VAR. DU SOUS-DIALECTE DE MONTPELLIER 425- 

rTune province à l'autre suivant le sol, le climat, les mœurs 
et le caractère des habitants ; vous aurez ainsi remplacé une 
langue riche , élégante et expressive, par du français cor- 
rompu. C'est pour arriver à ce beau résultat que certains 
instituteurs interdisent à leurs élèves l'usage delalangue d'oc, 
même hors de la classe. Il faut voir quelles tortures ces pau- 
vres enfants infligent à leur cerveau et à la langue française- 
pour rendre les idées que, bon gré mal gré, leur esprit ne 
peut concevoir que dans l'idiome maternel ! Ceux qui font à 
leurs compatriotes l'injure de les croire incapables de parler 
deux langues, la langue du foyer et la langue des affaires, 
et qui essayent de leur enlever le seul instrument dont ils sa- 
chent encore se servir pour exprimer leurs pensées, ceux-là 
sont des ennemis plus dangereux pour la langue française 
qu'ils corrompent que pour la langue d'oc qui leur résiste. 

Ce qui nous console de ces inintelligences brevetées, c'est la 
sève, la verdeur, l'originalité, que l'on rencontre dans cer- 
taines compositions villageoises. 

M. Langlade a écrit dans la variété du sous-dialecte de 
Montpellier qui est parlée à Lansargues , bourg de 1.700 ha- 
bitants, situé à 18 kilomètres E. du chef-lieu du départe- 
ment. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, les variétés de sous- 
dialecte sont constituées, d'ordinaire, par des différences de 
prononciation qui , pour la plupart , ne doivent pas altérer 
l'orthographe. Il serait impossible, en effet, de tracer la ligne 
de démarcation de nuances qui se fondent l'une dans l'autre, 
à tel point qu'en certains endroits on peut constater deux 
prononciations différentes d'un même mot. 

J'ai fait connaître, dans la Revue des langues romanes (t. I er , 
p. 119), les principaux caractères du sous-dialecte de Mont- 
pellier, tel du moins qu'on le parle dans cette ville ; la variété 
de Lansargues se distingue, dès l'abord, de ce type par une 
teinte déjà marquée de provençalisme. Ainsi Va reparaît dans 
certains mots à la place de Ye: sian, saren, ipoursien, seren 1 . 11 

'Les deux formas suni el sent sancttis) sont également usitées. — 
L'usage s'est introduit à Montpellier de donner, à l'imitation du français, 426 DIALECTES MODERNES 

en est de même de certaines diphthongues, ex.: anbhHà ; 
Montp., oublidà; Prov., ùublidà. Mais le trait caractéristique 
est une tendance à rallongement des finales, qui fait que d'un 
côté Yn s'articule quelquefois à la fin des mots, tels que rescoun- 
dourij mutin, vin, etc., prononcés à Montpellier: rescoundou, 
cafni, vï ; tandis que, d'autre part, le t l , le c et le ch finals. 
ne se font pas sentir : passât, counegut, planet. trigoulet, enfan- 
tounet, oenguet, aubourèt, lach, nioch, se prononcent passa. 
counegu, plané, trigoulé, enfantouné, venguè, aubourè, la, nid. 
.Te n'oserais affirmer que ces finales deviennent longues, 
comme elles paraissent l'être en Provence : mais, s'il y a une 
différence de quantité entre le participe passé et l'infinitif 
de la première conjugaison, par exemple entre aima, ai- 
mer, et aimât (pron. aima), aimé , elle existe plutôt en théo- 
rie qu'en réalité. Je crois donc qu'il n'y a pas lieu de sup- 
primer ces consonnes finales dans l'écriture, par la seule 
raison qu'elles ne se prononcent pas ; mais je pense, d'un autre 
côté, qu'on peut admettre comme licence poétique la rime 
d'un infinitif avec un participe passé, qui. dans ce cas, s'écrira 
exceptionnellement sans /. 

Du reste, à côté des formes provençales, nous trouvons les 
formes purement languedociennes; ex.: cape/ou et non capeloun . 
De même pour la troisième personne du pluriel du présent de 
l'indicatif, où l'on ne fait pas sentir Yn: traçoun, vènovn; pr : 
traçou, vènou. 

Nous remarquerons encore qu'à Lansargues. de même 
qu'en Provence, Ye venant de é ou de i latin, en position, est 

une terminaison unique à tous les participes présents, quelle que soit la 
conjugaison ; on dit aiment, content, au lieu de aimant, cantant. Les écri- 
vains ont généralement évité ce barbarisme aujourd'hui naturalisé dans 
le langage parlé; mais dans la langue des campagnes, et en particulier 
dans la variété dont nous nous occupons ici, on distingue parfaitement (es 
participes présents de la première conjugaison, qui doivent se former en 
ant. de ceux des autres conjugaisons, qui se terminent en ont . 

' Le i final ne se fait pas sentir non plus après une consonne: vist. aoust, 
se prononcent : tris, aous. VAR. DT T SOUS DIALECTE DE MONTPELLIER 427 

grave : Prouvènça, arqènt, ardent (Provinçia, argentum, ar- 
dens); que le b et le v ne se confondent pas ; que le g devant 
e et i et le / sont beaucoup plus doux qu'à Montpellier et se 
distinguent du ch: jour, laugèira, brassejant, se prononcent à 
à peu près comme djour. laudjèira, brassedjant ; ac/tàs, chival, 
chagrin, comme atehàs, tchiral. tchagrin. On adoucit autant que 
possible les articulations dj et tch, sans que cependant la der- 
nière se confonde jamais avec la première. 

LV se prononce très-nettement et n'a jamais le son em- 
pâté qui, dans certaines localités, le fait ressembler au d. 

Les modifications que je viens d'énumérer ont été produites 
dans le langage de Lansargues par le voisinage du dialecte 
provençal. Mais voici deux caractères qui me semblent parti- 
culiers au pays, et dont je ne puis indiquer l'origine: 

Le premier, c'est que Yo s'y affaiblit moins facilement en 
ou que dans d'autres variétés. Il est vrai que l'on constate déjà 
à Montpellier d'assez nombreuses exceptions aux règles de la 
transformation d'o en ou dans le provençal moderne *. Par 
exemple, o persiste souvent avant la tonique : tantossada, our- 
jolet, rajolet, tronada, lionchou. Mais, à Lansargues et dans 
•juelques villages des environs, cette répugnance pour l'alté- 
ration de la voyelle o est bien plus marquée encore ; bien des 
gens y disent; longàs, encordât, grossi, crocut; au lieu de loungas, 
encourdat, etc. Il parait difficile d'attribuer cette disposition à 
l'influence du français, qui devrait se faire sentir plus direc- 
tement à Montpellier que dans les campagnes environnantes. 
Toutes les fois que la forme o et la forme ou ont été également 
en usage pour le même mot, M. Langlade a préféré la der- 
nière, comme plus conforme au génie de la langue d'oc. 

Le deuxième caractère spécial à la variété qui nous occupe, 
c'est que / entre deux voyelles se redouble et se prononce 
à peu près comme le groupe ni: droite, dronle; brulla, bru» là ; 
barullà, bar un là. 

' Voy., sur celte transformation, l'excellent travail de M. P. Meyer, in- 
titulé : Phonétique provençale, O. Mémoires de la Société de linguistique 
de Paris . ) 428' DIALECTES MODERNES 

Les autres observations relatives au sous- dialecte de Mont- 
pellier peuvent s'appliquer à la variété de Lansargues. Je 
les compléterai en signalant dans ce sous-dialecte F existent 
de IV mouillé au commencement de quelques mots : lion, lion- 
chou, Hoc, pron. ion, ionchou, ioc (à Lansargues, io). Je rappel- 
lerai ici, afin de faciliter la lecture des vers qui suivent, que 
IV du conditionnel ne se prononce pas. On dit sa-iè, di-iàs, 
pour sariè, diriàs. <>n ;i cru devoir écrire le son iu (prononcez 
ion) sous sa forme traditionnelle ieu, bien qu'il y ait diver- 
gence d'opinions sur ce poinl . 

Ch. de Tourtoulon. LA VIRADONA Noste cèu blû, noste terraire, 
Souri pèr nous-autre un paradis. 

SJLÇTltAL. Ion Cant di Felibre. I Dins lou baissau de la coustièira. 
Au pèd de la richa perièira 
Ouïite traçoun lou Maravèls 
Pèr basti palais e casîèls : 
Dau roc ounte l'escouda dirïda 
le sourdis una font tant linda 
Que, vista d'amount en aval, 
Diriàs un grand got de cristal. 
De Sant-Ginièis las jouinas tilhas, 
Siègue en Lvèr, dins sas mantilhas, 
Siègue l'estieU, à la calou, 
Couifadas d'un blanc capelou, 

Traduction LA VIRRDONE 

A la base du coteau, -- au pied de la riche carrière — d'où l'on 
extrait le Maravèls 1 — pour bâtir palais el châteaux; — Au rocher 
où l'outil du carrier retentit, — jaillit une fontaine si limpide, — 
qu'en la regardant d'en haut — vous diriez un grand gobelef de cris- 
tal. — De Saint-Geniés les jeunes ûlles, — soit en hiver dans leurs 
mantilles 2 , — soil en été parla chaleur. — coiffées d'un petit cha- 

' Pierre de qualité supérieure de Saiut-Geniés. 

• Manteau à capuchon, en usage dans les environs de Montpellier. 430 DIALECTES MODERNES 

Toujours gaias e fricaudetas, 
Lou sourrire sus las bouquetas, 
Chaca matin — se Dieus hou vôu — 
Van aqui roumpli soun ourjou. 
D'una man laugèira e sens pena 
Cabussoun la rusta cadena 
D'un vihè, naut counia un gigant. 
Que rena e crida en brassejant. 
De Faiga frescamen tirada 
Tetoun una bona lampada, 
Dins la font s'espinchoun un pau, 
Pioi, plan-plan, prenoun lou draiau. 
Souvent lous jouines amourouses, 
Couma toujours prou vergougnouses. 
Quand es pèr se dire quicon, 
De reseoundoun van à la font. 
La jouina liliia — achàs la rusa ! — 
Pren soun ourjôu pèr desencusa. 
Vous dirai pas à quau s'en pren 
Se la nioch pèr fes lous surpren . peju blanc, — toujours joyeuses et coquettes, — le sourire sur le» 
lèvres, — chaque matin, si Dieu le veut, — vont y remplir leur cru- 
che. — D'une main légère et sans fatigue, — elles t'ont plonger la 
rude chaîne — d'un levier 4 haut comme un géant qui gronde et crie 
en agitant ses liras. — De l'eau, dès qu'elle est puisée, elles tettent 
une bonne gorgée, — dans la fontaine se mirent un peu, — puis, à 
petit pas, suivent le sentier. — Souvent les jeunes amoureux. — 
comme toujours assez timides, — quand ils ont quelque chose à se 1 On appelle vihè en langue d'oc —et l'on a traduit ici par levier — une 
machine rustique servant à puiser de l'eau. Le vihè se compose d'une 
longue perche faisant bascule sur un tronc d'arbre. A l'une des extré- 
mités de la perche est suspendu un seau, à l'autre extrémité une grosse 
ierrequi sert de eontre-pjids LA. VIRA DON A 431 

Que voulès! estent à Foumbreta, 
Bèu drollas e jouina filheta, 
Qu'on a sege ans, qu'on s'aima bèn. . . 
Ai ! que passa vite lou tèms ! 
Chagrin, trigos, soucis, tristessa, 
Aublidàs tout, bella jouinessa. . . 
Quand de moun tèms seres venguts. 
La nioeh vous surprendra pas pus. 
Mes, se perdes de souvenènea 
Lous juramens de la jouvènça, 
Pèr tant ingrats que devenguès, 
Oh ! jamais noun oublidarès 
La font e soun oumbra tant bona, 
Que chacun aima, que tout prona, 
Qu'as vièls fai gau, qu'as jouines plai. . . . 
Aqui la Viradona jai. 

11 
Es aqui que jai dedins sa bressola. 

dire, — en cachette vont à la fontaine. — La jeune tille (voyez la ruse, 
— prend sa cruche pour prétexte. — Je ne vous dirai pas à qui la 
faute, — si la nuit parfois les surprend. — Que voulez-vous?. . . 
Lorsqu'on est à l'ombre, — beau garçon et jeune tille, — que l'on a 
seize ans, qu'on s'aime bien. — ah ! que le temps passe vite! — 
Chagrins, fatigues, soucis, tristesse, — vous oubliez tout, belle jeu- 
nesse. — Quand à mon âge vous serez arrivés, la nuit ne vous sur- 
prendra plus. — Mais, si vous perdez la souvenance — des serments 
du jeune âge, — pour si ingrats que vous deveniez, — oh! jamais 
vous n'oublierez — la fontaine et son ombre si lionne, — que cha- 
cun aime, que tous vantent, — qui réjouit les vieillards, qui plaît 
aux jeunes gens. . . — C'est là que la Viredone gît. 

II 

C'est là quelle est couchée dans son petit berceau ; — c'est là éâï dialectes modernes 

Es aqui que nais; mes dins la regola, 
Ai! couma pigïeja e s'envai planer! 
Pèr ma fe, dirins un enfantounet 
Que tout-escasseta es sourtit de muda. 
Quand à sous penous la força es venguda. 
Lou gàufei ie pren de s en an à soûl : 
De sa maire alor bandis Lou ginoul . . . 
Mes à chaca pas s'abrounca, trantalha. 
Agroupa sas mans contra la muralha; 
Mouquet, regretant lou repaus dau brès, 
Se tança en virant la testa en arriès. 
Ansinda, bèu rien, l'as à ta salida.. . 
De que te retèn? Es-ti la manida 
Qu'ai \ isf un matin davalant dau piocli 
En resilha negra, apouloun de nioch, 
Que t'a d'iols negrats couma d'agrunellas, 
E que, pèr toussi las longas trenellas 
De soun peu floucat, lusènt, imourous, 
Dins toun linde avenc chaueha sous detous? 
Res'rètes belèu lou garrut tracaire, qu'elle naît. Mais dans sa rigole, — oh ! la paresseuse ! comme elle 
s'en va lentement! — Par ma foi, l'on dirait un petit enfant — 
qui sort à peine du maillot. — Quand A ses petits pieds la force est 
venue, — l'envie le prend de s'en aller seul. — Do sa mère alors 
il abandonne le genou, — mais à cbaque pas il bronche et chancelle; 

— il applique ses mains contre le mur; — boudeur, regrettant 
le repos du berceau, — il s'arrête en tournant la tête en arrière. 

— Ainsi, gentil ruisseau, fais-tu a ton départ. — Qu'est-ce qui 
te retient? Est-ce la jeune lille — que j'ai vue un matin descendaui 
de la colline — en résille noire, corsage de nuit, — qui vous a des 
yeux noirs comme des prunes sauvages, — et qui, pour tordre les 
longues tresses — de sa chevelure bouclée, brillante, moelleuse, — 
dans ton eau limpide trempe ses petits doigts? — Tu regrettes peut- 
être le vigoureux carrier — qui frappe là-haut en long ei en large LA VIRALONA 433 

Que tusta ailamount de long e de caire, 
Dau matin au vèspre, en toutas sesouns, 
Derroucant perpins, bougets e cairouns; 
Que vèn aiçaval à la caumagnassa 

Enié soun flaseas mudat de bourrassa : 
Qu'en sermant soun vin nègre e capitous, 
Dins toun rajolet mescla lous dégoûts 
Que soun front relent de-longa escampilha. 
S'aco soûl tetèn, pos segui ta via. 
Bota, n'en veiràs belèu mai qifen-naut 
De poulits mourrets que te faràn gau. 
le veiràs tambèn lou ruste trimaire 
Gimblat suslou tal, lou coutre e l'araire. 
Milhou, vers Sent-Jan, lous jouines gavots, 
Escapant voulams, bandissent esclops, 
Au eop de miejour, quand loublads'espoussa. 
Lous veiràs veni toutes d'una escoussa 
Pourtant sus lou coi doulhous e barraus; 
E pioi à l'oumbreta, en peu e descaus. — du matin au soir, en toute saison, — détachant perpins, bougets 
et mirons * ; — qui vient là-bas à [l'heure do] la chaleur étouffante, 

— avec son gros flacon emmailloté île feutre, — et qui, en ajoutant 
de l'eau à son vin noir et capiteux — à ton courant mêle les gout- 
tes — qui tombent de son front baigné. — Si cela seul te retient, lu 
tu peux suivre ta route. — Ya, tu en verras peut-être, plus que la- 
haut — de jolis minois qui te réjouiront. — Tu verras aussi le rude 
travailleur — courbé sur la terre qu'il taille, sur le coulre - et sur la 
charrue.— Bien mieux, vers la Saint-Jean, les jeunes montagnards 

— jetant au loin [leurs] faucilles, quittant [leurs] sabots, — sur le 
coup de midi, quand le blé s'égrène, — tu les verras venir tout 
d'une course. — portant sur le cou brocs e! barils: — et puis à l'om- 

1 Pierres de différentes dimensions. 
* Espèce de charrue, 

S?9 -134 DIALECTES MODEREES 

Veiràs lous gouiats, chacun sa gouiada, 
Dansant la gavota e la bourelhada. 
Tout acù veiràs, e'ncara ben mai . 
S'es pas la beutat que t'arresta anlai, 
Ni mai lou brassiè, de qu'es que te brida? 
Auriès-ti pôu d'èstre aval engoulida 
Pèr la fendasclassa ou lou caraven 
Badant, altérât que be-talamen ? 
Cregnes-ti l'arrèst de quauca peissièira, 
Ou que la rasclausa e la martulhèira 
Desviroun toun aiga à Taise ou pèr saut 
Dinslou recantoun d'un proufound agau, 
Pèr te fa passa dins Testrecha trapa 
Qu'un mouliniè pigre à lésé destapa, 
Ebournbi, brusent à flac ^rumejous. 
Sus lou vièl roudan d'un moulin poussous < 
Pèr acô toun aiga es pas destinada, 
E de ta salida au founs de la prada 
N'as pas res à cregne, o mouii paure rieu. 
Res que lou brausent aie de l'estieu. lire, la tète et les pieds nus.. — tu verras les jeunes garçons, cha- 
cun avec une jeune fille — dansant la gavotte et la bourrée. — Tu 
verras tout cela, et bien d'autres choses encore. — Si ce n'esl pas 
la beautéqui t'arrête, — si ce n'esl pas le travailleur, qu'est-ce qui 
te retient ? — Aurais-tu peur d'être engloutie dans ta course — par 
la crevasse ou le gouffre — béant et altéré? — Crains-tu d'être ar- 
rêtée par quelque digue, — ou que l'écluse ou la vanne — dé- 
tournent ton eau, doucement ou par bonds. — dans le recoin d'un 
profond réservoir. — pour te faire passer par l'étroite ouverture — 
qu'un meunier paresseux débouche à son gré, — et bondir bruyant) , 
en masse éeumeuse, — sur la vieille roue d'un moulin poudreux? 
— A cela ton eau n'est pas destinée, — et, de ta source au fond 
de la prairie,— tu n'as rien à craindre, mou pauvre ruisseau. — 
rien que la brûlante haleine de l'été LA VIRADONA 43: 

III 

Avant ! camina e regoula à grand èrsa ! 
Te veja-aici trempassant la traversa 
Qu'autantque tus d'unpau mais comta d'ans. 
Lous ditatous e lous consous roumans 
D'aquel draiau n'avièn fach la grand via 
Que seguissièn, de Rouma en Iberia, 
Lous capouliès de sas grandas legiouns. 
Se capitant dins las caudas sesouns, 
Centuriouns, souldats e caps d'armada, 
En bivacanl sus ta douga embaumada, 
Bevièn toun aiga embé tant de furou 
Que te metièn presque à l'assecadou. 

IV 

As vist mai-que-mai lous anciens Galeses, 
Longa-mai avant que d'estre Franceses, 
Plens de foga, ardits, parant pas a pas En avant! chemine et coule à grands Ilots! — Te voici franchis- 
sant le chemin — qui compte presque autant d'années que toi. — 
Les dictateurs et les consuls romains — de ce sentier avaient fait 
la grande voie — que suivaient , de Rome en Ibérie, — les chefs de 
leurs grandes légions. — S'ils se trouvaient là par les grandes cha- 
leu s, — centurions, soldats et chefs d'armée, — en bivouaquant 
s ir tes rives embaumées. — ils buvaient ton eau avec tant d'avidité 
— qu'ils te laissaient presque desséchée. 

IV 

Tuas vu souvent les anciens Gaulois, — bien longtemps avant 
que d'être Français, — pleins d'ardeur et de courage, défendant pas 436 DIALECTES MODERNES 

La Gaula, sous dieus e sas libertats. 
Detràs lous roucas qu'esquichoun ta rasa, 
Defendièn tant ben toun estrecha gasa, 
Que lous qu'an fach testa à tant de naciouns 
Toumbavoun aqui pèr rengs à, moulouns : 
E toun aiga linda, e sana, e clarina, 
Se tenchava lèu coulou de sanguina, 
Gourgoulhant en miech d'orres bastardèls 
De chivals matats, d'ornes en moussèls. 
As encara vist la longassa tièira 
D'ornes encourdats couma bëstia en fièira, 
Encadenats, muts, soumbres, l'aire inquiet. 
paure Gales ! paure prisouniè ! 
Lous as vist gasant toun aiga amistousa, 
Saupejant sous cops, sa fàcia terrousa, 
Toumbant sa lagrema en te bénissent, 
Pèr lou cirque mai de força partent. 

V 

E Charle-magne e soun armada franca, 
Couma un vièl tau qu'an ferrejai dinsl'anca, 

à pas — la Gaule, leurs dieux el leurs libertés. — Derrière les rochers 
qui resserrent ta rive. — ils défendaient si bien ton gué étroit, 
que ceux qui ont tenu tête à tant de nations — tombaienî là par 
rangs, entassés; — et ton eau limpide, saine et transparente, — se 
teignait bientôt couleur de sang, — écumant entre d'horribles digues 
— de chevaux morts, d'hommes en lambeaux. — Tu as encore vu 
la trop longue file — d'hommes attachés comme bétail en foire , — 
enchaînés, muets, sombres, le front inquiet. — pauvre Gaulois! 
pauvre prisonnier! — Tu les a vus guéant ton eau amie ; — essuyant 
leurs blessures, leur visage couvert de terre, — versant des larmes 
en te bénissant, — puis repartant de force pour le cirque. 

V 

Et Charlemagne et son armée franque, — comme un vieux tau- LA VIRADONA 437 

I/as-ti pas vist fugissènt Rounçaval? 
Passa à Beziès, Frountignan, Mira val, 
Vei Magalouna e sa glèisa en rouïna. 
De-Foura-en-lai un pensamen lou mina. 
Ni Mount-peliè, que n'èra alor qu'un mas, 
E que pèr tèms sera lou grand Clapàs ; 
Ni soan bèu sùu couma se n'en vei gaire, 
Ni soun sourel, res noun pot lou distraire. 
Passa lou Lez au pont de Sustancioun, 
Gafa ta gasa e, vers lou lier Saissoun, 
Soumbre, apensi, camina en grand despacha; 
Couma toujours, l'acipa en mala-facha, 
L'escrapouchina e refrcsca amoundaut 
Sous rams passits dins nostre Miejournau. VI Aqueles guerriès brutes, sanguinouses. 
De la douça pas enemics furiouses, 
Que t'an trepilhat sens fà cas à tus, 

reau qu'on a frappé du trident à la hanche. — ne l'as-tu pas vu 
fuyant Roncevaux? — Il passe par "Béziers, Frontignan, Mireval;— 
il voit Maguelone et son église en ruines. — Dès ce moment une 
pensée le ronge. — Ni Montpellier, qui n'était alors qu'une métairie 
— et qui avec le temps sera le grand Clapàs 1 , — ni son beau so 1 
comme l'on en voit peu, — ni son soleil, rien ne peut le distraire. — 
Il franchit le Lez au pont de Substantion, — passe ton gué, et vers 
le lier Saxon, — sombre, pensif, chemine en grande hâte.— Comme 
toujours i! le surprend en méfait, — l'écrase, et rafraîchit dans les 
pays du Nord — ses lauriers flétris dans noire Midi. 

VI 

(les guerriers brutaux, sanguinaires, — de la douce paix ennemis 
acharnés, — qui t'ont piétiné sans prendre garde à toi, — par les 
' Clapàs, tas de pierres, surnom de Montpellier. 43S DIALECTES MODELES 

Pèr lous vièls escrits nous soun couneguts. 
Lous vesèn detràs lou fioc, la fumada, 
D'un endrech rasât, d'una vila usclada, 
Bachuchats de sang das pès au galet . . . 
Tus, dina aquel tèms, fastoun trigoulel : 
Efceviscoules llou, grel, fiolha, aubre, planta; 
A.béures l'aucèl qu'au bord dau nis canta, 
Mema quand, pèr fes, la fouliè te pren, 
De fcoun graslimpun fumes lou fcerren. 
Quand sus toun dougan, de-vers las garrigas, 
Lou pastre çai ven embé sas beligas, 
le trova subran l'oumbra e la frescou. 
Ah ! s'enchanta be, lou paure pastrou, 
Que lou grèu poussé que l'avé rebala 
Age poussejat jouta la cavala 
Qu'empourtava anlai lou grand Scipioun.. 
Ai ! ai! quanta escorna c quanta liçoun ! 
Proufitas-n'en dounc, bregouses destriicis. 
Vautres Alemands, Franceses e Rùssis. 
Hou vesès, la guerra es un grand baujun, 
Lou renourn que dona es res que de l'uni !.. 

vieux écrits nous sont connus. — Nous les voyons à travers le feu, 
la fumée — d'un village rasé, d'une ville en ruines,— souillés de 
sang des pieds à la gorge. — Toi. pondant ce temps, tu fais ton 
petit murmure ; — tu ravives la fleur, le bourgeon, la feuille, l'arbre, 
la plante; — tu désaltères l'oiseau qui chante au bord du nid. — 
Même, si parfois la folie s'empare de toi, — de ton limon fertile tu 
engraisses le sol. — Quand sur les bords, du côté des garrigues, — 
le berger vient avec ses brebis. — il trouve à l'instanl l'ombre et 
la fraîcheur. — Ah ! il se soucie bien, le pauvre petil berger, — que 
la lourde poussière que roulent ses brebis — ait tourbillonné sous la 
cavale — qui emportait au loin le grand Scipion. — Hélas! héla> ! 
quel affront et quelle leçon ! — Profitez-en doue, batailleurs et des- 
tructeurs; — vous Allemands, Français, Russes, — vous le voyez, 
la guerre est une grande folie ; — le renom qu'elle donne n'est que 
fumée. LA VIRADOÎsA 43P VIT Mes, tout en fasent la chamada, 
Toun aiga vai èstre arrivada 
A l'intrada dau grand planas. 
Te seguisse de tras-en-tras : 
Vive tas ribas escartadas 
Ajougnidas pèr dos arcadas. 
Sus lou camin qu'es d'anivél 
Dau terren e dau parapèl, 
Dous pareiats de longas rèlas. 
De la vapou soustas fidèlas, 
S'alongoun sus lou sôu pèirous 
Couma de coulobres moustrous. 
Tout-d'un-cop, à Toura sounada, 
La pensada es destressounada 
Pèr lou sambroun e la bourjou 
Qu'en barullant fai la vapou. 
Diriàs que la mar se rebilha 
En fora de Fauta mountilha 
Que Dieus aubourèt tout-de-long. 
Disent: «Anaràs pas pus lion,') 

VII 

Mais, tandis que je parie, — ton eau va être arrivée — à l'entrée 
de la grande plaine. — Je te suis pas à pas. — Je vois tes rives 
écartées, unies par deux arcades. — Sur le chemin qui est au niveau 
— du sol et du parapet, — deux paires de longs rails, — de la vapeur 
guides fidèles, — s'étendent sur le sol empierré — comme des ser- 
pents monslrueux. — Tout à coup, à l'heure sonnée, — la pensée 
est réveillée — par l'ébranlement et le bruit — qu'en roulant fait la 
vapeur: — on 'irait que la mer se précipite — au delà de la haute 
barrière — que Dieu a élevée tout le long devant elle, — eu disant ; 140 DIALECTES MODERNES 

Mes mai vai, mai Lou bruch redoubla . . 

Bestiau d'avé, bouïna, coubla, 

Preses d'un grand reboulimen, 

N'ausissènt ni coumandamen, 

Ni la cridada dau menaire, 

Aupeloun pèr tout lou terraire. 

La sauvagina, L'auceloun, 

Dins Taire ou vers lou rescoundoun 

— Tant la terrou lous devaria — 

A bel ime prenoun sa via, 

De tout soun van, afalenats, 

N'ausant pas espinchà detràs. 

Mes la vapou !.. De sa narrilha 

Lou fum salis e s'escampilha ! . . . 

Diriàs que tout vai s'abissà. . . 

Es en vista ! . . . Vèn ! ... A passa ! ! ! . . 

A passa couma la tronada. 

Ai ! quante van ! quanta bramadà ! 

Mema Tome, soun creatou, 

Se tança, agantat de terrou ! 

E tus que siès tant minsourleta, 

Qu'una mejana granoulheta 

<• Tu n'iras pas plus loin.» — Mais à chaque instant le bruil redouble; 

— troupeaux de brebis, bœufs, attelages, — pris d'un grand trouble. 

— n'entendent ni le commandement.— ni les cris de relui qui les 
conduit, — et galopent à travers champs. - L'animal sauvage, l'oi- 
seau, — à travers les airs et vers leur repaire, — tant la terreur 
les trouble, — s'enfuient étourdiment, — île huit leuT clan, hors 
d'haleine, — n'osant pas regarder en arrière. — .Mais la locomo- 
tive!. . . De ses narines — la fumée sort et se répand; — on dirait 
i|iie tout va s'abimer. — Elle est en vue... elle vient. . elle est 
passée !.. — elle est passée comme la foudre. — Ah ! quel clan et 
quel bruit! — L'homme lui-même, qui l'a créée, — s'arrête, saisi de 
terreur. — Et toi qui es si mignonne. — qu'une petite grenouille — 
ie franchit d'un bond sans toucher l'eau. — toi qu'à peine on voit LA VIRA DON A 441 

Te sauta d'un van sens bourlà. 
Tus qu'à pena on vei trescoulà 
Dins toun pichotet jas de grava. 
Eh be ! quand la vapou siblava, 
Quand tout trambiava, tout-escas, 
Tus soula, n'as ges fach de cas ! 
Pèr que te siès pas treboulida?. . . 
— Es que, dins lou cous de ta vida. 
N'as tant vist d'emboudenamens, 
Brounzins, tremols, engrunamens ! 
As vist belèu sourdre de terra 
Sant-Loup, lou Causse delà Serra: 
Quand lous rocs que te fan rampar 
Bourlavoun dins la granda mar 
E vesièn madura lou date : 
Quand lou serre vinous d'en Ate 
Mandava dins l'aire brausènt 
De lamps de tioch mai trelusènt, 
De rampeladas ben mai vivas 
Que toutas las locomotivas 
E lous auts-fournèls reùnits. couler — sur ton petit lit de cailloux, — eh bien! quand la vapeur 
sifflait, — quand tout tremblait à l'instant, — toi seule tu n'en as 
faii aucun cas. — Pourquoi ne t'es-tu pas troublée? — C'est que, 
dans le cours de ta vie, — tu en as tanl vu d'écroulements. — de 
bruits, de chocs, d'effondrements! — Tu as vu peut-être surgir de 
terre — le Saint-Loup, le Causse-de-la-Serre *; — quand les rochers 
qui te font un rempart — baignaient dans la grande mer — et 
voyaient mûrir la datte ; — quand la montagne vineuse d'Agde" 2 — 
lançait dans l'air embrasé — des jets de feu plus éclatants, — îles 
roulements bien plus vifs — que toutes les locomotives — et les 1 Montagnes de l'Hérault. 
" Volcan 'Heint. 448 DIALECTES MODERNES 

E Toiiraon. quand tus l'as vist, 
fi'nmp èra encara un grand mistèri. 
- ,m toutes au cementèri, 
D'astres se saran damoussats, 
Qu'encara i us bresilharàs. 

Vil 

A.ici Valergues, bèu vilage : 

Se miralha dins toun rajôu ; 
Es amagai dins lou fiolhage 
Couma lou nis d'un roussignôu. 

Dau castèl l'oumbrousa clausada 
Vèn espinchounà sus toun gourg: 
Es tant espessa, tant ramada, 

Que t'ai la nioch à plan de jour. 

De la terrassa on vei l'arcada 
Que sousta lou pichol pountil, 
Ounte toun aigueta esquichada 
Fai ressounti soun dous bresil, 

hauts-fourneaux réunis : et tout cela quand tu l'as vu, — l'homme 
était encore un grand mystère. — Nous serons tous au cimetière, 

— des astres se seront éteints — que tu gazouilleras encore. 

VIII 
Voici Valergues, beau village; — il se mire dans ton eau: —il 
est caché dans la feuillée — comme le nid d'un rossignol. 

Du château l'enclos ombreux — vient regarder dans ton gouffre. 

— Le feuillage en est si épais, si touffu,— qu'il fait la nuit en plein 
jour. 

Do la terrasse on voit l'arcade — qui soutient le petit pont — 
on fan resserrée — t'ait entendre son doux gazouillement, LÀ VIRA J)OIs A 443 Dous bresil que la Valergola 
De sa cansouneta groussis. 
Quand passa ou que dins ta regola 
Lava, bacella e retoussis. E pioi, dins la plana infinida, 
Das iols seguisse toun courront, 
Quoura d'unagranda espandida, 

Quoura prim couma un lieu d'argent. 

IX 

Viradona, siès ben noumada. . 
Se d'aquel noum t'an batejada. 
Es que, de ta sourça aiçaval, 
Eu passant la doua se vira, 
S'arrèsta, s'espincha. t'admira: 
De la bèutaT siès loti mirai ! Poux '_ f a/.omllement que la Valergoisc — de sa chanson grossit, - 
quand elle passe ou que dans ton eau — elle lave, liât le linize et 
le tord. Et puis, dans la plaine infinie, — des yeux je suis ton courant, 

— tantôt d'une grande étendue. — tantôt mince comme un lil 
d'argent. 

IX 

Viredone. tu es bien nommée; — si de ce nom on t'a baptisée, 

— c'est que de ta >nurce jusqu'ici, — eu passant la femme se re- 
tourne. — s'arrête, te regarde et t'admire : — de la beauté tu es le 
miroir. 144 DIALECTES MODERNES 

Sariès ëncara mai poulida, 

S'un jour d'autouna entre-foulida 
Rasaves toun gourg de Grouse. 
Ounte dins de baumas founsudas, 
La Mort, em sas arpas croucudas, 
'lava sa proia à souri lésé. 

* * 
De Tinmensa plana vinousa 
Que toun courront crousa e reerousa 
As davan tus lou majourau : 
Lansargues, lou gros travalhaire : 
Lansargues, lou gai festejaire : 
Lansargues, riche e liberau 

* 

Lansargue, aiçai passât las sègas, 

Ausis lou trepil de las ègas. 

Dins sous baissaus, au mes de mai, Tu serais encore plus jolie si, un jour d'automne, courroucée, 
— tu comblais ton gouffre de Grouzet, — où. dans des grottes pro- 
fondes, — la mon, avec ses doigts crochus, — saisit sa proie à loisir. De l'immense plaine de vin — que ton couranl croise et recroise 

— tu as (levant loi le chef : — Lansargues, le vaillant travailleur: 

— Lansargues. le joyeux festoyeur; — lansargues riche el gé- 
néreux. 

Lansargues, après la moisson, — entend le piétinement îles 
chevaux '. — Dans les bas fonds, au mois de mai, — la faux 

1 las pfias vont 1 is chevaux de la Camargue <Dnt on se sert pour 
battre le blé. LA VIRADONA 44D 

La dalha croussis clins lou fourre, 
E, quand aoust s'envai sens ploure, 
l'a de vin, de vin que-noun-sai. Lansargue ! endrech de ma naissença, 
Temon de ma folla jouvença, 
De mous bèus jours disparescuts, 
T'aime, — que servis d'hou rescondre '. 
Mes, bèu rieu, pode te respondre 
Qu'es un pau pèr amor à tus. Te quitère d'un cop de testa ; 
Lion de tus ai vist la tempèsta, 
Ai trementit jout soun esfor. 
De la fam oumbrenca e mourruda 
Ai sentit la rusta mourduda, 
Ai sentit l'alen de la mort. craque dans le fourrage, — et, quand aoùi passe sans pluie, — il y 
a du vin, du vin à foison. Lansargues, lieu de ma naissance, — témoin de ma folle jeu- 
nese, — de mes beaux jours disparus. — je t'aime: pourquoi le 
cacher? — Mais, beau ruisseau, je puis t'assurer— que c'esl un peu 
à cause de toi . .le te quittai par un coup de tête. — Loin de toi j'ai vu la tempête, 

— j'ai frissonné sous son effort ; — de la faim morne ci farouche 

— j'ai senti la cruelle morsure, — j'ai senti le souffle de la mort, 446 DIALECTES MODERNES 

En trevant la aabla mouvènta 
Das déserts de l'Africa ardènta, 
Te siès moiistrada bèn de fes 
A moun idèia pantaiaira, 
A travès la lionchou troumpaira, 
Refoulant dins tous verds rausets. 

Vies la fouliè destimbourlada, 

I 11 pau pertout l'ai semenada : 
Dins ma testa ara t'ai bèn siau. 
Pioi, aici l'amour m 1 encadena : 
L'amour de tus e de ma fenna, 
Das enfantous e de l'oustau. 

X 

T'aime quand, de ploja couflada, 
Fas trementi la vièlha arcada, 
T'escampilhes, devapourada, 
Pèr camp, pèr orra, pèr camin, 

Alin ! Quand je parcourais les sables mouvants — des déserts de 
l'Afrique brûlante, — tu as apparu bien souvent — à ma pensée 
rêveuse, — à travers le lointain trompeur, — coulant dan? tes verts 
roseaux. 

Mais la folie échevelée, — un peu partoul je l'ai semée ; — dans 
ma tète maintenant toutes! calme. — Puis ici l'amour m'enchaîne: 
— l'amour de toi et de ma femme , — des petits enfuit s et d<- ia 
maison. 

X 

Je t'aime quand, par la pluie gonflée, — tu secoues la vieille ar- 
cade ; — quand tu te répands échevelée — par les champs, les prés, 
les chemins, — ■ an loin. LA V1RAD0NA 447 

T'aime quand vese jouina filha, 
Que dins soun cor l'amour bresilha, 
S'engafà fins à la cavilha. 
Pèr prene un ban fres dins toun rieu, 
L'estieu. 

T'aime quand la jouina fenneta. 
A Foumbra, plèga la fardera 
De soun prumiè nascut, que teta 
Un sen roundelat pèr l'amour 

\u Tour. 

* 

T'aime quand dins la tantossada, 
Suslou bartàs de ta rasada, 
S'adraca la fresca bugada 
Lusènta couma un blanc ridèu 
De nèu . 

Ploure quand lou sourel dardalha 
Dins ta maire que s'abadalha : Je t'aime quand je vois jeune fille, — à qui l'amour gazouille au 
cœur, — s'enfoncer jusqu'à la cheville — pour prendre un bain frais 
dans ton courant, — l'été. 

* * 

Je t'aime quand la jeune femme, — à l'ombre, replie les lances 

— de son premier né, qui tette — un sein arrondi par les amours — 
au tour. 

Je t'aime quand, dans l'après-midi, — sur les buissons de ta 
rive. — sèche le linge moite, — luisant comme un blanc rideau 

— de neige. 

* 

Je pleure quand le soleil darde ses rayon- — dans ton lit qui se 4-18 DIALECTES MODERNES 

Tout-escas se vese ta draia 
Nenquelida pèr las calous 
D'aoust. 

IX 

Mola toun aiga ! o raola ! mola encara ! 
Siaii dins la prada, e la mala-aiga amara 
T'espéra aval dins l'inmense caniè. 
Revira-te de-vers Camp-Centeniè . . . 
Mes no... vai, vai, seguis ta destinada : 
Siègues palus, estang, plena, salada : 
Au grat de Foire, un bèujour agandi 
Ounte tenu coumença, ounte toui Unis. 

Lansargues (Erau), lou sièis d'abrieu de 1873. 

A. Langlada. crevasse ; — à peine si je suis ta trace — effacée par les chaleurs 
— d'août. 

XI 

Ralentis ton eau. Ah! ralentis, ralentis encore! — Nous som- 
mes dans la prairie, et l'eau stagnante des marais — t'attend la-bas 
dans l'immense plaine de roseaux. — Retourne pr< de Camp- 
Genleniè l ; — Mais non, va, va, suis ta destinée: — deviens nui- 
rais, étang, reflux -. eau salée; — au gré du remous 3 , un jonr ar- 
rive, — où tout commence, où toul Qnit. i , .'! i rgue Héi ault . le G avcil 1 173. Langi.ade ' Tènement des environs de Lansargue . 

-' La plena e.- 1 . l'eau d'un Qeuve ou d'une rivière a point où l:i mer la 
fait refluer. 
3 On appelle oire les petites vaguesdes étangs DE QUELQUES IMITATIONS MODERNES DE LA POÉSIE 
DU MOYEN AGE La Canso del pros Hernart et la Complanta d'En Guillem, par M. Milâ 
y Fonlanals ; — Sisuald et la Canso d'En Francesch de VUanova de Cu- 
belles, par M. Llorens de Cabanyes; — la Causé del comte d'Urgell En 
Jaunie lo Desditxat, par M. Albert de Quintana 1 . 

I 

Les imitations dont je veux parler sont nées dans un des 
pays de l'Europe où les idées modernes ont fait les plus sérieux 
progrès ; et ce n'est pas sans surprise que Ton voit, en plein 
XIX e siècle, la chanson de geste reprendre, dans les pays ca- 
talans, son rang de poëme populaire, pour se mêler même 
parfois, d'une manière plus ou moins directe, aux luttes de 
la politique . 

L'explication de ce fait, étrange en apparence, se trouve 
dans le caractère des populations de la Catalogne. Le Catalan 
a une passion qui le domine: c'est l'amour de son pays, de 
sa terre, comme il dit. Cette terre, il l'aime dans sa nature, 
dans son histoire, dans ses institutions, dans ses mœurs, dans 
sa langue, clans sa poésie. Sous quelque drapeau qu'il se range, 
le Catalan est profondément traditionaliste, et cependant per- 
sonne n'es: moins que lui esclave de la routine et du préjugé. 
Il va même avec une certaine ardeur au-devant des réformes ; 
mais son esprit, pratique et poétique à la fois, aime à conserver 
du passé ce qui n'est pas incompatible avec les nécessités du 
présent. En un mot, il sait être de son siècle, sans renier ce 
qui fit dans tous les temps la force, la grandeur nu seulement 

1 Je ne m'occupe que des compositions quej'ai pu lire. Ce ne sont pas 
les seules imitations de la poésie du moyen âge qui aient paru en Cata- 
logne dans ces dernières années. On peut ranger, entre autres, dans la 
même catégorie los Romanças del compte de Barcelona Ramon Berenguer 
anomenat lo Vell, œuvre — si je ne me trompe — de M. Ubach y 
Vinyeta. couronnée aux Jeux floraux de 1870. et dont je ne connais que 
le titre 

30 450 DIALECTES MODERNES 

l'originalité 'de sa nation. Voilà pourquoi, tout en acceptant 
les procédés poétiques aujourd'hui à la mode, il garde à côté 
d'eux une place pour les vieilles formes, dont se revêtent de 
préférence les chants du foyer et les légendes du sol natal. 

Il faut remarquer cependant que parmi les anciennes poésies 
populaires, si nombreuses en Catalogne, on n'en trouve peut-être 
pas une seule qui renferme le récit d'événements historiques. 

M. Mil;'» a dit, dans ses Observaciones sobre la poesiapopnlar: 
« Si incontestable que soit l'antiquité de certaines chansons, 
cependant les données historiques qu'elles renferment sont 
très-peu nombreuses. Bien que nous respirions dans notre 
poésie de tradition l'air de la patrie, et que de rares noms et 
de rares allusions rappellent son passé, il est à la fois sur- 
prenant et fâcheux que, de tant de vieilles gloires, il n'y en 
ait pas une seule dont le tableau complet soit parvenu jus- 
qu'à nous Nous avons dans nos chants l'esprit provincial, 

mais sans les faits et les peintures. » 

Dans le Romancerillo qui suit les Observaciones de M. Milâ, 
dans la collection si curieuse des Causons de la terra, publiée 
par M. Pelay-Briz, c'est à peine si l'on trouve quelques chants 
empreints d'une vague teinte historique, et encore n'est-ce 
le plus souvent qu'une allusion locale recouvrant un thème 
commun à plusieurs pays. Ainsi la légende du Chasseur nui/-. 
ou de M Ame damnée, est appliquée à un certain comte Aman. 
dont le peuple désigne le lieu d'origine et la parenté. On 
ajoute, comme preuve, que la famille de ce comte faisait dis- 
tribuer jadis, par les moines de Ripoll, une aumône à laquelle 
les pauvres ne répondaient jamais par les paroles sacramen- 
telles : Déu lipach, Dieu le lui rende l ; car, selon la croyance 
du pays, les prières faites pour les damnés ne servent qu'à 
aggraver leurs souffrances : 

« Que com mes me feu l'oferta mes pena m'dau. » 

« Et plus vous faites d'offrandes pour moi, plus vous me donnez de 
tourments*, i 

' Milâ y Fontanals, Muestras de romances catalanes ineditos. 
• Pelay-Briz, Causons de la terra, I 58. IMITATIONS DE LA POESIE DU MOYEN AGE 451 

Au même genre de chants et de légendes on peut rattacher 
la Dama d'Aragô, los Estudiants de Tortosa ou de Tolosa, lu 
hanta de Tolosa, lo Compte Gari, D. Joan, D.Lluis de Mon- 
talbu, lo FUI del Rey, etc.; mais jamais on ne rencontre une 
pièce véritablement historique. « Il n'y a aucun doute que 
des chants de cette espèce ont existé, dit M. Pelay-Briz ; car 
ce que tout peuple chante avec le plus de passion, c'est son 
histoire même : c'est ainsi qu'il satisfait son amour-propre, 
et qu'il obéit à cette voix secrète du cœur qui nous pousse à 
laisser quelque chose de nous sur cette terre où nous ne 
faisons que passer. — Mais pourquoi n'en reste-t-il à peu 
près aucun, nous demandera-t-on ? — Pourquoi? Par la mémo 
raison qu'il n'en resterait pas davantage de grecs, d'espa- 
gnols ou de français, si trois poètes ne s'étaient chargés de 
les immortaliser en les unissant dans une seule trame, pour 
en faire Y Iliade, le poème du Cid et la Chanson de Roland. 
Pour notre malheur, il nous a manqué ce que presque tous 
les peuples ont eu. Soit par le défaut d'un poète au souffle 
puissant, soit par cette espèce de réserve et de défiance de 
soi-même, propre au Catalan, il est certain que nous sommes 
très-pauvres en ce genre l . » 

Malgré l'absence de la poésie historique traditionnelle dans 
la littérature de la Catalogne, « l'air de la patrie » qui circule 
dans ses légendes chantées formait comme une tradition flot- 
tante, indécise, qui ne demandait qu'à s'incarner dans des 
œuvres sérieuses. De plus, la forme archaïque de ces produc- 
tions, chères aux peuples pyrénéens, assurait d'avance le suc- 
cès au poète assez résolu pour rompre avec le genre ma- 
niéré importé d'Italie par Anias March, et pour jeter hardi- 
ment un sujet légendaire ou historique dans le vieux moule 
de la poésie populaire. L'honneur de la première tentative de 
ce genre revient, je crois, au professeur Mile y Fontanals. 

II 

La Cansô del pros Bernart, fil de Ramon, jeta perEn Manel 

4 Pelay-Briz. Causons de la terra. Introduction. 452 DIALECTES MODERNES 

Milâ;/ Pontanàls, /<> mes de juny de l'any de la Nativîiat del 
Senyor M DCCC LXVII, est une chanson de geste du cycle de 
Charlemagne, écrite en catalan du XIX e siècle. 

Pour le fond, c'est le récit des prouesses du paladin qui 
mérita la main de la fille du comte de Jaca, la belle Teudia, 
« celle des joues vermeilles, celle des yeux clairs, des che- 
veux fins, roux et bouclés», et qui chassa les Sarrasins des 
pays de Ribagorza et de Pallars. Pour la forme, c'est à peu 
près le vers et la coupe du Girart de Rossîlhon, avec cette 
différence que la langue est du pur catalan littéraire de nos 
jours, assez soigneusement expurgé des trop récentes expor- 
tations castillanes. Le vers a onze syllabes, avec un repos 
après la septième, laquelle est toujours atone. Le dernier- 
mot de chaque vers est oxyton, c'est-à-dire à terminaison 
masculine. Il n'y a pas de rime, mais seulement des asso- 
nances. Le poème se divise en trois parties ou gestes, et cha- 
que geste en tirades d'un nombre variable de vers sur une 
seule assonance. La plus courte de ces tirades compte dix- 
neuf vers ; la plus longue, quatre-vinii't-rlix-scpi . 

Voici quelque - qui donneront une idée de cette 

coupe et de la manière du poète ' : 

Voleu oir la gesta del pro.s Bernart. 
Compte de Ribagorsa y de Pallars. 
Que tingué bras de ferre ab cor lleal? 
Hi ha una vall tenebrosa, estreta y Lcran. 
Per hon lo riu Noguera corre sonant. 
Entre dos murs de roques, nègres, clapats : 
Xo s'hi veuhen carreres, ni caminals. 
ï ii" rues s'hi esbargeixen Llops f amejants . 
Volent Eugù lo tracte d'homens m 

1 Voulez-vous ouïr la geste du preux Bernart.— comte de Ribagorza ot 
de Pallars, — qui eut bras de 1er et cœur loyal? — 11 y a une vallée téné- 
breuse, étroite et longue, — par où la rivière Noguera courl retentissante 
— entre deux murs de rochers noirs, enl ssés : on n'y voit ni routes, ni 
sentiers, — et jamais ne s'y ébatient loups affamés. — Voulant fuir la IMITATIONS DE LA POESIE DU MOYEN AGE 45? 

Aprop de les niuhades dels fers milans, 

Hi bastia un'hermita lo bon Vicmar. 

Alli fa penitencia lo varô sant 

Vestit de pell de cabra, nuu de tôt drap, 

Salmejant tôt lo dia, la nit plorant. 

Un vespre, fort brugian los vents y'is llamps, 

Pareixia que'l segle volgués finar. 

Veu tremolar la porta que -aigu la bat. 

Sent una veu molt trista, gemechs y plants. 

Oorre â traure la tanea per caritat. Pel pont del vall Zaldivar venia prest : 
Vascli es de les montanyes del sol ponent : 
Va vestit del pell d'onso, capell de fer : 
No enten llengua romana ni l'arabesch, 
Mes los corns y les gralles be les enten . 
Xaf ab un colp de porra del nègre l'elni : 
Si no fos sa Ventura y'is durs cabells, 
No duria mes noves als infaels. 
Mes lo gegant feréstech la destral pren. 
La fa ballar per l'ayre, la baix'adés : 
Parteix al bon Zaldivar son elm de fer, 

fréquentation des hommes mortels, — près des nichées des farouches mi- 
lans, — y bâtit un ermitage, le bon Vicmar. — Là fait pénitence l'homme 
saint, — vêtu de peau de chèvre, nu de tout drap, — psalmodiant tout le 
jour, la nuit pleurant. — Un soir faisaient grand bruit les vents et les 
éclairs; — il semblait que le monde voulût finir. — Il voit trembier la 
porte ; quelqu'un la heurte. — Il entend une voix moult triste, des gé- 
missements et des plaintes ; — il court tirer le verrou par charité Par le pont de la vallée Zaldivar venait en hâte : — il est Basque des 
montagnes du soleil couchant; — il va vêtu de peau d'ours, chapeau de 
fer; — il n'entend la langue romane ni l'arabe, — mais les cors et les 
trompes il les entend bien. — Il fend d'un coup de massue le heaume du 
noir, — N'était sa bonne chance et ses durs cheveux, — il n'apporterait 
plus de nouvelles aux infidèles. — Mais le géant farouche saisit la hache, 
— la fait tourner dans l'air el l'abaisse aussitôt: — il partage au bon Zal- 
divar son heaume de fer, — la lui enfonçant dans les os, près de la cor- 454 DIALECTES MODERNES 

Ficantla fins als 08808 prop del cervell. 
Qui'l vol guarir que sia metje scient. 
S'asseu lo valent nègre dessota'l vern, 
Son esender li llassa un elm mes bell. 
Los miradors de Jaca tots ne son plens. 
Per veure dels pugnaires los gentils fets. 
Lo pros Bernart venia ab cor sencer, 
A sa'spasa Preclara li radient: 

Preclara, bon'espasa, mostra qui ets. 
Tens pom d'obra molt bella d'or y d'argent : 
Set fils d'un mestre moro te varen fer, 
Per ferte despenien anys mes de set. 
A un émir te prenia Ot à Peitiers, 
A son germà't deixava per testament, 
Y son germa à mon avi, gendr'era seu. 
Turpi te benehia bisbe de seny. 
A mon pare li feyes quins bons serveys ! 
Ab tu vencia un patje de Desider. 
A Sansonya domptaveu los pagans fers, 
A Espanya \ quants ferireu dels agarens ! 
Preclara, bon'espasa mostra qui ets. » 

On voit que cette cadence est à peu près celle du vers de dix 
syllabes dont le repos serait après la sixième; car la septième 
syllabe, étant muette, disparaît presque dans la déclamation 
ou le chant. Cependant ce vers de onze syllabes effectives est 

velle. — Que celui qui veut le guérir soit médecin savant — Lo vaillant 
nègre s'assied sous l'aulne ; — son écuyer lui attache un heaume plus 
beau. — Les terrasses de Jaca sont toutes pleines — pour voir des combat- 
tants los gentils faits. — Le preux Bernard venait avec un cœur sincère;— à 
son épée Preclara, il va disant: — « Preclara, bonne épée. montre qui tu es. 

— Tu as un pommeau d'oeuvre moult belle d'or et d'argent : - sept fils 
d'un maître maure t'ont faite; — pour te faire, ils ont dépensé d'années 
plus de sept. — A un émir te prit Eudes, à Poitiers; — à son frère, il te 
laissa par testament ; — et son frère à mon aïeul, qui était son gendre. 

— Turpin te bénit, le sage évèque. — A mon père, que de bons services 
tu as rendus ! — Avec toi. il a vaincu un page de Didier; — à Sansonya, 
vous avez dompté les païens farouches ; — en Espagne, que vous en avez 
frappé de Sarrasins ! — Preclara, bonn^ épée, montre qui tu IMITATIONS DK LA POESIE DU MOYEN AGE 455 

classé, en Catalogne, comme en Espagne et en Italie, parmi le? 
vers de douze syllabes. En effet, tandis que le système pro- 
sodique français prend pour type de chaque espèce le vers 
masculin, et ne tient aucun compte de la dernière syllabe du 
vers féminin, le système espagnol et italien, au contraire, 
compte le nombre réel de syllabes du vers féminin, et donne 
une valeur double à la dernière syllabe de chaque vers mas- 
culin. La Causé del pros Bernart, où toutes les assonances sont 
masculines, est donc écrite en vers de arte mayor, comme on 
dit en Espagne, c'est-à-dire en vers de douze syllabes, qui, en 
réalité, n'en comptent que onze. 

Cette coupe est rare en Castille ; les pays de langue d'oc ne 
peuvent guère citer comme modèle de ce genre que le Girart 
dellossilhon*. On en trouve quelques exemples dans les poèmes 
de langue d'oïl ; mais il semble que dans le nord de la France 
ce vers soit plus particulièrement consacré aux compositions 
badines ou burlesques 2 . 

La Cansô del pros Bernart comprend environ quatre cents 
vers. Elle a été ciselée avec un art remarquable: la re- 
cherche de l'expression, la netteté et la sobriété du récit, le 
relief des figures, la peinture vivante des temps et des lieux, 
en font une vraie curiosité littéraire et archéologique. En 
outre, le drame qu'elle renferme se développant d'une ma- 
nière simple, rapide, sous une forme incisive qui pénètre 
l'esprit et s'y grave aisément, est bien fait pour plaire à un 
peuple chez lequel les souvenirs de la reconquista ne sont pas 
encore effacés. 4 II faut remarquer que la coupe de Girart de Bossilhon n'est pas par 
failement uniforme; le premier hémistiche est quelquefois de six syllabes. 
dont la dernière est accentuée. Les tirades sont rimécs et non asse- 
nantes. 

2 Cette observation m'a été communiquée par mon excellent confrère 
M. Boucherie. 456 DIALECTE* MODERNE* III Il y a un an environ, M. Milàa donne une nouvelle composi- 
tion d'un genre analogue, mais de proportions infiniment plus 
réduites : c'est la Complanta d'En Guillein. écrite sur un air 
populaire des montagnes de Catalogne. 

Le vers est le même que celui de la Cansô deipros Bernât; 
la pièce entière est sur une seule assonance (l'assonance i); elle 
comprend treize couplets de trois vers chacun. Le sujet est 
encore de l'époque où les chrétiens repoussaient pas à pas 
la domination mulsumane ; il est traité avec le même goût et le 
même sentiment. IV Au concours des Jeux floraux de Barcelone de l'année 
1870, deux chansons de geste furent particulièrement remar- 
quées : l'une, par l'examen de laquelle nous terminerons cette 
étude, remporta le premier prix, c'est-à-dire l'églantine d'or; 
l'autre, intitulée Sùualdet portant la signature d'Eu Llorens 
de Cabanyes, obtint une mention honorable. Elle a été publiée 
dans le journal catalan la ttenaxensa 1 . 

Le sujet de ce dernier poëme est une légende du temps de 
Ramon Borell, comte de Barcelone, c'est-à-dire de la fin du 
X e siècle et des premières années du XI e . Il s'agit toujours 
des luttes des seigneurs chrétiens contre les mulsulmans. La 
pièce comprend environ trois cents vers, de la même coupe 
que ceux du Pros Bcrnart. et divisés de même en tirades mono- 
assonantes. 

L'auteur de Sisuald a publié, en 1872, la Cansô d'En Fran- 
cesch de Yi Innova de Cubelles, qui n'est point, à vrai dire, une 
chanson de geste, car le héros n'est pas un homme d'épée, 

1 Numéro du \" juillet 1871. IMITATIONS DE LA POESIE DU MOYEN AGE 457 

mais qui raconte une tradition du XI e siècle sous la forme ar- 
chaïque appropriée au temps et au sujet. 

Francesch, un simple ouvrier, vassal d'En Galceran de Ri- 
bes, arrache sa fiancée à l'infâme tribut que la coutume ger- 
manique accordait au seigneur de la nouvelle épouse. Il va 
chercher asile dans «un* meilleure seigneurie», où règne 
« l'antique loi municipale », et y bâtit une cabane autour de 
laquelle se développe peu à peu, grâce aux franchises de cette 
terre hospitalière, la petite ville de Vilanova-de-Cubelles. 
C'est, on le voit, une épisode de la lutte de la vieille coutume 
romaine indigène contre les importations barbares de la féo- 
dalité germanique. 

» No ! m'ascona, 
» Tu faras guerra â Germania. qu'est de Roma! » 

« Non '.ma hache, tu feras la guerre à la Germanie, toi qui es de 
Rome ! » 
s'écrie Francesch dans un élan de courage téméraire. 

Le vers que je viens de citer est, on le voit, d'une coupe 
toute différente de celle des poèmes dont j'ai parlé jusqu'ici. 
C'est toujours un vers de arte mayor, c'est-à-dire de douze 
syllabes, en comptant à la manière espagnole ; mais le repos 
est après la huitième, qui est atone, et la dernière syllabe du 
vers est également atone ou muette. En France, nous dirions 
que ce sont des vers féminins de onze syllabes. 

Antonio de Nebrija, dans son Arte de la lengua castellana*, 
mentionne ce vers comme usité en Castille ; mais l'exemple 
qu'il donne est rimé, tandis que la Cansô d'En Francesch de Vila- 
nova est seulement assenante. Ce dernier poème renferme en- 
viron deux cent trente vers, divisés en tirades monoassonan- 
tes. Nous remarquons ici l'emploi des mots proparoxytons, c'est- 
à-dire accentués sur l'antépénultième ; c'est le sdrucciolo des 
Italiens. Ces mots, peu nombreux du reste en Catalogne et 
presque tous d'importation castillane, ne sp rencontrent pas 

4 Cité par M. Amador de los Rios, dans sa bel 1^* Historia critict de la 
literatura espanola, t. II, p. 445. 458 DIALECTES MODERNES 

dans les trois poëmes dont j'ai parlé tout à l'heure 4 . Les 
deux dernières syllabes du sdrucciolo, lorsqu'elles se trouvent à 
la fin d'un hémistiche, ne comptent que pour une ; d'où il suit 
qu'un vers de douze syllabes peut en avoir en réalité treize, et 
même quinze s'il y a deux sdruccioli. L'assonance portant sur 
la dernière syllabe accentuée, on ne tient aucun compte de la 
dernière voyelle et quelquefois même des deux dernières. 
Voici quelques vers d'une tirade assonante en o i ; 

Del espôs jo enamorada n'era esposa; 
Quan sortirem de l'esglesia cantâ l'ôliba : 

« Nera h casa ? — « Manca un'altra ceremonia. i 1 
Mare rneua, que m'en dava de vergonya ! 
Ignoranta de ço qu'eren eix's coses 
Dret al castell ens menaren gens de tropa: 
Y en la cambra llit hi havia, llum al sostre. 
Mare meua, que m'en dava de vergonya ! 

Ce vers de douze syllabes, constamment féminin, est beau- 
coup moins vigoureux que celui du Pros Bernart et de Sisuald; 
mais il a une douceur et une souplesse qui se prêtent mieux 
à la peinture des actions de la vie réelle. 

M. Llorens de Cabanyes, après avoir chanté dans Sisuald 
les hauts faits de l'homme de guerre, a été heureusement 
inspiré en écrivant la chanson de geste de l'homme du peuple 
qui se soustrait par la ruse à la tyrannie féodale. L'auteur de la 
Cansô d'En Francesck de Vilanova s'est acquis une place dis- 
tinguée parmi les champions des vieilles formes prosodiques. 

Ch. DE TOTJRTOULON. 

\ continuer. 

'Je ne compte pas comme proparoxytons les mots tels que hérorx, 
pàtria, tapies, dans lesquels les deux dernières voyelles forment iinr» 
diphthongue et ne doivent pas être comptées pour deux syllabes. 

3 « De l'époux j'étais l'amoureuse épouse. — Quand nous sortîmes do 
l'église, le hibou chantait: — « Allons-nous à la maison 1 » — « Il manque 
une autre cérémonie. » — Ma mère, que cela me donnait de honte ! — 
Ignorante de ce qu'étaient ces choses, - droit au château nous menèrent 
gens de troupe;— et dans la chambre il y avait un lit, la lampe au plafond. 
— Ma mère, que cela me donnait de honte ! » CONTES ET PETITES COMPOSITIONS POPULAIRES XI. — FABLIAU 

Le fabliau ne diffère de la fable qu'en ce que ce sont des 
hommes que Ton met en action et non des animaux, car le but, 
qui est d'en venir à une moralité, exprimée ou sous-entendue, 
est le même. 

La forme la plus ordinaire est un dialogue, qui, en quelques 
mots ou même en un simple trait, puisse peindre un caractère 
ou une situation. 

1 

Pereza 

— Pereza, vos de favas ? 

— Oi. 

— Porta l'escudela ! 

— Ne vole pas ges. 

(V. de l'abbé de Sauvages, Dict. long.) 

Paresse. — Paresse, veux-tu des fèves? — Oui. — Apporte ton 
écuelle! — Je n'en veux point. Janou 

— Janou, dourmisses? 

— Per que? 

— Per que, se dourmissiès pas, me prestariès très francs. 

— Dourmisse. 

Le Petit Jean. — Pelit Jean, dors-tu? — Pourquoi me fais-tu 
cette demande? — Parce que, si tu ne dormais pas, tu me prêterais 
trois francs. — Je dors. 460 DIALECTES MODERNES 

3 

La Campana muta 

— Moussu lou Maire, la campana es routa. 

— Que Ta routa que la pague. 

— Mes es vostre fil qu'où a fach. 

— La fau empausà. 

(V. de l'abbé de Sauvages, Dict. lang.) 

La Cloche fêlée. — Monsieur le Maire, on a fuit' 1 la cloche. 

— Que celui qui l'a fêlée paye le dommage. — Mais c'est votre fils 
qui l'a fait. — Oh! alors, que le dommage soit supporté par toute 
la commune. 

Lou Pastre pigre 

— Pierret, lebo-ti que lou gai canto ! 

— Oh! ieu, m'atènde pas en aquelo besfeio. 

— Pierret, lebo-ti, souonou Tangel! 

— Oh! ieu, m'atènde pas en d'aquél îiocde ferre. 

— Pierret, lebo-ti, lou sourel es pertout ! 

- be, mi levé, qu'aquel d'aqui m'o pas jamais troumpal . 

(V. de M. Liébich.) 

Le Pâtre paresseux. — Petit Pierre, lève-toi que le coq chante] 

— Oh! je ne me fie pas à cette bête. — Petit Pierre, lève-toi que 
l'angelus tinte ! — Oh ! je ne me fie pas à ce bruit de fer. — Petit 

Pierre, lève-toi que le soleil resplendit partout! — Oui, bien, je me 
lève, car celui-là ne m a jamais trompé. 

5 

Guilhawnet 

— Gluilhaumet, leva-te '. 

■ — Per que fà ' 
-- Per anàlaurà. 

— Pode pas, siei malaute. CONTES POPULAIRES 461 

— Guilhaumet, leva-te ! 

— Per que fà ? 

— Per tuà lou verme. 

— Me levé ! 

Pztit Guillaume. — Petit Guillaume, lève-toi! — Pourquoi 
faire? — Pour aller labourer. — Je ne peux pas, je suis malade. 

— Petit Guillaume, lève-toi ! — Pourquoi faire? — Pour déjeuner. 

— Attends Un peu ; je me lève. 

b' 
Jan 

— Jan, vos te la gras? 

— Oi. 

— Vejaqui'na amella. 

Jean. — Jean, veux-tu devenir gras? — Oui. — Mange cette 
amande. 

XII. — FLEURETTE 

On homme flouretas, fleurettes, de petits compliments d'amour 
dont les fleurs sont à la fois le prétexte et les termes de com- 
paraison. 

L'usage en est très-ancien dans notre Midi. Baluze, dans 
son Histoire d'Auvergne (p. 222, preuves), en cite un exemple 
remarquable de Tan 1484. 

La belle Blanche de Paulet, aimée du comte Jean II d'Au- 
vergne, fut accusée d'avoir ensorcelé son amant en lui faisant 
respirer un sachet de fleurs aromatiques qui portait cette in- 
scription : 

Per ce te donne la pervenche. 
One mon amour la tienne yenche, 462 DIALECTES MODERNES 

Je n'ai pas besoin de faire remarquer la tournure toute 
méridionale de ce distique. 

On en trouve aussi des exemples, plus tard, dans les Gieux à 
vendre, de Christine de Pisan. Voici l'un de ses quatrains : 

Je vous rends la passe-rose, 
Belle, à dire ne vous ose 
Comment amour vers vous me lire ; 
Si l'apercevez, tout sans dire. 

Si Ton voulait remonter plus haut, la chose serait facile. Le 
nom latin de la pervenche, per-vinca per vincere , tire même 
son origine du pouvoir magique que Ton attribuait à cette 
fleur, pouvoir qui est rappelé dans plusieurs incantations. La 
plus célèbre, et aussi la plus ancienne, remonte au VIII e siècle. 

Fauriel (Histoire de la poésie provençale, t. I, p. 103) va plus 
loin encore. Il pense que cet usage des flouretas nous vient des 
Phocéens, et se rattache à cette sorte de chant populaire 
qu'Athénée nomme anthême, laquelle avait les fleurs pour 
motif ordinaire. 

Les flouretas se retrouvent dans les poésies populaires de 
tous les peuples de l'Europe méridionale. 

Dans le nord de la France, conte/' fleurette signifie dire des 
galanteries à une jeune fille, la comparer avec éloge à une 
fleur, et cette expression a passé du langage du peuple dans le 
langage académique, avec la même signification. La petite 
composition poétique que nos pères nommaient bouquet, bou- 
quet à Chloris, n'est aussi réellement qu'une fleurette. 

En Italie, elle est dite fior. M. Rathery, dans sa curieuse no- 
tice sur les Chants populaires d'Italie {Revue des Deux Mandes, 
mars 1862), en parle en ces termes : 

« Ce qui caractérise les jiori, et ce qui les distingue des au- 
tres poésies où les âeurs figurent, c'esl cette manière de jeter 
brusquement un nom de fleur, et d'y rattacher ensuite un 
court développement, une comparaison gracieuse. Le plus 
souvent, la rime détermine le choix de la fleur. 

Fiort di pepe 
Se la vostra liglia non mi date, 


CONTES POPULAIRES 463 

lo vo la ruberô. voi piangereta. 

FlOR DI GINESTRA 

Vostra madré non vi marita apposta. 
Per non levar quel fior dalla finestra. 

» Quelquefois, le concetlo final est tiré de la forme, de la sa- 
veur ou du fruit.» 

Dans Alexandri (Ballades et Chants populaires de la Rou- 
manie), les fleurettes sont des couplets; dans Fauriel et le 
comte de Marcellus (Chants populaires de la Grèce), des distiques. 

Dans nos pays, il y a plusieurs sortes de fleurette. La plus 
répandue est celle qui consiste tout simplement à présenter 
une fleur à la personne que Ton aime, en répétant l'éloge que 
cette fleur rappelle : 

1 

La Rosa 

La filha es couma la rosa : 
Es bella quant es esclosa. 

La Rose. — La jeun? tille est semblable à la rose: — elle est 
plus belle épanouie. 

2 

La Flou 

De bella femna e flou de mai 
En un jour la bèutat s'en vai. 

La Fleur, — D'une belle femme et d'une fleur île mai — la 
beauté passe vite. 

3 

La contra-flou est le contraire de la fleurette, mais se dit de 
la même façon. 

La M enta 

Filha que parlamenta 

Vôu pas un brout de mentu. 464 DIALECTES MODERNES 

La Menthe. — La jeune fille qui aime à causer avec les jeunes 
gens — ne vaut pas un brin de menthe. On dit aussi : 

Filha sans crenta 
Vôu pas un brout de menta. 

La Menthe. — La jeune lille qui n'a pas de pudeur — ne vaut 
un brin de menthe. 

5 

La Castanha 

La filha es couina la castanha : 
Bella defora, dedins es la maganha. 

La Châtaigne. — La jeune lille est comme la châtaigne: - sa 
beauté ne cache souvenl que de la pourriture. 

Il est facile de voir, par les détails que je viens de donner, 
que ces fleurettes ne sont généralement que la mise en action 
du langage des fleurs. 

Chaque fleur ayant une signification de tendresse ou de 
haine déterminée, la floureta ne l'ail guère que constater le 
sentiment exprimé. On peut donc dire exactement, lorsqu'on 
connaît la fleur offerte, où en est la passion d'un amoureux : 
s'il est heureux ou malheureux, accepté ou rebuté. 

On peut lire, pour cette signification des fleurs en amour : 
li Courouno de Roumanille [Oubreto, p. :->(36). 

D'où ces expressions qui se disent en riant aux jeunes filles 
et aux jeunes garçons: 

6 

A la ros.i . 
L'amour es esclosa. 

\ la rose — l'amour est épanoui. 


CONTES POPU1 AIRES 46!"; 

7 

Au brout de menta , 
L'amour augmenta. 

Au brin de menthe . — l'amour augmente. 

8 

Au roumanis, 
L'amour es au nis. 

Au romarin , — l'amour est au nid. 

9 

A la frigoula, 
L'amour ne regoula. 

Au thym , — l'amour déhorde (du cœur). 

Lorsque l'amoureux veut les répéter directement, elles sont 
quelque peu modifiées. 

10 

La Rasa 

Bella, vous présente la rosa, 
Que fai que l'amour es esclosa. 

La Rose. — Belle, je vou? présente la rose, — qui fait éclore 
l'amour. 

11 

La Menta 

Bella, vous présente la menta : 
Es prouva <jue l'amour augmenta. 

31 46rt • DIALECTES MODERNES 

La Menthe. — Belle, je vous présente la menthe: — elle est la 
preuve que notre amour augmente. 

12 

Lou Hou manis 

Bella, vous présente lou roumanis: 
Es ara que l'amour fai soun ni*. 

Le Romarin. — Belle, je vous présente le romarin: — c'est 
à cette heure que l'amour fait son nid. 

[■'> 
/.a Frigoula 

Bella, vous présente la frigoula : 
De moun cor l'amour regoula. 

Le Thym. — Belle, je vous présente le thym: — l'amour dé- 
borde de mon cœur. 

Ces diverses présentations répondent, il n'est [tas besoin de 
l'observer, au premier aveu, à la déclaration, aux plus ten- 
dres phases du sentiment. La plainte a aussi ses fleurettes; 
en voici quelques-unes qui expriment la rupture, la douleur, 
le sarcasme : 

1 I 

La Nerta 

Bella, vous présente la nerta : 
Nostre paure amour vai a perta. 

La Mykthk.— Belle, je vous présente le tnyrthe: — notre pauvre 
amour va se perdre. 


n • H s P0PULA1K ' 467 

15 

L'Ourtiga 

Bella, vous présente l'ourtiga : 
Nostre amour n'es pus qu'interiga. 

T/Ortie. — Belle, je vous présente l'ortie; — notre amour ne 
nous est plus qu'une peine. 

10 

UAmarèu 

Bella, vous présente l'amarèu: 
L'amour es amar couma fèu. 

L'Olivier sauvage. — Belle, je vous présente l'olivier sauvacre: 
— l'amour est, pour nous, amer comme le fiel. 

En Provence, la flouretn est plutôt en couplets qu'en disti- 
ques. 

La Statistique des Bouches-du-Hhône (t. III, p. 258) donne les 
renseignements suivants : 

« C'est encore pendant les belles nuits du mois de mai que 
les jeunes gens chantent, sous les fenêtres de leurs maîtresses, 
des couplets improvisés. Les fleurs leur servent de texte et 
de terme de comparaison. S'ils font leur déclaration d'amour, 
ils choisissent le thym. La violette indique le doute et le soup- 
çon; le romarin, la plainte ; X ortie, la rupture. Cet usage pa- 
raît avoir été introduit par les Maures, qui l'avaient apporté 
eux-mêmes de l'Orient. Il est pratiqué dans les communes de 
l'intérieur, et surtout le long de la Durance. » 

Voici quelques-uns de ces couplets en langue provençale : 

1? 
Déclaration d'amour 

Bello,vous representi lafaligouro. 
Sabès qu'ell' es bello en touto houro, 
Encaro mai quand es flourido : 
Vous amarai touto ma vido. *S8 DIALRCTÈS MODERNES 

Belle, je vous présente le thym. — Vous savez que cette fleur 
est toujours belle, — mais qu'elle l'est encore plus quand elle est 
fleurie: — je vous aimerai toute ma vie. 

18 
Doute ou soupçon 

Bello, vous representi la viuleto. 
Sias dins raoun cuer touto souleto; 
Mai per Lèu série doulourous, 
Se dins vouestre couer n'i aviiè dous. 
Belle, je vous présente la violette. — Vous êtes dans mon cœur 
touteseule; — et ce serait certainement bien douloureux pour moi, 

— si nous éiious deux dans le vôtre. 

19 
Plainte 

Vous representi' lou roumaniu, 

Que lou matin vous lou eulliiu, 

Et que lou souer vous lou pourtave, 

fer vous prouvai- que vous aimave . 

Mai, bello, se n'amas plus tu, 

Rendès-me moun gai roumaniu. 
Je vous présente le romarin — cueilli ce matin. — pour vou- 
l'apporter ce soir — et vous prouver que je vous aime. — Mais, 
belle, si vous ne m'aimez plus. — rendez-moi mon gai romarin. 

20 

Hlipluir 

lu vous representi l'ourtigo : 
Bello, serès plus moun amigo. 
Vese qu'avès trop de pounchoun; 
Mandés- \ ous em' un cardoun. 
.le vous présente l'ortie ; — belle, vous ne serez plus mon amie. 

— Je vois que vous avez trop de piquants ; — mariez-vous avec un 
chardon. CONTES PÛP1 LAIRES Î9 

21 

Damase A.rbaud {Chants populaires de la Provence, t. ["', 
220), sous le nom de Serenados, en donne dix autres, que je 
crois devoir reproduire aussi : 

Bello, vous représente lou boutoun d'or: 
N'en sias bello coum' un trésor, 
Coum' un trésor de gentilhesso. 
Vous prendriu bon per ma mestresso. 
Belle, je vous présente le boulon d'or (fleur de la renoncule): — 
vous êtes belle comme un trésor, — un trésor de gentillesse. — Je 
vous voudrais bien pour ma maîtresse 1 . 

22 

Bello, vous représente la pampo de roure, 
Que trop longtemps m'avès fach courre ; 
Ai tant courru e courrerai, 
Bello, qu'à la fin vous aurai. 
Belle, je vous présente un rameau de chêne rouvre. — Trop long- 
temps vous m'avez fait courir: — j'ai tant couru et je courrai tan 
encore. — belle, qu'à la fin je vous aurai. 

23 

Bello, vous représente lou baricot, 
Que n'es un aubre bèn pichot ; 
Mai eu série bèn fier, pecaire, 
S'erias la nouero de moun paire. 

Belle, je vous présente le basilic, — qui n'est qu'un bien petit 
arbre ; — mais il serait bien fier, pour sûr, — si vous deveniez 1 1 
belle -fille de mon père. 

24 

Bello, vous représente la mentastre ; 
Prenès me tu, prenguès pa 'npastre. 470 DIALECTES MODERÎSKS 

Un pastre sente Fenguèn : 
Prenès me iu que sente rèn. 

Délie, je vous présente la menthe sauvage; — prenez-moi (pour 
votre amoureux), ne prenez pas un pâtre: — le pâtre sent l'on- 
guent, — et je n'ai aucune mauvaise odeur. 

25 

Bello, vous représente la pampo de vigno, 
Que quand fai vent elle reguigno. 
Fan trop ansin vouestres amours, 
Bello, quand sièu auprès de vous. 

Belle, je vous présente le pampre, — qui rue quand il fait du 
vent. — Ainsi fait votre amour, — belle, quand je suis auprès de 
vous. 26 Bello, vous représente la redouerto. 
L'ià cinq couquins à vouestro pouerto : 

Ni 1 a d'eici, ni'a d'eilà ; 
Anes au diable caregnà! 

Belle, je vous présente l&renouée. — Il y a cinq coquins à votre 
porte: — il y en a d'ici, il y en a de là-bas ; — allez au diable faire 
l'amour ! 

27 

Bello, vous représente la berigouro. 
Avès un pau trop grosso gouro : 
Rèn que per la bourra de pan, 
Me mangerias tout moun gazan. 

Belle, je vous présente le cbampignon de l'érynge.- Vous avez 
une trop grande gorge; — rien que pour la bourrer de pain, — vous 
dépenseriez tout ce que je gagne. CONTES POPULAIRES 171 

28 

Bello, vous représente la chaussigo. 
Semblés uno roso esbahido: 
Coustarias mai à revenir 
Qu'un marrit ai à 'ntretenir. 

Belle, je vous présente le chardon hémorrboïdal (litt., lierbe fou- 
lée). — Vous ressemblez à une rose flétrie : — vous coûteriez, pour 
vous faire soigner, — plus qu'il n'en coûte pour nourrir un mauvais 
âne. 

29 

Beilo, vous représente lou caulet, 
Que quand t'ai vent acampo set. 
Ansin fai vouestre caregnaire, 
Eici à vouestro pouerto, pecaire. 

Belle, je vous présente le chou, — qui se meurt de soif quand il 
fait du vent. — Ainsi fait votre amoureux, — à votre porte, bêlas I 

: J ,o 

Bello, aquèu que vous a cantat 
Deman mati vous lou dira : 
E, se vous lou poudièpas dire, 
Dôu bèu plus luenc se mettra à rire. 

Belle, celui qui vous a c'ianté — demain matin vous le dira. — 
S'il ne pouvait pas vous le dire, — de loin vous le verriez souriro. 

La rieur, symbole des sentiments, était considérée comme 
sachant, par une sorte de divination, tout ce qui les concerne; 
d'où la botanomancie, dont on peut citer pour nos pa.vs plu- 
sieurs sortes. 

Lorsque Ton veut savoir si Ton est aimé de la personne que 
l'on aime, on effeuille la margarideta (pâquerette) ou. mieux 
encore, Yagulheta (l'aiguille du berger), en prononçanl à cha- 
que pétale l'un des mots suivants : 472 DIALECTES MODERNES 

— M'aima, m'aima pas gaire, m'aima fossa, m'aima tendra- 
mèn, m'aima pas ! 
Ce qui répond au : 

Je t'aime, un peu, beaucoup, 
Tendrement, poinl du tout, 

dos provinces du Nord e1 de la Marguerite de Faust. 

E. Chauffard, l'un des jeunes félibres, s'adresse ainsi à une 
jeune fille : 

E tu, chatouno riserello, 

Teniès en man aquelo liour 

Que fa tant gau ei vierginello, 

Quand si demandon, sounjarello, 

Se tout souris à seis amours. 

Lorsque l'on veut savoir si la passion à laquelle on va se 
livrer sera heureuse, on jette une feuille de rose au courant 
d'une source : selon qu'elle surnage ou s'engloutit, on en tire 
un présage heureux ou malheureux. L'amour est un' abîme, et 
la feuille représente l'existence qu'on lui confie. — C'est un jeu 
des jeunes filles à la fontaine. 

En Auvergne, on appelle faire petà las princas (faire bruire 
les pervenches), jeter quelques-unes de ces fleurs au feu la 
veille de l'Epiphanie , pour tirer du bruit qu'elles font en 
brûlant un présage sur l'avenir, la santé, l'affection de telle 
ou telle personne. 

Les anciens demandaient au sort, eux aussi, quel était celui 
qui aimait le mieux (V. Properce, II, X). 

De même qu'en français le nom de beaucoup de plantes 
fait allusion au langage symbolique qu'on leur attribue : la 
pensée, 1 'amourette, le souci, Y immortelle, le souvenez-vous-de- 
moi, etc., on peut citer en langue d'oc: Verba d'amour (la 
brize moyenne, — jalousie), Verba dau lagui (le myrte, — cha- 
grin, et, par extension, mariage), Verba dau mèu (le melilot, — 
bonheur), Verba dan cor (l'ambroisie, — tendresse), etc. 

Parmi les significations les plus usuelles, qu'il suffise de 
citer la rosa (la j'<>se, — aveu), la frigoula (le thym, — passion), CONTES POPULAIRES 473 

Yembriaiga (l'ivraie, — ivresse), la margarideta ou pimpanela 
(la pâquerette, — amour naissant, franchise), la mérita (la 
menthe, — amour dans sa plénitude), lou roumanis (le romarin, 
— demande de retour), Yourtiga (l'ortie, — rupture), Yamarèu 
(l'olivier sauvage, — amertume), etc. 

Lorsqu'on veut rappeler les attraits ou les qualités d'une 
personne aimée, on a: la rosa espandida (la rose épanouie, — 
beauté parfaite), lou boutou de rosa (le bouton de rose, — beauté 
naissante), Yeli (le lys, — pureté), la muleta (la violette, — 
modestie), lou poumpoun d'or (le bouton d'or, — beauté splen- 
dide), etc. 

La couronne nuptiale n'est pas en fleurs d'oranger, comme 
dans le Nord, mais en feuilles et fleurs de myrte, Yerba dau 
lagui, le mariage n'étant qu'une dure épreuve. 

On jette du lierre, èuna, sur le cercueil d'une jeune fille 
vierge, en signe de stérilité, et des roses blanches, en signe de 
virginité. 

Il y a, dans ce langage des fleurs méridional, deux fleurs 
principales : la rose et le romarin. Chacune d'elles a sa fête 
particulière. L'une au 1 er mai, c'est la fête de l'aveu : on offre 
une rose, en signe de déclaration, à la personne que l'on 
aime, à celle que l'on croit la plus belle et la plus sage. 

Tout le monde connaît la chanson de la Rose de mai: 

La rosa de mai 
Es pas encara flourida ; 
A quau la dounarèn? 
A. . , ma mia 

La rose de mai — n'est pas encore fleurie ; — à qui la donne- 
rons-nous? — A. . . ma mie. 

L'autre à la Sexagésime, Dimenge dau Roumanis ; c est la 
fête où l'on demande à être payé de retour. A l'aube, on at- 
tache un bouquet de romarin à la fenêtre de la bien-aimée : si 
elle l'accepte, l'amour est partagé; si elle le rejette, l'amour 
est rejeté. (V. Sauvages, Dict. lang., V. Roumanis.) 

Ces deux usages répondent, dans le Nord, aux fêtes des 474 DIALECTES MODERNES 

Rosières et du Valentinage. — On peut en citer des exemples 
dans l'antiquité. 

La majourano (marjolaine) symbolise l'affection durable. — 
On cite dans les Arresta amorum (Gryphius, 1533) un usage qui 
dure encore : 

On avait autrefois, surle rebord extérieur des fenêtres, un 
ou plusieurs pots de marjolaine, soit parce qu'on en faisait des 
bouquets de senteur, soit parce qu'on en jetait quelques brins 
dans le ragoût. Elle a souvent besoin d'être arrosée. C'était un 
motif tout naturel pour une jeune fille de se faire voir; d'où 
l'expression: faire semblant d'arroser la marjolaine. 

Chez nous, comme chez les anciens, — ainsi qu'on peut le 
voir dans Juvénal, c'est plutôt le basilic; — d'où le proverbe: 
Filha fenestrieia, 
Seguèt jamais bona meinagieir.i . 

Pour l'homme des champs, — les bergers surtout, — cha- 
que fleur a son sens. Celle-ci (exemple : la carline, le souci) 
permet d'établir des pronostics météorologiques ; celle-là 
(exemple : la dame-de-onze-hf/ircs, le tournesol}, permet de 
préciser le temps. Il en est qui sont vulnéraires, d'autres sim- 
plement agréables. 

A ces diverses significations il convient d'ajouter le sens 
magique, qui n'est au fond qu'un abus du sens scientifique. 11 
suffit d'en chercher la raison pour en trouver une, sinon 
très-satisfaisante, du moins assez acceptable et sérieuse. 

D'autres n'acquièrent de sens que par l'acte qui les accom- 
pagne : une fleur pressée sur les lèvres est le signe d'un 
amour heureux ; une fleur brisée et jetée violemment, d'un 
amour rebuté. 

Je ne parle que pour mémoire des sens politiques. "L'eli est 
la fleur du parti légitimiste ; la v'iulcta, du parti bonapartiste ; 
la rosa, du parti républicain. — Cette dernière fut remplacée, 
en 1848, parle thym, pour ce seul motif que la frigoula est la 
fleur de la montagne. 11 va sur chacune d'elles des chan- 
sons et des couplets qui ont eu quelque réputation ; Rouma- 
nille cite celle de la Frigoula. 

I \itinr.) A. M. et L. 1-. BIBLIOGRAPHIE Romania, 5 janvier 1873. — P. 1. G. Groeber, la Destruction d< 
Rome, première branche de la chanson de geste de Fierabras. Ce 
poëme inédit est extrait d'un ms. de la bibliothèque municipale de 
Hanovre, écrit au XIV e siècle en Angleterre. Le texte, souvent 
défiguré, appartient au dialecte picard. M. Groeber, sans prétendre 
en donner une édition critique, l'a néanmoins corrigé très-souvent. 
Le plus sûr pour lui aurait été de ne pas le corriger du tout, d'autant 
plus que ses corrections, si elles sont heureuses quelquefois, ne le 
sont pas toujours. Pourquoi, par exemple, écrit-il jouglours, v. 5, 
etjougelours, v. 43? Le ms. donne jugelours , mais la bonne leçon 
est évidemment jugleours. V. 92, La bêle au viscler, lisez od le vis 
cler;v 153. Et tiels se ard et bruit qui se quide chaufer, lisez 
rusle ; v. 437, Kar il n'out onkes d'homme ne merci ne pité. 
D'homme est une faute. Il faut ou de homme ou d'omme. L7i tombait 
toujours quand on voulait marquer Pélision ; de même au v. 8l>0, 
Un petitet d'houre, lisez d'oure, V. 1141. Il fu ajornes, lisez ajornei 
ou ajornè : le participe passé au neutre ne prend jamais Vs du mas- 
culin. Pourquoi il sujet pluriel au v. 1131, et ils sujet pluriel au 
v. 1 142? Pourquoi sali et garde au v. 1 1 44 ? Il fallait garl, puisque le 
verbe est au subjonctif, etc. . .. — P. 49. Pio Rajna, Ricordi di co- 
dici francesi posseduti dagli eslensi nel secolo XV. — P. 59. Victor 
Smith, Chants de quêtes, Noël du premier de Van, Chanls de Mai. 
Très-intéressante étude sur quelques chants et coutumes popu- 
laires du midi du Forez et du levant duVelay. — P. 72. Hugo Schu- 
chardt. de l'Orthographe dit roumain. L'auteur reproche aux savants 
roumains qui ont entrepris de; former l'orthographe de leur langue, 
d'avoir trop sacrifié au désir de la rendre étymologique. De la sorte, 
le Roumain peu lettré qui voudra écrire sa langue ne saura comment 
s'y prendre, n'étant plus guidé par sa prononciation, et ne pouvant 
l'être par l'étymologie qu'il ignore. D'un autre côté, l'étranger se 
trouvera, dans certains cas, bien embarrassé pour retrouver la pro- 
nonciation sous l'orthographe. Ces objections, quoique justes, ne 176 BIBLIOGRAPHIE 

sont pas décisives. Il faut, savoir gré aux Roumains d'avoir voulu 
faciliter l'étude de leur langue aux étrangers, en substituant les 
caractères romains aux caractères cyrilliques. S'ils n'ont pas trouvé, 
du premier coup, l'adéquation exacte de l'orthographe à la pro- 
nonciation, en n'est pas une raison pour renoncer à leur entre- 
prise. Ils n'ont qu'à tenir compte, dans une juste mesure, des ob- 
servations qui tour sont adressées, et à rectifier leur orthographe 
là où la pratique leur révélera les inconvénients du système 
adopté.— P. 80, Mélanges, 1 . Quisqueet cada dans les langues romanes. 
M. P. M. détermine, avec une grande sûreté de critique, l'origine 
et l'historique du mot cada, et le montre persistant dans les langues 
néo-latines, même dans le roumain. Les patois de pure langue 
d'oïl semblent seuls l'avoir perdu. — P. 85. Storm. Courte disser- 
tation sur musgode, qu'il dérive du moyen haut-allemand muos- 
gadem. — P. 8G. Caroline Michaelis, Élymologies espagnoles. Les 
mots analysés sont : zaherir, zabullir, zabucar, zahor. Signalons, 
en passant, une faute d'impression, p. 87, note, ligne 5 : « Orient », 
lisez: « Occident. » — P. 91. L. Delisle, Note sur le manuscrit de, 
Tours, renfermant des drames liturgiques et des légendes pieuses en 
vers français. Voici la conclusion de cet article court et substan- 
tiel : « La présence de ce texte provençal (Épitre farcie pour le jour 
de Saint-Etienne ) dans le manuscrit, la nature du papier et le ca- 
ractère de l'écriture, tout se réunit pour faire supposer que le 
recueil a été copié dans le midi de la France, vers le milieu du 
XIII» siècle, d'après un manuscrit qui avait dû être exécuté un 
demi-siècle plus tôt, dans une des provinces septentrionales sou- 
mises à la domination des Plantagenôts. » — P. 96, Hermann Su- 
chier, Odierne. — P. 97. Comptes rendus: la chanson de Roland, p. p. 
L. Gautier (favorable); Rencesval, p.p. Boehmer (moins favorable). 
Suchie.r,la source d'Ulrich de Turlin. Bonvesin. Tractato deimesi, 
p.p. Lidforss. Braga, Cancioneiro e romanceiro gérai. Breohtold, 
Deutsche Handschriften in British muséum. Bartoli, I Codici fran- 
cesi délia marciana. — P. 138. Périodiques. — P. 150. Chronique. 

A. B. 

Rectification. — M. P. M., dans le n° 5 de la Romania. p. 139, 

rejette avec raison l'étymologie, par moi mal présentée, àe gravais, 

= gi'>ivalus. Le sens s'oppose à cette dérivation, et je devais 

lire que gravalus, adopté par Burguy comme partie composante CHRONIQUE ii7 

de dcgras, « aurait pu à la rigueur produire une forme gravats, 
mais non gras. » Quant à baud, bande, que je fais venir de validus, 
plutôt que de l'allemand bald ou du gothique ballha, je persiste 
dans mon opinion. Le changement de alidits en aud étant normal, 
cf. calidus, chaud, et la substitution du 6 au v latin initial étant 
justifiée par la dérivation incontestable de ftrebis = vervex, je me 
demande sur quoi se fonde M. P. M. pour affirmer que baud, 
qui signifie gaillard, vigoureux, « ne peut aucunement venir de 
validus ? » 

A. Boucherie. CHRONIQUE Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs que, par arrêté 
des 2 mai et 11 juin derniers, M. le Ministre de l'instruction pu- 
blique, des cultes et des beaux-arts, a chargé MM. O. Bringuier et 
Ch. de Tourtoulon. membres résidents de la Société pour l'élude des 
langues romanes, d'une mission à l'effet de déterminer la limite qui 
sépare la langue d'oc de la langue d'oil. La Société archéologique de Béziers a tenu sa séance solennelle 
le 22 mai 1873. Elle a décerné une médaille d'argent à notre col- 
lègue, M. Marius Bourrely, pour son petit poëme: Garle-Quinl en 
Prouvènço. 

Des médailles de bronze ont été accordées: à Dom Garnier, bé- 
nédictin de l'abbaye de Solesmes, pour sa pièce : Santo Scoulas- 
lico : à M. l'abbé Aberlenc, vicaire à Uzès (Gard), pour la Roundo 
fantaslico, en dialecte cévenol ou raiou. — Li Blanc e li Blu, petite 
composition satirique, par M. Autheman.de l'Isle-sur-Sorgue ; 
Liaurotorso, par M. Malvezin, et le Quisloude Noslro-Damo, par le 
frère Miquel, ont été honorablement mentionnés. 

Nous remarquons encore parmi les lauréats notre collègue 
M. Victor Bourrely, de Rousset (Bouches-du-Rhône), qui a obtenu 
une médaille de bronze pour sa pièce : Cambouliù. M. Victor Bour- 
rely, dit le Bulletin de la Société archéologique de Béziers, a mis en 
vers provençaux la notice que M. A. Montel consacra ( Revue des 
langues romanes, t. I 6r , p. 74) à la mémoire de notre regretté pré- 
sident-fondateur. 

Jeux floraux de Barcelone. — La fête littéraire des Jeux floraux 
a eu lieu le 4 mai.; elle avait attiré, comme toujours, grande af- 
fluence de peuple, et surtout de dames et jeunes filles, en costume 
national. Elle était présidée par D. .leronimo Rosello. 478 CHRONIQUE 

Après le discours du président et du secrétaire, D. Luis Roca. 
le nom des lauréats a été ainsi proclamé : 

Prix de la Heur naturelle, à don Tomas Forte/a de Mallorca : les 
Noces del infant. — Accessits, dona Victoria Penya de Amer : l'un 
visita à ma patria : et D.-F. Ubach y "Vinyeta : Ma vila . 

De l'églantine d'or, encore D. Thomas Forteza : la Rcy y VArche- 
bisbe. — Accessits, «les compositions historiques D. LJbach y Vi- 
nyeta: la Lhuyta deReys, et !>. .T. Neboty Casas : los Très Romansets 
de la pi i su de Roma : 

De la violette d'or, poésies religieuses, D. Jacinto Verdaguer: 
Flor de la lortosa. — Accessits, D.-A. Pages de Puig : la Greu, et 
D. Ubach y Vinyeta: Jesusperdut; 

De la députation de Tarragone, D.-J. Marti y Folguera: Tur- 
ragona. — Accessit, D.-F. Mateu : Salva terra : 

De la jeune Catalogne, D.-J. Reventos y Amiquet. — Accessits, 
D.-A. Pages et D. Reventy ; 

Des associations catholiques de Barcelone. D.-J. Verdaguer: la 
liatalla de Lepant. — Accessit, I).-!*'. Mateu : Lhuis de Requesens : 

De Mayorque, D.-B. Pico y Campanar: lo Sait de la Relia Dona. 
— Accessits, D. -Thomas Forteza : Dissort, et D.-B. Ferré : Canso 
de In dissort. 

Selon l'usage traditionnel les prix furent distribués pai la reine 
de la fête, la Reina de lafiesta, choisie par le principal lauréat lui- 
même. Cette année, la reine a été dona Oribla Serra de Quintana. 
nom cher à notre Société. Les poètes reçurent successivement de 
ses mains les fleurs etjoyas qui leur revenaient. Après quoi, D.-T. 
Forteza a été nommé mainteneur, pour avoir obtenu les trois ; rix 
réglementaires. 

Le discours final a été prononcé par notre collaborateur et ami 
D. Albert de Quintana, mainteneur. La Société archéologique de Béziers va reprendre incessamment la 
publication du Rreviari cl'amor, de Matfre Ermengaud. un moment 
interrompue par les événements qui ont si profondémenl désolé 
noire pays. La souscription à Volo... Riôul. .. l'oeuvre que vient d'achever 
M. Albert Arnaviefle, l'auteur des Canls dt l'Aubo, estouverteà 
partir d'aujourd'hui. 

Qui ne connaît, dans nos Cévennes, la légende de Saint-Am- 
broix? Cette légende si populaire pouvait tenter quelque plume 
poétique; mais, pour que le sujet fût palpitant d'intérêl el d'actualité, 
il devait être présenté sous sa vraie couleur locale : il fallait dé- 
pc'm Ire les lieux, les sites qui figurent dans la scène, sous leur as- 
pect essentiellement particulier, et les désigner des noms que le 
peuple leur a donnés: il fallait mettre dans la bouche des person- 
nages de l'action le langage propre qu'ils ont parle. C'est ce qu'a CHRONIQUE 179 

fait l'auteur de Volo... Biou!.. . et. pour rendre la peinture plus sai- 
sissante encore, il a confié au crayon de son frère Aristide Arna- 
vielle l'illustration du texte. 

Le prix de chaque souscription, donnant droit à un exemplaire, 
est de 1 fr 50 c. La souscription sera close dès que les souscrip- 
teurs auront atteint le nombre de 200. Le volume sera ensuite 
vendu 2 fr. en librairie. 

Les 50 premiers souscripteurs recevront le poëme Volo... Biou!.. 
imprimé sur beau papier de Hollande. 

On est libre de joindre le montant de sa souscriplion à son 
adbésion ou d'attendre la réception du volume. 

On souscrit chez M. Albert Arnavielle, rue d'Avéjau, à Alais, et 
à l'imprimerie J. Martin, rue Bridaine, 4. M. G. Gharvet vient de faire paraître, à Alais (J. Martin, 1873) 
la première livraison du Gartulaire de Remoulins, qui contient une 
suite de documents du XIII e siècle. La partie romane de cette pu- 
blication a été insérée dans le dernier numéro de la Revue, avec uiif 
introduction historique, sous le titre : les Coutumes de Remoulins. 

Le cartulaire que M. Gharvet a entrepris de mettre au jour est 
publié sous les auspices du Conseil municipal de Remoulins. On 
ne saurait trop encourager une pareille initiative, et il serait a 
désirer qu'elle trouvât des imitateurs aussi intelligents dans toutes 
les villes du Midi. L'histoire locale et la linguistique ne pourraient 
qu'y gagner amplement. Notre collègue, M. Paul Barbe, de Buzet (Haute-Garonne), vient 
de publier, à Toulouse (Douladoure, 1873), un Ensaj en forma de 
dialogo sul las lengos en gênerai e lours prencipalos altribucius . Ce 
travail, écrit en dialecte gascon, avait été communiqué par son 
auteur à la Société pour l'étude des langues romaties et y avait été 
remarqué. 

* 

*■ * 

M. l'abbé Lieutaud, bibliothécaire de la ville de Marseille, a com- 
mencé, sous le titre général de Notes pour servir à l'histoire de 
Provence, une série de petites publications mensuelles, qui sont 
déjà au nombre de quatre : 

I. Élections municipales à Rerre (G janvier 1396, texte roman). — 
IL Un Dîner officiel à Jonquières (Vaucluse, 17 février 1725). — III. 
Vente de la ville de Mousliers (27 mars 1313). — IV. Lou Rouman 
d'Arles fragment de poème provençal (Marseille, Boy fils. In-8°, 
19 p.). 

Ce fragment est emprunté à des copies modernes, qui se trou- 
vent: à la bibliothèque Méjanes, d'Aix, ms. 307; — aux archives 
d'Arles, ms. de J.-D. Véran, sur les Idiomes d'Arles, p. 213 et 59; 
— et ms. de Bonnemant. Ce dernier le donne d'après une copie 
de Bertrand Boisset. aujourd'hui perdue, mais qu'on croit du 
XIV e siècle. 4S0 CHKOMQUE 

L'éditeur a essayé de reconstituer le texte original du poème 
par des conjectures et des corrections plus ou moins heureuses, 
le texte actuel ayant beaucoup souffert. — Nous n'avons reçu que 
les numéros 1 et 4 de ces publications. Nous apprenons avec plaisir que M. Gabriel Azaïs, secrétaire 
de la Société archéologique de Béziers, va publier cet biver un re- 
cueil de poésies provençales et languedociennes : las Vespradas de 
Clairac, en ce moment sous presse à Avignon. L'ancienne Société des sciences, lettres et arts, fondée à Pau en 
1841. etqui avait cessé ses travaux, s'est reconstituée en 1871. 

Nous remarquons dans le tom. I er de la deuxième série, 
1871-1872, p 111, un texte du NVI°siècle. C'est un Règlement pour 
la saison thermale des eaux chaudes, communiqué par M. Raymond, 
archiviste des Basses-Pyrénées. 

Cette ordonnance, rendue en 1576 par Henri d'Albret, lieutenant 
général de Henri III, roi de Navarre, plus tard Henri IV de 
France, a été trouvée dans les archives de Laruns. 

On sait combien il est rare de trouver des documents de cette 
époque écrits en langue d'oc. Signalons, en terminant, quelques publications concernant l'his- 
toire de nos provinces méridionales : 

Salin sur les origines de la maison oVAlbret, 997-1270, par A. Lu- 
chaire. In-8° (Ribaut, à Pau). — Histoire des vicomtes et de la 
vicomte de Limoges, par F. Marvaud. Paris, 1873, lom. I er (in-8°, 
Dumoulin). — Essai sur le grand prieuré de. Saint-Gilles, de Tordre 
de Saint-Jean-de- Jérusalem, suivi du Catalogue des chevaliers de la 
langue de Provence, par le comte de Grasset (in-4°, Dumoulin). — 
Avignon, le Comlal et la principauté d'Orange, parM.de Laincel, etc. Dans le dernier numéro delà Romania, M. G. Meyer attribue les 
Petites Compositions populaires à MM, Martel et Liebich. Cette publi- 
cation est de MM. Montel et Lambert, ainsi que celle des Contes 
populaires, à continuer, et celle des Chants populaires, qui suivra 
bientôt . Le Gérant. Ernest IIAMKI.I.V 
Montpellier, Imprimerie centrale du Midi.- Ricateau, Hamelin et C° DIALECTES ANCIENS ARCHIVES DE MONTPELLIER LE MEMORIAL DES NOBLES Le Mémorial des Nobles est le plus ancien et aussi le plus 
précieux, sans contredit, des cartulaires des archives munici- 
pales de Montpellier, en ce sens surtout qu'il est la repro- 
duction de documents originaux qui n'existent plus. 

Il se donne à lui-même le nom de Liber instrumentorum 
memorialium, ainsi que l'a fort bien observé M. A. Germain 4 . 

On ne l'a appelé Mémorial des Nobles, aux XVI e et XVII e siè- 
cles, que par une sorte d'opposition avec une longue série de 
volumes d'annales, dits Mémoriaux consulaires, nue possèdent 
ces archives. De même que ces derniers relatent, année par 
année, tout ce qui intéresse la commune et les charges muni- 
cipales, de même le Mémorial des Nobles, pour tout le temps 
où la ville eut des seigneurs, relate et reproduit tous les actes 
qui concernent les droits et les rapports de féodalité et de 
propriété de ces derniers. 

Il contient donc à peu près tout ce que nous savons de 
l'histoire de la ville de Montpellier de l'an 1020 à l'an 120 1, 
qui est le point de départ de presque tous nos grands recueils 
municipaux. A ce point de vue. la dénomination actuelle 
donc assez exacte. 

Elle ne l'est plus en ceci que, tandis que les véritables Mémo- 
riaux sont des récits de faits au jour le jour, dans ce style 
embarrassé et prolixe des greffes que l'on connaif. le Mémi,- 

1 Histoire de la Commun de Montpellier, t. i' r . p. 298. 482 DIALECTES ANCIENS 

rial des Nobles, au contraire, reproduit purement et simple- 
ment des chartes et des pièces originales, sans même y 
ajouter de commentaires. 

Si cette dénomination n'était pas consacrée, il est évident, 
par ce que je viens de dire, qu'il faudrait lui substituer celle 
de Cartulaire des Guillems, tout comme à la Bibliothèque Na- 
tionale on a substitué à la dénomination vulgaire de Petit 
Thalamus celle de Cartulaire de Montpellier.— Mais il n'y a pas 
à insister sur ces changements, attendu que ces deux manu- 
scrits sont connus et cités partout sous leur nom vulgaire. 

Le Mémorial des Nobles est un « magnifique in-folio, sur 
vélin, de 191 feuillets, où sont transcrites, avec assez d'ordre, 
au nombre de 613, toutes les bulles et toutes les chartes rela- 
tives à la seigneurie des Guillems. » Cet ordre consiste en ceci 
que, au lieu d'être rangés chronologiquement ou au hasard, 
comme ils le sont dans presque tous les cartulaires, les docu- 
ments sont groupés de telle façon que tous ceux qui concer- 
nent un même titre féodal se suivent sans interruption, et en 
général par rang de date. Cet ordre est indiqué et rendu plus 
facile à saisir dans une table très-détaillée, qui se trouve en 
tête du manuscrit. 

Sur ces 613 documents, le sixième à peu près est en langue 
romane 4 . 

Mon intention, bien arrêtée depuis longtemps, étant de 
publier le cartulaire en entier, j'avais résolu de ne donner 
à la Revue qu'un très-petit nombre de documents, pris parmi 
ceux de cette dernière sorte ; d'autant mieux que ces docu- 
ments — presque tous serments d'hommage et de fidélité — 
ne font que reproduire les mêmes formules et n'offrent pas 
le grand intérêt historique et la variété des actes latins. 

Mais, après réflexion faite, je me décide à les donner entiè- 1 Les documents latins les plus importants ont été publiés par M. A. 
i :i, dans ses grands travaux historiques sur notre ville; la publi- 
cation complète, que je l'entreprenne ou qu'elle soit faite par un autre, 
n'en demeure pas moins fort à désirer. LE MEMORIAL DES NOBLES 483 

rement, pour deux raisons, dont je crois qu'on appréciera la 
valeur: l'une, c'est que ces documents, en général fort an- 
ciens — ils appartiennent presque tous à la seconde moitié 
du XI e siècle ou au commencement du XII e — donnent des 
exemples de prose en notre langage pour des dates assez 
reculées, et avec des transformations successives ; l'autre, c'est 
que par leurs variantes d'orthographe et d'idiome, qui chan- 
gent souvent avec le lieu dont il s'agit, ils peuvent présenter 
des observations intéressantes sur la langue et la manière 
de prononcer des divers pays de notre contrée . 

Je ne puis, pour l'heure, donner de plus longs détails sur 
cette publication. Des circonstances douloureuses me forcent à 
renvoyer à plus tard la notice que je me proposais de faire, 
tant sur le manuscrit en général que sur les particularités de 
chaque document. 

Il doit me suffire d'ajouter que je les édite dans l'ordre où 
ils se trouvent dans le manuscrit, mais que j'en donnerai à la 
fin une récapitulation chronologique et comparative, avec les 
explications que nécessite leur publication. 

A. M. I 

(F 29, r°. — Ann. 1130) 

Ch. 68) Item convenientia inter pr^dictos 

Aus tu Guillelm de Montpesler, fil d'Ermessent, si Bernarts, 
coms de Melgor, filz de Maria, aquels très diners que t'a do- 
naz a feu en la moneda de Melgor, pos serant monedat a 
Melgor o deforas ab la voluntat del comte, siant denier, siant 
mezallas, te tolliao t'en tollia, el oom o femena per son consel 
o per son gien o per sa art, si enfra xl dias pos tu l'en co- 
monrias o comonre l'en farias zo que toit t'auria, cl o om o IX) DIALECTES ANCIENS 

femena për s<jii consel o person gieno per sa an, non favia 
emendat senes engan. Eu enfra octo dias pos tu m'en coinon- 
rias o comonre m'en farias, e d'aquel comoniment eu no' m 
vedaria, a Montpesler venria en ton poder, si aiz non avia ; 
e aquel aiz non fos per aizo ni contra aizo, e l'aiz trapasat 
venrai a Montpesler e d'aqui non iserai per negun ginniper 
niilhi art, senes ton consel, entro qu'a co que toit t'auiïa le 
coms sobrediz o om ofemna per son consel o per son gien te 
fos emendat ses lo teu engan. E sobre tôt aizo, si'l coms o altre 
om o femna la moneda de Melgor de la lei o del pes que faita 
deu esser, si con es escrit en la carta del sacramental del 
comte, amermava, ad aquel ajudaire ni conssellaire non serai ; 
ni a ti ni a fcos erez, qui sennor seran de Montpesler, nozeire 
d'aquels non serai. Sobr'aizo de la bailia quel comte t'a lais- 
sada del caste] de Melgor et de son terrriinio et de Mont- 
feran, si tornaz era al comte o a son ère, nuls om o nulla 
femna te tollia o t'en tollia ad aquel ajudaire nec consiliator ero, 
nec tui nec keredibus tuis inde nocuero. Aisi con en aquesta carta 
es escrit, aisi o tenrai et o atendrai, meu escient, per aquestz 
sanz. Juraveruni in ecclesia sancti Jacobi, Ugo de Obillos, Petrus 
Siguerius de Melgorio, Raimundûs de Praires, Petrus Gavcel- 
mus, Armandus, Pondus iicardus, Bremundus de Obillos, />'■>- 
trandus de Neptis. — Testes sunt Guilelmus de Fabricis, Pondus 
suus frater, I go de Castro Novo, G. de Jonckus, Raimundûs Ros- 
tagni, GaucelmusdeClareto, G. de Villanova, Bernardus Rotberti, 
Raimundûs de Haura, Berengarius flius Berengarii Lamberti, 
Amelius de Podio, Archimbaldus, Guillelmus Girardi, Petrus 
Angélus. — Juraverunt in eet lesia sandi Romani, Pondus de Mon- 
telauro, Raimundûs frater suus, Petrus de Surigariis, Bertran- 
tins dr Boissariis, Petrus Maltos, Raimundûs Miro, Guillelmus 
Rigaldi, Petrus Girbeti, Petrus Gibelinus, Pondus Rigaldi, Guil- 
lelmus Bremundus, Petrus Rostagni de Ozorio, G. Boschius, 
Bertrandus Jordani, Petrus Âloardi, Raimundûs Gaucelmus, Guil- 
lelmus de Arsaz. — De kis testes sunt isti, Guillelmus de Fabricis, 
Pondus de Fabricis, I go de Castro Novo, Raimundûs Rostagni, 
Bernardus Ebrardi, Bernardus Rotberti, Guillelmus Troncus, LE MEMORIAL DES NOBLES 18! 

Berengarius filins Berengarii Lamberti, Amelius de Podio, Ber- 
ii ardus de Ahuria, Petrus Deodntus de Sancio Egidio, Pondus 
d'Arles, Petrus Ginnaetiantii, Archimbaldus, Guillelmus de Villa- 
nova, Petrus Angélus. — Jurarerunt Guillelmus Mira, Baimundus 
de Maroiol, Guillelmus Seguinus, Bemardusde Sancto Juliano, 
Guillelmus Jordani de Ozorio. — In domo Bainaldi de Yienna, 
jurarerunt Bertrandus Oto, Ugo de Boisseiras, G. Tallandus, 
G. Bertrandus, G.d'Ossor. Invidentia Berengarii Lamberti. Bu- 
nonis de Tolosa, Guillelmide Yillanova, Ponciïde Rocha furcata. 

Cette convention, portant que le comte de Melgueil Bernard IV promet 
à Guillem VI, seigneur de Montpellier, de garder le bail à fief qu'il lui a 
fait de trois deniers sur chaque vingt sols de monnaie qui seraient frappés 
à Melgueil, est d'avril 1130.— Cette date est indiquée par l'accord (ch. 66) 
qu'il? eurent entre, eux et un serment de Guillem VI (ch. 67). qui se trou- 
vent immédiatement avant dans le manuscrit. — V.. pour toute cette 
affaire, le Mémoire sur les anciennes monnaies seigneuriale* de Melgueil 
et de Montpellier, par M. A. Germain, Public, de la Soc. arch.. VI n 135 II 

(F 35. v°. — Ann. 1174.) 
Ch. 80) Sacramentum a raimundo comité tholosano 

PK.EST1TOI GUILLELMO DOMINO MONT1SPESSULAN1 

Ego Baimundus, Dei gratta dux Narbone, cornes Tolose, mar- 

chio Provincie, filz de Faidida, jur a te, G. sener de Monpes- 
ler, iilz de Mathelz, ta vida e ta membra, e que d'aquesta 
hora enant, eu non t'enguanarai de ta honorni de ton aver, ni 
de tons homes, meu escient. E si nescis o fazia, lai on tu G. 
sener de Monpesler per te o per ton fizel messatgue m'en 
comonrias per sagramen, entra quaranta dias, eu to emen- 
daria sens engan, per aquest sanz. El oltr'aizo met en n'a- 
quesl meseis sagramen. qu'eu no't penrai ni penre no't tarai. 
Essi neguns hom te prendia ab aquel compania ni socie I8ô DIALECTES ANCIENS 

non auria, ni amistat, si per te arrecobrar non o avia. Hoc 
fuit factura anno Dominice incarnationis M C° LXXIIII merise 
decembris in villa de Medullo. In presentia Poncii arc/iiepiscopi 
Narbone, Johanis episcopi Magalone, Raimundi Guillemi abbatis 
Ananie, Bernardi de Andusia, Bermundi de Uzetico, Raimundi 
Gaucelmi, Guillelmi de Sabrano, Raimundi Rascaz, Bermundi 
de Someire, Guidonis Guerregat, Guillelmi d'Arsaz, Ermengavi 
de Melgorio, Pétri de Bernis, Guillelmi Rainaldi, Raimundi de 
Caslar, Magistri Radulfi , Ermengavi de Piniano, Raimundi 
Guillelmi fratris sui, Agulloni de Castro Nom, Porcello de Ar- 
lede, Guillelmi Raimundi Gantelmi, Guillelmi de Albaterra, Guil- 
lelmi Letirici, Guillelmi Adalguerii, Guillelmi Pétri , Guillelmi 
Olrici, Guiraldi Ai brandi, Pétri de Casa, Magistri Guidonis, 
Stephani de Conclus, Poncii de Berengarii Lamberti, Johansi 
BertulfL Guillelmi de Cerverio, Petn de Alegre et muttorum 
aliorum et Silcestri qui liée scripsit. 

Pour ce serment, prètépar Raymond V, comte de Toulouse, à Guil- 
lem VIII, de Montpellier, et l'accord de Mezoul, qui en fut la cause, 
voy. d'Aigrefeuille, Hisl . de la ville de Montp., I, pag. 41. m 

(F 36, P°. — Ann. 1068?) 
Ch. 82). Sacramentum pactum a raimundo comité melgoriensi 

fiUILLELMO DOMINO M0NTISPESSULAN1 SUPER MELGORIO ET DE 
IPSltJS FIDELITATE 

Deista hora in antea, ego Raimundus flius Bera non dezebrai 
Guilelmum fi lin m Ermengardis de ipso castello guod vocavit 
Melgprium, nollitolrai ni l'en tolrainilli vedarai de illasfovte- 
zms (pur ibi Imdie sunf ri in uit/ea crunt, neque liomo neque feemina 
per meum ingenium nec per meam artem neque per manu consi- LE MEMORIAL DES NOBLES 481 

Hum, et si hoc erat aut f'œmina que't te tolisset aut t'en tolisset 
cum Mo societatem nec fïnem non habuero ad dampnum de Guil- 
lelmo superscripto . Et ajudarai a Guillelmum superscriptum 
usque quod kabuisset illum récupération et cum Mo et sine Mo. Et 
ajudarl'en ai per fdem et sine ingano et sine sua deceptione. Ego 
Raimundus ad te Guilelmum superscriptum sicut superscriptum 
et totum tenebo per fidem et sine ingano, me sciente, salva fide- 
litate de Raimundo, comité d'Espeluca. 

Ce serment, prêté par Raymond, fils de Bera, comte de Melgueil, à Guil- 
lem V, doit avoir été fait entre les années 1068 et 1079, dates de l'avènement 
de ce dernier et de la mort du comte. IV 
(F 36, r°. — Ann. 1125?) 

Ch. 83) JUSJURANDUM FACTUM A BERNARDO COMITE SUPER 
FIDELITATE GUILLELMO DOMINO MONTISPESSULANI 

Eu Bernard, coms de Melgor, filz de Maria, jur a te, Guil- 
lelm de Montpestler, fil d'Ermessenz, ta vida et ta membra, 
e que d'aquesta hora enant, eu non t'enganarai de ta honor 
ni de ton aver, meu escient. Et si nescies o fazia, lai on tu, 
Guillelm de Montpestler, per te o per ton fizel messatgue 
m'en comonrias per sagrament, enfra xl dias eu to emen- 
darai senes engan per aquestz sanz. Testes sunt isti, Bernardus 
de Anduzia, Guillelmus de Omelacio, Gaucelmus de Clareto, Guil- 
letmus de Fabricis, Berengarius Aeiraz, Bostagnus d'Arsaz, Ber- 
nardus de Pinnano, Berengarius de Salve . 

Serment de Bernard III, comte de Melgueil, à Guillem VI, qui doit être 
placé à la fin de leurs démêlés, en 1125. (V. d'Aigrefeuille, Hisl. de la ville 
de Montp., 1, pag. xxxmet 20.) ISS DIALECTES ANCIENS 

V 

(F 63, v" — Ann. 1113.) 

('II. Jl ( .>, De LITE PROPOSITA INTER DOMINUM GUILLELMÙ& 
MONTISPESSULANÏ ET BERNARDUM GUILLELMUM 

Guilelms de Monpestler se clama d'en Bernart Guilelm 
d'aiso : qu'enz Guilelms de .Monpestler s'en clamava d'en Ber- 
nart Guilelm e demande! l'en fermansa. E'n Bernars Guilelms 
no'l vole dar fermansa entro ab lo degan de Posqueiras et ab 
n' Esteve de Cervian ac assegut cum deseiseria de sun poder, 
et il lo apro covengut. Et per aizo clamas sen en Guilelms 
de Monpestler, quar ab aital gen li detla fermanso. Et en de 
sobre clamas sen en Guilelms de Monpestler quar en Bernars 
< hiilelms se fez donar sun feu ab carta, que adoncs cavaliers 
en esta terra non donera son feu ail altre ab carta. E sobr'aisso 
clamas en Guilelms de Monpestler, qu'en Bernaz Guilelms 
se fez donar ab carta sa onor dominia d'en Guilelm de Mon- 
pestler, que non era del feu d'en Bernart Guilelm sobr'esso 
qu'enz Bernarz Gùilèïms lu ni guadi qu'enz Berriarz Giiilelms 
sos paire d'en Guilelm de Monpestler donoi adom-s e'1 ma- 
lavei de que t'o mors. El quai gtiazi diss en Bernarz Guilelms 
sos paire de Guilelm de Monpestler que don que fezes aqdesï 
sos fils Guilelms de Monpestler. mis que agîtes trent-ans. non 
fos estabils, e so auzi ens Bernars Guilelms. E quar en Ber- 
narz Guilelms rèceûp don de son feu ab carta, que anse mais 
non fora en aquesta terra, e quar peceup don de cella 
niinr que de su n feu non era ab aquesis ékgieBS: E qu;:r el o 
clamava per son feu, e non o era : e quel sabra '1 gazi que 
sos paire douera : enz Guilelms de Monpesler quan fo fauz 
!" dons ânqûara trent-auz non aura. Clama enz Guilelms de 
Monpestler tôt lo plaz. E met l'en rancura et en vet et eu 
contradiche per aiso anquara quar l'enganet ab sos amies. — 
E clamas enz Guilelms de Monpestler d'en Bernart Guilelm de LE MEMORIAL DES NOBLES 489 

las junchadas del sestairalague de la vila de Monpestler, que 
el e sei orne las prendon maiors que non devon, E manda '1 e 
veda '1 ens Guilelms de Monpestler que mais de si enant non 
las prenda ni prenre non las fassa maiors que non deu. E 
so fa, met li tôt lo sestairalatgue en forfaz. E clamas enz Gui- 
lelms de Monpestler, quar en Bernarz Guilelms las justizias 
pren dels forsaz que l'oni ad el forsa en la vila de Monpest- 
ler sans los seus bailes. E clama s'ens Guillelms de Monpestler 
dai bon feu cum enz Bernars Guillems ten de lui, quar ben 
no'l li serve. 

Ce débat entre Guillem VI, fils d'Ermessende, et le vicaire Bernard 
Guillem, dont cette pièce et la suivante fournissent les points contradic- 
toires, fut l'un des signes ayant- coureurs de la revoit; de 1171, suscitée 
principalement par ce dernier et ses enfants. (V. d'Aigrefeuille, Êist., I, 
pat:. 25 et sq.) La date 1113 est indiquée par la charte que nous publions 
ci aurês VI 
(F 63, v°. - Ann. 1113.) 
Ch. 12Ô) Item querimoxia berxardi guillelmi et i>oMir;i 

GUILLELMI MOXTISPESSULANI 

Enz Bernaz Guilelms clamas d'en Guilelm de Montpesler : 
dels plaz que non son tengutensa cort, e de'ls lairuns quar el 
no'ls ten, e dels plaz quarel no'ls pot baissar ni levar. — E'n 
Guilelms de Monpesler respon l'en enaissi : — Dels plaz de 
Monpestler quar non son plagigat en la cort d'en Bernart 
Guilelm, non lo deu demandar, que non es sos feus ni non o a 
en sa carta. Et rancuras sen ens Guilelms de Monpestler, 
qu'entre forun tengut li plaz en la cort d'en Bernart Gui- 
lelm li sei orne l'emblerun lus plaz et foron proat. E quar 
enz Guilelms de Monpestler non gec tener los lairuns en là 
edrt d'en Bernart Guilelm fa o per zo qu'entre li lairun estaun 490 DIALECTES ANCIENS 

la, li orne d'en Bernart Guilelm los alargueron tais ni ac, e 
tais ni ag s'en annerun per lur mala garda ; per que enz Gui- 
lelms de Monpestler en perdet sas justizias, et an faz gran 
messiun en condersser et en conduz. E sei orne d'en Bernart 
Guilelm aun alargatz lairuns de sas dominias carcers d'en 
Guilelm de Monpestler, e clamas s'en. E si en Bernarz Gui- 
lclms li rederzia tôt lo mal e'1 daun e l'ancta qu'avengutl'en 
n'es, abs so qu'a far n'auria si no's vol, giquir ha tener los 
lairons. E quar ens Guilelms de Monpestler no'l laissa lus 
platz batsar ni alsar, fa o per so que non es feus d'en Bernart 
Guilelm. E'nz Guilelms de Monpestler vol tener lo sennoriu 
a sos obs. Totas aquestas rancuras sobrescriptas et aquestz 
raspostz sobrescriz, Guilelms de Monpestler en vezensa et en 
auzensa d'en Bessun et d'en Peiron Repessiun e d'en Peirun 
Guilelm, mandet a me Peirun Jaufre, archidiague de Ma- 
galona, que eu las fezes e'is fezes a'n Bernart Guilelm el seu 
loc e per el, et eu testimoni o qu'aissi es vers qu'el m'en man- 
det. Quando Petrus Gaufridus, archidiaconus Mayalonensis, 
istas rancuras et ista responsa superscripta retulit Bcrnardo 
Guilelmo exporte Guilhelmi Montispessulani, aderat ibi Guilelmus 
Aimoinus, filius Bemardi Guillelmi. Et Faiditus. Et aderant ibi 
présentes Petrus Repeciuns et Petrus Guilelmus, qui hoc idem 
confirmaverunt et testificatisunt. Fuit autemhec relatio factaXHI 
kal. decembris, anno Dominice incarnationis MCA///, in vi- 
dentia et audientia Guillelmi de Lemozin, Disderii, Raimundi 
Gaucelmi, Bemardi de Sancto Nazarin , Guillelmi Fbrardi, 
Pétri Raimundi, clericorum, Poncii de Monlaur, Pétri Gui- 
lelmi Ebrardi et Bemardi fi lii sut, Olivariide Castello, Bemardi 
Fzarni, Bemardi Berengarîi, Poncii Berengaru, militum, Be- 
rengarii Lamberti, Guilelmi de Ozorio, Raimundi Lamberti 
et Guilelmi fi lii s ni, Pétri Guiraldi de la Palada, Pétri Guiraldi 
de Sancto Georgin et Guilelmi filii sui, Pétri Guilelmi de la 
Peira, Pétris Guiraldi de Sancto Gervasio et Gitberti filii 
<;></. Bemardi Daura, Adalguerii de Campo novo, Bruni de 
Tolosa, Guilelmi Fuitberti, Amelii filii Guitberti, Guerrerii. 
Pétri Godescalc, Raimundi Porcel, Poncii Darlen, Guiraldi de LE MEMORIAL DES NOBLES 491 

la Pallada, Guilelmi Guirardi, Poncii Ugonis, Pétri Raenfre, 
Guileliai Leterici, Guiraldi de Menaz, Pétri Albarici, Pétri 
Samuel, Bernardi Bel, Guilelmi Seneucher, Dalmacii de Curia, 
Bertrandi Donzella, Guilelmi de Carcassona, Bernardi Manda- 
menta, Unaldi. VII iF° 65, V°. — Ann. 1124) 
Ch. 124.) Sacramentum fidelitatis promissum guilelmo domino 

MONTISPESSULANI A BERENGARIO AIRRA ET RAIMUNDO 

Hoc est placitum. quod fuit factura inter Guilelmum de 
Montepessulano et Berengarium Airra : Berenguers Airra fo 
sos hom d'en Guilelm de Monpestler. E juret li aitori ab el 
e sans el, per fe e sans engan, d'en G-uilelm de Monpeslier 
de la guerra del comte de Melgur, entro finida sia. E si d'en 
Guilelm de Monpestler menesfallia, que Berenguers Airra 
ajut per fe e sans engan ad aquel sun traire d'en Guilelm de 
Monpestler, que senner séria de Monpestler seguentre lui. 
entro la guerra finida sia. Et aquel sia'l sener et amies en 
lug d'en Guilelm de Monpesler. E per aisso en Guilelm de 
Monpestler mes en poder d'en Berenguer Airra, tôt aquo 
qu'enz Guilelms de Monpestler avia près e ténia de sos enemics 
en Londras. Per aital convenensa qu'enz Berenguer Airra 
aquo'l reda tôt a sa voluntat afar, qu'ora qu'enz Guilelms de 
Monpestler l'en somonga per se o per son messatgue. E Be- 
renguers Airra a covengut a'n Guilelm de Monpestler, que'l 
recobre'l castel de la Rocheta, qu'ora recobrar lo poira, e la 
on recobrat l'auria, a n'Aralms la comtessa'l redra ; el li jur, 
e la comtessa reda-lli a feu. E si enanz qu'enz Berenguers 
Airra recobre lo castel de la Rocheta, ens Guilelms de Mon- 
pestler lo podia penre per forsa o per aver, qu'ens Guilelms 492 DIALECTES ANCIENS 

de Monpestler eu tassa sa voluntat. E si d'en Guilelm de 
Monpestler menesfalia, Bereoguers Airra atenda e fassa totas 
aquestas eissas covenensas ad aquel sun fraire d'en Guilelm 
de Monpestler, que auria Monpestler seguentre lui. Et aquest 
plaz et per aquestas covenensas sobrescritas, ens Guilelms 
de Monpestler douet an Berenguer Airra m. d. sols, e deu 
Fesser bons senner e bons amies. Similiter per eissa cove- 
nensa Raimuns Airra fez a'n Guilelm de Monpestler l'omenesc 
e'1 sagrament, qu'el deu per fe e sans engan far l'aitori ab 
el e sans el, e tener totas aquestas covenensas sobrescritas, 
a'n Guilelm de Monpesler, e ad aquel son fraire que auria 
Monpesler seguentre lui. E del eastel de la Rocheta t'a<sa o 
eisament con sobrescriz es. E per aisso ens Ghrilelms de Mon- 
pestler donet a'n Raimun Airra l sols, e deu Fesser bons sen- 
ner e' bons amies. Feria III videlicet die Martis ante caput 
jejuniorum. Ànno Dominice Incarnationis M° C° XX° 1111°. Be- 
rengarius Airra et Raimundus Airra fecerunt Guilelmo Montis- 
pessulani domino hoc hominium et sacramenturn, in ecclesia Sancti 
Firmini,\ et fecerunt et laudaverunt ei convenientias istas a nu 
carta hac. In presentia Bernardi de Andusia, Raimundi de 
Duabus Virginibus, Pétri Bernardi de Claret, Bernardi Gwitelm 
ricarii, Pétri de Vedenobre, Guilelmi de Giranco, Guilelmi de 
Valmala, Pétri Malcanet, Pétri Guilelmi, Ebrardi, Poncii de 
Pmabii, Armanm, Bernardi Fratardè, Bernardi lz;im, Poncii 
Bèrenguerii, Olioarii, Raimundi de Montoliu, Bernardi Ebrardi, 
Rorardi de Lundras, Faidili. Berengarii Lamberii, /'< j i/i Giraldi 
de Paleata, {iigerii il<> Neirins et Girbcr/i quiserrpsit hec. 

Ce traité, par lequel Guillem VI acheta les iervicea il'- Berenger Airra. 
s'explique par le fait <l> la guerre qui existait alors entre lui <a Bernard III, 

de Melgueil. (V. d'Aigrefeuille, Hist., I, pag. 20.) LE MEMORIAL DES NOBLES 493 

VIII 
(F os 66 et 67 — Ann. 1156?) 

Ch. 129 ) ACAPTACIO PECIE TERRE QUAM ACAPTAVIT BERNARDUS 
GUILELMUS AD OPUS DOMINI GUILELMI MONTISPESSULANI DE GUI- 
RAUDO DE LEMOSINO. 

Hoc est carta de una pecia de terra quant acaptavit Ber- 
nardus Guilelmus ad opus de domino suo Guillelmo de Montepes- 
sulano adtotas suas voluntates facere de Giraldde Lemozin, et de 
suis infantihus per mi m. libr. et dimidia de deners sine inganno. 
Et istam terram solebat ipsemet Giralz tenire et est ista terra 
juxta la via de Prunet, infra Fort de Gaucelm Barenger et de 
Girald de Limozin : et si apels ja exiat que Giralz et sui in- 
fantes Yen delibrassent sine inganno et per Faltre terre que 
remanet donant tal cens quai solebat dure Giralt de Limozin, 
et istam terram superscriptam que Giralz de Lemozin, et sut 
infantes vendederunt solserent et donarent ipse sobra script in 
manu de Guilelm de Monpestler sine inganno. Et de hoc sunt 
testimonii Raimundus Oldebert et Petrus Ugo. 

Cet acte d'acquisition vient immédiatement, dans le manuscrit, après 
le contrat de mariage de Guilhem VI, en 1156. et se trouve parmi des 
documents de même sorte qui précèdent ou suivent de fort près cette 
date, et se rapportent tous à cet événement. IX 
(F 68, v° — Ann. 1141?) 

Cil. 141) JUSJURANDUM GUILELMO DOMINO MONTISPESSULAM 
PR^STITUM FILIO ERMESSENDIS AB HOMINIBUS STJIS 

Aus tu hom Guillelm de Monpestler. fils d'Ermessens, eu 
d'aquesta ora adenant a te, ni a ton fil Guillem, uiaior iil de 494 DIALECTES AJSCIENS 

Sybilia, post ta mort, ni si el era morte ab anz que tu, ad 
aquel ton enfant a cui tu Monpestleir laisarias : no'us tolrai 
vostra vida ni vostra membra que a vostres cors juncta son, 
ni vos prendrai per preison, ni bom ni femena ab mon art, ni 
ab mon gen, ni ab mon consel, ni no'us tolrai la vila de 
Monpestler ni la bonor qu'a Monpestler perten, ni l'altra vos- 
tra onor, on que l'aiatz, no la'us tolrai, ni' us en tolrai ni om 
ni femena, ab mon art, ni ab mon gen, ni ab mon consel. E 
si bom era ni femena que la'us tolges, ni'us en tolgues, dretz 
aitoris vos en serai per fe e sans engan contra totz homes. 
Enaisi con en esta carta escriz es e clergues legir i'o pot, sas 
vostr' engan, aisi vos o tenrai e vos o atendrai a la toa co- 
noisenza de te Guillelm de Monpestler fil d'Ermessens tôt 
sas engan, meun'escient, per Deu e per aquestz sans quatre 
evangelis. 

Il faut rapporter cet acte, non à l'avènement de Guillem VI (1 121), car il 
n'était pas encore marié à cette époque, mais à la soumission des habi- 
tants de Montpellier après la révolte de 1 141. \ 
(F° 71, 2° — Ann. 1149?) 

Cb. 156) JUSJURANDUM GUILLELMO DOMINO MONTISPBSSULAN1 

FILIO SYBILIB PR^ESTITUM AB HOMINIBUS SUIS 

Aus tu bom Guillelm de Monpestler, fil de Svbilia, eu d'a- 
questa hora adenant, no't tolrai ta vida ni ta membra, que a 
ton cors junch son, ni't prendrai per preison, eu ni bom ni 
femena, ab ma art ni ab mon engen, ni ab mon consel, oi'1 
tolrai la vila de Monpesleir, ni la bonor qu'a Monpestleir per- 
ten, ni'l altra ta bonor, on que'l agas : non la't tolrai ni t'en 
tolrai, eu ni bom ni femena, ab ma art, ni ab mon engen, ni 
ab mon consel. EH drez aitoris te serai per fe e -eus engan LE MEMORIAL DES NOBLE- 495 

contra toz liomens. En aissi con en esta carta escrich es, e 
clergues i'o pot legir, sens ton engan, aissi t'o tenrai e t'o 
atendrai a la toa conoissensa de te Guillelm de Monpestleir, 
fil de Sibilia, sens engan meu escient, per Deu et per aquestz 
sanz quatre evangelis. 

L'avènement de Guillem VII, en 1149, fut, la cause naturelle de cette 
prestation de serment faite par ses vassaux. XI 

(F 75, r°. - Ann. 1172?) 

Ch 176) Sacramentum guillelmo domino montispessulani . . . 

PRESTITUM AB HOMINIBUS SUIS 

Eu hom jura te, Guillem, sennor de Monpeslier... que-zieu 
d'aquesta hora enan, no't tolrai ta vida, ni to membre, ni tos 
membres que a ton cors jonz son, ni 1 no't penrai per preizon, 
ni hom ni femena, ni homes ni femenas, ab mon art ni ab mon 
engiegn ni ab mon cosseill. Ni no't tolrai Monpeslier, ni'l 
Castel de la Palu, ni'l castel de Monferrier, ni Castelnou, ni 
tos castelz, ni tas vilas, ni ren qu'a-z aquellas pertenga, ni ta 
terra que ara as, ni ad enan conquerras ni auras. Ni la't tolrai, 
ni t'en tolrai, ni hom ni femena, ni homes ni femenas, ab mon 
art ni ab mon engien ni ab mon cosseill. E que la't tolia, ni 
t'en tolia. eu to aondarai a demandar a ben et a fe leialmenz. 
E tôt aizo aici com sobredicb es : eu hom t'o jur e t'o aten- 
drai a bona fe ses gien e ses engan, tan quant en ton poder 
estarai, si Deus m'ajut et aquest sangte evangeli. 

Prestation de serment des vassaux de Guillem VIII à son avènement, 
tout comme nous avons vu ci-dessus de ceux de Guillem Vil et Guillem VI. 
— Les mots qui manquent dans le titre, et à la première ligne, ont été 
biffés; les ratures ont été constatées et signées par le juge mage Trin- 
quère, en 1617. 496 DIALECTES ANCIENS 

\ll 

(F° 85, r°. — Ann. 1201.) 

Ch. 209.) Sacramentum fidelitatis quod kecit aknai.his mas- 

CARONUS MATHILDI ET PETKON1EEEFILIABUS NAT1S ET NASÇITORIS 
BERNARDI COM1T1S CON VKNAKIM El' MARIE roMITIssi; rxoRIS 
SUE, SUPER CASTRO DE MIREE ET CERTIS HONORIBUS \H BAS 
SPECTANTIB1 S. 

Eu hom, per nom Arnalt Mascaron, per mandamen de te 
Bernart, comte de Comenge, jur a Mathelz et a Peironella, 
allas de te Bernart comte de Comenge el de la comtessa 
Maria, filla d'en Guillelm, sennor de Monpeslier, que seguen- 
tre'ls diàs de te Bernard comte sobredig, fizels om lur sia, e 
lur vida e lur mèrm'bra lur gar e lui- salve a mon poder, sens 
gien e sens engan. Et Murel e tôt lo pertenemen e tota la 
sennoria de Murel e tota la terra e tota la honor sion castels, 
sion vilas, sion terras, sion honors de saves, — e tota la terra e 
tota la honor sion castels, sion vilas, sion bornes, femenas, sion 
sennorias que tu Bernart, coms de Comenge, as en l'avesqual 
de Tolzan, que ara i'as ni aver i deus ni adenant i' auras. El 
d'âizo serai fizels âjudaire ad éllas o a niais fillas, si mais ni 
avia de te sobredig comte e de la sobredicha comtessa, salva 
la heretat el esposalici que la sobredicha comtessa a el caste] 
de Murel. Tôt aisi cou es sobrescrig, sens gien e sens engan, 
o atendrai per bona fe per aquestz sanz evangelis. Pero asa- 
ber es que si fil i'avia del sobredig comte e de la sobredicha 
comtessa, o fils ad aquel o ad aquels, fâria sagramenl e fezel- 
tat per bona fe e sens engan et ad els o tenria et a lur hères . 
Pero si menesl'alia (Tels sens liais hères, tenria o ad aquestas 
et a lur hères. 

En 1201, Bernard IV, comte de Comminges, ordonna aux vassaux qu'il 
avait soumis usa femme, Marie île Montpellier, par ■ -mitrat de mari 
.1 ■ lui rendre hommage. La charte 208, qui précède et qui est un ser- 
ment analogue, indique cette date. LE MEMORIAL DES NOBLES 497 

XIII 

(F 119. — Ann. 1168.) 

Ch. 313) Sacramentum fidelitatis promissum guillelmo do- 

MIXO MOXTISPESSULAXI FILIO SIBILIE A PETRO DE CENTRAIRANICIS 
SUPER VILLA DE CENTRAIRAHICIS. 

Eu, Peire de Centrairanegues, filz de Guillelma, jur a te 
Guillelm, sennor de Montpestler, ±il de Sibilia, villa de Cen- 
trairagues e las forsas que d'ara i sun o adenant i seran que 
non la't tolrai ni t'en tolrai, ni las forsas no't tolrai ni t'en 
tolrai, ni om ni femena ab mon art ni ab mon engen. Et si om 
ni femena la vila ni las forzas te tolia ni t'en tolia, ab aquel ni 
ab aquella fin ni societat non auria, si non o avia per la vila 
o per las forzas acobrar : e can cobrada o cobradas las auria, 
en ton poder las tornaria : e per cantas vegadas m'en comon- 
rias, las forzas que d'ara i sun ni adenant i seraun te rendrai 
et en ton poder tornarai, sens frau e sens engen. a te o a ton 
mesatgue. Âisi con en esta carta escrig es ni om ben legir ni 
entendre o pot, o tenrai et o atendrai, se Deus m'ajut et 
aquez sans Deus evangelis. Et encara eu, Peire de Centraira- 
negues. jur a te, Guillelm, sennor de Monpestler, — ta vida, 
ta membra et ta bonor, — que non t'aucisa, ni tos membres 
ni ta honor no't tola, ni om ni femena ab mon art ni ab mon 
engen ni ab mon consel, e si hom ni femena o fazia, si dels 
aitoris t'en séria contra tots homes e contra totas femenas. 
Et aisi con escrit es o tenrai et o atendrai, se Deus m'ajut et 
aquez sanz evangelis. lin jus rei testes sunt, Raimundus Gau- 
celmi, Bernardus Guillelmus arclddiaconus Biterensis, Gv.ido 
frater cjus, Peti us de Montefçrrqrio, Guillelmus de Texeriis, 
Cn illelmus Letericus, Agullonus de Castro novo, Maurinns, Rai- 
mundus de Narbona, Paulus, Guillelmus Olrici. Petrus de La- 

33 


498 DIALECTES ANCIENS 

casa, et Fulco, scriptor Guillelmi domini Moiitispessulani, qui 
hec scripsit. 

Cet acte est, non de 1150, comme le pensait Cambouliù, mais de 1168, 
ainsi qu'il résulte d'une donation qui vient immédiatement après dans le 
ms. (ch. 120), et qui, concernant le même fait, a été aussi contre-signée 
par les mêmes témoins. 

Cette charte est l'une des trois que notre regretté ami avait publiées 
dans le Jahrbuch. — Sa version est fort loin de l'original, ainsi qu'on 
pourra en juger par les différences que je vais marquer ici: — ligne 1", 
En pour Eu, fils p. filz, Guittina]). Guillelma ; — 1. 2, senor p. sennor: 
— 1. 3: Centrairanigues p. Centrairagues, forme particulière assez com- 
mune du nom de lieu Centrairaneques : — 1. 4: not l'as tulrai p. non 
la't to'rai (le reste, c'est-à-dire deux lignes, jusqu'à et si om, a été omis); 
— 1. 5, hom p. om; —1. 6, vita p. villa, tolra p. tolia. avec l'omission de ni 
las forzas et de ni t'en tolia:— -1. 7, aquela p. aquella, villa p, vila ; — 1. 8, 
co cobrada o ont été omis ; — 1. 11, e p. et ; — 1. 12, mesatge p. mesatgue, 
com p con, om p. hom; — 1. 13, omission: Et o atendrai, y p. et; — 
1. I i, aquez p. aquest. Omission : Deus. - Le reste, jusqu'à la fin du texte 
roman, soit huit lignes, a été également omis. XIV 

(F 121, v°. — Ann. 1111) 
Ch. 317). Sacramentum fidelitatis super castello de monte- 

FERRARIO, QUOD FECIT BREMUNDUS FILIUS GARSENDIS GUILLELMO 
DOMINO MONTISPESSULANI FILIO ERMENIARDIS. 

Eu, Bremons, filz de Garsent, et eu Guillelms, filz d'aquest 
Bremon e de Guideneld, a te (ruillelm, fil d'Ermeniarz : d'a- 
questa hora adenant, del castel de Monferrer, de las forsas 
que ara i son ni adenant fâchas i serau, no't decebrera, n'il te 
tolrem ni t'en tolrem n'il te vedarem, nos ni om ni femena ab 
nostra art ni ab nostre engien, ni ab nostre consentiment, 
nostre escient. Et si hom era ni femena que'l ti tolgues ne t'en 
tolgues, nos ab aquel ni ab aquella fin ni societat non aurem, LE MEMORIAL DES NOBLES 4P9 

si per lo castel arecobrar non o aviam ; e'1 a on recobrat Fau- 
riam, en ton poder lo tornariam, sens locre e sens déception. 
E de-z-aquella hora adenant, eneis sacrament testariam. Et 
aquest castel no't vedarem, per quantas ves tu nos en somon- 
ras, per te ne per ton mesatgue, e del somos noz en vedarem. 
Aissi con en esta carta escrit es e clergues legir i'o pot, aissi 
to tendrenfe to atendrem, nostre escient, per est sainz. Hoc 
xacramentum cum hac carta fuit factura in presentia Raimundi 
de Ginaco, et Poncii de Montelauro, et Guillelmi Rostagni de 
Centrairanicis, et Pétri Gaucelmi de Monte Arbezone, et Pétri 
Guillelmi Ebrardi, et Guillelmi de Operatorio, et Raimundi Por- 
c elli. Régnante Lodoyco rege. Anno ab incarnatione M C° XI . 

Bermond et son fils Guilhem faisaient partie des coseigneurs du château 
de Montferrier, pares de castello de Monteferrario ( ch. 324 ), fort nom. 
breux, ainsi qu'il résulte des chartes 318-337, qui viennent après ce ser- 
ment. — Leurs noms sont indiqués par les documents qui suivent. 

C'est encore l'une des chartes copiées (f* 121 et non 171) par Cambouliù 
pour le Jahrbuch. Cette publication offre aussi de nombreuses différences 
avec l'original : ligne 1", pis pour plz ; — 1. 2. E de Guideneld a été 
omis, pis p. pi ; — 1. 4, seran p. serau; nil te tolrem a été omis; — 
1. 6, nostra p. nostre; — 1. 7, nostre escient a été omis ; — e p. et, 
o p. ni ; — 1. 8, aquela p. aquella, ne p. ni, aurai p. aurem. — Le reste 
du texte roman, c'est-à-dire sept lignes, a été entièrement omis. XV 
(F 121, v° — Ann. 1111) 
Ch. 318) Item sacramentum fidelitatis super Castro de 

MONTEFERRARIO QUOD FECIT GUILLELMUS FILIUS ALDIARDIS 
GUILLELMO DOMINO MONTISPES3ULANI FIT.IO ERMENIARDIS. 

Eu, Guillelms, fils d'Aldiart, et ieu Raimuns, fils d'aquesta 
Aldiart, a te Guillelm, fil d'Ermeniarz^'aquestahora adenant 
de castel de Montferrer, de las forsas c'ara i son, ni adenant 500 DIALECTES ANGIENS 

faitas hi seraut, no't decebrem, ni'l te tolrem, ne t'en tolrem, 
ni'l te vedarem, nos ni hom ni femena ab nostra art, ni ab 
nostre engien ni ab nostre consentiment, nostre escient. Er si 
hom era ni femena que'l te tolgues, ni t'en tolgues, nos ab 
aquel ni ab aquella, fin ni societat non aurem, si per lo castel 
arecobrar non o aviam. E la on recobrat l'auriam, en to poder 
lo tornariatn, sens locre e sens déception. E de-z aquela hora 
adenant, encis sacrament testarjam. Et aquest castel no't ve- 
darem per quantas ves tu nos en somonras per te ni per ton 
mesatgue, e del somos noz en vedarem. Âissi con en esta 
carta escrit es e clergues legir hi o pot, aissi to tenrem e to 
atendrem, nostre escient, per est sainz. Une sacramentura cum 
hac carta fuit factura in presentia Poncii de Montelauro, et 
Poncii Rnimundi de Mûries, et Ugonis Castri novi, et Raimundi 
Rostagni de Centrairanicis, et Pétri Guillelmi Ebrardi, et Ar- 
mandi d'Omelaz, et Guillelmi Poncii Aimoini. Refînante Lo- 
doycorege. Anna ab Incarnatione Domini M° C° X/°. 

La filiation do ces petits seigneurs est fort obscure. La charte 328 donne 
un serment d'un Raymond, iils de Pi'ii'oiiila ; mais on ne sait s'il était 
fds de ce Guilhem dont il est question ici, ou du Peire qui suit. XVI 
(F 121, v» — Ann. 1111) 

Ch. 319) Item super kodem sacra.mentim fideutatis yuon 
FECIT petrus filius brunisendis guillelmo domino MON- 

TISrESSULANI FILIO ERMEN1ARDIS . 

Eu, Peire, iils de lirunisens, et eu Rainions, iilz d'aquesta 
Brunissens, a te Guillelm, iill d'Ermeniart, d'aquesta hora 
adenant: ch'l castel de .Monferrer, de laforsas que ara hi son 
ni adenant faitas hi serau, no't decebrem, ni'l te loi rem, ne 
t'en fcolrerft, ni'l te yedarein., nos ni ii<>m pj l'emena ab nostra LE MEMORIAL DKS NOBLES 501 

art ni ab nostre engien, ni ab nostre consentiinent, nostre 
escient. E si hom era ni femena quel ti tolgues ne t'en tol- 
gues, nos ab aquel ni ab aquella fin ni societat non aurem, 
si per lo castel arecobrar non o aviam. E!a on recobrat l 1 au- 
riam, en ton poder lo tornariam, sens locre e sens déception. 
B de-z-aquela hora adenant eneis sacrament testariam. El 
aquest castel no't vedarem per quantas ves tu nos en so- 
monras per te ne per to messatgue, e del somos nos enve- 
darem. En aissi con en esta carta escrit es, e clergues legir 
hi o pot, aissi to tenrem e to atendrem, nostre escient, per 
est sainz. Hoc sacramentum cum hac carta fuit factum in pré- 
senta Poncii de Montelauro , et Poncii Raimundi de Mûries, et 
Ugonis Castri nom, et Raimundi Rostagni de Centrairanicis, et 
Pétri Guillelmi Ebrardi, et Armandi d'Omelas , et Guillelmi 
Poncii Aimoini. Régnante Lodogco rege. Anno ab incarnatione 
DominiM C° XI . DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 

DES ANCIENS COMTÉS DE ROUSSÎLLON ET DE CERDAGNE 

( Suite ) XIII 

LEUDES DE PU1GCEKDA ET DE LA VALL DE QUEROL 

(1288). 

La première capitale de la Cerdagne fut Livia, remplacée, 
dès le XI e siècle, à ce qu'il semble, par le lieu d'Hix (aujour- 
d'hui Bourg-Madame), situé un peu plus à l'ouest, et dans lequel 
les documents signalent l'existence du marché de la Cer- 
dagne depuis l'an 950 environ jusqu'à l'époque delà fondation 
de Puigcerda. Cette dernière ville est une poblacio, ou, comme 
on disait peu après dans le midi de la France, une bastide ou 
Villeneuve, fondée en 1181, par le roi Ildefonse d'Aragon, dans 
la partie occidentale de l'ancienne paroisse d'Hix. Cette nou- 
velle capitale de la Cerdagne, dotée de foires et de marchés 
dès son origine, prit de rapides développements et acquit, dès 
le XIII e siècle, une importance qu'elle conserve encore. 

La vallée de Querol est formée par le cours supérieur de la 

rivière d'Aravo, qui débouche à Puigcerda, au sud: c'est la 

seule voie de communication existante entre la Cerdagne et 

le pays de Foix, par le col de Pimorent. Cette vallée, cédée à 

la France par les traités de 1660, forme les trois communes de 

Porté, Porta et la Tour de Querol. Le tarif de ses leudes n'est 

pas daté, mais il est contemporain de celui de la leude de 

Puigcerda. 

Alart. Anno dominim. ce. Ixxx. octavo. 

Aquesta es memoria e capbreu que fa fer ffrare P. de Camp- 
redon del orde del Temple, procurador de les rendes del no- DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 503 

ble senyor En Jacme per la gracia de deu rey de Malorcha, 
comte de Rosseylo e de Cerdanya e senyor de Montpesler, de 
la leuda que'l dit senyor Rey pren e pendre ha acostumat en 
la vila de Pugcerda. 

Primerament, pren e pendre deu e ha acostumat de pendre 
lodit S. Rey e'is seus antecessors, per la leuda, de cascuna bala 
de draps e de cascuna altre mercaderia, exceptada peyrussa, 
e pella, e borra, e curs de bou, e curs de boch, e cenra cla- 
villada, e erba caulera, si va ne ve de Pugcerda a Perpenya e 
a Queragut 1 , vi. dr. 

Item de cascuna bestia mular que vaja ne venga per ven- 
dre, de Pugcerda a vers 2 Perpenya o vers Queragut, mi.dr. 

Item de cascun caval que vaja ni venga de Pugc. aPerp. e 
Queragut per vendre, i. s. — De cascun rossi, v. s in. d. — 
De cascuna bestia bouina e de cascuna bestia asina, i. d. — 
De cascun porch e de cascuna truiya, 1. d. — De cascuna 
ovela, e de cascuna cabra, e de semblant bestiar menut, i a 
meala. 

Item per cascuna somada de vi que home strayn port per 
vendre a Pugcerda, i. d. — E si entra dins la vila, de die de 
mercat,ço es a saber, de dimecres pus es oranona al divenres 
seguent que sia tercia, 1. dr m a . 

Item de cascuna somada de thea 3 que hom que no sia de la 
terra de Cerdanya port per vendre a Pugcerda, en calque 1 Chef-lieu du pays de Donazan (dép. de l'Ariége), entre le Capcir et le 
pays de Saut, improprement appelé Quérigut par les documents officiels, 
en dépit de l'étymologie ({ticr ou ker (rocher, sommet) et acutus. Les 
gens du pays disent habituellement Q'ragut. Les noms de lieu, formés du 
celtique quer et d'un nom latin ou roman, sont innombrables dans la 
région des Pyrénées orientales. 

- A vers, dans le sens du français vers, est tout à fait inconnu dans 
l'ancien catalan, qui dit toujours ves ou vers: a est donc une erreur du 
scribe; il faut le remplacer par o, ou plutôt le supprimer. 

3 On appelle encore tcsa les morceaux de pin qui servent à l'éclairage, 
dans les pauvres ménages de la Cerdagne, du Capcir et du haut Con- 
tint. 504 DIALECTES ANCIENS 

die que la vene, i a m a ; e si home que sia de la terra de Cer- 
danya, sol que no sie stadant de Pugcerda, la porta per ven- 
dre a die de mercai ode fires, o per vni. dies ans opustart de 
tires, deu pagar exament, dins aquest temps e no en altre, per 
cascuna somada, i. d. 

item per cascuna somada de carbo, ab que no sia sino 
1. sach sol de carbo, i a m a . 

Item de cascuna dotzena de pevls de squirols, en calque 
dia ni en calque temps sia, 1. dr. E si home que sia de la terra 
de Cerdanya la portava per vendre en dimecres. pus que sia 
ora nona, tro al divenres a la tercia, o de fires, e vm. dies 
abans ovin, dies pus tart, deu exament pagar, en aquest temps 
e no en altre. 

Item cascuna dotzena de peyls de cabres o de volps', m. 
dr. 

Item cascuna peyl de luria 2 e cascuna peyl de bou, si venen 
sparses per vendre, i. dr. 

Item de una somada de pressechs 3 e de pères, e de tota 
altra fruyta que no lassa' a mesurar ab mesura, que hom 
strayn, d'on que sia, que no sia stadant de Pugcerda, port per 
vendre, a tôt die, 1. dr. 

Item cascuna somada de sebes, e d'ails, ab que no sia cor 5 
una dotzena sola, un bratz de çebes o d'ails. 

Item una somada de pales e de dentals, ab que no sien cor 
una dotzena sola, una pala o un dental. 

Item de tôt oli que home strayn que no sia stadant de Pug- 4 Renards. 

* Loutre. 

3 Pêches et poires. 

* Fassa (de fer, faire), employi- dans le sens de falloir ; on dirait au- 
jourd'hui s'haja a mesurar. Ou trouve dans le même sens, en 1314 si la 
molina. per deffaliment de lenya. fasia a mudar, que ho puguen fer. 
\Procur. real, xvn, f°26.) 

s Seulement, uniquement, mot depuis longtemps inusité en catalan. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 505 

cerda compre ni vene, per cascuna sesterada, el * correntum 
de la dotzena 2 mesura; e si aquel que deu pagar la leuda no 
volia donar lo dit correntum, deu donar perlo correntum de la 
xn a . mesura, i. dr. 

Item tôt hom strajn qui vena blat a Pugcerda e frujta que 
faça mesurar, deu demanar la mesura del seujor e ab aquela 
deu mesurar lo blat e la frujta de calque linatge que sia, e deu 
donar per mesuratge de cascun mug, un. cosses; e si lo blat o 
la dita frujta era venuda en dimecres pus fos ora nona tro 
al divenres a tercia, o en fira o per vin. dies abans de firao 
pus tart, deu donar mes 3 una cossa per leuda. 

Item de sal, de vi. sesters, una ajmina per mesuratge, a 
tôt die. 

Item de cascuna somadade pex salât que sia venuda o com- 
prada a Pugc. a tôt die, vi.dr. E de somada de pex fresch. 
axi metex. 

Item de cascuna somada de vejre, i.dr. 

Item de tôt hom qui fassa corbels e'is port vendre a Pug- 
cerda, cascun ajn ne deu haver lo Senjor, per leuda, i. cor- 
bell. 

Item tôt hom qui tenga taula en la plaça de Pugcerda per 
vendre sa mercaderia, si no es hom stadant de la vila, deu 
pagar per cascun die que tenga taula, i a m a . 

Item de cascun vellor 4 de lana, i a m a . 

Item de cascuna somada d'oies, i.dr. 

Item de cascun Juseu o Juseua, si no es stadant de Pug- 
cerda, que vaja ni venga de Pugcerda a Perpenja o a Quer- 
agut, i. s. E si Juseu o Juseua ve de Catalunja, e va vers 1 El. ou eyl, et aujourd'hui ell, est ordinairement employé comme pro- 
nom [lui ; mais ici, et dans bien d'autres cas, aux XIII" et XIV e siècles. 
ce ne peut être qu'un article masculin mis pour lo. 

5 Dans le sens de la douzième, et non pas de la douzaine, comme plus 
haut 

3 Doit donner en plus. 

' Aujourd'hui vello, dans le catalan vulgaire, die vélins (toison), 506 DIALECTES ANCIENS 

Perpenya o vers Queragut e passa per Pugcerda, exament, i . s. 

Item de cascun Sarrasin o Sarrasina que hom strayn vene o 
compre a Pugcerda, i.s. 

Item de cascun baho * que hom strayn vena en die de mercat 
en Pugcerda o en lires, i.dr. 

(A la suite, eadein manu, , 

Fforma de la manera antigua con es acostumada de gran 
temps en ça levar la leuda del seynor rey en la Val de Querol. 

Primerament, tota carrega de draps adobatz qui sien cor- 
datz, im.d. 

Item une bala de draps adobatz que sia cordada, n.d. 

Item î.drap cruu 1. dr, e tota carrega de draps crus, im.d. 

Item tota carrega de fusta de bast que sia obrada, vi.d. E si 
porta ni. feys de fusta que no sia obrada ni cordada, m.d. 

Item tota bala de quiyna 2 que roba sia, qui vaja a travers 3 , 
ii. d. 

Item tota bala de pestell cordât, m.d, e si es bala que vaja 
a traves, ii.d. 

Item dos quintals de ferre qui sia de hom strayn, i a m*. 

Item tota carrega de ferre obrat que sia cordât, si'n porta 
très balons, vi.d. 

Item tota carrega de formages, mi.d, e si'n porta m. far- 
cells que no sien cordatz, m d. 

Item tota carrega de pella que sia cordada, im.d. 

Item tota bala qui vaja a traves, per entrada o per exida. 
ii. d. 

Item tota bestia bouina, i.d. 1 Erreur du scribe, pour bacho (jambon). 

5 Équivalent du quien castillan. Nous ne connaissons aucun autre 
exemple de l'emploi de quiyn ou quiyna que (pour quai que) dans le 
catalan du XIII" siècle; mais quin et quitta (quel, quelle) sont aujourd'hui 
et ont toujours été très-usités. 

' .1 travers ou a traves s'applique ici à un ballot ou paquet placé au- 
dessus ou en travers de deux autres. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 507 

Item tota bestia de lana, o de cabru', per entrada o per 
exida, m a . 

Item tôt porch o truja, i.d. 

Item tôt mulat o rossi qui no haja portât bast, mi.d. 

Item tôt mul de fex, qui haja portât bast, vm.d. 

Item tôt caval qui entre per vendre, que sia de hom strajn, 
v.s. 

Item tôt Juseu que sia strajn e s'en vula passar deçà o 
delà, i.s. Tota Juseua, i.s, e si es preyns, i.s vi.d. 

Item tota carrega de drap de li, o de canem, o de stopa, 
o de treliç, que sia cordada, mi. d, e si no es cordada, 
il. d. 

Item si porta i.balo a traves, n.d. 

Item tôt fex de mercaderia de qualque roba que sia 2 , vuyla 
sia cordada o no, qui vaja a traves, n.d. 

Item tota somada de vi, m.d. 

Item tôt fex de galda que sia cordât, n.d. 

Item tota carrega de peix fresch o salât, nii.d. 

Item tota carrega de pells aynines o cabrum, im.d. 

Item totes altres carregues d'aver de pes que isquen o entren 
al pas de Querol, e sien de hom strayn, que sien cordades, 
mi.d. 

Item tota carrega d'astz, de glavis, o de lances, o de dartz, 
im.d. 

Item tota carrega de fulla, ira.d, de cendra depaltada 3 , 
mi.d. 

Item tota carrega d'orxela, iin.d, e si no porta cor i.balo 
a traves, ii. d. 4 Du latin caprinus. Le catalan dit cabrum, et il est probable qu'ici, 
comme en bien d'autres endroits, le copiste a oublié sur Vu le trait qui 
indique les m ou les n. 

* Le ms porte roba que sia roba veyla sia cordada. Le mot roba a et'' 
r êpété par erreur après sia, et veyla (vieille) doit être remplacé par vuyla 
(veuille). 

3 Nous ne connaissons pas le sens de ce mot . §08 DIALECTES ANCIENS 

Item tota carrega de cingles execurs *, o de cordam, que 
sia cordada, mi.d; e si porta m. balonsvi.d ; et si no es cordât 
u. d ; e si'n porta in. ballons que no sien cordatz, ni. d. 

Item tota caî^ega de lana sutza, o lavada, d'aynins, un. d. 

Item tôt coiler qui porta a coil neguna mercaderia, m a . 

Item tota carrega de calderes o d'aram o de coure o de 
stayn, que sia cordàda, un. cl, e si no es cordada n. d, e si'n 
porta m. farcells, m. d, e ni no'n porta sino i. — 1. d. 

Item tota carrega d'oli de ni. botz, vi. d. 

Item per carrega de sal, i. d. 

Item per carrega de cardons, un. d. 

Item per carrega de congre que sia cordada, nu. d, e si'n 
porta m. balons, m. d. 

{Procuracio ruai, registre I", f° 71-73. — Archives du 
dép. des Pyrénées-Orientales. B. 138.) XIV 

1 28 ( J 
Ordonament contre aquels qui discn mal de Deus e de madoua Sancta 

Maria. 

Viii°. kls octobr. anno dni m . ce . Ixxx. nono. 
/llusfris d. Jacobus dei gracia rex Maioricar. ordinavit et&tatuit, 
etc. Ordinations I, f° 9, r°.) Ordonament de tancar los ouradors dels menesterals en les festes aixi co' 

segueys ' . 

Ffo adordonat per lo seynor rey de Malorcha, ab conseyl 

1 Mot inconnu et probablement mal écrit Peut-être de curs ? Il s" agi- 
rait dans ce cas de ceintures en cuir? On trouve, vers 1290, une défense 
de vendre cordam negu, ni singles de camyt> botatz. 

* La date de cette pièce ne peut être déterminée que par le nom de 
Pierra Adalbert, déjà bailli de Perpignan en 1284 et qui l'était encore 
on 1289 DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 509 

d'En P. Adalbert batle de Perpenja, e de n. domesers * do la 
glesa de Sant Johan, e ab volentat de lotz los bons meneste- 
rals de Perpenja, que tôt hom, sia crestbia o juseu, teii. 
tancatz los obradors de la vila de Perpenja los dirnengi'- 
les festes dels Apostols que an dejunis, et 2 a les festes de 
Nostra Dona que hom dejuna, exceptât la festa de sant Tho- 
mas per honrament de la festa de Nadal, et excepta[t] la ves- 
pra de Nadal si en di.rn.enge es, et exceptai lires e venimies e 
maixons 3 , et exceptât que hom puga portar blat a vendre a 
la plassa de Perpenja en tro la festa de sant P. et san Feliu. 

E negun, sia crestia o juseu, qui vena en los ditz dimenges 
ne a les altres festes sobre dites, pac de penain. s lo du 
venedor, e'1 dit venedor deu estar clavai lo digous*; e'idenun- 
ciador aura'n la terssa part, e la cort les 11. partz, de la dita 
pena. 

Exceptât que hom puga vendre causes menjadores e causes 
necessaries, tortes, candeles de cera, e especiajria a malal- 
tes 5 , e drap de lin a corses 6 et a totz homes estrangers e a 
homes de cami que sien d'altres terres. 

Item fo adordonat per lo dit senjor rej de Malorcha, quel 
mercat dljla 7 e de Cogliure qui' s fasien en dimenge, que 
fossen mudatz. 

1 Hebdoraadiers ou semainiers de l'église Saint-Jean, seule paroisse 
alors existante à Perpignan. 

2 Et, qui se retrouve assez souvent dans les documents catalans de cette 
époque, n'est autre chose que la conjonction latina et, mise, le plus sou- 
vent par pure distraction du scribe, à la place du .catalan, e. 

3 Vendanges et moissons. Mairom semble fort irrégulier, et l'on 
trouve ordinairement messes. 

* Doit être fermé le jeudi, jour de marché à Perpignan. 

s Malgré sa forme féminin ' ici qu'un pluriel 

masculin (malades). Ce mot fui enc re 1 ; ! 

forme unique au pluriel pour les deux genr. . On dirait aujourd'hui 
mala ts au pluriel masculin. 

& Le mot corser ne s'eut nd que d'un « cheval de course», <Jai 
cien catalan ; ici corses o î corners semble d :sig i s ou cou- 

reurs de passage à Perpignan. 

i Ille sur laTeL en Houssillon, à 24 kil. ouest e Perpignan. 510 DIALECTES ANCIENS 

Item fo adordonat per lo dit senyor rey e per los dits pro- 
homes, que tôt mercer e tôt sabater e tôt peler qui portassen 
neguna rauba a vendre en dimenges ni en festa de dejunis, 
ni en festa de Nostra Dona, quels banders de totz los lochs o 
casteyls de Rosseylo tolgen tota la lur rauba que porten a 
vendre als ditz casteyls e lochs de Rosseylo, exceptât la festa 
major dels ditz casteyls o lochs de Rosseylo. 

(Ordinacions I, f° 34, v°.) XV (1292) 
Ordonament co los sobre pausatz dels orlolas agen cura dels camis. 

Tertio idus aprilis anno daim. ce. Ixxxx. secundo. 

Ffo adordonat per En G. Hoin de deu, balle de Perpenya, 
ab volentat del senyor Rey e ab volentat dels sobre pausatz 
delsortolas eab conseyl d'altres moltz ortolans, que, d'aquesta 
ora anant, cals que sien sobre pausatz dels ortolas, agen cura 
dels camis de la orta tener condretz de Famplesa que es ador- 
donada per En P. Adalbert e'N G. de Codalet 1 . 

Item si'ls ditz camis s'en gorgaven, que'ls ditz sobre pausatz 
fassen aquels adobar, e que pagen so que costaran d'adobar 
aquels de qui seran les fronteres ; e que los camis agen escor- 
redos, a coneguda dels ditz sobre pausatz. E si aquels de qui 
son les fronteres o altre hom avien affolatz 5 los camis, que 
aquel qui affolatz los aura pac so que costaran <T adobar. 

Item si los hereters de la orta avien contrastz de regadures 
o de termes, que'ls sobre pausatz agen aco 3 a veser e adobar, ' Il y avait eu déjà des règlements faits à ce sujet par les baillis G. de 
Codalet (1279) et Pierre Adalbert, prédécesseurs de Guillaume Homdedeu. 

'-' Avaient foulé, endommagé ou dégradé les chemins. 

:| Il faut lire aço: aco est un mot languedocien qui n'a jamais été 
employé en catalan. DOCUMENTS SUR LA LANGUE CATALANE 511 

segons que lur sera vigares lialment : e ayso entenem, que si 
contrast era de termes e de regadures * dels hereters i de la 
orta, e'is sobre pausatz se'n avien a destrigar», que'ls sia 
satisfeyt de lur trebayl. 

E si'ls ditz sobre pausatz avien mester saig * ad ops de les 
dites causes a fer e a complir, quel balle lo'l 6 lur dega 
liurar. {Ordînac. I, f° 4, v°.) 

Ordonament de les deveses del senyor Rey. 

X°. Kls juniiannodnim. ce. Ixxxx. secundo. 

Ffo adordonat per lo S. Rey que negu hom no gaus pendre 
perdius ab tesures ni en altra manera, de carnestoltes tro a 
sent Miquel. 

E qui contre fara pagara per pena v. sol. 

Item fo adordonat que bom no gaus cassar en la devesa 6 del 
S. Rey que s'esten del cami d'Elna entro al cami del Volo, e 
de Polestres entro a Vilanova, [e] axi com valo cami deVila- 
nova a Saleles entro al cami de Elna; e que negu bom no gaus 
mètre can de cassar, ni portar balestaper raho de cassar en la 
dita devesa. 

E qui contre fara pac de ban v. sol. 

[Ordinac. I, f° 15, v°.) 

Quinto idus augusti anno dni m. ce. Ixxxx. secundo. 
Ffo adordonat per En G. Hom de deu, batle de Perpenya, 
que negu regater ni regatera no gaus comprar fruyta entro 4 Canaux ou rigoles d'arrosage. 

* Le mot hereter (héritier) s'gnifie ici propriétaire. 

:! Se déranger, perdre sou temps; trigar veut dire tarder 

* Sergent, huissier, du bas-latin sagio. 

'' Régulièrement, il faudrait lo lur dega liurar (que le bailli le leur 
doive livrer) ; le second l de loi a été amené par le l du mot suivant. 

C'est la plus ancienne mention connue de la devèso de chasse des 
rois de Majorque, située au sud de leur château de Perpignan, et s'éten- 
dant entre les chemins du Volo (à 10.), d'EIne ( àl'E.) et de Pollestres 
à Vilanova-de-Raho et Salelles au sud. 512 DIALECTES AMIENS 

que sia sonat mig die, et qui contre fara que pac de ban 
II. s. 

Item que negu regater ni regatera no gaus comprar ni mer- 
cadejar frujta, ni estar ni aturar en aquel loc on les gens 
estrajes venen la frujta, per parlai- ab aquels o aqueles qui 
la frujta vendran, per comprar aquela frujta, entro que mig 
die sia sonat : — pena n. s. 

(A la suite) 

Ffo adordonat que d'aqui anant neguna femna ni home no 
gaus comprar erba seguada per vendre, en la vila de Per- 
penja, en carrera ni en pla^sa ni en altre loch, per revendre 
aquela ; ni gaus descompondre * ni mular 2 ni macar 3 la dita 
erba. — E qui contre ajso fara, pagara per pena n. s e per- 
dra la erba. 

Item que neguna femna no gaus comprar paila ni rostojl dins 
la vila de Per. per revendre : — pena n. s. 

A la suite 

Pridie nonas julii . Ffo adordonat de manament del S. Rej, 
ab cossevl * del consejl del senjor Rej e del veger e de 
balle de Perpenja, que no n'i aja negu per ardiment que aja 
que gaus comprar paila ni fe b per revendre. 

E qui contre fara, perdra la paila e'1 fe.- 

[Ordinac. I, f° 14, v°.) 

Ordonament d'aquels qui falen cant sou logatz, e de besties logades e de 
roacips. 

Anna dnim. ce. Ixxxx. secundo, viii. kls octobr. 

Fuit ordinatum per Guillemum Hominis dei, bajulum Per- 
piniani, etc. (Le premier article en latin, le second en catalan 
comme il suit : 1 Décomposer, altérer.— 2 Mouiller.— " Gâter, meurtrir. 

* Ce mot est éent tantôt cosseyl, tantôt conseyl, de même que coss ou 
conaol et beaucoup d'autres. 1< ne tant y voir que des négli{ 
scribe, qui a om.s Mir ies voyelles le trait qui doit indiquer les non m. 

5 l''umi'T. DOCUMENTS SUR LA LANUUE CATALANE 513 

Item negu ho m qui sia logat ab altre en alcuna fasena, no 
gaus désemparai- ni falir ni mètre altre per el en loc d'el ; e 
qui contre fara pagara per pena v. s, de la quai pena aura la 
denunciador la tersa part. (Ordinac. I, f° 3 r°.) 

Nono kls januarii anno dm m. ce. Lvxxx. secundo. 

Ffo adordonat per lo balle de Perpenya al) conseyl et ab 
volentat dels cossols de Perp. e ab consejl dels sobre pausatz 
dels ortolas e de motz * d'autres ortolas, que d'aquesta ora 
anant nul hom no aus planta r ajbre fruter o no fruter, ni 
canes, en la orta de Perpenya ni de Mayloles ni de Sant Es- 
teve ni de Vernet ni de Tayneres ni de Bajoles ni de Castevl 
Rosseylo 2 , prop la teneso o ort de son vesi ayxi coï terme 
partexs, sino dinsso del seu, per miga cana de Montpesler; e 
totz los arbres (jui ara son plantatz que no son fruyters, quels 
agen a tavlar, e les canes arrancar, quant sien entre la dita 
mesura de miga cana de Montpesler prop sa teneso. 

Exceptam-ne carrera publica e vesinal, et exceptam-ne 
regadura per que'n rega hom xx. ayminades de terra : e si 
no'ii regava hom x\ . ayminades, que sien taylatz totz los ay- 
bres no fruyters. 

Item fo adordonat que'ls ditz aybres no fruyters sien tay- 
latz e les dites canes arrancades sotz la forma d'avant dita, 
d'aqui a miga 3 carema, e si no erafeyt, quels solive pausatz 
d'amont ditz o pusquen e o degen fer e destreyer fer. 

{Ordinar. T. f° ('>." 1 On trouve quelquefois inoutz et motz (beaucoup) dans l'ancien cata- 
lan, mais le plus souvent c'est molt ou molts, et il est probable qu'ici l'ab- 
sence du / n'est qu'une omission du scribe. 

- Los territoires des anciens villages, aujourd'hui entièrement détruits, 
de Malloles, Vernet, Tanyères, Bajoles et Castell Rossello (l'antique Rus- 
cino) sont compris dans la commune de Perpignan. Saint-Estève -del Mo- 
neslir forme seul une commune distincte. 

3 Le m&. porte par erreur daqui a mig aya carema. On pourrait ce- 
pendant laisser migana carema. 

34 Ô14 DIALECTES ANCIENS 

Ordonament co los sobrepausatz ciel ortolas an licencia de taylar les 
branches e'is rams dels aybres qui's geten sobre la pocessio de son vesi. 

Voluit et mandavit illustrissivius dns Jacobus dei gracia rex 
Maioricharum, etc. (sans date.) (Orainac. I, f° 6.) 

(1294) 
Ordonament del escarseler. 

fiii. nonas februarii anno dm m. ce. Ixxxx. quarto. , 

Dominas rex Maiorich. voluit et ordinavit quod si de inde ca»"- 
selarius, etc. (Ordin. I, f° 30, v°.) (A suivre). CERTIFICAT DÉLIVRÉ PAR LES JURATS DE PAU 

(1411) DIALECTE BEARNAIS Cette pièce, dont j'ai l'original sous les yeux, est un simple 
certificat écrit sur parchemin et délivré par le clavaire, assisté 
de huit jurats « tenant cour de Pau », à Arnaud de Sobiole, 
du lieu de Gelos, pour recouvrer l'héritage de son oncle, dé- 
cédé à Perpignan. Le document n'a aucune importance histo- 
rique, et je ne le donne que comme texte de langue. Un mot 
seulement sur l'institution municipale des jurats dans le sud- 
ouest de la France. « Dans le grand mouvement des communes, 
» au moyen âge, dit M. Bladé, la Novempopulanie se meut 
» sous l'action de trois principes distincts d'émancipation et se 
» partage en trois régions. Dans la Gascogne languedocienne, 
» c'est l'influence voisine de Toulouse et de ses légistes, le ré- 
» gime consulaire, vestige incontestable des vieux municipes 
» romains, et dont le Parlement favorise la nomination, par le 
)) suffrage universel, d'un nombre variable de consuls qui con- 
» centrent entre leurs mains tous les éléments du gouverne- 
» ment de la cité. Au pied des Pyrénées, où la primitive liberté 
» euscarienne apparaît plus intacte et plus pure, en se rap- 
» prochant de son berceau, ce sont les fors, statuts municipaux 
» analogues aux fueros d'Espagne. Quand ce n'est pas, comme 
» à la cour de Lixar {Coût, de Sole) et dans quelques autres 
» localités, une assemblée de gentilhommes juges-nés de tous 
» les procès, ce sont quatre ou sis. jurats qui sont investis du 
» droit de justice civile et criminelle. Le nom de jurât, clans 
» le Béarn, la basse Navarre, la Soûle et le Labourd, est d'im- 
» portation étrangère. La jurade, association à la mairie, nous 
n vient de Bordeaux, et se développe de proche en proche, 516 DIALECTKS ANCIENS 

» d'abord sous la protection des Plantagenêts et. (dus tard. 
» sous la tutelle du Parlement de Guienne 4 . » 
Voici le texte du certificat en dialecte béarnais : 

(1411) 

Sapien totz los qui las presentz veyran ni audiran legir, que 
per dauant nos P. de Sacase clauer e los juratz de juus no- 
miatz e cort de Pau, en la dioces. de Lascar, es viencut Ar- 
[nau]t de Sobiole de Gelos prop lo dijt loc de Pau, en la inedixe 
dioc. filh* de Condor, sor qui fo de Bosom deu Domeg saen- 
rers deu dijt loc de Gelos, lo quau nos ha denunciat que lo 
dijt Bosom es anat a Diu et 3 es mort, e ha feit son testament 
o darrere voluntat en lo loc de Perpinhan, deu quau testa- 
ment se vol e enten ajudar cnm a prim deu dijt Bosom e de la 
dijte * Condor sa may; nos prega e supplica que lo 5 volossem 
prouedir e autreyar letre de testiftication e certification, e 
lo volossem declarar la parentele e aparthenence qui ed ère 
deu dijt Bosom. Nos, attendudes las pregaries e supplications 
esser justes e rasonables, e per so car clarementz e de serte 
science at sabem, fem saber per vie testimonial! e eertifnea- 
tion a totz aquetz ab los quaus lo dijt Arn. de Sobiole, por- 
tador de las presentz, aura que far, per dauant totz s<>[n]liors 6 
e judges ordinaris o extra ordinaris, que lo dijt Arn. es filh 
de la dijte Condor sor germane deu dijt Bosom, e que ed e 
Mariote, sa sor, eren nebot e nebode deu dijt Bosom, e los 
plus prims e conjungs de consanguineitat e parentele deu dijt 1 Pierre de Lobanner et les quatre chartes d<- Mont-tir \farsan, par 
M. J-F.Bladé. Paris, Dumoulin, 18(il, pag. 5i. 

2 Le béarnais remplace aujourd'hui la lettre f au commencement des 
mots par \'h aspirée, comme dans le gascon. 

3 Le ins. écrit et et quelquefois e. 

* Le vas. écrit toujours diit et diite. que je lis dijt et dijte, et, plus loih, 
scriit, que je lis scrijt : c'est le dicht et scricht de l'ancien roman pro- 
vençal. D'autres actes béarnais du XV' siècle écrivent diqt. 

'■• Lu ; lui, a lui); rien ne distinguo ce pronom de l'article masculin 
singulier lo. 

'• Le scribe a omis !a lettre n. On trouve plus loin sëhhors CER;CIF.1ÇAT BEARNAIS 5 17 

Bosoni. Et nos sus dijtz clauer e cort, agut cosselh e délibéra- 
tion ab moss. Gass. de la Passet, rector parrochiau deu dijt 
loc de Gelos, et entre nos medixs, aveni autreyat las presentz 
sagerade[s] deu propri saget judiciau nostre au dijt Arn. per 
vie de te stiffi cation e certiffication, en cadaquegs en taus 
quaus lo dijt Arn. se enten ajudar ni aura que far, e per ma- 
neyre que pusque domandar deffener o emparar, cum a prim 
et hereter deu dijt Bosom, las causes qui vist ni mestier lo 
seran domandaderes o deftenederes. Scrijt en lo dijt loc de 
Pau, per dauant lo dijt clauer los juratz e cort deu dijt loc, 
ea la quau eren presentz P. de Poey *, P. d'Augar, P. d'Espa- 
lungue, Bertran den 8 Luques, Jagmot deu Tisner 3 , Ruet 
Darroque, Galhardet Dernantz e Berdot d'Augar 4 , juratz e 
cort thientz e motz d'autes, lo sine jorns deu mees de ottobre 
l'an de Nostre Senhor mil quoate centz e onze. 

( Traces d'un cachet) DeJJ C I ,OOS ( ' A tm " ■ 

Archives des Pyrénées-Or ientales. La Revue des langues romanes, quia surtout pour but l'étude 
des divers dialectes et sous-dialectes romans du midi de la 1 Poey et Espalungue, villages du Béai a. 

2 Le ms. indique fort bien d En, et non pas l'article deu (du ). 

* Le lieu « du Tisner» est sans doute le hameau de « la Tisnère », 
commune de Gelos. 

1 La famille des deux jurats Pierre d'Augar et Berdot d'Augar tire sans 
doute son nom du lieu appelé aujourd'hui Auga, en Béarn. Il existe aux 
archives du département des Basses Pyrénées un inventaire des archives 
de la vicomte de Gastellbo, rédige eu béarnais en 1405, par Bertrand 
d'Augar d'Othè?. curé de Saint-Martin de-Bonnut; en voici le commen- 
cement : Ave Maria De ma»dainent de moss Archambaud per la gracie 
de Diu comte de Foi.r, vepcomle de Bearn de Marsan e de Garaudan, 
raptal de Bach, vescomte de Bmàyyès e de Castèlbôn, r seni/or de Na- 
valhes, l'an de nostre sengor M CCCC V, fo sercat e visitât lo cartulari 
deu castet de Castelbon. e feit inventari d'aquet per Bertran d'Augar 
d'Orlrs. caperan de Sent Marthin de Bonut per la nmneire que s'en ieg 518 DIALECTES ANCIENS 

France et la détermination de leurs caractères distinctifs, a 
souvent annoncé qu'elle publierait avec empressement les do- 
cuments utiles pour la philologie historique, qu'elle a princi- 
palement en vue ; mais, si je ne me trompe, elle n'a pas encore 
publié une seule ligne en dialecte béarnais. Cette langue oc- 
cupe une place distinguée dans les lettres romanes méridio- 
nales, par les nombreux documents historiques et poétiques 
qu'elle possède et par les travaux de linguistique dont elle a 
été l'objet. Il existe une excellente grammaire béarnaise de 
M. V. Lespy, e1 on comprend que je n'ai pas la moindre idée 
d'indiquer ici, même en résumé, les caractères particuliers de 
ce dialecte: je me bornerai à signaler ses rapports avec le 
catalan. 

On ne peut pas s'occuper île l'étude comparative des an- 
ciens dialectes romans du midi de la France, sans remarquer 
la ressemblance singulière, ou plutôt l'air de famille, qui existe 
entre tous les dialectes parlés sur le versant nord des Pyré- 
nées, depuis le Béarn et à travers les pays de Bigorre et de 
Poix, jusqu'aux dialectes catalans plus ou moins purs de la 
vallée d'Andorre, de la Cerdagne, du Roussillon, de la Cata- 
logne et du pays de Valence. On dirait qu'il y a un courant 
qui part, à l'ouest, de la limite du pays basque et se dirige 
vers l'est, en suivant toujours le versant nord de la chaîne des 
Pyrénées jusqu'à la vallée d'Aran, où il franchit cet obstacle 
pour se répandre en Catalogne, tout en conservant sa direc- 
tion sur le versant nord jusqu'à la Méditerranée, à travers les 
pays de Foix, de Capcir, de Fonollet et du Roussillon. 11 y a, 
en effet, une véritable parenté entre les dialectes parlés dans 
tous ces pays, soit pour le fond de la langue, soit pour l'ac- 
centetles formes grammaticales. La particularité essentielle 
de tous ces dialectes ou sous-dialectes paraît être la termi- 
naison en ec de la troisième personne singulière du prétérit, 
que l'on retrouve à toutes les époques dans le gascon de l'Ar- 
magnac (en owc), dans les dialectes du Bigorre, des pays de 
Poix et de Fonollet . de même que dans l'ancien catalan, où 
cette terminaison en ec existe déjà au XIII e siècle (dans CERTIFICAT BEARNAIS 619 

Des Clôt) et jusqu'au milieu du XIV e siècle au moins, mais 
simultanément avec l'autre forme particulière du prétérit 
catalan. Cette terminaison en ec disparaît dans le bas Lan- 
guedoc et dans le bassin du Rhône, où celle en et domine 
presque exclusivement 1 . On reconnaît, d'ailleurs, que la zone 
ou lisière béarno-catalane, dont je viens de signaler la direc- 
tion et l'étendue, a subi, de la part des dialectes gascon, tou- 
lousain et languedocien, une espèce de pression venant du 
Nord vers le Sud, et refoulant les dialectes primitifs contre la 
ligne des Pyrénées. 

Il n'y a pas à exposer ici les relations séculaires, les faits 
historiques et sans doute aussi la communauté d'origine, qui 
peuvent, jusqu'à un certain point, expliquer cette parenté de 
langage entre les populations du versant septentrional des 
Pyrénées et celles de la Catalogne. Tout ce qu'on peut con- 
stater, c'est qu'il y a, par exemple, plus de rapports entre 
l'ancien catalan et le sous-dialecte du pays de Foix qu'entre 
celui-ci et le toulousain; de même le béarnais a plus de rap- 
ports avec le catalan qu'avec le gascon de l'Armagnac et du 
Marsan, qui l'avoisine au nord. 

Dans les derniers siècles, le béarnais a nécessairement subi 
l'influence du gascon et même, dans une faible mesure, celle 
du castillan 2 ; mais ses rapports avec le catalan sont frappants. 
Le principal consiste dans la terminaison particulière du fé- 
minin pluriel, qui, dans l'une et l'autre langue, est toujours 
en es, au lieu de la terminaison en as de l'ancien provençal 
et de la plupart des dialectes romans. Ainsi, en prenant pour 
t^xte le certificat de 1411, on trouve pregaries, justes, atten- 
dudes, rasonables, sagerades, causes, comme dans le catalan; au 

4 Les textes toulousains du XIV e siècle portent, presque indifféremment, 
les terminaisons ec et et, de même que certains textes de Montpellier vers 
la même époque Mais on peut se demander si cette confusion ne provient 
pas du fait les éditeurs, trompés par la ressemblance complète des lettres 
c et t dans les manuscrits du XIV e siècle. 

2 Certains mots castillans s'y sont introduits, entre autres le mot 
palaure ^'parole). 52Q DIALECTKS ANCIENS 

lieu de preganas, justes, ou même justos, de divers dialectes 
romans, anciens ou modernes. Il en est de même de la troisième 
personne du pluriel dans divers temps, sapien, eren, comme 
dans le catalan ; au lieu de sqpian, eran ou eron, des dialectes 
languedocien^ ei provençaux. 

Cette terminaison féminine du pluriel en e muet existait 
déjà en Catalogne et en Roussillon au XI' siècle; mais il faut 
convenir que le béarnais, qui l'avait peut-être aussi à la 
même époque, a poussé le principe beaucoup [dus loin que le 
catalan, puisqu'il a conservé Ye final à la troisième personne 
du singulier, comme par exemple dans ère il était) ei pusque 
(qu'il puisse), tandis que le catalan écrit encore era ei /titsca 
(tout en prononçant l'a comme un emuet). Il en est de même 
de la terminaison du féminin singulier, qui est toujours en e 
en béarnais (letre,serte,germane, vie, nebode)et en a en catalan 
luira, certa, germana, via, neboda), mais avec la valeur de Ve 
muet français. 

L'article est le même dans le béarnais et dans le catalan, 
pour le masculin lo et los et pour le féminin singulier la; mais, 
pour le féminin pluriel, le béarnais a conservé l'ancien pro- 
vençal las, au lieu du catalan les. 

Quant aux cas indirects de l'article, deu (du) au lieu du ca- 
talan del, au et aus (au, aux), au lieu du catalan al et ah, la 
diiférence tient uniquement à l'usage ou principe grammatical 
qui a porté le béarnais à changer en u bref la lettre / que l'on 
trouve à la fin des mots catalans et de la plupart des autres 
dialectes romans. Ainsi, deu (pour del), quau et quaus (pour 
quai et quais), reyau, judiciau, vescomdau, etc. Au milieu des 
mots, la lettre / est presque toujours changée en r dans le 
béarnais: aquere (pour aquele), caperan (pour capelan), sage- 
rades (pour mgelades). 

Le son ou semble représenté par uu {de j nus) dans le certi- 
ficat de 1411, comme dans l'ancien catalan, qui écrivait cruu, 
nuu, etc. Cependant, dès le XV e siècle, on écrit généralement 
mi béarnais de jous (au lieu de fuus), sous (siens) au lieu de 

s MUS. CERTIFICAT BEARNAIS 521 

On peut remarquer que le béarnais a conservé la terminai- 
son du singulier des participes ou adjectifs verbaux en or, de 
l'ancien provençal et des autres dialectes romans, comme on 
le voit par le mot portadqr; mais il en a changé le féminin 
pluriel en er, comme dans domandaderes, deffenederes, au lieu 
de demdnadores et deffenedores, du catalan. 

Enfin il y a une particularité qu'il faut considérer comme 
un produit spécial du béarnais : c'est la suppression fréquente 
de la lettre n entre deux voyelles dans le corps d'un mot, 
comme dans nomiatz (nommés) et thientz (tenants), pour nomi- 
natz et thinentz. 

Il j a d'autres différences que l'on peut attribuer à l'in- 
fluence du languedocien ou du gascon, et qui distinguent par- 
faitement le béarnais du catalan. Telles sont les formes dijt et 
scri/'t, qui proviennent de l'ancien provençal; — celles de uien- 
eut (venu), may (mère) , maneyre (manière), mestier (besoin), far 
(faire), qui se rattachent évidemment au languedocien et sont 
étrangères au catalan, dit, scril, vengut, mare, mariera, mester 
et fer. Je rapporte à l'influence du gascon la mutation en t de 
la lettre / à la fin des mots, comme castet, saget, au lieu du 
catalan castell et sageli, ou du languedocien castel et saget. 

Alakt. DE QUELQUES FORMES DE L'ANCIENNE LANGUE D'OC 

L'article H et los en Provence; — mimais et jamais; — quint et quin L — M. Paul Mo ver se trompe lorsqu'il méfait dire' qu'un 
copiste provençal du XIV e siècle n'a jamais pu écrire los au cas 
sujet de l'article masculin pluriel. J'ai dit qu'un copiste, dans 
les fautes qu'il commet, tend à se rapprocher de son dialecte 
et non pas à s'en éloigner, et qu'un copiste provençal a bien 
pu substituer dans un texte H à los, mais non los à H. 

Je répète que la forme los est en quelque sorte antipathique 
au dialecte parlé en Provence, parce que ce dialecte supprime 
le plus possible la sifflante 2 ; et, comme il répugne à l'allonge- 
ment des syllabes finales qui caractérise certains dialectes. 
le limousin, par exemple {Ici ferma, les femmes; lou rosi, les 
raisins), il a repoussé à la fois la forme los (lous) où Ys se fait 
sentir, et la forme lo [lou) qui aurait rendu le pluriel des noms 
en tout semblable au singulier ; il a donc adopté de préférence 
le cas sujet li pour le pluriel. Peut-on supposer sérieusement 
que cette adoption n'ait eu lieu qu'au XVII e siècle, et que les 
Provençaux, après avoir dit los depuis la perte de la déclinai- 1 Romania, juillet 1873, p. 372. — Parmi les remarques de M. Meyer 
sur mon compte rendu des Derniers Troubadours, je ne relève que celles 
qui me paraissent avoir un réel intérêt scientifique. Je ne reviendrai pas 
sur quelques corrections proposées par moi et qu'il me semble difficile 
de ne pas admettre (par exemple, maguanha pour mguanha. fantonejafz 
pour fatoejalz), non plus que sur quelques observations présentées à litre 
desimpie hypothèse. Je dois faire remarquer cependant que ces mots : le 
XIII* siècle, à propos d'une pièce de 1280, signifiaient dans ma pensée la 
fin du XIII 6 siècle. J'ai eu tort sans doute de m> pas m'expliquer plus clai- 
rement; mais j'avais déjà indiqué, dans la Revue des langues romanes 
(I, 8), l'époque où la déclinaison à deux cas disparait dans les documents 
écrits à Montpellier. 

4 Les Provençaux donnent à leurs voisins de Languedoc le surnom d'> 
siblaire, siflletirs, à cause de la fréquence de Vs dans les dialectes de la 
rive droite du Rhône, FORMES DE L ANCIENNE LANGUE DOC 523 

son à deux cas, aient tout d'un coup proscrit la forme du cas 
régime pour ressusciter le cas sujet, mort depuis trois cents 
ans? Des documents rédigés à Tarascon, ville limitrophe du 
Languedoc, ne prouvent rien dans la question; il est pos- 
sible qu'on ne parlât pas le provençal à Tarascon au XV e siè- 
cle. D'ailleurs, je ne nie pas que la langue littéraire et officielle 
n'ait conservé la forme los à l'époque où le peuple employait 
li. Tout ce que j'ai dit à propos de ces deux formes de l'ar- 
ticle a pour but de mettre le lecteur en garde contre des 
affirmations hasardées au sujet des dialectes de l'ancienne 
langue, question pour laquelle les données sont encore ob- 
scures et peu nombreuses. Quoi qu'il en soit, je serais recon- 
naissant à M. Meyer s'il voulait bien me dire à quels carac- 
tères il a reconnu que « le dialecte du scribe qui a exécuté 
le manuscrit Giraud était celui de la Provence. » 

Je ferai remarquer en passant à mon savant contradicteur 
qu'en donnant la forme los comme « la règle dans tous les 
textes où l'usage de la déclinaison à deux cas est perdu, aussi 
bien en Provence qu'ailleurs », il a oublié que le comté de 
Foix, tout au moins, en perdant la déclinaison à deux cas, a 
certainement adopté les et non los pour l'article masculin plu- 
riel, et que cette forme s'est maintenue jusqu'à nos jours 1 . 
(Voy. Bartsch, Chrest., 351, 22, 30, 32, etc. ; Revue des langues 
romanes, I, p. 302, 303.) 

II. —M. Meyer affirme que ni ueimais, ni jamais, n'ont le 
sens négatif que je leur attribue. Comment expliquer alors les 
vers suivants : 

Que Dieu jamai m'emparadise. 

I Mistral, Mirèio, chant II.) 

Pèr que l'oundo jamai nous posque sépara. 

{Ibid., cb. XII.) 

Et cette phrase si souvent répétée à Montpellier : a Jamai 

1 Quelque chose d'analogue parait s'être produit dans quelques par- 
ties de l'Auvergne, où l'article masculin pluriel est lais. Mais, pour ce cas 
particulier, je n'ai pas encore de preuves positives. 52 \ DU LECTES A M LK.V- 

t'avengue de fau-r acàf » Et, en français, ce passage de Massil- 
lon: « Les grands toujours loués, jamais instruits. » — « Cette 
tournure incorrecte, dit M. Littré, est condamnée par plu- 
sieurs grammairiens, mais elle a pour elle l'usage. » En langue 
d'oc, et particulièrement dans le dialecte provençal, l'emploi 
de jamai avec le sens négatif est parfaitement régulier. Dans 
jamais négatif, c'est bien la syllabe mais, pour plus, qui ren- 
ferme la négation (Voy . Littré, Dict., verbo plus, 17°). Donc 
jamais peut avoir le sens négatif, et ce sens est renfermé dans 
la deuxième syllabe ; donc ueimais, équivalent exact de jamais, 
peut avoir le même sens ; donc enfin Bertran Carbonel a pu 
dire avec le sens négatif : 

. . . c' ueymais ti ilon rnastais 

III. — L'auteur des Derniers Troubadours maintient implici- 
tement sa correction de quintz en quins , probablement parce 
que, quint signifiant cinquième, il lui paraît difficile d'admettre 
le même mot avec le sens de quel. Quint, quinte, appartient 
cependant à plusieurs dialectes, particulièrement à celui de 
Montpellier. (Voyez Œuvres choisies de Roudil — XVII e siècle. 
— Revue des Langues romanes, I, p. 262, v. 17. ) 

IV. On niera peut-être que les dialectes modernes puissent 
servir à l'éclaircissement de l'ancienne langue. Il est bon de 
dire quelques mots sur ce point. Lorqu'on parcourt par ordre 
chronologique la série des textes en langue d'oc les plus connus, 
on voit la langue, du XI e siècle jusqu'au milieu du XVI', ne se 
modifier qu'insensiblement et par une progression régulière. 
Vers la fin du XVI e . siècle, surgit presque tout à coup comme 
une nouvelle manière de parler, ou plutôt un ensemble de dia- 
lectes se rattachant à l'ancienne langue, mais différant d'elle et 
différant entre eux par des caractères bien tranchés. Serait-ce 
que le langage de toutes nos provinces méridionales aurait subi 
des modifications plus profondes en quelques années quedur;un 
une période de cinq siècles? On ne saurait le soutenir. Il esl 

•vident que la langue officielle de la France du Midi au moyen FORMES DE L'ANCIENNE LANGUE D OC 52ô 

âge, régie par des grammairiens, maintenue par une tradition 
littéraire, ne s'est modifiée que très-lentement dans les œuvres 
des écrivains et sous la plume des scribes, des greffiers, des 
notaires, de tous ceux enfin qui, constituant la gent lettrée de 
Tépoque, se piquaient d'écrire correctement. Mais, tandis que 
la langue écrite ne se transformait çfu'e lentement, la langue 
parlée, la langue du peuple, le patois, si Ton veut, se dévelop- 
pait librement avec ses caractères dialectaux particuliers à 
chaque pays. Lorsque la langue officielle du Midi disparaît, 
lorsque les fonctionnaires sont obligés de rédiger leurs actes 
en français et que nos écrivains s'étudient à manier élégam- 
ment la langue du Nord, la tradition est rompue, les règles 
sont mortes, les maîtres oubliés, et, s'il surgit quelque poëte 
qui, par manière de passe-temps, veuille encore composer dans 
le langage de sa province, il ne sait se servir que de l'idiome 
local, qui fait dès lors son entrée, avec plus ou moins d'éclat, 
dans le monde littéraire. Telle est l'origine du brusque chan- 
gement que l'on constate dans la langue d'oc écrite du XVI e 
au XVII e siècle. Je ne veux pas dire qu'avant cette époque la 
langue écrite et la langue parlée fussent tellement indépen- 
dantes Tune de l'autre qu'elles ne se soient pas réciproquement 
influencées. Si les dialectes proprement dits ne se montrent 
guère avec l'ensemble de leurs caractères dans les documents 
antérieurs au XVI e siècle 1 , ils fournissent du moins aux écri- 
vains de tous les temps un certain nombre de formes et de 
mois, et se décèlent assez fréquemment dans les lapsus des 
copistes. Toutes les fois donc qu'une tournure, qu'une expres- 
sion, est nouvelle dans la langue littéraire, ce n'est pas une 
raison pour la proscrire et rejeter la faute sur le scribe ; si cette 
forme existe de nos jours dans un dialecte, il est probable que 
l'auteur l'a empruntés au langage parlé autour de lui. 

1 On trouve parfois, et à une date assez reculée, des documents littéraires 
écrits en entier dans un dialecte qui s'éloigne plus ou moins de la langue 
officielle. La traduction d'Albucasis, dont la Revue des langues lomanes 
a publié des fragments ( l. 3. 301 ), peut être rangée dans cette catégorie. 52fi DIALECTES ANCIENS 

Il résulte de ce qui précède que, pour faire remonter au 
delà du XVII e siècle la filiation des dialectes parlés aujourd'hui, 
c'est moins aux œuvres littéraires qu'il faut s'adresser qu'à 
ces écrits de la vie ordinaire, comptes, quittances, certificats, 
etc., insignifiants en apparence, mais émanés de personnes qui 
s'inquiétaient peu de la correction du langage, et qui, par leur 
orthographe , leurs fautes contre les règles , nous font con- 
naître la vraie manière de parler de leur temps et de leur 
pays. 

Je signalerai, en terminant, un fait singulier, qui prouve 
combien les différences d'orthographe et de forme entre les 
divers dialectes ont peu d'importance pour les personnes dont 
lalangued'oc estlalangue maternelle. J'ai entendu une enfant 
de dix à douze ans, fille d'un fermier des environs de Marvé- 
jols, lire le joli conte lou Pelwinage de la fournigueta sur la ver- 
sion publiée par M. Achille Montel dans la Revue des langues 
romanes (II, 294 ). L'enfant, sans s'en douter et croyant sim- 
plement lire, traduisait en dialecte de Marvéjols le texte 
de Montpellier qu'elle avait sous les yeux. Pioi, fournigueta, 
sourel, devenaient dans sa bouche pièi, fremigeto, souguel*. On 
voit par là combien il importait peu que les actes officiels 
fussent écrits dans le dialecte même des populations auxquelles 
ils étaient destinés; le précon 2 qui les publiait, ou le lecteur 
qui les faisait connaître à ses compatriotes, les traduisait 
naturellement dans l'idiome du pays. 

(11. DE TOURTOULON. 1 Souguel pour sourel, soulel, est un nouvel exemple de la transforma- 
tion de lu liquide en gutturale, transformation que j'ai déjà signalée à 
propos des prétérits en égui pour en, dans le dialecte du bas pays de Koix 
( Revue des langues romanes. I, 10. «32 ). 

2 Ce mot, employé avec le sens du mit latin prœco, estusilé dans le lan- 
gage administratif du midi de la France. On appelle précon d'une com- 
mune l'employé municipal chargé de publier les actes officiels à son de 
trompe ou de tambour. ETYMOLOGTES FBANCAISES ET PATOISES En étudiant le Dictionnaire de M. Littré, j'ai relevé quelques 
étymologies qui m'ont semblé douteuses ou fautives. Je n'ai 
pas besoin d'ajouter que c'est là l'exception, et que l'illustre 
savant, malgré l'immensité de sa tâche, a laissé bien peu à faire 
après lui. 

Je publie aujourd'hui celles dont j'ai trouvé ou cru trouver 
la clé, suivant en cela l'exemple donné par M. G. Paris dans 
le Recueil de la Société de linguistique de Paris. J'y ai joint quel- 
ques étymologies relatives au patois et au vieux français. 

La plupart me paraissent certaines, quelques-unes ne sont 
que probables; d'autres, en plus petit nombre, ne sont que 
possibles. Je n'ai pas cru néanmoins que je devais m' as- 
treindre à donner seulement celles dont j'étais absolument 
sûr. En pareille matière, la conjecture, même quand elle est 
réduite à ne s'appuyer que sur l'analogie, doit être considérée 
comme un élément scientifique sérieux. C'est un pas de plus 
vers la solution du problème, une invitation en même temps 
qu'un secours pour qui peut mieux faire. 

L'ordre alphabétique étant plus familier au lecteur, c'est 
celui que j'ai suivi. 

Chaque étymologie est précédée de l'énoncé en quelque 
sorte algébrique des principales lois de permutation qui la 
régissent. De la sorte, un oeil exercé pourra du premier coup 
deviner et contrôler la solution du problème, sans avoir, à la ri- 
gueur, besoin de suivre l'explication dans tous ses détails. 

DOUBLE ORIGINE 

1° Adare (latin) = éer = ayer. 
2° Adare (latin) =oer «= nyer. 

Aboyer. — M. Littré cite les formes archaïques aùaier, 
aboer, aboier, aboyer, et les dérive de ad et de baubari. 

Il ne serait pas impossible que baubare, forme active de 528 DIALECTE? ANCIEKS 

hauban, eût formé bocr, qu'on retrouve dans aboer, mais il 
n'aurait jamais produit bâter e1 bayer. Il faut donc chercher 
un autre mot qui ait pu donner naissance en même temps à 
ces deux formes différentes, baier et boer. 

Ce ne peut être que badare, d'où viennent certainement 
béer, bayer, et qui, de plus, a pu très-bien former aussi boer, 
bôier, boyer, comme natahs a formé noel et nouel; natare, 
miner, eu v. français, pour nager. L'action d'ouvrir la gueule, 

— car badare, comme le languedocien oadà, le sàintongèàis 
bader, et le v. français béer, bayer, signifiait tenir la gueule. 
la bouche ou le bec ouverts, — aura été identifiée, en ce qui 
concerne le chien, avec le bruit qui l'accompagne. 

DOUBLE ORIGINE 

1 Ad-figicare 
2° *Aflictare 

Afficher. — On le dérive de ad et de (igkare. forme fré- 
quentative qu'on est en droit de supposer de fîgere. Cette dé- 
rivation parait fondée quand afficher a simplement le sens de 
mettre une affiche; mais, quand il est synonyme de « feindre », 
comme dans cette expçeesion « afficheras la douleur », il vau- 
drait mieux, ce semble, le rattacher à ad-fictare, fréquen- 
tatif supposable formé de adei de fingere, supin fictum. 

FORMES VERBALES A THÈME DE COMPARATIF 

Agencer, aiguiser, alléger, chasser, forcer, haus- 
ser, tarzer, etc. — Je dérive ces verbes dès comparatifs 
latins * ad-genitior. acutior, ' ad-lêvïôr, captior, fortior, âltior, 
turdior. 

M. Littré les dérive des types h. latins en iare .' a/tiare. 
tardiare, etc.; supposition parfaitement fondée, mais dont il 
n'indique pas le principe, à savoir que les comparatifs en ior 
oui pu former des verbes (pli tantôt oui fait double emploi avec 
ceux qui provenaient del'adjectif simple, — cf . tarder et tarzer 
patois français), provençal, tdrdar et tarzar, alléger et lever, 

— tantôt, et plus souvent, on! suppléé .-'i la forme dérivée de 
l'adjectif, mais non admis.' par l'usage, ce qui esl le cas pour ETYMOLOUIES FRAÎsÇAISES ET PATOISES r?;> 

hausse)', forcer, agencer. Le v. français avait genser et gencer, 
rendre gent, rendre joli, expression conservée en Angoumois, 
où l'on dit gencer une chambre, la balayer, la rendre propre. 

A la même espèce appartiennent approcher de propior, le 
v. français greger de gravior, tandis que le simple grever se 
dérive de grains par gravare, etc. 

Cette tendance à former des verbes comparatifs se manifeste 
même en latin, où elle avait formé un mot très- classique, puis- 
que c'est le puriste Quintilien qui l'emploie, le mot breviare. 
dérivé de brevior et non de brevis. On remarquera que ces 
verbes comparatifs sont tous de la première conjugaison. 

C'est encore dans cette série de verbes à thème de compa- 
ratif que l'on doit ranger satiare de satior, neutre satius. 

Enfin il n'est pas inutile d'observer que l'idée de comparai- 
son est virtuellement contenue dans tout verbe dérivé d'un 
adjectif et que le langage est libre de la dégager. Ainsi « s'ap- 
procher de quelqu'un », c'est ou « aller près de lui », ou aller 
plus près de lui. » 

V (latin) initial = b. 

Baille. — « S. f. Terme de marine. Baquet qui sert à divers 
usages sur les vaisseaux. — Etym. Ital., baglia: du bas-bret. 
bal (/mouillée), balek / mouillée), baquet: anglais, pail.n 
Littré . 

Ce mot est usité avec le même sens dans les patois de 
l'Ouest, et se prononce bâille. Je le dérive du latin vasculum, 
pluriel vascula. On sait que les neutres pluriels ont souvent 
formé des noms féminins en français: cf. arma, armes, etc. 
Quant au changement de » latin initial en b, on peut dire que, 
s'il est rare, il n esl pas s;uis exemple : «-f. baud de validus, 
baiser de vitiare, brebis de vervex. 

1° L (latinj initial =zbl {?). 
1" Nasalisation do la voyelle devant le groupe latin et. 
3° Cl (latin) = ch. 

Blanc, blanche. — « Provenç., blanc; espagn. blanco ; 
portug., blanco: ital. bianco; de l'ane. haut aliéna, blanch, 
blanc. » Littré. 

35 530 DIALECTES ANCIENS 

Puisque l'épenthèse dub ou du g devant la liquide rest nor 
maie, — cf. grenouille, de ranuncula; brusc, sorte de bruyère, de 
ruscum ou 7mscus,— pourquoi ne l'aurait-elle pas été devant 
l'autre liquide /, qui a tant d'affinités avec r ? En partant de 
cette supposition, on pourrait rattacher blanc, blanche, au latin 
lacteus, *blaeteus, *blancteus. La nasalisation de a devant et et 
la permutation de et en ch ne font pas difficulté. (V. plus loin 
Espincha, p. 512.) Quant au sens, on ne peut rien désirer qu 1 
cadre mieux. Du reste, l'épenthèse du b devant lacteus ne se- 
rait guère qu'une trace persistante du y originel, qui s'était 
maintenu dans le grec y£ky.v.zoç. 

\° L (latin) initial = bl (?). 
ï° Dicare (latin ) =cher~ cer^=sser. 

Blesser. — En v. français blecer, blecier et plus rarement 
blecher. Diez le dérive du moyen allemand bletzen, rapiécer ; 
bletz, lambeau de cuir. Ne vaut-il pas mieux, en supposant 
l'épenthèse du b, le rattacher au latin lœdere, blesser, par 
l'intermédiaire de *blœdicare, qui aurait formé régulièrement 
blecher et blecer ? 

P (latin) initiai =/;. 

Boulanger. — M. Littré tire le nom du verbe. «Boulanger, 
v. a. — Ettm. Berry, boulange, mélange de foin et de paille, 
préparé pour la nourriture des bestiaux ; boulanger de la 
paille et du foin, en faire un mélange. Du Cange le tire de 
boule; d'où boulange, qui se trouve en effet dans le Berry, et 
enfin boulanger, mêler, pétrir. » 

Le v. français écrivait boulengier par en, conformément à 
l'orthographe bas-latine du XII e siècle, bulengarius. Sous le 
bénéfice de ces observations et en tenant compte du sens, il 
est permis de le rattacher, ainsi que me le fait remarquer 
M. Chabaneau, à pollen, inis, fleur de farine, farine fine, ou 
plutôt à polenta, que je rencontre traduit par farina subtilis- 
sima(ms. 211. f" 2, r°, 1X-\ C siècle, Bibl. de l'Ecole de méd. 
de Montpellier). Polenta a pu former *polentica, d'où *polenti- 
carius, 'polenger, et, par adoucissement, boulenger. ETYMOLOGIES FRANÇAISES ET PATOISES 531 

Le changement du p initial enb n'est pas normal, il est vrai, 
mais il n'est pas non plus sans exemple. (V. Hugo Schuchardt, 
fier Vokalismus des Vulga.rlateins, t. I, p. 124 et 125.) Enfin, ce 
qui rend encore plus probable cette étymologie, c'est que le 
limousin actuel, comme me l'apprend M. Cbabaneau, a gardé 
la forme boulen, seconde farine, ce qui vient après la fleur, 
mot qui, malgré une certaine différence de sens, dérive visi- 
blement du latin, et où le p latin initial est certainement 
devenu b. 

Pollen a pu former * pollineus, comme gluten, gramen, ont 
formé glutineus, gramineus, et de *pollineus, ou plutôt de *pol- 
linea, s. -entendu farina, on peut dériver * poulenge =bou- 
lenge, cf., pour nea=ge, \anea (vestimenta), lange. De *pol- 
lineus dérive naturellement * pollinearius = boulenger, comme 
lactearius*, doublet de lactarius, se dérive de lacteus. 

Ainsi, cette étymologie peut se ramener à deux formes 
également admissibles, * polenticarius et * pollinearius. 

Per (latin) devant une voyelle = br. 

Bramer. — «Du germanique ancien haut allem. breman. » 

Littré . 

M. Littré rapproche de ce mot la forme italienne bramare 
et la forme roumaunsche brammar; mais il oublie d'en indiquer 
le vrai sens. Dans ces deux langues, bramare et brammar signi- 
fient principalement « désirer très-vivement. » 

Du reste, ce sens est à peu près général dans les autres 
langues et même en français, où il se dit surtout d'un animal 
qui crie pour satisfaire un désir ; ainsi « nous voyons le cerf 
estant en rut bramer et crier après les biches.» (Paré, XVIII, 
3., ap. Littré.) 

Dans le Languedoc, on désigne par l'énergique appellation 
de brama-pan le mendiant a qui crie pour avoir du pain. » 

Cette signification dominante permet, je crois, d'assigner 1 Lactearius figure dans les Eppjvsùf/.«Ta de J. Pollux , t. XXUI, 
2 mc partie des Notices des manuscrits de la Bibl. nationale, pag. 386. f.32 DIALECTES ANCIENS 

;i ce mot une origine latine. Bramare viendrai! de perarnàre, 
aimer de toutes ses forces, désirer très-vivement. On sait que 
la combinaison br correspond parfaitement au per du latin 
suivi d'un mot commençant par une voyelle: cf. ital. brusto- 
lare, fr. brûler, de perustulare . 

Le mot, destiné d'abord à marquer le désir, aura servi 
plus tard à exprimer les cris par lesquels il se manifeste. 

1° Ver (latin) = br. 
1° Tica (latin)=c/ie. 

Broche. — « Wallon, broke; picard, braque, fourche en fer; 
provenç. et espagn., broca, broche, pointe; ital., brocca; du 
latin brocehis ou broccus, dent saillante; de là les significations 

pointe, crochet. » Littré. 

N'est -il pas plus simple de faire venir ce mot de verutum, 
broche, par l'intermédiaire de la forme supposable *veruti- 
cum, au pluriel *verutica? Là encore la substitution du b fran- 
çais au v latin initial aurait sa raison d'être. 

Il est bon d'ajouter que l'italien brocca ne signifie pas « bro- 
che », mais « broc. » 

1" Per (latin) devant une voyelle = br. 
1" Uncare (latin) = oncht r 

Broncher. — « Norm., brucher; de l'ancien français bron- 
che, qui signifiait branche; ancien espagn., broncha, même 
sens; ital ., bronco, tronc ; d'où broncher, parce que l'on se 
heurte contre un tronc d'arbre. Origine inconnue. On l'a rap- 
porté au latin bronchus, le même que brochus, dent saillante 
(Voy. Broche); mais le sens e I p a tislaisant. Diezmeten 
avant l'ancien haut alleiu. bruch : flamand, brok, quelque 
chose de rompu, fragment; mais il n'yapas assez d'intermé- 
diaires pour que l'on sorte de la pure conjecture. » Littré. 

M. Littré a raison de faire des péserve . car il 3 aurait plus 
d'une objection à présenter. Il faut, avouer, du resie. que 
l'étymologie de ce mot n'est pas facile à trouver; aussi ne 
caets-je la mienne en avant que comme une conjecture plus 
plausible que les autres. ETYMOLOGIEîs FRANÇAISES ET PATOISLiS 533 

Nous remarquerons d'abord que broncher avait dans l'an- 
cienne langue le sens de tomber, el plus spécialement de 
tomber la tête en avant. On peut en juger d'après les exemples 
suivants, empruntés au Dictionnaire de M. Littré : 

« XIV e s. Thibaut fery de la hache qu'il tenoit, sur les es- 
paules de Colart si grant cop qu'il le fist brunquier (tomber la 
tête en avant) sur le col de son cheval. Du Cange, broquerins. 

» — XVp s. Le grant colosse, à ce coup estonné, D'un sault 
horrible alla bruncker (tomber la tête en avant) par terre. Du- 
bbll, V, 9, verso. — Le corps sans nom, sans chaleur et sans 
face, Comme un grand tronc broncha (tomba la tête en avant) 
dessus la place. Rons.,596.» 

Ce sens est confirmé par des exemples plus anciens, où le 
verbe composé embroncher et l'adjectif embronc signifient tou- 
jours avoir la tête penchée en avant, et par extension être 
triste, sombre. 

Le mot-racine nous est indiqué par le radical du simple, 
broncher, bronc, qui était un adjectif et non pas un nom, 
comme on doit le conclure de l'emploi du composé embronc, 
qui est toujours adjectif, ce qui permet de le rattacher direc- 
tement au type fictif *peruncus, très-recourbé, dérivé de uu- 
cus.De là *peruncare, qu'on est en droit de supposera côté du 
simple uncare, dont le participe uncatus existe réellement. 

Pour la forme, il n'y a pas de difficulté, per devenant br 
normalement devant un composant qui commence par une 
voyelle : cf. brûler de per-ustùlare; et pour le sens il n'y en à 
pas davantage. On conçoit, en effet, qu'on soit passé de l'idée 
de ce qui est crochu, recourbé (comme le bec des oiseaux, 
rosirum aduncum), à l'idée de ce qui est courbé, penché en 
avant. De là les différents sens déjà signalés et qui se tou- 
chent de très-près : 1° se tenir penché en avant; 2° tomber la 
tête en avant: :i° trébucher comme si on allait tomber en 
avant. 

Usticum (latin) = ûche. 
Bûche, bûcher. — <c Wallon, bvichè-; rouchi. borne ; \>vo- 534 DIALECTES ANCIENS 

vençal, busca; sicil., vusca: de même radical que bois. » Lit- 
tré. 

Ne vaut-il pas mieux dériver bûche de "busticum, et bûcher 
de 'busticarium, dérivés parfaitement supposables de bustum, 
bûcher? On s'explique ainsi Yu du français et du provençal. 

1* Calx. cis, d'où le diminutif * calciculus (par métathèse) * cacliculus = 

— caillou 

2° Calx, cis, d'où le diminutif calculus., d'où* calculare ■= chauler. 

Caillou, chauler. — « Berry, chillou, chaillou, caille, cail- 
lotte, chillotte, petit caillou ; Saintonge, chail; picard, cailleu; 
wallon, caie /namurois, caiau; rouchi, caliau; provenç. , calhau; 
portug., calhao. Mot difficile. Diez, faisant ressortir l'analogie 
entre cailler et durcir, propose cailler , acceptable pour le 
sens ; mais, si caillou avait même origine que cailler, on trou- 
verait parfois dans les anciens textes coaillou (voy . l'histori- 
que de cailler), ce qui n'arrive jamais. Grandgagnage le tire 
du flamand kai, kei, caillou. A cause du sens, on ne peut guère, 
jusqu'à présent du moins, admettre que calculus ; d'où, par 
suppression de Yu bref, calclus ; d'où ckail ou chaille ; d'où, 
avec un suffixe ou, caillou ou chaillou. Ce suffixe ou, au dans le 
provençal, fait difficulté ; car, représentant la finale latine 
avus [clavus, clou), on ne voit pas comment il s'est joint kcail. 
Au reste, les suffixes ont varié : il y a eu ot, otte, eul, iel, tous 
suffixes qui vont beaucoup mieux au primitif cail que le suf- 
fixe avus. Le celtique cal, dur, a été indiqué. » Littré. 

Il n'y a pas de doute sur le radical du mot, et M. Littré a 
raison de le rattacher à calculus, mais il a tort de conserver 
cette forme telle quelle. Calculus n'aurait pu former en fran- 
çais que chauil, chauille, chaul. Ce dernier se retrouve, en effet, 
dans chauler, passer du blé à l'eau de chaux, qui vient de 
calculare, diminutif d'un verbe calcare, formé de calx, os (chaux), 
comme falcare, de faix, cis, et tombé de l'usage par suite de 
sa ressemblance avec calcare (de calx, cis, talon), signifiant 
fouler aux pieds. 

Ce n'est donc pas de 6'a/culus,mais bien de la forme métathé- ETYMOLOGIES FRANÇAISES ET PATOISES 535 

tique caclulus que doivent se dériver les thèmes cail, chail et 
chaille, cf. gouvernas'/ de guhemaclum = gubernaculum. 

Les suffixes à leur tour doivent se diviser en trois caté- 
gories : 1° ot, otte, suffixes diminutifs pour lesquels on ne peut 
pas remonter au latin, qui ne semble pas les avoir connus ; 
2° ou, eul, iel (ou ieul), qui peuvent se ramener au latin icu~ 
lum = uculum, cf. geniculum, genou, genoil, geneuil (Saintonge); 
3° au, qui ne peut ici, comme Ta démontré M. Littré, se rat- 
tacher au latin avurn, mais qui peut correspondre au suffixe 
aluni ou aculum. 

Ceci admis, il faut supposer trois formes également pos- 
sibles: 1° *c&c\iculus, forme masculine d'un type *caclicula= 
*calcicula, qui serait à calx, cis, ce que falcicula est à faix, cis> 
d'où cailliel, qui est dans Froissart; 2° *cacluculus, qui serait à 
cacliculus ce que genuculum est à geniculum, d'où les autres 
formes en ou et en eul; 3° *caclaculus, qui serait à caclare = 
calcare, primitif de chauler, ce que miraculum est à *mirare= 
mirari. C'est à caclaculus qu'on attribuerait les formes en au, 
et spécialement le provençal calkau, cf. le provençal signaude 
signaculum. 

Ocularius — ouliè (provençal). 

Gapouliè. — En provençal moderne, chef. 

Lous ditatous e lous consous roumans 
D'aquel draiau n'avièn fach la grand via 
Que seguissièn, de Rouma en Iberia, 
Lou cupouliès de sas grandas legiouns. 

(Revue des langues rom., t. IV, p. 435.) 

« que suivaient, de Rome en Iberie, les chefs de leurs 

grandes légions.» 

Je dérive ce mot de * capoclarius = capocularius , doublet 
supposable de capoclator = capoculator. 

Capoclator, d'après M. Darmesteter (Romania, n° 1, p. 95), 
est une expression du latin vulgaire qui .date du II e siècle de 
notre ère, et que les commantateurs juifs traduisent par «qui 
veille sur les tètes.» On voit fou; <}*• suite combien ce mot 
ressemble, pour le sens et pour la forme, au mot provençal, 535 DIALECTES ANCIENS 

M. Darmseteter décompose capoclator en capo =copat et 
clator •=■ calator. Mais il y a une objection à faire : c'est que le 
second terme composant, calator, n'exprime guère l'idée de 
surveillance, calator se disant des esclaves qui remplissaient 
l'office de crieurs. Le nomenclator, par exemple, était chargé 
de répéter ;i sua maître le nom des visiteurs ou de ceux qu'il 
rencontrait. Pour arriver de là à l'idée de a surveillant », il 
faudrait évidemment forcer le sens du mot. clator , au con- 
traire, dont la racine est oculus, œil, se présente de lui-même. 

J'ai dit que ocularius pourrait être considéré comme un dou- 
blet supposable de oculator : c'est, en effet, ce qu'on est en 
droit de conclure des formes analogues, dont la coexistence 
est constatée par les lexiques : torcularius et torculator, ouvrier 
qui conduit le pressoir: sigillarius et sigillator, fabricant de 
cachets, etc. 

'(Judicade *cudicare de cudere. 

Coclie, entaille. — « Provenç,, coca; ital . , cocca; anglais, 
cock . Origine obscure, mais peut-être celtique; car on cite le 
gaélique sgoch, coche; kymri, cosi; bas-breton, coch. » Li1 

Il est plus simple d'y voir l'équivalent d'une tonne "cudica 
de *cudicare, fréquentatif de cudere, frapper, graver en frap- 
pant. 

DOUBLE ORIGINE 

1° *Correctiare de correctus, comparatif correctior. 
ï° * Corruptiare.de corruptus (pour correptus), comparatif corruptior. 

Courroucer, courroux. — L'étymologie de ce moi esl 
difficile et controversée. Voici ce qu'en dit M. Littré : «An- 
cien wallon, coroche ; provenç.. eorrofe/ital . corruccio. Ety- 
mologie difficile. On a indiqué le latin cormeare, briller; mais 
le sens ne convient pas. Ravnouard le rattache à cour, sans 
indiquer comment s'est faite la dérivation. Diez le tire de 
choiera, proprement bile, e1 figurémenl colère, par Pintermé- ! TYMOLOGIES FRANÇAISES ET PATOISES 537 

diaire d'une forme coleruccio ; mais, s'il en est ainsi, comment 
se fait-il qu'en aucune des formes ne paraisse 17 étymologi- 
que? On devrait trouver ce mot écrit quelquefois colrouz. 
A l'appui de son dire, Diez cite l'ancien français courine. qui 
signifie aussi colère, et qu'il dérive de choiera, par une forme 
cholerina; mais là aussi, d'une part, on regrette de ne pas 
trouver parfois coulrine; et, d'autre part, on a dans le pro- 
vençal coreilla, corilla, qui paraît le même que courine et qui 
dérive de cœur. En étudiant de près les formes du mot, on en 
trouve deux au régime singulier: l'une plus rare, qui est 
corrot, et l'autre plus commune, qui est corrouz. La première 
correspond à l'italien corotto, deuil, et est évidemment un sub- 
stantif fictif, corruptus, dérivé du participe corruptus. Que cor- 
ruptus ait pu donner corrot, et ruptus, rot, c'est ce que prou- 
vent les exemples suivants : Icellui suppliant a congneu 
[avoué] que ses diz tesmoings il avoit induis et corroz [cor- 
rompus]. Du Cange, corrumpere. Roz [rompus] ot les laz del 
heaume de Bavière. Bat. d'Aleschans, v. 622. Corrot paraît 
entraîner courroux et le rattacher à corruptus, par l'intermé- 
diaire d'une forme corruptium. On conçoit sans peine que cor- 
rumpere ait pris le sens d'aigrir, mettre en peine, irriter; d'ail- 
leurs, le fait est certain pour le français corrot et l'italien 
coi rotto. » 

Je pense que courroucer et courroux ont une double origine, 
indiquée par les deux formes correcious du Fragment de Va- 
lenciennes, etcorroptios, corroapi de ia Passion de Saint-Léger, 
formes extrêmement anciennes, puisqu'elles datent, la pre- 
mière, du IX 1 siècle; la seconde, de la fin du X 1 ' ou du com- 
mencement du XI e . 

1° Correcious suppose correcer } e,1 çorrecer se dérive très- 
bien, pour le sens et pour la filiation phonétique, de *correc- 
tiare, forme qu'on est en dr<>ii <l" supposer du comparatil 
correctior [correctus, corriçjere). — Un homme corrigé n'est 
pas loin d'être courroucé. 

2° Corroapt et corroptios doivent, au contraire, se rat- 
tacher à corruptior el à la forme supposahlc *corruptiarp . 538 DIALECTES ANCIENS 

Mais le sens ne favorise pas cette attribution. On est donc 
forcé de se rabattre sur la forme immédiatement voisine *cor- 
reptiare de correptîor, comparatif de correptus, participe de 
corripere. qui a presque le même sens que corrigere, et qui si- 
gnifie reprendre, blâmer. La ressemblance phonique l'aura 
fait confondre avec corruptior et *corruptiare, d'où courroucer . 
Observons enfin que la double origine correctiare et corrup- 
tiare (pour correptinre) rend compte non-seulement des deux 
formes françaises correcious et corroptios, mais encore des 
deux formes italiennes signalées par M. Littré: corruccio, 
courroux, et corrotto, deuil, et plus généralement de toutes les 
autres formes néo-latines de ce mot, moins le v. français 
courine, que M. Littré, du reste, rattache avec beaucoup de 
vraisemblance à cœur. Quant à la forme corrouz, restée telle 
même au cas oblique, dans l'ancienne langue, M. Littré la 
dérive justement du supposable * corruptium, nom formé de 
l'infinitif à thème de comparatif * corruptiare. .Corrot et cor- 
mu pt, au contraire, viennent de corruptum. L'ancienne lan- 
gue, ainsi que cela résulte de l'observation de M. Littré, leur 
préférait corrouz, qui correspond mieux à courroucer, et la lan- 
gue actuelle, plus exclusive ou plus conséquente, les a rejetés 
complètement pour ne garder que celui-ci. 

Escerp (lutin par allongement de la pénultième = escire = cir 

Durcir, éclaircir, noircir, obscurcir. — Je ne pré- 
tends pas, cela va sans dire, donner de ces mots des étymo- 
logies nouvelles, car l'homme le moins exercé au raisonne- 
ment philologique voit, du premier coup, qu'ils sont dérivés 
de durus, clarus, niger et obscurus. Je veux seulement rendre 
compte du c intercalé à la suite du radical. M. Littré signale 
cette difficulté, mais sans l'expliquer. 

Les verbes formés d'adjectifs sont tous ou presque tous ter- 
minés en ir, ainsi que l'a remarqué AI. Chabaneau dans son 
Histoire Pt théorie de la conjugaison frrmrnise, et calqués pour ETYMOLOlrlES FRANÇAISES ET PATOISES 539 

l'infinitif sur les verbes en ère, b. -latin ire, et pour les autres 
temps ou modes sur ces mêmes verbes conjugués en escere, esco, 
escebam, escens. Ainsi fleurir vient de florere, (*flotire); mais je 
fjpuris, je fleurissais, florissant, viennent de floresco (*florisco\, 
florescebam (*floriscebam). florescens (*f!orisce a s). Il semble que la 
langue, pour être plus uniforme, aurait dû adopter la finale 
allongée escére à l'infinitif. C'est, en effet, ce qui a eu lien 
dans les dialectes de langue d'oc et aussi dans les dialectes 
et patois de langue d'oïl, voisins de la langue d'oc : cf. enriche- 
zit (V. mon Mémoire sur le dialecte poitevin au XIII e siècle, au 
Glossaire) négrezi = *nigrescire pour nigrescere. (Fables de 
M. Burgaud-Desmarets.) 

Les dialectes et patois de pure langue d'oïl ont seuls échappé 
à cette tendance. Cependant elle était trop forte pour n'y 
avoir pas pénétré quelque peu, et c'est de là que viennent 
précisément, selon moi, ces formes en cir pour ir, qui sont tout 
à fait exceptionnelles ; car noircir, durcir, éclaircir, obscurcir, 
correspondent exactement à *nigrescire, *durescire, *ex-clares- 
cire, *obscurescire, et le c doux de leur terminaison n'est que 
la reproduction phonique du groupe se du latin. 

Là ne s'est pas arrêtée la langue. Comme il arrive souvent, 
elle a dépassé le but par l'effort même qu'elle a fait pour 
l'atteindre. Elle aurait dû, pour se tenir plus près du latin, 
garder le c doux, équivalent de se à l'infinitif seul, et l'écarter 
des autres modes, et dire je durissais, que je durisse, etc., = 
durescebam, durescam (ou *durisciam). Mais, cette fois, il s'est 
produit à peu près l'inverse de ce qui a lieu pour les autres 
verbes en ir, comme fleurir. Dans ces verbes, en effet, l'infi- 
nitif n'a pas plus subi l'influence des autres modes qu'ils 
n'ont subi la sienne. Ici, au contraire, l'infinitif, qui a em- 
prunté le groupe se aux modes en esco. escebam, etc., 
le leur impose une second fois, et nous voyons surgir les 
formes imprévues : je durcis = ' durescisco, je durcissais = 
*dwesciscebam, que je durcisse = *duresciscam (ou *durescis- 
ciam), au lieu de: je duris = duresco (*du?isco), je durissais — 
durescebam '*dwiscebam), etc., etc. 540 DIALECTES AKC1BKS 

C'est de la même manière 1 que se sont formés en français 
les verbes dérivés de court et de étroit, étrédr et raccourcir. 
Etrccir = l° *$trictescire, 2° *stric?$eire; }' étrécissats=l *etrietes-' 
riscebam, 2° "strict'sciscebam. Laforme berrichonne étreizir, cilée 
par M. Littré v. Étrécir), représente fort exactement le pre- 
mier intermédiaire actif 'striciescire, et la forme française 
étrécir, le second "strict" scire. 

Les formes anciennes estrecer et estrecier, aeorcer, acorcier 
etacorc/ti'r. se dérivent de primitifs en iare, tirés du thème des 
comparatifs slrictior d'où 'strietiare, curtior d'où *curtiare. (V. 
Agencer, p. 528.) 

La forme écourter, demeurée seule en usage, est dérivée 
du simple curttts et non du comparatif curtior. De même, nous 
avons vu tarder dérivé de tarduset tarzer de tardior. 

DEUX ALTERNATIVES 

l* Doublets de conjugaison, appartenant, l'un à la \" en er. l'autre, à 

la 2 e en ir. 

2» P. ( latin ) initial = b. 

Ébahir. — M. Littré reproduit avec doute l'opinion des 
éjbymologistes qui regardent ce mot comme dérivé de bah. 
exclamation naturelle d'étonnement. 

Ebahir, v. français esbair et e&bahir, est très-ancien, tandis 
que Inii esl bout récent; du moins n'en indique-t-on aucun 
exemple antérieur à l'époque actuelle. Le plus sûr est donc 
de suivre la route accoutumée et d'en demander l'étymologie 
:iu latin. Je ne vois que deux origines possibles : ou esbahir 
sst formé de la particule es = ex et du simple supposé baïr 
ou bahir, qui aurait été à béer, baer, en v. français « ouvrir la 
bouche », ce «[lie bailUr était à bailler (b. latin bajulare); ou 
bien il est pour espoir ou espahir, par adoucissement du p en 6, 

1 C'est aussi de cette manière qu'on explique les formas comm-> qna- 
pesis, sur lesquelles M. Ghabaneau appelle l'attention .'V p. 77 de i'His 
t-oire et théorie de la onjttg français . ÈSTYM0L0G-1ES FRANÇAISES E3T PATOISES 

phénomène phonique dont on a plus d'un exemple. Espaïr ou 
espahir se rattache facilement, à tous les points de vue. e 
ex-pavere, neutre en latin et devenu actif en français. Cette 
seconde étymologie a l'avantage de faire concorder la con- 
jugaison française et la conjugaison latine. En effet, cj-pn- 
vesco, expat:<'sre//a//i, rendem parfait* ment compte des formes 
inchoatives du français je m'ébahis, je m'ébahissais. Comparez 
je fleuris, je fleurissais, venant de floresco, ftorescebam. 

La chute du v de ex-pavesco est normale, comme le prouve 
du l'esté le v. français dissyllabique paor, devenu le mono- 
syllabe peur, qui vient du même radical latin pavorem, donl 
le v est tombé. Du reste, le v originel n'a pas entièrement 
disparu : on le retrouve dans le wallon esbawi. 

FORMES SIMPLES DÉRIVÉES DE FORMES COMPOSÉES 

1° Sp. (latin) = e'p . 
2° Icare Matin) = ier. 

Epier. — « Provenç. et espagn., espiar; irai., spiare; du 
germanique : anc. hautallem., spehôn; allem., spahert; danois. 
spaa; an'gl., to spy. Comparez le latin spicere. » Littré. 

Ici encore c'est au latin seul qu'il faut recourir. Epier, \. 
français espier, vient de *$picare, pour *spicari, simple de 
conspicari, regarder, qui est lui-même très-classique. 

Cette étymologie est de M. Egger. Diez, dan- sa Grammaire 
(3 e édit.,pag. 29), ne la cite que pour la combattre. Il recon- 
naît bien qu'il n'y a pas de difficulté pour le sens et pour la 
phonétique , mais il en trouve pour l'historique, l'italien ayant 

,'tnre, et non spicare ou spigare. L'italien, en effet, conserve 
la gutturale latine. Mais M. Diez n'a pas songé que spiare 
pourrait bien être un emprunt fait au provençal ou au fran- 
çais, d'autant plus qu'il ne paraît pas être très-ancien. Le Vo- 
cabolario de l'Académie délia Çrusca n'en donne pas d'exem- 
ple antérieur à Boccace. 

L'étymologie propo par M. Egger d<>it donc être prise 
en sérieuse considération. 542 DIALECTES ANCIENS 

1° Ex-r (lntin) = ér. 
2° Adicu'.are (latin) — - ailler. 

Erailler. — Scheler le tire d'un type ûctif rradulare, dérivé 
de eradere; M. Littré y voit plutôt un composé de es et du 
latin rallurp,, râcloir. 

Eradulare et exrallare auraient plus probablement donné 
éraler. Il vaut mieux supposer un type bas-latin ex-radiculare, 
nui serait à radere, raser, racler, ce que *fodiculare } fouiller, 
est à fodere. 

1° Nasalisation do la voyelle qui précède et (latin). 
2° CMatin)= ch. 

Espincha. — Regarder avec curiosité, en dialecte de 
Montpellier. 

Du latin spectarc. Le changement de sp latin en esp est nor- 
mal. Il en est de même du changement de et en eh, comme on 
peut le voir au mot oinces. Quant à la nasalisation de ect, le 
même dialecte en donne un exemple certain : penckina de pec- 
tinare, où pect est devenu pench. 

Le changement de e en i devant et n'es pas non plus sans 
exemple dans ce dialecte, cf. jità de */ectare. 

\ Ex t (laUii; = est 
2 /'.'/" latin — ir. 

Estourbir, estourmir. — Mots du langage populaire, si- 
gnifiant assommer, étourdir. Us vibrante indique un emprunt 
fait, soit aux dialectes du N.-E. picard, wallon, soit à ceux 
du S.-E. 

Je dériverais estourmir de estourbir, avec changement non 
anormal de b en m, et estourbir d'un type fictif *exturbesco, 
infinitif exturbere, venant de turbidus: cf. fervidus, fervesco, etc. 

Udére (latin) —ovoir 

Estovoir, estuet. — Env. français falloir, il faut. Diez, 
avec raison, le dérive de studere, qui, exprimant le désir, ETYMOLOGIBS FRAlsÇAlSES ET PATOISES 543 

l'effort vers un but, a très-bien pu arriver à exprimer l'idée 
de besoin, et partant de nécessité. La phonétique n'y contredit 
pas, car la dentale médiane isolée a plus d'une fois été rem- 
placée par v : cf. pouvoir de pofere, et le normand (des îles) 
s'assiérait =se assic/ebat. 

La conjecture de Diez est très-plausible et pour moi cer- 
taine. Cependant des exemples où studere se trouverait em- 
ployé avec le sens de oportere, debere, ne peuvent que lui 
donner plus de force. Comme il est possible que le savant phi- 
lologue n'en ait pas remarqué, je crois devoir citer le sui- 
vant : 

Se hoc facere debebat, de hac causa ipsi illi compascere 
debirit: sin autem non poterit, quicquid lex de taie causa et- 
docet (sic) emendare stodiat. 

(Formules angevines, XXIV.) 

On peut traduire :« Il faut qu'il se conforme aux prescriptions 

de la loi », aussi bien que « qu'il s'efforce de , qu'il fasse 

en sorte de. » 

Cette formule finale figure encore dans les n os X, XI, XXX, 
et peut toujours se traduire des deux manières. Au n° XXVIII, 
debeat est substitué à studeat, substitution qui vient à l'appui 
de mon observation : 

Si hoc facere potebat, quietus et securus resediat ; sin autem 
non potuerit, contra ipso hominem satisfacere debeat. 

Dans tous ces passages, la formule que nous citons termine 
le prononcé d'un jugement. Chaque pièce est intitulée : Incipit 
judicius. 

t St (latin) = et. 
2° Atare = ayer. 

Étai, étayer. — M. Littré dérive étayer de étai, et rat- 
tache celui-ci au flamand staede, staye, appui. 

Je crois, au contraire, qu'ici le nom procède du verbe, que 
étai vient de étayer. Ce qui donne, d'abord, un caractère de 
probabilité à cette conjecture, c'est que les exemples pour 544 DIALECTES A.NCIËNS 

le v. français estaier sont plus nombreux et beaucoup plus 
anciens que pour estai. Or estaier suppose un type *$tatare, 
que Ton est en droit de dériver de staiwm, supin de stare, 
comme nature, du supin (inusité) mil mu de nare. Estaier et 
estai sont à * statare et statuai ce que delaÙT el efe&M sont à 
dilatare et à dilatant. Quant au sens, je n'ai pas besoin de faire 
remarquer qu'il concorde parfaitement avec la filiation pho- 
nétique. 

1" St (latin) «= ef 
2" /4cu/uw = a/ 

Étal. — En v. français, ce mot désignait la position d'une 
personne ou d'une chose qui est debout, qui est en équilibre. 

Nous romaindron en l' estai en la ; lace. 

(Chanson de Roi., clvii, ap. Littré. ) 

Le sens primitif étant aussi nettement indiqué, il semble 
qu'on aurait dû rapprocher estai du latin stare. comme on a fait, 
et avec raison, pour étage, v. français estage, qui indiquait le 
lieu où l'on stationne, et qu'on a dérivé d'un type fictif * sta- 
ticum. Mais cette fois encore on a préféré recourir à l'allemand. 

Voici les renseignements étymologiques que donne M. Littré : 
« Bourguign., étau; "wal., s/a; provenç., estai, estau, pis 
séjour; anc. espag., estalo ; portug., estaq; ital., stallo; de 
l'anc. haut allem.,stal f lieu clos et couvert ; angl., stall, établi; 
liolland., stael. Comparez l'aliéna, stellen, placer, et le grec 
-7;'y"/ : -fv. disposer. » 

Pour moi, je le ferais venir du type supposable * staculum, 
simple de ob-staculum. 

La terminaison aculum a produit, il est vrai, plutôt ail que 
al, cf. gubemaculum. gouvernail. Cependant il n'est pas sans 
exemple qu'elle ait produit al, comme le prouve la forme 
Dumiivi/, a côté de DumirazV, = de — miraculo, DuporW, à 
côté du nom commun portmV. 

Cette assimilation de étal à * staculum nous permet aussi de 
retrouver l'étymologie de estai dans le mot composé piédestal, ETYMOLOGIFS FRANÇAISES ET PAÏOISES 545 

mot relativement récent, comme on est en droit de le conclure 
de ce fait que Ys initiale du groupe st ne s'est pas changée en 
é, piédétal. 

Le piédestal, pied à'estrail, comme on disait au XV e siècle 
( V. Littré ), est le pedes * staculi, le pied, la base de l'objet qui 
est debout. 

LV épenthétique de estrail peut être considérée comme nor- 
male après st: cf. B-à\itistre — Baptiste ( Chartes du moyen 
âge\ tristre = triste ( dans Rutebœuf), etc. 

1° St ( latin )= él. 
2° Atilis = aie. 

Étale. — Adjectif qui désigne l'immobilité de la mer lors- 
qu'elle a cessé de monter et qu'elle ne descend pas encore, 
de l'ancre qui s'arrête au fond, du filet qu'on laisse tendu. 
M. Littré le dérive, ainsi que étal, étaler, de l'anc. haut allem. 
stal, lieu clos et couvert. On a déjà vu que étal doit plus vrai- 
semblablement se rattacher à staculum. Quant à étale, adjectif 
des deux genres, je le dériverais aussi du latin, de * statilis, 
qui a pu être employé en double à côté de stabilis : cf. flexilis 
et flexibilis, et surtout versatilis et versabilis. 

i" St (latin) = ét. 
2° Facere = fer. 

Étouffer, Biffer, Ébaffer 

Etouffer. — Les savants ne sont pas d'accord sur l'étymo- 
logie de ce mot. Voici ce qu'en dit M. Littré : « Bourguign. 

étoffai; wallon, sitofé. s/ofé; de es préfixe, et un radical 

touf, qui se trouve dans l'italien tuffo, immersion ; l'espagnol, 
tufo, vapeur; le provençal moderne, toufe, vapeur étouffante; 
Je lorrain toufe, étouffant. Ce radie:' 1 ttaché parDiez au 

grec TÛyoç, vapeur. Scheler conteste cette étymologie, objec- 
tant que les autre- langues romanes qui auraient le primitif 
n'auraient pas le dérivé étouffer, et que toufe n'est pas dans le 

36 54'3 DIALECTES ANCIENS 

français (ce qui n'est pas complètement exact, puisqu'il est 
dans le lorrain); en conséquence, il incline à regarder étouffer 
comme identique avec étouwr, par l'intermédiaire du germa- 
nique : anc.h. allem. .stuphan; aliéna., stopfen. Ce qui semble 
parler pour Diez, c'est que le français, le bourguignon et le 
wallon, gardent Vf pour étouffer, et le p pour étouper. » 

Les étymologies proposées par Diez et par Scheler sont 
suspectes par cela seul qu'elles s'appuient sur le grec et sur 
l'allemand. On ne doit recourir à l'une de ces deux langues 
qu'avec beaucoup de précaution, quand l'historique du mot 
p3 permet, et surtout quand il est bien avéré qu'il est absolu- 
ment impossible de le rattacher au latin. C'est pour me con- 
former à ce principe, et parce qu'il me paraissait étrange que 
l'italien, l'espagnol et le portugais, qui ont été si rarement les 
débiteurs philologiques de l'allemand, lui eussent emprunté 
ce mot en même temps que le français, que j'ai cherché uni- 
quement dans le latin la solution du problème. J'ai remarqué 
d'abord que la finale fer pouvait, comme celle de chauffer, cor- 
respondre à facere (chauf/ér = c&lefacere, calidum facere); 
puis, guidé par le sens et par la ressemblance de forme, j'ai 
rattaché la première partie d'étouffer (étouf = stouf) au latin 
stupe de stupe- facere, d'où évidemment estouf-fer, de môme que 
chauf-fer de cale-facere. 

A ceux qui seraient tentés d'objecter que le latin avait 
toujours la signification active, tandis que son dérivé français 
est tantôt actif, tantôt neutre, il suffirait de répondre qu'on a 
plusieurs exemples parfaitement authentiques de ce double 
emploi attribué par le français à des verbes qui, en latin, ne 
l'admettaient pas. 

Le v. français donne estofeger (v. mon Dialecte poitevin au 
XIII e siècle, p. 207), mot que je dériverais, non de stupefacere, 
mais de *stupificare, analogue comme formation à riri ficare. 
Quant à ficare, devenu ger en français, on peut comparer 
aïger de œdi ficare, dans deux textes du XIII e siècle. (V. Ro- 
mania, avril 1872, p. 166, 169.) 

Le provençal a conservé cette forme : ETYMOLOGIEs FRANÇAISES ET PATOISES 547 

« E l'entourtouio e Yestofego ;> (et l'entoure et la suffoque). 
Mistral, Calenddu, ch. XII. 

On doit expliquer de la même manière, par l'identification de 
fer et de facere, les mots suivants : 1° biffer, de 'bife-facere, 
= bifidum facere, 2° épaffer et ébaffer (divers patois français), 
de * expave- facere = pavidum facere. 

M. Littré reconnaît qu'on ne sait rien de certain relative- 
ment à l'origine de biffer. « Ménage, dit-il, le tire de blafard, 
parce qu'en effaçant on rend pâle ; ce qui ne peut se soutenir. 
On a, dans le bas-latin et l'ancien français, biffa et biffe, signi- 
fiant une sorte d'étoffe qui était rayée : Et de biffes camelines 
raiées (Liv. des met., 393). Qui veut sa robe de brunete, D'es- 
carlate ou de violete. Ou biffe de bone manière (Barbazan, 
Fabliaux, éd. Méon, t. IV, p. 179). Il serait possible que de là 
on eût fait biffer pour rayer. » 

L'éîymologie que je propose a l'avantage de résoudre toutes 
les difficultés de forme et de sens. * Bife-facere = bifidum fa- 
cere, littér. faire fendu, c'est-à-dire fendre, représente bien 
l'effet produit par la raie longitudinale que trace la plume en 
biffant un mot. De plus, l'adjectif féminin bijida a très-bien pu 
former le v. français biffe, étoffe rayée. C'est ainsi que vive 
s'est formé de vivida. 

La racine de épaffer est paf mot populaire dont M. Littre 
cite un exemple pris dans le romancier Balzac : Vous avez 
été joliment paf hier {Un grand homme de province à Paris). 
Epaffer. ébaffer et abaffer, usités dans plusieurs patois fran- 
çais et notamment dans le poitevin, ont le sens général de 
«frapper d'étonnement, le stupeur », et se disent surtout des 
personnes à qui l'extrême chaleur, l'épuisement, l'ivresse, enlè- 
vent la conscience de leurs actes. « J' seù ébaffé, j'en peu pu !» 
dirait un paysan de l'Ouest: c'est-à-dire Je suis anéanti, je 
n'en peux plus ! Ces trois mots, comme l'indique suffisam- 
ment leur ressemblance de sens et de forme, ont une origine 
commune, qui est pavidus pour paf, "expave- facere pour ép 
et ébaffer. Le seul rapprochement des formes latines et des 
formes françaises rend rivation visible, et la significa- 548 DIALECTE ANCIENS 

tion du mot latin n'y contredit pas, car on perd la tête, on 
est paf, pavidus, aussi bien d'ivresse ou d'épuisement que de 
peur. 

Agitare (latin) = atter. 

Flatter. — «Bourguign., flaittai ; prov. , afîatar ; d'après 
Diez, du germanique: Scandinave, fiât, plat, uni; anc. h. alle- 
mand, flaz; de sorte que flatter serait proprement rendre uni, 
comme quand on passe la main. Ainsi la série des sens est : 
caresser avec la main, adoucir, charmer, délecter, aduler. » 
Littré. 

Il est inutile de recourir à l'allemand : le latin suffit à ren- 
dre compte de cette étymologie. Flatter vient de flagitare, 
prier, solliciter avec insistance: Metuo ne te forte ftagitent, ego 
autem mandavi ut rogent. Cic. Je crains qu'on ne te presse ; 
j'ai bien recommandé qu'on se bornât à te demander ( ap. 
Quicherat, Dict. lat.- français). Flagitare a même, dans Ulpien 
et Lactance, un sens plus rapproché de flatter. Ces deux au- 
teurs l'emploient avec la signification de « solliciter au dés- 
honneur, tenter de séduire. » Il est aisé de comprendre que 
l'idée plus spéciale de « flatter » se soit dégagée de ces di- 
verses acceptions, surtout de la dernière. 

Fr (latin) = fi. 

Flouer. — « Terme d'argot devenu populaire : voler, es- 
croquer, duper. — Serait-ce une corruption de filouter?)) 
Littré . 

Le latin nous fournit l'étymologie cherchée. Flouer vient de 
fraudare, tromper, duper. La substitution de ouer à audare 
est de règle : cf. laudare, louer, mais non celle de // à fr, qui 
peut être considérée comme exceptionnelle. Cependant elle 
n'est pas sans exemple : cf. /?amboise (genevois, poitevin) 
pour /ramboise, /ïairer de /ragrare, Le nom propre FloheT\ 
dérivé du h. latin /Vodebertus. A ces exemples ou \ lui en 
joindre un autre presque semblable, pl-=pr : ETYMOLOGIES FRANÇAISES ET PATOISES 519 

Rûthple ni 4 tarai e flagellai*. 

(Pass. du C/tr., st. 58, pour « rumpre. ») 

Et un autre encore qui est beaucoup plus ancien et tout à 
fait semblable: Flagilitatis huntane, pour /ragilitatis. ( Ms. 
L3240, VIP s., f° 185, v°, Bibl. nat,, fonds latin.) 

R (latin) initial = gr. 

Gratter. — « Provenç. et espagn., gratar; ital., grattare; 
bas lat., cratare; du germanique : anc. haut allem., chrazôn; 
isl., kratta; allem., kratzen. » Littré. 

Le latin suffit à rendre compte de cette étymologie. Radere 
signifie racler, gratter ; le dérivé fictif raditare, devenu gra- 
ditare par l'épenthèse du g. aurait pu donner naissance à grat- 
ter. On pourrait aussi, à la rigueur, rendre compte du g initial 
en dérivant gratter d'un type fictif *corraditare. C'est ainsi que 
Diez tire creux de corrosus 

Grimelé. — « Se dit des vieillards dont la figure est cou- 
verte de rides, des fruits dont la peau est ridée. » ( Gloss. 
poitevin de Beauehet-Filleau . 

Ne doit-on pas le ramener à un type * grimulare, formé par 
épenthèse du g de rima, rimula, fente, les rides étant con- 
sidérées comme autant de fentes sur la peau du visage ou 
des fruits? 

Grimer [se) a un sens analogue, se peindre des rides. Diez 
le dérive de Pital grimo, ridé, qu'il dérive lui-même de l'anc. 
h. allem. grim, colère, furieux. On voit qu'il est plus sûr de 
s'en tenir au latin. 

1° R (latin) initial = gr. 
2° Nasalisation de la voyelle devant le groupe latin cf. 
3° Ct (latin) =ch =c(doux). 

Grincer. — « Picard, grincher: de l'anc. haut allem. gre- 
mizôn, grincer des dents; anglo-sax., grimetan. » Littré. 

Grincer, grincher, en Poitou ; gricer, en Saintonge, viennent 
de *grictarè, forme qu'on est en droit de supposer d'après 

1 Rumple ni pour rumpre l'en est la vraie leçon du m>. 550 DIALECTES ANCIEMS 

*rictum, supin de *ringere, actif de ringor: grogner en montrant 
les dents. 

Pour l'épenthèse de g devant /•, cf. grenouille, de ranuncula, 
grillons et niions. Nous savons que et peut devenir ch, c doux 
français, et, de plus, que Javoyelle qui p "écèdepeul se nasa- 
liser: cf. penchina, de pectinare, d'où* grictare = gricher = 
grincher = grincer. 

1° Cor = cro (par métathèse)= <jto. 
2° Ovula = oie ou otie. 

Grolle. — «Espèce de corbeau. — Hist. xvi e s. Je vojois 
d'autre part cueillir les noix aux groles, qui se resjoyssoient 
en prenant leur repas et disner sur lesdits noyers. Palissy, 
87. — Etym. D'après Diez, graculus ou gracula ; acul donnant, 
il est vrai, d'ordinaire, ail, mais aussi oie ou eul, comme dans 
l'ancien français seule, de sœculum. Quelques dictionnaires 
italiens donnent groin, qu'alors Diez suppose tiré du français. » 
Lin ré. 

Ce passage donne lieu à plusieurs observations. Grolle dé- 
signe bien le corbeau, mais il désigne au moins aussi souvent 
la corneille noire : 

Grolle, corbeau, corbeille noire: 

« Chaque f/rolle picque sa nas. » 
Chaque corneille pique sa noix. 

(Beauchet-Filleau, Gloss. poitevin.) 

Même définition dans le glossaire du comte Jaubert. 

Comme ce sont les corneilles et non les corbeaux qui abat- 
tent les noix, il est évident que, dans l'exemple cité de Pa- 
lissy, grolles désigne les corneilles. C'est de ce mot que Rabe- 
lais a formé l'adjectif grollier, « le noyer grollier . » 

Voilà pour le sens. 

L'étymologie proposée par Diez ne me semble pas bien 

yée. Je proposerais de dériver grolle de * grovula = * cro~ 

vula, forme métathétique supposée de *corvula, féminin de *cor- 

vulus, diminutif de corvus. Corvulus. il est vrai, ne se trouve ETYMOLOGIES FRANÇAISES ET PATOISES 551 

pas dans les lexiques, pas plus, du reste, que corvellus, que per- 
sonne cependant ne repousse comme générateur immédiat de 
corbeau; mais on ne peut admettre l'un sans présupposer 
l'autre. En effet, corvellus s'est formé de corvulus, et corvulus 
de coy^vus, absolument comme vitellus s'est formé de vitulus. 
Cette filiation philologique est aussi fatale, aussi inéluctable, 
que la filiation animale. 

Le groupe vida [*grovula), étant analogue phonétiquement. 
au groupe fula (scro/wia),a très-bien pu, comme lui, permuter 
en roman avec le groupe la ou lia (ancien provençal), lo ou 
llo (provençal moderne); cf. escrolo, écrouelle, plus rapproché 
du prototype scrofula que le mot français, qui vient du dimu- 
nitif scrofella. 

1° V flatin) initial = g. 
1° Aditare = aiter _ eter. 

Guetter. — « Picard, vatter, regarder; Bar-le-Duc, ouaiter; 
norm., guetter, regarder; wallon, waiti; piovenç., gaitar, 
gachar; ital., guatare; de l'anc. haut allem. wahtân, veiller, 
garder. » Littré. 

Je dériverais ce mot de *vaditare, fréquentatif supposable 
de vadere, aller souvent, aller çà et là, faire le guet, guetter. 
De cette acception primitive serait venue celle de surveiller, 
épier, avec ou sans mouvement. Ce qui donne encore plus de 
vraisemblance à cette étymologie, c'est que les plus anciens 
textes conservaient l'a originel : E si aveir ( bestiaux) trespas- 
sent per iloc ù il deivent waitcr. Lois de Guill. 32, XI e s — 
Esch&rgaite, XII e s. — Gaitoit, XIII e s. 

Il faut observer néanmoins que cette étymologie ne rend 
pas compte du doublet provençal gachar. 

FORMES SIMPLES DÉRIVÉES r>E FORMES COMPOSÉES. 
Ct (latin) =c/i. 

Licheur. — « Terme populaire. Celui qui aime à boire et 
à bien manger. — Etym. Le verbe populaire licher, qui est 552 DIALECTES ANCIE1S 

archaïque et qui est une autre forme pour lécher; Gallis olim 
liehard, dit nr Cange, ïecator. » Littré. 

M. Littré a raison de voir dans ce mot, tombé aujourd'hui 
dans le domaine des illettrés, une épave de notre plus ancienne 
langue littéraire. Rien de [tins fréquent dans nos vieux poè- 
mes que licheor, lecheor, lechierres, etc.. .Mais je ne suis plus 
autant de son avis quand il assimile licher, aimer la bonne 
chère et la débauche, à lécher, et qu'il le dérive du germa- 
nique : anc.h. allem., leechôn; anglo-sax., liccian; angl., to in L; 
alleni.. /■"'•/,>'//. Pour moi licheur, v. français lecheor, et licher, 
faire bombance, viennent, l'un de de- /ectaforem; l'autre, de de- 
lectare, qui tous deux ont perdu la syllabe initiale de. 

J'observe plus loin que le groupe et latin pouvait produire en 
roman ch ( v. le mot oinces)', au moins sur ce point il n'y a 
donc pas de difficulté. Il n'est pas aussi aisé de rendre compte 
de la suppression de la particule de. Jusqu'ici on n'a, à ma 
connaissance, rien signalé de pareil : non que les exemple- 
manquent, mais on n'a pas remarqué cette particularité qui, 
une fois bien constatée, s'explique d'elle-même. En effet, la 
particule de ne contredit pas toujours le sens du mot auquel 
on la joint ; souvent, au contraire, elle l'affirme encore plus : 
cf. devincere,debellare, etc. Or, si on la retranche, le verbe 
conserve exactement le même sens, tout en l'exprimant avec 
moins de force. Il n"; a, par exemple, en cere, 

que la différence du plus au moins, du comparatif <>u du su- 
perlatif au positif. La langue pouvait donc, sans trop y perdret 
abréger les mots ainsi composés; elle le pouvait surtout, 
devait être tentée de le faire, pour ceux don 
pas usité. Ainsi, lectare n'existant pas ou n'existant plus en 
latin, il n'était pas aussi nécessaire de maintenir la particule 
(/'■. destinée a marquer une différence en plus. Delicheor (de- 
lectatorem se trouvait, par manque de comparaison, avoir le 
même sens que licheor ( lectatoremj; dans ce cas, il était na- 
turel que le second prît le dessus, car l'usage, toujours ex- 
if. préfère d'ordinaire les formes Les plus courtes. 

de la même manière que j'expliquerais les formes -m- ETYMOLOGIE FRANÇAISES ET PATOTSES 553 

vantes : ouvrir de de-operire, ôter de de-haustare. Ces deux 
étymologies, entrevues par Diez et par M. Littré, n'ont pas 
été nettement dégagées, parce que ni l'un nil'autre n'ont re- 
marqué la loi de possibilité qui régit la chute de la par- 
ticule de. 

Le b. latin leccator ou lecator n'est pas autre chose que la 
forme latinisée du v. français lecherres, imaginée àuneépoque 
où Ton n'avait plus conscience de la filiation étymologique 
qui rattachait ce mot à de-lectator. 

Ct (latin; = ch. 

Mâcher (a bref). — Ce mot s'est conservé dans les pa- 
tois français de l'Ouest (Saintonge ci Poitou) et dans des patois 
de langue d'oc, « mâcha » (Périgord et Limousin). 

Mâcher (prononcez l'a très-bref). Meurtrir: yeux mâchés, 
c'est-à-dire yeux battus. 

Machure. Contusion, meurtrissure. 

(Glossaire du Poitou, parL. Favre.) 

Ce mot s'est conservé en français dans certaines locutions, 
a Une viande tendre, qui se mâche facilement. — Les choses en 
cet état, j'estimai qu'il les fallait reposer et mâcher. » Ces 
deux exemples sont empruntés au dictionnaire de M. Littré . 
Il va sans dire que mâcher y figure avec l'accent circonflexe, 
M. Littré le confondant avec mâcher, du lat. masticare. 

Ce qui me fait préférer la prononciation abrégée, c'est que 
nos paysans l'ont adoptée dans des locutions analogues. Les 
savants n'ignorent pas qu'entre deux prononciations diffé- 
rentes, l'une qui a cours parmi les lettrés, l'autre parmi les 
paysans, c'est toujours, ou presque toujours, la seconde qui 
est la bonne. 

Ainsi un paysan saintongeais dira qu'un fruit se mâche, 
quand il devient mou à la suite d'un coup ou d'une matura- 
tion prolongée. 

Le sens le plus usité est celui qu'indique l'auteur du glos- 
saire poitevin précédemment cite : mâcher veut dire surtout 
meurtrir. Il dérive de mactare par le changement normal du 554 DIALECTES ANCIENS 

groupe et en ch. C'est un doublet de mater, dérivé, lui aussi, 

de mactare. 

1° Métathêse de ign en ing. 
2' Gulus = gre. 

Malingre. — « Diez le tire de mal et de l'ancien français 
heingre, languissant, faible ; heingre, à son tour, lui paraît ve- 
nir du latin œger, malade, avec intercalation de la nasale n. Le 
bas latin maliginosus a le sens de malingre, mais il ne peut 
donner malingre. » Littré. 

L'étymologie proposée par Diez est très-contestable. Outre 
(jue l'A et Te de heingre ont complètement disparu et qu'il eût 
semblé naturel qu'au moins l'un des deux subsistât dans ma- 
lingre, on ne comprend guère que mal puisse se joindre à un 
adjectif qui a déjà par lui-même le sens péjoratif. C'est à peu 
près comme si l'on disait : «Cet homme est mal languisse m. 
mal débile. » Ce serait une exception, et tellement illogique, 
qu'il faudrait plus d'un exemple analogue pour la faire ac- 
cepter. 

D'un autre côté, maliginosus. cité par M. Littré, ne peut, 
comme il le fait observer, former malingre ; mais ce rappro- 
chement même nous met sur la voie. Malingre vient de * ma- 
lignulus, forme diminutive de malignus, qu'on est parfaitement 
en droit de supposer : cf. blandulus, pallidulus de blandus, pal- 
lidus, ou plus exactement de *malingulus, avec métathèse de 
Vn, comme dans malin = *matingus = malignus. 

J'ai déjà eu occasion de remarquer ailleurs (Notice des mss. 
de la Bibl. nat. et autres bibliothèques, t. XXIII, 2 e partie, 
p. 543) que les diminutifs étaient, autrefois comme aujour- 
d'hui, l'apanage de la langue familière. Il es1 donc très-pos- 
sible que malignulus ait existé dans le langage courant des 
Romains, sans avoir trouvé l'occasion de pénétrer dans leur 
langue littéraire, dans leur langue écrite, la seule où aient 
pu puiser nos lexiques. 

Pour le changement de ulus. ou plutôt ulum, enre, comparez 
titulum, titre. ETYMOLOGIES FRANÇAISES ET PATOISES 555 

Dicare (latin) — ger. 

Manger. — On s'accorde aie dériver directement du latin 
manducare, tout en observant que cette dérivation procède 
d'une faute d'accent, et que la forme régulière était en v. 
français manjuer et en provençal manjuiar. 

Je crois plutôt que manger, i'tal. mangiare, dérive du fré- 
quentatif mandicare, qu'on est en droit de supposer de mandere, 
supposition que confirme un exemple emprunté à un texte 
transcrit au X e siècle : Posuit eis caseum et aquam. Mandi- 
cantibus autem eis, facta est congraegatio multa. ( Vie de saint 
Mammet. Ms. 156, f° 31, v°. Bibl. de la Faculté de médecine 
de Montpellier.) 

Quant à manjuer, il dérive évidemment de manducare. 

Ceci était écrit quand j'ai lu l'article récemment paru de 
M. Storm [Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. II, 
2 mc fascicule), où est présentée la même étymologie. Je laisse 
subsister mon explication, quoiqu'elle fasse double emploi avec 
celle de M. Storm, car le fait de se rencontrer sans s'être 
entendus est un argument de plus en faveur de la thèse sou- 
tenue. 

Ct (latin) =ch = ss. 

Massacre. — Ce mot désignait d'abord la boucherie, au 
moins en Normandie. C'est le sens que donne le plus ancien 
exemple qu'on en cite, exemple qui date du XIII e siècle. 

Il s'écrivait machacre. 

« On le tire, dit M. Littré, du germanique : bas allemand, 
matsken; haut allem., metzgern, égorger. Cette étymologie, plus 
probable qu'une inversion qui, du bas latin scramasaxus, cou- 
telas, aurait donné massacre, paraît d'autant plus assurée que 
massacre veut dire boucherie, et que metzgern signifie égorger 
du bétail, et metzger boucher. » 

Je le tire du latin *mactacrum, qui est à mac tare, immoler, 
égorger, ce que lavacrum est à lavare. Mactacrum a formé 
machacre par le changement de ct en ch, et machacre est de- 
venu massacre par l'adoucissement de ch en ss. 5d6 DIALECTES ANCIENS 

1° Ille (latin) = il. 
2° Illia (iatin) = ille (mouillôj, et, par exception, = ille (non mouillé). 

Mil, mille. — « Dans la supputation ordinaire des années, 
quand mille est suivi d'un ou de plusieurs autres nombres, on 
retranche la dernière syllabe '.l'an mil huit cent soixante-deux, 
et non pas mille. On n'emploie mil que quand la date com- 
mence par cet adjectif numéral, et Mercier a donné pour 
titre à son ouvrage: L'an deux mille quatre cent quarante. 
Mais Béranger a écrit par licence : Bénissons Dieu, qui met 
chaque chose en son lieu : Celles-ci sont pour l'an trois mil ; 
Ainsi soit-il, Ainsi soit-il! . . . . — Etym. Prpvenç., espagn. et 
portug., mil; ital., mille; du latin, mille, que Corssen rattache 
à un radical sanscrit mil, réunir, rassembler.» Littré. 

Les observations de M. Littré sur l'emploi de mil et de 
mille, et . lY-rymologie qu'il en donne, sont incomplètes. Il dil 
bien quand, mais non pas pourquoi il faut écrire tantôt mil et 
tantôt mille. Il ne nous dit pas non plus comment le latin 
mille a pu former en même temps milei mille. 

Voici comment on doit expliquer cette anomalie : 

D'abord il faut bien observer que le latin mille n'a pu 
former en français que mil, comme ille, il, et que mille, \ . fran- 
çais milie, ne peut venir que de millia: observation essentielle, 
qui du premier coup nous me1 sur la voie. En effet, mille seul, 
ci non millia, pouvail s'employerau singulier. Pour mille, un 
mille, un disait mille: mille années, mille anni, ou plus rare- 
ment annorum, el non millia, ce dernier ayant exactement le 
sens de notre mot millier employé au pluriel. Par conséquent, 
les anciens auteurs avaient raison d'écrire invariablement 
mil, et non mille, toutes les fois que ce nombre étail au sin- 
gulier, se conformant ainsi à la syntaxe latine, qui, dans ce 
cas, aurait exigé mille (et non millia). Et cette règle, rigou- 
reusement observée, ne s'appliquait pas seulemenl aux dates. 
mais à tous les nombre* ■< latin employait mille. 

Milei mille, ou milie, n'étaient jamais confondus. Ils cor- 
respondaient toujours : 1° mil à mille signifiant un millier. ETYMOLOGIES FRANC lISES ET PATOISES 557 

2° mille ou milie à millia, signifiant plusieurs milliers. 11 va 
sans dire que je n'ai pas examiné tous nos anciens textes 
pour m'assurer de ce fait. Ce serait un travail hors de pro- 
portion avec le but à atteindre. J'ai pensé que la Chanson de 
Roland, avec ses 4,002vers, fournirait assez d'exemples, et des 
exemples assez certains, pour établir cette règle. Voici les 
résultats auxquels je suis arrivé: 

Le nombre mille y est exprimé 67 fois . 

Milie, où le latin aurait mis millia 47 fois. 

Mil, où le latin aurait mis mille 17 fois. 

Mil, où le latin aurait mis millia et où le 

copiste aurait dû mettre milie 3 fois . 

La règle aurait donc été appliquée soixante-quatre fois 
contre trois où elle ne l'aurait pas été, ce qui justifierait am- 
plement la règle que j'ai formulée. Mais ce qui achève la dé- 
monstration, c'est qu'en réalité il n'y a pas d'exeption, at- 
tendu que, dans les trois vers où on a écrit mil pour milie, la 
mesure, d'accord avec le sens et avec la règle, exige cette 
forme : 

Ensembl' od li plus de xx. mil humos. v. 2.578. 
Fait sun eslais véant cent mil humes. v. 2.997. 

C. mil humes i plurent ki 's esmiardent. v. 3.882. 

Ces trois vers, comme on le voit, sont faux si on lit mil, et 
cessent de l'être si, ave<- M. Theodor Mùller, dont je suis 
l'édition, on rétablit milie = millia. 

Génin, l'un des éditeurs et non des moins méritants de ce 
poème, n'ayant ni connu, ni deviné cette règle, a rétabli la 
mesure d'une manière tout à fait arbitraire. Pour le premier 
vers, il a lu xxx. mil; pour le second, dous cent mil, et pour le 
troisième, ce. mil, restitution nullement justifiée comme on le 
voit. 

Ceci prouve une fois de plus combien la Tradition, en ortho_ 
graphe comme ailleurs, esl ter me quand elle a c 

d'être comprise, et prouve aussi qu'il faut bien se garder de la 
rejeter d'emblée et sans prendre la peine de l'examiner. 
(A continuer. \. Boucherie. DIALECTES MODERNES CONTES ET PETITES COMPOSITIONS POPULAIRES Dans la livraison de juillet de la Romania (pag. 172), on 
nous accuse d'avoir pris à M. Damase Arbaud {Chants popu- 
laires de la Provence, tom. I er , pag. 220), a un commentaire 
que les nouveaux éditeurs ont reproduit à peu près en entier, 
sans reconnaître suffisamment leur emprunt. » 

Notre article — pour la partie critiquée — se composait : 

De deux pages de généralités (pag. 461-403), où, après des 
observations qui nous sont particulières, nous résumions fort 
brièvement, en citant nos auteurs, celles qu'ontsuccessivement 
faites la Statistique des Bouches-du- Rhône (II, pag. 258), Fau- 
riel {Histoire de la Poésie provençale, i, pag. 108), et surtout 
Rathery ( Revue des Deux Mondes, mars 1802 ) ; 

De neuf pages de textes (pag. 163-471), dont quatre em- 
pruntés, en citant nos auteurs toujours, à la Stastistique et dix 
à Damase Arbaud [Chant* populaires de la Provence, I. p. 220 . 

Et de trois pages (pag. 171-171) de remarques, nous appar- 
tenant, sur la signification des fleurs dans nos pays. 

Où a-t-il vu, M. Paul Meyer, ce « commentaire que nous 
avons emprunté presque en entier » à M. Damase Arbaud? 

A. M. etL. L. 
XIII. — HUÉE 

La bramada (huée) est le cri qui se fait, en chaînant, après 
celui ou celle qui a lésé. 

Pour la proférer, on se campe vis-à-vis de sa demeure ou, 
mieux encore, en face de la personne même. CONTES POPULAIRES 559 Contre quelqu'un qui s'est porté à des voies de fait : 
Aqueste souèr ou dirai à moun pèra, 
Que m'as ficat 
Aval dins lou valat. 
De que t'ai fach? De que t'ai dich? 
De que t'ai dich ? De que t'ai fach, 
Per que piquesses ? 
De que t'ai dich? De que t'ai fach 
Per me picà ? 

Ce soir, je dirai à mon père — que tu m'as jeté — dans le 
fossé. — Que t'ai-je fait? Que t'ai-je dit? — Que t'ai-je dit? Que 
t'ai-je fait, — pour me frapper? — Que t'ai-je dit? Que t'ai-je fait. 
— pour me frapper ? Contre quelqu'un qui a fait du tort : 

A l'enfer 

Tout l'hiver ! 
Vai cercà Palhassa, 
Que te farà plassa ! 
Vai cercà lou Babau 
Que te fera mau ! 

Hou! las cornas. 

Va en enfer — tout cet hiver ! — Va chercher Paillasse. — qui te 
fera place. — Va chercher la Bête noire, — qui te fera peur. — Hou! 
les cornes. 

3 

Contre un bienfait reproché: 
Gara, gara das anfers; 
I'anaras quan saran douverts. 

Gare, gare des enfers : — tu iras dès qu'ils seront ouverts. 
Citée par l'abbé de Sauvages: ug.g.,et le reste, dicton PlALECTES MODERNES 

en forme de chanl rimé, dont le sens est: qu'un service re- 
proché est à demi payé; ce dernier est si connu, qu'Érasme 
l'a remarqué dans les ouvrages de Platon.» {Dict. Innijaedocipn, 
V. Garo-Garo ). 

4 
Contre celui qui a fait des grimaces : 
Louisa, 
La maire das catous, 
Se mes dejout la taula, 
Me fai de regaugnous. 
Hou ! hou ! 

Louise, — la mère des petits chats, — se met sous la table, — et 
de là me fait des grimaces. — Hou! hou! 

C'est une façon de dénoncer, qui, pour n'être pas directe, 
n'en est pas moins parfaitement connue et pratiquée par les 
enfants, dans les familles où il y a beaucoup de frères et de 
sœurs. Nous n'avons pas besoin de dire que le nom change 
avec la personne qu'on accuse. 

5 
Contre quelqu'un (/»'i>u accuse d'avoir volé mi objet quelconque: 

Loti m'as agut, 
Lou coutel de la pocho; 

Lou m'as agut, 
Que f ero pas degut. 

Tu me l'as pris, — le couteau que j'avais dans la poche : — tu me 

l'as pris, il n'était pas à toi. 

A quoi l'accusé répond : 

Presto-lou-me, 

Te coustara pas gaire ; 

Presto lou -me, 
Te coustara pas i 

\ ■ de C. I rLEIZES, d'Arles.) 
Prête-le-moi, - cela uete coûtera u — prête-le-moi, — 
cela ne te coûtera rien . CONTES POPULAIRES f»(il 6 M. Damase Arbaud [Chants popul. de Provence, I, p. 218) 
en cite trois exemples que voici : 

« Enfin, c'est encore à Toulon que les jeunes filles, dans un 
moment de bouderie, voulant narguer une de leurs compa- 
gnes, viennent chanter devant sa porte : 

Sièu à ta carrieiro, 

Peirouriero ; 
Sièu à toun cantoun, 

Peirouroun. 

Je suis dans ta rue, — chaudronnière : — je suis à ton coin, — 
petit chaudron. » Et, si la dispute a été plus vive, si la fâcherie est plus en- 
venimée, elles ajoutent : 

Mariano, 

La piano, 
Fa soun liech de camp. 
Rescontro sa mèro : 

— Passo-me davant ! 

— Ah! nani, ma mèro, 
L'i voueri p'anar : 
Esperi lou Mourou 
Per mi maridar. 

Marianne, — la iille perdue, — couche dans les champs. — Elle 
rencontre sa mère : — « Passe devant ! — Oh ! non, ma mère, — 
je ne veux pas aller à la maison : — j'attends le Maure. — pour me 
marier avec lui ! » 

8 

» Ce couplet, sur d'autres points de la Provence, est rem- 
placé, dans les mêmes circonstances, par le suivant, qui est 
évidemment de la même famille : 

37 ôttë blALECTEb MODERNES 

Mieto, 
La gueto, 
Toun pèro te battra ; 
Te gitai a de l'estro : 
Lou cat te manjarà ; 
Lou capelan fourmigo 
Te vendra ntarrà. 
Petite mie, — qui guettes.. — ton père te battra; — il te chassera 
de la maison : — le chat te mangera, — et la fourmi, — servant de 
chapelain. — t'enterrera. » 

XIV . — INCANTATIONS 

Les incantations se nomment en général counjurs, de ce 
qu'elles ont surtout pour but de conjurer, d'écarter les in- 
fluences pernicieuses. Elles figurent, dans la magie de nos 
campagnes, à côté des charmes et des divination?. 

Le P. Amilha (Tablèu de la Bido delparfet chrestia, 1672), 
dans l'examen qu'il fait des croyances supertitieuses, les met 
ensemble : 

As fait breu ni superstitius, 
Charmes, counjurs, debinacius. 
(Page 182.) 

Elles ont lieu aussi pour dissiper les tempêtes : 
As counjuradala trumada. 
(Id.) 

Préserver les troupeaux de maladies : 

As countrofait d'aigo seignado, 
fait counjurà toun troupel. 
(Id.) 
Et, enfin, faire cesser les différentes indispositions du corps 
humain : 

Aurios fait de counjurs per gari la couliquo, 
Cerbel bas, mal de dens, la luzeto ni Tel, 
O per gari le mal que se pren al poupel. 

Jd., pag. 231.; CONTES POPULAIRES 563 La nuit, lorsqu'on est en doute sur les intentions d'une per- 
sonne que Ton redoute ou que Ton croit devoir craindre, on 
lui adresse les paroles suivantes, du ton le plus assuré et le 
plus fier que l'on peut trouver : 

Se ses de l'autre, avalisca Satanas ! 
Se ses bona causa, parlas ! 

Si vous êtes de l'autre (du dialile), vade rétro Satanas! — Si vous 
êtes bonne chose, parlez ! 

Ainsi mise en demeure, la personne questionnée est tenue 
de répondre et de s'expliquer. 

Avalisca signifie absolument: évanouis-toi, disparais, de 
avait, qui a ce sens. — Cette expression se retrouve, en outre, 
dans presque tous les jurements (renées). On dit, d'habitude : 
Quabalisca! Qu'il disparaisse! que le diable l'emporte! Le 
P. Amilha s'élève fort contre elle : 

Tu bos dounc, malurous, quel prouchen abalisco! 
Tu bos dounquos tabe que toun armo perisco ! 
Aquo t'arribarâ se nou te cambios pas, 
E' coumo fa le fum -atal abaliras. 

(Page 803. ) 

Ainsi que le fait fort bien remarquer l'abbé de Sauvages 
(Dict. lang., v. Abalisco), ce counjur a été emprunté en partie 
par Rabelais : « Si vous êtes de l'autre, dit Panurge, avalisco 
Satanas {Pantagruel). » 

2 

On écrit sur la première page d'un livre : 

Lou qu'aquel libre troubarà 

Me lou rendra. 
Ou lou diable l'empourtarà ! 

Celui qui trouvera ce livre — me le rendra, — ouïe diable l'em- 
portera ! 564 DIALECTES MODERNES 

On trouve des menaces du même genre dans des livres fort 
anciens. Il en existe une semblable en français. 

3 

Contra les chenilles : 

Avalisca, tora ! 
Defora ! defora ! 
E revengues pas pus, qu'ablaziguas tout ! 

( Y. du canton île Gignac. ) 

Disparaissez, chenilles! — Dehors! dehors! — et ne reveniez 

plus, que vous détruisez tout. 

C'est ce qu'on nomme avait las erugas, avait las foras : 
conjurer les chenilles. 

(V. Sauvages, Dict. long., v. Abali. ) 

Conjuration qui se faisait autrefois, et d'une manière solen- 
nelle, aux premiers jours du printemps. 

4 

Pour faire pondre les poules : 

Coutitas, — mignounas, — fasès — lou lèu, 
Aurès — de civada — un plèn — cruvèu. 

Petites poules, —mignonnes, — faites vite — votre œuf, — vous 
aurez — de f avoine — un plein — crible. 

Cette incantation se scande fortement, de façon à bien 
indiquer le rhythme marqué. 

5 

Autre : 

Plôu ! plou ! 
La galina que fai l'iôu : 
La galina canta, 
La galina blanca. 
(V. de H. Bouquet, de Montpellier. J 

Il pleut ! il pleut! — La poule qui fait l'œuf, — la punie qui 
chante, — c'est la poule blanchi'. CONTES POPULAIRES 565 

6 

Lorsqu'une nourrice montre la lune à son petit enfant, elle 
chante : 

La luno barbano, 
Que mostro li bano ; 
Sant Pei, sant Pau. 
Pico lou babau. 

(V. de C. Gleizes, d'Arles.) 

La lune, comme un spectre, — montre ses cornes ; — saint 
Pierre, saint Paul. — frappez ce fantôme. 

Au mot babau, elle met un tablier devant le visage du 
petit, ou bien elle se retourne pour cacher entièrement la 
lune. Cela fait, on recommence. 

7 
Autre : 

La luno barbano 
Que pico de lano, 
De fiéu de coutoun 
Dôu pèro Simoun . 

(V. de C.-H. Abdouin, de Paris.) 

La lune barbue — qui vole la laine — et le fil de coton — du père 
Simon . 

8 

Contre la bête noire : 

Vej'aqui lou babau 

Que fai lou ban ou de mau). 
Babau. coucou ! 

Voici la bète noire — qui fait la folle {ou du mal). — Voilà la 
bète, vite cache-toi ! 

En disant ces mots, L*enfan1 cache sa tète dans ses mains, 
ou bien se fait un capuchon d'un pan de sa robe. 11 est pro- 
bable que coucou est ici pour cuculus. — Bescherelle le dérive 
de l'allemand kucken, regarder; mais il ne dit pas si cet usage 
existe dans le nord de la France. (Dict., v. Coucou.) 566 DIALECTES MODERNES 

9 

Au Sourel et à la Luna 

La luna 
Cargado de primas. 
Lou sourel 
Cargat de mel. 

La lune — est charaée (ou fait produire) des prunes. — Le soleil 
— est chargé de miel . 

10 

On peut placer parmi les incantations les souhaits. — On 
dit au départ d'un voyageur : 

Bon pan, bon vi et bona cara d'oste. 

(V. de Sauvages, Dict. lany., v. Caro.) 

Plaise à Dieu que vous trouviez partout de bon pain, de bon vin 
et des figures avenantes. 

11 

Le souhait du jour de l'an 

Vous souhete la bonna annada, 

Que siegue milhouno que la passada. 

Je vous souhaite une bonne année; — qu'elle soit meilleure que 
l'année passée. 

12 

On dit aussi : 

Vous souhete la bonna annada, 
Acoumpagnada de fossa d'autras. 

Je vous souhaite une bonne année. — et qu'elle soit accompagnée 
de beaucoup d'autres. 

XV. — INCANTATIONS MÉDICALES 

Les incantations médicales sont de plusieurs sortes. Nous 
n'en citerons ici que quelques exemples, plusieurs d'entre 
nous devant revenir plus au long sur ce sujet en temps op- CONTES POPULAIRES 567 

portun. — Ce sont elles quel'on nommait autrefois charmes ; 
ce terme n'est plus en usage dans ce sens. 

1 
Contre une maladie quelconque, la souffrance en général : 

Avalisca, avalisca, mau ! 
Vai t'en fora de toun trau . 
Évanouis-toi, mal ! — Sors de ton refuge. 

o 

Ou simplement: Abalisco mauf (Sauvages, Dict. lang., 
v. Abali. ) 

a 

Pour un bobo, on souffle sur la partie blessée et Ton dit : 

Gari, gari, 
Passo per aqui. 
(V. de l'abbé de Sauvages, v. Gari.) 

Rat. rat, — passe par là! 

Nous traduisons gari, rat : mais il est possible que le sens 
soit tout autre. Gari n'aurait-il pas quelque liaison avec ga- 
rir, guérir ? 

4 

Contre les flatuosités : 

Petou ! petou ! sourtis de la vaca caiola. 
Petit pet ! petit pet.' sors de la vache grasse. 

5 

Contre les maux que l'on attribue à un sorcier 
ou à une sorcière : 
Que t'a fach — que te desfague. 
Ou bien : 

Que t'a fadat — que te desfade. 

Quo celui qui t'a fait te défasse. — Que relui qui t'a fée te dé-fée. 568 DIALECTES MODERNES 

6 

Lorsqu'on fait passer les bouquets «le millepertuis à travers 
le feu de la Saint^Jean, pour en préparer une huile vulné- 
raire, on chaîne pendant trois t'ois : 

Sant Jan la grana(fcr)! 
Ou : 

Lou trescalan 

Bon per toul l'an . 

Saint Jean la graine 1er). — Herbe de trescalan (millepertuis), — 
bonne pour tonte l'année. 

7 
Contre les maladies de la matrice : 
Conjuration de Tamarry deslouée, en langue agenoise : 
Maire, niairis, 
Que as cinquante-dos rasits 
Et uno mais que Ton nou dits, 

Tiro-te das coustats : 
Aqui non son pas tous estai- : 
Tiro-te de las esquinas, 
Aqui non son pas tas esinas ; 
Tiro-te del fon del ventre, 
Aqui non te podes estendre. 
Mais bouto-te à l'ambounil, 
Là où la Vierge (Marie porte son (car) fil. 
Cric, croc, 
Mairo, torno-te al loc, 
Pater noster. Ave, Maria. 

( // faut réitérer cria par trois fois. ) 

C'est-à-dire en français: Amarry, merasse, — qui as cinquante 
ni deux racines, — et une plus que l'on ne dit: — tire-toy aux 
coustez, — ce ne sont pas là tes estres ou places; — tire-toj vers 
l'eschine, — icy ne sont pas tes ayses : tire-toy au fond du ventre, 
— ie\ tu ne peux t'estendre; — mais boute-toj au nombril, — là où 
laVierge Marie porta son cher Bis. — Cric, croc, — Maire (ma- 
trice), retourne en ion lieu. Pater noster etc. 

(L. Joi bert, des Erreurs populaires, L602, p. 381.^ CONTES POPULAIRES 569 

Cette incantation a été citée déjà par M. A. Germain, dans 
sa remarquable notice : de la Médecine et des Sciences occultes 
à Montpellier, dans leurs rapports avec l'astrologie et la magie. 
(Montpellier, Boehm et tils, 1872, pag. 33.) 

9 

Le P. Amilha ( Tablèu, etc., pag. 182 et 231) indique les 
conjurs du foc salbatge (feu volage), — du cerbel bas (lourdeur 
d'esprit), — du perel ou mal de l poupe l (mal des mamelles), — 
de la lusetto ( de la luette), — de la couliquo ( colique ) — et des 
maladies des dents et des yeux. — Nous prions nos correspon- 
dants de vouloir bien faire tout leur possible pour se les pro- 
curer. 

XVI. — INCANTATIONS DES ANIMAUX 

Il j a une autre espèce d'incantation très-répandue et non 
moins curieuse : nous voulons parler de celles qu'on adresse 
aux animaux, soit pour les charmer, soit pour repousser la 
fatalité qu'ils annoncent. On l'appelle sansogna, ou plus sim- 
plement sogna, sognetta. 

Le peuple, comme partout, est persuadé que telle bête 
porte bonheur ou malheur; que, par la compréhension con- 
stante qu'elle a des choses de la nature, elle en connaît mieux 
les effets et les influences. Il est persuadé aussi qu'on peut 
les éloigner, ou du moins les atténuer, par des enchantements : 
de là les petites incantations suivantes. 

On considère comme portant bonheur : l'hirondelle des 
toits, l'araignée des étables, le grillon du foyer. — Ces petits 
animaux n'habitant que des maisons paisibles, où le travail est 
calme, régulier, sans trouble, il est facile de comprendre pour- 
quoi le peuple a cru que leur présence était une cause de 
bonheur, alors qu'elle n'en est seulement qu'une constatation. 

Comme portant malheur : le corbeau e1 presque tous les 
oiseaux nocturnes, le serpent, lniuasca (papillon tête-de-mort, 
litt. : sorcière), etc. Cette dernière est extrêmement redou- 570 DIALECTES MODERNES 

tée ; on ne croit pouvoir se délivrer de ses maléfices qu'en 
jetant de l'eau bénite partout où elle a passé. 

D'autres portent malheur ou bonheur, selon le cas. Ainsi 
loutnvan la sésie, la phalène) : lorsque l'insecte est roux, c'est 
signe de richesse, de prospérité ; lorsqu'il est noir, c'est signe 
de misère, de mort. 

Le P. Amilha [Tablèu, etc.), dans son examen des supersti- 
tions, constate cette croyance du peuple aux antiques au- 
gures et présages : 

Aurios-tu counsultat le courbas o l'agasso, 
Es te foundat sul cant de qualque aussel de passo. 

(Pag. 23.) 

As counjurat le cerbel bas, 
Crengut agasso ni courbas. 

(Pag. 182.) 

1 
A rAgnelou 

Las fedetas e lous agnelous 

Dansabou sus l'erbeta; 

Las fedetas e lous agnelous, 

Toutes dous. 

(V. du pasteur Liebich.) 

A l'Agneau. — Les petites brebis et les petits agneaux — dan- 
saient sur l'herbette ; — les petites brebis et les petits agneaux — 
dansaient ensemble. A l'Auca 

Fialin, fialan. 
Las auquetas s'en van. 

(V. de C. Gleizes, d'Arles. ) 

A l'Oie. — Cahin, caha. — les oies sVn vont. COîs TES POPULAIRES 571 

3 
A l'Ausselou 
Piu-piu 
Toujours se plan, 
Toujours es viu. 
A un Petit Oiseau. — Piu-piu (le petit oiseau) — toujours se 
plaint. — et pourtant toujours vit. 

Dans Sauvages {prov.) : Piu-piu, — toujours viu. 

4 
iutre 

Mai viu 

Piu-piu 
Que gara-gara. 
(V. cle Sauvages, Dict. lang., prov.) 

Autre.— Plus vit — le petit oiseau ( qui se plaint) — que celui 
qui crie : gare-gare. 

5 

Au Cabrit 

Al crabii 
Mousit, 
Lou mal de crabit 
Lendema es guérit. 

(V. de C. Gleize, d'Arles.) 

Au Chevreau. — Au chevreau — moisi, — le mal de chevreau — ne 
dure qu'un jour. 

6 
A ta Cacaraula 

Cacarauleta, 

Sourtis ta baneta, 

Veiras toun paire 

E ta maire. 

Au Limaçon. — Petit limaçon, — sors ta petite corne — et tu verra? 
ton père — et ta mère. 5:2 DIALECTES MODEKNES 

Les paysans sont persuadés que les yeux des limaçons se 
trouvent placés à l'extrémité des tentacules. 

« Les enfants disenl à un limaçon qu'ils tiennent à la main : 
Camrauleio. etc. Tous ceux de Paris chantent de même en 
prose rimée : 

« Colimaçon borgne, 

» Montre-moi tes cornes, etc.» 

»Ce n'est pas le seul exemple de dictons d'enfants adressés à 
d'autres animaux et qui se transmettent d'âge en âge, dans 
des langues et dans des pays différents, comme si ces enfants 
avaient été à portée de se copier, de se communiquer leurs 
idées, comme le pourraient faire ceux d'une même ville. » 

(Sauvages, Dict. lang., V. Cacarauleto.) 

7 
Autre 

Cagarauleto, 
Sors ti baneto ; 
Cagarauloun, 
Sors ti banoun. 

Petite limace, — sors tes petites corn os : — petit limaçon. — 

sors les petites cornes. 

Dans les deux premiers vers, les noms sont au féminin : 
cagarauleto, baneto ; — dans les deux derniers au masculin : 
cagarauloun, banoun, avec une autre désinence. C'est une 
recherche de langage assez ordinaire dans le parler de aos 
paysans. (V. ci-dessus, p. 5(31, n° 6, peirouriero et peirouroun.) 

Cette version a été communiquée par M. C.-H. Ardouin, de 
Nîmes, habitant aujourd'hui à Paris. 

8 

An Cat 

Miau ! Miau ! 
Te farà pas mau ! 
\r Chat. — Miau! miau! — Cela ne te fera pas mal. CONTtOS POPULAIRES 573 

C'est à-dire: quoique tu veuilles de ce que nous mangeons, tu 
n'en auras pas. 

(Cf. Sauvages, Dicl. lang., v. Miaou.) 

9 

iutre 

Coumpaire gnau-gnau 

Dit qu'es eau 
E que i'afach mau. 
— S'ou aviés pas tastat, 
Te séries pas brullat ( ou escaudat) . 

Autre. — Le compère gnau-gnau — dit que ce qu'il a goûté est 
chaud — et qu'il s'est fait mal. — Si tu ne l'avais pas goûté, — tu ne 
te serais pas brûlé (ou échaudé). 

10 

Autre 

Lou cat es au sou, 
Se sourelha, se sourelha ; 

Lou cat es au sôu, 
Se sourelha, dis que ploù ! 

(V. de H. Bouquet, de Montpellier.) 

Autre. — Le chat est par terre. — au soleil (bis); — le chat est 
par terre, — au soleil, et dit qu'il pleut. 

1] 

Autre 

Minoun, minetta, 
A manjat lou rat; 
A quitat la testa 
Per soun dejunà. 

{M.) 

Autre. — La petite chatte — a mangé le rat; — elle n'a pas tou- 
ché à la tète, — afin de l'avoir pour son déjeuner. 574 Màlbctes MODERNES . 

12 

A la Cigala 

Cigala, 
Ouvris toun ala, 
Que taras miralhàtoun miralhet. 

A la Cigale. — Cigale, — ouvre ton aile — et tu feras miroiter ton 
miroir. 

13 

AI Coucut 

Coucut, ent'es jagut? 

— Al roc pounchut. 
De que i'às fach ? 

— Un oustalet. 
Quau t'a ajudat? 

— Moun couzinet. 
De que i'às dounat? 

— De pan de lach. 
D'ounte l'as agut? 

— De mas fedetos. 
Quau te las gardo ? 

— La pilhardo. 

(V. du pasteur Liébich.) 

Au Coucou. — Coucou, où as-tu couché? — Sur le roc pointu. — 
Qu'y as-tu fait?— Une maisonnette. -Qui t'a aidé? -Mon petit cou- 
sin. — Que lui as-tu donné? — Du pain de lait. — D'où l'as-tu pris? 
— De mes petites brebis. — Qui le les garde? — La petite bergère. 

14 

Autre 

En abriu, 
Cantolou coucut, se viu. 

( Sauvages, Dict. lang., prov.) 

Autre. — lui avril, — le coucou chante, s'il est encore vivant. CONTES POPULAIRES 575 

15 
Autre 
Celle-ci est une véritable chanson . 
Lou coucut es mort, 
Es mort en Espanha. 
Fan tapât lou cùou 
Amb'una castanha. 

Hup ! 
N'as pas entendut 
La voués dau coucut? 

Lou coucut es mort, 
Es mort en Afriqua. 
l'an fach Fentarà 
Ambe de musica. 
Hup ! etc. 

Lou coucut es mort, 
Es mort en Angleterra. 
l'an tapât lou clôt 
Amb'un pau de terra. 

Hup ! etc. 

(V. de H. Bouquet, de Montpellier.) 

Autre. — Le coucou est mort, — est mort en Espagne. — On lui 
a couvert le eu — avec une châtaigne. — Hup ! — n'as-tu pas en- 
tendu — la voix du coucou ? 

Le coucou est mort, — est mort en Afrique. — On l'a enterré — 
en musique. — Hup ! etc. 

Le coucou est mort, — est mort en Angleterre. — On a comblé 
la fosse — avec delà terre. — Hup! etc. 

16 

Au Courpatas 

Courbatas, 
Niblatas, 
Ounte vas? 
— Dins aquel carmo. 576 DIALECTES MODERMES 

Au Corbeau. — Vilain corbeau, — des nues, — où vas-tu? — Dans 
ce charnier. 

Sauvages {Dict. lang.), au mot «Niblatas: gros et vilain 
oiseau; épithète de mépris que les enfants donnent au corbeau, 
lorsqu'ils le voient planer dans les airs. Ils accompagnent 
cette injure d'un couplet de chanson qui y est assorti.» 

17 

Avtrf 

Corp, corp, 
Vai t'en à la mar. 
Es tu que manges lous corses ; 
Tous petits manjoun la car, 
E tu rousigues lous osses. 

(V.de C. Gleizes, d'Arles.) 

Autre. — Corbeau, corbeau, — va à la mer (te noyer,. — C'est 
toi i| u i dévores les cadavres; — tes petits mangent la chair. — et toi 
tu ronges les os. 

18 

Au Gai 

Cacaraca 

De Perpignan, 

Ount'es toun paire? 

— Al graniè. 
De que fà? 

— Pourgo de blà. 
( Junte lou met? 

— Al saquet, 

Souto la cueisso d'al poulet. 

(V. de C G-leizes, d'Arles.) 

Au Coq. — Goquerico de Perpignan, — où est ton père? — Au 
grenier. — Qu'j fait-il ? — Il y porte du blé. — Où le met-il ? — Dans 
un pe :!. sac, — sous la cuisse du poulet. CONTES POPULAIRES 573 

19 

Autre 

Deman es dimenge, 
Lou gai cantarà. 
Pourtarà sa penche 
Per se penchinà. 

Autre. — C'est demain dimanche, — ie coq chantera. — Avec 
son peigne — il se peignera. 

20 

\ utre 

Deman es dimenge, 
Lou gai cantarà; 
Moussu de la Roco 
Lou farà cantà. 
(V. de C. de Totjrtoulon, de Montpellier.) 

C'est demain dimanche, — le coq chantera; — Monsieur de la 
Roque — le fera chanter. 

21 

A Uzès on ajoute : 

Levarà sa crèsto, 
S'anarà negà, 

Il dressera sa crête. — et s'ira noyer. 

(V. de C.-H. Ardouin.) 

22 

A la Galineta 

G-alineta ! galineta ! 

Ounte vos anà : 
Au ciel ou sus la terra ? 

A la Coccinelle. — Petite poule! petite poule! — Où veux-tu 
aller: — au ciel ou sur la terre ? 

La réponse est donnée par l'insecte, qui s'envole du côté 
où il lui plait. 

38 I >l A.LEU TES MODERNES 

23 

Autre 
Galineta, monta au ciel 
(;ue manjaras de pan d'agnel. 
Autre. — Petite poule, monte au ciel, — que tu manderas du pain 
d'agneau » manne). 

Autre 

24 

Galineta ! galineta ! 

Ounte vos anà : 
Au ciel ou à la terra? 
Monta au ciel 
Que manjaras de pan d'agnel. 
(V. de Roques-Ferrier, de Montpellier.) 

Autre. — Petite poulette [bis) ! — où veux-tu aller: — au ciel ou 
sur la terre ? — Va au ciel — où tu auras du pain d'agneau. 
Cette question résulte des deux précédentes réunies. 

25 

Autre 

Parpalhola, 
Vola, vola, 
Vai-t'en à Tescola! 
Vai à la doutrina 
Prene tas matinas. 
Autre. — Coccinelle, — vole, vole, — va-t'en à l'école! — Va- 
t'en à la doctrine — apprendre tes matines. 

26 

Autre 

Galineto, 
Galineto, 
Ensenho-me lou cami dal cel. 

V. de C. Gleizes, d'Arles.) 
Autre. — Petite poule (bis), — enseigne-moi le chemin du ciel. CONTES POPULAIRES 579 

27 
Autre 

Perdigouleto del bon Dieu, 
Ounte me maridarai ièu : 
En sai, en lai, 
Al ciel ou à la terre? 

(V. du pasteur Liebich.) 
Autre. — Petite perdrix du bon Dieu. — où me marierai-je : — 
Ici ou là, — au ciel ou sur la terre? 
La coccinelle s'envole et donne la réponse de la même façon. 

28 
Autre 

Parpalholo, 

Volo ! 
Yai-fen à Fescolo, 
Prene ti matino : 
Vai à la douctrino. 
(V. de F. Mistral., Arm. prouv. 1861, p. 38.) 
Autre. — Petit papillon, — vole ; — va-t'en à l'école — apprendre 
tes matines; — va-t'en à la doctrine. 

29 

A la Galina 

Quand la galineta 
Vouguet faire Tiôu, 
Aussetla cambeta, 
Lou faguet au sôu . 
(V. de H. Bouquet, de Montpellier.) 
A la Poule. — Lorsque la petite poule — voulut faire l'œuf, — 
elle haussa la jambe — et le lit par terre. 

30 

A la Giroundela 

Giroundelo. 
Passo bello, ^8U DIALECTES MuDER.NKS 

Digo m'ount'as ivernat? 

— En Atèno, 

Co d'Antouèno. 
Per que me l'as demandât? 

(V. de Gleizes, d'Arles.) 

A l'Hirondelle. — Hirondelle, — qui vas si vite, — où as-tu 
hiverné? — A Athènes. — chez Antoine. — Pourquoi me le de- 
mandes-tu ? 

31 
On dit aussi : 

La giroundela que vèn, 
Aici lou printemps. 

L'arrivée des hirondelles — annonce le retour du printemps . 

32 

Au Lauriou 

Au lauriôu, 
Figo maduro. 

(V. de Sauvages, prov.) 

Au Loriot. — Lorsque le loriot arrive, — la flscue est mure. 

33 
Au Louer 

Lazer, lazer, lazer, 

Apara-me de la ser, 
Que quan vendras à moun oustau, 
Te dounarai un gran de sau ! 

Au Lézard. — Lézard (ter), — défends-moi contre le serpent; — ■ 
(en récompense) lorsque tu viendras à ma maison. — je te don- 
nerai un grain de sel. 

Anselme Mathieu (Armand prouvençau, 1860, préf.) y fait 
allusion, à propos de la réponse de Mistral, aux habitants de 
Nîmes. Cette ville a pour armes un crocodile enchaîné ù un 
palmier. Le poète, se souvenant de la croyance populaire 
avait dit : i ONTES POPULAIRES 581 

u Que de laserp toujours toun limbert te préserve! » 
Que ton lézard te préserve toujours du serpent (de mal) ! 

34 

J. Mistral, dans un amusant récit intitulé lou Plantiè (VÉcole 
buissonnière, Armand prouvençau, 1861, p. 38), donne cette 
variante : 

Lesert, lesert, lesert, 
Aparo-me di serp ; 
Quand passaras vers moun oustau, 
Te bailarai un gran de sau. 

Lézard {ter), — défends-moi contre le serpent; — (en récom- 
pense ) lorsque tu passeras près de ma maison, — je te donnerai 
un çrain de sel. 

35 

Au Loup 

A-z-oup ! a-z-oup ! a-z-oup ! 
Foc, foc, foc, à la cougo dal loup. 

(V. de C. Gleizes.) 

Au Loup. — Au secours! (1er), — feu (1er) à la queue du loup. 
On dit aussi : A. loup, etc . 

36 
A la Luzeta 

Luzeta, 

Poulideta. 
Presta-me tounlum, 
Que vole tour ara 
M'àna permenà ! 
Au Veb luisant — Ver luisant, — joli. — prète-moi ta lumière, — 
que je veux tout à l'heure — m'ai 1er promener. 

37 

A l'Ourtoulan 

Viro, viro-lou. 
S'atrapos toun paire. 582 DIALECTES MODERNES 

Escano-lou ; 
Se Tatrapes pas, 
Laisso-lou ! 

(V. de C. Oleizes, d'Arles.) 

A l'Ortolan. — Arrête, arrète-le. — Si tu trouvps ton père, — 
étouffe-le : — si tu n^ le trouves pas, — laisse-le. 

38 

Au Parpalhou 

Parpalhou, moun bon ami, 
Parpalhou, marida-te. 
Ounte te maridarai, 
Aici ou alai? 

(V. de H. Bouquet, de Montpellier.) 

Au Papillon. — Papillon, mon bon ami, — papillon, marie-toi. — 
Où le marierai-je, — ici ou là? 

En disant ces mots on le balance, et, lorsqu'on le laisse échap- 
per, il donne lui-même la réponse en allant du côté où il lui 
plaît. 

39 

Autre : 

Parpalhoun, moun bon ami , 

Parpalhoun, marida-ti. 

(V. de F. Mistral, Arm. prouv., 1861, p. 38.) 

Papillon, mon bon ami ; — papillon, marie-toi. 

40 

Au Preya-Diu 

Prega-Diu ! prega-Piu ! 

Tu que saves Tout . 
Ounte es lou loup '. 

A la Mante. — Prie-Dieu! (bis) — toi qui sais tout, — dis-moi 
où est le loup? 

La mante religieuse, posée sur ses pieds de derrière, prend 
nu' position verticale, et, allongeant ses pattes de devant, a CONTES POPULAIRES 

l'air de gesticuler comme le fait un prédicateur: c'est de là 
que lui vient le surnom de prega-Dïu (prie-Dieu). 

Il 

\ titre 

Prego-Dièu. 
Bernado; 
Bestieto segnado, 
Veni près de ièu, 
Que ta maire es morto 
Sus un ped de porto : 
Que toun paire es vièu 
Sus un ped d'oulièu. 

(V. de C. Gleizes, d'Arles.) 
Autre. — Prie-Dieu. — infortunée, — petite bête bénie, — viens 
avec moi. — Ta mère est morte — au bas d'une porte: — ton père 
est mort — au pied d'un olivier. 

42 

\ litre 

Cabro, 
Ount'es lou lou? 
(V. de Sauvages, Dict. lang., v. Berjheirouneto.) 
Autre. — Chèvre, — où est le loup ? 

XVII. — INCANTATION CONTRÉ LES INDIVIDUS 

Il est une espèce d'incantation à peu près du même genre 
c'est celle où, en nommant des animaux, on s'adresse réelle- 
ment à des personnes. Les plus communes sont celles où la- 
femme est dite galina (poule) et l'homme gai (coq). 

1 
On dit, contre une femme qui a la prétention de tout mener : 
Ai ! que vai mau, 
Quand la galina fai lou gau ! 
Ah ' rjue cela va mal, — lorsque la poule veut imiter le coq. 584 DIALECTE- MODKKISES 

2 

Autre 

Aqui ount'es lou gau, 
Fau pas que la galina cante. 

Là où est le coq, — il ne faut pas que la poule chante. 

S 

A une femme qui fait la dédaigneuse: 

Es be grassa la galina 
Que se passa de sa vesina. 

Il faut qu'elle soit bien grasse (riche) — la poule qui veut se passer 
de sa voisine. Sur des jeunes filles qui vont là où il y des jeunes gens : 

Galinas que van per Foustau, 
Se noun becou, becat au. 

Les poules qui vont par la maison, — si elles ne becquettent pas, 
c'est qu'elles ont déjà becqueté. 

5 

Lorsque des jeunes gens projettent nue partie de plaisir : 

Las galinas auran mau temps : 
Lous reinards se counselhou . 

Les poules auront du mauvais temps : — les renards tiennent con- 
seil. Une mère qui n'a que des garçons dit à sa voisine 

qui n'a que des filles : 

N'ai que de gais; 
Vesina, garda tas galinas ! 

•1" n'ai que des coqs : — voisine, prends garde à tes poules! CONTES POPULAIRES 5S5 

7 

L'assimilation de la femme à la poule est complète dans le 
proverbe suivant, qui en explique le sens : 

Femna de be et de bona mina, 
Noun vai pus liuèn que la galina. 

La femme de bien et de bonne mine — ne va pas plus loin (de la 
maison) que ne le fait la poule. 

Elles se trouvent toutes dans Sauvages {Dict. langued-, 
prov.). 

XVIII. — JEU 

Tous les jeux ont des formules rimées. Comme elles sont trop 
nombreuses et trop longues pour figurer ici, nous les ren- 
voyons à une publication à part. 

XIX. — LOI 

Les coutumes et les usages populaires sont aussi, générale- 
ment, renfermés dans des formules du même genre. 

Il y en a qui concernent les servitudes rurales, — les épo- 
ques de bail, — les ventes et achats, — les diverses péripéties 
de la lutte, etc. 

Voici quelques-unes de ces dernières : 

A las très sous luchas. 
Lou sinne vôu lou cop. 
Au pus fort la pelha. 
Qu'a toucat sùu, a perdut. 
Etc., etc. 

Lorsqu'il y a contestation, ces règles sont citées, et l'on dit: 
Aco's la lei! C'est la loi. 

XX, PB 1ER ES 

Il y a beaucoup de prières rimées. En voici un certain nom- 
bre : SSn DIALECTES MODERNES 

1 

Pour préserver du tonnerre : 

Santa Barba, sant'Helena, 
Santa Maria-Madalena, 
Preservas-nous dau fioc e dau tounera ? 

Sainte Barbe, sainte Hélène, — sainte Marie-Madeleine, — pré- 
servez-nous du feu et du tonnerre. 

2 

Contre le hoquet : 

Ai lou sanglout, 
Diu lou rout ! 
L'ai pas pus, 
Viva Jésus! 

J'ai le hoquet, — que Dieu le fasse cesser! — Je ne l'ai plus. 
— vive Jésus ! 

Il faut répéter trois fois cette prière, pour en être délivré. 

En français : J'ai le hoquet, — Dieu me l'a donné. — Je ne l'ai 
pins. — vive Jésus ! 

3 

Pour les fruits : 

O sauta Maria ! 
Quelous ouliviès 
Tenguou mai encara 
Que sous anounciès ! 

(V. du canton de Gignac.) 

sainte Marie ! — faites que les oliviers — aient encore plus de 
fruits — qu'ils n'en ont annoncé (par les ileurs). 

4 
Benedicite pour rire : 

Benedicite <!<• Sant-G-uilhem : 

Sèn prou per mHiijà ce qu'avèn. TONTES POPT (.AIRES 5** 

Se quaucun dèu veni. 
Que se cope las cambes en cami. 

(V. de Desplan père, de Montpellier.) 

Benfidirile de St-Guilhem. — Nous sommes assez nombreux 
pour manger ce que nous avons. — Si quelqu'un doit venir, — qu'il 
se casse les, jambes en chemin. 

5 

Contre te mal de dents : 

Gran sant Laurens ! 
Ai gran mau de dens , 
Que pode pas cacha lou pan ! 

(V. de C.-H. Ardouin, de Paris.) 

Grand saint Laurent: — j'ai si grand mal de dents, — que je ne 
puis briser le pain ! 

Les paysans moqueurs ajoutent à cette prière une réponse 
du saint, qui est une plaisanterie : Manjade soupa, moun enfan. 

ti 

Aime lou bon Dieu 
E la santo Vierjo ; 
Aime lou bon Dieu, 
Que n'es mort per ièu. 
Ai ! quint avantage 
De n'estre ben sage ! 
Anaren au ciel 
Ambe l'anjo Gabriel. 

(V. de C.-H. Ardouin.) 

.T'aime le bon Dieu — et la sainte Vierge : — j'aime le bon 
Dieu — qui est mort pour moi. — Ah! quel avantage — d'être 
bien sage! — Nous irons au ciel — avec l'ange Gabriel. Il y a un certain nombre de prières pour rire, — que quel- 
ques paysans prennent au sérieux, il est vrai, — et dont voici 
deux exemples : DIALECTES MODEREES 

Moun Diu ! savès ce que vous vole dire ! 
Amb'aco pas mai. 

Mon Dieu! vous savez à l'avance ce que je veux vous dire! — 
Il n'est pas nécessaire que j'en dise davantage. 

8 

Moun Diu! 
Sièi tiu ! 
Fau très tours coumo li chin; — endaco me coche. 

( V. de C.-H. Ardouin.) 

Mon Dieu! — je suis à toi! — Je tourne trois fois sur moi- 
même comme les chiens, — et après cela je me couche. 

9 

On pourrait citer également, comme prière du même genre, 
V Invocation au sommeil des nourrices : 

Som, som, 
Veni, veni ! 
Som, som, 
Veni d'endicon ! 

Sommeil, sommeil. — viens, viens! — Sommeil, sommeil, — 
viens de quelque part ! 

Mais c'est plutôt un chant du premier âge, et nous en parle- 
rons plus longuement en temps et lieu. 

XXI . — PRIÈRES PAÏENNES 

Parmi ces prières, les plus curieuses sont celles que l'on 
adresse au soleil. On en cite un grand nombre. 

1 

Sourelhet, 
Levo-te ! 
Per tous paures erifantetë 
Que soun à la porto que crëboti de fre. 
Per lur bono maire COM'Eb i^oPULAlKES 58? 

Lou bon Diut'esclaire. 
Sourelhet, 
Levo-te ! 

(V. d'A. Arnavielle, d'Alais.) 

Petit soleil, — lève-toi! — pour tes pauvres petits enfants — qui 
sont à la porte mourant de froid. — Pour leur bonne mère, — le 
bon Dieu t' éclaire. — Petit soleil. — lève-toi ! Sourelhet, leva-te ! 
Tous enfants soun morts de freob ! 
Lou sourel se leva. 
S'espandis pér terra. 
Lou sourel se baissa, 
S'espandis per faissa. 
Lou sourel d'argen 
S'espandis per gens. 
(V. de H. Bouquet, de Montpellier.) 

Petit soleil, lève-toi! — tes enfants meurent de froid ! — Le soleil 
se lève — et se répand sur toute la terre. — Le soleil s'abaisse — 
et brille sur les coteaux. — Le soleil d'argent — brille pour toutes 
gens. 

3 

Sourelhet, sourelhet, moun fraire ! 

Que lou bon Diu t'esclaire ! 
Esclaire pas lous de l'oustau, 
Mes si be lous dau termenau. 

(V. du canton de Gignac.) 

Petit soleil! petit soleil, mon frère, — que le soleil t'éclaire! — 
N'éclaire pas ceux qui sont restés à la maison, — mais bien ceux 
qui sont aux limites (du territoire). Soulèu, souleiet! 

Levo-te î&O DIALECTES MohKKNES 

Per ti pàuris enfantet, 
Que nen moron de la fre . 
(V. de J. Roumanille, Oubreto, p. 242.) 

Soleil, petit soleil! — lève-toi — pour tes pauvres petits enfants 
— qui se meurent de froid . 

5 
Sourelhé ! 
Leva-te 
Per ti pauris enfante, 
Que souri sus la palho 
Que moroun de fre. 
Un culhè de graisso, 
Lou sourel se baisso ; 
Un culhè de ris, 
Lou sourel s'espandis. 

(V. de C.-H. Ardouin.) 

Petit soleil, — lève-toi — pour tes pauvres petits enfants, — qui 
se meurent de froid. — Une cuillerée «le graisse, — le soleil s'a- 
baisse; — une cuillerée de riz, — le soleil s'étend. 

Biro, eampaiio ; biro, sourel ! 

Fai te lèu, neit, que nous n'anaren ? 

(V. de C. (jtleizks.) 

Vire, Cloche; vire, soleil! — Arrive vite, nuit! que nous parti- 
rons. 

Les travailleurs appellent ainsi la nuit et la lin du travail. 
Lorsque c'est une jeune fille qui attend la nuit pour aller avec 
son amant, elle dit au dernier vers : 

Fai lèu, neit, que m'en ane em el ! 

Arrive vite, nuit, que j'irai avec mon amant. 

XXII. — PRIÈRES SUPERSTITIEUSES 

Les prières superstitieuses ou magiques forment un genre 
i part . fort nombreux. OOKUalS POPULAIRES 591 

Ainsi on cite beaucoup de patenôtres bizarres, appelées : pater 
nègre (le pater noir), pater blanc (le pater blanc), pater de lack 
(le pater de lait), pater dau petit (le pater du petit enfant), etc.; 
les oraisons que les femmes mariées adressent à sainte Anne, 
les femmes en couches à sainte Marguerite, les jeunes filles à 
sainte Catherine, etc . 

En voici un exemple très-curieux : 

Brabeto de Diu 

La barbeto de Diu 
Sus uno crous de Diu, 

Sus uno crous tant bello, esplandido dal Cel sus laterro, — 
ame sas plagos amoustrant, crido : 

Paures pecadous, 
Benés bese qu'abés pas tant souffert 
Couma ièu ai souffert 

Per bous aus, 
Ne passarès uno planqueto 

Estreto 
Coumo le pel de la testo. 
Que pla farà 
La passarà. 
Que mal farà, 
Dira : 

Maudito siesque l'ouro que quand ièu n'eri petit enfant ou 
petito filho. n'aujo pas apreso la barbeto de Diu ! 

Que la sap e nou l'ensegno, 
Soun corps ne passara peno. 
Que l'enten dire e nou l'aprèn. 
N'aura de reproches al jour dal jujomèn. 

(V. duf. Phil. Miquel, de Toulouse.) 

La figure de Dieu — sur une croix de Dieu, — sur une croix si 
belle, qu'elle est venue du Ciel sur terre, — montrant ses plaies, 
crie : — Pauvres pécheurs, — venez voir que vous n'avez pas 
soutien autant — que ce que j'ai soullèrt pour vous. — Vous serez 592 I )TALEC1 ES W >l >ERiSES 

obligés de passer sur une petite planche — aussi étroite — qu'un 
cheveu de la tète. — Qui bien fera — la passera. — Qui mal fera 
— dira : — Maudite soit l'heure où. quand j'étais petit garçon ou 
petite iille, j'ai négligé d'apprendre la Barbelo de Dm! — Celui qui 
la sait et ne l'enseigne pas, — son corps en aura de la peine. — 
Celui (jui l'entend dire et ne l'apprend pas — pu aura dos re- 
proches au jour du jugement. 

Cette prière, avec son indication d'un pont étroit jeté sur 

l'abîme, d'origine tout orientale, provient très-probablement 
de l'une des sectes hérétiques du moyen âge. Le nom barbeto, 
donné à la prière elle-même, semble avoir quelque rapport 
avec celui de barba, qui désignait les prêtres vaudois. 

Il est à supposer qu'elle était toute rimée. Ce qui peut le 
faire croire, c'est que, dans le toulousain gascon, on dit : Sus 
uno crous tant berro, et que : par bans mis n'est qu'une forme 
pléonastique de per bous. 

XX III — PRONOSTICS 

Les pronostics météorologiques ou astronomiques sont de 

plusieurs sortes. Il y a Vannounciè, qui tire conséquence d'un 

fait observé. 

Vent grec, 

Ploja au bec. 
Le vent grec (l'est) — amène la pluie. 

Le countiè (comput), qui, constatant le temps qu'il a fait pen- 
dant une certaine saison, en conclut, par compensation, celui 
qui aura lieu dans la saison suivante : 
Qu'a Nadal se sourelha 
A Pascas orèma sa légua. 
Celui (lui se .s"l<iih à Noël — est obligé de se chauliez à Pâques. 
Et enfin le simple proverbe, constatation ordinaire : 

Abriu, abri va ; mars, marseja. 
En avril, ii pleut (il fait le temps d'avril); en mars, il vente (lin.: 
il fait le temps de mars), etc. 

.Nous ne saurions trop insister pour que ces différente. 
sortes de pronostics soient recueillis avec soin. CONTES POPULAIRES 593 

XXI Y. — PROVERBES 

Les proverbes sont en très-grand nombre, et il ne peut nous 
venir à l'idée d'en donner présentement un recueil. 

Il doit nous suffire de constater, ce que tout le monde sait, 
qu'ils sont tous rimes ou tout au moins rhythmés. 

XXI. — SARCASME 

La cridada ( sarcasme ) est, ou une moquerie, ou une provo- 
cation, qui se disent en face de la personne raillée. La bramada 
(huée) en diffère en ce qu'elle a surtout pour but de faire du 
bruit. 

1 

Contre celui qui fait la moue : 

Lou que founlut 
Fai la mounha 
Per el soûl, 
E resta moue — coum'un pezoul. 
Celui qui boude — fait la mine — pour lui seul. — et reste sot 

— comme un pou. 

2 

Contre un vaniteux : 

Deman es dimenge, 
Lou gai cantarà. 
Pourtarà sa penche 
Perse penchinà. 

(V. de H. Bouquet, de Montpellier. ) 

C'est demain dimanche, — le coq chantera, — 11 aura un peigne 

— pour se peigner. 

3 

Autre version : 

Deman es dimenge, 
Lou gai cantarà. 

3y 394 DIALECTES MODERNES 

Moussu de la Roca 
Lou farà cantà. 
Din, din, 
De cops de toupin ! 

Dan, dan, 
De cops de sartan ! 

C'est demain dimanche. — le coq chantera. — M. de la Roque 

— le fera chanter. — Din, din. — à coups de tessons ! — dan. dan. 

— à coups de poêle à frire ! Contre un montagnard: 

Gabachou de la montanha, 
Rousigaba la castanha- 
La castanha se perdet. 
Lou gabachou se penchet. 

(V. de H. Bouquet.) 
Le gavach des montagnes — ne niante que des châtaignes: 
la récolte ayant manqué, — il se pendit. Contre un fâcheux guise mêle de ce gui ne le regarde pas : 

L'amoulaire 
Sap pas faire 
Lou mestiè 
De courdouniè. 
La lusena 
le fai pena : 
Lou lignôu 
le t'ai pou . 

( V. du même.) 

Le remouleur — ne sait pas faire — le métier — de cordonnier. 
- L'alêne — lui fait peine ; — le ligneul — lui fait peur. 

Ce qui revient à dire : Cordonnier, fais tonmétier. COKTJBS POPULAIRES 595 

XXVI. — SERMENTS 
Les serments ou jurements sont aussi rhythmiques et rimes. 

1 

Pesé, pesé vert. 
La man dins l'enfer 
Tout, dubert. 
( V. de Roumanille, Ovbreto, p. 244. 
Pois, pois vert. — la main dans l'enfer — tout ouvert. 

2 

Vole que moun cap saute 
S' ai fach de cautas. 

Je veux que ma tète saute, — si je les fais par tromperie. 

XXVII. — SORTS 
Les enfants ont l'habitude de jeter les sorts pour savoir qui 
clignera, qui aura tel ou tel avantage. — Ils se rangent en cer- 
cle: celui qui est au milieu chante l'une des poumas (sortilèges) 
suivantes, s' arrêtant à chaque syllabe à l'un d'eux, jusqu'à ce 
que la dernière indique celui qui doit sortir du cercle sain et 
sauf. Le chant recommence ainsi pour chaque enfant ; le der- 
nier est le patient : 

i 

Una pouma — giroundenca! — Ai! — couci la girounden- 
earai ? 

2 

Una pouma — mi douna. — mi très. — mi clos. — Santa Cas- 
tilha, — sebilha, — se bos, — ne me clos. 

Una poumetta — mi cleta, — mi clau. — Barba la bestia — e 
fa babau. — Unagaunhada — de carbounet ; — vira la gauta, — 
un bon soufflet. 596 DIALECfES MODERNES 

4 

Titassô la lia bachounada! — Titassô la gorja lis ! (ou solis). 

5 

Una midoulha, — midelha, — miclau. — Toro, — boro, — gin 

gibo, — fenau. — Teire, — beire; — flancassa, — petassa, — ma 

clau. 

(V. de M. Liebich.) 

6 

Uno poumo la debezo, — sant Andrieu lou pescadou . — Biro 

roso, biro flou; — tant de flous que viraras, — cugarèn, cu- 

garas. 

(V. du même.) 

7 

Uno oureto pleno de mèu, — fon de mèu coumo de ciro; — 
labellofilho seretiro. — Dandin, dandan, — courneto, vait'an! 

(V. du même.) 

XXVIII. -~ TOAST 

Le brinde (toast) est toujours en l'honneur d'une personne. 
Il n'est pas nécessaire qu'elle soit présente au festin; il n'est 
pas non plus nécessaire de la nommer. 

Le plus connu est un brinde double, où le toast est suivi 
immédiatement d'une réponse : 

1 

Lorsqu'un jeune homme a dit: 

\ vostra sautât. 
Rara beùtat ! 

A votre santé, — rare beauté! 

la jeune fille répond de suite: 

Diu vous encanta. 
Bella planta: 

Que Dieu vous enchante, — belle plante! CONTES POPULAIRE^ 597 

2 
Entre deux bons viveurs. L'un dit: 

A vostra santat. 
Moussu lou Curât ! 

A votre santé, — Monsieur le Curé ! 
L'autre répond : 

Segues longtemps viu, 
Moussu lou Priu ! 

Que votre précieuse existence se conserve. — Monsieur le 
Prieur. 

XXIX . — TROr/VAILLKS 

Le droit de troba (trouvaille) est encore en plein usage parmi 
nos petits compatriotes. 

1 

Lorsque l'un d'eux a perdu quelque chose, — jouet, fruit, 
objet de peu de valeur, — celui qui le trouve, après s'en être 
saisi, chante le quatrain suivant : 

Quau a perdut, que cerque : 
Que cerque troubarà: 

Sou cerca pas, 

M'apartendrà, 

Que celui qui a perdu (quelque chose) cherche;— en cherchant 
bien, il le trouvera: — s'il ne le cherche pas, — il sera pour moi. 

Le propriétaire de l'objet ne peut le ravoir, généralement, 
qu'en faisant une minutieuse description de ce qu'il a perdu, et 
prouvé que l'objet lui appartient. Lorsqu'il s'agit d'un objet dont on ne connaît pas le proprié- 
taire, il appartient en entier à celui qui s'en est emparé, s'il a 
eu le temps de dire l'une des petites formule.» suivantes: 598 DIALECTES MODERNES 

Piu. piu, piu. 
< C ijiTatrobe es miu. 
Piu, piu, piu, — ce que je trouve est à moi. 

Rechiu-chiu, 
< !e qu'arape es miu. 
Kerhiu-chiu. — ce que je tiens est à moi. 
Ce que Tomba di us louvalat 
Es per lou souldai . 
Ce qui tombe dans le fossé — est pour le soldat. 

Sinon, il est tenu de partager avec celui de ses petits cama- 
rades qui Ta prévenu en disant: 

Toque fiu, 
N'envole un mouciu! 
Je touche/?/, — je veux en avoir un morceau. 

4 
S'il y a doute, le premier riposte en disant: 

Toque ferre, 
N'auras pas de part. 

.Te touche fer, — tu n'auras pas départ. 

Toque ferre, 
Veni la querre . 

Je touche fer, — viens la chercher (ta part). 
Et le second en ajoutant: 

Toque ferre, 

Ne vole ma part ! 

Je touche fer, — je veux ma part. 
Ou: 

Lèu ou tard. 
Ne vola ma part ! 

Tô! ou lard, — je veux ma part ! 

Ce qui amène nécessairement un duel à coups de poing. CONTES POPULAIRES 599 

XXX. — VANTARDISES 

On appelle baias ( ventardises, baies ) une bourde quel- 
conque, une menterie faite à plaisir, par laquelle, tout en com- 
prenant que personne n'est dupe, on a l'intention d'égayer ou 
d'enchérir sur ce qui a été dit. 

Les gasconnades de M. de Crac, qui est d'origine méridio- 
nale, sont de ce genre. — Les exemples que l'on peut citer se 
placent ordinairement parmi les proverbes. Ainsi, dans Sau- 
vages : 

— La fourtuno de Moussu Mandari : — de curât devenguet 
segoundari. 

M . Mandari eut un grand succès : — il était curé, on le fit vi- 
caire. 

La fable le Dépositaire infidèle (1. IX, f. l rc ), de La Fontaine, 
donne un exemple du second cas, qui se dit encore parmi nous : 

J'ai vu, dit-il, un chou plus grand qu'une maison, 
Et moi, dit l'autre, un pot aussi grand qu'une église. 

Le premier se moquant, l'autre reprit : 

Tout doux : 
On le fit pour cuire vos choux. Depuis le commencement de cette publication, nous avons 
trouvé et l'on nous a envoyé un grand nombre d'autres 
versions et variantes. Grâce au concours si dévoué de nos 
correspondants, — maintenant qu'ils connaissent par des exem- 
ples ce qu'il est bon de recueillir, — nous pourrons publier 
bientôt de nouvelles séries de pièces du même genre, tout 
aussi curieuses. 

A. M. et L. L. PROVERBES ET DICTONS POPULAIRES 

RECUEILLIS A ASPIRAS Les proverbes sonl bien moins encore la sagesse des na- 
tions que l'expression pittoresque, concise et assez souvent 
rimée, des constatations ou des croyances populaires sur un 
sujet donné. Au point de vue philologique, leur principale va- 
leur se tire de la forme dialectale particulière qu'ils possè- 
dent, forme qui représente l'état réel de leur langue d'origine, 
lorsqu'ils ont été prononcés pour la première fois, et qui se 
conserve à l'état d'archaïsmes, utiles à connaître pour l'his- 
toire de cette langue, au milieu des altérations et des innova- 
tions que l'usage ou la mode lui font subir. 

On a voulu différencier les sentences des proverbes, suivant 
que leur style était plus ou moins noble ou châtié, et les der- 
niers ont été dédaignés comme indignes de figurer dans le 
langage de la bonne compagnie. Un des beaux esprits du règne 
de Louis XIV aurait même dit : « Les sentences sont les pro- 
» verbes des honnêtes gens, comme les proverbes sont les sen- 
» tences du peuple 1 . » A ce titre, le vers de Joas : 

Le bonheur des méchants comme un torrent s'écoule, 
serait une sentence, et celui de Petit- Jean : 

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera, 

un proverbe. Quoi qu'il en soit de cette distinction un peu 
artificielle, il est bien certain que les philologues ne sauraient 
partager un pareil dédain. On conçoit rigoureusement qu'il 
ait pu existerai! XVII e siècle, lorsque le public littéraire, toul 
entier à l'admiration d'œuvres écrites dans une langue arrivée 
au plus haut degré de perfection, ne voyail rien au delà, et 
s'occupail moins que de nos jours de l'étude de ses origines 
et de ses rapports avec les au! res idiomes. On ne comprendrait 

1 Le P. Bouhours, cité pa\ le Dictionnaire de Trévoux. PROVERBES ET DICTONS POPULAIRES 601 

plus aujourd'hui que l'éditeur d'un poëme qui marque l'en- 
fance de la littérature française se soit cru obligé de recourir 
à des précautions oratoires pour excuser les auteurs de ce 
poëme d'en avoir employé, et pour faire remarquer combien 
les leurs diffèrent des « manières de parler basses et popu- 
laires. . . . patrimoine de la populace l » , alors surtout que ce 
poëme est le Boutait de la Rose. 

Les proverbes que je publie sont écrits dans un style fa- 
milier et portent tous une empreinte rustique, le langage 
humain conservant toujours quelque chose des sensations ha- 
bituelles de celui qui le prononce. Ils gardent en général la 
réserve caractéristique de la poésie populaire, et on ne sau- 
rait leur reprocher une crudité de termes plus apparente que 
réelle, certains mots du langage parlé ayant dans le langage 
écrit une signification restreinte, ou de nature à être prise 
en mauvaise part. Encore les termes de ce genre ne s'y trou- 
vent-ils que pour inspirer le mépris des sujets qui y sont dési- 
gnés. Ils n'y prennent jamais, par conséquent, le sens plaisant 
et scandaleux employé par Jean de Meung, dans ce fameux 
quatrain si injurieux pour la pudeur des femmes, qui faillit, 
paraît-il, lui attirer de la part des dames de la cour de France 
une sanglante correction, à laquelle il sut échapper par une 
répartie aussi subtile que mordante, ce qui prouve que l'esprit, 
même gaulois, est toujours bon à quelque chose quand on s'en 
sert à propos. 

Presque tous ces proverbes ont été recueillis à Aspiran, 
village de l'arrondissement de Lodève, situé non loin des bords 
de l'Hérault, au sud de la région moyenne de cette rivière 8 . ' Le Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jean de Meung dit 

Glopinel, édition faite sur celle de Lenglet-Dufresnoy enrichi de la 

dissertation sur les auteurs, etc., publié eu 1737 par T.-B. Lantin de Da- 
merey. 5 vol. in-8°. Paris. Fournier et Didot, an VII, in Préface. 

2 lie cours de l'Hérault peut être divisé en trois régions : I e celle du 
nord, qui commence à l'entrée de cette rivière dans notre département 
et finit au pont de Saint-Jean-de-Fos ; 2° la région moyenne, dont on 
peut assigner la limite inférieure aux communes de (iampagnan et de 602 DIALECTES MODERNES 

Des intérêts médicaux et autres m'appellent de temps en 
temps dans cette localité et dans ses environs. J'ai écouté 
nos paysans. Je reproduis leur dialecte sans altération et tel 
que je l'ai entendu. Si tous les proverbes que j'ai pu recueillir 
ne sont pas inédits, il n'y a pas lieu d'en être étonné. Les 
peuples ont beaucoup d'idées communes et les expriment, 
malgré la différence du langage, sous une forme analogue, 
comme un orchestre à l'unisson rend la même note avec des 
instruments différents. Les mêmes proverbes peuvent donc 
exister en plusieurs provinces du même pays ou en divers 
pays, sans être arrêtés par les démarcations mobiles des fron- 
tières et des races. Cette diffusion sans limite des usages, des 
superstitions et des croyances populaires, traduits par des 
maximes et des proverbes correspondants, peut être invoquée 
comme un argument en faveur de l'unité spécifique originelle. 
Il est vrai qu'il faut aussi tenir compte des communications 
diverses établies de peuple à peuple. 

En admettant la possibilité d'une souche commune, je me 
garde d'une confusion erronée entre les rameaux qui en pro- 
viennent, et qui, séparés du tronc, se sont développés avec des 
caractères spéciaux et héréditaires pour former les races hu- 
maines. Un de ces caractères est la conservation du langage 
populaire parlé, persistant pendant plusieurs siècles à côté de 
la langue officielle écrite. On ne peut donc pas établir un 
rapport ethnologique constant entre cette dernière et les na- 
tions où elle règne, puisqu'une nation, dans l'état actuel de Paulhan ; 3° la région méridionale, qui s*étend du terroir de ces villages 
à son embouchure dans la Méditerranée au grau d'Agde. Dans la 
première région, l'Hérault arrose les cantons de Ganges, de Saint- 
Martin-de-Londres et d'Aniane. faisant partie de l'arrondissement de 
Montpellier; dans la deuxième, ceux de Gignac et de Glermont-l'Hérault, 
faisant partie de l'arrondissement de Lodève ; ilans la troisième, ceux de 
Montagnac, de Pézenas, de Florensac et d'Agde, appartenant à l'arron- 
dissement de Béziers. Les personnes qui connaissent notre département 
se seront aperçues que le langage populaire de ces trois régions offre des 
variétés assez sensibles. A Aspiran et dans ses environs, la substitution 
u b au v pt celle du d à \'r e^t générale ^t sorffrp bien peu d'exceptions. PROVERRES ET DICTONS POPULAIRES 603 

l'histoire, est presque toujours composée de plusieurs races 
parlant chacune son idiome ; mais l'habitude, l'association et 
les intérêts rapprochent bientôt ceux que la filiation semblait 
éloigner, et la langue officielle devient peu à peu l'incarna- 
tion de la patrie. A l'aide de ce levier puissant, une race 
persévérante et active, qui n'était dans l'origine ni la plus 
étendue, ni la plus homogène de l'agglomération dans laquelle 
elle est venue se fondre, a pu soulever des masses nombreuses 
et les entraîner avec elle dans un grand mouvement na- 
tional. C'est au nom de la langue et de la race germaines 
que la Prusse a accompli les événements des dix dernières 
années, et pourtant, au point de vue purement ethnologique, 
il semble que, de tous les États allemands, c'étaitelle quittait 
la moins autorisée à invoquer ces principes. Sa population 
est composée d'éléments slaves, germains et français. Un 
neuvième de ses habitants parle encore slave , et les derniers 
travaux d'anthropologie y ont même démontré la présence 
d'éléments finnois, étrangers à la grande famille indo-ger- 
manique et dérivant de la race mongole*. Ceux qui recher- 
chent les moyens de faire disparaître les guerres internatio- 
nales voudraient que la concorde existât entre les diverses 
races, comme elle devrait régner entre tous les rameaux d'une 
même famille. Malheureusement, il y aura longtemps encore 
des races et des frères ennemis. En attendant, l'analogie 
universelle des croyances populaires, dont les proverbes sont 
l'expression, semble venir en aide à la théorie chrétienne de 
l'unité et delà paix. Il est curieux de voir la philologie contri- 
buer pour sa part à la démonstration de la communauté origi- 
nelle, et rapprocher ainsi ceux que la politique divise. L'eth- 
nologie ne pourra pas négliger désormais cette source de 
renseignements. 

La philologie, en effet, a reconstruit nos origines d'une ma- ' Vid., dans la Revue scientifique de la France et de l'étranger ( n° 42, 
2 avril 1873 . la savante polémique de MM. R. Virchow et de Quatre- 
fages, sur l'Anthropologie de l'Allemagne du Nord» 601 DIALECTES MODERNES 

nière presque complète. Elle démontre chaque jour que les 
croyances de l'Europe, avant le christianisme, les idiomes que 
nous parlons, les contes, les récits et la plupart des mythes et 
des superstitions populaires qui existent encore dans nos con- 
trées, avaient leurs équivalents, et dans bien des cas leur 
source, chez les Aryas de l'ancienne Asie. Je ne crois pas qu'il 
soit téméraire d'en dire autant des proverbes, dont quelques- 
uns sont pour ainsi dire universels et se retrouvent chez les 
peuples les plus étrangers en apparence. C'est ainsi que l'Evan" 
gile de saint Mathieu, xvi, 2, 3, donne ce proverbe: 

Facto vespere dicitis : Serenum erit, rubicundum est enim cœlum. Et 
mane : Hodie tempestas. rutilai enim triste cœlum. 

Le soir vous dites : Il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin: Il 
y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est comme un feu sombre *. 

qui est le même dans le pays basque, en Ecosse, en France et 
en Espagne*. Le Languedoc et la Provence le possèdent en- 
core. Il y existe avec une telle profusion de variantes, qu'il 
est impossible d'y voir autre chose que la constatation d'une 
remarque météorologique qui a la même signification en Eu- 
rope et en Judée. 

Si la diffusion de ce proverbe (comme aussi celle de quel- 
ques autres que je pourrais mentionner) parmi des peuples 
d'une origine dissemblable exclut évidemment toute idée 
d'emprunt, il n'en est pas de même de ceux qui se retrouvent 
chez des populations d'origine japhétique. 

Ainsi les Lettres édifiantes donnent ce proverbe, que les In- 
diens répètent sans cesse : 

« Qui t'ait bien, trouvera bien ; qui fait mal, trouvera mal », 

et qui est devenu pour nous: 

Que ben farà, 
Ben troubarà : 
Que mau farà. 
Mau troubarà. 

1 Traduction de La Mennais. 

2 Vid. Fr. Michel. Ir Pays basque, p. 39 II y donne de nombreux exem- 
ples de ce proverbe J'KoVERIiES ET LICTOiNS POPULAIRES «305 

Les proverbes languedociens ou provençaux : 

Entre lou veire e la bouca 
Souvent s'escampa lou vi. 

Una jiroundela fai pas lou primtens. 

Peira que roulla 
Acampa pas moussa, etc., 

étaient communs à l'ancienne Grèce, sous la même forme fi- 
gurée et avec la même signification ' . 

De la première affabulation de La Fontaine : 

La raison du plus fort est toujours la meilleure, 
on pourrait, par une série de citations ascendantes, remonter 
jusqu'à la maxime de Calchas, qui forme le quatre-vingtième 
vers de l'Iliade : 

Il existe enfin un ordre de parenté bien plus évident et plus 
général que les deux que je viens de signaler : c'est celui qui 
provient de l'étroite affinité qui relie des idiomes voisins. Bon 
nombre de proverbes latins, en effet, nous sont venus par les 
anciens et se sont continués, presque sans changement aucun, 
parmi les divers peuples de langue néo-latine. Au: 

Gade aussel 
Troba soun nis bel, 

qui est devenu la devise de M.L. Roumieux, l'italien peut op- 
poser son : 

Àd ogni uccello 

Suo nido e bello. 

Le titre-proverbe de la comédie du même félibre: 

Quau vôu prene dos lebras a la fes 
N'en prend gès, 

n'est autre que l'italien : 

Chi due lepri caccia. 
Una perde et l'altra lascia, 

4 Vid. Boinvilliers, Code moral, ou Choix de sentences et de proverbes 
arecs-latins, etc. Paris, 1825, in-12, p. 9, 13, 15. tiUtf DIALECTES MODERJSES 

continué lui-même du latin : Duos qui sequitur lepores neutrum 
capit. 

A bon apetis fau pas sauço 

des Provençaux, devient, en Italie: 
Appetito non vuol salsa . 

11 en est de même du Chi sta bene non si muove, qui n'est 
autre que le Quau es ben que noun bouje, que iarjaio, entré au 
paradis par tromperie, oppose à saint Pierre qui veut l'en 
chasser. (V. le conte populaire de Mistral, Armana prouvençau, 
ann. 1864, p. 45 4 .) 

Parmi les proverbes italiens, je signalerai ceux-ci : 

Doglio di donna morta 
Dura fino alla porta. 

Loda il mare 
E tienti alla terra. 

Salute senza danaro 
E mezzo malo 2 . 

que le Languedoc et la